Ruilverkaveling Vriezenveen - Waarden in een wederopbouwgebied

of 92 /92
waarden in een wederopbouwgebied Ruilverkaveling Vriezenveen

Embed Size (px)

description

Analyse en waardering van de cultuurhistorische waarden van het Vriezenveense ruilverkavelingslandschap, met advies voor de waarborging van deze waarden in de toekomst.Het Oversticht, ZwolleGepubliceerd in het kader van MSc-stage.

Transcript of Ruilverkaveling Vriezenveen - Waarden in een wederopbouwgebied

 • waa

  rden

  in e

  en

  wed

  erop

  bouw

  gebi

  ed

  Ruilv

  erka

  velin

  g Vr

  ieze

  nvee

  n

 • Dn is t noetoch vjlle bjttervuur de boer ewnn, nouwvroeger mssevjlle hrderen met meender beiste touw.

  Isse noezo vjlle riekeren zo vjlle meer tevrn?of dnktenog mangs n vroegertoen e nust zien peerd ms trn.

  fragment uit Toen t laond nog neit vekavelt was

  Derk Webbink (1926 - 1982)

 • Ruilverkaveling Vriezenveen

  waarden in een wederopbouwgebied

 • 2 Ruilverkaveling Vriezenveen

 • 3Waarden in een wederopbouwgebied

  Inhoud

  Voorwoord

  1. Inleiding

  2. Vriezenveen als schoolvoorbeeld maakbaarheidsdenken

  3. Waarden in het wederopbouwgebied

  3.1 Cultuurtechniek 3.2 Landschapsverzorging 3.3 Architectuur en stedebouw

  4. Waarden in bestaand beleid

  5. Waarden in de toekomst

  5.1 Cultuurtechniek 5.2 Landschapsverzorging 5.3 Architectuur en stedebouw 5.4 Dorps- en stadsuitbreidingen

  6. Conclusie

  Bronnen

  Colofon

  5

  6

  8

  16

  192545

  56

  64

  66687275

  76

  78

  80

  Bijlagen

  A. Topografische kaart

  A.1 Situatie 1952 A.2 Situatie 1963 A.3 Situatie 1973 A.4 Situatie 2010

  B. Plan van wegen en waterlopen

  B.1 Oorspronkelijk plan 1954 B.2 Herzien plan 1958 B.3 Definitief plan 1965

  C. Landschapsplan

  C.1 Oorspronkelijk plan 1954 C.2 Definitief plan 1963

  D. Analysekaart

 • 4 Ruilverkaveling Vriezenveen

 • 5Waarden in een wederopbouwgebied

  Voorwoord

  Erfgoed en ruilverkaveling. Twee woorden die ooit mijlenver uit elkaar stonden. Waar vroeger ruilverkavelingen plaatsvonden, bleef voor erfgoed weinig plaats over. Hoe anders is dat nu de ruilverkavelingen van voor en na de Tweede Wereldoorlog zelf on-der de noemer erfgoed worden geschaard. Langzamerhand komt het besef dat met het verdwijnen van erfgoed in het verleden ook weer nieuw erfgoed is geschapen voor het heden.

  De ruilverkaveling Vriezenveen is een van de vele ruilverkavelingen die in Neder-land heeft plaatsgevonden en daarbij duidelijke sporen heeft achtergelaten. Door het nieuwe landschap heen schemeren de schimmen van het voorbije als gedenk-tekens aan vroegere tijden. Juist in Vriezenveen is de schaduw tussen oud en nieuw zo scherp, omdat het oude landschap slechts door een slootje gescheiden is van het nieuwe landschap, dat in bijna niets meer lijkt op wat het ooit was.

  Dit rapport, opgesteld tijdens mijn stage bij Het Oversticht in het kader van mijn mas-terstudie Ruimtelijke Planning aan de Wageningen Universiteit, legt de parels van de Vriezenveense ruilverkaveling aan de dag. Parels, waarvan de schoonheid vaak pas wordt gezien indien men kennis heeft genomen van de tijd waarin ze zijn gevormd. Het laten proeven van de sfeer van die tijd is dan ook een belangrijk onderdeel van dit fotorijke rapport geworden.

  De Vereniging Oud Vriezenveen ben ik dan ook veel dank verschuldigd voor het be-schikbaar stellen van haar fotoarchief. Bestuurslid Gerrit Bosch ben ik daarbij extra dankbaar voor zijn tijd en enthousiasme om een hele dag mijn gids te zijn in het ruil-verkavelingsgebied. Daarbij hebben we een bezoek gebracht aan de familie J. Schip-per van de Johanneshoeve en de familie J. Hoff van de Klupshoeve, die ik van harte wil bedanken voor hun gastvrije onthaal.

  Wat betreft de hulp bij het verzamelen van bronmateriaal gaat mijn dank uit naar Frits Niemeijer, historisch geograaf bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en Hessel Boonstra, archivaris bij de gemeente Twenterand.

  Ten slotte wil ik de medewerkers van Het Oversticht bedanken voor het meedenken en reflecteren op mijn werk, waarbij ik in het bijzonder directeur Dirk Baalman wil bedanken voor zijn waardevolle tips en reflectie op de inhoud van dit rapport.

  Bart Zwiggelaarfebruari 2013

 • 6 Ruilverkaveling Vriezenveen

  1

 • 7Waarden in een wederopbouwgebied

  1. Inleiding

  In 2011 wees het kabinet Rutte 30 gebieden aan uit de wederopbouwperiode 1940 - 1965, die van nationaal cultuurhistorisch belang werden geacht. Deze 30 ge-bieden, onderverdeeld in wederopgebouwde kernen, naoorlogse woonwijken en landelijke gebieden, werden geselecteerd op basis van onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarbij is gelet op on-der andere de kwaliteit van het oorspronkelijke plan c.q. ontwerp, de toenmalige ontwerpprincipes, de hui-dige stedenbouwkundige gaafheid en zeldzaamheid, de voorbeeldfunctie van ontwerp en uitvoering, het (in-ter)nationale belang en hun huidige cultuurhistorische waarde, alsmede de geografische spreiding over het land.1

  De ruilverkaveling Vriezenveen is aangewezen als een van deze 30 wederopbouwgebieden. In het vooronder-zoek van de RCE, dat onder andere bestond uit een do-cumentenstudie, is er al wel een globale inventarisatie gemaakt van het ruilverkavelingsgebied. Daarbij zijn de volgende landschappelijke kenmerken naar voren gekomen:2

  ingrijpenderuilverkavelingmetge-draaid en vergroot kavelpatroon en nog herkenbare hoogveenontginning;

  jongeboerderijlinten,deelsmetrijkegroensingels; contrastrijkgebied:open/geslotenenoud/nieuw.

  1 Blom, 2012 (p. 130)2 De Boer, 2011 (p. 86)

  Bij dit vooronderzoek zijn nog wel enkele kanttekenin-gen te plaatsen, met als belangrijkste manco dat het onderzoek zich vooral heeft toegespitst op het gebied ten noorden van het dorp Vriezenveen, terwijl de ruil-verkaveling ook een groot deel ten zuiden van het dorp omvatte. Bovendien bleek het vooronderzoek ook nog een aantal onnauwkeurigheden te bevatten.

  Een uitgebreidere analyse en daarop gestoelde waarde-ring van verschillende ruimtelijke aspecten van de ruil-verkaveling Vriezenveen ontbrak dus nog. Dit rapport poogt deze kennisleemte op te vullen en een handrei-king te geven voor de toekomst aan de hand van de vol-gende onderzoeksvragen:

  WatisdebetekenisvanderuilverkavelingVrie-zenveen in de geschiedenis van Nederlandse ruilverkavelingen in de wederopbouwperiode?

  Welkecultuurhistorischewaardenvertegen-woordigt de ruilverkaveling Vriezenveen?

  Inhoeverrewaarborgtbestaandbeleiddewaarden van de ruilverkaveling Vriezenveen?

  Opwelkemanierkunnendewaardenvan de ruilverkaveling Vriezenveen in de toekomst worden veiliggesteld?

  Het onderzoek is uitgevoerd door bestudering van docu-menten, topografisch kaartmateriaal en archiefstukken van het Historisch Centrum Overijssel en de gemeente Twenterand. Tevens is er een bezoek gebracht aan het gebied, waarbij ook met een aantal lokale bewoners gesprekken zijn gevoerd. Op deze manier is een goed beeld ontstaan van de ruilverkaveling Vriezenveen in het verleden, het heden n in een mogelijke toekomst.

 • 8 Ruilverkaveling Vriezenveen

  2

 • 9Waarden in een wederopbouwgebied

  2. Vriezenveen als schoolvoorbeeld maakbaarheidsdenken

  Om de betekenis van de ruilverkaveling Vriezenveen in de geschiedenis van Nederlandse ruilverkavelingen tij-dens de Wederopbouwperiode goed te begrijpen, is het nodig de voorgeschiedenis te kennen. Door het bijzon-dere landschap dat in de loop der eeuwen in Vriezen-veen is ontstaan, was ook de ruilverkaveling niet bepaald doorsnee. Desondanks geeft juist deze ruilverkaveling uitstekend weer waar Nederland zo goed in was in de twintigste eeuw: maakbaarheidsdenken. In historisch perspectief is het landschap van na de ruilverkaveling daarom minstens zo bijzonder als het landschap ervoor.

  Aanleiding tot de ruilverkavelingVoor de ruilverkaveling had Vriezenveen een bijzondere slagenverkaveling met een even zo bijzondere geschie-denis. Het dorp is ontstaan in de 14e eeuw, toen Hol-landers en Friezen begonnen met de ontginning van het Vriezenveen, toen nog het Almelerveen geheten. In 1364 gaf Evert van Heker Junchere toe Almelo en de juncfrouwe Bathe zijn echte wijf bij privilegebrief veer-tig hoeven uit aan de vrije Vresen en de alle lude en de oere erfgenamen die daar nu wonet op den vene, dat ghelegen is tusschen der wederder wueste en de Baves-beke, oftewel het gebied tussen de woeste gronden van Wierden in het westen en in het oosten de latere Schip-sloot. 1

  Een hoeve slaat in dit verband overigens niet op een boerenbedrijf, maar op een breedtemaat. Een hoeve is

  1 Jansen Dzn., z.j.

  gelijk aan 16 akker, waarbij een akker een breedte heeft van 7 m. Een hoeve is dus 112 m breed. Aangezien er veertig hoeven werden uitgegeven, ging het hier om een gebied van 4480 m, wat aardig overeenkomt met de breedte van het ruilverkavelingsblok. Uitgegeven werd de totale diepte van het blok, ongeveer 8 km.2 De pacht voor een hoeve bedroeg 1 emmer boter, Zwolse maat. Deze pacht kon niet worden afgekocht, wat ervoor zorg-de dat het nog tot de ruilverkaveling duurde eer deze boterpacht echt werd beindigd.3

  Op delen van de veenkoloniaal verveende Ooster- en Westervenen in het noorden na, is in Vriezenveen nooit grootschalig turf gewonnen. Er werd wel turf gestoken voor eigen haard, maar het veen werd van meet af aan vooral gebruikt als weiland en bouwland. De toponie-men geven nog altijd het grondgebruik van voor de ruil-verkaveling aan. De Ooster- en Westerbouwlanden ten noorden van het dorp wijzen op het gebruik van de bo-dem als akkerland; de Ooster- en Westerweilanden wij-zen op gebruik als weiland; de Ooster- en Westermaten op gebruik als hooiland. Ook vlak voor de ruilverkaveling was dit nog het geval. Circa 90% van de gronden in het zuiden waren in gebruik als grasland en in het noorden was 70% van de cultuurgrond in gebruik als bouwland.4

  Vanwege de variatie in bodemsoorten was niet overal hetzelfde grondgebruik even goed mogelijk. Dit was op

  2 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1957 (p. 1)3 Vereniging Oud Vriezenveen, z.j.; Wikipedia, 20084 Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1954 (p. 6)

  zich geen probleem, want de kavels waren lang genoeg voor een voldoende variatie in bodemsoorten voor een gemengd agrarisch bedrijf met bouwlanden, weilanden en hooilanden. De opstrekkende verkaveling werd ech-ter een probleem naarmate deze kavels steeds smaller werden door vererving. De grond werd daarbij steeds zo veel mogelijk in de lengterichting opgesplitst, opdat elke erfgenaam beschikte over voldoende bouwland, weiland en hooiland. Zo werden de oorspronkelijke hoeven van 16 akker breed steeds verder opgedeeld; in een aantal gevallen zelfs tot een breedte van slechts n enkele akker van 7 m. Dit verkavelingspatroon gaf op den duur vele proble-men in de agrarische bedrijfsvoering, omdat wegen vrijwel ontbraken. Een achterliggende kavel was enkel bereikbaar via een pad over andere kavels. Met name bij de bouwlanden zorgden de paden voor aanmerkelijke grondverliezen. Verder telde het Vriezenveense slagen-landschap een zeer fijnmazig stelsel van smalle slootjes. Vanwege de vele paden telden deze slootjes ook nog eens talloze duikers, die gecombineerd met kantbe-groeiing en een gering verval zorgden voor een zeer slechte waterhuishouding. Met name in het zuiden was dit het geval, omdat hier door eeuwenlange inklinking van het veen bovendien een slecht waterdoorlatende smeerlaag was ontstaan.

 • 10 Ruilverkaveling Vriezenveen

  In het dwarsprofiel van de Vriezenveense bodem is de stand van de veenontginning goed te zien.

  Lange, smalle hoofdwaterlopen met veel duikers. Smalle, diepe kavels met onregelmatig oppervlak.

  Officile bekendmaking van de ruilverkaveling.

 • 11Waarden in een wederopbouwgebied

  De ruilverkaveling in voorbereidingDe eerste wensen voor een ruilverkaveling in Vriezen-veen dateren al van ruim voor de Tweede Wereldoorlog. Het notulenboek van de gemeente Vriezenveen5 ver-meldt dat er al op 27 februari 1935 werd vergaderd over de wens van waterschap De Regge over een ruilverka-veling in Zuid-Vriezenveen, met name om de ontwate-ring van dit gebied te kunnen verbeteren.6

  De eerste aanvraag voor een ruilverkaveling bij Vriezen-veen kwam echter van een groep boeren, die vertegen-woordigd door E. Bokdam een ruilverkaveling aanvroe-gen voor de Westerbouwlanden, ten noorden van het dorp. In april 1940 kwam deze aanvraag via het College van Gedeputeerde Staten in Zwolle terecht bij de Cen-trale Cultuurtechnische Commissie in Utrecht, waarna in maart 1942 ook de aanvraag van het waterschap De Regge volgde.7

  Nadat voorlopige terreinverkenning waren verricht en de nodige kadastrale gegevens waren verzameld, bleek, dat in de eerste plaats beide aanvragen als n ruilverkavelingsblok dienden te worden behandeld, aangezien de eigenaren van gronden in het complex Westerbouwlanden ook allen eigendommen [hadden] in Zuid-Vriezenveen.8 Verder achtte men het wenselijk het ruilverkavelingsblok zo uit te breiden, dat alle be-drijven met grond binnen de aanvragen geheel in n

  5 Boonstra, 2010 (p. 51)6 Van der Ploeg, 1964 (p. 17)7 Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1954 (p. 1)8 idem (p. 1)

  ruilverkaveling zouden komen te liggen. Zo werden de aangevraagde ruilverkavelingen van respectievelijk 640 ha en 1740 ha samengevoegd en uitgebreid tot een ruil-verkaveling van ongeveer 4400 ha.

  Vanaf eind jaren 40 werden de plannen voor de ruil-verkaveling verder uitgewerkt, tot de plannen zover gevorderd waren dat ze in stemming konden worden gebracht. Op 17 september 1954 mochten de 2590 ei-genaren met gezamenlijk 4397 ha aan grond hun stem uitbrengen voor of tegen de ruilverkaveling. In totaal stemden er slechts 418 (16 %) tegen ruilverkaveling, die gezamenlijk 1655 ha (38%) grond vertegenwoordig-den.9 Op 21 september 1954 stemden Gedeputeerde Staten in met de ruilverkaveling; het werk kon beginnen.

  Op 14 juli 1955 bezocht Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, dr. S.L. Mansholt, het ruilverka-velingsgebied en verrichtte de eerste officile handeling met een dragline.10 De werkzaamheden begonnen met de ontginning van de gronden in de Oude Oostervenen, met inbegrip van de Dalweg. Deze gronden waren reeds verturfd, maar sindsdien nooit in cultuur gebracht.

  Door de ontginning van deze woeste gronden werd een buffer van landbouwgrond gecreerd, die ervoor zorgde dat de kavelwerkzaamheden elders in het ruilverkave-lingsblok de agrarische productie niet teveel drukten. De gronden waar kavelwerkzaamheden plaatsvonden,

  9 Van den Bergh, 2004 (p. 211)10 Stegeman, 1999 (p. 315)

  konden immers niet gebruikt worden. Er vond dan ook steeds een tijdelijke toedeling plaats van gronden, com-pensatiegronden genoemd, die wel agrarisch gebruikt konden worden.

  Opmerkelijk is, dat de ruilverkaveling Vriezenveen on-der de Ruilverkavelingswet 1938 was voorbereid, maar officieel werd uitgevoerd onder de Ruilverkavelingswet 1954, die op 3 november dat jaar definitief werd vast-gesteld en op 15 februari 1955 in werking trad. De pla-nologisch en landschappelijk gezien meest ingrijpende wijzigingen van deze wet hadden echter vooral betrek-king op de voorbereidingsfase van een ruilverkaveling, waardoor het effect van de nieuwe wet op de ruilverka-veling Vriezenveen beperkt was.

  Een belangrijke wijziging was bijvoorbeeld dat er vol-gens artikel 13 van de nieuwe wet grond aangewezen kon worden aan openbare lichamen. Hier ondervond met name de gemeente Vriezenveen nadeel toen zij voor het uitbreidingsplan ten zuiden van het oude dorp grond nodig had. Omdat de stemming onder de oude wet had plaatsgevonden, moest de gemeente hiervoor alsnog zelf grond aankopen. Om diezelfde reden kwam ook de aanleg van nutsvoorzieningen in de ruilverkave-ling, als elektriciteit, water en riool voor rekening van de gemeente, waar deze volgens de nieuwe wet bij de kos-ten van de ruilverkaveling inbegrepen waren.

 • 12 Ruilverkaveling Vriezenveen

  De ruilverkaveling Vriezenveen als voorbeeld van een moderne ruilverkaveling in de Landbouwatlas 1959.

 • 13Waarden in een wederopbouwgebied

  Een bijzondere ruilverkavelingDe ruilverkaveling Vriezenveen was in haar tijd een op-zienbarende ruilverkaveling en werd eind jaren 50 dan ook een paradepaardje van de Nederlandse cultuur-techniek. Overigens niet voor niets, want het was wel een bijzonder dure ruilverkaveling.11

  De bijzonderheid van de ruilverkaveling blijkt onder meer uit het bezoek van H.M. Koningin Juliana op 6 mei 1958 aan een oude en een nieuwe boerderij binnen de ruilverkaveling, maar wellicht nog meer uit de excursies die de Nederlandse Heidemaatschappij organiseerde naar het Vriezenveense ruilverkavelingsgebied. De bij-behorende excursiegids had naast een Nederlandstalige zelfs een Duitstalige versie. Tekenend is verder dat de Landbouwatlas 1959, op zichzelf al een bijzonder boekwerk in zijn tijd, de ruilverkaveling Vriezenveen aanhaalt als voorbeeld van een moderne ruilverkaveling12. Volgens de at-las zou de ruilverkaveling naar verwachting in 1964 voltooid moeten zijn, maar dit werd wel enkele ja-ren later.

  In 1964 was de ruilverkaveling al wel grotendeels vol-tooid, maar het duurde nog tot 28 november 1967 eer de Akte van Toedeling werd gepasseerd, waarmee alle percelen definitief op naam van de nieuwe eigenaren

  11 Van den Brink, 1990 (p. 109)12 Ministerie van Landbouw, Visserij en

  Voedselvoorziening, 1959 (kaart 14)

  waren overgeschreven en de ruilverkaveling beindigd was. In de uitnodiging voor de officile afsluiting werd terecht opgemerkt dat de ruilverkaveling zeer diep in de oude toestand en gebruikswijzen heeft ingegrepen.

  Om deze reden werd de

  gemeenschap van Vriezenveen bovendien

  een grote ploeg geschon-ken als monument ter nage-

  dachtenis aan de ruilver-kaveling. Deze ploeg was ingezet bij de kavelwerkzaamheden, maar nu ontdaan van

  alle opsmuk en voorzien van een sokkel en gedenkplaat.

  Dergelijke gedenktekens naar aanleiding van een ruilverkaveling zijn zeldzaam in Nederland, zeker

  uit die tijd, wat de betekenis van de ruilverkaveling Vrie-zenveen nog maar eens onderstreept.

  Het ruilverkavelingsmonument bestaat uit een grote ploeg op een sokkel, met het opschrift

  Ruilverkaveling Vriezenveen 1955 - 1968.

  De excursiegids voor de ruilverkaveling Vriezenveen; de Duitstalige versie had als titel

  Exkursionsfhrer Flurbereinigung Vriezenveen

 • 14 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Bezoek van H.M. Koningin Juliana aan Vriezenveen op 6 mei 1958... ... met een bezoek aan de oude boerderij Oosteinde 229...

 • 15Waarden in een wederopbouwgebied

  ... een bezoek aan de kavelwerkzaamheden... ... en een bezoek aan de nieuwe boerderij Westerveenweg 7.

 • 16 Ruilverkaveling Vriezenveen

  3

 • 17Waarden in een wederopbouwgebied

  3. Waarden in het wederopbouwgebied

  Elk gebied kent landschappelijke waarden, en de mees-te gebieden ook architectonische en stedebouwkun-dige, maar van belang is vooral vanuit welk perspectief deze waarden worden gezien. Bij de waardering van de naoorlogse ruilverkaveling Vriezenveen is ervoor geko-zen om de situatie vlak na afloop van de ruilverkaveling als referentie te nemen, wat neerkomt op het jaar 1968. Hierbij speelt meteen het probleem dat vrijwel al het bronmateriaal een eerdere of latere situatie beschrijft. Om deze reden was het meermalen nodig een inschat-ting gemaakt van de situatie in 1968 door verschillend bronmateriaal te vergelijken.

  De waardering zelf is op basis van de vier standaardele-menten bij de beoordeling van erfgoed, namelijk zeld-zaamheid, kenmerkendheid, samenhang en gaafheid, met scores weergegeven door middel van sterren:

  indifferent lage score gemiddelde score hoge score

  Vanwege de schaal van het object, namelijk de gehele ruilverkaveling Vriezenveen, is ervoor gekozen om al-leen de voor ruilverkavelingen kenmerkende landschap-pelijke objecten te beoordelen. Het werk van Andela1 en De Visser2 is bij deze selectie leidend geweest en vormt bij de waardering ook in belangrijke mate het referentie-

  1 Andela, 20002 De Visser, 1997

  kader van de landelijke ruilverkavelingspraktijk. Omdat ruilverkavelingen primair werden gericht op het buiten-gebied, wordt de dorpsbebouwing van Vriezenveen en De Pollen niet meegenomen in de waardering.

  De selectie van objecten en structuren binnen de ruil-verkaveling Vriezenveen zijn als volgt ingedeeld:

  Objectenenstructurenvanuitdecultuurtechniek (wegen, waterlopen, verkaveling) Objectenenstructurenvan-

  uit de landschapsverzorging (landschapsinrichting, beplanting) Objectenenstructurenvanuitdear-

  chitectuur en stedebouw (ruilverkavelingsboerderijen, erven, plaat-

  singspatroon van boerderijen)

  Een ruilverkaveling was van oorsprong een cultuurtech-nisch instrument met een sterk rationele inslag, primair gericht op de boer als ondernemer, met efficintie als belangrijkste waarde. Voor een groot deel bepalen de vorm en grootte van de kavel, alsmede de bodemge-steldheid, waterhuishouding en ontsluiting de efficin-tie van een boerenbedrijf. Het plan van wegen en water-lopen vormde hiertoe samen met de akte van toedeling het belangrijkste plandocument.

  De landschapsverzorging had in tegenstelling tot de cultuurtechniek een veel op beleving gerichte inslag, primair gericht op de boer als mens. Daarbij stonden na-

  tuurwetenschappelijke, esthetische en culturele waar-den voorop.3 Het belangrijkste plandocument hiervoor vormde het landschapsplan, waarin de beplanting en te behouden natuurgebieden waren opgenomen.

  Hoewel de architectuur en stedebouw bij ruilverkave-lingen rechtstreeks voortkwam uit de koker van de cul-tuurtechniek, mag het toch als een apart onderdeel van een ruilverkaveling beschouwd worden. Een ruilverka-velingsboerderij moest in de eerste plaats een efficint bedrijfsgebouw zijn. In de praktijk werd er in de architec-tuur toch wel enige aandacht besteed aan de esthetiek en streekeigenheid van de nieuwe boerderijen, soms tot groot ongenoegen van sommige cultuurtechnici. Bij de plaatsing van de boerderijen is naast een cultuurtechni-sche context ook een stedebouwkundige context waar-neembaar. Vanwege deze mengeling van rationele en belevingswaarden neemt de architectuur en stedebouw een aparte positie in.

  3 Andela, 2000 (p. 68)

 • 18 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Tientallen kilometers nieuwe weg werden aangelegd tijdens ruilverkaveling. De wegen werden eerst aangelegd, daarna volgden de kavelwerkzaamheden.

  Voor de ruilverkaveling was de Aadijk een van de schaarse wegen in het gebied. Tijdens de ruilverkaveling werd de Aadijk rechtgetrokken en voorzien van verharding.

 • 19Waarden in een wederopbouwgebied

  Arm aan wegen, rijk aan waterlopenHet ruilverkavelingsblok Vriezenveen telde voorheen slechts acht doorgaande verharde wegen: de Dorps-straat(nuOosteindeenWesteinde),Hoofdstraat/Kerks-teeg (nu Bouwmeesterstraat)/Almeloseweg, Paterswal,Oude Hoevenweg, Geesterenseweg, Weitemansweg, Wierdenseweg en de weg langs het Overijssels kanaal Almelo - De Haandrik. De oude ontginning van Vriezen-veen telde verder vrijwel geen wegen, zodat men een kavel vaak alleen kon bereiken via een pad dat over an-dere kavels liep. In de overige, latere ontginningen bin-nen het ruilverkavelingsblok zoals de Westerhoeven en De Pollen waren wel wegen, maar deze waren vrijwel al-lemaal onverhard.

  Zo weinig wegen als er waren, zo veel waterlopen tel-de de oude ontginning. Honderden smalle slootjes in de lengterichting deelden het land op in even zoveel smalle kavels, wat het landschap ook wel de benaming stofkam opleverde. Sloten in de dwarsrichting waren schaars. De voornaamste ten noorden van het dorp wa-ren de Oude Leidijkswetering (nu Verbindingsleiding), Oude Leidijk, Tweede Waterleiding en Eerste Waterlei-ding, en ten zuiden van het dorp de Eerste Wetering, Oudewegsbeek, Derde Wetering en de Vriezenveense Aa. Vanwege de vele overpaden telden deze weteringen talloze duikers en bruggetjes, wat de doorstroming niet ten goede kwam.

  De ruilverkaveling maakte binnen tien jaar tijd op zeer ingrijpende wijze een einde aan het eeuwenoude ver-

  kavelingspatroon. Een van de belangrijkste plankaarten van een ruilverkaveling was het plan van wegen en wa-terlopen. Dit plan vormde feitelijk het complete ruim-telijke raamwerk van een ruilverkaveling. Het contrast tussen de oude en nieuwe ruimtelijke inrichting was evenwel zelden zo groot als bij de ruilverkaveling Vrie-zenveen.

  Plan van wegen...Vriezenveen kreeg een rationeel wegennet dat vol-deed aan de eisen van een modern landbouwbedrijf. Dat hield in dat elk kavel zonder omwegen rechtstreeks vanaf de weg, bij voorkeur verhard, met landbouwma-chines bereikbaar moest zijn. Om dit op een efficinte manier te bereiken, werd er rond de 80 km aan nieuwe verharde wegen aangelegd en de verharde wegen waar nodig verbeterd. Bovendien werd de verkavelingsrich-ting in de Ooster- en Westerbouwlanden en Ooster- en Westerweilanden een kwartslag gedraaid van noord-zuid naar oost-west, zodat de kavels goed aansloten op de nieuwe noord-zuid lopende uitvalswegen vanuit het dorp, die op regelmatige afstand van elkaar werden aangelegd. Deze nieuwe wegen volgden in grote lijnen echter wel de oude verkaveling, met enkele knikken tus-sen de rechtstanden van de tracs. De belangrijkste nieuwe noord-zuidweg op het plan van wegen en waterlopen diende echter geen agrarisch belang, maar dat van het snelverkeer. Tijdens de ruilver-kaveling werd tussen Westerhaar en Almelo namelijk het sluitstuk van rijksweg 36 aangelegd, een nieuwe

  autoweg die een snelle verbinding moest vormen tus-sen Twente en Drenthe. De rijksweg kwam parallel ten oosten van de oude provinciale weg te liggen, en werd niet door de Heidemaatschappij maar door Rijkswater-staat aangelegd. Op 19 september 1963 werd de nieuwe rijksweg officieel geopend.1

  Naast de nieuwe noord-zuid lopende wegen, werd er ook een aantal nieuwe dwarswegen aangelegd. Sommi-ge daarvan markeerden opvallende contrasten tussen het oude en nieuwe land van de ruilverkaveling, zoals de Veeneindeweg aan de zuidzijde van het Veenschap, de Meester Kunstweg, Weemestraat en Bovenlandweg aan de noordflank van het dorp en de Verzetstraat en Bui-tenlandweg aan de zuidflank van het dorp. Deze wegen aan de dorpsranden moesten voorkomen dat het land-bouwverkeer van de boerderijen in het dorp gebruik moest maken van de Dorpsstraat.

  Een andere markante nieuwe dwarsverbinding waren de in elkaars verlengde liggende Oostermaatweg en Wes-termaatweg, die tussen de Oudewegsbeek en de Derde Wetering waren aangelegd. Deze weg vormde tevens een boerderijstraat, een weg geflankeerd door nieuwe ruilverkavelingsboerderijen, waarover later meer. In dit gebied, de Ooster- en Westermaten, bleef de oude ver-kavelingsrichting grotendeels gehandhaafd.

  1 Rijkswaterstaat, 1964

  3.1 CultuurtechniekPlan van wegen en waterlopen

 • 20 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Vanaf de kruising met de Almeloseweg liep de Westermaatweg naar het westen... ... en de Oostermaatweg naar het oosten.

  De nieuwe rijksweg 36 verbond Vriezenveen met het landelijke autowegennet. De rijksweg kruiste de Verbindingsleiding met een brug, voorzien van ranke hekwerken.

 • 21Waarden in een wederopbouwgebied

  ... en waterlopenNaast het wegennet werd ook de waterhuishouding ingrijpend veranderd. De reeds bestaande weteringen dwars op de verkaveling van de oude ontginning ble-ven daarbij vrijwel allemaal gehandhaafd, zij het dat er vaak wel delen anders werden getraceerd en verbreed. De noord-zuid lopende slootjes werden veelal vervan-gen door nieuwe, bredere waterlopen die op een kavel-diepte afstand parallel aan de nieuwe noord-zuidwegen liepen.

  Het hele ruilverkavelingsblok waterde van oudsher uiteindelijk af op de Regge via de Veeneleiding. Door middel van sifons werd het water onder het Overijs-sels Kanaal door geleid. Met de ruilverkaveling bleef dit afwateringssysteem grotendeels gelijk, zij het dat de capaciteit wel flink werd vergroot door ruimere water-lopen en grotere kunstwerken zoals bruggen, stuwen, duikers en sifons. De hekwerken van de grotere kunst-werken hadden een ranke vorm met een ronde afron-ding aan de uiteinden.

  Het stelsel van waterlopen kreeg bovendien een duide-lijkere hirarchie, waarbij het water al verder stroomop-waarts gebundeld werd in hoofdwaterlopen. Opvallend is daarbij dat er zowel in de Westerbouwlanden als in de Westerweilanden een nieuwe hoofdwaterloop in de richting zuid-noord werd gegraven, die vervolgens met een knik afboog naar het westen om daar af te wateren op de Veeneleiding.

  Na de stemming van de ruilverkaveling in 1954 is het plan van wegen en waterlopen nog enkele malen aan-gepast. Zo werd er een nieuwe doorgaande weg tussen Aadorp en Daarlerveen aan het plan toegevoegd, de huidige Aadorpweg/Nieuwe Daarlerveenseweg, waar-voor het hele stramien van wegen en waterlopen in de Westerweilanden aangepast moest worden. Verder werd hier en daar het stramien van de waterlopen wat vereenvoudigd, waarbij veel geplande doodlopende waterlopen die in elkaars verlengde lagen alsnog wer-den doorgetrokken. Het definitieve plan van wegen en waterlopen werd in juli 1965 goedgekeurd door de Cen-trale Cultuurtechnische Commissie en door de provincie bekrachtigd op 22 november 1965.

  Na de ruilverkavelingVrijwel alle wegen uit het definitieve plan van wegen en waterlopen bestaan nog steeds. Sommige lijken na de ruilverkaveling zelfs nooit meer veranderd te zijn en verkeren daarom in zeer slechte staat. Veel wegen van de smalste categorie zijn tegenwoordig alleen nog maar toegankelijk voor fietsers en bestemmingsverkeer, voor-al ten noorden van het dorp, wat waarschijnlijk mede verband houdt met de slechte staat van de wegen. De laatste jaren worden evenwel steeds meer wegen opge-knapt. Daarbij hebben sommige wegen een nieuw be-tonwegdek gekregen. Dit contrasteert qua materiaal en kleur echter met de oorspronkelijke verharding van de ruilverkavelingswegen, namelijk asfalt en betonklinkers.Vanwege uitbreiding van de dorpsbebouwing in het Westeinde zijn in de loop der jaren enkele plattelands-

  wegen binnen de bebouwde omgeving komen te lig-gen, zoals de Weemestraat en Verzetstraat. Deze wegen vormden voorheen de grens tussen de oude dorps-bebouwing en het nieuwe ruilverkavelingslandschap. Daarbij is de Weemestraat in de jaren 2000 voor een deel voorzien van een nieuwe weg langszij voor het doorgaande verkeer, waarbij de oude weg fietspad is geworden.

  De grootste ingreep in het wegennet vond echter plaats in de jaren 90 met de nieuwe rijksweg N36, die op 18 december 1996 werd opengesteld.2 De oorspronkelijke autoweg die was aangelegd tijdens de ruilverkaveling, kreeg ten zuiden van het dorp een nieuw trac richting Wierden. Hiervoor werd een aantal wegen haaks door-sneden, waardoor er allerlei kunstgrepen nodig waren om deze wegen nog toegankelijk te houden. Ter hoogte van de Aadorpweg kwam een aansluiting, waardoor deze doorgaande weg in belang flink toenam. Vanwege de deels verhoogde ligging en twee vrij grote nieuwe af-ritcomplexen, heeft de nieuwe rijksweg een behoorlijke visuele impact op het landschap.

  Een andere, iets minder forse ingreep op het wegennet is de oostelijke rondweg van Vriezenveen, die gepland staat in juli 2013 opengesteld te worden. Deze weg loopt een stukje via de Horstweg, om net ten zuiden van het dorp naar het oosten af te buigen, de Boslandweg en Walstraat haaks kruisend. De rondweg wordt mede met het oog op een nieuwe zandafgraving in de Oos-

  2 Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 1998 (p. 141)

 • 22 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Het graven van de vele waterlopen ging machinaal... ... maar er kwam ook nog veel mankracht aan te pas.

  Dit beeld van een hoofdwaterloop verdween definitief met de ruilverkaveling. De Stouwe of Veeneleiding, de afwatering van vrijwel het hele ruilverkavelingsgebied.

 • 23Waarden in een wederopbouwgebied

  terweilanden aangelegd en zal daarvan de noordgrens vormen. De zuidgrens van de zandafgraving zal liggen bij de Oudewegsbeek. Op den duur zal een aanzienlijk deel van de Boslandweg, en wellicht ook een deel van de Horstweg moeten wijken voor de zandwinningsplas.3

  Wat betreft de waterlopen zijn de ingrepen na afloop van de ruilverkaveling minder groot en vooral minder talrijk. De grootste verandering is het Lateraalkanaal dat in 1981 tussen Vriezenveen en het kanaal Almelo - Nordhorn ten oosten van Almelo werd aangelegd om de waterhuishouding van Almelo te verbeteren. Binnen het ruilverkavelingsgebied van Vriezenveen zijn hier-voor enkele hoofdwaterlopen van de ruilverkaveling verruimd, met uitzondering van het gedeelte ten zuiden van de Derde Wetering. Daar werd een geheel nieuw trac gegraven.

  Het verkavelingspatroon binnen het ruilverkavelings-blok is sinds de ruilverkaveling nagenoeg gelijk geble-ven. Wel zijn hier en daar wat kavelsloten gedempt of nieuwe gegraven, maar het algemene beeld is vrij intact gebleven.

  3 Boumans, 2010

  Waardering wegen, waterlopen en verkaveling

  Zeldzaamheid Er is in Nederland geen ruilverkaveling voorbij gegaan zonder dat er wegen en waterlopen zijn aangelegd en de verkaveling is verbeterd. Vanwege landelijk geldende normen zijn wegen, waterlopen en verkaveling van de ruilverkaveling Vriezenveen in hun vorm zeker niet zeldzaam.

  Kenmerkendheid De vergaande rationaliteit in het net van wegen en waterlopen en de verkaveling is zeer kenmerkend voor ruilverkavelingen. De rechtlijnige vormen met knikken in de wegen en waterlopen zijn bovendien ook zeer kenmerkend voor de periode waarin de ruilverkaveling Vriezenveen tot stand is gekomen, evenals de draaiing van de verkavelingsrichting.

  Samenhang Binnen de ruilverkaveling vormen de wegen, waterlopen en verkaveling samen een zeer sterk samenhangend geheel. In de loop der jaren zijn er wel aanpassingen geweest, die deze samenhang hebben verminderd. Met name door nieuwe wegen en waterlopen vertonen sommige wegen en waterlopen van de ruilverkaveling min-der samenhang.

  Gaafheid Sinds de ruilverkaveling hebben vooral enkele grote ingrepen ten zuiden van Vriezenveen ervoor gezorgd dat de herkenbaarheid van de structuur van wegen, waterlopen en verkaveling flink is verminderd. Ten noorden ven Vriezenveen is de structuur nog wel zeer herkenbaar. Al met al is de gaafheid nog redelijk.

 • 24 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Het dorpslint van Vriezenveen in het slagenlandschap vlak voor de ruilverkaveling. Idyllische taferelen in het oude landschap.

 • 25Waarden in een wederopbouwgebied

  Idylle alomVoor de ruilverkaveling zag het landschap van Vriezen-veen er totaal anders uit. De smalle kaveltjes gaven het landschap een wat rommelige, maar romantische aan-blik door de kleinschaligheid van het landschap. Veel ka-veltjes vlakbij het dorp hadden langs de rand opgaande begroeiing in de lengterichting. De veelheid aan smalle kaveltjes zorgde voor een grote beslotenheid. Verder van het dorp af waren de kaveltjes kaler, zoals in de Oos-ter- en Westerbouwlanden, de Westerweilanden en de Westermaten. Aan de oostzijde was meer begroeiing, vooral in de Boschlanden ter hoogte van Fayersheide. Buiten de oude ontginning van Vriezenveen was het landschap open, zoals de Westerhoeven of halfopen, zo-als in de Ooster- en Westervenen en bij De Pollen, waar het struweel op de woeste gronden enige afwisseling aan het landschap gaf. Ten zuiden van De Pollen ston-den bovendien enkele bomenrijen langs de kavels.

  Met de ruilverkaveling werd de kleinschalige idylle inge-wisseld voor grootschalige rationaliteit. Toch betekende dit geen totale kaalslag. Vanwege het enorme contrast tussen de grootte van de kavels van het oude en het nieuwe landschap, was voortbouwen op het oude land-schap niet mogelijk. Het landschapsplan voor Vriezen-veen voorzag dan ook een totaal nieuwe aankleding voor het totaal nieuwe landschap.

  Harry de VroomeHet nieuwe landschap van Vriezenveen werd vormgege-ven door Harry de Vroome,1 die in 1948 werd aangesteld als landschapsconsulent bij de afdeling Landschapsver-zorging van Staatsbosbeheer in Utrecht. Daar kreeg hij de hogere delen van Nederland onder zijn hoede. In 1956 werd de landschapsverzorging gedecentraliseerd en werd zijn werkgebied beperkt tot Overijssel. Twee jaar later werd hij overgeplaatst naar Assen, waar hij de provincies Groningen en Drenthe onder zijn hoede kreeg. Aangezien hij de functie van landschapscon-sulent tot 1984 bekleedde, is het landschapsplan voor Vriezenveen dus uit zijn eerdere jaren.

  Hoewel er geen toelichting op het landschapsplan Vrie-zenveen bekend is van De Vroome zelf, is er wel geschre-ven over zijn algemene aanpak en gedachtegoed:

  De Vroome [...] streefde bij ruilverkavelingen in land-schappelijk kwetsbare gebieden zoveel mogelijk naar behoud van de wezenlijke kenmerken van het aanwezi-ge landschap. Bij zijn analyse n het ontwerp maakte de landschapsadviseur gebruik van door bodemkartering verkregen bodemkundige en geomorfologische gege-vens [...]. De essentie kwam naar voren in de ruimtelijke samenhang van de elementen waaruit het landschap was opgebouwd. Later zou De Vroome spreken over het leesbaar laten van het landschap, ofwel herkenbaar in de belevingswereld van mensen. Dit doel trachtte hij te

  1 Bibliotheek Wageningen UR, z.j. (toegang Vriezenveen); Van Blerck, 1987 (p. 160)

  bereiken door soms te streven naar een reconstructie van de oude situatie, in andere gevallen naar een nieu-we interpretatie van de algemene karakteristiek.2

  Het landschapsplanBij het landschapsplan voor de ruilverkaveling Vriezen-veen is duidelijk gekozen voor een nieuwe interpretatie van de algemene karakteristiek, wat een architecturaal landschap opleverde, een landschap waaruit duidelijk mensenwerk spreekt door rechtstanden en regelmaat. Dit stond in schril contrast tot het plastisch-picturale landschap van voor de ruilverkaveling, waarbij losse elementen het landschap verlevendigen en de mensen-hand minder sterk waarneembaar is.3

  Als product van zijn tijd, namelijk de periode 1940-1954, zou het accent vooral vallen op de wegbeplanting en het geboomte om de nieuw te bouwen boerderijen.4 Daar-naast werden ook knikken in de wegtracs voorgesteld om het wegbeeld te verlevendigen.5 Het landschaps-plan vermeldt verder enkele voorgestelde natuurreser-vaten. Recreatie was toentertijd nog geen groot onder-werp van gesprek bij ruilverkavelingen, waar het later in de ruilverkavelingsgeschiedenis juist een nadrukkelijke rol zou gaan spelen.

  2 Andela, 2000 (p. 77)3 Landschapstypering van Hudig c.s.;

  in De Visser, 1997 (p. 15)4 Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1954 (p. 11)5 De Visser, 1997

  3.2 LandschapsverzorgingLandschapsplan

 • 26 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Vooral rondom het dorp was het landschap kleinschalig, zoals langs de Eerste Wetering. De naam zegt het al: vooral in de Boschlanden was veel houtopstand.

  Smalle paadjes liepen vanaf de boerderijen naar de landerijen, zoals hier tussen het Oosteinde en de Oosterweilanden.

  Noordelijk van het dorp was het landschap meer open; vanuit de Kerkenbouwlanden had men goed zicht op het dorp. Tevens te zien is het grondverlies vanwege het kavelpad.

 • 27Waarden in een wederopbouwgebied

  Het landschapsplan van De Vroome uit 1954 toont een rijke variatie in de beplanting in vergelijking met late-re plannen, die veel soberder zijn. De meest gebruikte boomsoort in het plan was de eik, veelal vergezeld van onderbeplanting, met name in en ten noorden van het dorp. De scheiding van dorpsbebouwing en ruilverkave-lingslandschap werd kracht bijgezet met een rij eiken.

  Ook het Veenschap werd gemarkeerd in het landschaps-plan. Brede singels van onder meer eik, meidoorn en vuilboom markeerden de noord- en zuidgrens van het gebied; smallere singels met dezelfde samenstelling lie-pen in de noord-zuidrichting en gaven enige comparti-mentering aan het verder open landschap ten noorden van Vriezenveen.

  Ten zuiden van het dorp waren vooral essen, populieren en schietwilgen voorzien, vaak met onderbeplanting van onder andere els, wilg en vogelkers. De Ooster- en Westermaatweg zouden aan beide zijden worden be-plant met populieren en de erven van de boerderijen met soorten als els, es, wilg en vogelkers. Ten zuiden van deze boerderijstraat waren vooral wilgen voorzien. Metdezeindelingvaneikviaes/populiernaarwilgzoutevens het verloop zichtbaar worden van de drogere gronden in het noorden naar de nattere gronden in het zuiden, een stukje leesbaarheid van het landschap.

  Voor de jongere ontginningen van de Westerhoeven, Oostervenen en De Pollen waren vooral eiken voorzien met onderbeplanting van meidoorn en vuilboom. De

  erven aan de Dalweg, eveneens voorzien als boerde-rijstraat, zouden ook met deze boomsoorten worden beplant.

  Latere landschapsplannenHet landschapsplan 1954 is echter nimmer tot realisatie gekomen. Van de rijke variatie in de beplanting was al spoedig weinig meer terug te vinden in latere plannen, die sterk werden gedomineerd door eik. De variatie in boomsoorten concentreerde zich vooral rond Vriezen-veen zelf. Naast eik kwam alleen populier nog noemens-waardig voor buiten het dorp, namelijk langs de randen in de westflank van het ruilverkavelingsblok.

  Hiermee werd de eerder genoemde nuance tussen de drogere en nattere gronden uit de plannen geschrapt. Toch kwam er een nieuwe nuance voor terug. Bij de la-tere landschapsplannen valt namelijk op dat de beplan-ting in het zuiden van het ruilverkavelingsblok steeds ophoudt bij de Oudewegsbeek. Deze waterloop vormde tevens de scheiding tussen de Ooster- en Westerweilan-den en de Ooster- en Westermaten. Zo werden de wei-landen duidelijk een opener gebied dan de maatlanden.

  De later in de plannen verschenen doorgaande weg tussen Daarlerveen en Aadorp werd in de latere land-schapsplannen voorzien van eiken aan beide zijden van de weg, waarmee de hogere rang van de weg in het wegennet geaccentueerd. Hetzelfde gebeurde bij de Nieuwe Wierdenseweg. Bij de Geesterenseweg werd de beplanting juist weer weggelaten, zodat alle nieuwe

  beplanting in deze oostvleugel van het ruilverkavelings-blok in de richting noord-zuid zou lopen.

  Bij de Westerhoeven werd de oost-west georinteerde ladderstructuur van wegbeplanting ingeruild voor twee parallelle bomenrijen in de noord-zuidrichting. Langs de Veeneleiding kwam een brede rij populieren; langs de Westerhoevenweg een rij eiken. Beide bomenrijen wer-den ook voorzien van struikbeplanting, zoals in het hele gebied voor het grootste deel alleen bij de noord-zuid lopende beplanting werd toegepast.

  Het definitieve landschapsplan, dat uiteindelijk wel tot uitvoering werd gebracht, werd in mei 1963 vastgesteld door de Centrale Cultuurtechnische Commissie, waarna op 21 september 1964 de vaststelling door de provin-cie volgde. Ondanks de definitieve vaststelling, lijkt het erop dat het landschapsplan op sommige punten toch anders is gerealiseerd, met name als het gaat om de breedte van bomenrijen. Op enkele plaatsen vermeldt het landschapsplan een dubbele rij eiken, maar is tegen-woordig slechts een enkele rij te zien zonder sporen van een vroegere tweede rij.

  Overigens is het niet helemaal zeker dat het gereali-seerde definitieve landschapsplan uit 1963 ook door De Vroome is ontworpen, vanwege zijn overplaatsing naar Assen in 1958. Bovendien vermeldt het definitieve land-schapsplan linksonder de initialen J.M.K.. Het is helaas niet bekend waar deze drie letters voor staan.

 • 28 Ruilverkaveling Vriezenveen

  De schaal van het nieuw gecreerde landschap is vele malen groter dan die van het oude. Slechts enkele bomenrijen zorgen voor enige compartimentering van het landschap.

  Eiken vormen een harde grens tussen het besloten dorp en het open buitengebied. De doorgaande Aadorpweg werd flink geaccentueerd met eiken aan weerszijden.

 • 29Waarden in een wederopbouwgebied

  Na de ruilverkavelingOpvallend is dat na afloop van de ruilverkaveling meer bomen zijn toegevoegd dan er verdwenen. Zo zijn er langs de gehele lengte van het Lateraalkanaal bomen aangeplant, voornamelijk elzen. De meeste nieuwe beplanting hield echter verband met de aanleg van de nieuwe rijksweg N36 in de jaren 90, waarbij deze weg ingepast moest worden in het landschap. Daarbij zijn bomenrijen aangeplant langs de nieuwe autoweg, maar ook langs enkele bestaande wegen, zoals de Oosterwei-landweg, Westerweilandweg en Almeloseweg.

  De hele Oosterweilandweg, het oude trac van rijksweg 36, werd voorzien van eiken aan beide zijden. Inmiddels zijn de bomen ten noorden van de Oudewegsbeek weer verwijderd. Hoewel in het definitieve landschapsplan geen beplanting was opgenomen langs rijksweg 36, is hiermee toch met respect gehandeld door de beplan-ting op te laten houden ter hoogte van de Oudewegs-beek. Met veel minder respect is gehandeld bij de aan-plant van een bos in het oostelijke kwadrant tussen de Oosterweilandweg en Oostermaatweg. Hierdoor is de openheid en het zicht op beide wegen behoorlijk aan-getast en is bovendien de erfbeplanting van een boer-derij in de bomenzee verdwenen.

  Een opvallende verandering is verder dat er vanaf de 80 een heel aantal nieuwe erven zijn verschenen in de Oos-ter-, maar vooral de Westerbouwlanden. Hierdoor is het open en rustieke karakter van het gebied duidelijk ver-minderd. Bovendien lijken de erven behoorlijk lukraak

  geplaatst te zijn, waarmee ze een rommelige aanblik geven aan het van oorsprong strak ontworpen ruilver-kavelingslandschap.

  De zandwinning in de Oosterweilanden zal ook een flin-ke impact hebben op het landschap. Volgens het land-schapsplan van de zandwinning zal de zandplas worden omringd met opgaande begroeiing, juist in een van de meest open gebieden van de ruilverkaveling. Hiermee zal het contrast tussen de Oosterweilanden en de Oos-termaten verdwijnen, omdat de Oudewegsbeek ook de grens van de zandwinning moet worden. Het landschap van de ruilverkaveling zal hierdoor op deze plek onlees-baar worden.

 • 30 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Het nieuw gecreerde landschap van Vriezenveen.

  Goed te zien is het scherpe contrast tussen het kleinscha-lige dorpslint (boven) en de grootschalige buitengebieden.

  Ook het onderscheid tussen de open Oosterweilanden (midden) en de iets meer besloten Oostermaten (onder) is duidelijk zichtbaar, met de Oudewegsbeek als scheidslijn.

  De Oostermaatweg (onder) loopt op een afstandje parallel aan het dorp; de erfbeplantingen langs deze boerderijstraat zijn duidelijk herkenbaar.

  Fayersheide (midden rechts) ligt als een eilandje in een weidse cultuurzee.

 • 31Waarden in een wederopbouwgebied

  Waardering landschapsinrichting en beplanting

  Zeldzaamheid Het opstellen van een landschapsplan was voor 1954 weliswaar niet verankerd in de wet, maar wel in de prak-tijk. Het feit dat er een landschapsplan is opgesteld voor een ruilverkaveling die onder de Ruilverkavelingswet 1938 valt is niet zeldzaam. Het landschapsplan lijkt in veel opzichten op andere uit deze periode. Ook is het niet zeldzaam dat het landschapsplan van de hand van Harry de Vroome is.

  Kenmerkendheid Het feit dat de invloed van de landschapsverzorging weinig verder reikte dan de wegbermen en knikken in de wegtracs, is zeer kenmerkend voor de ruilverkavelingen in deze periode. Wat dat betreft spande soberheid de kroon, wat bij Vriezenveen nog eens wordt benadrukt door de summiere variatie in de boomsoorten in het ruilverkavelingslandschap.

  Samenhang Hoewel er geen toelichting op het landschapsplan bekend is, toont de beplanting een sterke samenhang met zowel het plan van wegen en waterlopen als de verschillende oorsprongen van de landschappen in het ruilver-kavelingsgebied. Ondanks enkele latere aanpassingen is deze samenhang nog altijd redelijk goed te zien.

  Gaafheid Door nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van de nieuwe rijksweg N36, de beplanting langs het Lateraalka-naal en de nieuwe erven in de Ooster- en Westerbouwlanden, is het karakter van het landschap niet overal meer intact, net als de beplantingspatronen. Toch is er over het hele gebied gerekend nog een redelijke gaafheid van het ruilverkavelingslandschap en de beplanting.

 • 32 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Tijdens de voorbereiding van de ruilverkaveling was het Veenschap na vervening nog voorzien als landbouwgrond, getuige de toekomstig ontworpen wegen op deze kaart.

  Scherp contrast tussen de natuurontwikkeling in het Veenschap op de voorgrond en de cultuurgrond op de achtergrond.

  Rijen en groepjes bomen bepalen de aanblik van het Veen-schap, wat een afwisselend landschap oplevert.

 • 33Waarden in een wederopbouwgebied

  Resterende landschappen van voor de ruilverkaveling

  Het Veenschap

  Al eeuwen staken de Vriezenveense boeren kleinschalig turf van hun land, voornamelijk voor eigen gebruik. Voor de aanvang van de ruilverkaveling was er nog altijd een brede strook verturfbaar veen over ten noorden van het dorp. Niet elke boer verturfde zijn veen even snel. Daar-door ontstonden op de smalle kavels aanzienlijke ver-schillen in hoogte, waardoor de turf op de hogere delen uitdroogde, inklonk en waardeloos werd als brandstof, terwijl het naastgelegen afgegraven perceel erg drassig werd.

  Bij de voorbereidingen van de ruilverkaveling Vriezen-veen was het de bedoeling om vrijwel alle grond bin-nen het ruilverkavelingsblok te ontginnen of te heront-ginnen. Met de beide Wereldoorlogen nog vers in het geheugen, lieten de Vriezenveense boeren niet toe dat hun kostbare brandstofvoorraad zomaar zou worden omgezet tot moderne cultuurgrond. Tijdens de oorlog had de turfvoorraad hun namelijk grote diensten bewe-zen.

  Om een rijksbijdrage te kunnen krijgen voor de ruil-verkaveling, moest de toewijzing van landbouwgrond op verantwoorde wijze passen in het gehele ruilverka-velingsplan.1 Met andere woorden: alle cultuurgrond in het gebied diende in landbouwkundig opzicht vol-doende te worden verbeterd. Dit was niet het geval als de percelen met verturfbaar veen geheel intact zouden blijven, omdat dit de toekomstige mogelijke bedrijfs-grootte zou drukken.

  1 Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1954 (p.10)

  De cultuurtechnische commissies stelden dan ook voor dat de verveners van de Engbertsdijkvenen hun dal-gronden bij Bruinehaar beschikbaar zouden stellen voor Vriezenveense boeren; in ruil hiervoor zou het veen in Vriezenveen met ondergrond in bezit komen van deze verveners. Na vervening zou de dalgrond dan alsnog als moderne landbouwgrond in gebruik worden genomen. De boeren zouden financieel gecompenseerd worden voor het veen dat zij zouden moeten inleveren. Na veel discussie vond in oktober 1956 een stemming plaats, waarbij men kon kiezen tussen financile com-pensatie met dalgrond bij Bruinehaar of de oprichting van een veenschap in Vriezenveen. Aangezien de Vrie-zenveense boeren nogal aan hun veen waren gehecht, werd het pleit beslecht in het voordeel van een veen-schap.

  Dit hield in dat alle boeren die hun veen wilden behou-den hun veengrond moesten afstaan aan het Veenschap. In ruil daarvoor kregen ze een strook land in het Veen-schap toegewezen, dat tot het moment van vervening als hoogveencultuur gexploiteerd zou worden en daar-na als dalgrond. Bovendien kregen de boeren het recht om net zoveel turf te winnen als ze verturfbaar veen hadden ingebracht. Het bestuur van het Veenschap zou voortaan echter bepalen wie wanneer op welke plek turf mocht graven.

  Een strook van ongeveer 5 kilometer lang en zon 600 meter breed in de Wester- en Oosterbouwlanden en

  een aansluitend gebied in het zuidoosten van de Oude Oostervenen werd als Veenschap aangewezen, dat zo in totaal meer dan 300 hectare bestreek. Het gebiedje werd kadastraal opnieuw verdeeld in honderden kleine perceeltjes, waarbij in het patroon de restanten van de oost-west lopende Oude Leidijk nog terug te herkennen zijn. Nog tijdens de ruilverkaveling kregen sommige boeren spijt van hun keuze om voor de oprichting van het Veen-schap te kiezen. In plaats daarvan hadden ze bij nader inzien toch liever goede landbouwgrond dan een eigen stukje veen. Helaas voor de boeren was er voor deze operatie geen geld meer over, en is het Veenschap tot op de dag van vandaag het Veenschap gebleven. Ove-rigens is er uiteindelijk wel een iets kleiner gebied als veenschap aangewezen dan bij de stemming van de ruilverkaveling in 1954 was voorzien. Een schrale troost voor de boeren.

  Na de ruilverkaveling is er inderdaad veen afgegraven, hoewel dit achteraf gezien op slechts beperkte schaal is gebeurd. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het buitengebied van Vriezenveen op 10 augustus 1976 werd het Veenschap aangewezen als agrarisch ge-bied met grote landschappelijke waarde. Sindsdien is de turfwinning nagenoeg voorbij en zijn er in het gedeelte van de Wester- en Oosterbouwlanden geen grootscha-lige veranderingen meer geweest. Wel is de resterende heide grotendeels bebost geraakt en is er langs de rijks-weg 36 een verzorgingsplaats aangelegd.

 • 34 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Na de ruilverkaveling bleef het Veenschap opgedeeld in honderden kleine perceeltjes.

  Het Veenschap heeft een redelijke mate van beslotenheid. Het onregelmatige terrein toont sporen van turfwinning in een grijs verleden.

 • 35Waarden in een wederopbouwgebied

  In het gedeelte van het Veenschap in de Oude Ooster-venen is nog tot in de jaren 80 veen, heide en bos ver-dwenen. Zo rond de opening van het veenmuseum Vrie-zenveenseveld is dit definitief beindigd. In 2009 is voor dit deel van het Veenschap een vereniging van grondei-genaren opgericht die zich richt op de ontwikkeling van natuur in het gebied.

  Waardering Veenschap

  Zeldzaamheid Vrijwel nergens waar in Nederland een ruilverkaveling is geweest, is onvoorzien een stuk land grotendeels on-ontgonnen gebleven. Het Veenschap is daarom zeer zeldzaam in de ruilverkavelingsgeschiedenis.

  Kenmerkendheid Het Veenschap is niet kenmerkend voor Nederlandse ruilverkavelingen, omdat het stichten van een veenschap niet tot de normale praktijk behoorde. Echter, het is wel een vrij groot en zeer kenmerkend onderdeel van de ruilverkaveling Vriezenveen, omdat het er onlosmakelijk deel van uitmaakt, zowel functioneel als landschap-pelijk.

  Samenhang Binnen de geschiedenis van de ruilverkaveling Vriezenveen is het Veenschap vooral een belangrijk onderdeel in verhalende zin. Het feit dat het Veenschap er is gekomen, hangt immers nauw samen met de mentaliteit van de bevolking in de naoorlogse tijd. Daarnaast vormt het Veenschap natuurlijk ook ruimtelijk en organisatorisch gezien een sterk samenhangend geheel.

  Gaafheid Het Veenschap is behoorlijk gaaf gebleven in de staat zoals deze aan het einde van de ruilverkaveling was. Het oude kleinschalige landschap is nog goed herkenbaar, net als het relif door turfwinning. Zelfs de grondeigen-dom is nog altijd zeer versnipperd. De grootste verandering is eigenlijk het grotendeels verdwijnen van de heide, maar dit is een grotendeels natuurlijk proces.

 • 36 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Het Oude Kerkhof is opvallend geaccidenteerd en vrij besloten. De bomen zijn in de loop der jaren niet ongeschonden gebleven.

  Deze stenen zouden van de oude kerk afkomstig zijn. Enkele open plekken zorgen voor variatie in openheid en lichtinval.

 • 37Waarden in een wederopbouwgebied

  Het Oude Kerkhof

  Het dorp Vriezenveen heeft niet altijd gelegen waar het nu ligt. De ontginning begon vanaf de Aadijk en ver-plaatste zich vervolgens enkele malen naar het noorden. De naam Oudewegsbeek herinnert nog aan de Olde Wech, die rond 1420 de dorpsstraat van Vriezenveen moet zijn geweest. Iets noordelijker, ongeveer halver-wege de Oudewegsbeek en de Eerste Wetering, heeft de Buterweg of Buijterenweg gelopen. Deze weg was de laatste locatie van het dorp, voordat Vriezenveen op zijn huidige plek kwam te liggen.1

  Een schematische kaart uit 1627 laat zien dat de verhui-zing van het dorp toen al gaande was. Volgens de kaart was het Westeinde in die tijd al verplaatst naar de plek van het huidige dorp. Het Oosteinde lag toen nog steeds aan de zuidelijker gelegen Buterweg, net als de kerk. De noordwaartse verplaatsing van het dorp kwam in een stroomversnelling nadat op 23 september 1665 de bisschop van Mnster, Bernhard von Galen, de Ne-derlanden binnenviel. Aanvankelijk bleef Vriezenveen gespaard vanwege het omringende moeras; boven-dien werd de enige toegangsweg tot het dorp bewaakt. Toen tijdens de winter echter de vorst intrad, bevroor het moeras en was op 5 januari 1666 de weg vrij voor de Mnsterse troepen om het dorp te plunderen en ver-woesting aan te richten.2 Een kanonskogel zorgde er op 28 februari voor dat ook de kerk werd vernield.3

  1 Jansen Dzn., z.j.2 Wikipedia, 20083 Jansen Dzn., z.j.

  Het dorp en de kerk werden op de huidige locatie weer opgebouwd, waarbij de Buterweg definitief werd verla-ten. Al in de negentiende eeuw bestond zelfs de Buter-weg niet meer, maar tijdens de ruilverkaveling is er in 1960 nog een aantal archeologische vondsten gedaan op de plek van het oude dorp. Toch was er in het land-schap nog n plek overgebleven die nog duidelijk her-innerde aan het oude Vriezenveen: het kerkhof.

  Hoewel dit Oude Kerkhof bij de voorbereidingen en stemming van de ruilverkaveling nauwelijks aandacht werd geschonken, bleef het terrein toch gespaard. Een belangrijke reden hiervoor was het verzoek van de bur-gemeester in 1956 voor de aanleg van een bebossing. Als locatie werd daarvoor het Oude Kerkhof aangewe-zen, overigens met de aantekening dat een beplantings-plan geen zin zou hebben. In 1958 werden er plannen

  Caerte vant Vriesenveene,een schematische kaart uit 1627 met daarop zichtbaar de twee dorpslinten en in het midden de oude kerk.

 • 38 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Een tussentijds landschapsplan toont het Oude Kerkhof met het nieuwe sportpark Het Midden als bebossing; dit is het donkere vlak ongeveer in het midden van de kaart.

 • 39Waarden in een wederopbouwgebied

  Waardering Oude Kerkhof

  Zeldzaamheid Het Oude Kerkhof zou bij een beoordeling op landschappelijke en archeologische waarden wellicht hoog sco-ren; zo ook binnen de ruilverkavelingsgeschiedenis. Het is zeer zeldzaam dat een archeologische vindplaats in een ruilverkaveling onontgonnen is gebleven. Binnen de ruilverkaveling Vriezenveen is dit bovendien het enige stukje oud landschap dat omwille van een recreatieve functie bewust bewaard is gebleven en ook om die reden zeer zeldzaam.

  Kenmerkendheid In de ruilverkavelingsgeschiedenis is het behoud van het Oude Kerkhof redelijk kenmerkend, omdat het als een eilandje oud landschap in de zee van ruilverkaveld nieuw gecreerd landschap ligt. Dergelijke contrastrijke en tevens functionele conservatie van oud landschap werd in die tijd wel vaker toegepast bij ruilverkavelingen.

  Samenhang Het Oude Kerkhof vormt zowel ruimtelijk als functioneel een eenheid met de nabijgelegen sportvelden. Beide dienen ter recreatie en zijn in het landschapsplan opgenomen als bebossing. Deze ruimtelijke en functionele samenhang is ook vandaag de dag nog steeds aanwezig.

  Gaafheid Sinds de ruilverkaveling is het Oude Kerkhof niet of nauwelijks veranderd en is dus nog zeer gaaf te noemen.

  ontvouwd voor de aanleg van sportterreinen ten zuiden van Vriezenveen, vlakbij het Oude Kerkhof. In het tus-sentijdse landschapsplan van rond 1960 zijn het sport-park Het Midden en het Oude Kerkhof zonder verdere uitwerking opgenomen als bebossing. Tegenwoordig is het Oude Kerkhof er nog steeds, al zou niemand vermoeden dat het ooit een kerkhof is geweest, want zerken zijn er niet te zien. Ook van de kerk is niet meer over dan vier grote stenen. Wel is het terrein opval-lend geaccidenteerd en heeft het door de grote variatie van open plekken en dichte bebossing een heel eigen sfeer, die sinds de ruilverkaveling nagenoeg onveran-derd is. De Archeologische Monumentenkaart dicht het Oude Kerkhof een monumentenstatus van hoge waarde toe,4 waarmee de archeologische bescherming van het bijzondere terrein verzekerd is.

  4 Boshoven, Buesink & Tebbens, 2007 (bijlage 5)

 • 40 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Fayersheide herbergt het laatste restje heide in Vriezenveen. De lange, smalle kavels met flankerende houtopstand zijn nog prachtig zichtbaar.

  Een hoge grondwaterstand moet ervoor zorgen dat bijzondere soorten behouden blijven. Scherp contrast tussen Fayersheide op de voorgrond en cultuurgrond op de achtergrond.

 • 41Waarden in een wederopbouwgebied

  Fayersheide

  Ten zuiden van het Oosteinde ligt te midden van de cul-tuurzee een klein eilandje natuur, een stukje landschap van voor de ruilverkaveling met de naam Fayersheide.

  Voor de ruilverkaveling was dit het laatste stukje veen ten zuiden van Vriezenveen dat nog ontgonnen werd. Kaarten laten pas in de twintigste eeuw zien dat het hei-develdje stukje bij beetje wordt afgeknabbeld en verka-veld, een proces dat bij aanvang van de ruilverkaveling nog niet was voltooid.

  Bij de stemming van de ruilverkaveling in 1954 werd dan ook voorgesteld Fayersheide aan te wijzen als natuurre-servaat, want voor de kennis omtrent het ontstaan van het Zuid-Vriezenveense gebied is het behoud van dit moerasachtige heideveldje niet zonder belang.1 Op het landschapsplan van 1954 is te zien dat Fayersheide ver-reweg het grootste was van de schaarse als natuurreser-vaat voorgestelde terreinen.

  In de jaren na de ruilverkaveling is Fayersheide weinig veranderd. Het gebiedje werd door de jaren heen ook als heide onderhouden, getuige de fluctuaties in de ver-houdingen tussen bos en heide op achtereenvolgend kaartmateriaal.

  Verdroging is voor Fayersheide is al sinds de ruilverkave-ling een grote bedreiging. Deze dreiging is er niet min-der op geworden met de recente plannen om in de Oos-terweilanden op grote schaal zand te winnen. Na enige

  1 Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1954 (p. 11)

  discussie is dan ook besloten een bufferzone te creren tussen de toekomstige zandwinning en het natuurge-biedje.

  Fayersheide biedt een thuis aanvele bijzondere en minder bijzondere

  plantensoorten, zoals de koningsvaren (onder), grote ratelaar (rechtsboven) en stekelbrem (rechtsonder).

 • 42 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Een schilderachtig plekje

  Ten tijde van de ruilverkaveling woonde er een kunstschilder in Vriezenveen, Ber-nard Jaspers Fayer. Eigenlijk was hij een gewone Vriezenveense boer, maar schil-deren deed hij erbij. Eerst een beetje, maar naarmate hij ouder werd steeds meer. Zijn schilderijen laten vooral taferelen zien van het alledaagse leven van de Vrie-zenveense boeren. In totaal heeft hij meer dan 800 werken op zijn naam staan.

  Het geslacht Fayer had in Vriezenveen ook een stuk land in bezit, aan de rand van het ruilverkavelingsblok. Tijdens de ruilverkaveling bleef dit gebiedje van ongeveer 10 ha, genaamd Fayersheide, gespaard vanwege de hoge natuurwe-tenschappelijke waarde. Ook nu nog vertegenwoordigt dit gebiedje bijzondere ecologische maar ook landschappelijke waarden, dus wat dat betreft is het be-houd van dit natuurgebiedje bij de ruilverkaveling zeker niet voor niets geweest.

  Fayersheide laat de kleinschaligheid zien van het oude Vriezenveense slagenland-schap. De zompige veengrond en het microrelif zorgen nog altijd voor bijzon-dere plantengroei, al is het sinds de ruilverkaveling wel achteruit gegaan, vooral vanwege de ontwatering ten behoeve van de omringende landbouw.

  Toch waren er in de jaren 90 nog altijd zeldzame plantensoorten aanwezig als de welriekende nachtorchis, grote en kleine ratelaar, dwergvlas, ronde en kleine zon-nedauw en vleugeltjesbloem. Herstelmaatregelen als houtkap en afplaggen heb-ben ervoor gezorgd dat ook de moeraswolfsklauw, het vetblad en moerasherts-hooi terugkwamen.1

  Het is niet bekend of schilder Fayer ook het stukje heide dat zijn naam draagt op het doek heeft vastgelegd, maar schilderachtig is het zeker. Ook vandaag nog.

  1 KNNV, z.j.Bernard Jaspers Fayer legde menig Vriezenveens tafereel vast op het doek.

 • 43Waarden in een wederopbouwgebied

  Waardering Fayersheide

  Zeldzaamheid Hoewel Fayersheide enkele zeldzame plantensoorten herbergt, is het vanuit het oogpunt van ruilverkavelingen zeker niet zeldzaam dat er vanwege bijzondere natuurwetenschappelijke waarden een gebiedje gevrijwaard bleef van ontginning of herverkaveling. Voor de ruilverkaveling Vriezenveen was het echter het enige gebiedje van enig formaat dat om deze reden behouden bleef.

  Kenmerkendheid In de ruilverkavelingsgeschiedenis is de aanwijzing van Fayersheide als natuurreservaat kenmerkend, omdat het als een eilandje oud landschap in de zee van ruilverkaveld nieuw gecreerd landschap ligt. In die tijd ge-beurde dit vrijwel altijd op deze manier met zon groot contrast.

  Samenhang De samenhang van Fayersheide kan vooral worden gezien in het contrast in functie ten opzichte van het omrin-gende landschap: Fayersheide is behouden als natuurreservaat, opdat het omringende land werd ruilverkaveld. Dit contrast is vandaag de dag nog altijd messcherp aanwezig.

  Gaafheid Het oude Vriezenveense slagenlandschap, plus het nog onontgonnen stukje heide is nog altijd goed herken-baar, mede door het onderhoud dat door de loop der jaren gepleegd is. Het is eigenlijk een stukje openlucht-museum dat ook vandaag nog het contrast tussen het ontgonnen en onontgonnen landschap van voor de ruilverkaveling laat zien. In die zin is het sinds de ruilverkaveling een behoorlijk gaaf natuur- en landschapsre-servaat gebleven.

 • 44 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Aan de Westerveenweg staan exemplaren van alle drie de boerderijtypen... ... kop-hals-romp, veruit het meest vertegenwoordigd...

  ... kop-romp... ... en het hallenhuis, in de ruilverkaveling het zeldzaamste boerderijtype.

 • 45Waarden in een wederopbouwgebied

  3.3 Architectuur en stedebouw

  Ruilverkavelingsboerderijen

  PlaatsingTijdens de ruilverkaveling zijn er zon 70 boerderijen verplaatst vanuit het dorp naar elders in het ruilverka-velingsgebied. Alleen de op langere termijn levensvat-baar geachte boerderijen kwamen in aanmerking voor verplaatsing; een boer moest daarom minimaal 10 ha grond in eigendom hebben. In 1958 werd deze norm nog opgeschroefd tot 15 ha.1 Het mag dan ook geen wonder heten dat in de eerste jaren van de ruilverkave-ling het aantal grondtransacties enorm steeg door boe-ren die extra land aankochten om binnen de normen te vallen.

  De klassieke verdeling van Vriezenveen in Oosteinde en Westeinde bleef grotendeels gehandhaafd bij de boer-derijverplaatsingen. Over het algemeen zijn de bedrij-ven uit het Westeinde verplaatst naar nieuwe locaties in de westflank van het ruilverkavelingsblok; andersom geldt dat de meeste bedrijven uit het Oosteinde zijn ver-plaatst naar de oostelijke helft.

  De bouw van de boerderijen ging in hoog tempo. In 1957 werd gestart met de bouw van de eerste boerderij-en. Ongeveer een jaar later waren er al zeven bewoond en nog eens vijf in aanbouw.2 In de jaren daarna werd het tempo nog meer opgevoerd; alleen al voor 1960 was de bouw van meer dan dertig nieuwe boerderijen voorzien. Bij de meitellingen van 1963 stond de teller op

  1 Andela, 2000 (p. 109)2 Dagblad van het Oosten, 22 maart 1958

  68 verplaatste boerderijen,3 waarmee deze grote nieuw-bouw- en verhuizingsoperatie vrijwel ten einde was.

  In het noordelijke deel van het ruilverkavelingsblok ver-rezen de eerste nieuwe boerderijen, ten noordzijde van de Dalweg. Iets later volgde de bouw van de boerderijen aan de overzijde van deze weg en de boerderijen aan de Westerveenweg. Aan beide wegen werden zo in oost-westrichting linten gevormd van in totaal respectievelijk 11 en 10 boerderijen met ongeveer dezelfde karakteris-tieken qua bebouwing en erfinrichting.

  Ook ten zuiden van Vriezenveen verrees een lint van nieuwe boerderijen, vooral vanaf 1960. De nieuwe, in el-kaars verlengde aangelegde Oostermaatweg en Wester-maatweg vormden samen een boerderijstraat in oost-westrichting met een lengte van zon 4 kilometer, dus bijna de volledige breedte van het oude Vriezenveense slagenlandschap. In totaal stonden er aan het einde van de ruilverkaveling 25 nieuwe boerderijen in dit lint. Ten opzichte van de boerderijen in de linten ten noorden van Vriezenveen is er zichtbaar meer onderlinge variatie, vooral wat betreft de bebouwingskarakteristieken.

  Een kleiner boerderijlint, dat misschien beter kan wor-den aangemerkt als boerderijcluster, werd gebouwd net ten zuiden van de Westerhoeven, met name langs de Westerhoevenweg. Met deze 6 nieuwe boerderijen werd het gehucht zo ongeveer verdubbeld in grootte. Ook ten zuiden van de Oostermaatweg is een cluster

  3 Van der Ploeg, 1964 (p. 22)

  van 8 ruilverkavelingsboerderijen te vinden, in de Oos-terachtermaten.

  Naast de boerderijlinten werden er ook solitaire boerde-rijen gebouwd. Met name in de omgeving van De Pol-len zijn deze boerderijen opgenomen in de bestaande boerderijlinten, waarin ze meer een eigentijdse aanvul-ling zijn in het lint, dan een duidelijk onderdeel van een groter plan.

  KarakteristiekenDe overgrote meerderheid van de nieuwe boerderijen in de ruilverkaveling Vriezenveen zijn van het type kop-hals-romp, hier en daar afgewisseld met een hallenhuis of een kop-rompboerderij. Het ontwerp van de boer-derijen komt van het Coperatief Bouwbureau voor de Landbouw, gevestigd te Arnhem en is duidelijk geba-seerd op de boerderijen in de Noordoostpolder.

  Door de jaren van de ruilverkaveling heen zijn de ont-werpen niet hetzelfde gebleven. Zo valt het bijvoor-beeld op dat de latere boerderijen meestal wat groter zijn dan de eerdere boerderijen, wat vermoedelijk ver-band houdt met nieuwe opvattingen over leef- en be-drijfsruimten.

  De solitaire boerderijen zijn overal haaks op de weg geplaatst waaraan zij liggen. Zo ook bij de linten en clusters in de Westerhoeven en aan de Ooster- en Wes-termaatweg, hoewel n boerderij aan de Oostermaat-weg en n aan de Westermaatweg daar wat vreemde

 • 46 Ruilverkaveling Vriezenveen

  De boer en boerin konden voortaan als burgers wonen in hun nieuwe boerderij. Bij een moderne woning hoorde natuurlijk ook een moderne keuken.

  De boerderijen verschilden vooral van elkaar door de plaatsing en detaillering. Twentse invloeden bij deze schuur door een houten topgevel en een knikje in het dak.

 • 47Waarden in een wederopbouwgebied

  uitzonderingen op zijn. Hetzelfde geldt voor het cluster in de Oosterachtermaten en Het Broek: alle haaks op de weg, op n boerderij aan de Aadijk na. Dit laatste houdt waarschijnlijk verband met een naastgelegen huis van voor de ruilverkaveling dat ook onder een hoek op de weg is geplaatst.

  Alleen in het veenkoloniale landschap in het noorden zijn de boerderijen in de boerderijlinten stelselmatig onder een hoek ten opzichte van de weg geplaatst. Het gaat hier dus om de boerderijen aan de Dalweg en Wes-terveenweg, waar dezelfde hoek is aangehouden waar-onder de veenkoloniale kavels de weg kruisen. Kenmerkend voor vrijwel alle Vriezenveense ruilverkave-lingsboerderijen zijn de rode bakstenen waaruit de mu-ren van zowel het woonhuis als het bedrijfsgedeelte zijn opgetrokken. De daken zijn alle zadeldaken, waarbij de eerdere boerderijen over het algemeen rode keramische dakpannen hebben, vaak ook zonder windveren, en de latere boerderijen vaker zijn uitgerust met gesmoorde keramische of betonnen dakpannen.

  De kozijnen zijn wit van kleur, terwijl de deuren in het algemeen zwart of donkergroen zijn. Daarnaast heb-ben veel boerderijen houten topgevels of opvallende houten gevelopbouwen in dezelfde kleurstellingen. Dit laatste komt vooral bij de wat eerdere boerderijen voor, zowel bij de woonhuizen als de bedrijfsgedeelten; bij die laatste dan vooral als toegang tot de hooizolder. Een aantal boerderijen heeft ook vensters in de topgevel van

  het bedrijfsgedeelte; in de meeste gevallen zijn dit de boerderijen zonder houten topgevel.

  De woongedeelten van de kop-hals-rompboerderijen doen over het algemeen behoorlijk stads en modern aan. Ze hebben in principe allemaal twee woonlagen, een kelder en een lage zolder. Hoewel de meeste be-drijfsgedeelten net zo modern aandoen als de woon-gedeelten, zijn er toch enkele die wat karaktertrekken

  hebben van een traditionele Twentse boerderij, zoals deze ook in het dorp Vriezenveen te vinden zijn. Dit is met name verwerkt in de vormgeving, kleurstelling en plaatsing van het houtwerk, zoals een houten topgevel en witte windveren. Ook de typische knik in het dak is bij een aantal boerderijen te vinden, al is deze dan vaak erg subtiel uitgevoerd bijna aan de onderrand van het dak, zodat de basisconstructie van de boerderij er niet om aangepast hoefde te worden.

  Bouwtekening van een boerderij met dubbel bedrijfsgedeelte aan de Paterswal. Uiteindelijk is het bedrijfsgedeelte enkel gerealiseerd.

 • 48 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Adam, Eva en Klups

  De allereerste ruilverkavelingsboerderij die werd bewoond was de Klupshoeve aan de Dalweg 35. De bouw van deze boerderij startte op 4 maart 1957 en op 1 november datzelfde jaar trok de familie Hoff erin. Deze gebeurtenis ging in het dorp zeker niet onopgemerkt voorbij.

  Alle huisraad werd op deze dag verhuisd vanuit de ouderwetse boerderij aan het Oosteinde naar de hypermoderne boerderij aan de Dalweg. De karren waren nog niet ingeladen, of het halve dorp liep al uit om de verhuizing van de familie Hoff mee te maken.

  Aangekomen bij de nieuwe boerderij wachtte een groots gezelschap hen daar op. De burgemeester, de dominee, de directeur van de Cultuurtechnische Dienst en vele anderen verwelkomden de familie in hun nieuwe huis.

  Van de dominee ontving de familie een bijbel en van cultuurtechnische zijde een luxe schemerlamp. De burgemeester onthulde de naam van de nieuwe boerderij, die met grote letters op de schuur prijkte: Klups-hoeve. Deze naam is niet wille-keurig gekozen. In Vriezenveen hadden de meeste mensen bijnamen om de ver-schillende families met dezelfde achternamen uit elkaar te houden. Zo had deze familie Hoff de bijnaam Klups.

  De bewoning van de eerste ruilverkavelingsboerderij maakte op jong en oud die-pe indruk. Dat bleek wel uit het antwoord dat de meester kreeg toen hij de klas vroeg wie de eerste mensen waren: Adam, Eva en Klups!

  Het bedrijfsgedeelte van de Klupshoeve is weinig veranderd sinds de ruilverkaveling.

  De stallen worden ook nog altijd agrarisch gebruikt.

 • 49Waarden in een wederopbouwgebied

  De verhuizing van de familie Hoff trok veel bekijks in het dorp.

  Directeur Herweijer van de Cultuurtechnische Dienst verricht de opening van de boerderij.

  Met paard en wagen werd de huisraad naar de nieuwe boerderij gebracht.

  Burgemeester Ridder Huyssen van Kattendyke onthult de naam van de nieuwe boerderij.

 • 50 Ruilverkaveling Vriezenveen

  De siertuin scheidt het woonhuis van de straat.

  Erfstructuur van een boerderij aan de Oostermaatweg. Aan de andere zijde van de centrale oprit ligt een weitje.

 • 51Waarden in een wederopbouwgebied

  ErfstructuurHet Vriezenveense boerenbedrijf is van oudsher een gemengd bedrijf, wat met de ruilverkaveling niet veel veranderde. Het bedrijfsgedeelte van de nieuwe boer-derijen bood in hoofdzaak onderdak aan melkkoeien en jongvee, maar zeker bij de eerdere boerderijen kregen ook de paarden nog een plek. Varkens kregen veelal huisvesting in een apart bijgebouw, waarin ook wel kip-pen werden ondergebracht. Daarnaast waren er nog wat bijgebouwen en voorzieningen die nodig waren voor een goede bedrijfsvoering, zoals een kapschuur, silos en een gierkelder.

  Net als bij de boerderijgebouwen is ook het erf sterk ge-baseerd op de principes zoals die zijn toegepast in de Noordoostpolder. Kenmerkend voor de erfstructuur is daarbij de centrale oprit, met daarnaast een siertuin aan de voorzijde van het woonhuis. Een groot gazon vormde de basis van zon tuin, meestal aangevuld met heesters, coniferen en borders.

  De woonhuizen zijn op de straat gericht en worden daarvan gescheiden door de siertuin, die voorzag in een fraaie uitkijk op de straat. In het landschapsplan werden de voorzijden van de boerderijen dan ook vrij gehou-den van onderbeplanting om dit uitzicht te garanderen. Naast het woonhuis was vaak plaats voor een moestuin of boomgaard en een weitje voor kleinvee of jongvee. Ook langs de centrale oprit was vaak een weitje te vin-den, tegenover de siertuin.

  Na de ruilverkavelingBijna alle ruilverkavelingsboerderijen zijn nog aanwezig, wat maakt dat de boerderijlinten ook nog goed herken-baar zijn in het landschap. Vrijwel alle boerderijen zijn nog duidelijk te herkennen als ruilverkavelingsboerderij, hoewel vele niet meer geheel in originele staat zijn. Vaak zijn er aanbouwen gemaakt, deuren en ramen verplaatst en in enkele gevallen is zelfs een deel van de boerderij gesloopt.

  Op kaarten en luchtfotos is goed te zien welke boerde-rijen nog een agrarische functie hebben. Over het alge-meen zijn bij deze boerderijen nieuwe schuren op het erf gebouwd, waarbij de windsingel aan de achterzijde is doorbroken om plaats te maken voor deze uitbreiding. Een aantal andere boerderijen, en daarvan met name het bedrijfsgedeelte, heeft een nieuwe bestemming ge-kregen, bijvoorbeeld als woonhuis of logeerboerderij. Er zijn echter ook enkele boerderijen geheel gesloopt, waarvan nu alleen nog maar een leeg erf met een er-faansluiting op de weg en een windsingel rondom te herkennen is. Het gaat hier om een zevental boerderijen, waarvan vijf aan de Westermaatweg, n aan de Ooster-maatweg en n aan de Almeloseweg.

  De sloopreden van deze boerderijen zijn de plannen van de gemeente Almelo om een waterrijke woonwijk in het hogere segment te realiseren in het gebied tussen de rijksweg N36 en de bestaande stad, genaamd Waterrijk.

  In de plannen zouden de boerderijen worden gesloopt, maar de windsingels zouden blijven staan. Deze groene kamers zouden voor de ene helft bestemd worden met een groene en openbare functie; de andere helft zou ge-vuld worden met een bijzonder bouwprogramma met architectuur die zou kunnen verwijzen naar de vroegere agrarische functie.4

  Omstreeks 2010 startte de realisatie van deze stadsuit-breiding met de sloop van een aantal van de boerde-rijen. Hoewel het bestemmingsplan al lang en breed is vastgesteld, is het tot op de dag van vandaag niet tot verdere realisatie van de woonwijk gekomen. Geduren-de de sloop werd namelijk al duidelijk dat de realisatie van het Waterrijk op losse schroeven stond.5 De plan-nen zijn inmiddels drastisch versoberd, en medio 2012 werd zelfs bekend dat er rekening mee wordt gehouden dat het gebied ten noorden van de Westermaatweg zijn agrarische functie zal behouden.6 Ten zuiden van de Westermaatweg zal een sterk versoberde versie van Waterrijk alsnog worden gerealiseerd onder de naam Noordflank.7

  Achteraf kan worden gesteld dat een van de meest kenmerkende en herkenbare structuren van de ruilver-kaveling Vriezenveen, namelijk het lange boerderijlint langs de Ooster- en Westermaatweg, het slachtoffer is geworden van grote ambities, waaraan een deugdelijke

  4 Rijnberk et al., 2011 (p. 35)5 Tubantia, 26 april 20106 Tubantia, 1 mei 20127 Tubantia, 7 februari 2013

 • 52 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Aardig wat boerderijen hebben een aangebouwde woning voor de ouders of de kinderen . Een houten litteken toont nog waar de woning aan de schuur van de Johanneshoeve zat.

  Een desolaat erf aan de Westermaatweg. De boerderijen die er nog wel staan zijn vaak slecht onderhouden.

 • 53Waarden in een wederopbouwgebied

  Waardering ruilverkavelingsboerderijen

  Voor dit onderzoek gaat het te ver om ruim de 70 ruilverkavelingsboerderijen individueel te waarderen. Daarom is ervoor gekozen om de waardering toe te spitsen op de nieuwe, planmatige ruimtelijke structuren waarin de nieuwe boerderijen tijdens de ruilverkaveling zijn geplaatst. Dit zijn de linten en clusters van ruilverkavelings-boerderijen. Solitaire boerderijen en boerderijen die zijn ingepast in bestaande linten zijn dus niet meegenomen.

  Zeldzaamheid In de praktijk van ruilverkavelingen was het zeer gebruikelijk om boerderijen te verplaatsen vanuit het dorp naar het buitengebied, zeker in de jaren van de Wederopbouw. Linten en clusters van ruilverkavelingsboerderijen zijn dus allerminst zeldzaam. Ook voor de ruilverkaveling Vriezenveen zijn dergelijke groepen van boerderijen niet zeldzaam, ze zijn immers aanwezig over het gehele ruilverkavelingsblok.

  Kenmerkendheid Voor de naoorlogse ruilverkavelingspraktijk zijn boerderijlinten en clusters landelijk gezien zeer kenmerkend. Vooral voor dorpen met zeer dichte (lint)bebouwing en een vrijwel leeg buitengebied, zoals het geval was bij Vriezenveen, werd boerderijverplaatsing vaak toegepast. Vooral de manier waarop de linten gestalte hebben gekregen, namelijk boerderijen met grotendeels dezelfde karakteristieken qua bebouwing en erfinrichting op enige afstand van elkaar aan n doorlopende weg, is zeer kenmerkend.

  Samenhang Bij alle linten en clusters is er sprake van een zeer sterke ruimtelijke samenhang. De boerderijen zijn er planmatig neergezet in ongeveer dezelfde tijd, met ongeveer dezelfde karakteristieken. Vooral het lint langs de destijds nieuw aangelegde Ooster- en Westermaatweg springt hierbij in het oog, omdat de planmatige regelmaat hier het sterkst tot uitdrukking komt.

  waardering van het naoorlogse erfgoed vooraf duidelijk heeft ontbroken. Wat de nasmaak echter veel wranger maakt, is dat van deze grote ambities ook nog eens vrij-wel niets terecht is gekomen of nog zal komen in de na-bije toekomst.

  De boerderijen in het plangebied van Waterrijk die nog zijn overgebleven, zijn over het algemeen slecht onder-houden, omdat ze al jaren op de nominatie stonden ge-sloopt te worden. Het zal daarom veel inspanning ver-gen om de overgebleven boerderijen te herstellen, om zo het lange boerderijlint, dat bijna de gehele breedte van het oude Vriezenveense slagenlandschap besloeg, herkenbaar te houden in de toekomst.

 • 54 Ruilverkaveling Vriezenveen

  Gaafheid

  Lint Dalweg De Dalweg is nog steeds sterk te herkennen als lint van ruilverkavelingsboerderijen. Alle oorspronkelijke er-ven zijn er nog, al zijn sommige wel uitgebreid of hebben hun agrarische functie verloren. Ook zijn er sinds de ruilverkaveling nog enkele erven bij gekomen en is het stukje Dalweg ten westen van rijksweg N36 visueel afgescheiden van de rest van de Dalweg. Desondanks kan er bij dit lint gesproken worden van een redelijke gaafheid.

  Lint Westerveenweg Sinds de ruilverkaveling is er aan de Westerveenweg weinig veranderd. Alle boerderijen zijn nog aanwezig en zelfs de omringende windsingels zijn ook bijna overal nog intact, hoewel er hier en daar wel bedrijfsvergroting heeft plaatsgevonden. Toch zijn er weinig latere aanbouwen en ook zijn er geen boerderijen gesloopt of ingrij-pend verbouwd. Ook zijn er geen nieuwe erven toegevoegd aan het lint, wat samen maakt dat het boerderijlint van de Westerveenweg als zeer gaaf mag worden beschouwd.

  Cluster Westerhoeven In de Westerhoeven is de cluster van ruilverkavelingsboerderijen relatief lastig herkenbaar, doordat de nieuwe boerderijen van de ruilverkaveling aansloten bij de reeds bestaande structuur van erven, waardoor de nieuwe boerderijen meer een aanvulling waren op de bestaande structuur dan dat ze zelf een nieuwe structuur vorm-den. Deze lijn is ook in de jaren na de ruilverkaveling aangehouden, getuige de nieuwe erven die sindsdien zijn verschenen. Daarnaast zijn de erven in de loop van de tijd aangepast en uitgebreid, wat er ook voor heeft gezorgd dat veel windsingels zijn doorbroken. Al met al is de gaafheid van het cluster Westerhoeven beperkt.

 • 55Waarden in een wederopbouwgebied

  Lint Ooster- en Westermaatweg Het langste boerderijlint in de ruilverkaveling Vriezenveen heeft de tand des tijds vrij goed doorstaan, al is reeds opgemerkt dat er wel een aantal boerderijen gesloopt is. Sinds de ruilverkavelingen zijn eigenlijk alleen deze erven verdwenen; erven toegevoegd zijn er niet. Omdat de resterende windsingels van de gesloopte boerde-rijen nog wel aanwezig zijn, is het lint nog steeds als zodanig te herkennen, zij het natuurlijk wel minder goed dan voorheen. De windsingels om de nog bestaande boerderijen zijn over het algemeen nog vrij compleet, ondanks menig bedrijfsuitbreiding. Visuele dissonanten in het geheel zijn de bebossing op het talud van het later aangelegde viaduct Oostermaten over de Oosterweilandweg, maar vooral ook het recentelijk aangeplante bos tussen de Oostermaatweg, Oosterweilandweg en Derde Wetering. Ondanks alle ontwikkelingen, die zich met name in de recentste jaren voltrokken hebben, is er nog altijd sprake van een goede herkenbaarheid van het lint en dus een redelijke gaafheid.

  Cluster Oosterachtermaten en Het Broek Het cluster in de zuidoosthoek van het ruilverkavelingsblok is met name aan de Boslandweg nog in goed her-kenbare staat, maar aan de Horstweg en Aadijk zijn de boerderijen in de loop der jaren behoorlijk aangepast en uitgebreid, waarbij ook delen van windsingels zijn verdwenen. Daarnaast zijn aan de Horstweg nieuwe erven toegevoegd. Al met al is de gaafheid en herkenbaarheid van het cluster beperkt.

 • 56 Ruilverkaveling Vriezenveen

  4

 • 57Waarden in een wederopbouwgebied

  4. Waarden in bestaand beleid

  Ruilverkavelingen uit de naoorlogse periode worden in het algemeen niet hoog gewaardeerd en worden vooral beschouwd als vernietiging van het oorspronkelijke landschap.1 Bestudering van verschillende gemeente-lijke beleidsdocumenten bevestigt deze algemene op-vatting. Het overgebleven landschap van voor de ruil-verkaveling wordt structureel veel hoger gewaardeerd dan het nieuw gecreerde landschap van na de ruilver-kaveling.

  Dit is niet heel verwonderlijk, aangezien mensen vooral zaken willen behouden die zeldzaam zijn en een zeke-re nostalgische romantiek over zich hebben, zoals het geval is bij de zeldzame resten van het landschap van voor de ruilverkaveling in Vriezenveen. Gezien echter de recente ontwikkelingen in het gebied, wordt een on-aangetast ruilverkavelingslandschap ook steeds schaar-ser. Het landschap van de ruilverkaveling is en wordt in toenemende mate opgeofferd voor woonbebouwing, zandwinning en infrastructuur. Op zichzelf is dit geen slechte ontwikkeling, mits de herkenbaarheid van het ruilverkavelingslandschap in objecten en structuren niet verloren gaat. In het huidige beleid genieten deze nog onvoldoende waardering en daaruit voortvloei-ende bescherming, waardoor de herkenbaarheid op de lange termijn verloren dreigt te gaan.

  1 Blom, 2012 (p. 124)

  Gemeente Twenterand

  Landschapsontwikkelingsplan 20082

  Voor het ruilverkavelingsgebied wordt over het alge-meen gestreefd naar behoud van de huidige land-schapswaarden zoals openheid en rationele verkaveling, met ruimte voor agrarische en recreatieve ontwikkelin-gen. Echter wordt met name in de zuidelijke en weste-lijke delen van het gebied ingezet op omvorming naar meer stedelijke, recreatieve en/of agrarische functies.Het Veenschap en een strook ten zuiden daarvan zou moeten worden ingericht als een halfnatuurlijk beekdal-landschap als een ecologische corridor.

  Met dit laatste slaat het landschapsontwikkelingsplan de plank flink mis. Het landschap heeft die functie van beekdal op die plek sinds de ontginning van het gebied nooit gehad en sinds de ruilverkaveling al helemaal niet.

  Desondanks doet de rest van het plan in zekere zin wel recht aan de behoud van het kenbaarheid van het Vrie-zenveense ruilverkavelingslandschap, ondanks dat het woord ruilverkaveling of afgeleide woorden komen in het hele document niet voorkomt.

  Landschapsplan Vriezenveen Zuidoost 20103 Het uitgangspunt van het landschapsplan, dat hoofdza-kelijk is opgesteld vanwege de zandwinning, is de open-heid van het gebied. Er wordt gesteld dat de zandwin-

  2 Schinkelshoek, 20083 Boumans, 2010

  ning in principe niet past in het bestaande landschap, waarmee het plan vooral een mitigerende functie heeft.Het landschapsplan is vooral gebaseerd op de bestaan-de verkaveling, dus rechtlijnige elementen. Het grote wateroppervlak van de zandwinningsplas zal zorgen voor het behoud van de openheid in het gebied, net als het onbeplant laten van de oostelijke rondweg. Hiermee blijft tevens het scherpe contrast van de dorpsrand in-tact.

  Over het algemeen schenkt dit landschapsplan zo veel aandacht aan het ruilverkavelingslandschap als binnen h