Rapport Wijzigingsvoorstel RO Standaarden 2008 ... 3 Rapport Wijzigingsvoorstel RO Standaarden 2008...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rapport Wijzigingsvoorstel RO Standaarden 2008 ... 3 Rapport Wijzigingsvoorstel RO Standaarden 2008...

 • Rapport

  Wijzigingsvoorstel RO Standaarden 2008

  DEEL B

  Geonovum

  datum

  26 juli 2011

  versie

  V4 definitief

 • 2 Rapport Wijzigingsvoorstel RO Standaarden 2008 versie 4 DEEL B

  Inhoudsopgave 1 Inleiding op het wijzigingsvoorstel 3

  1.1 Aanleiding 3

  1.2 Leeswijzer 3

  2 SPOOR 1 – Zelfstandige aanpassingen in RO Standaarden 5

  2.1 Vereenvoudiging wijziging van RO Standaarden (praktijkrichtlijnen) 5

  2.2 Verbetering en ondersteuning van planregels in objectgericht XML 5

  2.3 Uitbreiding PRPCP2008 en STRI2006 publiceren niet IMRO plannen 6

  2.4 Vervallen van eis van vlakdekkende enkelbestemmingen en plangrens 8

  2.5 Redundantie verminderen 11

  2.6 Foutherstel en kleine verbeteringen 12

  2.6.1 Kleine vereenvoudigingen 12

  2.6.2 Foutherstel 13

  2.6.3 Kleine verbeteringen in de beschikbaarstelling 17

  3 SPOOR 2 – Wijzigingen in de ministeriele regeling - in lijn met Chw/quick wins 19

  3.1 Maatvoeringtabellen gelijktrekken 19

  3.2 Definitie van een bouwwerk wijzigen 22

  3.3 Gebruik van SHA-2 PKI overheid certificaten 22

  3.4 Gebruik van punten en komma’s uniformeren via bepaling 23

  3.5 Themalijsten toevoegen aan provinciale verordeningen en AMvB’s 23

  3.6 Verbeelding vormvrije plannen onderdeel maken van de standaarden 24

  3.7 Eenvoudiger en eenduidiger vastleggen van planonderdelen 27

  3.8 Wabo/Chw/quick wins consequenties doorvoeren in standaarden 31

  3.9 Systeem van aanduidingen aanpassen 40

  3.10 Feature members multi-geometrieën uitbreiden met multipunt, -lijn en -vlak 45

  3.11 Grondexploitatieplannen digitaal uitwisselen 47

  3.12 Facultatief maken gedetailleerde eisen voor analoge verbeelding 52

  3.13 IMRO aansluiten op GML 3.2 via NEN3610 52

  3.14 Foutherstel en kleine verbeteringen 57

  3.14.1 Kleine verbeteringen in het informatiemodel 57

  3.14.2 Kleine vereenvoudigingen 61

  3.14.3 Foutherstel 65

  3.14.4 Kleine verbeteringen in de beschikbaarstelling 75

  3.14.5 Kleine geometrische verbeteringen 76

  3.14.6 Kleine verbeteringen in de aansluiting op de omgeving 76

  4 SPOOR 3 – in lijn met aanpassing Bro ikv digitalisering verplichting 77

  4.1 Omgang met bij plan behorende stukken op grond van de Awb verduidelijken 77

  4.2 Herzien plan statussen i.s.m. procesinformatie en gerechtelijke uitspraken 77

  4.3 Relaties tussen ruimtelijke besluiten vastleggen 86

  4.4 Ondergrondverwijzing aanpassen 87

 • 3 Rapport Wijzigingsvoorstel RO Standaarden 2008 versie 4 DEEL B

  Hoofdstuk 1

  Inleiding op het wijzigingsvoorstel

  Dit document beschrijft een serie samenhangende voorstellen om de RO Standaarden 2008 op

  punten te wijzigen, verbeteren, vereenvoudigen of uit te breiden. In dit hoofdstuk is de

  aanleiding voor de voorstellen beschreven, waarbij kort wordt ingegaan op de procedure die

  wordt gehanteerd bij het doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen. Daarna volgt er een

  beknopte leeswijzer en wordt er een overzicht gegeven van thema’s waar de voorstellen binnen

  vallen.

  1.1 Aanleiding

  Geonovum heeft sinds medio 2008 wijzigingverzoeken betreffende de standaarden van de ruimtelijke

  ordening verzameld en beoordeeld, geadviseerd door de beheergroep standaarden (BROS). Velen vinden

  dat de standaarden op verschillende punten moeten worden aangescherpt of gewijzigd. Alle verzoeken tot

  31 december 2010 zijn beoordeeld en waar nodig geïntegreerd in een wijzigingsvoorstel voor de

  standaarden 2008.

  Vanuit het kabinetsbeleid zijn er ambities geformuleerd op het gebied van het omgevingsrecht. Deze

  richten zich in eerste instantie op het inbedden van delen van de Crisis- en herstelwet (Chw) in de Wabo

  en Wro en het doorvoeren van quick wins in Wro/Bro, waarbij decentralisatie en complexiteitsreductie de

  leidraden zijn. Hiernaast wordt ingezet op een langer traject dat het omgevingsrecht breder moet herzien.

  Vanuit het ministerie van I&M is in samenwerking met Geonovum besloten het wijzigingstraject onderdeel

  te laten zijn van de beleidswijzigingsporen in plaats van een gescheiden project te vormen. Dit geldt met

  name voor de normatieve standaarden die verankerd blijven in de wet via de Ministeriele Regeling

  standaarden ruimtelijke ordening. De toelichtende delen van de standaarden worden losgekoppeld van de

  wet en kunnen onder verantwoordelijkheid van Geonovum worden aangepast.

  1.2 Leeswijzer

  Het volledige wijzigingsvoorstel bestaat uit twee delen. In het voorliggende Deel A worden de voorstellen

  beschreven in (relatief) begrijpelijke functionele termen met daarbij steeds de verwachte indicatieve baten

  en impact. In Deel B wordt de technische implementatie middels exacte was – wordt lijst gegeven met

  daarbij de referenties naar de individuele wijzigingsverzoeken in de Geonovum administratie.

  De voorstellen voor wijziging zijn verdeeld over vier sporen. Het document kent een opbouw waarbij ieder

  spoor een hoofdstuk is. De sporen hebben de volgende betekenis. SPOOR 1 bevat voorstellen die op korte

  termijn zelfstandig worden doorgevoerd door Geonovum. SPOOR 2 bevat voorstellen die worden

  doorgevoerd als onderdeel en binnen het tijdspad van het Quick Wins traject. SPOOR 3 bevat voorstellen

  die worden doorgevoerd als onderdeel en binnen het tijdspad van de vernieuwingen van het Wro/Bro. Het

  is overigens de bedoeling dat deze sporen qua implementatiemoment gelijk oplopen.

  In de separate bijlage van het wijzigingvoorstel worden de voorstellen en verzoeken genoemd die niet zijn

  overgenomen in het huidige wijzigingsvoorstel. Deze worden op dit moment niet meegenomen. Of dit later

  gebeurd is mede afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen van het omgevingsrecht. Hiermee wordt

  geen voorschot genomen of deze op termijn al dan niet doorgevoerd gaan worden. Verder worden daarna

  ingediende voorstellen genoemd die op voorhand zijn afgewezen, voorzien van de motivatie.

  Om deze redenen zijn er alleen technische uitwerkingen van het voorstel genoemd in spoor 1 t/m 3.

  Versie 4 van het wijzigingsvoorstel is tot stand gekomen nadat versie 3.11 ter technische en publieke

 • 4 Rapport Wijzigingsvoorstel RO Standaarden 2008 versie 4 DEEL B

  consultatie is geweest. Versie 4 is de definitieve versie van het wijzigingsvoorstel: op deze wijze zullen de

  RO Standaarden 2012 worden opgesteld.

  In het voorliggende Deel B wordt in dezelfde indeling de technische implementatie middels exacte was –

  wordt lijst gegeven met daarbij de referenties naar de individuele wijzigingsverzoeken in de Geonovum

  administratie. De wijzigingverzoeken die bij Geonovum sinds 2008 zijn binnen zijn te raadplegen via de

  website: www.geonovum.nl/dossiers/rostandaarden/beheer/melding.

  Voor ieder wijziging in de standaard is met behulp van een tabel een overzicht van de wijziging gegeven

  zover dit mogelijk is.

  Standaard

  Onderdeel

  Was

  Wordt

  Wanneer een grote wijziging is voorgesteld voor het samenvoegen van documenten, het ontwikkelen van

  een nieuwe standaard of waarvan de te wijzigingen tekst meer is dan een alinea dan is dit in de tabel bij

  ‘wordt’ aangegeven in groen.

 • 5 Rapport Wijzigingsvoorstel RO Standaarden 2008 versie 4 DEEL B

  Hoofdstuk 2

  SPOOR 1 – Zelfstandige aanpassingen in RO Standaarden

  In dit hoofdstuk worden voorstellen beschreven die door Geonovum zelfstandig zullen worden

  doorgevoerd, zonder dat er een directe relatie is met wetgevingstrajecten binnen I&M. Een

  aantal voorstellen in dit spoor beschrijven wijzigingen aan de diverse praktijkrichtlijnen.

  Momenteel is het wijzigingen van de via de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke

  ordening (Rsro) verankerde praktijkrichtlijnen niet mogelijk zonder aanpassing van deze

  regeling. Het eerste voorstel in dit hoofdstuk beschrijft het niet langer wettelijk verankeren

  van technische schema’s, toelichtingen en praktijkrichtlijnen via de Rsro. Dit voorstel is

  daarmee een randvoorwaarde voor de overige voorstellen die binnen dit spoor worden gedaan.

  2.1 Vereenvoudiging wijziging van RO Standaarden (praktijkrichtlijnen)

  issue 3823, zie http://www.geonovum.nl/melding/ro_standaarden/3823/

  Veranker alleen IMRO, SVBP en STRI met wetgeving en leg in de Regeling standaarden ruimtelijke

  ordening alleen het beheer vast voor de overige onderdelen van de RO Standaarden, zoals

  praktijkrichtlijnen en bijbehorende schema’s.

  De toelichtende onderdelen worden in aparte praktijkrichtlijnen opgenomen.

  2.2 Verbetering en ondersteuning van planregels in objectgericht XML

  issue 3220, zie http://www.geonovum.nl/melding/ro_standaarden/3220/

  issue 3335, zie http://www.geonovum.nl/melding/ro_standaarden/3335/

  issue 3445, zie http://www.geonovum.nl/melding/ro_standaarden/3445/

  issue 3666, zie http://www.geonovum.nl/melding/ro_standaarden/3666/

  issue 3820, zie http://www.geonovum.nl/melding/ro_standaarden/3820/

  issue 3837, zie http://www.geonovum.nl/melding/ro_standaarden/3837/

  issu