Programma West-Vlaanderen def. incl. 10 werken ... 4" " We" financieren"...

download Programma West-Vlaanderen def. incl. 10 werken ... 4" " We" financieren" dit" plan" door" de" groei"

of 76

 • date post

  15-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Programma West-Vlaanderen def. incl. 10 werken ... 4" " We" financieren"...

 • 1    

  Open  Vld  West-­‐Vlaanderen       Het  werkplan  voor  West-­‐Vlaanderen  

 • 2    

  I.  DE  GROEI-­‐ECONOMIE     Het  5-­‐5-­‐5  Groeiplan  van  Open  Vld  is  een  plan  voor  meer  tewerkstelling  en  het  verzekeren  van  onze   welvaart.  Met   5  miljard   groeistimulerende   belastingverlagingen   voor   wie  werkt,   gewerkt   heeft   en   langer   werkt,   maken   we   werken   opnieuw   aantrekkelijk.   Hetzelfde   bedrag   wordt   ingezet   voor   wie   werkt  geeft,  om  op  die  manier  ondernemerschap,  ambitie  en  het  creëren  van  jobs  te  stimuleren.  De   middelen  hiervoor  halen  wij  uit  hervormingen  en  bezuinigingen  bij  de  overheid  ten  bedrage  van  5%   van  het  binnenlands  product.  Op  die  manier  realiseren  wij  groei  en  concurrentiekracht,  waarmee  we   onze  zorg  en  onze  pensioenen  voor  de  toekomst  veilig  stellen.  Met  het  5-­‐5-­‐5  Groeiplan  kiest  Open   Vld  voor  ambitie  zonder  pijn  met  maatregelen  die  vanaf  dag  één  ingezet  worden..     Vandaag   is  68%  van  de  bevolking  op  arbeidsleeftijd   (20-­‐64   jaar)  aan  het  werk.  Dat   zijn  4,5  miljoen   werkenden.   In   het   kader   van   de   Europa   2020   strategie   is   de   Belgische   doelstelling   73,2%.   Dat   betekent   dat   we   in   2020   met   ongeveer   300.000   personen   meer   aan   het   werk   moeten   zijn   dan   vandaag.  Op  basis  van  de  prognoses  van  het  Federale  Planbureau  zullen  er  tegen  2020  bij  constant   beleid  194.000  arbeidsplaatsen  bijkomen.  Open  Vld  wil  daar  bovenop  100.000  mensen  extra  aan  het   werk.     Ondernemen  zit  de  West-­‐Vlaming  in  het  bloed     Gelukkig   beschikt  West-­‐Vlaanderen   over   vele   KMO’s   die   blijk   geven   van   ondernemingszin,   durf   en   veerkracht,  want  de  provincie  kampt  met  enkele  structurele  economische  handicaps.    We  noemen   de  vijf  voornaamste  :     •   Een  te  laag  aantal  starters.   •   Een  schrijnend  tekort  aan  onmiddellijk  realiseerbare  bedrijfszones.   •   Een  dringende  nood  aan  gekwalificeerd  personeel.    Hoge  braindrain  en  vergrijzing.   •   Havens   en   luchthavens   die   hun   potentieel   moeilijk   waarmaken,   en   missing   links   in   het  

  wegennet.   •   Te  weinig  budgetten  en  geen  universitair  centrum  voor  onderzoek  en  ontwikkeling.     Hier  werken  liberalen  voor  West-­‐Vlaanderen:     •   Open  Vld  West-­‐Vlaanderen  zet  zich  de  komende  vijf  jaar  maximaal  in  om  deze  handicaps  weg   te   werken.     De   maatregelen   uit   ons   algemeen   partijprogramma   zullen   ook   de   West-­‐Vlaamse   ondernemingen   een   flinke   boost   geven.     Bij   elk   hoofdstuk   geven   we   bovendien   aan   hoe   we   de   specifieke  problemen  in  onze  provincie  aanpakken.    

  Kiezen  voor  een  totaalaanpak     Om  die  doelstelling  te  bereiken,  zet  het  5-­‐5-­‐5  Groeiplan  in  op  5  hefbomen:     •  Activeren  van  werkzoekenden     •  Remmen  op  de  arbeidsmarkt  wegnemen     •  Combinatie  werk-­‐gezin  vereenvoudigen     •  Werkenden  iets  langer  aan  het  werk  houden     •  Meer  verdienen  voor  wie  werkt  of  gewerkt  heeft  en  minder  lasten  voor  wie  werk  geeft    

 • 3    

  We  realiseren  dit  plan  om  opnieuw  de  nodige  zuurstof  te  pompen  in  onze  economie.  Op  die  manier   maken   we   ons   land   weer   competitief   tegenover   onze   belangrijkste   buurlanden   en   motiveren   we   mensen  om  te  werken  door  werken  aantrekkelijker  te  maken.     Om  de  doelstelling  van  100.000  extra  jobs,  voornamelijk  in  de  private  sector,  te  bereiken  kiest  Open   Vld  voor  een  totaalaanpak.  We  nemen  maatregelen  zowel  op  het  federale  als  op  het  Vlaamse  niveau.   Met  de  Zesde  Staatshervorming  krijgt  Vlaanderen  heel  wat  economische  hefbomen  bij.  We  werken   de  zesde  staatshervorming  samen  met  de  gewesten  en  de  federale  overheid  verder  uit  en  we  sturen   bij  waar  nodig.  We  zorgen  ervoor  dat  Vlaamse  maatregelen  de   federale  versterken  en  omgekeerd.   Op   die   manier   halen   we   maximaal   effect   uit   de   beschikbare   middelen.   We   zetten   in   op   het   stimuleren  van  ondernemerschap,  het  activeren  van  werklozen,  het  wegnemen  van  remmen  op  de   arbeidsmarkt,  het  verbeteren  van  de  combinatie  werk-­‐gezin  en   iedereen  een  beetje   langer  aan  het   werk  te  houden.      

 • 4    

  We   financieren   dit   plan   door   de   groei   van   de   overheidsuitgaven   te   beperken   tot   de   gezondheidsindex.  De  uitgaven  worden  dus  wel  geïndexeerd,  maar  de  overheid  zal  zuiniger  met  haar   middelen   moeten   omspringen   dan   bij   ongewijzigd   beleid.   Door   dit   vol   te   houden,   daalt   het   overheidsbeslag  tegen  het  einde  van  de  legislatuur  onder  de  50%  van  het  BBP.  Hiermee  brengen  we   de  begroting  op  orde,  creëren  we  een  overschot  voor  de  vergrijzingskosten  én  verlagen  we  de  lasten   voor   de   burgers   en   de  werkgevers  met   telkens   5  miljard   euro.   Bovendien   starten  we   vanaf   dag   1   want   de   economie   van   ons   land   heeft   geen   dag   te   verliezen.   Waar   mogelijk   gebruiken   we   de   fiscaliteit  in  plaats  van  subsidies.  We  financieren  dit  plan  door  overheden  op  alle  niveaus  diepgaand   en  planmatig  af  te  slanken.    

  Werklozen  sneller  ondersteunen  en  activeren     Open   Vld   wil   zoveel   mogelijk   mensen   zonder   job   aan   het   werk   helpen.   Werk   maakt   mensen   gelukkiger  en  welvarender.  Daarbij   is  onze  filosofie  duidelijk:  we  ondersteunen  iedereen  die  zonder   werk  valt  en  wil  werken,  we  helpen  wie  geen  job  kan  vinden  en  zijn  streng  voor  de  minderheid  die   niet  wil  werken.  Om  die  filosofie  in  de  praktijk  te  brengen,  voorzien  we  een  drietrapsraket.     Werkloosheid   kan   iedereen   overkomen.   Dankzij   de   hervorming   van   de   werkloosheidsverzekering   door  de  huidige  regering  hebben  we  er  voor  gezorgd  dat  werklozen  de  eerste  3  maanden  een  hogere   uitkering  krijgen,  maar  vanaf  dan  begint  wel  de  degressiviteit  te  lopen.     In  het  1ste  jaar  werkloosheid  is  begeleiding  cruciaal.  We  voorzien  een  persoonlijke  jobcoach  voor  elke   werkzoekende,   maar   ook   voor   schoolverlaters   (gedurende   hun   12   maanden   beroepsinschakelingstijd).  We  zetten  dus  onmiddellijk  en  volop  in  op  vorming  en  opleiding.  Daarvoor   is   een   nauwe   samenwerking   tussen   onderwijs,   VDAB   en   bedrijfswereld   nodig   om   het   aantal   stageplaatsen   te   verhogen,   zeker   voor   jongeren   (cfr.   Europese   jeugdgarantie).   We   promoten   een   cursus  ondernemerschap  bij  werkzoekenden.     In  het  2de  en  3de   jaar  willen  we  wie  werkloos   is   strenger  opvolgen.  Voor   jongeren  onder  de  30   ja