Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie | PNO Consultants

of 34 /34
FLEVUM BIJEENKOMST SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI EINDHOVEN 12 NOVEMBER 2014 LOES KOSTER & ARJAN SANDERS

Embed Size (px)

Transcript of Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie | PNO Consultants

  • 1. FLEVUM BIJEENKOMSTSUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEIEINDHOVEN 12 NOVEMBER 2014LOES KOSTER & ARJAN SANDERS

2. CONNECTING AMBITIONS2Introductie deelnemers 16.00u 16.25uI.Dienstverlening PNO Consultants 16.25u 16.30uII.Financieringsinstrumenten 16.50u 17.10uIV.Discussieronde 17.45u 18.00uVI.Praktijk groeifinanciering 17.10u 17.45uV.Ontwikkelingen financile markten en fiscaliteit 16.30u 16.50uIII.AGENDA 3. CONNECTING AMBITIONSSUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI3Dienstverlening PNO ConsultantsLoes KosterSenior Consultant06-1259 [email protected] juristMeer dan 25 jaar ervaring als belastingadviseurRuime ervaring als adviseur voor (middel)grote ondernemingen en hun aandeelhoudersVoorzitter VNO-NCW regio RijnGouwe 4. CONNECTING AMBITIONS4PNO adviseert en realiseert financierings- en projectoplossingen voor organisaties die investeren en innoverenIn 1984 opgericht als subsidieadvies bureau, anno 2014 gericht op het hele pallet aan publieke en private financieringsoplossingen voor organisaties en de ondersteuning van innovatieprojectenOp het gebied van subsidies marktleider in Nederland met ca. 200 consultants verspreid over 6 kantorenPNO ondersteunt haar klanten internationaal met kantoren in Duitsland (3), Itali (2), Belgi, Frankrijk, en Engeland en samenwerkingsverbanden in andere Europese landenOndersteuning van klanten via expert teams vanuit verschillende sectoren, waaronder Chemie, Energie, Logistiek, Life Science & Health, en vakgebieden, zoals Fiscaal recht, Compliance en Financial AdvisoryINTRODUCTIE PNO CONSULTANTS 5. CONNECTING AMBITIONS5PNO DIENSTVERLENINGPNO helpt organisaties haar ambities te ontwikkelen en uit te voerenDienstverlening PNO gericht op-Financieringsoplossingen-ProjectoplossingenPNO ondersteunt organisaties gedurende het hele traject, van begin tot eind. Dit kan inhouden:-financieringsoplossingenIdentificeren financieringsmogelijkhedenFinancieren van de organisatie of het projectRealiseren verkrijgen toegekende financiering-projectoplossingenPositioneren project door bepalen ambities en marsroutesVerbinden van partijen in een netwerkRealiseren van innovaties en projectenHet succesvol realiseren van ambities leidt vaak tot nieuwe, grotere projecten 6. CONNECTING AMBITIONSSUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI6Ontwikkelingen financile marktenArjan SandersPNO Financial Advisory06-2013 [email protected] met specialisatie in financieringMeer dan 10 jaar ervaring in private equity en F&O trajectenBetrokkenheid bij diverse bijzonder beheer situaties en investeringsfondsenErvaring met publieke financieringsinstumenten 7. CONNECTING AMBITIONS7De financiering van het Nederlandse MKB verloopt voor meer dan 80% via banken (VS 25%). Impact afnemende kredietverlening banken daarom grootBanken zijn terughoudend met het verstrekken van financiering als gevolg van strengere regelgeving en inspanningen om de bankbalans op orde te krijgen (o.a. Basel III)-Financieringslandschap ingrijpend en blijvend gewijzigd-Traditionele financieringsbronnen zijn minder toegankelijk-Op basis van Asset Quality Review geen reden voor banken om langer terughoudend te zijn Noodzaak voor meer aanvullende financieringsoplossingen blijftBelangrijke trends in het Nederlandse financieringslandschap-Balansverkorting banken (ca. 200 mrd; leegpompen bankbalansen)-Golf van herfinancieringen (ca. 700 mrd)Ook institutionele marktpartijen verlagen het risicoprofiel van hun beleggingsbeleid-Doorlopend veel liquiditeit, mogen alleen beleggen met een bepaald maximaal risico-Niet ingericht op risicobeoordeling van individuele MKB-bedrijven-Bundeling vraag noodzakelijk voor voldoende kritische massaNu de conjunctuur aantrekt, neemt de behoefte aan groeifinanciering verder toeONTWIKKELINGEN FINANCILE MARKTENDE CRISIS HEEFT HET FINANCIERINGSLANDSCHAP INGRIJPEND EN BLIJVEND VERANDERD 8. CONNECTING AMBITIONS8Ca. 25% van de Nederlandse MKB bedrijven zat in bijzonder beheer bij zijn huisbank. Trend: afnemendHet MKB is zeer belangrijk voor de groei van de Nederlandse economie, zij zorgt voor de meeste groei, innovatie en werkgelegenheidMeest acute categorien MKB bedrijven met financieringsproblemen-Starters-Ondernemingen met vermogensbehoefte 250k (Qredits; micro- en MKB-krediet)-Ondernemingen die onder druk staan-Ondernemingen in krimpsectoren (bv bouw, vastgoed, automotive)Maar ook gezonde bedrijven ondervinden dat banken minder (risicovol) financieren dan voorheen.-op onderpand wordt minder krediet verstrekt (toekennen lagere dekkingsgraad)-Bedrijven kunnen minder financiering aantrekken ten opzichte van hun bruto bedrijfsresultaatnu: 2 3 x EBITDA; < 2008: 5 7 x EBITDA (of meer..)-looptijd van kredieten korter wordt (van 5-7 jr naar 3-5 jr)-Aan (onbenut) kredietruimte hangt nadrukkelijk prijskaartjeNederlandse bankenlandschap beperkt in omvang. Een goed voorbereide en gerichte insteek van een financieringsvraagstuk daardoor extra belangrijk. Dienstverlening huisbank dient aan te sluiten bij de activiteiten van de onderneming. Belang cross-selling voor bank toegenomen (side business)ONTWIKKELINGEN FINANCILE MARKTENCONCRETE GEVOLGEN 9. CONNECTING AMBITIONS9Als gevolg van de lagere financieringsbereidheid bij banken neemt de vraag naar investeringskapitaal toe. Private equity partijen vereisen hierdoor een hoger rendement of lager risicoprofiel voor zij overgaan tot investering (cherry picking). Echter:-financieringsvoorwaarden aandeelhouder zijn ingrijpender, juiste keuze des te belangrijkerOndernemers moeten zich breder gaan orinteren op aanvullende financieringsbronnenI.t.t. de VS (veel angel investors) zijn er in Europa beperkte mogelijkheden voor bedrijven die een vervanging of aanvulling zoeken voor de traditionele bank financiering Er is nog geen goed werkend alternatief circuit, gefinancierd zijn en blijven is een uitdaging. Trend: lichtpuntjes Voorbereiding en creativiteit bepalen in belangrijke mate slagingskans financieringsvraagONTWIKKELINGEN FINANCILE MARKTENCONCRETE GEVOLGEN 10. CONNECTING AMBITIONS10Een lening is fiscaal niet altijd een leningJuist nu belangrijk:-Volgens fiscus is in "interne verhoudingen" niet altijd sprake van lening-Financiering door groepsvennootschap(pen) en/of aandeelhouder(s) komt vaker voor-Mogelijkheden tot afwaarderen?-Gevolgen voor renteaftrek?-Gevolgen voor aftrekbaarheid eventuele borgstellingen?ONTWIKKELINGEN FISCALE ASPECTENOOK HET FISCALE LANDSCHAP IS CONTINU IN BEWEGING 11. CONNECTING AMBITIONS11Zakelijkheid lening beoordelen:-Ten tijde van aangaan lening-Ten tijde van wijziging leningsvoorwaarden-Zakelijkheid rente-Zou derde bereid zijn geweest om lening te verstrekken tegen hogere vaste rente? In combinatie met borgstelling concernvennootschap?-Zakelijk debiteurenrisico-Lening is geheel zakelijk of geheel onzakelijkONTWIKKELINGEN FISCALE ASPECTENOOK HET FISCALE LANDSCHAP IS CONTINU IN BEWEGING 12. CONNECTING AMBITIONS12Indicatoren onzakelijke lening:-Geen of pas later opmaken leningsovereenkomst-Lage(re) rente-Geen of onduidelijk aflossingsschema-Geen zekerheden bedingen of uitwinnen-Financiering bank onmogelijkONTWIKKELINGEN FISCALE ASPECTENOOK HET FISCALE LANDSCHAP IS CONTINU IN BEWEGING 13. CONNECTING AMBITIONS13Gevolgen onzakelijke geldlening:-Lening is fiscaal kapitaal-Rentebetaling is niet aftrekbaar-Renteontvangst belast?-Geen aftrekbare afwaardering Geldt ook voor beoordeling borgstellingen!ONTWIKKELINGEN FISCALE ASPECTENOOK HET FISCALE LANDSCHAP IS CONTINU IN BEWEGING 14. CONNECTING AMBITIONS14Nederland heeft steeds meer renteaftrekbeperkingen. Voor bijvoorbeeld:-Leningen i.v.m. dividenduitkeringen (tegenbewijs)-Leningen ivm kapitaalstortingen in een verbonden lichaam (tegenbewijs)-Leningen ivm verwerving/uitbreiding van aandelenbelang in verbonden lichaam (tegenbewijs)-Lening met looptijd langer dan 10 jaar en laagrentend van gelieerde partijen-Overnameleningen (indien bovenmatige rente 750.000 te boven gaat)LET DUS OP!!ONTWIKKELINGEN FISCALE ASPECTENOOK HET FISCALE LANDSCHAP IS CONTINU IN BEWEGING 15. CONNECTING AMBITIONS15Overige fiscale aandachtpunten:-Let op voeging van vennootschap in de fiscale eenheid na afwaardering geldlening-Let op verbreking van de fiscale eenheid bij verstrekking pandrecht op aandelen. Zekerheden zijn voor financiers belangrijk. Als de zeggenschap voor meer dan 5% overgaat is er sprake van verbreking van de fiscale eenheid.ONTWIKKELINGEN FISCALE ASPECTENOOK HET FISCALE LANDSCHAP IS CONTINU IN BEWEGINGHolding B.V.Werk B.V. 16. CONNECTING AMBITIONSSUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI16Financieringsinstrumenten 17. CONNECTING AMBITIONS17Welke financieringsbron ook wordt benaderd, een gedegen voorbereiding is een mustKernvragen-Hoeveel financiering is er nodig?-Wanneer is de financiering nodig?Voorbereiden financieringsaanvraag-Start tijdig-Overzichtelijke presentatie onderneming-Gedegen onderbouwing financieringsbehoefte-Onderbouw met realistische prognoses-Zorg voor onderling aansluitende financile overzichten (Balans, V&W-rekening, Cashflow en Liquiditeitsprognose)-Overzicht beschikbare zekerheden en trackrecord onderneming/managementParallel schakelen met potentile financiers gericht op robuuste financieringsoplossing (scherpschuttersbenadering)DE FINANCIERINGSAANVRAAGGERICHTE MARKTBENADERING OP BASIS VAN GEDEGEN ONDERBOUWDE FINANCIERINGSBEHOEFTEhuidige financieringsstructuurgewenste financieringsstructuurmaatwerk financieringsoplossingn of meerdere financieringsinstrumentenliquiditeitsplanning 18. CONNECTING AMBITIONS18GEEIST RENDEMENTEEN INDICATIE VAN DE KOSTEN VERBONDEN AAN FINANCIERINGBancaire financiering vrijwel altijd de goedkoopste financiering maximaliserenFinancieringskosten in termen van een gemiddelde kostenvoet neemt toeDe optimale financieringsstructuur verschilt van bedrijf tot bedrijf, vooral afhankelijk van-aard van de activiteiten (o.a. volatiliteit inkomsten, vaste/variabele kostenstructuur)-hoe scherp men aan de wind wil varen (mate van vrijheid) Vergoeding op jaarbasisImmateriele vaste activa02015%+ Materiele vaste activa60Achtergestelde lening108-12% Financiele vaste activa0Garantievermogen3060Voorraden15Langlopende schulden155-7% Vorderingen20Kortlopende schulden252-5% Liquide middelen540Crediteuren, etc30100100PASSIVAVaste ActivaVlottende ActivaACTIVAVreemd vermogenEigen vermogen 19. CONNECTING AMBITIONS19-Asset BasedOp basis van activa (onroerend goed, machines, voorraden, etc) die op de balans staanActiva dienen als onderpand voor de financieringPercentage financiering afhankelijk van het type onderpand en specialisatie financierOok geschikt voor kleinere bedrijven / kredieten-CashflowfinancieringFinanciering vanaf ca. 1 mln.Voornamelijk gebruikt bij bedrijfsovernames, goodwill financieringenBank wil grip op operationele gang van zaken (ratiobewaking d.m.v. convenanten)GevoeligheidsanalyseDe bank zal in eerste instantie altijd op basis van onderpand financierenVerkrijgen cashflowfinanciering is afhankelijk van de kwaliteit van het management i.c.m. geloofwaardigheid operationele en financile planning-Noodzakelijk deze goed op orde te hebben tijdens financieringsaanvraagFINANCIERINGSVORMENMAXIMAAL BEINVLOEDEN VAN RISICOPERCEPTIE 20. CONNECTING AMBITIONS20 Wanneer bankfinanciering ontoereikend is kunnen aanvullende financieringsbronnen een oplossing bieden- Actief gestimuleerd door de overheid- Aanbod sluit nog niet voldoende en snel genoeg aan bij de marktvraag Aanvullende mogelijkheden nog vaak traditionele producten- Asset based finance Factoring Leasing / Sale-and-Lease back (eenmalig)- NPEX (verhandelbare MKB obligaties)- Private Equity/Family office- Impact investing- Informal investors/business angels/incubators & accelerators- Mezzanine fondsen (bv Delta Lloyd, banken, Main Capital)- Overheidsregelingen Subsidies/fiscale stimuleringsregelingen Krediet- en garantieregelingen Revolverende regionale investeringsfondsen- Investeringsplatformen / crowdfunding- Friends, Family & FoolsAANVULLENDE FINANCIERINGSBRONNENAANVULLENDE FINANCIERINGSBRONNEN VOORAL NOG TRADITIONELE OPLOSSINGEN 21. CONNECTING AMBITIONS21Nationale Investeringsinstelling (NII)-13 institutionele marktpartijen bundelen (voldoende schaal + inzichtelijk maken risicos) MKB leningen die vervolgens geplaatst worden bij een institutionele belegger (NII verstrekt zelf geen leningen)-Focus op infrastructuur, onderwijs, woningbouw, zorg en duurzame energie-Opstartfase 2014-2016Kredietunie-Coperatie van MKB-ondernemers die financiert via gemeenschappelijke kas (geen winstoogmerk)-Combinatie van kennis (coach) en kapitaal (lening) binnen bedrijfstak (bakkerijsector) of regio (Brabant)-Middellange leningen voor investeringen in productiemiddelen en werkkapitaal (vergoeding ca 8%)-Ruim 100 kredietunies in voorbereidingVerruiming publieke kredietregelingen (van doelgroep en omvang)-Bredere inzet BMKB - Vroege fase financiering-Verhoging budgetten - KetenfinancieringStimulering door EIB en EIF via banken en investeringsmaatschappijen-EIB kortingsregeling (Rabobank, AA en ING)-Dutch Venture Initiative (via PPM oost)Particuliere initiatieven (PNO Innovatiefonds, MKB-Leningenfonds NEOS, Eiffel Investment Group)AANVULLENDE FINANCIERINGSBRONNENAANVULLENDE FINANCIERINGSBRONNEN IN ONTWIKKELING 22. CONNECTING AMBITIONS22FINANCIERINGSBRONNENBIJ ELKE LEVENSFASE VAN EEN ONDERNEMING HOREN ANDERE FINANCIERINGSBRONNENOMZETKOSTENP-SeedPre-SeedSeedStartVroege groeiGroeiVolwassenheidFinancierings- behoefte< 15.000 15.000 - 50.000 50.000 - 150.000 150.000 - 300.000 300.000 - 1.000.000> 1.000.000BronnenEigen spaargeld / persoonlijke leningSubsidies / garantie / borgstellingenInbreng van vrienden en familie (friends, family & fools)Eigen geldSubsidies / garantie / borgstellingenInformal investors / business angelsIncubator/acceleratorCrowdfundingInformal investorKleinere participatie- maatschappijBancair kredietCrowdfundingKredietunieInformal investorParticipatiemaatschappij (incl. super informal / family office)NPEX (online MKB beurs; min 250k))Bancair kredietKredietuniePatricipatiemaatschappij (incl. super informal / family office)NPEX (online MKB beurs; max 10 mln.)Bancair kredietWelke aanvullende financieringsbronnen gebruikt u? 23. CONNECTING AMBITIONSSUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI23Praktijk groeifinanciering 24. CONNECTING AMBITIONS24CASE JANSEN TRAILERS BVINNOVATIEF NEDERLANDS MKB BEDRIJF OP ZOEK NAAR GROEIFINANCIERING 25. CONNECTING AMBITIONS25Jansen Trailers is een toonaangevend bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen en produceren van innovatieve trailers voor vrachtwagens. De trailers zijn hierdoor-Breder inzetbaar door eenvoudiger laden & lossen-Lichter van gewichtGrote speler in Nederlandse trailerbouwmarkt die ook service en losse onderdelen levert. Omzet ca. 25 mln., EBIT ca. 2 mln.Na terugval activiteiten tijdens crisis nu weer focus op groei-Uitbreiden productiefaciliteit in Nederland-Opzetten nieuwe productiefaciliteit in Oost-EuropaJansen Trailers gaat op zoek naar de meest optimale financieringsoplossing-Veel kenmerken familiebedrijf-Interne organisatie klaar voor groei-Voorgenomen investeringen hebben ieder hun eigen risicoprofiel-Per heden beperkte bankfinanciering, ook naar toekomst robuuste financieringsstructuur gewenstEerst uitbreiding Nederlandse productie stabiliseren, daarna Oost-Europa ambities realiserenMeerdere opties om een robuuste financieringsstructuur te behouden. Informeer financiers over de totale groeiambitieCASE JANSEN TRAILERS BVBEDRIJFSPROFIELOmzet 35 mln., EBIT ca. 3,5 mln. 26. CONNECTING AMBITIONS26 Totale financieringsbehoefte Nederlandse expansie 4,5 mln. Oplossing 1- Aantrekken bankfinanciering voor investeringen in grond, pand en machines goedkoopste vorm van financiering balansverlenging waardoor solvabiliteit afneemt- Neem ook financiering werkkapitaal mee in calculaties- Eventueel aantrekken risicokapitaal via private equity/informal investor let op zakelijkheid lening Voordelen- Relatief goedkope en snelle financiering via huisbank- Verbetering rendementsperspectief aandeelhouder door financiering o.b.v. onderpand Nadelen- Toename financieringslasten zorgen voor minder financile flexibiliteit- Afhankelijkheid huisbank neemt toe, werkt niet voor bedrijven die asset light zijnCASE JANSEN TRAILERS BVVAN OUDSHER ZEER SOLIDE GEFINANCIERDUitgangssituatie (x 1.000)MVA 500 EV 2.500 36%VLA 6.300 Voorzieningen 550VVL 0Liquiditeit 200 VVK 3.9507.000 7.000Na investering (x 1.000)MVA 4.000 EV 2.500 22%VLA 7.300 Voorzieningen 550VVL 3.500Liquiditeit 0 VVK 4.75011.300 11.300 27. CONNECTING AMBITIONS27 Oplossing 2- Aantrekken bankfinanciering voor investeringen in grond, pand ( 2 mln.) Let op fiscale gevolgen zoals interne reorganisatie vrijstelling, MIA, KIA, VAMIL, EIA en zakelijkheidlening van informal investor en afschrijvingsbeperkingen Benodigde machines worden geleased Factoring van Nederlandse debiteuren + optimalisatie voorraadniveau Jansen trailers krijgt regionale subsidie voor het creren van werkgelegenheid Voordelen- Lagere externe financieringsbehoefte door off-balance financiering, beperking balansverlenging Nadelen- Communicatie meerdere (potentile) financiers is tijdsintensief- Afleiding management van operationele activiteiten- Verschuiving binnen kostenposten V&W-rekening, ben bedacht op neveneffecten!CASE JANSEN TRAILERS BVVERLAGEN EXTERNE FINANCIERNGSBEHOEFTE DOOR OPTIMAAL BENUTTEN ACTIVAUitgangssituatie (x 1.000)MVA 500 EV 2.500 36%VLA 6.300 Voorzieningen 550VVL 0Liquiditeit 200 VVK 3.9507.000 7.000Na investering (x 1.000)MVA 2.500 EV 2.500 34%VLA 4.800 Voorzieningen 550VVL 2.000Liquiditeit 0 VVK 2.2507.300 7.300 28. CONNECTING AMBITIONS28Jansen Trailers besluit een bedrijf in Tsjechi over te nemen, om zo uit te breiden naar Oost Europa. Totale financieringsbehoefte 4 mln.Het financieren van groei in het buitenland is lastiger te realiseren dan financiering in Nederland-Toename bedrijfsrisicos (operationeel, debiteuren, etc.)-Nederlandse financiers kunnen moeilijker risico inschatten (controle, marktkennis)Financiering buitenlandse expansie grotendeels via Nederlandse entiteit-Regionale Tsjechische bank blijft operationele activiteiten financieren o.b.v. lokale zekerheden-Versterking risicodragend vermogen door Nederlandse Investeringsmaatschappij met ruime ervaring t.a.v. expansie in Oost-Europa-Private Equity verwerft substantieel minderheidsbelang in de combinatie-Private Equity partij kan haar financile inbreng vergroten i.g.v. verdere (internationale) expansie vermenigvuldigen door te delen-Financiering via sec achtergestelde lening ter versterking risicodragend vermogen (nu) niet haalbaarOverwogen alternatief: aangaan joint venture lokale partij (risico verlagend)-Partner heeft kennis van de markt en cultuur in de regio-Partner heeft baat bij productiefaciliteit in eigen regio en ziet marktkansen-Jansen Trailers regelt operationele zaken en krijgt ondersteuning van partner-Subsidiemogelijkheden obv internationaal samenwerkingsverband en regionale ontwikkelingCASE JANSEN TRAILERS BVUITBREIDING IN OOST-EUROPA VRAAGT OM EEN ANDERE AANPAK 29. CONNECTING AMBITIONS29CASE DIJKSTRA GROEPVIA HERFINANCIERING EN ORGANISATORISCHE VERSTERKING OPNIEUW GEPOSITIONEERD VOOR GROEI 30. CONNECTING AMBITIONS30Opgericht in 1991 en verbindt opdrachtgevers (o.a. Total, Vitol, NAM, Essent, etc) en professionals.-Rekrutering en detachering (teams van) gekwalificeerde ervaren professionals: nationaal en internationaal-Meestal opdrachten met een langere looptijdWereldwijde database van hoogopgeleide professionals en specialisten in verschillende disciplines gecombineerd met diepgaande kennis van lokale marktenBusiness lines-Project management cordinatie en organisatie construction management-Recruitment werven gespecialiseerde professionals voor sleutelposities binnen organisaties-Consultancy detachering van specialisten op strategisch, organisatorisch en uitvoerend niveauSectoren waarbinnen Dijkstra wereldwijd actief is, zijn:-Oil & Gas industrie-Petrochemie-Bouw Infra-Mijnbouw-Energy-High TechSterk internationaal netwerk met diverse vestigingen in o.a. Europa, Midden- en Verre Oosten, Centraal Azi en Noord- en Zuid AmerikaINTRODUCTIE DIJKSTRA GROEPEEN INTERNATIONAAL ERKENDE NAAM IN RESOURCE MANAGEMENT VOOR O.A. OFFSHORE EN OIL&GAS INDSTRIE 31. CONNECTING AMBITIONS31Groeipotentie onderneming ligt voornamelijk in het organiseren van de resources voor projectmanagement van grote projectenVerschillende parameters bemoeilijken de (voor) financiering van het werkkapitaal van dergelijke projecten-Voor grote projecten van 20 100 FTE moeten 2-3 maandsalarissen worden voorgefinancierd-Veelal in het buitenland en met regelmaat offshore, lastig vanuit Nederland te financieren-Directie bestaande uit 1 persoon (DGA)-Enkele recente tegenvallende projecten beperken de financieringsbereidheid van de huisbankWat hield de financieringsvraag in:-Financiering gewenst om aan korte termijn verplichtingen te voldoen, n.a.v. recente tegenvallers-Werkkapitaal voor initiatie nieuwe projecten-Stabiliseren i.p.v. afbouwen van bankfinancieringBelangrijke factor is de operationele winstgevendheid van Dijkstra, in de basis een goed bedrijfHERFINANCIERINGHERFINANCIERING GEWENST OM BANKRELATIE TE STABILISEREN EN GROEI TE FACILITEREN 32. CONNECTING AMBITIONS32Investeerder bereid gevonden om tenminste 3 mln. werkkapitaal te verstrekken, hiermee kan de onderneming voldoen aan haar korte termijn verplichtingen en tevens nieuwe commercile projecten aantrekken- 1,75 mln voor opgebouwde verplichtingen- 1,25 mln versterking werkkapitaalDaarnaast stand-by faciliteit van 1,5 mln voor financiering van groei waar en wanneer nodigBestaande bankrelatie versterkt:-Werkkapitaal faciliteit volwaardig in stand gehouden-Voorwaarden financiering vastgoed verbeterdVereenvoudiging juridische structuur door uitkoop minderheidsaandeelhouders in werkmaatschappijenManagement versterkt waardoor DGA zich weer volledig kan richten op klanten en commercile projecten-CEO voor dagelijks bestuur van de organisatie-CFO voor aansturing internationale finance organisatieFINANCIERINGSRESULTAATHERFINANCIERING EN VERSTERKING ORGANISATIE GEREALISEERD DOOR CONSORTIUM VAN INFORMAL INVESTORS 33. CONNECTING AMBITIONS33Verliescompensatie optimaliseren: bezie mogelijkheden om verliezen te verrekenen met de winsten van het vorige jaar of met de winsten van de toekomstige negen jarenVoorkom het verdampen van compensabele verliezenKwijtschelding van belastingschulden: belastingschulden kunnen in overleg met de belastingdienst mogelijk voor een deel worden kwijtgescholdenKwijtscheldingswinstvrijstelling: als er sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare schulden geldt voor de winst die hierdoor ontstaat een vrijstelling (voor zover deze winst de verrekenbare verliezen overtreft)FISCAAL RESULTAATMAAK GEBRUIK VAN DE FISCALE MOGELIJKHEDEN OM BEDRIJF TE VERSTERKEN 34. CONNECTING AMBITIONSSUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI34Discussieronde