Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

of 35 /35
Deltalinqs Erik Dans Carel van Lynden Advocaat Advocaat en partner Overheid & Onderneming Shipping & Offshore Masterclass off spec bunkerolie

Embed Size (px)

description

Onderwerpen: Off spec bunkerolie - bestuurs- en civielrechtelijke aspecten Belading en arboregelgeving

Transcript of Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Page 1: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Deltalinqs

Erik Dans Carel van Lynden

Advocaat Advocaat en partner

Overheid & Onderneming Shipping & Offshore

Masterclass off spec bunkerolie

Page 2: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Agenda

1. Off spec bunkerolie – bestuursrechtelijke aspecten

2. Off spec bunkerolie – civielrechtelijke aspecten

3. Belading en Arboregelgeving

Page 3: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

1. Off spec bunkerolie – bestuursrechtelijke aspecten

Sector ligt onder een vergrootglas:

• Schandalen uit het verleden

• Zo maar wat uitspraken uit een verslag van een vergadering in de Tweede Kamer:

“Er wordt jaarlijks mogelijk 500 miljoen euro verdiend aan oliezwendel”

“Er zijn aanwijzingen dat chemisch afval dat eigenlijk tegen hoge prijzen moet worden verwerkt, in de stookolie verdwijnt”

“Het is geen sector waar nooit boetes vallen: 20% tot 50% van de sector is de afgelopen vijf jaar in aanraking geweest met Justitie”

3

Page 4: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Achtergrond

Gevolg: ILT en OM treden streng op:

• Off spec bunkerolie die wordt gedebunkered: verdacht, want waarschijnlijk een afvalstof

• Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving

• Uitspraak Rechtbank Middelburg 17 oktober 2011: off spec bunkerolie is afval

• Geen duidelijkheid, maar “off spec bunkerolie is afval” leek heersende leer

• Totdat: Belgian Shell-arrest: geen afval (Hof van Justitie EU 12 december 2013)

4

Page 5: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Afvalstof?

Definitie “afvalstof” (artikel 1.1 lid 1 Wet milieubeheer):

“alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen”

Herkomst: Europese afvalstoffenrichtlijn

Gevolg kwalificatie als afvalstof: strenge eisen

• Alleen afgeven aan afvalinzamelaar/afvalverwerker

• Registratieverplichtingen

• EVOA van toepassing

5

Page 6: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Jurisprudentie “afvalstof”

Uitgangspunt: begrip “afvalstof” ruim uitleggen in het belang van de bescherming van mens en milieu

Omstandigheden van het geval van belang:

• Van nut of tot last?

• Waarde van de stof

• Voor hergebruik geschikt?

• Bewerking nodig?

• Maatschappelijke opvattingen

• Rechtbank Middelburg: partij bunkerolie niet geschikt voor dit schip afvalstof

6

Page 7: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Belgian Shell-arrest

Casus:

• Onbedoelde vermenging diesel (ULSD) met restantlading oplosmiddel (MTBE)

• Te laag vlampunt

• Ongeschikt voor verkoop aan de pomp

• Belgische klant geeft partij terug aan Shell

• Shell vervoert naar Nederland

• OM: “illegale overbrenging van afval”

7

Page 8: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Belgian Shell-arrest – oordeel Hof van Justitie

2 momenten onderscheiden

1. Teruggave door klant aan Shell

• Partij voldoet niet aan de overeenkomst?

• Retourneren met oog op terugbetaling aankoopprijs?

• geen afvalstof

Van belang:

• Risico voor milieu klein

• Olie heeft aanzienlijke waarde

8

Page 9: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Belgian Shell-arrest – oordeel Hof van Justitie

2 momenten onderscheiden

2. Na retournering aan Shell

• “Ware intentie”

• Partij teruggenomen met het oog op bewerking door menging en terugbrengen op de markt

• Geen afvalstof mits:

1. Hergebruik niet alleen mogelijk, maar zeker

2. Geen van de erkende procedés voor nuttige toepassing is nodig

9

Page 10: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Handelingen van nuttige toepassingR 1 Hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking

R 2 Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen

R 3 Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostering en andere biologische omzettingsprocessen)

R 4 Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen

R 5 Recycling/terugwinning van andere anorganische materialen

R 6 Regeneratie van zuren of basen

R 7 Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan

R 8 Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren

R 9 Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie

R 10 Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering

R 11 Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R 1 tot en met R 10 genoemde handelingen vrijkomen

R 12 Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R 1 tot en met R 11 genoemde handelingen

R 13 Opslag van afvalstoffen bestemd voor een van de onder R 1 tot en met R 12 genoemde handelingen (met uitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie)

10

Page 11: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Freja Crux-zaak

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt Hof van Justitie (uitspraak 2 april 2014):

• Koper (Stena Weco) wil off spec partij retourneren aan leverancier (Cocket)

• Afdeling: geen afvalstof

Niet relevant:

• In overeenstemming met handelsnorm (ISO 8271)?

• Geschikt om zonder bewerking op de markt te brengen?

11

Page 12: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Vuistregels – afgifte door ontevreden klant

1. Ontevreden klant mag bunkerolie tegen terugbetaling aankoopprijs retourneren

‒ Niet relevant of partij aan ISO-norm voldoet

‒ Niet relevant of bewerking nodig

Naar onze mening is evenmin relevant:

‒ Oorzaak off spec (onbedoelde vermenging of andere oorzaak), mits te goeder trouw

‒ Waarde van de partij

‒ Beoogde wijze van bewerking

12

Page 13: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Vuistregels – verwerking door leverancier2. Oorspronkelijke leverancier mag partij terugnemen met oogmerk om die weer op de markt te

brengen. Geen afvalstof, mits:

i. Onbedoeld off spec geraakt

ii. Hergebruik als scheepsbrandstof is zeker

iii. Zonder dat één van de aangewezen procedés van nuttige toepassing noodzakelijk is

3. Lage waarde is indicatie voor kwalificatie als afvalstof

4. Bewuste wegmenging afvalstof

• Ook bij ernstige onzorgvuldigheid?

• Ook bij menging met een hele kleine partij?

5. Bovenstaande regels ook relevant bij doorverkoop aan een derde (i.p.v. leverancier)

13

Page 14: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Onduidelijkheid blijft?

• Belgian Shell-arrest biedt (weer) mogelijkheden voor debunkering

• Risico op handhaving blijft. Wat dan?

Bestuursrechtelijke procedure: het “besluit” centraal

• Handhavingsbesluit (last onder dwangsom/last onder bestuursdwang/bestuurlijke boete)

• Ander besluit (bijv.: goedkeuring EVOA-kennisgeving)

• Bestuurlijk rechtsoordeel?

14

Page 15: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Bestuursrechtelijke procedure

Bezwaar bij bevoegd gezag (Staatssecretaris)

Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

1 á 2 jaar voordat duidelijkheid

Spoedprocedure (voorlopige voorziening) mogelijk, maar:

- Spoedeisend belang (louter financieel belang)

- Voorlopige voorziening te verstrekkend?

15

Page 16: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Schadevergoeding?

Staat aansprakelijk indien partij toch geen afvalstof blijkt?

• Bestuursrechter vernietigt besluit: onrechtmatigheid en schuld staan vast

• Staat is aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan

Geen besluit, maar onjuiste aanwijzingen toezichthouder:

• Onrechtmatige aanwijzingen?

Toch blijft er onduidelijkheid, met name als oorzaak onduidelijk is zwarte lijst van stoffen biedt uitkomst?

16

Page 17: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

2. Off spec bunkerolie – civielrechtelijke aspecten

Vooropmerkingen:

• “off spec” is een contractueel criterium. Niet-voldoen daaraan milieurechtelijke/bestuursrechtelijke/ strafrechtelijke consequenties?

• Van redelijkheid en billijkheid zwart-wit?

• “zich ontdoen” – reden?

• schip in droogdok of reparaties

• hoog- in plaats van laagzwavelig

• teruglevering na charter

• dispuut over kwaliteit

17

Page 18: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

“Off spec”

“Afvalstof” en gevaar voor milieu en mens

Gevaarlijke stof?

Hoe off spec is off spec?

• Aluminium 80 ppm (ISO8217/2005 of 2010)?

• Aluminium 81 ppm (ISO8217/2005)?

• reproducibility en repeatability

• zwavel 1,06?

• andere geringe afwijkingen

18

Page 19: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Doelwit overheid

Tweeledig:

• bestuursrechtelijke aanwijzing

• “beslag” op verdachte partij goederen

• verbod bepaalde handelingen te verrichten

• gebod bepaalde handelingen te verrichten

• strafrechtelijke handhaving

• dus gericht tegen de goederen èn tegen een natuurlijk- of rechtspersoon

19

Page 20: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Keten: houder - eigenaar

Tot wie richt de overheid zich

• houder (vervoerder, opslaghouder)

• juridisch eigenaar

• bewerker

• koper, verkoper, handelaar

Overheid kent achterliggende verhoudingen niet, dus houder eerste target

20

Page 21: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Contractuele verhoudingen

Bunkers in schip

• “schip” is houder

• mogelijk is de reder ook de eigenaar van de bunkers

• rompbevrachting?

• tijdbevrachting?

Bunkers in terminal

• opslaghouder is houder

• opslaghouder is zeker niet de eigenaar

21

Page 22: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Gevolg handhaving

Bunkers aan boord

• schip kan niet varen

• bunkers kunnen niet teruggenomen worden door leverancier

• bunkers mogen alleen door een gecertificeerd bedrijf worden gelost

• debunkering van elders gebunkerde bunkers praktisch onmogelijk

• blenden aan boord niet toegestaan

• enorme kostenpost voor vervoerder of leverancier (Freja Crux > 1 miljoen Euro)

Bunkers in terminal

• bunkers geïmmobiliseerd, mogelijk een hele tank

• terminal mag er niets mee doen

22

Page 23: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Wat te doen?

“Overtreder” kan zich niet op contractuele bedingen beroepen in eerste instantie aansprakelijk

Wat moet er gebeuren?

• algemene plicht tot schadebeperking (i.v.m. “eigen schuld”)

• andere partijen in de gelegenheid stellen maatregelen te nemen

• aansprakelijk stellingen

• administratief beroep?

• kort geding voor de burgerlijke rechter?

23

Page 24: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Regres

Aangesprokene zal regres willen nemen op contractuele wederpartij.

Bunkers in schip

• eigenaar romp/tijdbevrachter

• leverancier (modaliteit levering/wat is afgesproken over bemonstering risico

• barge, voorleverancier, handelaar

Bunkers in terminal

• klant

24

Page 25: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Bunkers in schip

• eigenaar exploiteert zelf als vervoerder

• rompbevrachter is jegens eigenaar aansprakelijk

• tijdbevrachter is jegens eigenaar of rompbevrachter aansprakelijk

• leverancier is jegens het schip aansprakelijk wanneer vast staat dat de bunkers

• voorleverancier kan jegens leverancier aansprakelijk zijn

• terminal of bunkerbarge kan jegens leverancier aansprakelijk zijn.

Vraag is waar de bunkers off spec zijn geraakt.

Shell-zaak geen dispuut; Freja Crux dispuut tussen leverancier en tijdbevrachter over kwaliteit (DCPD en styreen); tijdbevrachter diende actie te nemen.

Wat is off-spec?

25

Page 26: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Leveringsmodaliteit

Waren de bunkers al off spec bij levering. Wanneer vindt levering plaats? Contractsvrijheid. Modaliteiten:

• ex landtank

• ex barge

• DDP landtank

• aan de flens manifold zeeschip alleen voor Sox en Nox

• risico-overgang bepalend

26

Page 27: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Frisol/Glencore

Glencore Odfjell ISO 8217 2005

< 80 mg/kg Al Si

samples from land tanks binding (OK)

Frisol “Courage” samples at loading sea vessel (> content Si)

samples taken on board (> content Si)

“Ice River”

27

Page 28: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Bunkers op terminal

Wanneer zijn de bunkers off spec geraakt?

• op de terminal door bijvoorbeeld vermenging in een leiding of tank, dan probleem terminal

• anders probleem opslaggever/klant terminal (VOTOB-condities)

• terminal heeft retentierecht, maar…

• mogelijk uitgebreidere schade doordat hele tank onder “beslag” ligt

28

Page 29: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Conclusies regres

• voorkomen is beter dan genezen: mijdt voorlopig Nederland?

• blenden aan boord?

• fact finding: wat is er aan de hand?

• geen overhaaste maatregelen

• alle bekende partijen erin betrekken

• schade beperken

• niet stilzitten

• overheid aansprakelijk houden!

29

Page 30: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

3. Belading en Arboregelgeving

Gezondheidsrisico’s werknemers bij belading van tankschepen

Gevaren vanwege gevaarlijke stoffen die via de ventilatieroosters vrijkomen

Recent incident

30

Page 31: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Arbo-verplichtingen

Arbeidsomstandighedenbesluit:

Zorgplicht: doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid werknemer

1. Risico-inventarisatie en –evaluatie

2. Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling

3. Preventieve maatregelen ter voorkoming van ongewilde gebeurtenissen

Aanvullend op verplichtingen i.h.k.v. Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

31

Page 32: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

1. Risico-inventarisatie en -evaluatie: beoordeling aard, mate en duur van de blootstelling (ook indien niet daadwerkelijk met de gevaarlijke stoffen wordt gewerkt)

• Welke gevaarlijke stoffen?

• Wat zijn de gevaren?

• In welke situatie kan blootstelling zich voordoen?

• Vaststellen blootstellingniveau

• Wettelijke grenswaarde

• Schriftelijke vastlegging!

32

Page 33: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking• Voorlichting en onderricht

• Nadruk ligt op: oplossingen aan de bron

• Lagere snelheid belading, zodat minder uitstoot?

• Dek ontruimen bij belading?

• Per schip kaartje met daarop locatie ontluchtingskanalen?

• Daarnaast: persoonlijke beschermingsmiddelen

• Meten concentratie

• Adembescherming

33

Page 34: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Handhaving

Handelen in strijd met arbo-verplichtingen:

• Eis tot naleving

• Stillegging van het werk

• Bestuurlijke boete

34

Page 35: Presentatie Masterclass off spec bunkerolie

Vragen?

Erik Dans Carel van Lynden

T: +31 88 253 5323 T: +31 88 253 5409

M: +31 6 46 61 01 38 M: +31 6 51 52 31 56

E: [email protected] E: [email protected]

35