oGIS-cel...I* K l a p p e r s t r a a t B i j l s t r a a t L i n d e nl a a n K a l l o b a a n K a...

of 1 /1
I * Klapperstraat Bijlstraat Lindenlaan Kallobaan Kasteeldreef Gravendreef Albert Panisstraat Middenheide Donkvijverstraat Pastoor Steenssensstraat Yzerhand Lesseliersdreef Kloosterstraat Glazenleeuwstraat Kruibekesteenweg Stationsstraat Gentseweg Meerminnendam Gravenplein Onze-Lieve-Vrouwstraat Vrasenestraat Kleine Kromstraat Meidoornlaan Polenlaan/N70 Gasdam Vredestraat Peter Benoitlaan Piet Stautstraat Zwarte Dreef Beukenhoflaan Bosdamlaan Ciamberlanidreef Grote Markt Warande Peperstraat Drie Lindekens Cortewalledreef Oude Zandstraat Luitenant Van Eepoelstraat Prosper Van Raemdonckstraat Stationsplein Walhof Guido Gezellelaan Hof ter Wellelaan Diederik Van Beverenlaan Koben Geertsstraat Wilhelmietenlaan Haasdonkbaan Congoken Hoge Eiken Bisschop Triestlaan Grote Markt/N70 De Brownestraat Hertog Van Arenberglaan Gerard Van Gervenstr. Vogelenzang Soldatendreef Alixhof Kleinebosweg Viergemeet Peperkoren de Bergeyckdreef Hendrik Consciencestraat Boerenmarkt Maalderij Schuttershofstraat Polenlaan Adolf van Bourgondiëlaan Vinkendam Sint-Martenslaan Baljuwstraat Lijsterbessenlaan Vuurkruisenlaan Moretusstraat Goubaudreef Stadionplein Ter Gaeverlaan Cretenborchlaan Stijn Streuvelslaan Ridder van Malelaan Herman Teirlinckstraat Felix Timmermansstraat Congoken Peperkoren Stadionplein o © GIS-cel Special Olympics Torch run 0 90 180 45 m. G:\PROJECTEN_GIScel\Sportdienst\Special_Olympics_Torch_Run.mxd (GIS02) 19/03/2019

Embed Size (px)

Transcript of oGIS-cel...I* K l a p p e r s t r a a t B i j l s t r a a t L i n d e nl a a n K a l l o b a a n K a...

Page 1: oGIS-cel...I* K l a p p e r s t r a a t B i j l s t r a a t L i n d e nl a a n K a l l o b a a n K a s t e e l d r e e f G r a v e n d r e e f A l b e r t P a n i s s t r a a t ...

I*

Kla

pp

ers

tra

at

Bijlstraat

Lindenlaan

Kallo

baan

Kasteeld

reef

Graven

dreef

Albert Panisstra

at

Middenheide

Donkvijverstraat

Pastoor Steenssensstraat

Yzerhand

Lesseliersdreef

Klooste

rstra

at

Glazenleeuwstraat

Kruibekesteenweg

Statio

nsstra

at

Gentseweg

Meerminnendam Gravenplein

Onze-Lieve-Vrouwstraat

Vrasenestraat

Klein

e Kro

mstraat

Meidoornlaan

Polenlaan/N70

Gasdam

Vredestraat

Peter Benoitlaan

Piet Stautstraat

Zwarte D

reef

Beukenhoflaan

Bosd

amlaan

Ciamberlanidreef

Grote Markt

Warande

Peperstraat

Dri

e Li

nd

eke

ns

Cortewalledreef

Oude Zandstraat

Luit

en

an

t V

an

Ee

po

elst

raa

t

Prosper Van Raemdonckstraat

Stationsplein

WalhofGuido G

ezellelaan

Hof ter W

ellelaan

Died

erik Van B

everenlaan

Ko

be

n G

eer

tsst

raa

t

Wilh

elmieten

laan

Ha

asd

on

kbaa

n

Congoken

Hoge Eiken

Bissch

op

Triestlaan

Grote Markt/N70

De Brownestraat

Herto

g Van A

renb

erglaan

Gerard Van Gervenstr.

Vogelenzang

Soldatendreef

Alixh

of

Klein

ebo

sweg

Vie

rgem

eet

Peperkoren

de Bergeyckdreef

Hendrik Consciencestraat

Boerenmarkt

Maalderij

Sch

utt

ers

ho

fstr

aa

t

Polenlaan

Adolf van Bourgondiëlaan

Vinkendam

Sint-Martenslaan

Baljuwstraat

Lijsterbessenlaan

Vuurkruisenlaan

Moretusstraat

Goubaudreef

Sta

dio

np

lein

Ter Gaeverlaan

Cretenborchlaan

Stijn Streuvelslaan

Ridder van Malelaan

Herm

an TeirlinckstraatFelix Tim

merm

ansstraat

Congoken

Peperkoren

Stad

ion

ple

in

o© GIS-cel

Special Olympics

Torch run

0 90 18045m.

G:\PROJECTEN_GIScel\Sportdienst\Special_Olympics_Torch_Run.mxd (GIS02)

19/03/2019