Nota van Uitgangspunten

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nota van Uitgangspunten ‐ Ontwikkeling Dijkpolder Concept voor Raadsconsultatie d.d. 23 februari 2011 LV / PS

Transcript of Nota van Uitgangspunten

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 1 van 38

  NotavanUitgangspunten

  OntwikkelingDijkpolder

  ConceptvoorRaadsconsultatie

  d.d.23februari2011LV/PS

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 2 van 38

  Inhoudsopgave

  Inhoud1 .............................................................................................................................. 4 Inleiding1.1 ............................................................................................................ 4 Processtappen1.2Dijkpolder:dedoelstelling ............................................................................................... 4 1.3 ........................... 5 Marktomstandighedenengebiedsontwikkeling:dedrieopgavenOpgave1:Deconsument ................................................................................................... 5 Opgave2:Vanaanbodnaarvragersmarkt ........................................................................ 5 Opgave3:Planexploitatie .................................................................................................. 6

  1.4 ......................................................................................................... 6 Bijzonderewens2 ............................................................. 7 Verkennendeanalysewoonmilieusenleefstijlen2.1 ...................................................................................................................... 7 Inleiding2.2 ................................................................................................... 7 Behoefteenaanbod2.3 ................................................................................................................... 8 Leefstijlen2.4 ................................................................................................ 9 RosettaWoonmilieus

  3 ............................................................... 12 OntwikkelvisieDijkpolderenmarktverkenning3.1 .................................................................................... 12 Eeneerstemarktverkenning3.2 ................................................................ 12 Beoordelingplannendoorrespondenten3.2 .................................................................................................................. 15 Conclusie

  4 ................................................................................. 18 AmbitieenProgrammaMasterplan4.1 .......................................................................................... 18 Organischeontwikkeling4.2 ..................................................................................... 18 Ruimtelijkeuitgangspunten4.3 .............................................................................. 19 Functioneelwoningprogramma4.4 ........................................................................................ 20 Commercieelprogramma4.5 ................................................................................... 21 Maatschappelijkprogramma4.6 ................................................................................................................... 21 Fasering4.7 ................................................................ 22 Afstemmingmetoverigeontwikkelingen

  5 ......................................................................... 23 FunctioneleuitgangspuntenMasterplan5.1 ..................................................................................................................... 23 Verkeer5.2 .................................................................................................... 23 Langzaamverkeer5.3 ................................................................................................................... 23 Parkeren5.4 .................................................................................................... 24 OpenbaarVervoer5.4 ........................................................................................................................ 24 Water5.5 .................................................................................................... 25 GroenenEcologie5.6 ..................................................................................................... 25 Sportenrecreatie5.7 ......................................................................................................... 25 Milieuaspecten5.8 ..................................................................................... 26 Inrichtingopenbaargebied

  6 .................................................................................................................. 27 Duurzaamheid6.1Duurzamestedenbouw .................................................................................................. 27 6.2 ......................................................................................................... 27 EnergieenGPR6.3 ................................................................................................ 28 Energiemaatschappij

  7 ...................................................................................... 29 Betrokkenheidbijleefomgeving7.1 .............................................................................................. 29 Beheerenonderhoud

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 3 van 38

  7.2 ............................................................................. 29 Maatschappelijkebetrokkenheid8 ............................................................................................ 31 Beeldkwaliteitensupervisie8.1 ........................................................................................................... 31 Beeldkwaliteit8.2 ................................................................................................................. 31 Supervisie

  9 ................................................................ 32 Bewonersparticipatieenopdrachtgeverschap9.1 ............................................................................................................... 32 Participatie9.2 ................................................................................................ 33 Opdrachtgeverschap

  10 ......................................................................................... 34 Werkwijzeentaakverdeling10.1 ......................................................................................... 34 Notavanuitgangspunten10.2 ............................................................................................................... 34 Masterplan10.3 ..................................................................................................... 34 Bestemmingsplan10.4 ............................................................................................................ 34 Realisatiefase10.5 ................................................................................................................ 34 Beheerfase

  11 ............................................................................... 36 Gebiedsmarketingennaamgeving11.1 ........................................................................................................... 36 Citymarketing11.2 .......................................................................................... 36 Marketingcommunicatie11.3 ........................................................................................ 37 Naamgevingontwikkeling

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 4 van 38

  1 InleidingDegemeenteraadvanMaassluisheeftinseptember2010deOntwikkelvisieDijkpoldervastgesteldendaarmeegroenlichtgegevenvoordeverdereontwikkelingvandewerklocatieendewoonwijk.Dezebelangrijkestapisvastgelegdineentweetalcontracten.Voorhetdeelwerklocatiewordtalhardgewerktaandeinvulling.Voorhetwoningbouwdeelmoeteenaantalprocesstappenwordendoorlopen.Hetvoorliggendedocumentisdeeerstestap.

  1.1 ProcesstappenIndeMantelovereenkomstOntwikkelingDijkpolderisovereengekomendatvoorderealisatievanwoningontwikkelingindeDijkpolderprocestappenwordengenomen,teweten:

  1. Notavanuitgangspunten2. Masterplan3. Bestemmingsplan

  Doelvandezeprocesstappenisomdeuitgangspuntenperfasevastteleggenenomallebetrokkeneninhetdenkenontwikkelprocestebetrekkenenbesluitvormingtefaciliteren.Bijdezeprocesstappenhoortdevolgendeplanning:VaststellingNotavanUitgangspunten 1ekwartaal2011VaststellingMasterplan 4ekwartaal2011VaststellingBestemmingsplan 3ekwartaal2012Bouwrijpmaken 2ekwartaal2012Slaan1epaalDijkpolder 2ekwartaal2013Oplevering1ewoningDijkpolder 1ekwartaal2014HetnuvoorliggendedocumentisdeNotavanUitgangspunten.DezeNvUheeftalsdoelhetkadertestellenvoordeontwikkelingendekwalitatieveuitgangspuntenvoorhetMasterplan.AfwijkingenvandeNVUindeMasterplanfase,voorintegraliteitofdoorvoortschrijdendinzicht,kwaliteitofplantechnischeaspectenwordenonderbouwdbijhetmasterplan.Debelangenvangemeenteengebiedsontwikkelaarzijnindebasisgelijk.Tegelijkertijdwordtonderkenddatbijdeuitwerkingvandezehoofddoelstellingeropthemasofonderdelenverschillenvaninzichtkunnenzijn,waaroverwijgraagdediscussievoerenmetbehoudtvanwederzijdsrespect.1.2Dijkpolder:dedoelstellingHoofddoelstellingvoordeontwikkelingvandeDijkpolderis:HetrealiserenvaneenonderscheidendeenduurzamewoonwijkwelkebijdraagtaandestadMaassluiseninhetbijzonderderegio.Hierbijwordteenonderscheidendwoonmilieumeteendorpslandelijkenrustigstedelijkkaraktergecreerdopbasisvanwoonkwaliteit.Dekwalitatievepijlershiervoorzijnopenbareruimte,veiligheid,duurzaamheidenwoongenot.Debovenstaandedoelstellingdienttewordengedragendoorallebetrokkenenwaarondergemeente,omwonenden,deregioendeontwikkelaars.Binnendezedoelstellingmoetenzaken

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 5 van 38

  alsconcurrerendprogramma,commercilehaalbaarheid,leegstand,positionering,fasering,voorzieningen,verkeerenalleandereaspectenwelkebehorendbijgoedestedenbouwenprogrammeringwordenmeegenomen.KritischemassavoorsuccesDeontwikkelingvandeDijkpolderheeftuiteraardookeenbedrijfseconomischedoelstelling,namelijkhetgenererenvanmarktconformrendementophetgeheel.HetgoedpositionerenvandeDijkpoldert.o.v.deomliggendeprojecteninMaassluismaarookinderegioisdaarbijuitermatebelangrijk.IndienDijkpoldernietindeeerstefasealwaarmaaktwatnuvoorogenisdanverwordtDijkpoldernetalsalleregionaleprojecten.HetisnietgezegddatdaarmeealleandereprojectenonderdoenvoorDijkpolder,weldientgerealiseerdtewordendathogeambitiesensuccessamenhangenmetcommitmentenflexibiliteit.HetsuccesvandeDijkpolderwordtgrotendeelsbepaalddoordekritischemassadiekanwordengegevendoorhetformulerenvandejuisteuitgangspunten.AlleonderwerpengenoemdindezeNVUcommunicerenmetelkaar,hetaanpassenvaneendeelonderwerpheeftgevolgenvoorhetgeheel.DedefinitievetoetstussenambitieenrealiteitvindplaatsindeMasterplanfase,pasdaarkanhetintegraleoordeeloverhetgeheelwordengegeven.Omintegralekwaliteittemakenmoetenersomscompromisgemaaktwordentussensamenhangendedelen.DeambitiesmetdeDijkpolder,doeneenberoepopdecitymarketingvandestadMaassluisinderegio.Eenduidelijkeprofileringinde(ruime)regioiszeerwenselijk,evenalshetoppeilhoudenenuitbreidenvanhetaantalvoorzieningen.Dezeintegraleregionaleaanpakenbelangvanpositioneringisookbenoemdindiversepublicaties1.1.3 Marktomstandighedenengebiedsontwikkeling:dedrieopgaven

  Opgave1:DeconsumentDewereldwijdekredietcrisisheefteenenormestagnatiein,onderanderedewoningmarktveroorzaakt.InNederlandvalthierdagelijksoverindekranttelezen.Consumentenhebbenfinancilezorgenoverhuntoekomst.Daardoorisereengrotestagnatieontstaanindeverkoopvanbestaandeennieuwbouwwoningen.Echter,denoodzaaktotverhuizenblijft:mensenkrijgeneenanderebaanwaarvoorzemoetenverhuizen,gezinsuitbreidingofjuistverdunningdoorscheidingofoverlijden,ookweerzintegenhethuidigewoonmilieukanhieropinvloedhebben.Optermijnzullenconsumentenweeruitkijkennaareennieuwewoningofeenanderwoonmilieu.Daarbijdientinogenschouwtewordengenomendateengemiddeldeverhuizing20.000,=kost(overdrachtsbelasting,notaris,makelaar,etc)Dezekostenwordengezienalseenextraverhuisdrempel.Hetaantalconsumenten,dekoopsomdiezijkunnenenwillenbetalenenopwelketermijn,isindehuidigemarktonzeker.

  Opgave2:Vanaanbodnaarvragersmarkt

  1 Rosetta-methode - Een gemeenschappelijke taal voor woonmilieus in de regio, Maaskoepel, Stadsregio Rotterdam. Op weg naar een gezonde woningmarkt Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam, Maaskoepel, Stadsregio Rotterdam. Maaskoepelatlas Van woonmilieus en ontwikkelingsrichtingen. Maaskoepel.

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 6 van 38

  Sindsdekredietcrisisisdemarktveranderdvaneenkopersnaareenvragersmarkt.Ditwordtzichtbaargemaaktindestatistiekenvanhetaantalwoningendattekoopstaat,hetaantaltransactiesendetransactietijd.Opditmomentzijner2153objectenineenstraalvan5kilometeromMaassluistekoop.Degemiddeldeverkooptijdisbijna1jaar.In2007bedroegditenkelemaanden.Heelzwartwitkangesteldwordendatindeprojectontwikkelingoudestijlalsgevolgvandegrotebehoefteendegroteaantallenkoperselkewoningmeteeneeneigenaarkreeg.Dekoopstopendegevolgendaarvanmakendatdeconsumentendeconsumentenwensenweercentraalzijnkomentestaan.Meteengeschatteontwikkelingsduurvancirca15jaarmoethetgebiedsconceptvoorDijkpolderenerzijdsdebeloftevangroenenwaterrijkwoneninstandhoudenenanderzijdsflexibelenaanpasbaarzijnomveranderendewoonwensentekunnenaccommoderen.

  Opgave3:PlanexploitatieDekredietcrisisendestagnatieindewoningmarktheeftalsdirectgevolgdatveelontwikkelaarsenbouwondernemingenliquiditeitstekortenhebben.Eengrootaantalgebiedsontwikkelingenenprojectenzijnafgeblazen,vertraagdofonholdgezet.JuistnuwordtdegebiedsontwikkelingvandeDijkpoldergestart,waarbijooksprakeisvaninvesteringenomhetgebiedtotontwikkelingtebrengen.Erisdussprakevananticyclischebeweging.HetvoordeelmetdeDijkpolderisdathetgrondeigendomgrotendeelsbijneigenaarligtendezeookeenemotionelebetrokkenheidheeftbijdeontwikkelingvandeDijkpolder.Ditintegenstellingtotveelanderegebiedsontwikkelingenwaarbijeengrootaantalpartijeneneengrootaantalverschillendeafwegingskadersbijbetrokkenis.Wanneeruiteindelijknvandepartijenhetfinancieelnietopportuunacht,stagneertdeontwikkeling.UiteraardisdatookmogelijkmetdeDijkpolder.Echter,metminderpartijenenminderafwegingskadersissprakevaneenmeerintegralebesluitvormingenminderrisico.waaralsvoordeelgeldtdatdebeslissingoverinhoudelijkeenfinancileaspectensnelenbinnen1afwegingskadergebeurt.Omtevoorkomendatdesituatieontstaatalsbijdehuidigegestagneerdegebiedsontwikkelingen,zalermeernogdanvoorheenopinkomstenenuitgavengestuurdmoetenworden.Metanderewoorden:geengroteinvesteringenaandevoorkantzonderdaterinkomstentegenoverstaan.Kortsamengevatzijndeopgaven

  Inzichtelijkmakenwelkemensen,welkedoelgroepenerinMaassluisenderegiozijnenhoedezeverleidkunnenwordenomnaardeDijkpolderteverhuizen

  Eenflexibelenfaseerbaarstedenbouwkundigplantemaken Kostenenopbrengstenmoetengedurendedeontwikkelingsperiodeminofmeermet

  elkaarinevenwichtzijn,metvoldoenderendement.1.4 BijzonderewensDeverbondenheidvandefamilievanderLelymetdelocatieDijkpolderisgroot.DevaderC.vanderLelyenzijnbroerA.vanderLelyzijnhierhetbedrijfgestart.IndeDijkpolderbevindtzichhetfamiliegraf.BinnendeontwikkelingvandeDijkpolderdientdezerespectvolingepastteworden.HetvernoemenvandeDijkpoldernaardefamilienaamisvoordefamilieVanderLelynietaandeorde.HetisweldebijzonderewensvandefamilieomC.enA.vanderLelyterespecterenindestraatnaamgeving.

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  2 Verkennendeanalysewoonmilieusenleefstijlen2.1 InleidingIndevoorbereidingennaardemantelovereenkomstoverdeontwikkelingvandeDijkpoldermetwoningbouwendewerklocatievanLelyIndustriesisreedsuitgebreidgesprokenoverdewoonmilieus.MetalshoofduitgangspunthetrealisereneennieuwenonderscheidendwoonmilieuisindeOntwikkelingsvisieDijkpolderhetwoonmilieudorpslandelijkenrustigstedelijkwonengentroduceerd.2.2 BehoefteenaanbodVoordeomvangvandedoelgroepdiehierinbelangstellingheeft,isgebruikgemaaktvandegroteRotterdamseWoontest,waarindoorSmartAgentonderzoekisgedaannaarwoonwenseninderegioin2006.Uitdeherzieningvanmei2010(waarindegevolgenvandekredietcrisiszijnverwerkt)blijktdaterinderegio(SRR)behoefteisaanhetwoonmilieuhoogwaardigenhetwoonmilieulandelijkmetrespectievelijk10.000en15.000woningenalsvraag.TegelijkertijdisdoorSmartAgentonderzoekgedaannaardehuidigewoonmilieusinMaassluisenderegio,waaruitblijktdaterinhetwoonmilieurustigstedelijk,hoogwaardigenlandelijkwoneneentekortinzowelderegioalsinMaasssluisis.

  Eriseendiscrepantietussengevraagdeengebodenwoonmilieus.Bijonderzoeknaargebiedsontwikkelingeninhetzelfdewoonmilieu(hoogwaardigenlandelijk)komenVroomdaal(gemeenteDenHaag)enParkZestienhoven(gemeenteRotterdam)naarvoren.Anderegrootschaligeontwikkelingenzijnerinditwoonmilieuniet.Dezeontwikkelingenwordennietalsdirectebedreiging(leesconcurrentie)gezienomdatbijdezeontwikkelingendeopzetdateertvanvoordekredietcrisisengeenflexibiliteitisingebouwd.DeDijkpolderbedientweldezelfdeklant,maarkenteengeheelandereeconomischeopzet.Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 7 van 38

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  2.3 LeefstijlenErisvoordegenoemdewoonmilieusonderzoekgedaannaardedoelgroependiehierbijhoren.HiervoorisgebruikgemaaktvanhetBSRmodelvanSmartagent,watgebruiktwordtombelevingswereldeninkaarttebrengen.Ditmodelverkentenstructureertdeachterliggendewaarden,behoeftenenmotievenvanmensenbinneneenbepaalddomein.Hetmodelwordtgevisualiseerddoortweegedragsbepalendedimensies:desociologischeendepsychologischedimensie.Opdezewijzeontstaanvierkwadranten,ofwelvierbelevingswerelden,vanwaaruitmensendenkenhandelen.

  Detweedimensiesleidentotvierleefstijlendieelkdooreenkleurzijngemarkeerd:derodeleefstijl:individualistischenextravert:Debelevingswerelddrijftopvitaliteit.Belangrijkvoordezeleefstijlisdatmensenhuneigenganggaanenwillenaantonendatzijanderszijndananderen.degeleleefstijl:groepsgerichtenextravert:Debelevingswereldheeftalsbelangrijksteelementharmonie.Sociaalcontact,spontaneontmoetingengezelligheidstaanvoorop.degroeneleefstijl:groepsgerichtenintrovert:Debelevingswereldheeftalskenmerkbescherming.Rustigzijn,netjes,fatsoenlijkenjeaanpassenaananderenzijncrucialewaarden.deblauweleefstijl:individualistischenintrovert:Indezebelevingswereldstaatcontrolecentraal.Individuelevrijheidenanonimiteitzijndoorslaggevend.

  Iedermensheeftinmeerdereofminderematekenmerkenvanallevierdeleefstijleninzich.Dematewaarinbepaaldekenmerkenzichinnleefstijldominantermanifesterendanindeandereleefstijlen,bepaaltdeuiteindelijkeleefstijl.Uitonderzoekuit2010isgeconcludeerddatprimairdeblauweensecundairdegroenegroepdebelangrijksteklantis.Dewoonwensenvandezegroepenzijnalsvolgt.

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 8 van 38

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Wanneerallebovenstaandeaspectengecombineerdworden,ontstaateenbeeldvaneenkansrijkepositioneringvandeDijkpolder,tewetenhoofdzakelijkblauwengroen.

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 9 van 38

  .

  2.4 RosettaWoonmilieusEenwoonmilieukanpreciezeromschrijvenwateenwoningopeenbepaaldeplekonderscheidt.Behalvedewoningisookdewoonomgevingvanbelang.Hetwoonmilieuisduseenopeenstapelingvanfactoren,zoalsdedichtheidvandebebouwing,dewoningtypenende

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  mengingdaarvan,denabijheidvanvoorzieningenendekwaliteitervan,desocialesamenhang,hetimago,dewoonsfeer,deliggingenhetgroenronddewoning.Doordestadsregioishiervooreengemeenschappelijketaalontwikkeld,deRosettaindeling.IndeeerdergenoemdepublicatiesVerstedelijkingsscenario2020RegioRotterdam(Stadsregio)endeMaaskoepelatlasvanwoonmilieusenontwikkelingsrichtingen(Maaskoepel),zijndewoonmilieusnadergespecificeerd.

  Mensenzijntetypereneningroepengeneraliseerbaar.Echter,dewerkelijkheidisaltijdmeerkleurig.Indepraktijkzaleengoedopdedoelgroepafgestemdewoonomgevingdanookelementenvanverschillendewoonmilieuskunnenbevatten.Gesteldkanwordendaternwoonmilieudominantisenvanwelkeaccentendaarnaastsprakekanzijn.VoordeDijkpolderzaloverwegendsprakezijnvanhetwoonmilieuSuburbaanexclusief,metaccentenvanSuburbaancompactengrondgebondenDitsluitaanopdevisievandeStadsregioRotterdamendegemeenteMaassluis.

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 10 van 38

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 11 van 38

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  3 OntwikkelvisieDijkpolderenmarktverkenning3.1 EeneerstemarktverkenningInhet4ekwartaalvan2010isdoorSmartAgentonderdeelnemersvandegroteRotterdamseWoontestnaderonderzoekverrichtnaardeDijkpolder.DebasisvoorditonderzoekisdeOntwikkelvisieDijkpolderd.d.juli2010,voorzienvaneenvragenlijstenbeschrijvingvandelocatie.Devragenrichtenzichopwathetmeestwenselijkisinhetwoonmilieu:omgevingvandelocatie(o.a.voorzieningen,bereikbaarheid),energieendebereidheidhiervoortebetalen,wensenquawoonoppervlakte,aantalkamers,oppervlaktevandekavelentegenwelkekoopsom,belangvanarchitectuur,zelfrealisatieofprojectontwikkeling,verhuisbereidheidetcetera.Detestisuitgevoerdineenprimairgebied,tewetendestadsregioRotterdameneensecundairgebied,tewetendezuidzijdeDenHaag,WestlandenMiddenDelfland.Aandetesthebbenruim700mensenmeegedaanverdeeldoverhetprimairegebiedSRRenhetsecundairegebiedbuitendeSRRmaarbinnen40kilometer.Nacorrectievoorinkomen(bovenmodaalgezienhetbeoogdewoonmilieuenwoningtypologien)zijn630deelnemersindeuitkomstenverwerkt(ziebijlage).Debelangrijksteconclusiesuithetrapportzijnindevolgendeafbeeldingensamenvattingweergegeven.3.2 BeoordelingplannendoorrespondentenUitdeantwoordenvanderespondentenblijktdatdelocatiematigaantrekkelijkwordtgevonden.DithangtsamenmethetimagovanMaassluisalswoonstad.Derespondentenwerkenergensandersendeliggingbijdesnelwegiseenzorg.Allezorgpuntenzijnhieronderineenwordletezien.(Bijonderstaandeafbeeldingengeldtdathoegroterdetekstisweergegeven,hoevakerhetbetreffendeisgenoemd.Hieruitkanwordenafgeleiddateraandezezakenbijzondereaandachtgegevenmoetworden.)

  HetaantrekkenvannieuwebewonersvoorDijkpolderenvanMaassluisstaatofvaltmetdeaantrekkelijkheidvandelocatie.Aangeziendelocatieminderaantrekkelijkwordtgevondenverdientditindeuitwerkingvanhetmasterplanengebiedscommunicatienadrukkelijkdeaandacht.Indebijlagevanditdocumentiseenuitgebreidmoodboardtezienmetdaarindebehoeftenweergegevenvandepotentieleklanten.

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 12 van 38

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Kwaliteiten:Bedreigingen:Deconclusiesenaanbevelingenophoofdlijnenuithetonderzoekzijninhieronderweergegeven.WelkedoelgroepenmetwelkekenmerkenvoelenzichaangesprokentotDijkpolder?

  DedoelgroepvoorDijkpolderbevindtzichophetraakvlakvandeblauweengroenewereld.Ditzijnmensendievrijbehoudendzijninhunlevenshoudingendusookinhunwoonwensen.Hethoeftallemaalnietzogek.Zakenalsexclusiviteitenstatusspelengeenrol.Kwaliteitenprijsdaarentegenvindtmenwelergbelangrijk.

  Dedoelgroepbestaatvoorongeveerdehelftuitzogenaamdeemptynesters.Mensenin

  deleeftijdvaneindveertigtotzestigjaarwaarvandekinderenuithuiszijn.Dezemensenzijnopzoeknaareenrustigeengroenewoonomgeving.JongegezinnenreagerenookpositiefopdeplannenvoorDijkpolder.Demeestemensenzijninloondienstenverdienentussenmodaalentweekeermodaal.

  Watzijndeaanvullende,specifiekewensenvandedoelgroeptenaanzienvansamenleven,woning,woonomgevingenvoorzieningen?

  WatDijkpolderaantrekkelijkmaaktvoordedoelgroepisdegroen,ruimeopzetvanhetplan.Menhoopthiereenzekerekwaliteitenrustindewoonomgevingtevindendiemennuvaakmist.

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 13 van 38

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 14 van 38

  Alhoewelmenvangroenenruimhoudt,gaatmennietvoorhetlandelijkewonen.Dedoelgroepwilweldebelangrijkstevoorzieningen((winkels,ov,uitvalswegen)nabijhebben.Delocatieisvoorhendaaromookvrijaantrekkelijk.

  HetambitieniveauvandedoelgroepvoorDijkpolderiswatbeperkt.Vooralgeziende

  plannendieerliggen.Hoewelmenoverhetalgemeeneenvrijgoedinkomenheeft,wilmennietalteduurwonenenooknietineenomgevingwonenmetaltedurewoningen.Indewoonwensenismenreelinwatmenwilbetalenenwatmetdaarvoorkankrijgen.

  Woningenontworpendooreenbekendearchitectheeftvoordezegroepgeen

  meerwaarde.Hetstootzeinsommigegevallenmisschienzelfsafomdatmendenktdathetdeprijsvandewoningenalleenmeerheeftverhoogd.

  Dedoelgroepwilgraagineenomgevingwonenmetgelijkgestemden,mensenmeteen

  vergelijkbareleefstijleneenvergelijkbaresociaaleconomischestatus.Variatieinleeftijdisgeenprobleem.Hetinpassenvansocialehuurwoningeninhetplankandedoelgroepafschrikken.Ermoetgoednagedachtwordenwaardezewoningengeplaatstworden.

  Naarwelkewoningtypologiegaatdeinteressevandedoelgroepuit?

  Hetmerendeelvandedoelgroepheefteenvoorkeurnaar21kapwoningenofkorterijtjes.Zon25%isgenteresseerdineenappartement.Ditzijnvooraldewatouderestellen.

  Deprijsspeeltbinnendedoelgroepeenbelangrijkefactorbijhetkiezenvaneennieuwe

  woning.

  Invergelijkingmetdemarktprijzenisereenmismatchteconstaterenbijdewensnaareenvrijstaandewoningenwatmenhiervoorwilbetalen.

  Watisderegiovanherkomstvandedoelgroepen?

  DedoelgroepmoetvooralgezochtwordenbinnendedirecteomgevingvanMaassluisofwatverderinderegio(SRR).

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Aanbevelingen

  Inzettenopeenhoogwaardigopenbaargebiedmetgroen,ruimenrustalskernwoorden.DenkmeeraaneentuindorpalsVinex

  Woningenmeteenklassiekeuitstralingwordengewaardeerd,bijzonderearchitectuurminder.

  Inzettenopeenheidinuitstralingenwonenmetgelijkgestemden.Menzoekteeneigenplekengeborgenheid.

  Geenhoogbouwbinnenhetgebied.Appartementenmoetennauwelijksteonderscheidenzijnvandeeengezinswoningen.

  Mogelijkookdenkenaanlevensloopbestendigbouwengeziendewatouderwordendedoelgroep.

  Goednadenkenoverdeplaatsingvandesocialehuurwoningen Bijopleveringvanhetgebiedzorgendathetopenbaargebied,hetparkerenenhet

  beheergoedopordeis. Binnendedoelgroepiswelenigeinteressevoorvrijekavelsmaarniettegrootenteduur Dedoelgroepisnietbijzondermilieuofenergiebewust,metanderewoordengeen

  bijzonderverkooppunt.Denadrukophetverminderenvanwoonlastenspreektwelbijzonderaan.

  3.2 ConclusieUitdegedetailleerdemarktverkenningisveelinformatietehalenvoordeontwikkelingvandeDijkpolder.Devolgenderesultatenvallenopofvragenbijzondereaandacht:

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 15 van 38

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 7.4 d.d. 23-2-2011 16 van 38

  Aantrekkelijkheidvandelocatie:VeelrespondentenzijnmindergecharmeerdvandeliggingvandeDijkpolderinMaassluisenaandeA20.GebiedspromotiezaleenbelangrijkaandeelmoetenleverenomdepositieveaspectenvanMaassluisendeDijkpoldervoorhetvoetlichttebrengen.Stadspromotieengebiedspromotiedieneneenstevigbasistekrijgen,zowelbijdeontwikkelendepartijenalsbijdegemeente.

  Deopbouwvanhetplanendeintrinsiekekwaliteiten.

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 17 van 38

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 18 van 38

  4 AmbitieenProgrammaMasterplan4.1 OrganischeontwikkelingInhetkorthoudtorganischontwikkelenhetvolgendein:binneneenduidelijkgroenblauwgrijsruimtelijkingevuldkaderdeflexibiliteithebbenvoorderealisatievanhetbeoogdewoonmilieu.Deflexibiliteitzitdaarbijindewoningtypologien,deontwikkelsnelheid,parkeeroplossingenenontsluiting.Duidelijkmoetzijndathetbeoogdewoonmilieunuenindetoekomstgerealiseerdwordt.Omderegionaleaantrekkingskrachttebehoudendienthetplanvoldoendeflexibiliteitinzichtehouden.DeDijkpolderiszonderdezeaantrekkingskrachtvolledigaangewezenopdeMaassluisemarkt.VooreensuccesvolleontwikkelingvandeDijkpolderisdezemarktteklein.Doororganischeontwikkelingwordteensterkeregionalemarktaangesproken.Organischontwikkelenbrengtmetzichmeedatinverschillendedeelplannenenopverschillendemomentenwordtgebouwd.Hierdoorkentelkdeelplaneenspecifiekeaanpakenplanning.Hetisvangrootbelangdattijdensdeontwikkelingvandeverschillendedeelplannendeveiligheid,leefbaarheidenhetwoongenotvanbestaandeennieuwebewonerswordengegarandeerd.Ditzalgedurendedegeheleontwikkelingwordenbewaakt.Hetuitzichindenalevingvancriteriaals:

  hettenalletijdengoedtoegankelijkhoudenvanelkwoongebied; reedsontwikkeldewoongebiedenvrijhoudenvanbouwverkeer(hierdoorwordt,met

  uitzonderingvandehoofdstructuur,bouwenwoonverkeergescheiden.Bouwverkeerrijdtdanhooguitlangsopgeleverdewoongebiedenopeenhoofdstructuur,maarnooitdooreenopgeleverdwoongebied).

  hetschoonhoudenvandewegen; hetopordehoudenvandeverlichtinginalledeelgebiedenenaanvoerroutes; Communicatiemetbewoners.

  4.2 RuimtelijkeuitgangspuntenDebelangrijkstekwaliteitenvandeDijkpolderzijndeomvangenligginginderegio,debereikbaarheidenontsluitingsmogelijkhedenzowellokaalalsregionaalendereedsaanwezigekwaliteitvanhoogwaardiglandelijkwoongebiedaandeWeverskade.HetmeestkenmerkendeelementinhetplangebiedishethistorischebebouwingslintvandeWeverskade.Doordeaanlegvandedijk,diereedsopeenkaartuit1346tezienwas,vormdediteenveiligevestigingsplaatstegendeoverstromingenvandeMaas.Hetplangebiedligtpalachterdiedijk,zodatermagwordengeconcludeerddatditgebiedwaarschijnlijkalinde14eeeuwingebruikwas.LangsdedijkconcentreerdezichdeeerstebebouwingenzowerddehuidigeWeverskadegevormd.VanhieruitwerdalsontginningsbasisvoordeDijkpolderhetachterlandontgonnen.Voordestedenbouwkundigekandezestructuureeninspiratiebronzijn.Ondanksdatdedirecteomgevingrecenteenmeerstedelijkkarakterheeftgekregen(Steendijkpolder,Burgemeesterswijk),verwijzenhetbebouwingslint,deWestgaagendeslagenverkavelingmetpolderslotennaarhetoorspronkelijkelandschap.Kenmerkendhierbijishetsamenspeltussenhetwaterenhetland,vormgegevendoorlangelijneninhetlandschap.

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 19 van 38

  AlsbelangrijksteuitgangspuntgeldtdatdekwaliteitvandeWeverskadeindeDijkpolderdoorgetrokkenmoetenworden:eengroenenwaterrijklandschapwaaringewoondwordt.DeafstemmingtussenwoningbouwinDijkpolderendewerklocatievanLelyIndustriesisbelangrijk.InhetkadervandebesluitvormingoverLelyIndustriesishierreedseenaantaluitsprakenovergedaan:

  Beideeenhedenzijngrootgenoegomdeeigenkwaliteitterealiseren. Eenhedenwordengescheidenontwikkeldbinneneigenbeeldkwaliteitsplannen. Eenhedenwordengescheidendoordehoofdontsluitingsweg,waarbijinruimemate

  groenenwaterwordeningezetomderelatietevisualiseren.Methethoogwaardige,groenenwaterrijkewoonmilieuwordttegelijkertijdinvullinggegevenaanhethoofdzakelijkgrondgebondenwoningbouwprogramma.HetlintaandeWeverskadewordtversterktmetkleinschaligekavelsvoorvrijstaandewoningenoftweeondereenkapwoningen.Aandeoostzijdewordteenvoorzieningenclustergedacht.Inhetoveriggebiedkomteenmixvanvrijstaandewoningen,tweeondereenkapwoningen,geschakeldewoningen,rijwoningenenopkleineschaalappartementeninzogenaamdeUrbanVillastijl.Metdezeproductenwordenderelevantedoelgroepenuitdeblauwebelevingswereldbediend,tewetendemiddenleeftijdsgroepen(dertigersenveertigers)alsmedevitaleouderen(50plus).Degroeneuitstralingvanhetgebiedwordtverderversterktdoorderealisatievaneengroenegeluidswering,waarmeedelocatiegrotendeelsomslotenwordtdoorgroen.Hetnetwerkvanwaterengroenismedetendienstevandewoningen,diezoveelalsmogelijkaandezestructurenstaan.Delangzaamverkeerroutesenwoonstraten,veelalbegeleiddoorbomenen/ofwater,wordengekoppeldaaninformelespeelvoorzieningenenvormeneennatuurlijkeverbindingmetderestvandestadMaassluis.4.3 FunctioneelwoningprogrammaDehoofddoelstellingvoordeDijkpolderis:HetrealiserenvaneenonderscheidendeenduurzamewoonwijkwelkebijdraagtaandestadMaassluiseninhetbijzonderderegio.Hierbijwordteenonderscheidendwoonmilieumeteendorpslandelijkenrustigstedelijkkaraktergecreerdopbasisvanwoonkwaliteit.Dekwalitatievepijlershiervoorzijnopenbareruimte,veiligheid,duurzaamheidenwoongenot.BijhetbepalenvandehoofddoelstellingvoordeDijkpolderendegemiddeldewoningdichtheidisrekeninggehoudenmetdevisievanzoweldestadsregioalsdegemeenteMaassluisinrespectievelijkdeVerstedelijkingsvisieenhetprogrammaWonen,Werken,Welzijn.Hierbijwordtreedsuitsprakengedaantenaanzienvanhetwoonmilieu,woningtypologienenaantallen.Hieraanzijndehuidigemarktinzichten,rekeninghoudendmetdeopgavenuithoofdstuk1,aantoegevoegd.VoordeDijkpolderwordtuitgegaanvaneenrelatieflaaggemiddeldewoningdichtheidvan20tot25woningenperhectarebrutoplangebied.Bijeenplangebiedvancirca75hectarekomtditneerop1.500tot1.875woningen.Hetexacteaantalzalafhangenvandeplanenmarktontwikkelingen.Erwordtgestreefdnaarhettoevoegenvancirca1.750woningen.OmindebehoefteaankwalitatiefhoogwaardigegrondgebondenwoningeninMaassluisenderegiotevoorzien,zalhetaccentopdittypewoningenliggen.Geziendespecifiekedoelgroepis

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 20 van 38

  hetgoedvoorstelbaardatookeenbeperktaantalappartementengerealiseerdworden,passendbijdeschaalvandegrondgebondenwoningen.Indicatiefwordthetvolgendeprogrammavoorzien:Woningtypologie Percentage Vrijstaand/kavels 1525%Tweeondereenkapwoningen 2535%Geschakelde/rijwoningen 1525%Goedkoopgrondgebondenwoningen 1015%Socialewoningen 812% Appartementen 510%Inhetverstedelijkingsscenariovoordestadsregioisinzichtgegevenindeomvangvandesocialewoningvoorraadvanderegio,waaronderMaassluis.Hieruitblijktdateenaantalstedenmeerdangemiddeldesocialewoningvoorraadheeft,waaronderookMaassluis.Tevensblijktdateenaantalgebieden,metnameaandenoordkantvanderegio,onderdemaatscoorttenaanzienvannieuwesocialewoningbouw.OokvoorMaassluisgeldtdaterbehoefteisaanvervangingvandebestaandevoorraad.Ditwordtreedsopdiverselocatiesgedaan.DeDijkpolderkanhiereveneenseenbijdrageaanleverendoorhetrealiserenvan812%socialewoningbouw.NaastvoldoendekwalitatiefgoedesocialewoningbouwishetwenselijkomdedoorstromingbinnenMaassluistefaciliteren.Hiertoewordteendeelvandenieuwbouwbestempeldalsgoedkopekoop,tothetsegmentvancirca200.000,waarvoordoorstromersenstartersopdewoningmarktinaanmerkingkomen.Eengemixtewijkmetverschillendewoningtypologienenmenseniseenduurzamewijk.Devraagishoedifferentiatiewordtvormgegeven.Devermengingopdeelgebiedniveaulijktniettepassenbijdebeoogdedoelgroep.Opspecifiekeplaatsenindewijkzalhetgoedkopereprogrammawordengerealiseerd.4.4 CommercieelprogrammaMetdeontwikkelingvandewerklocatievanLelyIndustriesindeDijkpolderwordteenbelangrijkaandeelgeleverdaanheteconomischeenwerkgelegenheidsprofielvanMaassluis.Ditneemtnietwegdatindewoonwijkerookruimteisvoorwerkgelegenheideneencommercieelprogramma.Ditwordtop3verschillendemaniereningevuld:KleinschaligecommercileinvullingenIndewijkenaanderandlangsdegeluidswalisruimtevoorkleinschaligecommercileinvullingen.Hetbetreftschonebedrijvigheidalseenkleinkantoor,muziekcentrum,voorzieningen,facilitaircentrum,kinderdagverblijf,sportschooletcetera,diealshetwareopgaanindewoonwijkengeenafbreukdoenaanhetwoonkaraktervandedijkpolder.WerkenenondernemenvanuithuisDewoningwordtgebruiktalsbasisvooreenflexibeleenduurzamemaniervanwerken.Ditkanopvelerleiwijzewordeningevuld,hoofduitgangspuntisdatdemensenditzelfbepalen,eenpraktijkaanhuis,eenkleinkantoor,eenwebwinkelofgewoonthuiswerken.Deaanwezigheidvanmooieenaantrekkelijkeplekkenindewijkwordtdaardoorooknogandersbelangrijkdan

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 21 van 38

  alleenmaarvoorwonen.Ookbuurthorecamoetdaarbijmogelijkzijn.Eenfacilitaircentrumvoorondersteunendedienstenkanhierbijhelpen.Daarbijlevertthuiswerkeneenbijdrageaandeverminderingvanverkeerenbeterespreidinggedurendededag.BasiswinkelvoorzieningMetdeconcentratievanLelyIndustriesindeDijkpoldermetcirca800arbeidsplaatsenendeontwikkelingvan1750woningenmetcirca4.500bewonersontstaatereenbehoefteaaneenopdemaatenschaalvanDijkpoldertoegesnedenbasiswinkelvoorziening.EenenanderzalineenDPOonderzoekverderwordenverkend,ookinsamenhangmethetbestaandewinkelaanbodinMaassluis.4.5 MaatschappelijkprogrammaGeziendewoningbouwontwikkelingenhetgroteaantalnieuweinwonersiseenaantalbasisvoorzieningenindeDijkpolderwenselijk.Geziendebeoogdedoelgroepiseenbasisonderwijsvoorziening,aldannietgecombineerdmetkinderdagopvang,eenbinnensportaccomodatieeneenHOEDmetaanvullendespecialismenenwelzijnsvoorzieningenteoverwegen.Ditkangoedgecombineerdwordenmetdeanderecommercilebasisvoorzieningen,waardooreenwijkcentrumkanontstaan.Hetrealiserenvaneenbasisonderwijsvoorziening,binnensportaccomodatieenwelzijnsvoorzieningenisprimaireenoverheidsverantwoordelijkheid.LelyVastgoedwilsamenmetdegemeentedemogelijkhedenhiervooronderzoeken.4.6 FaseringBijdefaseringvanDijkpolderspeelteengrootaantalvariabeleneenrol.Hetbetreftonderanderehetteinvesterenvermogen,deontsluitingvanhetgebied,demarktvraag,degewensteontwikkelingssnelheid,milieuaspecten,dematevanvermengingvanbouwenwoonverkeer,etcetera.Opbasisvanaldezecriteriawordtdevolgendefaseringophoofdlijnenvoorzien:Fase1:VersterkenlintWeverskadeGestartwordtmetdeuitgiftevanvrijekavels,vrijstaandewoningenengeschakeldewoningendirectaandeWeverskade,waarbijdeontsluitingoverdebestaandeinfrastructuurplaatsvindt.Metdeaanlegvankavels,waterengroen,aansluitendopdebestaandekwaliteitenwordtdelocatiegepositioneerd.HiermeewordthetmarktsegmentSuburbaanexclusiefalseerstebediend:ditzalhoofdzakelijkinparticulieropdrachtgeverschapgebeuren.Fase2:DeelplanontwikkelingenrealisatieoostelijkeaansluitingTenbehoevevanLelyIndustries,hetbouwverkeerendeeerstvolgendedeelplannen(inclusiefvoorzieningencluster)wordtdeoostelijkegebiedsontsluitingterhoogtevandeUiverlaangerealiseerd.Eendeelvandehoofdontsluitingendeeerstewoonveldenwordenaansluitendophetlintaangelegd.Hierbijzalveelaandachtvoorwaterenvolwassengroenzijn,waarbinnendeeerstewoningontwikkelingkanplaatsvinden.Fase3:DeelplanontwikkelingenrealisatiegeluidswalVoordedaaropvolgendedeelplanontwikkelingishetnoodzakelijkdegeluidswalterealiserenendehoofdontsluitingverderaanteleggen.VanuitOostWestelijkerichtingwordenlangzamerhanddeslagenverderontwikkeldeningevuldmetprojectmatigedeelplanontwikkelingenparticulierc.q.collectiefopdrachtgeverschap.Fase4:Deelplanontwikkelingenrealisatiewestelijkeontsluiting

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 22 van 38

  OpeenbepaaldmomentishetnoodzakelijkomvanuitverkeerskundigoogpuntdetweedegebiedsontsluitingterealiserenopdeOudeMaasdijkaandewestkantvandeDijkpolder.DelaatstewoonveldenwordengerealiseerdendeontwikkelingDijkpolderwordtafgerond.Inhetvoorgaandeisdebeoogdefaseringaangegeven.Geziendeomvangvandelocatiezullendezeuitdeelfasenbestaan.Hettijdstipwaaropdezehoofdfasengerealiseerdwordenisvolkomenafhankelijkvandemarktomstandigheden.Indicatief,bijeenrealisatietermijnvan12jaar,wordthetvolgendetijdspadvoorzien:Fase1: 20132015Fase2: 20142018Fase3: 20172022Fase4: 202020254.7 AfstemmingmetoverigeontwikkelingenVoordeeventueleafstemmingmetanderelocatiesenontwikkelingenzijntweeaspectenvanbelang.TeneerstevormtdehoofddoelstellingvoordeDijkpolder(hetrealiserenvaneenonderscheidendwoonmilieuvoorMaassluis)hetuitgangspunt.DoordeDijkpolderteontwikkelenineenonderscheidendwoonmilieuishetperdefinitienietconcurrerendinaanbodaanandereontwikkelingeninMaassluisenzorgtvoormarktverbreding.Kortom,hetzorgtvoormeerenanderaanbodenmeerennieuweklanten.Doorderegionalepositioneringvanhetgebiedwordtditnogeensversterkt.Hierbijgeldtdatincidenteelvergelijkbareproductenopdemarktnietzijnuittesluiten.TentweedeisdeontwikkelingvanDijkpoldergeheelvoorrekeningenrisicovandegebiedsontwikkelaar.Deovereengekomenwerkwijzevraagtderhalveookombeleidsvrijheidvoordegebiedsontwikkelaaromdelocatieconformdeovereengekomenambitietotontwikkelingtebrengen.DitneemtnietwegdathethebbenvaninzichtinderuimtelijkeenprogrammatischeontwikkelingenvanMaassluis,zowelvoordegemeentealsdegebiedsontwikkelaarvangrootbelangisenpartijenmetrespectvoorelkaarsbelangenafstemmingwillenzoekenomoverproductieofmismatchmetdevraagtevoorkomen.

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 23 van 38

  5 FunctioneleuitgangspuntenMasterplan5.1 VerkeerVoorhetverkeerishetgemeentelijkbeleid,zoalsvastgelegdindeWegenstructuurvisie20102025vantoepassing.VoordehoofdontsluitingvandeDijkpolder,wordentweeaantakkingengemaaktopdebestaandehoofdstructuurvanMaassluis.Dewestelijkeenoostelijkehoofdontsluitingendienentotaanhetfeitelijkewoongebiedendewerklocatiealsgebiedsontsluitingswegtewordeningericht(50kilometerperuur).Voorhetresterendeverkeerzalalsuitgangspunt30kilometerperuurgelden,passendbijhetwoonmilieu.Indeze30kilometerperuurzonezaldeverkeerafwikkelingvanautos,fietsersenvoetgangersbinnenhetzelfdeprofielwordenopgelostmeteentrottoirvoorvoetgangers,zonderapartefietsvoorziening.Ditomzominmogelijkverhardingenzoveelmogelijkgroenindeopenbarebuitenruimteterealiseren.OmeenaansluitingopdeA20inde(nabije)toekomstnietonmogelijktemakenwordtbinnendegroenstructuurrekeninggehoudenmeteenruimtereservering.Concreet

  Woongebiedvormgevenals30kmgebied,vanafontsluitingLelyIndustriesals50kmweg Woonstratenvormgevenals30kmwegzonderapartevoorzieningenvoorfiets

  (erftoegangsweg). RuimtereserveringaansluitingA20

  5.2 LangzaamverkeerMaassluis kent een goed (recreatief) fietsnetwerk. Voor de Dijkpolder is de bewegwijzerdeANWBfietsrouteHetnieuweWestlandvanbelang,een fietsroutevan44kilometerdoordeomliggendeweilanden inhetMiddenDelflandgebiedenhetkassengebied inhetWestlandenmeteenaansluitingopbuurgemeenteRozenburg.DerouteomsluitdeDijkpolderdoordeliggingopdedijkendeWestgaag.TerhoogtevandeoostelijkeenwestelijkegebiedsontsluitingswegenwordtdeDijkpolderontslotenopdeanderefietsroutesnaardebelangrijkebestemmingenvoorfietsersalsscholen,winkelcentrum,stations.BinnendeDijkpolderwordteenfijnmazignetwerkvan informele fietsroutes voorzien,waarbij in principe geen aparte of vrijliggende fietspadenlangswegenwordengerealiseerd,maarfietsersgebruikmakenvandewoonstraten.Concreet

  VrijliggendefietsrouteomdeDijkpolderaansluitendophetANWBroutenetwerkenvoorzieningenindestad.

  Geenaparte,vrijliggendefietspadeninhetwoongebiedDijkpolder.5.3 ParkerenGemeentelijkuitgangspuntzijndeBeleidsregelsparkeren2006.InhetmasterplanwordtditnaderspecifiekvoordeDijkpolderuitgewerkt.Dezeduidtvoordeverschillendewoningcategorieendeparkeernormenhetindeopenbareruimteterealiserenaantalbezoekersparkeerplaatsen.UitgangspuntvoordeDijkpolderisdathetparkerennietondergrondsen/ofgebouwdineenparkeergaragezalplaatsvinden.Concreet

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 24 van 38

  GemeentelijkuitgangspuntzijndeBeleidsregelsparkeren2006.InhetmasterplanwordtditnaderspecifiekvoordeDijkpolderuitgewerkt.

  Inprincipegeenondergrondseofgebouwdeparkeervoorzieningen.Ditkanechterperdeelobjectwordenbekeken.

  5.4 OpenbaarVervoerMaassluisisnumettweeenindetoekomstmogelijkdriestationsverbondenaandespoorlijnHoekvanHollandRotterdam.MetdeaansluitingvandeDijkpolderopdebestaandelangzaamverkeerrouteszijndezegoedbereikbaar.HetstrevenisomdeDijkpolderteontsluitenmetdeOVbus,waarbijtevenseenhaltewordtvoorzienbijLelyIndustriesomzodoendeookhiervoorhetwoonwerkverkeerteverminderen.Concreet

  HetrealiserenvaneenopenbaarvervoerverbindingdoordeDijkpolder5.4 WaterUitgangspuntvoorhetwaterishetbeleidvanhetHoogheemraadschapvanDelfland,waarbijvoldoendeoppervlaktewaterwordtgerealiseerd.InsamenwerkingmethetHHDzalwordengestreefdnaareenzogoedmogelijkwaterkwaliteitenecologischeinrichtingvandewaterkanten.Devierpijlerswaarhetwatersysteemopgebaseerdzalmoetenzijn:

  1. WaterkwaliteitenecologieHetwatervoldoetaandekwaliteitseisenenisbiologischgezond.Variatieinecologie(enviswatertypen)ismogelijk(versterkenecologischeverbindingszoneWestgaag).

  2. WaterkwantiteitEenrobuustenveerkrachtigwatersysteemdatvoldoetaandewateropgave.Hetsysteemisbestandtegenintensieveregenvalenlangdurigedroogte.Het(peil)beheerishieropafgestemd.

  3. AantrekkelijkvoorontspanningenrecreatieHetwaterisaantrekkelijkvoordemensen.Rekeninggehoudenwordtmetvoldoenderuimtevoorontspanningenrecreatieopenrondomhetwater.Aangehaaktwordtbijfietsenwandelroutesendecultuurhistorischeaspectenvandeomgeving(bijvoorbeeldversterkenlintbebouwinglangsdeWeverskadeenaansluitenbijdehuidigeslagenverkaveling).Hetwaterendeoeverszijnveilig.

  4. DuurzaamwaterbeheerMaatregelenwordenaandebrontoegepast,afwentelingvanproblemeninruimteentijdwordtvoorkomenenonderhoudistoteenaanvaardbaarminimumbeperkt.GrotewaterhuishoudkundigeeenhedenzijnhetstrevenvoordeDijkpolder.

  Derecreatievefunctievanwaterisvangrootbelang.HetiseenuitdagingomeenrondjeMaassluisMaaslandMaassluisperkleinebootmogelijktemaken.Onderzochtmoetwordenwelkeinvesteringennoodzakelijkzijn.Ookishetinteressantteonderzoekenofdekwaliteitvan`wonenaanhetwaterkanwordenverwerktinhetMasterplan.Concreet

  Voldoenaan325m3perhectareoppervlaktewater Realiserenvanrecreatiefgebruikvanhetwater

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 25 van 38

  5.5 GroenenEcologieConformhetgemeentelijkbeleid(waaronderookhetLOPMiddenDelfland2025)wordtdeecologischezonelangsColdenhoveinstandgehoudenenwaarmogelijkverbetertdoorsoortkeuze,gradientverschillenenhetvoorkomenvanbetreding.Deecologischezonesluitaanopdeterealiserengeluidswal,dieindirecteverbindingstaatmetdegroenstrokenlangsdesnelweg.Bijdevormgevingeninrichtingvandegeluidswalzullendeecologischeaspectenmeegenomenworden.Binnendewijkisruimeaandachtvoorgroenenwater,waarbijdebelevingsengebruikswaardevooropstaat.Bijdeuitwerkingendevormgevingzalecologieeenbelangrijkaandachtspuntzijnomfloraenfaunavoldoendemogelijkhedentegeven.Concreet

  HandhavenvanecologischezonelangsColdenhove Realiserenvanvoldoendegroenenwaterindewoonwijk,waarbijbelevingsen

  gebruikswaardevooropstaan5.6 SportenrecreatieMaassluisheefteengrootaantalvoorzieningenvoorsportenrecreatie.DeontwikkelingvandeDijkpolderisvooralbedoeldomdezevoorzieningenteondersteunenennietbedoeldomconcurrerendefunctiesterealiseren.DitneemtnietwegdatvoorzieningenophetniveauvandeDijkpoldergerealiseerdkunnenworden,meteenlogischespreidingoverdewijk.Geziendebeoogdedoelgroepenenwoningmilieus(hoofdzakelijkgezinnenmetouderekinderenenouderen)iseenuitgebreidnetwerkvanspeelvoorzieningennietnodig.Oponderscheidendeplekkenbinnendewijkzullenerkleinschaligespeelvoorzieningengerealiseerdworden.Hierbijmoetnietalleengedachtwordenaangeorganiseerde,vormgegevenvoorzieningen,maarjuistookaanspeelplekkenwaarcreativiteit,durfenfantasievankinderengeprikkeldkunnenworden(vergelijkspeeldernisofeendichtbos).Eenbijzonderelocatiewaarinvoorzieningen(indebreedstezinvanhetwoord)kunnenwordenontwikkeldisdezonenaastdegeluidswal.Dezezonewordtgezienalseenrecreatiefsportiefwerkgebiedtenbehoevevandewijk.Concreet:

  realiserenvankleinschaligespeelvoorzieningenvooralleleeftijdscategorien. realiserenvaneenbijzonderevoorzieningenvoordewoonwijkindezonenaastde

  geluidswal5.7 MilieuaspectenGeluidDewoningbouwontwikkelingdienttevoldoenaandewettelijkevoorschriften.Debelangrijkstegeluidsbronnenzijnhetverkeeropderondwegenhetverkeeropdesnelweg.VoorhetinterneverkeergeldtdatdezenietofnauwelijksbeperkingenoplevertvoordeontwikkelingvandeDijkpolder.DebepalendegeluidscontourvandesnelwegligtdiepindeDijkpolder,waarvoormaatregelengetroffenmoetenwordenomwoningbouwmogelijktemaken.HierbijspeelthetdilemmavanuitzichtoverhetgroeneMiddendelfland,watwenselijkisomdittebehoudenversuszichtophetverkeervandeA20.Deoplossingmoetderuimtelijkeenwoonkwaliteitvandewijkversterken,uitzichtopMiddenDelflandmogelijkmakenenhetzichtophetautoen

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 26 van 38

  vrachtverkeervandeA20ontnemen.Hiertoewordteengeluidsweringontwikkeld,metuitzichtpuntenophetMiddenDelfland.Concreet

  Voldoenaanwetenregelgevingovergeluid Realiserenvaneengroene,slankegeluidsweringmetgebruiksfunctiesenuitzichtpunten

  ExterneveiligheidNabijhetplangebiediseenaantalbronnenaantewijzendievaninvloedkunnenzijnophetveiligheidsrisico.Dezebronnenzijn:deA20,deNieuweWaterweg,hetspoor,buisleidingenendebedrijfsvestigingvandeLelyAgriGroep.Erzijneisenverbondenaanhetrealiserenvanwoningenenbedrijvennabijeenlocatiewaargevaarlijkestoffenvervoerdworden.Hierbijwordtonderscheidgemaakttussenhetplaatsgebondenrisicoenhetgroepsrisico.VoorhetplaatsgebondenrisicomoeteenbeperktezonevanafdeA20vrijgehoudenworden,diesamenvaltmetdevoorgenomengeluidswal.Voorhetgroepsrisicoblijktdathetstedenbouwkundigplanhiermeerekeningmoethouden,bijvoorbeeldmetvluchtwegen,zelfredzaamheidenbereikbaarheidvoorkwetsbaregroepen.VoordeLelyAgriGroepdienteencontour(waarnietgebouwdmagworden)van100meteruitdegebouwgrenstewordenaangehouden.Geziendeafstemmingmetdewerklocatiestaatditdewoningbouwplannennietindeweg.Hetvervoervangevaarlijkestoffenoverhetwaterenhetspoorleverengeenbelemmeringenvoorhetplanprocesop.Debuisleidingenwordeninhetstedenbouwkundigplaningepastconformdevigerenderichtlijnen.Concreet

  VoldoenaanwetenregelgevingexterneveiligheidLuchtkwaliteitDeluchtkwaliteitineengebiedwordtbepaalddoorconcentratiesvanluchtverontreinigendestoffenmetalsbelangrijksteveroorzakerdeA20.Uiteeneerstescanblijktdatopeenafstandvancirca60meteruitdesnelweggeenwoningenmogenwordengerealiseerd.Concreet

  Voldoenaanwetenregelgevingluchtkwaliteit5.8 InrichtingopenbaargebiedHetopenbaargebiedisnvandekwaliteitsdragersvandeDijkpolder,waarvoorveelaandachtzalzijn.TenminstemoetvoldaanwordenaandeminimaleinrichtingsentechnischeeisenzoalsvastgelegdinhethandboekOpenbareruimte.Gestreefdwordtnaareenkwalitatiefhoogwaardigereinrichting,waarbijmeerhoogwaardigeinrichtingsmaterialenwordengebruikt.Tegelijkertijddienteensociaalveiligewoonomgevingontworpenteworden,waarbijhetpolitiekeurmerkVeiligwonengoedeaanknopingspuntenbiedt.Concreet:

  TenminstevoldoenaaninrichtingsentechnischeeisenuithetHandboekOpenbareRuimteGemeenteMaassluis

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 27 van 38

  6 Duurzaamheid6.1DuurzamestedenbouwDuurzaamheidismeerdanalleeneenenergieconceptofhetgebruikvanmaterialen.InhetMasterplanwordtgestreefdnaarduurzaamheidopalleschaalniveausvandegebiedsontwikkeling,waarbijdevolgendeuitgangspuntencentraalstaan:

  Hetvoorzienineengoedeengezondewoonenwerkomgeving Hetstrevennaartoekomstbestendigheidindeleefomgeving Hetstrevennaareenverantwoordeomgangmetnatuurlijkehulpbronnen Eenwoningisperdefinitieduurzaam,deconsumentenaantrekkenenbehoudenis

  uitgangspuntDuurzamestedelijkeontwikkelingheeftbetrekkingop:allefasenvanhetontwikkelproces,alleschaalniveausvandeontwikkeling,allegebruiksfunctiesengeldtvoorzowelbestaandebouwalsnieuwbouw.6.2 EnergieenGPRDenoodzaakomdesamenlevingteverduurzamen,iseenpuntwatwordtonderschrevendoordeoverkoepelendeorganisatievanprojectontwikkelaars.OmdathetgebruikvangasennietduurzaamopgewektestroombijdraagtaandeuitstootvanCO2endaarmeeaandeklimaatveranderingenomdatdeeindigheidvandevoorradenolieengastothogeenergieprijzenkanbijdragen.Hetaandeelvandeenergiekosten(nu32%)indewoonlastenkandaarbijsterkoplopen.AangeslotenwordtbijhetRotterdamClimateInitiative.DedoelstellingvanditprogrammaisomdeuitstootvanCO2met50%terugtedringen(in2025tenopzichtevan1990)endestadvoor100%klimaatbestendigtemaken.EenvandepijlersishethalverenvandeCO2uitstootvanallewoningenenanderegebouwenindestad.Datkanwordenbereiktdoorenergiebesparingendeinzetvanduurzameenergie,waaronderhetverwarmenvanwoningenmetwarmtedievrijkomtbijhetverbrandenvanafval.NaasthetRotterdamClimateInitiativeishetzogenoemdeLenteakkoordvanbelang.Ditakkoordiseeninitiatiefvanallebelangrijke,bijdeontwikkelingenrealisatievannieuwbouwbetrokkenpartijen,Aedes,BouwendNederland,NEPROM,NVB,deministervanVROMendeministervanWWI.HetLenteakkoordheeftalsdoelstelling:50%energiereductievoordenieuwbouwin2015,watisvertaaldinEPCnormen:van0,8naar0,6in2011ennaar0,4in2015.Metdezeontwikkelingwordenwoningenenergiezuiniger.MetdesprongvanEPCnaar0,6ennaar0,4zijnrespectievelijkgemiddeld3.000en7.500extrainvesteringsenbouwkostengemoeid,dieniet1op1indekoopsomdoorberekendkunnenworden.VoordeEPCgeldtdatwordtvoldaanaandewettelijkeregelgevingendeafsprakeninhetLenteakkoord.Beleidopduurzaambouwenvraagtnietalleeninzichtinduurzaamheidvangebouwen,maarvooralookeeneffectievecommunicatiemetallebetrokkenpartijen.Enbelangrijk,datnaastduurzaamheidsec,erookanderecriteriazijndieeenafwegingzijnombepaaldemaatregelenwelofnietintezetten.DezogenoemdeGPRscoreishiervooreenmogelijkmiddel,waarbijook

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 28 van 38

  gezondheidenengebruikskwaliteitgekoppeldzijn.DeGPRscorewordtbepaalduitdeonderdelenEnergie,Milieu,Gezondheid,GebruikskwaliteitenToekomstwaarde.Naasteenduurzamewoningisvooreenbewonerdegebruikskwaliteitvangrootbelang:dekeuzevrijheidvaneenbewonerinzijneigenwoningmoetzogrootmogelijkzijn,deeigenbeslissingsbevoegdheidzoveelmogelijkinstandhouden.Inbeginselspreektditgrootschalige,verplichtecollectievesystementegen.Dezecollectievesystemenhebbenoverigensalsandernadeeldatzegrootschaligzijnendatnieuwe,betereontwikkelingenineenlaterstadiumnietofnauwelijkskunnenwordentoegepast.VoordeGPRwordteengemiddeldescorevan7alsuitgangspuntgesteld.Voordeontwikkelaar,maarookvooreenbewonergeldtalsuitgangspunthetnietmeerdanandersprincipe.Ditwilzeggendatdereferentiewaarandereoplossingenmeewordenvergeleken,isdeoplossingwaarmeetegenzolaagmogelijkeinvesteringskostenwordtvoldaanaandeuitgangspuntentenaanzienvanEPC,LenteakkoordenClimateinitiative.Ditgeldtookvooreenkoper,datdezenietmagwordenopgezadeldmethogerekostenvoorenergieinstallatiesdanwatnudetraditionelesystemenwordengenoemd.Deontwikkelaarzalzichbinnenditkaderinspannenperdeelgebieddemeestduurzamevariantuittewerken.Hetvoorgaandebetekentnietdatandereoplossingennietmogelijkzijn,maardatdemeerkostenopeenanderewijzegefinancierdmoetenworden.Hierbijkangedachtwordenaanbijvoorbeeldsubsidiesoffinancieringsarrangementen.Uitdiversonderzoekisgeblekendatdebereidheidtothetbetalenvanvoorduurzamemaatregelenbeperktisbijkopers.Bijdeuitontwikkelingzullenookkeuzepakkettenaantoekomstigebewonersaangebodenworden.Deontwikkelaarzalzichbinnenditkaderinspannenomdeconsumentviagebiedspromotieenverkoopuitingenteverleidentothetmakenvanduurzamekeuzes.6.3 EnergiemaatschappijHetvoorgaandelaatonverletdatdeafhankelijkheidvangroteenergieleveranciersenonzekerheidoverprijsdoorconsumentennietaltijdevenwenselijkwordengeacht.Erzijnvoorbeeldenwaarbijbewonerszichverenigenineeneigenenergiebedrijf,waarinzijsamenookondernemen.Decentraalenergieopwekkenofdecentraalinkopenisnietnieuw.Hetnastrevenvanduurzaamheidopwijkniveaukansuccesvolzijndoorlokaalaanwezigeecologische,menselijkeenfinancilevermogensoptimaaltebenutten.EenNieuwNutsbedrijfkangoedzijnvoordeonderlingebinding,delokaleeconomie,hetbewustenergiegebruikindehandwerkenenervoorzorgendatnieuwe,duurzametechnologieveelsnellerhaarwegnaardegebruikervindt.Voorwaardehiervoorzijneengoedeorganisatie,eensolidebusinessplaneneenvisieomtrentdeontwikkelingvaneenNieuwNutsbedrijf.NieuwNutsbedrijvenkunneninteressantzijneneenbijdrageleverenaanmaatschappelijkeontwikkelingennaareenduurzameenergievoorziening.Concreet:

  Hetvoorzienineengoedeengezondewoonenwerkomgeving Hetstrevennaartoekomstbestendigheidindeleefomgeving Hetstrevennaareenverantwoordeomgangmetnatuurlijkehulpbronnen Eenwoningisperdefinitieduurzaam,deconsumentenaantrekkenenbehoudenis

  uitgangspunt

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 29 van 38

  7 Betrokkenheidbijleefomgeving7.1 BeheerenonderhoudDeambitievoorDijkpolderishetrealiserenvaneenhoogwaardig,groenenwaterrijkwoongebiedmeteenkwalitatiefhoogwaardigeinrichtingvandeopenbarebuitenruimte.Ditvereisteentoegesnedenbeheeromhetgekozenkwaliteitsniveauookvoordetoekomsttewaarborgen.Eennauwesamenwerkingindeuitvoeringvanhetbeheerisnoodzakelijk.ErkangekozenwordenvooreenbeheerconstructiewaarbijdeindeDijkpoldergevestigdepartijengezamenlijkeninsamenwerkingmetdegemeentezorgdragenvooreenextrahoogbeheerniveau.DegemeenteMaassluisisinbeginselverantwoordelijkvoorhetregulierebeheer.HetregulierebeheerisafgestemdopdespecifiekesituatievandeDijkpolder,teweteneenkwalitatiefhoogwaardigefunctie.VoordeDijkpolderwordteenextrahoogbeheerniveaunagestreefddatzichuitinbijvoorbeeld:

  a. Schoonenveilig(extrainspanningenophetgebiedvanschoonhoudenmetalsinzeteenextraschoneuitstraling)

  b. Actiefenpreventief(hetsnelsignalerenvanenanticiperenoponrechtmatigheden)Omdittebereikenwordenextrabeheersinspanningverricht.Omdathetdaarbijgaatominspanningendieopeenhogerniveauliggendandiewelketotdegemeentelijkereguliereverantwoordelijkhedenmogenwordengerekendisersprakevanadditionelebeheersinspanningen.HetextrahogebeheersniveauwordtbereiktdoorsamenwerkingtussendegemeenteendeindeDijkpoldergevestigdepartijen.Indezepubliekprivatesamenwerkingblijftdegemeenteverantwoordelijkvoorhetregulierebeheer.DeindeDijkpoldergevestigdepartijendragenzorgvoordeaanvullendebeheersactiviteiten,hetadditionelebeheer.Voorhetadditionelebeheerzaleenjuridischestructuurontwikkeldmoetenworden.AlleeigenarenvandeindeDijkpoldergerealiseerdewoningenoffunctieszijnopgrondvanhunkoopovereenkomstlidvandeVerenigingGemeenschappelijkeBeheersbelangenDijkpolder.Hetadditionelebeheerwordtuitgevoerdonderverantwoordelijkheidvandezevereniging.Omhetregulierenadditioneelbeheeropelkaaraftestemmenzullendegemeenteendeverenigingeensamenwerkingsovereenkomstmoetenafsluiten,eenuitvoeringsplanopstellenendragenzijzorgvoorhettotalebeheervandeDijkpolder.Debijdragedieisverschuldigdvoorhetadditionelebeheerzalnaderbezienmoetenworden.7.2 MaatschappelijkebetrokkenheidZowelinhetvorigealsindithoofdstukwordtdeinzetbeschrevenomdebewonersvandeDijkpolderteverenigenenvandaaruitactiviteitenteondernemendiehetwonenindeDijkpolderveraangenamenendeonderlingebetrokkenheidvergroten.OphetschaalniveauvandeDijkpoldermetindividuelebewonerszijnhiervoorgeenreferentieprojectenbekendenzaldehaalbaarheidonderzochtmoetenworden.Zakendiehierbijondergebrachtkunnenwordenzijnbijvoorbeeld:

  Inkoopenergie Beheerenonderhoudvanprivate,ondersteunendevoorzieningenalsfacilitaircentrum,

  tennisbanen. Overlegmetgemeenteoveradditioneelbeheerenonderhoud

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 30 van 38

  Activiteitenvoorvergrotenvansocialecohesie Etcetera.

  Concreet:

  extrabeheersniveauonderzoekensamenmetdegemeenteMaassluis verderonderzoekenofeenbewonersverenigingeenverderebijdragekanlevereninhet

  totstandkomenc.q.behoudenvanhetgewenstewoonmilieu

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 31 van 38

  8 Beeldkwaliteitensupervisie8.1 BeeldkwaliteitNaastdesturingopdestedenbouwkundigeenbuitenruimteinrichtingvanhetgebiedisersturinggewenstopdekwaliteitvandewoonbebouwing.HiertoewordtdeMaassluiseschoolontwikkeld:eenbeeldkwaliteitplanwaaraandeontwikkelendeenrealiserendepartijenzichmoetenhoudenbijhetontwerpenvandeelplannenenindividuelewoningen.Devoorschriftenzullenbetrekkinghebbenopwoninggrootte,uiterlijkeverschijningsvorm,materialen,kapvormen,waarbijgoedevoorbeeldenuitMaassluismedealsinspiratiebrondienen.Deinzetisdiversiteitingelijkheid:geenvolledigeeenvormigheid,maarookgeenabsolutediversiteit.8.2 SupervisieDebewakingvandebeeldkwaliteitisinhandenvandesupervisor.Desupervisorismedeverantwoordelijkvoorhetopstellenenuitvoerenvanhetbeeldkwaliteitplan.Hetbeeldkwaliteitplandientgezamenlijkmetdewelstandscommissievastgesteldteworden.Deexactewijzevansupervisiedientnaderoverlegdtewordenmetdewelstandscommissie,waarbijmogelijkevormencollegiaalsupervisorschapofgedelegeerdlidvanwelstandmogelijkhedenzijn.Concreet:

  hetcrerenvaneenMaassluiseSchool hetcrerenvaneensupervisorschapvoorhethetborgenvandekwalitatieve

  uitgangspunteninalleproducten

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 32 van 38

  9 Bewonersparticipatieenopdrachtgeverschap9.1 ParticipatieBijelkestapindeontwikkelingvandeDijkpolderzullengenteresseerdenenbelanghebbendenbetrokkenworden.Uithetverrichteonderzoekisgeblekendatgenterviewdendiedelocatieaantrekkelijkvinden,bereidtzijnommeetewerkenaandeontwikkelingvanhetMasterplanendedaaruitvoortvloeiendeconceptentebeoordelen.Hetzelfdegeldtinprincipevoordeontwikkelingvandeelplannen.Omdeontwerpenzogoedmogelijkaftestemmenopdeverschillendeconsumenten,zullenzijbetrokkenwordenbijhetontwerpproces.GedurendeennarealisatiezullenbewonersbetrokkenwordenbijdeverderevormgevingvandeDijkpolderenhetbeheerenonderhoud.Deomgevingscommunicatieenparticipatievoordekomendeperiode(Masterplan)isgerichtopdecreatieenbehoudvandraagvlakvoorhetprojectonderdezedoelgroepen.Ineenlaterefasewordthetaccentmeergelegdopmarketingstartendmetgebiedspromotie,gevolgddoorproductpromotie.DeontwikkelingvandeDijkpolderiseenomvangrijkprojectwaarvelenbijbetrokkenzullenzijn:dehuidigebewonersenbelanghebbenden,mogelijkevestigers,bestuurlijkbetrokkenen(CollegeenGemeenteraad),depersenhetalgemeenpubliek.DeDijkpolderisimmerseenbelangrijkeontwikkelinginMaassluis.OmgevingscommunicatieDecommunicatieinzetiseropgerichtomviacommunicatiemiddelenenactiviteitendedoelgroepenopdehoogtetehoudenoverdestandvanzakenenontwikkelingenvandeDijkpolder.Decommunicatiewordtdoelgroepgerichtingezetwaarbijeenaantaluitgangspuntenwordtgehanteerd:

  Communicatievolgorde:internevoorexternecommunicatie,directbelanghebbendenvooralgemeenpubliek,georganiseerdecommunicatievoorongeorganiseerde.

  Communicatieveoverlaptussenwerklocatieenwoonlocatieincommunicatiebehouden(integraliteitbehouden,waarmogelijk).

  Inzetopregelmatigecommunicatie;nieuwsbrieven,nieuwskaartenenactuelewebsite Gemeenteraadtussentijdsinformerenovervoortgangnietalleenbijdegeijkte

  beslismomenten. Goedinzichtelijkmakenvaninvloedsmomentenvoordedoelgroepen. Faciliterenparticipatie. Indeuitvoering,communicatieafstemmingtussenLelyVastgoed,LelyIndustriesen

  gemeenteMaassluis.participatieHetcrerenvandraagvlakbij,enhetbetrekkenvandedoelgroepenindeverdereontwikkelingvandeDijkpolder.Eenaantal(directbetrokken)doelgroepenwordtgeconsulteerdoverdeontwikkelingenoverhetwoningproductdatontwikkeldwordt.BewonersDijkpolder

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 33 van 38

  VoordefasevervaardigingMasterplanwordendebewonersvandeWeverskadeendirectomwonendengeconsulteerd.Alsinwonersvanhetplangebiedwordtserieusrekeninggehoudenmethuninput.9.2 OpdrachtgeverschapBinnendeDijkpolderzullenverschillendevormenvanopdrachtgeverschapzijnvoorderealisatievanwoningen.Zoalsreedsaangegevenbijhetprogrammazaleendeelvanhetprogrammabestaanuitparticulieropdrachtgeverschapvoordevrijekavels.Hierinzijnverschillendeuitwerkingenmogelijk:

  Particulieropdrachtgever:stuurtzelfeenarchitectaan,waarbijdebeoordelingvanhetontwerpdoordesupervisoropbasisvaneenkavelpaspoortzalwordengedaan.

  Particulieropdrachtgeverschap:waarbijergekozenkanwordenuiteenaantalontwerpenvanverschillendearchitectenindeMaassluiseSchoolmeteenmaximumaanvrijheidomdepersoonlijkewensenintevullen.Hierbijaccommodeertdegebiedsontwikkelaardeparticuliereopdrachtgevermethetontwerpenindiengewenst,ookmetdebouw.

  EenanderevormvanopdrachtgeverschapishetCollectiefOpdrachtgeverschap(CPO),waarbijeengroepvaninhetalgemeengelijkgestemdemensen,gezamenlijkopdrachtgeverisvooreendeelplanofeenkleinschaligcomplex.Hierbijkunnendezelfdevariantenalsbijparticulieropdrachtgeverschapvoorkomen.Geziendeverdergaandecomplexiteitwordtditinhetalgemeenbegeleiddoordegebiedsontwikkelaar.Totslotzienwijalsopdrachtgeverschapdeprojectmatigeontwikkeling:Aansturingvanhetgeheleontwikkelprocesdooreenprojectontwikkelaar,waarbijdewoningenopregulierewijzeinverkoopwordengebracht.Dekopersinvloedisookdansubstantieel.Hetdoelvandegebiedsontwikkelaarishetbetrekkenenontzorgenvannieuwebewonersvanhetgebied.Hetsamenspeldoordeprofessioneleishierbijvanevidentbelang.Concreet:

  BijelkestapindeontwikkelingvandeDijkpolderzullengenteresseerdenenbelanghebbendenbetrokkenworden.

  Hetcommunicatietrajectwordtvoorallefaseninzichtelijkgemaakteninoverlegmetdegemeenteuitgevoerd.

  Deopdrachtgever(deklant)kankiezenopwelkewijzeenwaarophijinvloedwilhebbenbijdeontwikkelingvanzijnnieuwewoning.

  Deprofessionelepartijenzulleneenbreedpalletaanmogelijkhedenindemarktzetten.

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 34 van 38

  10 WerkwijzeentaakverdelingDeontwikkelingvandeDijkpolderzalmeerdan10jaarduren.Deinzetvandegebiedsontwikkelaarisomnuhetambitieniveauvastteleggen.HetMasterplanmoetalleuitgangspunteninzichdragen.Conformdemantelovereenkomstisdaarbijdevolgendetaakverdelingvastgelegd:degebiedsontwikkelaarsteltdeplannenop,levertdezeaanendegemeentetoetstophaarwettelijkeverantwoordelijkheden.Inhoofdzaakzaldezeafspraakgelden.Ditneemtnietwegdatdegebiedsontwikkelaarendegemeenteelkaarmoetenvindenindeambitieendeuitwerking,elkaarmoeteninformeren,bevragen,uitdagen,onderzoekenendaarwaarafgesprokentotbesluitvormingmoetenovergaan.Inelkefasevanhetontwikkeltrajectzalditaandezijn.Ophoofdlijnenzijnerdevolgendefasen:10.1 NotavanuitgangspuntenDegebiedsontwikkelaarsteltdeNotavanUitgangspunten(NvU)op,welkeopambtelijkenbestuurlijkniveaubesprokenwordt.Metdegemeenteraadwordtopbasisvaneenconceptvangedachtengewisseldoverambitie,mogelijkewensenenknelpunten,waarnadegebiedsontwikkelaardeNvUafrondenaanbiedtaanhetcollegevanB&W.VoorgesteldwordtomineenbijzondereraadscommissiedeNvUtoetelichtenenaansluitendinhoudelijkdebattevoeren.Hiernavindtregulierbesluitvormingplaats.10.2 MasterplanInhetmasterplanmoetdeNotavanUitgangspuntenverwerktwordenineenruimtelijkbeeld,fasering,deelplannen,beeldkwaliteitplan,buitenruimteinrichting,etcetera.Hierinwordteeninteractiefprocesvoorgesteldmetdegemeenteraad,waarbijwerksessiesenlocatiebezoekenzullenplaatsvindenenmetnameruimtelijkeenkwaliteitsaspectenaandeordekomen.Indeopenbarethemabijeenkomstenzaldegebiedsontwikkelaardeuitkomstenpresenteren,evenalsdeuitkomstenvannietruimtelijkestudiesalsbijvoorbeeldenergievoorziening,beheerconstructiesenprogrammainvullingen.NaeenaantalrondenzalpolitiekebesluitvormingoverhetMasterplanplaatsvinden.10.3 BestemmingsplanDegebiedsontwikkelaarzalinsamenwerkingmetdeambtelijkediensteneenbestemmingsplanopstellenopbasisvandeNotavanUitgangspuntenenhetMasterplan.Viadereguliereprocedurezalhieroverpolitiekebesluitvormingplaatsvinden.10.4 RealisatiefaseDeNvU,hetMasterplaninclusiefallebijbehorendeonderwerpenenhetbestemmingsplanvormenrandvoorwaardevoordeuitwerkingindeelplannen.Tenaanzienvandeopenbareruimtezaldegemeentetoetsendzijnopdeuitwerkingenaanleg.Voordeelplanontwikkelingzalderegulierewerkwijzegevolgdworden:informerenvanambtelijkedienstenengemeenteraadentoetsingvolgensdewettelijketakenbijdebouwvergunningsprocedure.10.5 BeheerfaseZoalseerderaangegevenwordteenhogerambitieniveauvoorgestaandanhetgemeentelijkbeleid,waarvoorsamenwerkingbinneneenbeheerorganisatienoodzakelijkis.Debeheerfaseisnadrukkelijkeenverantwoordelijkheidvangebiedsontwikkelaar,gemeenteennieuwebewonersvandeDijkpolder.

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 35 van 38

  Concreet:

  Hetvolgendestappenplanisvantoepassing:o NotavanUitgangspunteno Masterplano Bestemmingsplano Uitvoering

  Voorelkestapiserookpolitiekebesluitvorming Gemeentetoetstengebiedsontwikkelaarlevertaan Afsprakenwordenuitgevoerdaandehandvandemantelovereenkomst

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 36 van 38

  11 GebiedsmarketingennaamgevingDegebiedsontwikkelingDijkpolder,metcirca1750woningenzalvelejarenvergen.Voorheenwasdevuistregeldathetaantalgenteresseerdenomtekomentotvolledigeverkoophiervooreenfactor5tot10was,indehuidigemarktomstandighedenblijktditeenfactor20tezijn.Ditbetekentdatgedurendedelooptijdercirca30tot35duizendgenteresseerdenmoetenzijnvoordelocatie.Indeaanvangsperiode,totaanstartbouwrijpmakenvandelocatie,wordtgestreefdnaareengenteresseerdenbestandvan3.000mensenomde1estartverkoopookdaadwerkelijkeensuccestemaken.Hierbijdientnietalleendelocatie,maarnadrukkelijkookMaassluismethaarspecifiekekwaliteitengepositioneerdteworden.11.1 CitymarketingMaassluisisrelatiefonbekendinderegioalswoonenleefomgeving.Ditterwijldekwaliteitenevidentzijn.Maassluis:

  heeftvooreenstadvanhaaromvangeengrootaantalvoorzieningenbinnendestadsgrenzen:historischebinnenstadmetcommercilevoorzieningen,stadstheater,2treinstations,basisscholenetcetera

  heefteengoedbewaardeenfraaiehistorischebinnenstad; isgelegenaandemaas,binnenhaven,2stations,verbindingmetRotterdam ligtop15minutenautominutenvanhetstrand; heefteengoedeliggingbinnenderegio,DenHaagCentrumin25minuten,Rotterdam

  Centrumin18minuten.MetdeBeneluxtunnelisookdezuidvleugelvanderegioRotterdambinnenhandbereik.

  heefttweesnelwegontsluitingen ismetderealisatievandehetlaatstedeelvandeA4voorzienvaneensterkverbeterde

  regionalebereikbaarheid.Hetvoornemenisominsamenwerkingmetdegemeenteenmetandereontwikkelaars/belanghebbenden(corporaties,ondernemers)decitymarketingvanMaassluisinderegioverderuittedragen.11.2 MarketingcommunicatieDemarketingcommunicatiebetreftalleactiviteitenvoorhetuiteindelijkedoel,deverkoopvanwoningenindeDijkpolder.Dezecommunicatieisopgebouwduitdriefases:gebiedspromotie,locatiemarketingenverkoop.GebiedspromotieGebiedspromotierichtzichophetpromotenvanhetgebiedindemarkt.Dittrajectlooptparallelaandeomgevingscommunicatie.DekwaliteitenvanhetgebiedendeomgevingwordenalsspeerpuntengebruiktomdeDijkpoldergoedvoorhetvoetlichttebrengen.LocatiemarketingZodrahetMasterplane.a.definitiefzijn,wordtingezoomdoplocatiemarketing:hetvermarktenvandenieuwewoonwijkmethaardeelgebieden,woonbuurten,voorzieningenenmeer.VerkoopDitonderdeelrichtzichopdewoningendiewordengebouwdofkavelsdieinhetgebiedverkochtworden.Ditonderdeelwordtinsamenwerkingmetmakelaarsuitgevoerd.

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 37 van 38

  11.3 NaamgevingontwikkelingBijdenaamgevingvaneengebiedsontwikkelingalsdeDijkpolderspelentweezakeneenrol.Enerzijdsdepositioneringvanhetwoongebiedinregio(voorwervenvanklanten)enanderzijdsdeplaatsdiehetwoongebiedinneemtinMaassluis.DooreenanalyseopdebelangrijkstekernwaardenbehorendebijdetoekomstigebewonersendezeaantevullenmettypischMaassluissezaken,kanereenbeeldontstaanaanwelkevoorwaardeneennaamzalmoetenvoldoen.OpbasisvandezekernwaardenwordtinsamenwerkingmetdegemeenteMaassluisgewerktaaneennaamvoordezegebiedsontwikkeling.Concreet:

  CitymarketingwordtdoordegemeenteMaassluisverderconcreetgemaakt,uitgangspuntdaarbijisdatMaassluiseengoedewoonstadisindegrotereregio.

  Gebiedspromotieenoverigemarketinguitingenwordenuitgewerktdoordegebiedsontwikkelaar.

  Naamgeving,degebiedsontwikkelaardoeteenprocesvoorstelaandegemeentewaarbijhetcommercilebelangenMaassluissebelangzogoedmogelijkdienentewordengecombineerd.

 • NotavanUitgangspuntenDijkpolderMaassluis

  Bijlage:

  Conceptversie 1.0 d.d. 23-2-2011 38 van 38

  1.1 Processtappen1.2 Dijkpolder: de doelstelling1.3 Marktomstandigheden en gebiedsontwikkeling: de drie opgavenOpgave 1: De consumentOpgave 2: Van aanbod naar vragersmarktOpgave 3: Planexploitatie

  1.4 Bijzondere wens2.1 Inleiding2.2 Behoefte en aanbod2.3 Leefstijlen 2.4 Rosetta Woonmilieus3.1 Een eerste marktverkenning3.2 Beoordeling plannen door respondenten3.2 Conclusie4.1 Organische ontwikkeling4.2 Ruimtelijke uitgangspunten4.3 Functioneel woningprogramma4.4 Commercieel programma4.5 Maatschappelijk programma4.6 Fasering4.7 Afstemming met overige ontwikkelingen5.1 Verkeer5.2 Langzaam verkeer5.3 Parkeren5.4 Openbaar Vervoer5.4 Water5.5 Groen en Ecologie5.6 Sport en recreatie5.7 Milieuaspecten 5.8 Inrichting openbaar gebied6.1 Duurzame stedenbouw6.2 Energie en GPR6.3 Energiemaatschappij7.1 Beheer en onderhoud7.2 Maatschappelijke betrokkenheid8.1 Beeldkwaliteit8.2 Supervisie9.1 Participatie 9.2 Opdrachtgeverschap10.1 Nota van uitgangspunten10.2 Masterplan10.3 Bestemmingsplan10.4 Realisatiefase 10.5 Beheerfase11.1 Citymarketing11.2 Marketingcommunicatie11.3 Naamgeving ontwikkeling