Mediawijsheid in Vlaanderen door Katia Segers en Jana Bens

download Mediawijsheid in Vlaanderen door Katia Segers en Jana Bens

of 34

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  426
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Vree Mediawijze Dag, 28 januari 2014, KVS

Transcript of Mediawijsheid in Vlaanderen door Katia Segers en Jana Bens

 • 1. Werken aan mediawijsheid Veldbeschrijving mediawijsheid 2013 Katia Segers & Jana Bens 28 januari 2014
 • 2. Opzet Update, uitbreiding en verdieping van de veldtekening mediawijsheid 2012 ! Scope ! Doelstellingen ! Financieringsstromen ! Personeelsbezetting
 • 3. Waarom een veldtekening mediawijsheid? ! Inventaris mediawijsheidsiniatieven om samenwerkingen te vergemakkelijken/stimuleren Interactieve kaart op mediawijs.be ! Beleidsmatig: ! Gerichter faciliteren van de ontwikkeling van de sector ! Identificeren van hiaten
 • 4. Interactieve kaart veld mediawijsheid Vlaanderen te vinden op: www.mediawijs.be
 • 5. Analyseniveau ! Landelijke en bovenlokale organisaties ! Lokale organisaties ! Geen zekerheid omtrent exhaustiviteit ! Aparte analyse van de financile gegevens
 • 6. Analyseniveau
 • 7. Organisaties 2012 122 bovenlokale organisaties in Vlaanderen en Brussel 2013 132 bovenlokale organisaties 90 lokale organisaties = 222 actoren
 • 8. Bovenlokale en landelijke organisaties
 • 9. Andere Expertisecentrum Vakvereniging / sectorfederatie Onderwijs Autonoom overheidsbedrijf Overheid Sociaal-culturele organisatie voor volwassen en/of jeugd Welzijdsorganisatie Onderzoeksinstantie Organisatie voor cultureel erfgoed Koepelorganisatie / steunpunt / bovenbouworganisatie Festival Bibliotheek Foundation / stichting Bedrijf / Netwerk van bedrijven / deel van een bedrijf Uiteenlopende types organisaties werken aan mediawijsheid 40 35 30 25 20 15 10 5 0
 • 10. Mediawijsheid staat niet altijd centraal in de organisatie 1% Mediawijsheid staat centraal in de organisatie 19% 25% Mediawijsheid staat niet centraal in de organisatie, maar maakt wel een wezenlijk onderdeel uit van de activiteiten Mediawijsheid situeert zich in de periferie van de organisatie 55% Activiteiten rond mediawijsheid zijn zeer uitzonderlijk voor de organisatie
 • 11. Meerderheid van de organisaties werkt binnen een decretaal kader ! 33,6% opereert niet rechtstreeks onder een decreet ! Meermaals genoemd: ! Onderwijsdecreet ! Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk ! Decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • 12. Andere Aanleren/bevorderen van pedagogische vaardigheden rond mediawijsheid Gebruik van media in bredere leeren onderwijsprocessen Onderzoek naar mediawijsheid Mensen strategisch en kritisch leren omgaan met media Aanleren/bevorderen van informatieen communicatievaardigheden Gebruik van media aanleren/ bevorderen Begrip van media bijbrengen Toegang tot media Brede doelstellingen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
 • 13. Brede doelstellingen ! Begrip ! Meer aandacht gaat naar de werking van media dan naar maatschappelijke invloeden ! Informatie- en communicatievaardigheden ! Voornamelijk informatievaardigheden ! Strategische & kritische omgang ! Meer aandacht voor de kritische dan voor de strategische componen
 • 14. Focus op digitale media 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
 • 15. Focus van de mediawijsheidsactiviteiten ! Drie kwart van de organisaties (76%) zetten in op strategisch gebruik van media ! Vooral veilig internetten & informatievaardigheden ! Meer dan de helft (56%) werkt op inhoudelijke themas ! Privacy & cyberpesten zijn een hot topic ! 50% werkt rond (het gebruik van) tools ! Beperkt aantal organisaties werkt rond diensten ! In de toekomst plannen de organisaties meer rond inhoudelijke themas te werken, minder rond tools en strategisch gebruik
 • 16. Methodieken en didactiek 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Aanbieden van fysiek materiaal Vormingen/begeleiding Aanbieden van ondersteundend inhoudelijk materiaal Projecten
 • 17. Methodieken en didactiek ! Begeleiding/vorming ! Hoofdzakelijk kortlopende vormingen, lezingen, studiedagen en begeleiding op locatie ! Begeleiding aan huis zelden georganiseerd ! Aanbieden van fysiek materiaal gaat samen met een mediafocus op computer, internet en sociale media
 • 18. Aantal projecten Projecten ! Gemiddeld 2,58 projecten per organisatie ! En organisatie gaf het maximum van 10 projecten op ! Aantal partners meestal tussen 1 en 5 ! Inhoudelijk zeer verschillende projecten
 • 19. Ruime doelpublieken 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
 • 20. Ruime doelpublieken ! Organisaties die in hoofdzaak inzetten op toegang beogen als doelgroep voornamelijk: ! senioren ! mensen met een fysieke/mentale functiebeperking ! kort- en laaggeschoolden ! werkzoekenden ! werknemers ! Organisaties die inzetten op strategisch & kritisch gebruik beogen als doelgroep voornamelijk: ! kinderen ! Jongeren ! professionelen
 • 21. Financiering ! 67% ontvangt subsidies van de Vlaamse Overheid ! 40% maakt gebruik van eigen middelen ! Financile ondersteuning door internationale overheden doorgaans voor projecten, zelden voor reguliere werking ! Bij 10% van de organisaties is de verhouding tussen reguliere en projectfinanciering evenwichtig ! Bij de meeste organisaties (64%) is het aandeel reguliere financiering groter dan projectfinanciering ! Organisaties bij wie dit niet het geval is, zijn vooral vzws
 • 22. Financieringsbron en doelgroep ! Subsidies Vlaamse Overheid ten gunste van organisaties met de doelgroep: ! Jongeren ! Volwassenen ! Kinderen ! Vrouwen ! Professionelen ! Minder naar mensen met een fysieke/mentale beperking en gezinnen ! Subsidies Federale Overheid gelijker verdeeld ! Doch: mensen met een fysieke/mentale beperking vallen volledig uit de boot ! Subsidies internationale instanties mikken vooral op doelgroep volwassenen
 • 23. Lokale organisaties
 • 24. Soort organisaties ! Overgrote aandeel plaatselijke bibliotheken ! Overheid & vzws ! Mediawijsheid meestal niet centraal ! Werking in kader van decreet lokaal cultuurbeleid ! Geven minder vaak aan niet onder een bepaald decreet te werken
 • 25. Doelstellingen ! Duidelijk verschil met de landelijke/bovenlokale organisaties (toegang) ! Mikken hoofdzakelijk op: ! Toegang ! Gebruik van media aanleren/bevorderen ! Aanleren van informatie- en communicatievaardigheden
 • 26. Focus op digitale media ! Focus van de werking van de lokale organisaties: ! Computer ! Internet ! socia