MARINE - BROCHURE · Title: Microsoft Word - MARINE - BROCHURE.doc Author: bdiepend Created Date:...

of 7 /7
AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling M arine T ransport Wereldw ijd b ehoort AIG tot de leidende v erz ek eraars op het geb ied v an transportv erz ek eringen, ook in Nederland. Goederentransport k ent tegenw oordig nauw elijk s nog b eperk ingen. V anuit de hele w ereld w orden er goederen v erv oerd naar alle denk b are plek k en op aarde. H et t-shirt dat je hier in de w ink el k oopt is w aarschijnlijk gemaak t in B angladesh. En de schapen in Australië w orden gev oed met uit Nederland afk omstig v eev oer. T ijdens dit v erv oer en tijdens (tussentijdse) opslag w orden goederen b loot gesteld aan allerlei risico’s. Dez e k unnen de goederen b eschadigen, maar k unnen ook de lev ering v ertragen. Dit lev ert v erlies v an activ a op, b rengt ex tra k osten met z ich mee en k an v oor imagoschade z orgen. AIG speelt hier op in door niet alleen v erz ek eringsoplossingen te b ieden v oor de goederen z elf tijdens transport, maar ook diensten te v erlenen die onz e k lanten k unnen helpen risico’s te analy seren en z onodig te v ermijden of te b eperk en. Z ow el aan de schade- als de acceptatiek ant z it een professioneel team met ruime k ennis, erv aring en flex ib iliteit. Dit stelt AIG in staat om samen met de mak elaar v oor iedere relatie een passende v erz ek eringsoplossing aan te b ieden. Ons team is in b edient z ow el de prov inciale mark t als grote multinationals met maatw erk . Wat k unnen w ij v anuit T ransport b ieden? Z ow el producten v oor goederen als v oor logistiek e aansprak elijk heid Een pragmatische en flex ib ele aanpak H oge v erz ek erde b edragen w aardoor co-assurantie niet snel nodig is R uime v oorw aarden Wereldw ijde dek k ing Internationale P rogramma’s met uitgifte lok ale polissen om v olledig compliant te z ijn B egeleiding M arine Loss C ontrol engineers Een online certificaten sy steem te geb ruik en door productie-/ v erk oopb edrijv en, ex pediteurs en b ank en Online certificaten sy steem Alle afsprak en die w ij in een polis ov ereen z ijn gek omen w orden 1 op 1 ov ergenomen in het sy steem. Doordat het een w eb -b ased sy steem is, heeft de k lant 2 4 / 7 toegang en k an men z elf op elk e pc een door AIG getek end certificaat mak en en printen.

Embed Size (px)

Transcript of MARINE - BROCHURE · Title: Microsoft Word - MARINE - BROCHURE.doc Author: bdiepend Created Date:...

Page 1: MARINE - BROCHURE · Title: Microsoft Word - MARINE - BROCHURE.doc Author: bdiepend Created Date: 10/11/2013 10:56:23

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling M arine

T ransport Wereldw ijd b ehoort AIG tot de leidende v erz ek eraars op het geb ied v an

transportv erz ek eringen, ook in Nederland.

Goederentransport k ent tegenw oordig nauw elijk s nog b eperk ingen. V anuit de hele

w ereld w orden er goederen v erv oerd naar alle denk b are plek k en op aarde.

H et t-shirt dat je hier in de w ink el k oopt is w aarschijnlijk gemaak t in B angladesh. En

de schapen in Australië w orden gev oed met uit Nederland afk omstig v eev oer.

T ijdens dit v erv oer en tijdens (tussentijdse) opslag w orden goederen b loot gesteld

aan allerlei risico’s. Dez e k unnen de goederen b eschadigen, maar k unnen ook de

lev ering v ertragen. Dit lev ert v erlies v an activ a op, b rengt ex tra k osten met z ich

mee en k an v oor imagoschade z orgen.

AIG speelt hier op in door niet alleen v erz ek eringsoplossingen te b ieden v oor de

goederen z elf tijdens transport, maar ook diensten te v erlenen die onz e k lanten

k unnen helpen risico’s te analy seren en z onodig te v ermijden of te b eperk en.

Z ow el aan de schade- als de acceptatiek ant z it een professioneel team met ruime

k ennis, erv aring en flex ib iliteit. Dit stelt AIG in staat om samen met de mak elaar

v oor iedere relatie een passende v erz ek eringsoplossing aan te b ieden.

Ons team is in b edient z ow el de prov inciale mark t als grote multinationals met

maatw erk .

Wat k unnen w ij v anuit T ransport b ieden?

• Z ow el producten v oor goederen als v oor logistiek e aansprak elijk heid

• Een pragmatische en flex ib ele aanpak

• H oge v erz ek erde b edragen w aardoor co-assurantie niet snel nodig is

• R uime v oorw aarden

• Wereldw ijde dek k ing

• Internationale P rogramma’s met uitgifte lok ale polissen om v olledig compliant te z ijn

• B egeleiding M arine Loss C ontrol engineers

• Een online certificaten sy steem te geb ruik en door productie-/ v erk oopb edrijv en, ex pediteurs en b ank en

Online certificaten sy steem

Alle afsprak en die w ij in een polis ov ereen z ijn gek omen w orden 1 op 1 ov ergenomen in het sy steem.

Doordat het een w eb -b ased sy steem is, heeft de k lant 2 4 / 7 toegang en k an men z elf op elk e pc een door AIG getek end certificaat mak en en printen.�

Page 2: MARINE - BROCHURE · Title: Microsoft Word - MARINE - BROCHURE.doc Author: bdiepend Created Date: 10/11/2013 10:56:23

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling M arine

Wat z ijn onz e doelgroepen?

• Goederen - M etaal - M achineb ouw - C hemie - Oil & Energy - P rojectcargo, w aaronder H eav y lift, (R enew ab le) Energy en T urnk ey projecten - Electronica en C onsumenten electronica - H uishoudelijk e apparatuur - Agrarische producten in z ak k en/ b ulk - Instrumenten en apparatuur - V erv oerders, ex pediteurs en opslag b edrijv en

• M aritieme aansprak elijk heid - T erminal-operators - S tuw adoorsb edrijv en - H av enautoriteiten - S cheepsreparatieb edrijv en

Welk e informatie heb b en w ij nodig v oor offerte en acceptatie?

H oe meer informatie w ij ontv angen, hoe scherper onz e offerte k an z ijn.

Wij heb b en in ieder gev al de v olgende gegev ens nodig:

• b edrijfs- en productb rochures of v ergelijk b are informatie op internet

• v erv oerde- of b edrijfsomz et en geografische spreiding hierv an

• lev eringsv oorw aarden (Incoterms) en ev entueel specifiek e contracten

• risico informatie ov er opslaglocatie(s)

• gespecificeerde schadestatistiek lopend jaar + 3 v oorafgaande jaren

In v eel gev allen k an aan de hand v an b asisinformatie (omz et, activ iteiten, w eb site) al een niet-

b indende indicatie w orden v erstrek t, die v erv olgens na ontv angst v an aanv ullende informatie k an w orden omgez et in een definitief v oorstel.

Uitb reiding P rojectcargo

In v eel gev allen k an de dek k ing v oor P rojectcargo w orden uitgeb ereid met ALOP (Adv anced Loss of P rofit). Dez e uitb reiding b iedt dek k ing v oor de daling v an het v erw achte b edrijfsresultaat gedurende een contractueel v astgelegde v ergoedingsperiode.

Wat k unnen w ij nog meer

b ieden?

Omdat AIG in 9 7 landen eigen k antoren heeft en in totaal in meer dan 1 6 0 v erschillende jurisdicties v ertegenw oordiging heeft, z ijn w ij in staat v oor v rijw el elk b edrijf een Internationaal P rogramma op te z etten met lok ale polissen.

Page 3: MARINE - BROCHURE · Title: Microsoft Word - MARINE - BROCHURE.doc Author: bdiepend Created Date: 10/11/2013 10:56:23

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling M arine

Goederentransportv erz ek ering

De goederentransportv erz ek ering v an AIG v ergoedt schade door v erlies of

b eschadiging v an (handels)goederen tijdens het v erv oer en de laad- en

losactiv iteiten. Gedurende de gehele reis ov er land, ov er z ee of door de lucht b lijft

de dek k ing b estaan, oftew el v an “ w arehouse to w arehouse” . De (gelimiteerde)

aansprak elijk heid v an de ingeschak elde logistiek e dienstv erleners, alsmede de

risico’s en b eperk ingen v an lev erings- en v erv oersv oorw aarden w orden hiermee

onderv angen.

V oorw aarden

B innen de transportb ranche w ordt het meest geb ruik gemaak t v an Algemene V oorw aarden

Nederlandse B eursgoederen P olis (NB GP ) 2 0 0 6 , of de Engelse v ariant hierv an (IC C ). Dit z ijn ook

de v oorw aarden die AIG hanteert w anneer w ij z elf de polis opmak en. Daarnaast accepteren w ij v rijw el alle polissen die door de mak elaar w orden opgemaak t met hun eigen v oorw aarden.

V erschillende dek k ingsv ormen

S tandaard gaan w ij uit v an een All R isk s dek k ing, hiermee dek t men schade door alle v an

b uiten k omende onheilen.

Een Ev enementendek k ing is minder uitgeb reid en geeft alleen dek k ing in met name

genoemde ev enementen z oals b rand, ontploffing, v allen tijdens laden of lossen. M aar de

Ev enmentendek k ing geeft, net als de All R isk s dek k ing ook dek k ing v oor alle b ijdragen in

Av erij Grosse.

H ieronder staan een aantal uitb reidingen genoemd w aar w ij goed mee uit de v oeten

k unnen. Daarnaast z ijn w ij in staat om samen met de mak elaar en de k lant in te z oomen op de specifiek e w ensen v an de k lant om een maatw erk oplossing te v erz orgen.

Uitb reidingen

• Eigen v erv oer

• M eev erz ek eren v an imaginaire w inst

• Opslagdek k ing

• B uy ers- en/ of sellers interest

• Adv anced Loss of P rofit in comb inatie met P rojectcargo

• B eurz en en tentoonstellingen

• Elk e andere uitb reiding w aar w e het eens w orden ov er v oorw aarden en premie

Av erij Grosse

Av erij Grosse is de gemeenschappelijk e schade in het b elang v an schip en lading. M en spreek t v an Av erij Grosse als schade aan het schip of de lading ontstaat door een handeling die in een noodsituatie tot doel heeft het schip, de opv arenden en (de rest v an de) lading te redden. De handeling dient succesv ol te z ijn. De schade die hierdoor ontstaat w ordt pro rata omgeslagen ov er de eigenaren v an het schip en v an de lading.

Page 4: MARINE - BROCHURE · Title: Microsoft Word - MARINE - BROCHURE.doc Author: bdiepend Created Date: 10/11/2013 10:56:23

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling M arine

M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E)

AIG b iedt uitgeb reide M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) diensten op maat gemaak t v oor

specifiek e k lanten v arië rend v an fab rik anten, terminals, scheepsw erv en en logistiek e dienstv erleners

tot grote P rojectcargo operaties.

AIG k an in ov erleg met mak elaar en k lant een Loss C ontrol Engineer inz etten om de handels- en

transportrisico’s v an k lanten te v erminderen en v erb eteren.

Onz e loss control diensten z ijn geb aseerd op de v olgende punten:

• P roactiev e loss prev entie – het helpen v an k lanten in het v ermijden v an schade door

potentië le risico’s te analy seren en minimaliseren.

• R eactiev e loss control – het helpen v an k lanten door schades te v oork omen door het

analy seren v an freq uentieschades en z w aardere risico’s en k w etsb aarheden in de

logistiek e k eten te minimaliseren.

• C ommunicatie – het w aarb orgen v an open communicatie tussen k lant en loss control

engineer om het resultaat v an loss prev entie te v erb eteren.

• Long term partnerschip en k lanttev redenheid

C laims

H et AIG Glob al M arine C laims S erv ice Netw ork b iedt de k lant het b este uit tw ee w erelden. De

schade w ordt lok aal b ehandeld in de eigen land, taal en v aluta v an de b elangheb b ende, terw ijl de

v erz ek erde hier op de hoogte gehouden w ordt. Onz e schadeb ehandelaars z ijn b ek end met z ow el

internationaal transportrecht als nationaal recht. Dit stelt ons in staat snel claims af te handelen en

goede regresresultaten te b ehalen.

R egresresultaten staan centraal in onz e claimb enadering. Lok ale en regionale regres ex perts z etten

al hun k ennis en erv aring in, z odat de k lant de hoogst haalb are v oordelen k rijgt uit regres.

AIG k an geb ruik mak en v an de meest gunstige tariev en v an adv ocaten en regres ex perts, w aarb ij de v oordelen direct doorstromen naar onz e k lanten.

M LC E

H et M LC E-team b estaat uit een w ereldw ijd netw erk v an strategisch geplaatste fulltime loss control engineers. Doorgew interde professionals met v ele jaren erv aring in de industrie, de meeste met z eegaande erv aring en gediplomeerd als M aster M ariners. H et team heeft b rede aanv ullende ex pertise als v oormalige goederen- ex perts, hav enk apiteinen en schade- specialisten. Daarnaast heeft het team gespecialiseerde v aardigheden en erv aring op het geb ied v an misdaadprev entie, logistiek en v erpak k ing.

Page 5: MARINE - BROCHURE · Title: Microsoft Word - MARINE - BROCHURE.doc Author: bdiepend Created Date: 10/11/2013 10:56:23

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling M arine

M aritieme Aansprak elijk heid

AIG b iedt een b reed scala aan M aritieme Aansprak elijk heids producten op maat

gemaak t om tegemoet te k omen aan de v erschillende ty pe k lanten. De meest

v oork omende z ullen w ij hieronder toelichten. V anw ege het internationale k arak ter

w orden hier v aak Engelse termen b ij geb ruik t.

P orts, T erminals and S tev edore Liab ility

V an operationele hav ens/ terminals die v erschillende soorten goederen b ehandelen (b ijv oorb eeld

containers, b ulk , passagiers) tot hav enautoriteiten die v erantw oordelijk z ijn v oor de b ew egingen

b innen de hav en en onderhoud v an de hav en (z oals nav igatiehulp, loodsdiensten, w aterdiepte).

Wij b ieden aansprak elijk heidsdek k ing v oor risico’s die v oortv loeien uit:

• S chade aan schip en goederen

• P ersonenschade

• Wrak opruiming

• S chade aan andere z ak en v an derden

• P lotselinge en onz ek ere milieu-aantasting

• Uitb reidingen mogelijk v oor: - F outiev e lev ering v an de goederen - Douane aansprak elijk heid - Adv ies & Informatie - P roperty - H andling Eq uipment

S hip R epairers Liab ility

V oor scheepsreparatieb edrijv en b ieden w e aansprak elijk heidsdek k ing v oor risico’s die v oortv loeien

uit:

• V erlies v an of schade aan schepen

• Wrak opruiming

• V erlies v an of schade aan andere z ak en v an derden

• Uitb reidingen mogelijk v oor: - P ersonenschade - Detentie - R eiz ende w erk nemers - Ander w erk

C y b erEdge

De T ransportafdeling k an in samenw erk ing met de F inancial Lines afdeling een uniek product aanb ieden om transportk lanten te b eschermen tegen C y b er risk ex posures die niet gedek t z ijn op de reguliere M aritieme- of Algemene Aansprak elijk heidsv erz ek ering. Dek k ing b estaat o.a. uit:

• C risis M anagement

• Data Liab ility

• Netw ork S ecurity damage & defence

• Netw ork Interruption

Page 6: MARINE - BROCHURE · Title: Microsoft Word - MARINE - BROCHURE.doc Author: bdiepend Created Date: 10/11/2013 10:56:23

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling M arine

C harterers Legal Liab ility

V oor de tijd- of reischartering v an schepen b ieden w e aansprak elijk heidsdek k ing v oor risico’s die

v oortv loeien uit:

• V erlies v an of schade aan het gecharterde schip en de daaruit ontstane loss of hire, demurrage,

loss of use

• V erlies v an of schade aan goederen, de daaruit ontstane disposal en loss of hire , demurrage,

loss of use v an gecharterde schepen

• Wrak opruiming

• P ersonenschade

• V erlies v an of schade aan andere z ak en v an derden

• Av erij Grosse en salv age

• Aanv aring, v erv uiling, q uarantaine k osten, v erstek elingen, etc

• Uitb reidingen mogelijk v oor aansprak elijk heid als goedereneigenaar

Ex cess dek k ingen

T ev ens k unnen w e onz e k lanten v oorz ien v an dek k ing v oor limieten b ov en de primaire polissen v an

een v an de hierb ov en genoemde producten.

M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E)

AIG b iedt uitgeb reide M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) diensten op maat gemaak t v oor

specifiek e k lanten v arië rend v an fab rik anten, terminals, scheepsw erv en en logistiek e dienstv erleners

tot grote P rojectcargo operaties.

AIG k an in ov erleg met mak elaar en k lant een Loss C ontrol Engineer inz etten om de handels- en

transportrisico’s v an k lanten te v erminderen en v erb eteren. Onz e loss control diensten z ijn

geb aseerd op de v olgende punten:

• P roactiev e loss prev entie – het helpen v an k lanten in het v ermijden v an schade door

potentië le risico’s te analy seren en minimaliseren.

• R eactiev e loss control – het helpen v an k lanten door schades te v oork omen door het

analy seren v an freq uentieschades, z w aardere risico’s en k w estb aarheden in de logistiek e

k eten te minimaliseren.

• C ommunicatie – het w aarb orgen v an open communicatie tussen k lant en loss control

engineer om het resultaat v an loss prev entie te v erb eteren.

• Long term partnerschip en k lanttev redenheid

C laims

H et AIG Glob al M arine C laims S erv ice Netw ork b iedt de k lant het b este uit 2 w erelden. Onz e

polishouders k unnen hun claims laten b ehandelen in hun eigen land, taal en v aluta, terw ijl de

origineel v erz ek erde contact k an houden op regionaal niv eau om haar b ez orgheden of v ereisten

k enb aar te mak en. Onz e claimshandlers z ijn erv aren in z ow el het internationaal transportrecht als

het nationale recht. Dit geeft ons de mogelijk heid snel claims af te handelen en goede

regresresultaten te b ehalen.

R egresresultaten staan centraal in onz e claimb enadering. Lok ale en regionale regres ex perts z etten

al hun k ennis en erv aring in, z odat de k lant de hoogst haalb are v oordelen k rijgt uit regres.

AIG k an geb ruik mak en v an de meest gunstige tariev en v an adv ocaten en regres ex perts, w aarb ij

de v oordelen direct doorstromen naar onz e k lanten.

M LC E

H et M LC E-team b estaat uit een w ereldw ijd netw erk v an strategisch geplaatste fulltime loss control engineers. Doorgew interde professionals met v ele jaren erv aring in de industrie, de meeste met z eegaande erv aring en gediplomeerd als M aster M ariners. H et team heeft b rede aanv ullende ex pertise als v oormalige goederenex perts, hav en- k apiteinen en schadespecialisten. Daarnaast heeft het team gespecialiseerde v aardigheden en erv aring op het geb ied v an misdaadprev entie, logistiek en v erpak k ing.

Page 7: MARINE - BROCHURE · Title: Microsoft Word - MARINE - BROCHURE.doc Author: bdiepend Created Date: 10/11/2013 10:56:23

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling M arine

C ontact:

M arine team

Emiel P aaij

P rofit C entre M anager

T 0 1 0 -4 5 3 5 4 1 9

M 0 6 -1 3 3 0 6 5 5 7

E Emiel.paay @ aig.com

B arb ara de Graaf-Diependaal

S enior Underw riter

T 0 1 0 -4 5 3 5 6 0 9

M 0 6 -2 2 4 5 4 9 5 9

E B arb ara.de_graaf@ aig.com

R ogier v an B alen

S enior Underw riter

T 0 1 0 -4 5 3 5 6 8 6

M 0 6 -1 0 2 0 6 2 4 1

R ogier.v anb alen@ aig.com

Jan R ietb erg

M arine Loss C ontrol Engineer

T 0 1 0 -4 5 3 5 6 5 7

M 0 6 -6 1 4 7 6 6 8 9

E Jan.rietb erg@ aig.com

M ultinational Accounts S erv ice team

R ichard H eijster

M ultinational account-handler

T 0 1 0 -4 5 3 5 6 9 3

R ichard.H eijster@ aig.com

M aruschk a Geurts

M ultinational account-handler

T 0 1 0 -4 5 3 5 4 4 7

M aruschk a.Geurts@ aig.com Account management

Ab Lausb erg

C ommercieel directeur

T 0 1 0 -4 5 3 5 4 6 1

ab .lausb erg@ aig.com

M aurits B asters

Account relationship manager

T 0 1 0 -4 5 3 5 6 4 8

maurits.b asters@ aig.com

M ichel v an Dam

Account relationship

manager

T 0 1 0 -4 5 3 5 4 3 8

michel.v an_dam@ aig.com

J eroen v an H eteren

Account relationship manager

T 0 1 0 -4 5 3 5 4 9 1

jeroen.v an_heteren@ aig.com

American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organiz ation serv ing customers in more than 1 3 0 countries and jurisdictions. AIG companies serv e commercial, institutional, and indiv idual customers through one of the most ex tensiv e w orldw ide property -casualty netw ork s of any insurer. In addition, AIG companies are leading prov iders of life insurance and retirement serv ices in the United S tates. AIG common stock is listed on the New Y ork S tock Ex change and the T ok y o S tock Ex change.

AIG is the mark eting name for the w orldw ide property -casualty , life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. F or additional information, please v isit our w eb site at w w w .aig.com. P roducts and serv ices are w ritten or prov ided b y sub sidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and serv ices are av ailab le in ev ery jurisdiction, and insurance cov erage is gov erned b y actual policy language. C ertain products and serv ices may b e prov ided b y independent third parties. Insurance products may b e distrib uted through affiliated or unaffiliated entities. C ertain property -casualty cov erages may b e prov ided b y a surplus lines insurer. S urplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore

not protected b y such funds.