Koninklijke Marine

Koninklijke Marine
Koninklijke Marine
Koninklijke Marine
Koninklijke Marine
download Koninklijke Marine

of 4

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Technology

 • view

  124
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Koninklijke Marine

 • ONDERHOUD IN DE TOEKOMST HONDERD PROCENT VOORSPELBAAR?

  Maint Het magazine van de NVDONL

  Onderhoud bij de marine: Aanpassen aan een veranderende

  omgeving | Risicogestuurd infrabeheer vergt lef | Faalkansen

  berekenen met bestaande procesdata | The Future is Now

  TWA

  ALFD

  E JA

  AR

  GA

  NG

  LOS

  SE V

  ER

  KO

  OPPR

  IJS

  17

  ,00

  02

  15

  iMain

  tain

  Nr. 0

  2 - 2

  01

  5

  www.imaintain.info

  ears of Excellence

 • 48 MaintNL 2 2015

  De Vloer Op

  De Louise-Marie prijkt in volle glorie in DOK VI van de Koninklijke

  Marine in Den Helder. Er wordt intensief onderhoud gepleegd aan

  het schip, zowel aan delen en systemen onder als boven water. De

  buitendekse opstellingen zijn allemaal van boord gehaald, wijst

  Kapitein-luitenant ter zee Jeroen Hodes. In dit dok worden onder

  meer conserveringswerkzaamheden verricht. Ingrid Rompa

  In Den Helder wordt in twee hallen gecon-

  ditioneerd onderhoud uitgevoerd aan de

  schepen zelf: de schepenlifthal en DOK VI.

  In de schepenlifthal worden de schepen

  uit het water gelift. Via transport worden

  ze vervolgens de hal ingereden. Dat geldt

  voor onderzeeboten en voor de wat klei-

  nere bovenwatereenheden, legt Hodes uit.

  Het grootste dat we in DOK VI kwijt kunnen

  is een LCF, een Luchtverdediging en Com-

  mando Fregat.

  DOK VIMomenteel ligt de Louise-Marie (LoMa) in

  DOK VI. Het is een Belgisch schip. We heb-

  ben een intensief samenwerkingsverband

  met Belgi. Wij onderhouden hun fregatten

  en zij verzorgen werkzaamheden voor ons

  aan de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Een

  belangrijk aspect van effectieve instand-

  houding is samenwerking met andere

  landen. Je deelt de kosten als je grotere

  series hebt. Onze NATO-partners heb-

  ben veelal dezelfde systemen of dezelfde

  technologie. Daar moeten uiteraard goede

  afspraken over worden gemaakt, omdat

  alle landen zelf de regie willen houden.

  DOK VI is circa 35 jaar oud. Het is helemaal

  geoutilleerd om het M-fregat, de Ocean-

  going Patrol Vessels (OPVs) en de LCF te

  kunnen droogzetten onder geconditioneer-

  de omstandigheden. We doen hier onder

  meer de conservering. De dekopstellingen,

  zoals radars, zijn er dan al allemaal vanaf

  gehaald. Het schip wordt vervolgens hele-

  maal kaal gemaakt en er worden nieuwe

  verflagen aangebracht. Dat moet onder

  bepaalde condities gebeuren. Wanneer we

  hiermee klaar zijn verlaat het schip het dok.

  Het onderhoud van een schip duurt gemid-

  deld een half jaar. Uitloop op de dokperi-

  ode willen we zo veel mogelijk beperken,

  want we hebben er maar een van.

  Dit is de dokdeur, wijst Hodes. Aan de

  andere kant is het water. De deur wordt

  niet mechanisch dichtgehouden, maar hij

  zit dicht door de waterdruk. Wanneer een

  schip klaar is, zetten we de kleppen open

  en dan loopt het dok langzaam vol en kan

  het schip naar buiten. Als het dok weer

  droog moet worden gezet, sluiten we de

  deur en pompen we het water er weer uit.

  Het water wordt via deze putten terug de

  haven ingepompt.

  StrategieDe schepen worden onderhouden om ze

  operationeel in te kunnen zetten in het

  hoogste geweldsspectrum, legt luitenant

  ter zee Sander van Leeuwen uit. En dat

  willen we voor een strategisch deel wel

  zelf in de hand houden. Wij zullen onze

  onderhoudsstrategie daar dus op moeten

  inrichten. Volgens wapensysteemmanager

  Van Leeuwen verschilt zijn werk wezenlijk

  met het werk van een gemiddelde asset

  manager in de onderhoudswereld. Die is

  met name gefocust op de instandhouding

  van de asset. Wij willen de instandhouding

  optimaliseren en de beschikbaarheid van

  de installaties waarborgen. Ze moeten het

  nu doen n we moeten vooruit kijken naar

  de operationele behoefte van de toekomst.

  Als onderhoudsbedrijf richt de marine op

  een bepaalde inzet van het materieel. We

  doen een stuk periodiek preventief onder-

  Aanpassen aan een veranderende omgeving

  ! " # $ % & ' ' ( ) * ! # ! + , - . / . 0 . 0 1 2 3 4 5 . 6 7 . & 6 8 0 . 0 9 9 0 / : ' . ; 5 8 : + ? ! @ : ' . 0 . A 8 0 ' B 9 . C C DE C ' 0 0 F G H I J K L L M N M O P Q # + G B 9 / ' @ C ' 0 0 G H I J R S 7 3 A 0 ' ! " # $ $ & ' ' ( ) * ! # ! + , - . / . 0 . 0 T 7 6 0 0 U B . 6 V D 0 U 0 ' ' 7: U B ' 0 . U '= > + ? ! @ 2 U B . 6 C D W X ' D Y 0 A K L L M N M O P Q # + 8 0 ' B 9 . C X ' D Y 0 A R

  PROFIELEN

 • MaintNL 02 2015 49

  houd: Organizational Level Maintenance

  (OLM), Intermediate Level Maintenance

  (ILM) en Depot Level Maintenance (DLM).

  Een schip is hier eens in de vier jaar tot acht

  jaar voor onderhoud. Behalve preventief

  onderhoud is er ook incidenteel onderhoud,

  wat we niet kunnen plannen. Dat noemen

  we de ANWB-functie. Daarnaast doen we

  modificaties; grote upgrades van systemen

  gericht op de veiligheidssituatie van de

  toekomst. En ook gericht op Obsolescence

  Management. Op een gegeven moment zijn

  schepen twintig jaar oud en zijn bepaalde

  onderdelen niet meer verkrijgbaar. Je zult

  dan moeten nadenken over upgrades.

  SamenwerkingDe Koninklijke Marine is een overheids-

  bedrijf, dus de strategie is heel breed.

  We hebben een overheidsstrategie op

  het gebied van onderhoud. Er wordt veel

  gesproken over samenwerken tussen de

  overheid en het bedrijfsleven. Ook op het

  gebied van werkgelegenheid. Bovendien

  mogen we niet concurreren. Een deel van

  de strategie is nadenken over wat ze zelf

  willen doen, wat ze samen willen doen en

  wat ze willen uitbesteden. Voor het dage-

  lijks onderhoud aan boord hebben we een

  specifiek clubje mensen dat dit werk kan

  doen. Het is beperkt in aantal en in kennis.

  Dit werk moeten en willen we zelf doen.

  Juist vanwege de specifieke kenmerken van

  het militair bedrijf, bijvoorbeeld zoals op de

  afdeling sensoren en wapensystemen.

  Er wordt ook samengewerkt met de indus-

  trie. Dat doen we omdat we deels de ken-

  nis en capaciteit als regiefunctie willen

  behouden, maar we zijn soms ook afhan-

  kelijk van grote industrile partners, die

  specifieke kennis in huis hebben. Daar

  werken we op een strategische manier

  mee samen. Dat is een wederzijdse afhan-

  kelijkheid. We zouden het liefst alles zelf

  willen doen maar dat is niet reel. We wer-

  ken samen zonder de regie te verliezen. FOTO

  S:

  AD

  BIE

  RS

  TEK

  ER

  , FO

  TOB

  IER

  STE

  KER

  .NL

 • MaintNL 02 2015 51

  Er worden ook onderhoudswerkzaamheden

  uitbesteed aan meerdere partners: het niet-

  strategisch werk. Dat moet wel kosteneffec-

  tief zijn en moeten we met elkaar bewaken.

  Kosteneffectiviteit is heel belangrijk, maar

  niet vanzelfsprekend leidend. De functie

  als overheidsorganisatie in de samenleving

  speelt ook een belangrijke rol. Wij praten

  daarom niet over doelmatig onderhoud,

  maar over doeltreffend onderhoud.

  InstallatieniveauHet onderhoud vindt plaats op basis van het

  wapensysteemmanagement en dat vertaalt

  zich door op installatieniveau. Daar werkt

  de installatiemanager/engineer samen

  met een productiemanager en een assor-

  timentsmanager om het proces te optima-

  liseren. Wij houden ons vooral bezig met

  ILM en DLM, licht hoofd Techniekgroep

  Sensoren en Wapensystemen Arnold Boom-

  stra toe. De onderhoudswerkzaamheden

  die dus aan de wal kunnen plaatsvinden.

  De meeste apparatuur aan boord van een

  oorlogsschip radar, sonar, kanon of lan-

  ceerinrichting halen we tijdens de grotere

  onderhoudsperiodes van boord en worden

  hier ter plekke onderhouden. Daarmee ont-

  lasten we het schip en zorgen we voor kos-

  teneffectiviteit. Het gaat bovendien vaak

  om hoogwaardige en complexe elektronica

  of mechanica, en die kunnen we handiger

  inrichten als we dat op een locatie doen:

  de gespecialiseerde werkplaatsen met spe-

  cifieke kennis en kunde van de mensen.

  In deze bovenwater- en onderwaterhal

  komen de systemen gedemonteerd aan,

  wijst Boomstra. Het gaat om sensoren

  die boven en onder de waterlijn worden

  gebruikt. Onder water hebben we het over

  sonar en boven water over kanonnen en

  radarsystemen. Deze systemen komen

  hier eens in de vier tot acht jaar binnen.

  Er wordt een beproeving gehouden om te

  kijken wat er naast de reguliere taken extra

  moet gebeuren. Wat je hier ziet zijn de gro-

  tere complexe systemen. Deze installaties

  worden van het schip gehaald als het in het

  dok ligt. De systemen worden binnen gere-

  den en vervolgens gedemonteerd. We heb-

  ben allerlei werkplaatsen waar de diverse

  onderdelen worden onderhouden en ze ook

  weer worden samengebouwd. De gemid-

  delde doorlooptijd van zon onderhoud is

  dertig weken. Mocht dat passen binnen

  een onderhoudsperiode van een schip, dan

  kan hij meelopen. Past h