Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

20
LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE 2016 - 2017 ANTWERPEN CAMPUS SANDERUS Neurogene communicatie- stoornissen Audio Spraak Leer- stoornissen Taal

description

 

Transcript of Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

Page 1: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE

2016 - 2017ANTWERPEN CAMPUS SANDERUS

Neurogenecommunicatie-

stoornissen

AudioSpraakLeer-

stoornissen

Taal

Page 2: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

INhOUD

2

LEERSTooRNiSSEN

16/09/2016 Leerstoornissen postgraduaat 4

31/01/201714/02/201721/03/2017

handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij meertalige kinderen cursus 5

07/03/2017 Dyslexie en Frans als vreemde taal: hulp op maat voor dyslectische cliënten workshop 5

27/04/2017 Rekenproblemen en dyscalculie bij jongeren: van diagnostiek naar ondersteuning op maat studiedag 5

09/05/201701/06/2017

Diagnostiek en therapie van lees- en spellingproblemen: kwalitatieve analyse als meerwaarde

cursus 6

11/05/2017 “Leren lezen is zoveel meer”: aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken studiedag 6

TAAL

29/09/2016 Meertaligheid postgraduaat 7

18/10/201629/11/201622/12/2016

Taalanalist – ondersteunen van logopedisten in de taaldiagnostiek bij meertalige kinderen cursus 8

21/04/2017 Ouders als co-therapeut - indirecte logopedie voor kinderen met hardnekkige taal- en spraakontwikkelingsstoornissen

studiedag 8

SPRAAk

Sept 2016 Vloeiendheidsstoornissen postgraduaat 9

16/10/2016 Stem postgraduaat 10

17/11/201618/11/2016

Estill Voice Training System level 1: Figures for Voice Control cursus 11

21/11/201622/11/201614/12/2016

Lidcombe Programma: een gedragsmatige behandeling voor kleuters die stotteren cursus 11

20/01/2017 Semi-Occluded Vocal Tract: een supraglottische aanpak voor de spreek- en zangstem studiedag 11

20/02/2017 Stempreventie: jouw stem, onze zorg … Hoe stemproblemen voorkomen of ze vroegtijdig herkennen?

workshop 12

16/02/201717/02/201727/04/201728/04/2017

Manuele technieken in stemtherapie cursus 12

Page 3: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

3

NEURogENE CoMMUNiCATiESTooRNiSSEN

01/12/2016 De cliënt centraal in de afasiediagnostiek studiedag 13

26/01/2017 Afasietherapie anno 2017 studiedag 13

24/02/2017 Evidencebased handelen bij afasie studiedag 14

10/03/2017 De rol van actuele neurowetenschappen binnen de logopedie studiedag 14

12/05/2017 hoe aanvaardt je cliënt met NAh zijn nieuwe ik? studiedag 14

AUDio

21/09/2016 Spraakafzien cursus 15

29/09/2016 Vlaamse gebarentaal cursus 15

09/03/201723/03/2017 20/04/2017 04/05/2017 18/05/2017

Frans voor audiologen cursus 16

vooRUiTbLik AANboD 2017-2018

PRAkTiSCh

De brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch blijven wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Page 4: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

LEER

STO

ORN

ISSE

N nieuw

4

PoSTgRADUAAT LEERSTooRNiSSEN

het postgraduaat Leerstoornissen is terug. Dit als resultaat van een samenwerking tussen de vier Vlaamse bacheloroplei-dingen Logopedie. De tweejarige specia-listenopleiding start in september 2016. Naast de uitwerking van theoretische ka-ders en inzichten is er veel ruimte voor praktijkgerichte vorming. De lesdagen worden aangevuld met literatuurstudie en praktijkgerelateerde oefeningen. Via observatie, reflectie en het behandelen van cliënten met leerstoornissen leer je kritisch kijken naar je diagnostisch en the-rapeutisch handelen.

Programma (20 sp)ACADEMiEJAAR 2016-2017 1: Theoretische fundamenten • Evidencebased werken• Recente wetenschappelijke inzichten in

dyslexie en dyscalculie• ICF

2: Preventie en diagnostiek• Risicosignalen voor dyslexie en dyscal-

culie • Het belang van een grondige intake • Sterkte/zwakteanalyse, CHC model • Verdieping in diagnostiek bij kinderen

en jongvolwassenen met leerstoornissen

3: Behandeling lezen, spellen en rekenen • Goalsetting, algemene therapeutische

principes, instructieprincipes, evidence- based practice • Verdieping in behandeling van

- Lezen - Begrijpend lezen - Spellen - Rekenen

ACADEMiEJAAR 2017-2018 4: Een brede kijk op begeleiding • Psycho-educatie, indirecte therapie,

ouderbetrokkenheid

• Dyslexie en vreemde talen • Nieuwe technologieën bij remediëren

en compenseren • Begeleiding bij jongvolwassenen • Verbanden met het onderwijs: het M-

decreet, redelijke aanpassingen, de rol van de zorgcoördinator, CLB

5: Comorbiditeit en meertaligheid • Comorbiditeit: ASS, mentale beperking,

DCD, ontwikkelingsdysfasie, ADHD • Meertaligheid

6: Afstudeeropdracht Tijdens de opleiding werkt de student aan een afstudeeropdracht onder begeleiding van een promotor. Deelnemers stellen hun afstudeeropdracht voor met een poster.

Evaluatie De evaluatie gebeurt per opleidingsonder-deel op basis van een portfolio of paper. Het portfolio kan uitgewerkte casussen, doe-opdrachten, reflecties, observatie-verslagen, literatuurstudie bevatten. Bij de afstudeeropdracht wordt zowel het product als de voorstelling beoordeeld.

Sprekers Experten in het vakgebied verzorgen de theoretische uiteenzettingen, workshops, coaching en begeleiding.

DoelgroepLogopedisten

Maximale groepsgrootte: 25Datum: 33 lesdagen | 9u00-14u00 tweewekelijks op vrijdag, behalve schoolvakantiesstart 16 september 2016 en einde in juni 2018Locatie: 1ste jaar: Arteveldehogeschool Gent 2de jaar: TM Antwerpeninschrijfgeld: € 2400 (€ 1200 per academiejaar)subsidie mogelijk tot 40% van het inschrijfgeld via KMO-portefeuille voor zelfstandige logopedistenUiterste inschrijfdatum: maandag 1 mei 2016inschrijven: door gemotiveerd schrijven met CV te bezorgen aan [email protected]: www.postgraduaatleerstoornissen.be

Page 5: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

DySLExiE EN FRANS ALS vREEMDE TAAL: hULP oP MAAT vooR DySLECTiSChE CLiëNTEN

Vanaf het vijfde leerjaar worden leerlin-gen met Frans geconfronteerd. Het is een nieuwe taal met nieuwe fonemen, nieuwe grafemen en nieuwe koppelingen. Voor leerlingen met dyslexie is dit een extra struikelblok. De moeilijkheden die dyslec-tici ervaren bij het lezen en schrijven in het Nederlands, treden ook op bij het le-ren van nieuwe moderne talen.

In deze workshop gaan we eerst uitgebreid in op de theorie rond dyslexie in vreemde talen, in het bijzonder het Frans. Daarna vertalen we de theoretische bagage naar praktijkgerichte oefeningen en tips. Zo bouwen we een gefundeerde en systema-tische begeleiding op.

SprekerLiesbeth Van den Eynden, logopedist, opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

DoelgroepLogopedisten

Type vorming: workshopMaximale groepsgrootte: 20Datum: dinsdag 7 maart 2017Uur: 9u30-16u30inschrijfgeld: € 100 inclusief broodjeslunch Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 28 februari 2017

REkENPRobLEMEN EN DySCALCULiE biJ JoNgEREN: vAN DiAgNoSTiEk NAAR oNDERSTEUNiNg oP MAAT

Rekenproblemen hebben een grote impact op het leven van jongeren. Er is echter weinig bekend over wat een goede diag-nostiek en een effectieve ondersteuning van jongeren met rekenproblemen in-houdt. Na deze studiedag kan je de moei-lijkheden van jongeren met rekenproble-men opmerken en de impact inschatten. Je bent in staat om de diagnostiek van re-kenproblemen en dyscalculie bij jongeren aan het einde van het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs grondig uit te voeren aan de hand van het Rekenvaardig-hedenprofiel, een test voor de basisreken-vaardigheden van jongeren. Je leert om een grondige foutenanalyse uit te voeren en op basis daarvan handvaten te selec-teren voor een gerichte ondersteuning op maat. Deze verschillende stappen worden geïllustreerd aan de hand van casussen.

Sprekers• Ilse Smits, logopedist, opleiding

Logopedie en Audiologie, Thomas More • Ellen Meersschaert, logopedist,

opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep Logopedisten, orthopedagogen, psycholo-gen, psychologisch consulenten, zorgcoör-dinatoren, studiebegeleiders

Type vorming: studiedagMaximale groepsgrootte: 30Datum: donderdag 27 april 2017Uur: 9u00-17u00inschrijfgeld: € 100 inclusief broodjeslunch Uiterste inschrijfdatum: donderdag 20 april 2017

5

hANDELiNgSgERiChTE DiAgNoSTiEk vAN DySLExiE biJ MEERTALigE kiNDEREN

het aantal kinderen met een meertalige achtergrond neemt in onze diverse maat-schappij alsmaar toe. Net als eentalige kinderen ondervinden ook heel wat van deze kinderen moeilijkheden met lezen en spelling. Wanneer verhoogde zorg op school voor weinig verbetering zorgt, wor-den deze leerlingen doorverwezen voor een diagnostisch onderzoek naar dyslexie. De belangrijkste vraag in de diagnostiek van dyslexie bij meertalige kinderen is of de lees- en spellingmoeilijkheden het gevolg zijn van een leerstoornis dan wel of ze te wijten zijn aan een onvoldoende taalbeheersing van het Nederlands.

In deze cursus leer je hoe je de diagnos-tiek van dyslexie bij meertalige kinderen op een verantwoorde manier kan aanpak-ken.

Sprekers • Charlotte Mostaert, logopedist,

opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

• Liesbet De Kerf, psycholoog, Psychodiagnostisch Centrum en opleiding Toegepaste Psychologie, Thomas More

DoelgroepLogopedisten. De deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken om meertalige kinderen met lees- en spelling-moeilijkheden te onderzoeken.

Type vorming: cursusMaximale groepsgrootte: 20Data: dinsdag 31 januari 2017 dinsdag 14 februari 2017 dinsdag 21 maart 2017Uur: 9u00-17u00inschrijfgeld: €300 inclusief broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: dinsdag 24 januari 2017

Page 6: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

‘LEREN LEzEN iS zovEEL MEER’: AANvANkELiJk LEzEN EN SPELLEN EFFECTiEF AANPAkkEN

het proces van leren lezen en spellen moet van jongs af een goede start nemen. Wat houdt die goede start op school pre-cies in? hoe wordt die basis in de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar gelegd? Voor een goede interventie is het nodig om die kennis mee te hebben. Bij interventie ligt de nadruk namelijk niet op ‘anders’, maar op ‘meer’. We kaderen leren lezen en spellen binnen het hele taaldomein en staan stil bij effectieve instructie- en in-terventieprincipes. Je weet na deze vor-ming wat je kan doen om ontluikende ge-letterdheid sterk te stimuleren en hoe je kinderen efficiënt kan begeleiden bij het automatiseren van tekenklankkoppelingen en het lezen van woorden. We vertalen inzichten vanuit wetenschappelijk onder-zoek en gaan in op implicaties voor de dagelijkse praktijk op school of in sterke samenwerking met de school. Concrete voorbeelden en denkoefeningen illustre-ren het geheel.

Sprekers• dr. Astrid Geudens, psycholinguïst, lerarenopleiding van Thomas More. • Marjolein Noé, taalkundige en

logopedist, opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep Logopedisten

De vorming wordt ook georganiseerd voor leerkrachten. Surf voor meer informatie naar www.thomasmore.be/lavorming.

LEERSTOORNISSEN

Type vorming: studiedagMaximale groepsgrootte: onbeperktDatum: donderdag 11 mei 2017Uur: 9u30-16u30inschrijfgeld: € 100 inclusief broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: donderdag 4 mei 2017

DiAgNoSTiEk EN ThERAPiE vAN LEES- EN SPELLiNgPRobLEMEN: kWALiTATiEvE ANALySE

Lees- en spellingtesten deskundig afne-men is de basis van diagnostiek bij leer-problemen. Een kwantitatieve analyse van deze gegevens bezorgt ons waardevolle informatie over de grootte van de achter-stand. Daarnaast is een grondige kwalita-tieve analyse van het lezen en/of spellen noodzakelijk. Deze geeft ons aanknopings-punten voor een gefundeerde begeleiding.

De cursus richt zich op de kwalitatieve analyse van het technisch lezen (cursus-dag 1) en spelling (cursusdag 2). Aan de hand van video- en audiofragmenten en schrijfstalen gaan we dieper in op de ana-lyse van gegevens uit onderzoek en ver-talen we deze naar een behandelplan op korte en lange termijn. Deelnemers kun-nen hierbij zelf een casus inbrengen en in de cursus uitwerken.

Na het volgen van de cursus ben je in staat om het lees- en spellinggedrag van je cli-ent grondiger te analyseren. Deze kennis helpt je bij het opstellen van je onder-zoeksverslag, behandelplan en bij het ef-fectief en efficiënt evalueren en bijsturen van je therapiesessies.

Sprekers• An Lowette, logopedist, opleiding

Logopedie en Audiologie, Thomas More • Liesbeth Van den Eynden, logopedist,

opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep Logopedisten

Type vorming: cursusMaximale groepsgrootte: 25Data: dinsdag 9 mei 2017 donderdag 1 juni 2017Uur: 9u00-17u00inschrijfgeld: € 200 inclusief broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: dinsdag 2 mei 2017

6

Page 7: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

TAAL nieuw

7

PoSTgRADUAAT MEERTALighEiD

Kennis over meertaligheid is onmisbaar in onze diverser wordende maatschappij. In dit postgraduaat leiden we je dan ook op tot een deskundige op het vlak van meer-taligheid. Je breidt je wetenschappelijke kennis over taalontwikkeling en taalont-wikkelingsstoornissen in een meertalige context uit. Daarnaast verdiep je je in in-terculturele hulpverlening. Centraal staat de aandacht voor communicatiestrategie-en met anderstalige ouders. Door te wer-ken met casusmateriaal en voorbeelden uit je eigen praktijk zetten we de theoretische kennis om in praktijk. Via observatie, re-flectie en intervisie word je gestimuleerd om je diagnostisch en therapeutisch han-delen kritisch in vraag te stellen.

Programma (20 sp)Achtergronden • Interculturele hulpverlening • Communicatie met anderstalige ouders

Taalontwikkeling • Meertalige taalontwikkeling • Advies over meertalig opvoeden

Diagnostiek • Handelingsgerichte taaldiagnostiek bij

meertalige kinderen - taalonderzoek in het Nederlands - taalonderzoek in de thuistaal

• Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen

Therapie • Indirecte therapie

- School - Ouders

• Directe therapie - Metalinguïstische vaardigheden - Fonologie - Semantiek - Morfo-syntaxis - Pragmatiek

SprekersExperten in het vakgebied verzorgen de theoretische uiteenzettingen, workshops, coaching en begeleiding.

Doelgroep Logopedisten met interesse in taalont-wikkelingsstoornissen bij meertalige kin-deren. Deelnemers beschikken over de mogelijkheid om meertalige kinderen met taalproblemen te behandelen.

Maximale groepsgrootte: 20Datum: 16 contactdagen tweewekelijks op donderdag, behalve schoolvakantiesStart 29 september 2016 en eindigt in mei 2017Uur: 09u00-17u00inschrijfgeld: € 1350 subsidie mogelijk tot 40 % van het inschrijfgeld via KMO-portefeuille voor zelfstandige logopedistenUiterste inschrijfdatum: 27 mei 2016Inschrijven door gemotiveerd schrijven met CV te bezorgen aan [email protected]: www.thomasmore.be/pg-meertaligheid

Page 8: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

oNDERSTEUNEN vAN LogoPEDiSTEN iN DE TAALDiAgNoSTiEk biJ MEERTALigE kiNDEREN

Ben je logopedist en meertalig? Zet dan je talenkennis in als extra troef in de taaldiag nostiek bij meertalige kinderen en help je collega’s om tot een juiste diag nose te komen! Ben je tolk, vertaler of intercultureel bemiddelaar en wil je lo-gopedisten ondersteunen in het opsporen van taalproblemen bij meertalige kinde-ren? Dat kan!

het diagnosticeren van taalontwikkelings-stoornissen bij meertalige kinderen is niet evident. Om tot een juiste diagnose te komen, moet een logopedist elke taal on-derzoeken die een kind leert. Als logope-dist beheers je echter niet elke thuistaal van een meertalig kind. Daarom leiden we tolken, vertalers, intercultureel bemid-delaars en meertalige logopedisten op om taalanalyses uit te voeren in een vreemde taal. De cursus bestaat uit een combinatie van contactmomenten en online videoles-sen. Tijdens de cursus werk je samen met cursisten van het postgraduaat Meertalig-heid. Zij specialiseren zich in de diagnos-tiek en behandeling van meertalige kinde-ren met taalproblemen.

Spreker Charlotte Mostaert, logopedist, opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep Meertalige logopedisten, (sociaal) tolken en vertalers, intercultureel bemiddelaars.

TAALoUDERS ALS Co-ThERAPEUT: iNDiRECTE LogoPEDiE vooR kiNDEREN MET hARDNEkkigE SPRAAk- EN TAAL-oNTWikkELiNgSSTooRNiSSEN

Kinderen met spraak- en taalontwikke-lingsstoornissen (STOS) zijn gebaat bij aan-gepast taalaanbod en goede feedback op hun uitingen. Getrainde ouders blijken de taal van hun kind net zo effectief te kun-nen stimuleren als logopedisten. Met indi-recte logopedie leren logopedisten ouders taalstimulerende technieken. Er zijn ver-schillende vormen van indirecte logopedie ontwikkeld. Momenteel onderzoeken we de effectiviteit van indirecte logopedie bij kinderen in STOS-behandelgroepen. Voor deze interventiestudie is een nieuw therapieprogramma ontwikkeld waarin ouders taalstimulerende technieken leren met directe feedback van de logopedist.

De voormiddag start met een theoretische uiteenzetting aan de hand van recente lite-ratuur. We belichten ouder-kind interactie, opvattingen van ouders en logopedisten over hun rol in de behandeling en verschillende therapievormen. Aansluitend bespreken we het onderzoeksproject en de voorlopige resultaten. In de namiddag voorzien we in groep een uitwisseling van kennis en erva-ringen. Je leert welke vorm van indirecte logopedie het best past bij de capaciteiten van ouders en de behoeften van het kind.

Spreker Margo Zwitserlood-Nijenhuis MSc, Klinisch linguïst en onderzoeker, Pento Audiologisch Centrum Amersfoort

Doelgroep Logopedisten

Type vorming: studiedagMaximale groepsgrootte: 40Datum: vrijdag 21 april 2017Uur: 9u00-17u00inschrijfgeld: € 100 inclusief broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: vrijdag 14 april 2017

Type vorming: cursusMaximale groepsgrootte: 20Data: dinsdag 18 oktober 2016 dinsdag 29 november 2016 donderdag 22 december 2016Uur: 13u00-17u00 (18/10) en 13u30-17u00 (29/11, 22/12)inschrijfgeld: € 300 inclusief feedback & opvolging Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 11 oktober 2016

8

Page 9: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

SPRA

AK

9

PoSTgRADUAAT vLoEiENDhEiDSSTooRNiSSEN

De ‘European Clinical Specialization Flu-ency Disorders’ is een specialisatieoplei-ding die voor de 9e maal zal worden in-gelegd en waar ondertussen een 150-tal professionals uit 20 verschillende landen aan hebben deelgenomen. het gaat om een éénjarige opleiding voor logopedisten waarin we stottertherapeuten vormen die zich onderscheiden door hun aantoonba-re specifieke deskundigheid, diepgaande kennis en grotere ervaring op het terrein van vloeiendheidsstoornissen. Deze spe-cialisatieopleiding is een samenwerking tussen elf universiteiten en hogescholen uit acht verschillende Europese landen (België, Duitsland, Finland, Ierland, Mal-ta, Nederland, Portugal en Zweden), drie therapeutische centra (Michael Palin Cen-tre London, Stammering Support Centre Leeds, en Stuttering Research and The-rapy Centre Athens) en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie.

De opleiding is uitgewerkt dat combinatie met je (huidige) werk als logopedist mo-gelijk is. Evaluatie van de opleiding door studenten en externe specialisten resul-teerde gemiddeld in ‘zeer goed’ tot ‘ex-cellent’.

Structuur Het ECSF is een éénjarige opleiding van 25 studiepunten en leidt tot een officieel erkend postgraduaat getuigschrift. Het curriculum bestaat uit twee componen-ten: wetenschappelijke vorming en trai-ning van je (stotter)therapeutische vaar-digheden (15 SP) naast gespecialiseerde praktijkervaring en de uitwerking van een portfolio (10 SP).

het studieprogramma bestaat uit een wel-overwogen combinatie van lessen en zelf-studie. De lessen worden gegeven tijdens twee intensieve weken, gespreid over het

jaar. Daarnaast worden er diverse opvolg-sessies georganiseerd in het eigen land van de cursist. het geheel wordt gecom-bineerd met voorbereidende studiepak-ketten en taken. Na de eerste intensieve week kan je klinische stage starten onder supervisie van een stottertherapeut.

Deelnemers hebben de mogelijkheid om gratis stage te lopen in één van de thera-peutische centra.

Taal De voertaal tijdens de intensieve weken is Engels. Stage, portfolio en coachingge-sprekken verlopen in het Nederlands.

SprekersAgius Joseph, Breda Anne, De Nil Luc, Carmona Jaqueline, Eggers Kurt, Fourlas Georges, Franken Marie-Christine, Kelman Elaine, Janson-Verkasalo Eira, Lagerberg Tove, Leahy Margaret, Meersman Mark, Pertijs Mark, Schneider Peter, Van Zaalen Yvonne, Waelkens Veerle, Zückner Hart-mut. Naast de experten van de verschil-lende partners verlenen internationale gastsprekers (o.a. Bezemer Mies, Stewart Trudy) hun medewerking. De cursusleiding is in handen van dr. Kurt Eggers (ECSF-co-ordinator).

Doelgroep Logopedisten

Maximale groepsgrootte: 24Eerste intensieve week: Turku, Finland, sept. 2016Tweede intensieve week: Gent, februari/maart 2017opvolgdagen: individueel te bepaleninschrijfgeld: €1500 subsidie mogelijk tot 40% van het inschrijvingsgeld via kmo-portefeuilleWebsite: www.ecsf.eu

Page 10: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

SPRAAK

Maximale groepsgrootte: 20Data: 16 contactdagen tweewekelijks op donderdag, behalve schoolvakantiesStart 16 oktober 2016 en einde in mei 2017Uur: 9u00 - 17u00inschrijfgeld: € 1350 subsidie mogelijk tot 40% van het inschrijvingsgeld via kmo-portefeuilleUiterste inschrijfdatum: vrijdag 27 mei 2016Inschrijven door gemotiveerd schrijven met CV te bezorgen aan [email protected]: www.thomasmore.be/pg-stem

PoSTgRADUAAT STEM

In dit postgraduaat willen we je opleiden tot een deskundige in het vakgebied stem. Je verdiept en verbreedt je wetenschap-pelijke kennis over stem en stemstoornis-sen. Aan deze theorie koppelen we een praktijkgerichte vorming. Je volgt work-shops waarin verschillende methodes en technieken uit stemtherapie en –pedago-gie aan bod komen.

Elke lesdag wordt aangevuld met opdrach-ten met als doel het geleerde meteen in je logopedische praktijk toe te passen. Via intervisie, observatie en het zelf be-handelen van cliënten met stemstoornis-sen word je gestimuleerd om je diagnos-tisch en therapeutisch handelen kritisch in vraag te stellen.

Programma (20 sp) Achtergronden • Verdieping anatomie en fysiologie van

het stemapparaat • Evidence Based Practice – wetenschap-

pelijk onderzoek

Preventie • Stemergonomie

Diagnostiek• Medische diagnostiek • Verdieping logopedische diagnostiek:

- Training perceptuele beoordeling - Gebruik van zelfevaluatieschalen

Behandeling • Medische behandeling • Logopedische behandeling: intervisie en

casuïstiek - Geïntegreerde behandelmethodes - Nasaleermethode van Pahn, A.A.P vol-

gens Coblenzer, accentmethode van Svend Smith, SOVT, Lichtenberg

• Specifieke behandelstrategieën: - Neurogene stemproblemen - De transgenderstem

- Psychogene stemproblemen - Mutatiestemproblemen - Muscle tension dysphonia - Partiële en totale laryngectomie

Training• Presentatie- en mediacoaching • Stemtraining voor acteurs en podium-

kunstenaars • Werken met de zangstem

Sprekers Experten in het vakgebied verzorgen de theoretische uiteenzettingen, workshops, coaching en begeleiding.

DoelgroepLogopedisten met interesse in het domein stem. Deelnemers beschikken over de mo-gelijkheid om cliënten met stemproblemen te behandelen. Logopedisten met één of meerdere jaren ervaring in het coachen of behandelen van cliënten met stemproble-men hebben voorrang bij inschrijving.

10

Page 11: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

11

SEMi-oCCLUDED voCAL TRACT: EEN SUPRAgLoTTiSChE AANPAk vooR DE SPREEk- EN zANgSTEM

Stemtherapie en -coaching door middel van semi-occluded vocal tract-oefeningen (SOVT) wordt reeds lange tijd toegepast voor het herstel van stemproblemen en de optimalisatie van het stemgebruik.

De deelnemers ontvangen op voorhand een bundel waarin de theoretische ach-tergronden worden besproken. Tijdens de vorming worden deze achtergronden op een interactieve wijze toegelicht. Nadien volgt er een praktisch luik waarbij enkele SOVT-oefeningen worden aangebracht en ingeoefend: LaxVox (Sihvo), DoctorVox (Denizoglu), Flow-Resistant Straws (Titze), liptrillen, Cup Phonation. Hierbij wordt de studiedag individueel bijgestuurd. Aan de hand van enkele casussen wordt de didac-tische toepassing verduidelijkt. Na deze studiedag heb je inzicht in de theorie, be-heers je de SOVT-oefeningen en kan je ze toepassen bij jouw stemcliënten.

Sprekers • Greet Meyers, zelfstandig logopedist/ stemtherapeut; Stemcentrum en

logopediste Dienst Geriatrie Ziekenhuis Oost-Limburg

• Gert Leunen, zelfstandig logopedist/stemtherapeut; Stemcentrum Zieken-huis Oost-Limburg; lerarenopleiding

Thomas More; leerkracht Woordkunst- Drama, Provinciale Kunsthumaniora hasselt

Doelgroep Logopedisten, stemdocenten, zangdocen-ten, NKO-artsen

Type vorming: studiedagMaximale groepsgrootte: 25Datum: vrijdag 20 januari 2017Uur: 9u00-17u00inschrijfgeld: € 300 inclusief broodjeslunch Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 9 december 2016Accreditatie is aangevraagd

LiDCoMbE PRogRAMMA: EEN gEDRAgSMATigE bEhANDELiNg vooR kLEUTERS DiE SToTTEREN

het Lidcombe Programma werd ontwikkeld in Australië. Zijn efficiëntie is in verschil-lende landen aangetoond aan de hand van studies. In de Nederlandse Richtlijn Ont-wikkelingsstotteren wordt het Lidcombe Programma beschreven als één van de meest aangewezen therapieën voor kleu-ters die stotteren.

De nadruk van deze cursus ligt vooral op het uitleggen, demonstreren (adhv video-opnames) en inoefenen van de principes van het Lidcombe Programma. Na de eer-ste twee cursusdagen hebben deelnemers reeds de mogelijkheid om het programma te implementeren in de praktijk. Tijdens de laatste cursusdag worden geleerde vaardigheden verder aangescherpt. Er worden terugkomdagen georganiseerd na deze workshop zodat consultatie mogelijk blijft op lange termijn. Na afloop ontvangt elke deelnemer een certificaat voor ge-traind Lidcombe therapeut.

Sprekers • Sabine Van Eerdenbrugh (Lidcombe Program Trainers Consortium), opleiding

Logopedie en Audiologie, Thomas More. • Irma Uijterlinde (Lidcombe Program

Trainers Consortium),logopedist NL

Doelgroep Logopedisten en stottertherapeuten met ervaring in het behandelen van kleuters.

Type vorming: cursusMaximale groepsgrootte: 20Data: maandag 21 november 2016 dinsdag 22 november 2016 woensdag 14 december 2016Uur: 9u00-16u30 (14 december tot 12u00)inschrijfgeld: € 500 inclusief cursus & broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: maandag 14 november 2016

ESTiLL voiCE TRAiNiNg SySTEM LEvEL 1: FigURES FoR voiCE CoNTRoL

Estill Voice Training (EVT) gaat uit van 13 basisfiguren voor stemcontrole waar-onder toonaanzet, tongcontrole, verhe-melte controle, strottenhoofd standen en zangers-formant. In level 1 leer je over deze figuren waarbij we gebruik maken van kennis uit de anatomie en fysiologie. Aan de hand van heldere presentaties, de-monstraties, audio- en videovoorbeelden en gezamenlijke oefeningen maak je gron-dig kennis met de training. Je krijgt tools aangereikt waarmee je de stem kunt be-invloeden en verbeteren. Je ziet en voelt welke spiergroepen er aan het werk zijn. De aangeleerde technieken zijn direct toepasbaar.

Deze cursus zal focus leggen op de logope-dische begeleiding van je stemcliënten. Er is ruimte voor interactie en het voorleg-gen van een casus. Toch is het zelf uitpro-beren een niet weg te denken component in deze cursus.

Spreker Alberto ter Doest, stemcoach uit Neder-land, Certified Course Instructor in EVT, ervaren musicalzanger, gastdocent aan diverse conservatoria, schrijver van het universal voice system.

Doelgroep: Logopedisten, stempedagogen, stem-coaches

Type vorming: cursusMaximale groepsgrootte: 12Data: donderdag 17 en vrijdag 18 november 2016Uur: 9u00-18u00inschrijfgeld: € 350 incl. handboek en broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: donderdag 10 november 2016

Page 12: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

SPRAAK

12

STEMPREvENTiE: JoUW STEM, oNzE zoRg

Leraren, advocaten, stadsgidsen, pries-ters … hebben er belang bij hun stem goed te verzorgen, het is hun werkinstrument. Zij zijn zogenoemde ‘professionele stem-gebruikers’. Maar gebruiken ze hun stem wel zo professioneel? Misschien heb je zelf al wat hinder ondervonden van jouw stem? Misschien heb je af en toe last van een vermoeide of pijnlijke keel? 47,5% van de Vlaamse leerkrachten heeft ooit last ge-had met z’n stem. Bijna 1 op de 5 leer-krachten zegt door stemproblemen zelfs niet optimaal te functioneren voor de klas. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat amper 6 uur stemtraining resulteert in een significant betere stem-geving. Binnen de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More werd het stempreventieproject opgestart. Bedoe-ling is om stemproblemen te voorkomen of vroeg op te sporen, zodat erger voor-komen wordt. Met dat doel werd www.stempreventie.be online geplaatst waar je heel wat informatie, adviezen en tips in verband met een goed en hygiënisch stemgebruik vindt. Wil je concreet aan de slag met jouw stem? Volg dan workshops van 3 uur.

SprekerPiet Ceuppens, logopedist, opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More en stemcoach aan de VRT

Doelgroep Iedereen die beroepshalve zijn stem vaak moet gebruiken.

MANUELE TEChNiEkEN iN STEMThERAPiE

Manuele technieken vinden steeds meer een toepassing in de behandeling van de functionele componenten van een dysfonie. In deze cursus willen we logopedisten een goede basis meegeven van manuele tech-nieken, specifiek gericht op personen met een stemprobleem. hierbij richten we ons niet op één methode, maar we vertrekken van een overzicht van de bestaande me-thodes. Een grondige theoretische basis wordt aangeboden om inzichtelijk te kun-nen werken. De cursus omvat daarnaast een uitgebreid praktisch gedeelte, waar-bij de deelnemers de technieken onder begeleiding inoefenen met elkaar.

De cursus omvat twee delen van telkens twee opeenvolgende dagen. Cursisten moeten bereid zijn om tussenin een aantal opdrachten uit te voeren.

Sprekers• Dirk Vanneste, logopedist-stemthera-

peut, privépraktijk Kooigem - Kortrijk • Annelies Labaere, logopedist en lector

opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep Logopedisten met enige ervaring in het behandelen van stemproblemen.

Type vorming: cursusMaximale groepsgrootte: 20Data: donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2017 donderdag 27 en vrijdag 28 april 2017 Uur: 9u00-17u00 inschrijfgeld: € 480Uiterste inschrijfdatum: donderdag 9 februari 2017

Type vorming: workshopMaximale groepsgrootte: onbeperktData: Maandag 20 februari 2017 Uur: 9u00-12u30 inschrijfgeld: € 50Uiterste inschrijfdatum: maandag 13 februari 2017

Page 13: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

NEU

ROG

ENE

COM

MU

NIC

ATIE

STO

ORN

ISSE

N DE CLiëNT CENTRAAL iN AFASiEDiAgNoSTiEk

Tijdens deze studiedag vergelijken we kritisch twee uitgebreide afasietesten: de Comprehensive Aphasia Test-NL en de Akense Afasie Test. Aansluitend stellen we het Functioneringsinstrument NAh (FI-NAh) als recent ontwikkeld digitaal meet-instrument voor. Dit instrument is breed inzetbaar voor alle cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel. Via een online platform krijg je als zorgprofessional een efficiënt beeld van het functioneren van je cliënt én van zijn mantelzorger. Deze studiedag verbreedt en verdiept je kijk op afasie. Dankzij de verkregen informatie kan je beter inspelen op meningsverschil-len tussen cliënt en omgeving en heb je concrete aanknopingspunten voor een be-handelplan op maat.

Sprekers • Dr. Dorien Vandenborre, neurologope-

dist CEPOS Duffel, opleiding Logopedie en Audiologie Thomas More en Vrije Uni-versiteit Brussel

• Dr. Frederik Houben, lector in de oplei-ding Professionele Bachelor in de Ergo-therapie en Vroedkunde hogeschool PXL hasselt

Doelgroep Logopedisten

Type vorming: studiedagMaximale groepsgrootte: 30Datum: donderdag 1 december 2016Uur: 9u00-17u00inschrijfgeld: € 100 inclusief broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: donderdag 24 november 2016

AFASiEThERAPiE ANNo 2017

Een korte, intensieve taaltraining bij cliënten met een chronische afasie heeft een positief effect, maar intensieve be-geleiding is niet eenvoudig te realiseren. Kan je familieleden inschakelen in de behandeling en gebruik van aangepaste computerprogramma’s ter ondersteuning? We stellen Logoclicks, een gedigitaliseerd therapieprogramma, aan je voor. Na het volgen van deze studiedag weet je hoe je therapie-intensiteit kan opdrijven en hoe je familieleden beter kan betrekken bij de behandeling. Je leert hoe je de nieuwste en meest bruikbare applicaties op smart-phone en tablet inzet bij je cliënten.

Sprekers• Lut Vanderwegen, neurologopedist

privépraktijk, hasselt• Lieke Hoppenbrouwers, neurologo-

pedist GZA Sint-Augustinus en opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep Logopedisten

Type vorming: studiedagMaximale groepsgrootte: 25Datum: donderdag 26 januari 2017Uur: 9u00-17u00inschrijfgeld: € 100 inclusief broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: donderdag 19 januari 2017

13

Page 14: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

NEUROGENE COMMUNICATIESTOORNISSEN

Type vorming: studiedagMaximale groepsgrootte: 30Datum: vrijdag 10 maart 2017Uur: 9u00-17u00inschrijfgeld: € 100 inclusief broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: vrijdag 3 maart 2017

DE RoL vAN ACTUELE NEURoWETENSChAPPEN biNNEN DE LogoPEDiE

In de voormiddag focussen we op de op-timale samenwerking tussen de neuroloog en de logopedist. De spreker koppelt de in-formatie verkregen uit klinisch onderzoek en beeldvorming aan recente bevindingen uit de neurowetenschappen. Je leert deze informatie kritisch interpreteren en verta-len naar het werkveld. De namiddag staat in het teken van de spraakmakende rol van de kleine hersenen. Je onderkent de impact van het cerebellum op taal, cog-nitie en gedrag en je hebt concrete kap-stokken hoe je hier in de klinische praktijk best op inspeelt.

Sprekers• Prof. dr. Raf Brouns, MD, PhD,

Kliniekhoofd Neurologie, Cerebrovascu-laire aandoeningen UZ Brussel

• Prof. dr. Peter Mariën, neurolinguïst ZNA Middelheim Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel

Doelgroep Logopedisten en huisartsen

14

EviDENCEbASED hANDELENbiJ AFASiE

Logopedie beïnvloedt de gevolgen van afasie, maar hoe juist? Concrete weten-schappelijke bewijzen worden gekaderd met een specifieke focus op de Rotter-damse Afasie Therapie Studie (RATS)-3. Na deze vorming ben je in staat om evi-dencebased richtlijnen toe te passen in je klinische praktijk, kan je transparan-ter werken en vergroot je de kans op een vlotte overdracht van je cliënt naar een collega-logopedist. Dankzij de resultaten uit RATS-3 krijg je een heldere kijk op het belang van vroege interventie.

Spreker Femke Nouwens, MA Coördinator RATS-3, logopedist en klinisch linguïst, afdeling Neurologie, Erasmus MC Rotterdam

Doelgroep Logopedisten

hoE AANvAARDT JE CLiëNT MET NAh ziJN NiEUWE ik?

het leven van mensen met een niet-aan-geboren hersenletsel (NAh) verandert van het ene moment op het andere. Op vlak van verschillende levensdomeinen vraagt dit een grote aanpassing van de cliënt én zijn omgeving. Tijdens deze vorming wordt ingegaan op het complexe proces van ver-liesverwerking na een hersenletsel en hoe je de cliënt kan helpen de draad van zijn leven weer op te nemen. We zoomen in op ‘vermoeidheid’, één van de meest voorko-mende klachten na een NAh. Vaak wordt dit genegeerd of als normaal en van voor-bijgaande aard bestempeld. Vermoeidheid is echter een ernstige klacht en wordt als erg beperkend ervaren. Je krijgt concrete tips die je in de begeleiding van cliën-ten met NAh kan inzetten. Je leert hen de dag efficiënter indelen, af en toe een rustpauze in te lassen en te genieten van een betere nachtrust.

Spreker Ann Willekens, psycholoog AZ Sint-Jozef en privépraktijk Schoten

Doelgroep Logopedisten

Type vorming: studiedagMaximale groepsgrootte: 25Datum: vrijdag 12 mei 2017Uur: 9u00-17u00Inschrijfgeld: € 100 inclusief broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: vrijdag 5 mei 2017

Type vorming: studiedagMaximale groepsgrootte: 25Datum: vrijdag 24 februari 2017Uur: 9u00-17u00Inschrijfgeld: € 100 inclusief broodjeslunchUiterste inschrijfdatum: vrijdag 17 februari 2017

Page 15: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

AUDI

O

15

SPRAAkAFziEN

heb je problemen met het verstaan van spraak, ook al heb je een goed hoorappa-raat of cochleair implantaat? Spraakafzien of liplezen kan je een steuntje in de rug geven om beter te communiceren. Liple-zen is een natuurlijk gebeuren, iets wat iedereen ‘vanzelf’ kan.

In deze cursus kan je deze vaardigheid trainen in een kleine groep gehoorge-stoorde volwassenen. Onder deskundige begeleiding van een logopedist combineer je nieuwe gesprekstechnieken met wat je aan mondbewegingen, gezichtsexpres-sies en lichaamstaal ziet. Op geregelde tijdstippen nemen studenten van de af-studeerrichting Audiologie deel aan deze cursus.

Deze cursus wordt georganiseerd door de opleiding Logopedie en Audiologie in sa-menwerking met de vereniging ‘Onder ons’.

SprekerEva Schueremans, logopedist Mechelen

Doelgroep Personen met een gehoorprobleem, part-ners en andere geïnteresseerden

vLAAMSE gEbARENTAAL

De gebarencursus is in de eerste plaats een communicatiecursus die toeganke-lijk is voor een ruim publiek. Deze cursus bevat tal van oefeningen om de visuele, motorische en expressieve vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te com-municeren met gebaren. De bedoeling is om een basislexicon en enkele belangrijke grammaticale regels te leren om dagelijk-se gesprekken te kunnen voeren in Vlaam-se Gebarentaal.

SprekerPriscilla Dekie

DoelgroepStudenten Thomas More en andere geïn-teresseerden

Type vorming: cursusMaximale groepsgrootte: 20Data: 25 woensdagen (niet tijdens schoolvakanties)Gratis proefles op woensdag 21 september 2016Uur: 9u30-11u00Inschrijfgeld: € 85 inclusief lidmaatschap van de vereniging ‘Onder Ons’Je ontvangt maandelijks het ledentijdschrift

Type vorming: cursusMaximale groepsgrootte: 20Data: 20 lessenwekelijks op donderdag behalve schoolvakantiesStart op 29 september 2016 tot april 2017Uur: 18u00-20u00Inschrijfgeld: € 125Uiterste inschrijfdatum: donderdag 22 september 2016

Page 16: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

AUDIO

16

FRANS vooR AUDioLogEN

In het audiologisch werkveld kom je als audioloog steeds meer in contact met an-derstaligen, waaronder ook Franstalige patiënten. Vanuit de praktijk merken we een toenemende nood aan expliciete bij-scholing op dit vlak. Deze cursus bevat vijf avonden waarbij je taalkennis van het Frans en je mondelinge taalvaardigheden getraind worden.

In de eerste twee sessies krijg je de kans om je Franse taalvaardigheden op te fris-sen en bij te schaven. Er wordt vooral aan-dacht besteed aan nuttige toepassingen zoals het voeren van een telefoongesprek en de goede opbouw van een gesprek of anamnese. Sessie 3 en 4 behandelen de specifieke audiologische terminologie. We richten ons hierbij zowel op klinische on-derwerpen als op hoortoestelaanpassing. In een afsluitende sessie worden alle aan-geleerde vaardigheden gecombineerd tot een ware praktijkervaring met Franstalige cliënten. Op basis van je gesprek krijg je individuele feedback over je resultaat en mogelijke aandachtspunten.

Spreker • Carmen Wouters, docent Frans, oplei-

ding Secundair Onderwijs, Thomas More • Valérie Wysmantel, docent Frans, oplei- ding Secundair Onderwijs, Thomas More • Gaston Madeira, audioloog,

Veranneman, Brussel

Doelgroep Audiologen

Type vorming: cursusMaximale groepsgrootte: 12Data & uur: donderdag 9 maart 2017 donderdag 23 maart 2017 donderdag 20 april 2017 donderdag 4 mei 2017 donderdag 18 mei 2017Uur: 19u00-21u00inschrijfgeld: € 150Uiterste inschrijfdatum: donderdag 2 maart 2017

Page 17: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

AANBOD 2017-2018

De eerste vormingen 2017-2018 zijn reeds gekend:• cursus Hodson & Paden• cursus Vlaamse Gebarentaal• cursus spraakafzien• postgraduaat stem• postgraduaat leerstoornissen• postgraduaat vloeiendheidsstoornissen• studiedag Lee Silverman Voice Treatment

SUGGESTIES?heb je na het doornemen van de brochure nog andere topics voor een vorming in gedachten? Wil je in 2017-2018 een speci-fieke vorming volgen? Laat het ons zeker weten. Alle suggesties zijn welkom.

[email protected] permanente vorming

AANBOD 2017-2018vACATURES

De opleiding helpt laatstejaars en afgestu-deerden bij hun zoektocht naar een nieu-we job. Door het kosteloos verspreiden van vacatures brengen we werkgevers in contact met alumni. Wil je als werkgever of zelfstandige een vacature bekend ma-ken? Ben je op zoek naar werk? Surf dan naar onze website: http://werkenvia.thomasmore.be

ALUMNiWERkiNg

Samen studeren smeedt banden voor het leven, zowel vriendschappelijk als profes-sioneel. De alumnivereniging wil die band levendig houden en brengt oud-studenten op de hoogte van wat er aan de hoge-school reilt en zeilt via de alumni website. Wil je op de hoogte blijven van de laat-ste alumni nieuwtjes? Volg dan onze face-bookpagina.

CONTACT [email protected]

Alumni Logopedie en Audiologie Thomas More

www.thomasmore.be/alumnila-logopedie-audiologie

17

Page 18: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

18

Page 19: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

19

ThoMAS MoRE

opleiding Logopedie en AudiologieCampus Sanderus, Molenstraat 8,2018 AntwerpenRouteplan:www.thomasmore.be

De vormingen gaan door op één van onze campussen in Antwerpen, tenzij anders vermeld in de brochure. We bezorgen je de praktische info en de locatie voor aan-vang van de vorming per mail.

SUbSiDiESThomas More aanvaardt betaling via kmo-portefeuille. Als zelfstandig logopedist kan je hierop beroep doen. Vanaf 1 april 2016 is de kmo-portefeuille vereenvou-digd. Alle info is terug te vinden op www.kmo-portefeuille.be

ATTESTBij deelname aan een workshop, studie-dag, cursus, webinar of symposium ontvang je een aanwezigheidsattest. Bij deelname aan een postgraduaat ontvang je een of-ficieel erkend postgraduaatsgetuigschrift.

MEER WETEN?Hilde [email protected] of tel +32 (0)3 241 08 29

iNSChRiJvEN

Inschrijven gebeurt via de inschrijvings-module op www.thomasmore.be/lavor-ming tot 7 dagen voor de startdatum tenzij anders aangegeven in de brochure. Betalen gebeurt online via het beveiligd betaalplatform Ingenico. Na betaling ont-vang je een bevestigingsmail. Wanneer een organisatie meerdere personen wil inschrijven, is het noodzakelijk elke deel-nemer afzonderlijk te registreren en de betalingsmodaliteiten per persoon af te handelen.

Studenten krijgen 50% korting voor studie-dagen, workshops en symposia. Dit geldt niet voor een webinar, cursus en postgra-duaat.

ANNULATiEJe kunt kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de start van de vormingsactiviteit. Bij annulatie tussen dag 14 en dag 7 voor aanvang betaal je 30 euro administratie-kosten per ingeschreven activiteit. Annu-leer je later of niet, dan wordt het volle-dige inschrijvingsbedrag gevorderd. Jouw inschrijving kan in het geval van laattij-dige annulatie overgenomen worden door een collega. Als je een workshop of cursus onderbreekt of stopzet, of als je een ses-sie afwezig bent, is er geen prijsvermin-dering noch terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld mogelijk. Bij on-voldoende inschrijvingen of onvoorziene omstandigheden heeft Thomas More het recht een vormingsactiviteit te annuleren of te verplaatsen. In geval van annulatie brengen we je tijdig op de hoogte via het opgegeven mailadres en betalen we het inschrijvingsgeld terug.

iNSChRiJvEN PoSTgRADUATEN

Inschrijven kan door een gemotiveerd schrijven + CV te bezorgen aan de verant-woordelijke van het postgraduaat.

De voorwaarden voor deelname vind je op • www.thomasmore.be/pg-leerstoornissen• www.thomasmore.be/pg-stem• www.thomasmore.be/pg-meertaligheid. Je wordt als kandidaat deelnemer twee we-ken na het verstrijken van de inschrijvings-datum per mail geïnformeerd of je al dan niet kan deelnemen aan het postgraduaat. De postgraduaten vallen onder de organi-satie van het onderwijs. Een deelnemer die voor het eerst inschrijft aan Thomas More, is definitief ingeschreven wanneer hij:• is geregistreerd op de studentenadmi-

nistratie• het contract dat hij bij de registratie

ontvangt, heeft ondertekend.

Meer informatie over het inschrijvingspro-ces op www.thomasmore.be.

ANNULATiE PoSTgRADUATENZodra je een factuur hebt ontvangen gel-den de volgende annulatievoorwaarden. Voor een student die zijn studie stopzet of die verandert van opleiding, is een terugbe-taling of herberekening van het studiegeld mogelijk. Bij vroegtijdige uitschrijving uit een postgraduaat wordt geen studiegeld terugbetaald. De bedragen worden op de website van Thomas More vermeld. (www.thomasmore.be/uitschrijven)

Voor annulatie van het postgraduaat vloeiend-heidsstoornissen: zie www.ecsf.eu

MEER WETEN RoND PRoSTgRADUATEN?• leerstoornissen: [email protected]• stem: [email protected]• meertaligheid: [email protected]• vloeiendheidsstoornissen: [email protected]

PRAKTISCH

Page 20: Logopedie en Audiologie | vormingen (Antwerpen)

Thomas MoreLogopedie en Audiologie | Campus SanderusMolenstraat 8 | 2018 Antwerpen+32 (0)3 241 08 [email protected]/lavorming

www.thomasmore.be/lavorming