Lerend netwerk O&I UHasselt - Universiteit van vandaag · Communicatie van de dienst:...

36
Lerend netwerk O&I UHasselt Eerste hulp bij onderzoek en innovatie (deel 2)

Transcript of Lerend netwerk O&I UHasselt - Universiteit van vandaag · Communicatie van de dienst:...

Lerend netwerk O&I UHasselt

Eerste hulp bij onderzoek en innovatie (deel 2)

O&I Lerend Netwerk UHasselt

Input UHasselt op O&I beleidsmakers

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) verstrekt strategisch advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid en bij uitbreiding aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Kerntaken:

Verstrekt strategisch advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid en aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement;

Voert onderzoek rond thema's inzake het strategische wetenschaps- en innovatiebeleid;

Organiseert overleg in zijn Raad en commissies tussen stakeholders binnen het wetenschaps- en innovatiebeleid;

Communiceert over zijn werking om de impact van zijn adviezen op het beleid en het werkveld te vergroten.

Input UHasselt op O&I beleidsmakers

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)

Beleidsorganen & werkgroepen:

Raad – Prof. Paul Janssen

Commissie Wetenschapsbeleid – Prof. Ken Haenen

Commissie Innovatiebeleid – Prof. Marc D’Olieslaeger

Expertgroep Indicatoren en Begroting – Ann Peters

Input UHasselt op O&I beleidsmakers

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is de ontmoetingsplaats voor de Vlaamse universiteiten.

Binnen de VLIR verenigen zij hun krachten om hun belangen te behartigen tegenover beleidsmakers in het hogeronderwijsveld.

De VLIR heeft tot doel de dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten te bevorderen.

Het overleg tussen de universiteiten betreft de volgende thema's:

Onderwijs & Kwaliteitszorg

Onderzoek

Beheer en Administratie

Diversiteit en Sociaal Beleid

Deel 2: wie doet wat inzake O&I

Onderzoek Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) UHasselt

PXL-research

Innovatie – valorisatie Tech Transfer Office UHasselt

PXL-research

informeren, stimuleren, begeleiden, ondersteunen, monitoren/beheren, organiseren

Kernwoorden DOC

DOC: Opdracht dienst Onderzoekscoördinatie UHasselt

DOC: Opdracht dienst Onderzoekscoördinatie UHasselt

Onderzoeksbeleid DOC ondersteunt het onderzoek en het onderzoeksbeleid van

de UHasselt;

DOC begeleidt (jonge) onderzoekers en implementeert het doctoraatsbeleid;

DOC volgt het externe onderzoeksbeleid op, en geeft er mee vorm aan om snel te kunnen inspelen op wijzigingen en zo de belangen van UHasselt te behartigen;

DOC organiseert de kwaliteitsbewaking van het onderzoek;

DOC monitort onderzoeksindicatoren, toetst deze aan de (inter)nationale standaarden teneinde op basis hiervan input te geven aan het beleid.

Kernprocessen DOC

DOC: Opdracht dienst Onderzoekscoördinatie UHasselt

Onderzoeksfinanciering

DOC vormt de schakel tussen enerzijds de onderzoekers en anderzijds externe financierende overheden/organisaties zoals FWO+, AIO, Belspo, EC, …;

DOC informeert, stimuleert, begeleidt, en ondersteunt onderzoeksprojecten en verzorgt het administratieve beheer ervan.

Kernprocessen DOC

DOC: Opdracht dienst Onderzoekscoördinatie UHasselt

Onderzoeksorganisatie

De dienstverlening van DOC strekt zich uit tot het ondersteunen van contractafsluiting, administratief beheer en rapportering;

DOC maakt deel uit van het ExpertiseCentrum O&O Monitoring (ECOOM) van de Vlaamse Gemeenschap, en staat vanuit die verantwoordelijkheid in voor de organisatie van databeheer van OZ-data.

Kernprocessen DOC

DOC: structuur Dienst Onderzoekscoördinatie

Directeur = Ann Peters

DOC-Project: VSC

Prof. dr. Geert-Jan Bex

Doctoraten &

Onderzoekscarrières

Celhoofd = Nele Nivelle

Celteam =

Lieve Tulleneers

Stefanie Kerkhofs

Ilse Van Damme

Martien Braekers

Sophie Indestege

Projectfinanciering &

Mobiliteit

Celhoofd = Ilse Haeldermans

Celteam =

Leen Lambrechts

Annelies Stockmans

Helen Cheng (tijdelijk kader)

Informatiebeheer &

Data-analyse

Celhoofd = Sadia Vancauwenbergh

Celteam =

Hanne Poelmans (tijdelijk

kader)

Contractregistratie & -beheer

Celhoofd = Daphné Vermin

Celteam =

Annemie Hermans

Chris Bleus

DOC: wie doet wat

Ann Peters Directeur dienst Onderzoekscoördinatie &

Universiteitsbibliotheek

Secretaris Onderzoeksraad

Secretaris Cssie Wetenschappelijke Integriteit

UHasselt vertegenwoordiging in diverse externe raden

Opvolging financieringsprogramma’s: Odysseus, IUAP, Methusalem, …

Voorbereiden, opvolgen v/d implementatie en organisatie v/d evaluatie v/h onderzoeksbeleid v/d UHasselt

Opvolgen van het extern onderzoeksbeleid en omzetten/toepassen waar gepast binnen de UHasselt

Monitoren van onderzoeksindicatoren

Directeur

DOC: wie doet wat

Nele Nivelle Coördinatie cel ‘doctoraten en onderzoekscarrières’

Adviseren bij aanvragen voor persoonsgebonden

financiering (FWO, ERC, …)

Coördinatie doctoraatsbeleid: Informeren over doctoreren, de doctoraatsprocedure, doctoraatsfinanciering en andere

persoonsgebonden financiering;

afstemmen van het UHasselt-doctoraatsbeleid op de Vlaamse en Europese ontwikkelingen terzake;

Onderhandelen en afsluiten van akkoorden met externe partners mbt (gezamenlijke) doctoreren@Uhasselt

Ombudspersoon voor doctorandi

Coördinatie Doctoral School werking

Opvolging ECOOM-loopbaanontwikkeling (ECOOM-UGent)

Het taalbeleid aan de UHasselt;

Doctoraten & Onderzoekscarrières

DOC: wie doet wat

Lieve Tulleneers

Voorbereiding Onderzoeksraden

Contactpunt BOF-programma’s

Contactpunt Herculesprogramma

Opvolging dossiers en overeenkomsten

gezamenlijke doctoraten

Martien Braekers

administratieve ondersteuning Onderzoeksraden

BOF-projectdossiers

Jaarverslag

Doctoraten & Onderzoekscarrières

DOC: wie doet wat

Stefanie Kerkhofs Beleidsondersteuning DS for Medicine & Life Sciences,

en de DS Sciences & Technology

Ontwikkelen modern curriculum voor doctorandi en

postdoctorale onderzoekers binnen de DS

Ilse Vandamme Beleidsondersteuning DS Behavioral Sciences & Humanities

Ontwikkelen modern curriculum

voorbereiden en verzorgen van trainingen

in transferable skills voor jonge OZRS

Sophie Indestege Ondersteuning DS-werking

Ondersteuning gezamenlijke doctoraten

Doctoraten & Onderzoekscarrières

DOC: wie doet wat

Ilse Haeldermans

Coördinatie cel ‘projectfinanciering & mobiliteit’

Opvolgen van onderzoeksbeleid fundamenteel &

strategische basisonderzoek (FWO+, BELSPO,

FET-programma H2020, …);

UHasselt-vertegenwoordiging in interuniversitaire overlegstructuren;

Informeren over fundamenteel & strategische basisonderzoek op verschillende niveaus (Vlaams, Federaal en Europees) en administratieve en strategische ondersteuning bieden bij de aanvraag van projecten

Organisatie van databeheer en analyse en optimaliseren van de onderzoeksdatabanken waaronder het academisch dossier, document server en de contractendatabank

Projectfinanciering & Mobiliteit

DOC: wie doet wat

Leen Lambrechts

Onderzoekers informeren over : mobiliteitsmogelijkheden op verschillende niveaus

(inkomende & uitgaande mobiliteit, binnen en buiten EU)

prijzen, awards en beurzen van verschillende financierders

(FWO, overheid,...) en allerhande stichtingen

het opzetten van netwerken en het organiseren van congressen, workshops.

de verschillende leerstoelen van o.m. Francqui Stichting

Organiseren en beleidsopvolging rond onderzoeksevaluaties;

Vertegenwoordiging in interuniversitaire overlegstructuren;

Opvolging van VABB en de jaarlijkse validatie van publicaties;

Communicatie van de dienst: verantwoordelijk voor de website van de dienst, Porta Mundi, publicaties (Hasselt University at a glance, brochure doctoreren@UHasselt), promomateriaal, jaarverslag Onderzoek & Innovatie.

Projectfinanciering & Mobiliteit

DOC: wie doet wat

Annelies Stockmans

opvolgen onderzoeksbeleid en informeren inzake

strategisch basisonderzoek (IWT, EFRO,

Interreg, ESF, Societal challenges H2020, …) en

administratieve en strategische ondersteuning

bieden bij de aanvraag van projecten

vertegenwoordiging in interuniversitaire overlegstructuren;

Administratieve ondersteuning bieden bij

overheidsopdrachten;

Beleid rond budgetten en financiële regels projecten

Hee Lam ‘Helen’ Cheng

Administratieve ondersteuning externe projecten

Projectfinanciering & Mobiliteit

DOC: wie doet wat

Sadia Vancauwenbergh

Coördinatie cel ‘Informatiebeheer en data-analyse’

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het

UHasselt ECOOM-pakket “Classificatiebeheer

in data governance center”;

Beheer v/d onderzoeksoutputindicatoren Uhasselt

Opstellen van onderzoeksstatistieken voor beleid, evaluatie en interne en externe rapportering

Opvolgen van FRIS-beleid

Hanne Poelmans

Opvolgen university rankings

• Ondersteuning informatiebeheer en data-analyses

Informatiebeheer en Data-analyse

DOC: wie doet wat

Daphné Vermin Coördinatie cel ‘contractregistratie & -beheer’

opvolging en ondertekeningsprocedures van: onderzoeks- en dienstverleningscontracten, registratie en

klassering, rapportering aan bestuur;

projectaanvragen, registratie en klassering;

algemene contracten (huur-verzekeringen-licenties,…),

registratie en klassering;

Chris Bleus

Administratieve ondersteuning contractbeheer

Annemie Hermans

Secretariaat DOC

• Administratieve ondersteuning contractbeheer

Contractregistratie & -beheer

DOC: wie doet wat

Geert Jan Bex

Ondersteunen en begeleiden van computationeel

gericht onderzoek, specifiek waar dit beroep doet

of zou moeten doen op high-performance computing.

UHasselt aanspreekpunt voor Vlaamse Supercomputer

UHasselt vertegenwoordiger in HPC-gerelateerde beleidsorganen

Coördinerend verantwoordelijke voor: ‘Big data’ in Life Sciences

Computationele fysica

DOC-Project VSC

TTO expert Intellectuele

Eigendom

TTO directeur

TTO business

TTO community

TTO admin

TTO expert Vennootschaps-

recht

TTO expert Spin-offs

Tech Transfer Office (TTO): structuur

Structuur TTO: TTO business (1)

TTO business Directe contactpersonen opgedeeld in specifieke domeinen: Lien Geunis: Architectuur, Bouw, Rechten, PXL-OZ

Heidi Cardous: Life sciences (Biomed, LCRP, ziekenhuizen,

GLW), BEW, EDM, Censtat, PXL-OZ

Steven Van Hoof: CMK, imo-imomec, IMOB, PXL-OZ

Opvolging valorisatiedossiers Klankbord en regelmatig overleg Begeleiding inhoud IOF-projectaanvragen

Structuur TTO: TTO business (2)

TTO business

Eerstelijns contact voor de onderzoekers in dat domein inzake valorisatie en IE: Valorisatieluik project Octrooi mogelijkheid Licentie op onderzoeksexpertise Spin-off mogelijkheid Op zoek naar externe partners binnen

valorisatieprojecten Link naar externe experts (Innovatiecentrum,

LRM, bedrijven, IE, …) Klankbord voor de OZ Intake en begeleiding inhoudelijk IOF-

projectaanvragen

TTO expert Intellectuele

Eigendom

TTO directeur

TTO business

TTO community

TTO admin

TTO expert Vennootschaps-

recht

TTO expert Spin-offs

Structuur TTO: TTO experten

Structuur TTO: TTO expert

TTO experten: Lien Geunis: beheer intellectuele eigendom

Heidi Cardous: vennootschapsrecht, juridische opvolging

universiteitsfonds inzake giften en sponsoring Steven Van Hoof: begeleiding spin-off dossiers

De TTO expert wordt ingeschakeld bij specifieke valorisatiedossiers in zijn expertdomein, de TTO business blijft de centrale contactpersoon voor de IOF-er.

TTO expert Intellectuele

Eigendom

TTO directeur

TTO business

TTO community

TTO admin

TTO expert Vennootschaps-

recht

TTO expert Spin-offs

Structuur TTO: horizontale TTO

Structuur TTO: TTO directeur

TTO directeur Elke Piessens

Valorisatie- en IOF-beleid Interuniversitaire contacten (TTO Flanders,

VLIR TTO) Regionale contacten met beleid en

werkgeversorganisaties inzake kennistransfer Limburgse wetenschapsparken Databeheer TT-indicatoren

Structuur TTO: TTO admin

TTO admin Esther Stevens Contactpersoon inzake TTO admin: agendabeheer, financieel beheer,

eerstelijns contact en doorverwijzing IOF secretaris: IOF-raad (agenda, praktische organisatie) Admin IOF-projecten

Contact KMO-portefeuille

Structuur TTO: TTO community

TTO community Anneke Kenens TTO communicatie en marketing (web,

nieuwsbrief, events, vacatures) Rapportering TTO Coördinator lerend netwerk O&I Beleidsvoorbereidend werk

Financieringskanalen onder beheer van TTO

Intern:

Octrooifonds

Spin-off financiering (in overleg met LRM) via KMOFIN2

Extern:

Industrieel Onderzoeksfonds

KMO-portefeuille

Contact DOC

Beleid: Ann

Per Cel: Nele

Ilse

Sadia

Daphne

Secretariaat: Annemie

Webpagina: – www.uhasselt.be/onderzoek: info voor externen +

openstaande oproepen

– Intranet: info voor OZRS (H2020, procedures, databanken)

Contact TTO

• Algemeen: Esther

• Domeinspecifiek: – Heidi

– Lien

– Steven

• Beleid: Elke

• Communicatie: Anneke

• Webpagina: – www.uhasselt.be/techtransfer: info voor externen

– Intranet: info voor OZ (IOF, lerend netwerk)

O&I Lerend Netwerk UHasselt

Website O&I Lerend Netwerk UHasselt

www.uhasselt.be/lerendnetwerk

Vragen