Kolosse deel 10

30
Paulus' brief aan de Kolossers (10) 1 donderdag 1 november 2012 bespreking vanaf Kolosse 3 1

description

1 november 2012

Transcript of Kolosse deel 10

Page 1: Kolosse deel 10

1

Paulus' brief aande Kolossers (10)donderdag 1 november 2012bespreking vanaf Kolosse 31

Page 2: Kolosse deel 10

2

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, 3

Page 3: Kolosse deel 10

3

... MEDEOPGEWEKT door het geloof van de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Kolosse 2:13

1

Page 4: Kolosse deel 10

4

MEDE LEVEND GEMAAKT met Christus, (door genade zijt gij behouden), en heeft ons MEDE OPGEWEKT en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus

Efeze 2:5,6

2

Page 5: Kolosse deel 10

5

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo OOK WIJ IN NIEUWHEID DES LEVENS zouden wandelen.

Romeinen 6:4

3

Page 6: Kolosse deel 10

6

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,zoekt de dingen, die boven zijn,waar Christus is,

1

Page 7: Kolosse deel 10

7

ONDERZOEKT DE SCHRIFTEN (...) die zijn het, die van MIJ getuigen.

Johannes 5:39

Page 8: Kolosse deel 10

8

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,zoekt de dingen, die boven zijn,waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

2

Page 9: Kolosse deel 10

9

De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen...

Hebreeën 8:1

1

Page 10: Kolosse deel 10

10

11 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; 11 deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, VOOR ALTIJD GEZETEN AAN DE RECHTERHAND VAN GOD,13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten.

Hebreeën 10:11-13

2

Page 11: Kolosse deel 10

11

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, 1

Page 12: Kolosse deel 10

12

En AL wat gij doet met woord of werk, doet het ALLES in de naam van Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Kolosse 3:17

Page 13: Kolosse deel 10

13

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

eten, drinken (2:16)

feestdag, sabbatten (2:16)

besnijdenis (2:11)

"raak niet, smaak, roer niet aan" (2:21)

"de leden op die aarde zijn" (3:5)

5

Page 14: Kolosse deel 10

14

3 Want gij zijt gestorven

der zonde gestorven - Rom.6:2

dood voor de zonde - Rom.6:10

voor de wet gestorven - Gal.2:19

met Christus ben ik gekruisigd - Gal.2:20

der wereld gekruisigd - Gal.6:14

5

Page 15: Kolosse deel 10

15

3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

de verborgenheid, die eeuwen en geslachten lang VERBORGEN is geweest - 1:26

in wie al de schatten der wijsheid en kennis VERBORGEN zijn - 2:3

2

Page 16: Kolosse deel 10

16

4 Wanneer Christus verschijnt,

lett. wordt gemanifesteerd

Page 17: Kolosse deel 10

17

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is,

Page 18: Kolosse deel 10

18

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

2

lett. samen met Hem worden gemanifesteerd

Page 19: Kolosse deel 10

19

wanneer Hij komt, om op die dag VERHEERLIJKT te worden IN zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden IN allen, die geloofden;

2Thessalonika 1:10

1

Page 20: Kolosse deel 10

20

4 zijn (=JAHWEH) voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten (...)5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen(...)En JAHWEH, mijn God, zal komen, ALLE HEILIGEN MET HEM.

Zacharia 14:4,5

2

Page 21: Kolosse deel 10

21

5 Doodt DAN de leden, die op de aarde zijn:

NIET:

... MAAR doodt de leden...

Page 22: Kolosse deel 10

22

5 DOODT dan de leden, die op de aarde zijn:

> doodt dan = doe versterven

versterven = overlijden als gevolg van het niet toedienen van vocht en voedsel

Page 23: Kolosse deel 10

23

5 Doodt dan DE LEDEN, die op de aarde zijn:

leden = delen= wat deel uit maakt van

Page 24: Kolosse deel 10

24

5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij,

1

Page 25: Kolosse deel 10

25

Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, "die twee zullen tot één vlees zijn".

1Korinthe 6:16

1

Page 26: Kolosse deel 10

26

5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid,

Page 27: Kolosse deel 10

27

5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte

Page 28: Kolosse deel 10

28

5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte

Page 29: Kolosse deel 10

29

5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

lett. MEER-HEBBEN

Page 30: Kolosse deel 10

30

5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

> dienen van MammonMat.6:24