Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de...

of 17 /17
Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe 29. Januar 2010

Embed Size (px)

Transcript of Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de...

Page 1: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Kader voor integratievisie AlmeloRahmen für das Integrationsleitbild Almelo

Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010

Erläuterung für die Regiegruppe 29. Januar 2010

Page 2: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Context voor IntegratievisieHoe maken we Almelo KleurRijk?Kontext für ein IntegrationsleitbildWie machen wir Almelo FarbenFroh?

1. Demografie in Nederland en Almelo

2. Evaluatie van het gemeentelijk integratiebeleid 2003-2008

3. Heroriëntatie op Integratie op basis van rijksbeleid, VNG- afspraken en voorbeeld Münster

1. Demografie in den Niederlanden und Almelo

2. Evaluation der kommunalen Integrationspolitik 2003-2008

3. Neuorientierung der Inte-gration auf Basis der staatlichen Politik, VNG-Vereinbarungen und Beispiel Münster

Page 3: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Demografie in Nederland Demografie in den Niederlanden

16 miljoen inwoners 1,7 miljoen niet- westerse

allochtonen = 9,4 % Turken , Surinamers,

Marokkanen en Antillianen- Arubanen zijn de grootste groepen niet- westerse allochtonen

Afname van bevolkingsgroei en daling immigratie

2050 2,7 miljoen niet- westerse allochtonen=16%

o 16 Millionen Einwohner

o 1,7 Millionen nicht-westliche Allochthone = 9,4%

o Türken, Surinamer, Marokkaner und Antillianer–Arubaner sind die größten Gruppen nicht-westlicher Allochthone

o Abnahme des Bevölkerungszu-wachses und Rückgang der Immigration

o 2050 2,7 Millionen nicht-westliche Allochtone = 16%

Page 4: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Demografie in AlmeloDemografie in Almelo

25% van inwoners is allochtoon, waarvan

9 % westers 16% niet westers, zijnde• 8% turks• 1% irakees• 1% surinaams• 1% marokaans • 5% overige

25% der Einwohner sind allochthon, wovono 9 % westlicher Herkunfto 16% nicht westlicher Herkunft• 8% Türkisch• 1% Irakisch• 1% Surinamisch• 1% Marokkanisch • 5% sonstige

Page 5: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

1. Evaluatie van het Almelose Integratiebeleid in 20081. Evaluation der Almeloer Integrationspolitik 2008

Op aantal terreinen nog geen volwaardige deelname aan samenleving door allochtonen

Beleid en uitvoering zijn teveel gericht op allochtonen

Regie en duidelijke afspraken met maatschappelijke partners ontbreken

Veel integratiedoelstellingen blijken niet meetbaar

o In verschiedenen Bereichen noch keine vollwertige Teilnahme der Allochthonen an der Gesellschaft

o Politik und Durchführung konzentrieren sich zu sehr auf Allochthone

o Regie und klare Vereinbarungen mit sozialen Partnern fehlen

o Viele Integrationsziele erweisen sich als nicht messbar.

Page 6: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

2. Heroriëntatie op Integratie2. Neuorientierung auf Integration

Ontwikkelingen in rijksbeleid

VNG- afspraken in 2008/2009

Leitbild Münster

o Entwicklungen in der nationalen Politik

o VNG-Vereinbarungen in 2008/2009

o Leitbild Münster

Page 7: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Ontwikkelingen in rijksbeleidEntwicklungen in der nationalen Politik

Jaren 70: remigratie van gastarbeiders en inpassing van rijksgenoten

Jaren 80: minderhedenbeleid > opheffen achterstanden bij groepen

Jaren 90: achterstandenbeleid > algemene voorzieningen voor individu

Vanaf 2001: verharding >acceptatie van Nederlandse kernwaarden

o 70er Jahre: Remigration von Gastarbeitern und Eingliederung von Landsleuten

o 80er Jahre: Minderheitenpolitik > Aufhebung von Defiziten bei Gruppen

o 90er Jahre: Defizitpolitik >allgemeine Einrichtungen für Individuen

o Ab 2001: Verhärtung >Akzeptanz der niederländischen Kernwerte

Page 8: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Rijksnota “Zorg dat je erbij hoort!” 2007-2011Nationale Note “Sorg dafür, dass du dazu gehörst!”

Sterke groei aantal niet-westerse allochtonen (1970 160.000> 2007 1,7 m)

Onbehagen aan beide kanten door islamisering en onvoldoende erkenning

Wederkerigheid en gezamenlijke belangen (= actief burgerschap) centraal

Thema’s maatschappelijke emancipatie en sociale integratie

o Stark steigende Anzahl nicht-westlicher Allochthone (1970 160.000> 2007 1,7Mill.)

o Unbehagen auf beiden Seiten durch Islamisierung und unzureichende Anerkennung

o Gegenseitigkeit und gemeinsame Interessen (=aktives bürgerschaft-liches Engagement) stehen zentral

o Themen gesellschaftliche Emanzipation und soziale Integration

Page 9: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Maatschappelijke emancipatie = gelijke positieGesellschaftliche Emanzipation = gleiche Postion

Betere inburgering Onderwijs > VVE en BBS Diversiteit in jeugdbeleid Arbeidsparticipatie

verhogen Wijkaanpak

o Bessere Integration

o Bildung > WE und BBS

o Vielfalt in der Jugendpolitik

o Arbeitspartizipation erhöhen

o Ansatz auf Stadteilniveau

Page 10: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Sociale integratie = geen etnische scheidslijnenSoziale Integration = keine ethnischen Trennlinien

Actief burgerschap Antidiscriminatie en

antipolarisering Emancipatie en activering

van vrouwen Eergerelateerd geweld Contact en dialoog

o Aktives Bürgerengagement

o Antidiskriminierung und Antipolarisierung

o Emanzipation und Aktivierung von Frauen

o Gewalt im Zusammenhang mit Ehre

o Kontakt und Dialog

Page 11: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

VNG- rijk afspraken in 2008/2009 “Datgene wat ons bindt”VNG- Staat Vereinbarungen 2008/2009 “Dasjenige, was uns bindet”

Belang van samenwerking rijk- gemeenten > gemeenschappelijke agenda

Concrete uitwerking van regelingen en taken/ mogelijkheden op niveau rijk en gemeenten

9 beleidsvelden uitgewerkt

o Bedeutung der Zusammenarbeit Staat – Kommunen > gemeinsame Agenda

o Konkrete Ausarbeitung von Regelungen und Aufgaben/Möglichkeiten auf staatlicher und kommunaler Ebene

o 9 Politikfelder ausgearbeitet

Page 12: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

9 beleidsvelden9 Politikfelder

1. Inburgering2. Onderwijs3. Werk4. Wonen5. Sociale integratie6. Actief burgerschap7. Emancipatie en

participatie van vrouwen8. Veiligheid9. Gezondheid

1. Integration

2. Bildung

3. Arbeit

4. Wohnen

5. Soziale Integration

6. Aktives bürgerschaftliches Engagement

7. Emanzipation und Partizipation von Frauen

8. Sicherheit

9. Gesundheit

Page 13: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Leitbild Münster

Begrip migrant en integratie Grondbeginselen Succesfactoren voor

integratie Algemene doelstellingen Doelstellingen per

beleidsveld

o Begriff Migrant und Integration

o Basisprinzipien

o Erfolgsfaktoren für Integration

o Allgemeine Zielsetzungen

o Zielsetzungen pro Politikfeld

Page 14: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Beleidsvelden MünsterPolitikfelder Münster

Juridisch advies en begeleiding

Taal en onderwijs Economie en werk Wonen en stedelijke

ontwikkeling Jeugdhulpverlening en

maatschappelijke dienstverlening

Gezondheidszorg Ontwikkeling en scholing van

personeel Cultuur en sport PR en voorlichting

o Juristische Beratung und Betreuung

o Sprache und Bildung

o Wirtschaft und Arbeit

o Wohnen und Stadtentwicklung

o Jugend- und Sozialhilfe

o Medizinische Fürsorge

o Entwicklung und Schulung von Personal

o Kultur und Sport

o PR und Aufklärungsarbeit

Page 15: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Inhoud “Hoe maken we Almelo KleurRijk?”Inhalt “Wie machen wir Almelo FarbenFroh?”

Inleiding en aanleiding Begripsbepalingen

“allochtoon” en “integratie” Grondbeginselen Succesfactoren voor

Integratiebeleid Algemene doelstellingen Doelstellingen per werkveld

o Einführung und Anlass

o Begriffsbestimmungen „allochthon“ und „Integration“

o Grundprinzipien

o Erfolgsfaktoren und Integrationspolitik

o Allgemeine Zielsetzungen

o Zielsetzungen pro Arbeitsfeld

Page 16: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Thema’s Themen

1. Inburgering2. Jeugd en Opvoeding3. Onderwijs en educatie4. Participatie5. Wonen6. Ruimtelijke Ordening en Milieu 7. Stadsbeheer8. Sport9. Cultuur10. Actief Burgerschap11. Emancipatie en participatie van vrouwen 12. Veiligheid13. Zorg14. PR en Voorlichting15. Personeel en Organisatie

1. Integration

2. Jugend und Erziehung

3. Bildung und Unterricht

4. Partizipation

5. Wohnen

6. Raumordnung und Umwelt

7. Stadtverwaltung

8. Sport

9. Kultur

10. Aktives bürgerschaftliches Engagement

11. Emanzipation und Partizipation von Frauen

12. Sicherheit

13. Pflege und Fürsorge

14. PR und Aufklärungsarbeit

15. Personal und Organisation

Page 17: Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Unterstützt durch / Mede mogelijk gemaakt door:

www.deutschland-nederland.eu