Kader integraal indiceren - Nederlands Jeugdinstituut ... Kader integraal indiceren Jeugdzorg...

download Kader integraal indiceren - Nederlands Jeugdinstituut ... Kader integraal indiceren Jeugdzorg – Speciaal

of 100

 • date post

  01-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kader integraal indiceren - Nederlands Jeugdinstituut ... Kader integraal indiceren Jeugdzorg...

 • K a d

  e r in

  te g

  ra a l in

  d ic

  e re

  n Jeu

  g d

  zo rg

  – S p

  eciaal o n

  d erw

  ijs – A W

  B Z

  -zo rg

  Kader integraal indiceren is een gecombineerd initiatief

  van het ministerie van VWS, ministerie van OCW, IPO, CIZ,

  ZN, MEE, MO-groep, LCTI en WEC-raad.

  Kader integraal indiceren

  Jeugdzorg – Speciaal onderwijs – AWBZ-zorg

  D V

  C 6

  01 86

  , o n

  tw er

  p : S

  S O

  ( S

  an n

  e S

  ch u

  ts O

  n tw

  er p

  en ),

  D en

  H aa

  g

  i ll

  u st

  ra ti

  es : B

  er t

  va n

  d er

  M ei

  j, K

  at w

  ij k

 • Kader integraal indiceren Voorwoord

  Samenvatting kader integraal indiceren

  Integraal indiceren

  Een raamwerk met zeven kernthema’s

  Regionale Afspraken

  Regionaal stappenplan

  Signalering van gecombineerde zorgvragen

  Delen van beschikbare informatie

  Geïntegreerd traject met één begeleider

  Bevorderen samenhangend aanbod

  Kennisontwikkeling

  Kwaliteitsborging

  Wettelijke eisen aan de indicatietrajecten en –besluiten

  Informatie huishouding

  Privacy

  Bijlage 1

  Bijlage 2

 • Kader integraal indiceren

  Voorwoord 4

  Samenvatting kader integraal indiceren 6

  1 Integraal indiceren 8

  1.1 Visie op integrale indicaties 8

  1.2 Frontoffice – backoffice 9

  2 Een raamwerk met zeven kernthema’s 11

  2.1 Geïntegreerd traject met één begeleider 12

  2.2 Signaleren van gecombineerde onderwijs-zorgvragen 14

  2.3 Delen van beschikbare informatie 16

  2.4 Consultatie 17

  2.5 Bevorderen samenhangend aanbod 19

  2.6 Kennismanagement 21

  2.7 Kwaliteitsborging 22

  3 Regionale Afspraken 24

  4 Regionaal stappenplan 26

  Gebruikte afkortingen 29

  Kader integraal indiceren 1

 • Kader integraal indiceren 2

  Bijlage 1

  1 Signalering van gecombineerde zorgvragen 30

  1.1 Signalering gecombineerde zorgvraag door REC3/REC4 30

  1.2 Signalering gecombineerde zorgvraag door BJZ/CIZ 31

  1.3 Route ‘zorgmijders/ernstige zorgen’ 32

  1.4 Checklist voor cluster 4 leerlingen: is een indicatie van BJZ gewenst? 33

  1.5 Checklist een aanmelding gecombineerde zorgvraag REC3 / CIZ 34

  2 Delen van beschikbare informatie 36

  2.1 Toestemmingsformulier informatie-uitwisseling 36

  2.2 Checklist een aanmelding gecombineerde zorgvraag REC3 / CIZ 37

  2.3 Integraal aanmeldingsformulier REC4 / BJZ (Brabant) 39

  2.4 Integraal aanmeldformulier REC4 / BJZ (Enschede) 42

  4 Geïntegreerd traject met één begeleider 50

  4.1 Procedure indicatiestelling cluster 4 door BJZ 50

  4.2 Geïntegreerde cliëntroute jeugdzorgindicatie door cluster 4 51

  4.3 Samenwerkingsovereenkomst Cluster 4 en BJZ 52

  4.4 Geïntegreerde cliëntroute CIZ, REC 3, MEE 53

  5 Bevorderen samenhangend aanbod 54

  5.1 Geïntegreerd Indicatieadvies BJZ / REC4 (een casus) 54

  5.2 Instrumenten handelingsgerichte diagnostiek voor onderwijs en zorg 56

  6 Kennisontwikkeling 63

  6.1 Kennisoverdracht REC3 Noordoost, CIZ regio 1 en MEE Drenthe 6

  7 Kwaliteitsborging 67

  7.1 Vragenlijst voor ouders/verzorgers 67

  7.2 Monitoring aanmelding pilot harmonisatie indicatiestelling 69

 • Kader integraal indiceren 3

  Bijlage 2

  1 Wettelijke eisen aan de indicatietrajecten en –besluiten 70

  1.1 Bureau Jeugdzorg 71

  1.2 Commissie voor Indicatiestelling (CvI / REC3 en REC4) 73

  1.3 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 76

  2 Informatie huishouding 80

  2.1 Informatieverzameling door de afzonderlijke indicatieorganen 80

  2.2 Overlap in de informatieverzameling 80

  3 Privacy 82

 • Kader integraal indiceren

 • Voorwoord

  Met het kader integraal indiceren onderstrepen de Minister van Onderwijs,

  Cultuur en Wetenschappen en de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn

  en Sport hun gezamenlijk streven naar integrale indicaties voor Jeugdzorg,

  Speciaal onderwijs en AWBZ-zorg.

  Het is de bedoeling dat ouders en kinderen met deze integrale indicatietrajecten

  beter worden geholpen en minder administratieve lasten ondervinden. Een

  tweede doelstelling is het terugdringen van dubbele werkzaamheden door de

  betrokken indicerende instanties. Integraal indiceren moet efficiëncy opleveren

  voor de indicatie-organen.

  Het kader integraal indiceren is een hulpmiddel om bovengenoemde doelen

  te verwezenlijken. De vertegenwoordigers van de betrokken partijen (de minis-

  teries van OCW en VWS, het IPO, de WEC-raad, de MOgroep, het CIZ, MEE-

  Nederland en Zorgverzekeraars Nederland) gaan akkoord met de werkwijze

  van het kader.

  Het vertrekpunt bij het realiseren van integrale indicaties is dat de besturen van

  de betrokken indicerende instanties afspraken met elkaar maken. Op regionaal

  niveau hebben deze afspraken betrekking op de wijze waarop wordt samenge-

  werkt en op de verdeling van de verantwoordelijkheden. De afspraken geven

  de professionals van de instanties de ruimte om integraal naar de vraag van

  kinderen en gezinnen te kijken, en daarnaar te handelen.

  Kader integraal indiceren 4

 • Dit landelijke kader is bedoeld om regio’s te ondersteunen bij het ontwikkelen

  en toepassen van een werkwijze voor integraal indiceren door CIZ, BJZ en

  Speciaal onderwijs (voor clusters 3 en 4). MEE speelt een belangrijke rol bij het

  integrale traject van CIZ en cluster 3 en wordt betrokken bij opstellen en imple-

  menteren van de regionale afspraken.

  Het kader integraal indiceren is een dynamisch document en zal aan de hand

  van voortschrijdend inzicht worden aangepast. Uitgangspunt is dat de integrale

  indicaties worden gerealiseerd binnen de vigerende wet en regelgeving (inclu-

  sief de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

  Het kader integraal indiceren is het resultaat van het thema Harmonisering

  indicatiestellingen. Dit thema is uitgevoerd als onderdeel van Operatie JONG,

  onder verantwoordelijkheid van de ministeries van VWS en OCW.

  Kader integraal indiceren 5

  Het kader integraal indiceren is

  ontwikkeld door

  Partners in Jeugdbeleid

  (Karel Diephuis en Quirien van der Zijden)

  en

  WWRG

  (Peter van Wijk) met hulp van de regio’s

  Helmond (cluster 4 en BJZ), Enschede

  (cluster 4 en BJZ), Amersfoort (cluster 4

  en BJZ), Drenthe (cluster 4 en BJZ, cluster 3

  en CIZ), Rotterdam (cluster 3 en CIZ) en

  Tilburg (cluster 3 en CIZ).

 • Samenvatting kader integraal indiceren

 • Samenvatting kader integraal indiceren

  Doelen van het kader en de afspraken zijn:

  • Het kind (en de ouders) ervaren een aantoonbare verbetering

  • Vermindering van de administratieve lasten

  • Snellere doorlooptijden

  • Integrale hulp

  • Efficiëntere werkwijze bij de indicatie-organen

  • Gebruik van elkaars informatie

  • Geen dubbele onderzoeken en procedures

  Kinderen worden zoveel mogelijk in bestaande reguliere structuren van onder-

  wijs en zorg opgenomen. Als kinderen daar niet (meer) terecht kunnen, komt

  geïndiceerde zorg en/of onderwijs in beeld.

  Stap 1

  Ouders komen bij één van de bestaande loketten – BJZ, CIZ, MEE, REC 4 of

  REC 3 –. Daar signaleert men of er sprake is van gecombineerde zorgvragen.

  Zo ja, dan treden de gemaakte afspraken van het kader integraal indiceren in

  werking.

  Stap 2

  Ouders krijgen één trajectbegeleider die aanspreekpunt is en de verbindingen

  legt met andere instanties en personen.

  Stap 3

  De beschikbare informatie bij de verschillende instanties worden uitgewisseld

  en er vindt consultatie plaats. De beschikkingen worden afgegeven door de

  daartoe bevoegde indicerende instanties (BJZ, CvI en CIZ).

  Stap 4

  De klant ontvangt in een integraal pakket de indicaties waar hij recht op heeft.

  Om bovenstaande tot stand te brengen worden zeven thema’s bestuurlijk

  geborgd. In regionale afspraken wordt de vormgeving en inrichting van deze

  thema’s vastgesteld:

  Kader integraal indiceren 6

 • • signaleren van gecombineerde zorgvragen

  • inzetten van één coördinerende trajectbegeleider

  • delen van beschikbare informatie

  • consultatie

  • bevorderen van een samenhangend aanbod

  • kennismanagement

  • kwaliteitsborging

  Kader integraal indiceren 7

 • Integraal indiceren

 • 1 Integraal indiceren

  1.1 Visie op integrale indicaties

  Kinderen en jongeren begeven zich dagelijks op meerdere levensterreinen,

  zoals gezin, school, werk en vrije tijd. Op al deze terreinen hebben zij ontwikke-

  lingstaken. Zij kunnen