Jaarverslag Samen Vrienden 2009

of 4 /4
ooit zal de financiële ondersteuning door sponsors en ad- verteerders dan ook nodig zijn. Het bestuur is u erkente- lijk. Vooral namens de cliënten van Woonzorggroep Samen. Voor hen heeft Samen Vrienden echt inhoud. Krenten in de pap Wie voor zorg geïndiceerd is, krijgt de zorg die nodig is. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat mensen ook be- hoefte hebben aan afwisseling, zal niemand ontkennen. Meer dan tweeduizend jaar geleden gold bij de Romeinen dan ook de gevleugelde uitspraak: ‘Geef het volk brood en spelen.’ Allerlei vormen van afwisseling zijn dan ook de krenten in de pap, die het leven meer smaak geven, voor gezonde mensen, laat staan voor onze medemensen die door ziekte en zeer zich aan tal van beperkingen blootge- steld zien. Jaaroverzicht Ook in het afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden van de Zuster Kueter Stichting (Nu: Samen Vrienden) diverse activiteiten georganiseerd om gelden bij elkaar te sprok- kelen waarmee activiteiten bekostigd kunnen worden om het leven van de cliënten van Woonzorggroep Samen te Een andere naam De Stichting Vrienden van de Zuster Kueter Stichting heeft haar naam laten veranderen. Sinds de tweede helft van 2009 luidt de nieuwe naam Stichting Samen Vrienden, roepnaam: Samen Vrienden. Samen Vrienden in de meest uitgebreide zin des woords. Als bestuursleden van deze stichting zijn we samen vrien- den. Met de donateurs willen wij de vriendschappelijke betrekkingen bestendigen, ook met de adverteerders op de rolstoelbus. En vooral willen wij vrienden zijn van alle cliënten die zijn toevertrouwd aan de zorg van Woon- zorggroep Samen. Voor hen doen wij het immers allemaal. Doen wat? Geld zien te krijgen om daarmee ten behoeve van de cliënten allerlei zaken te bekostigen die niet uit het normale bud- get betaald kunnen worden. In Den Haag gaat men er nog altijd van uit, dat de zorg zich dient te beperken tot strikt noodzakelijke handelingen. Een dagje samen uit mag dan voor betrokken cliënten fantastisch zijn, geld hiervoor beschikbaar stellen is er echter niet bij. Gelet op de bezuinigingen zal deze situatie de komende jaren zeker niet in positief opzicht wijzigen. Meer dan 2009 Jaaroverzicht Samen Vrienden

Embed Size (px)

description

Jaarverslag Samen Vrienden 2009

Transcript of Jaarverslag Samen Vrienden 2009

Page 1: Jaarverslag Samen Vrienden 2009

Informatie kunt u ook vinden op onze website: www.samenvrienden.nl

Bij Woonzorggroep Samen behoren:

Verpleeghuis Magnushof (Schagen)Zorgcentrum De Bron (Schagen)Zorgcentrum De Zandstee (’t Zand)Zorgcentrum Kapellehof (Den Oever)Zorgcentrum Lelypark (Wieringerwerf)Zorgcentrum Winkelmade (Winkel)Zorgcentrum Noorderlicht (Hippolytushoef)Zorgcentrum Molenweid (Wieringerwaard)Woonzorgcomplex Angelapark (Warmenhuizen)Woonzorgcomplex De Caegstate (Schagen)Woonzorgcomplex Hornhoeve (Dirkshorn)Woonzorgcomplex Huys ten Oghe (Callantsoog)Woonzorgcomplex Maria Mater (’t Veld)Woonzorgcomplex Sabinahof (Waarland)Woonzorgcomplex St. Jozefpark (Tuitjenhorn)Woonzorgcomplex Sint Maartenshof (Sint Maarten) Woonzorgcomplex Parkzicht (Hippolytushoef)Woonzorgcomplex de Carrousel (Breezand)Thuiszorg Samen (Schagen)Seniorenhuisvesting SchagenWijksteunpunt Keijzershoff (Anna Paulowna)

ooit zal de financiële ondersteuning door sponsors en ad-verteerders dan ook nodig zijn. Het bestuur is u erkente-lijk. Vooral namens de cliënten van WoonzorggroepSamen. Voor hen heeft Samen Vrienden echt inhoud.

Krenten in de papWie voor zorg geïndiceerd is, krijgt de zorg die nodig is.Maar daar blijft het dan ook bij. Dat mensen ook be-hoefte hebben aan afwisseling, zal niemand ontkennen.Meer dan tweeduizend jaar geleden gold bij de Romeinendan ook de gevleugelde uitspraak: ‘Geef het volk brood enspelen.’ Allerlei vormen van afwisseling zijn dan ook dekrenten in de pap, die het leven meer smaak geven, voorgezonde mensen, laat staan voor onze medemensen diedoor ziekte en zeer zich aan tal van beperkingen blootge-steld zien.

JaaroverzichtOok in het afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden vande Zuster Kueter Stichting (Nu: Samen Vrienden) diverseactiviteiten georganiseerd om gelden bij elkaar te sprok-kelen waarmee activiteiten bekostigd kunnen worden omhet leven van de cliënten van Woonzorggroep Samen te

Een andere naamDe Stichting Vrienden van de Zuster Kueter Stichting heefthaar naam laten veranderen. Sinds de tweede helft van2009 luidt de nieuwe naam Stichting Samen Vrienden,roepnaam: Samen Vrienden.

Samen Vrienden in de meest uitgebreide zin des woords.Als bestuursleden van deze stichting zijn we samen vrien-den. Met de donateurs willen wij de vriendschappelijkebetrekkingen bestendigen, ook met de adverteerders opde rolstoelbus. En vooral willen wij vrienden zijn van allecliënten die zijn toevertrouwd aan de zorg van Woon-zorggroep Samen.

Voor hen doen wij het immers allemaal. Doen wat? Geldzien te krijgen om daarmee ten behoeve van de cliëntenallerlei zaken te bekostigen die niet uit het normale bud-get betaald kunnen worden. In Den Haag gaat men ernog altijd van uit, dat de zorg zich dient te beperken totstrikt noodzakelijke handelingen. Een dagje samen uitmag dan voor betrokken cliënten fantastisch zijn, geldhiervoor beschikbaar stellen is er echter niet bij. Gelet op de bezuinigingen zal deze situatie de komendejaren zeker niet in positief opzicht wijzigen. Meer dan

2009Jaaroverzicht Samen Vrienden

Vormgeving: SdH

vormgeving en art &

design Bredewold en Buczynski

Page 2: Jaarverslag Samen Vrienden 2009

Adverteren op de Rolstoelbus

Bent u geïnteresseerd in naamsvermelding op onze

rolstoelbus?

Neemt u dan contact op met onze secreta

resse

mevrouw L. de Ruiter, telefoon 0224 – 21 11 11.

U kunt haar ook e-mailen: L.druiter

@woonzorgroepsamen.nllefoon 0224 21

en: [email protected] Andere wensen

Van tijd tot tijd helpen de Vrienden ook om bescheidenerwensen in vervulling te doen gaan. Bijvoorbeeld om deaanschaf van een breedbeeldtelevisie mogelijk te maken,verduisteringsgordijnen aan te schaffen, een dvd-speler,een muziekinstallatie, een videorecorder. Kortom, allemaalzaken die het dagelijks leven van de cliënten kunnen ver-aangenamen.

Het bestuur in 2009Acht leden vormen het bestuur van Samen Vrienden. Hieronder een korte kennismaking.

• Voorzitter is Martin van Exter, van professie tekst-schrijver en freelance docent.

• Arie Brugman is de penningmeester. Van huisuit bankier is hij de aangewezen persoon om over depenningen te waken. Met professionele toewijdingziet hij erop toe dat de gelden verantwoord besteedworden.

• Rutger Jan Bredewold, beeldend kunstenaar en vormgever. Een vrije vogel met oorspronkelijke ideeëndie veel ervaring heeft in de begeleiding van non-pro-fit organisaties in verband met fondswerving.

• Hetzelfde kan opgemerkt worden met betrekking totFriso Scheltema de Heere, als zelfstandig ondernemerwerkzaam in de reclamewereld en die er plezier inheeft om zijn professionele kennis aan te wenden omde naamsbekendheid en de uitstraling van de Vrienden te vergroten.

• Anneke Molenaar werkt in verpleeghuis Magnushof.Zij zit in het bestuur vanwege haar functie als coördi-nator van de vrijwilligers en activiteitenbegeleiding.Ze heeft diverse hobby’s, waaronder het ‘skroive vanWestfriese verhale’.

kunnen opfleuren. In dit jaaroverzicht laten wij zien watwij zoal gedaan hebben om inkomsten te genereren enwat wij ermee gedaan hebben. Dan weet u wat er metuw bijdrage gebeurd is.

Hoe kan ik Samen Vrienden steunen?Misschien voelt u zich aangespoord om aansluiting tezoeken bij Samen Vrienden. Wat dat betreft houden wij ugraag aan het lijntje. Samen Vrienden worden. Dat kanheel eenvoudig. Bijvoorbeeld door donateur te worden.Vanaf € 10,- per jaar schaart u zich bij de Vrienden enoogst u de dankbaarheid van de cliënten van Woonzorg-groep Samen. U zult geen tegenstand ondervinden als umeer dan € 10,- overschrijft op bankrekening 651369525onder vermelding van ‘Donatie aan Samen Vrienden’. Daarnaast zijn er nog diverse andere mogelijkheden omonze doelstellingen te helpen bereiken. Zo kunt u bijvoor-beeld aanschuiven bij onze traditionele Westfriese maal-tijd in restaurant ‘de Ontmoeting’ in verpleeghuisMagnushof in Schagen. Komend jaar. Wanneer precies zalvia de media bekend gemaakt worden. Zeker is wel datdeze activiteit letterlijk en figuurlijk in de smaak valt, ge-tuige het feit dat wij afgelopen jaar diverse gegadigdenmoesten teleurstellen, zo groot was de belangstelling.

Hoe besteden wij onze opbrengsten?Het leeuwendeel van onze opbrengsten is bestemd voorhet rijdend houden van onze rolstoelbus. Jaarlijks legt derolstoelbus zo’n 15.000 km in deze contreien af om cliën-ten de gelegenheid voor een uitstapje te bieden. Vanafdeze plaats willen wij meteen ook onze waardering uit-spreken voor de diverse vrijwilligers die met grote inzetachter het stuur van de rolstoelbus plaatsnemen. Immerszonder hen zou er geen gelegenheid zijn om de cliëntenvan hot naar her te brengen.

Diverse bedrijven staan met naam en logo op de rolstoel-bus vermeld. Voor € 500,- per jaar kan ook uw bedrijf hiereen vermelding krijgen. Dagelijks is de naam van uw be-drijf dan op vele plekken in de Kop van Noord-Holland tezien, hetgeen de uitstraling van uw bedrijf ongetwijfeldten goede komt. En meer dan dat. Want met deze vermel-ding komt tevens naar voren dat uw onderneming getuigtvan maatschappelijke betrokkenheid.

VaarvakantieEén keer per jaar nemen honderd bewoners deel aan eenvaarvakantie op de Nederlandse wateren met het luxehospitaalschip ‘Prins Willem-Alexander’. Een exclusieveonderbreking in het leven van de bewoners van Woonzor-groep Samen. Alleen al het toeleven naar deze unieke vakantie biedt al de nodige voorpret. Ook het gezamenlijkterugkijken op dit afwisselende uitje en het delen van deervaringen en herinneringen heeft een hoog positief soci-aal gehalte en versterkt de onderlinge betrokkenheid encontacten. Het afgelopen jaar stonden wederom twee weken vaarva-kantie gepland. Maar de kosten hiervan zijn niet misselijk.De huur van de ‘Willem Alexander’ bedraagt maar liefst € 23.000,- per week! De Stichting Samen Vrienden heefthiervoor een bijdrage van € 10.000,- gedaan. Maar ook isdeze vakantie mogelijk dankzij diverse medewerkers ènvrijwilligers. Zo gaat dat met Samen Vrienden.

• Co Wiskerke. ‘Na mijn loopbaan bij de KoninklijkeMarine kon ik tijd maken voor dit mooie werk. Ik werkgraag voor – en met de mensen. Daarnaast besteed ikveel tijd aan de lokale politiek en ben ik vrijwilliger bijde atletiekvereniging TAS’82, de Christoforuskerk ende Wijkvereniging Groeneweg.’

• Natascha Stouthart, notaris van professie. De aange-wezen persoon om in de arm te nemen als u of ie-mand uit uw kennissen- of familiekring overweegtschenkingen te doen.

• Wouter Jaarsma, voormalig lid van de Raad van Be-stuur van Woonzorggroep Samen. Koos na een stagetijdens zijn opleiding tot huisarts bewust voor de zorgvoor ouderen. Zijn motto: ‘Je kunt veel meer, als je hetmaar goed aanpakt.’ Met ingang van 1 januari ging hijmet OBU en trad toe tot het bestuur.

• Babs Lont. Zij is lange tijd betrokken geweest bij dezorg en kent het klappen van de zweep. Iedereen kijktgraag uit naar een verzetje. Daar wil mevrouw Lontzich mede voor inzetten.

• Lammie de Ruiter. Zij maakt geen deel uit van hetbestuur, maar als toegevoegd secretaresse is zij on-misbaar. Van tijd tot tijd herinnert zij de voorzitteraan gemaakte afspraken. Een dame die achter deschermen veel belangrijk werk verricht.

Wisselingen bestuur 2010In het komende jaar zullen er in de samenstelling van hetbestuur van Samen Vrienden enkele wijzigingen komen. Dehuidige voorzitter Martin van Exter wil de voorzittershamergraag aan iemand anders overdragen en vervolgens als‘normaal’ lid aanblijven. Arie Brugman, penningmeester, wilna vele jaren uiterst bekwame inzet er een punt achterzetten. Vanaf deze plek alvast een woord van dank aanonze scheidende penningmeester en voorzitter.

Informatie kunt u ook vinden op onze website: www.samenvrienden.nl

Page 3: Jaarverslag Samen Vrienden 2009

Adverteren op de Rolstoelbus

Bent u geïnteresseerd in naamsvermelding op onze

rolstoelbus?

Neemt u dan contact op met onze secreta

resse

mevrouw L. de Ruiter, telefoon 0224 – 21 11 11.

U kunt haar ook e-mailen: L.druiter

@woonzorgroepsamen.nllefoon 0224 21

en: [email protected] Andere wensen

Van tijd tot tijd helpen de Vrienden ook om bescheidenerwensen in vervulling te doen gaan. Bijvoorbeeld om deaanschaf van een breedbeeldtelevisie mogelijk te maken,verduisteringsgordijnen aan te schaffen, een dvd-speler,een muziekinstallatie, een videorecorder. Kortom, allemaalzaken die het dagelijks leven van de cliënten kunnen ver-aangenamen.

Het bestuur in 2009Acht leden vormen het bestuur van Samen Vrienden. Hieronder een korte kennismaking.

• Voorzitter is Martin van Exter, van professie tekst-schrijver en freelance docent.

• Arie Brugman is de penningmeester. Van huisuit bankier is hij de aangewezen persoon om over depenningen te waken. Met professionele toewijdingziet hij erop toe dat de gelden verantwoord besteedworden.

• Rutger Jan Bredewold, beeldend kunstenaar en vormgever. Een vrije vogel met oorspronkelijke ideeëndie veel ervaring heeft in de begeleiding van non-pro-fit organisaties in verband met fondswerving.

• Hetzelfde kan opgemerkt worden met betrekking totFriso Scheltema de Heere, als zelfstandig ondernemerwerkzaam in de reclamewereld en die er plezier inheeft om zijn professionele kennis aan te wenden omde naamsbekendheid en de uitstraling van de Vrienden te vergroten.

• Anneke Molenaar werkt in verpleeghuis Magnushof.Zij zit in het bestuur vanwege haar functie als coördi-nator van de vrijwilligers en activiteitenbegeleiding.Ze heeft diverse hobby’s, waaronder het ‘skroive vanWestfriese verhale’.

kunnen opfleuren. In dit jaaroverzicht laten wij zien watwij zoal gedaan hebben om inkomsten te genereren enwat wij ermee gedaan hebben. Dan weet u wat er metuw bijdrage gebeurd is.

Hoe kan ik Samen Vrienden steunen?Misschien voelt u zich aangespoord om aansluiting tezoeken bij Samen Vrienden. Wat dat betreft houden wij ugraag aan het lijntje. Samen Vrienden worden. Dat kanheel eenvoudig. Bijvoorbeeld door donateur te worden.Vanaf € 10,- per jaar schaart u zich bij de Vrienden enoogst u de dankbaarheid van de cliënten van Woonzorg-groep Samen. U zult geen tegenstand ondervinden als umeer dan € 10,- overschrijft op bankrekening 651369525onder vermelding van ‘Donatie aan Samen Vrienden’. Daarnaast zijn er nog diverse andere mogelijkheden omonze doelstellingen te helpen bereiken. Zo kunt u bijvoor-beeld aanschuiven bij onze traditionele Westfriese maal-tijd in restaurant ‘de Ontmoeting’ in verpleeghuisMagnushof in Schagen. Komend jaar. Wanneer precies zalvia de media bekend gemaakt worden. Zeker is wel datdeze activiteit letterlijk en figuurlijk in de smaak valt, ge-tuige het feit dat wij afgelopen jaar diverse gegadigdenmoesten teleurstellen, zo groot was de belangstelling.

Hoe besteden wij onze opbrengsten?Het leeuwendeel van onze opbrengsten is bestemd voorhet rijdend houden van onze rolstoelbus. Jaarlijks legt derolstoelbus zo’n 15.000 km in deze contreien af om cliën-ten de gelegenheid voor een uitstapje te bieden. Vanafdeze plaats willen wij meteen ook onze waardering uit-spreken voor de diverse vrijwilligers die met grote inzetachter het stuur van de rolstoelbus plaatsnemen. Immerszonder hen zou er geen gelegenheid zijn om de cliëntenvan hot naar her te brengen.

Diverse bedrijven staan met naam en logo op de rolstoel-bus vermeld. Voor € 500,- per jaar kan ook uw bedrijf hiereen vermelding krijgen. Dagelijks is de naam van uw be-drijf dan op vele plekken in de Kop van Noord-Holland tezien, hetgeen de uitstraling van uw bedrijf ongetwijfeldten goede komt. En meer dan dat. Want met deze vermel-ding komt tevens naar voren dat uw onderneming getuigtvan maatschappelijke betrokkenheid.

VaarvakantieEén keer per jaar nemen honderd bewoners deel aan eenvaarvakantie op de Nederlandse wateren met het luxehospitaalschip ‘Prins Willem-Alexander’. Een exclusieveonderbreking in het leven van de bewoners van Woonzor-groep Samen. Alleen al het toeleven naar deze unieke vakantie biedt al de nodige voorpret. Ook het gezamenlijkterugkijken op dit afwisselende uitje en het delen van deervaringen en herinneringen heeft een hoog positief soci-aal gehalte en versterkt de onderlinge betrokkenheid encontacten. Het afgelopen jaar stonden wederom twee weken vaarva-kantie gepland. Maar de kosten hiervan zijn niet misselijk.De huur van de ‘Willem Alexander’ bedraagt maar liefst € 23.000,- per week! De Stichting Samen Vrienden heefthiervoor een bijdrage van € 10.000,- gedaan. Maar ook isdeze vakantie mogelijk dankzij diverse medewerkers ènvrijwilligers. Zo gaat dat met Samen Vrienden.

• Co Wiskerke. ‘Na mijn loopbaan bij de KoninklijkeMarine kon ik tijd maken voor dit mooie werk. Ik werkgraag voor – en met de mensen. Daarnaast besteed ikveel tijd aan de lokale politiek en ben ik vrijwilliger bijde atletiekvereniging TAS’82, de Christoforuskerk ende Wijkvereniging Groeneweg.’

• Natascha Stouthart, notaris van professie. De aange-wezen persoon om in de arm te nemen als u of ie-mand uit uw kennissen- of familiekring overweegtschenkingen te doen.

• Wouter Jaarsma, voormalig lid van de Raad van Be-stuur van Woonzorggroep Samen. Koos na een stagetijdens zijn opleiding tot huisarts bewust voor de zorgvoor ouderen. Zijn motto: ‘Je kunt veel meer, als je hetmaar goed aanpakt.’ Met ingang van 1 januari ging hijmet OBU en trad toe tot het bestuur.

• Babs Lont. Zij is lange tijd betrokken geweest bij dezorg en kent het klappen van de zweep. Iedereen kijktgraag uit naar een verzetje. Daar wil mevrouw Lontzich mede voor inzetten.

• Lammie de Ruiter. Zij maakt geen deel uit van hetbestuur, maar als toegevoegd secretaresse is zij on-misbaar. Van tijd tot tijd herinnert zij de voorzitteraan gemaakte afspraken. Een dame die achter deschermen veel belangrijk werk verricht.

Wisselingen bestuur 2010In het komende jaar zullen er in de samenstelling van hetbestuur van Samen Vrienden enkele wijzigingen komen. Dehuidige voorzitter Martin van Exter wil de voorzittershamergraag aan iemand anders overdragen en vervolgens als‘normaal’ lid aanblijven. Arie Brugman, penningmeester, wilna vele jaren uiterst bekwame inzet er een punt achterzetten. Vanaf deze plek alvast een woord van dank aanonze scheidende penningmeester en voorzitter.

Informatie kunt u ook vinden op onze website: www.samenvrienden.nl

Page 4: Jaarverslag Samen Vrienden 2009

Informatie kunt u ook vinden op onze website: www.samenvrienden.nl

Bij Woonzorggroep Samen behoren:

Verpleeghuis Magnushof (Schagen)Zorgcentrum De Bron (Schagen)Zorgcentrum De Zandstee (’t Zand)Zorgcentrum Kapellehof (Den Oever)Zorgcentrum Lelypark (Wieringerwerf)Zorgcentrum Winkelmade (Winkel)Zorgcentrum Noorderlicht (Hippolytushoef)Zorgcentrum Molenweid (Wieringerwaard)Woonzorgcomplex Angelapark (Warmenhuizen)Woonzorgcomplex De Caegstate (Schagen)Woonzorgcomplex Hornhoeve (Dirkshorn)Woonzorgcomplex Huys ten Oghe (Callantsoog)Woonzorgcomplex Maria Mater (’t Veld)Woonzorgcomplex Sabinahof (Waarland)Woonzorgcomplex St. Jozefpark (Tuitjenhorn)Woonzorgcomplex Sint Maartenshof (Sint Maarten) Woonzorgcomplex Parkzicht (Hippolytushoef)Woonzorgcomplex de Carrousel (Breezand)Thuiszorg Samen (Schagen)Seniorenhuisvesting SchagenWijksteunpunt Keijzershoff (Anna Paulowna)

ooit zal de financiële ondersteuning door sponsors en ad-verteerders dan ook nodig zijn. Het bestuur is u erkente-lijk. Vooral namens de cliënten van WoonzorggroepSamen. Voor hen heeft Samen Vrienden echt inhoud.

Krenten in de papWie voor zorg geïndiceerd is, krijgt de zorg die nodig is.Maar daar blijft het dan ook bij. Dat mensen ook be-hoefte hebben aan afwisseling, zal niemand ontkennen.Meer dan tweeduizend jaar geleden gold bij de Romeinendan ook de gevleugelde uitspraak: ‘Geef het volk brood enspelen.’ Allerlei vormen van afwisseling zijn dan ook dekrenten in de pap, die het leven meer smaak geven, voorgezonde mensen, laat staan voor onze medemensen diedoor ziekte en zeer zich aan tal van beperkingen blootge-steld zien.

JaaroverzichtOok in het afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden vande Zuster Kueter Stichting (Nu: Samen Vrienden) diverseactiviteiten georganiseerd om gelden bij elkaar te sprok-kelen waarmee activiteiten bekostigd kunnen worden omhet leven van de cliënten van Woonzorggroep Samen te

Een andere naamDe Stichting Vrienden van de Zuster Kueter Stichting heefthaar naam laten veranderen. Sinds de tweede helft van2009 luidt de nieuwe naam Stichting Samen Vrienden,roepnaam: Samen Vrienden.

Samen Vrienden in de meest uitgebreide zin des woords.Als bestuursleden van deze stichting zijn we samen vrien-den. Met de donateurs willen wij de vriendschappelijkebetrekkingen bestendigen, ook met de adverteerders opde rolstoelbus. En vooral willen wij vrienden zijn van allecliënten die zijn toevertrouwd aan de zorg van Woon-zorggroep Samen.

Voor hen doen wij het immers allemaal. Doen wat? Geldzien te krijgen om daarmee ten behoeve van de cliëntenallerlei zaken te bekostigen die niet uit het normale bud-get betaald kunnen worden. In Den Haag gaat men ernog altijd van uit, dat de zorg zich dient te beperken totstrikt noodzakelijke handelingen. Een dagje samen uitmag dan voor betrokken cliënten fantastisch zijn, geldhiervoor beschikbaar stellen is er echter niet bij. Gelet op de bezuinigingen zal deze situatie de komendejaren zeker niet in positief opzicht wijzigen. Meer dan

2009Jaaroverzicht Samen Vrienden

Vormgeving: SdH

vormgeving en art &

design Bredewold en Buczynski