Echte vrienden?

27
Echte vrienden? Jeugdthemadienst 7 april Ds. A. Huijgen Muziek: Marleen de Wilde, Bert Horjus, Arjen Kooistra, Minke Peterson & Meino Wiersma

description

Echte vrienden?. Jeugdthemadienst 7 april Ds. A. Huijgen. Muziek: Marleen de Wilde, Bert Horjus, Arjen Kooistra, Minke Peterson & Meino Wiersma. Welkom. Door Gerrit de Beer. Zingen: Heer u doorgrondt en kent mij. Heer U doorgrondt en kent mij, Mijn zitten en mijn staan. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Echte vrienden?

Page 1: Echte vrienden?

Echte vrienden?

Jeugdthemadienst 7 april

Ds. A. Huijgen

Muziek:Marleen de Wilde, Bert Horjus, Arjen Kooistra, Minke

Peterson & Meino Wiersma

Page 2: Echte vrienden?

WelkomDoor Gerrit de Beer

Page 3: Echte vrienden?

Heer U doorgrondt en kent mij,Mijn zitten en mijn staan.En U kent mijn gedachten,Mijn liggen en mijn gaan.De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend.En waar ik ook naartoe zou gaan,Ik weet dat U daar bent.

Heer U bent altijd bij mij,U legt Uw handen op mij,En U bent voor mij,En naast mij,En om mij heen.

Elke dag.

Zingen: Heer u doorgrondt en kent mij

2x

Page 4: Echte vrienden?

Heer U doorgrondt en kent mij,Want in de moederschoot.Ben ik door U geweven,U bent oneindig groot!Ik dank U voor dit wonder heer,Dat u mijn leven kent.En wat er ook gebeuren zal,Dat U steeds bij mij bent!

Heer U bent altijd bij mij,U legt Uw handen op mij,En U bent voor mij,En naast mij,En om mij heen.

Elke dag.

2x

Page 5: Echte vrienden?

Stil gebed

Page 6: Echte vrienden?

Votum en groet

Page 7: Echte vrienden?

Leer mij naar Uw wil te handlen,'k Zal dan in Uw waarheid wandlen;Neig mijn hart, en voeg het saam,Tot de vrees van Uwen Naam.Heer', mijn God, ik zal U loven,Heffen 't ganse hart naar boven;'k Zal Uw Naam en majesteitEren tot in eeuwigheid.

Zingen: Psalm 86:6

Page 8: Echte vrienden?

Gebed

Page 9: Echte vrienden?

1. Loof de HEERE, mijn ziel,en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.2. Loof de HEERE, mijn ziel,en vergeet niet één van Zijn weldaden.3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft,Die al uw ziekten geneest,4. Die uw leven verlost van het verderf,Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,5. Die uw mond verzadigt met het goede,uw jeugd vernieuwt als die van een arend.6. De HEERE doet rechtvaardige dadenen recht aan alle onderdrukten.7. Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.

Schriftlezing: Psalm 103 Door Meta Kooistra

Page 10: Echte vrienden?

8. Barmhartig en genadig is de HEERE,

geduldig en rijk aan goedertierenheid.

9. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,

niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.

10. Hij doet ons niet naar onze zonden

en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde,

zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

12. Zo ver het oosten is van het westen,

zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

14. Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn

en blijft bedenken dat wij stof zijn.

Page 11: Echte vrienden?

15. De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,

als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

16. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer

en zijn plaats kent hem niet meer.

17. Maar de goedertierenheid van de HEERE

is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.

Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,

18. voor wie Zijn verbond in acht nemen

en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.

19. De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,

Zijn Koninkrijk heerst over alles.

Page 12: Echte vrienden?

20. Loof de HEERE, u, Zijn engelen,

sterke helden, die Zijn woord uitvoeren,

gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.

21. Loof de HEERE, al Zijn legermachten,

dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.

22. Loof de HEERE, al Zijn werken,

op alle plaatsen van Zijn heerschappij.

Loof de HEERE, mijn ziel!

Page 13: Echte vrienden?

1. Loof, loof den Heer', mijn ziel, met alle krachten;Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten;Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'!Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden;Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden;Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

Zingen: Psalm 103: 1,7,9

Page 14: Echte vrienden?

7. Geen vader sloeg met groter mededogenOp teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,Dan Isrels Heer' op ieder, die Hem vreest.Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

9. Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen,In eeuwigheid altoos dezelfde wezen:Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,Dat zijn verbond niet trouweloos wil schendenNoch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,Maar die naar eis van Gods verbond betracht.

Page 15: Echte vrienden?

Verkondiging

Page 16: Echte vrienden?

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,toegewijd zijn aan uw eer.Maak mijn uren en mijn tijdtot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterkdoor uw liefde tot uw werk.Maak, dat ik mijn voeten zetop de wegen van uw wet.

Zingen: Neem mijn leven, laat het Heer1, 2, 5, 10

Page 17: Echte vrienden?

Tussenspel

Page 18: Echte vrienden?

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,dat hij U geheiligd zij.Maak mijn hart tot uwe troon,dat, o Heer, uw Geest er woon'.

10. Neem ook mijne liefde, Heer,'k leg voor U haar schatten neer.Neem mijzelf en voor altijdben ik aan U toegewijd.

Page 19: Echte vrienden?

Dankgebed

Page 21: Echte vrienden?

1. Prijs den HEER' met blijde galmen;Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmenVrolijk wijden aan Zijn lof:'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,Hem verhogen in mijn lied.

3. Zalig hij, die in dit leven,Jakobs God ter hulpe heeft;Hij, die door den nood gedreven,Zich tot Hem om troost begeeft;Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,Vestigt op den HEER', zijn God.

Zingen: Psalm 146: 1,3

Page 22: Echte vrienden?

Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;

Page 23: Echte vrienden?

Geloofsbelijdenis vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;wederopstanding des vlezes;en een eeuwig leven.

Amen

Page 24: Echte vrienden?

Machtig God, sterke Rots,U alleen bent waardig.Aard’ en hemel prijzen U,glorie voor uw naam.Lam van God, hoogste Heer,heilig en rechtvaardig,stralend Licht, Morgenster,niemand is als U.Prijst de Vader, prijst de Zoon,prijst de Geest, die in ons woont.Prijst de Koning der heerlijkheid,prijst Hem tot in eeuwigheid.

Zingen: Machtig God, sterke Rots 2x

Page 25: Echte vrienden?

Machtig God, sterke Rots,U alleen bent waardig.Aard’ en hemel prijzen U,glorie voor uw naam.Lam van God, hoogste Heer,heilig en rechtvaardig,stralend Licht, Morgenster,niemand is als U.Prijst de Vader, prijst de Zoon,prijst de Geest, die in ons woont.Prijst de Koning der heerlijkheid,prijst Hem tot in eeuwigheid.

Page 26: Echte vrienden?

Zegen