Vrienden …?

16
Vrienden …? Met de vriend van mijn beste vriend…

description

Vrienden …?. Met de vriend van mijn beste vriend…. Toekomende eeuw. Deze eeuw. Christen. Eschaton. 1. HOE HET KONINKRIJK KOMT. Joh . 16:7-15 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Vrienden …?

Page 1: Vrienden …?

Vrienden …?Met de vriend van mijn beste

vriend…

Page 2: Vrienden …?

Deze eeuw

Toekomende eeuw

Eschaton

Christen

Page 3: Vrienden …?
Page 4: Vrienden …?
Page 5: Vrienden …?
Page 6: Vrienden …?
Page 7: Vrienden …?
Page 8: Vrienden …?
Page 9: Vrienden …?
Page 10: Vrienden …?

1. HOE HET KONINKRIJK KOMTJoh. 16:7-15Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, (zie Col.2:9) maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

• erfenis begint met de komst en de gave van de Heilige Geest– Jezus is heengegaan naar de Vader. Hij is hier niet!– Jezus is je Heer en jouw Heer zegt: ik stuur je de Heilige Geest! 

Page 11: Vrienden …?

De HG brengt je de hele weg naar huis, zonder Hem verdwaal je!

Ef. 1:13-14 In Hem zijt ook gij, … toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de

heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis 

Hij is degenen die je helpt en hielp om het evangelie te begrijpen! 

1 Cor. 12:3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand ... kan zeggen: ‘Jezus is

Heer’ dan door de Heilige Geest.

Hij schept de band met de de hemel!

Romans 8:15-16 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te

vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen:

Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Page 12: Vrienden …?

2. ZONEN EN DOCHTERSMat. 3:16-17 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit

het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest

Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een

stem uit de hemelen zeide:Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie

Ik mijn welbehagen heb.

Rom. 8:14 Want die door de Geest Gods geleid worden, zijn

zonen Gods.

Christen zijn = • eren wat Jezus je als erfenis geeft • leven met en door de Heilige Geest

Page 13: Vrienden …?

3. GEEN AMBIVALENTIE MEER!John 1:47-52 En Natanaël zeide tot hem:Kan uit Nazaret iets goeds komen?

Filippus zeide tot hem:Kom en zie.

Jezus zag Natanaël tot Zich komen en zeide van hem: Zie,

waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is! Natanaël zeide tot

Hem: Vanwaar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem:

Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgeboom.

Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God…

• Getuigenis Filippus blijkbaar niet genoeg voor N• Filippus: kom en zie!

Page 14: Vrienden …?

Wie is de HG wel?

Joh. 16:7-15 …wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken…

Pijnlijke reserves

1 Thes. 5:19-20 Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst en behoudt het goede!

Ef. 4:30 bedroeft de heilige Geest Gods niet…

• Chistenen zijn mensen van de weg, en mensen in de Geest!!!

• Door Hem word je bewaard en beschermd en naar je verlossing gebracht!

• Denk je dat je het zonder Hem kunt?

Page 15: Vrienden …?

De Heilige Geest wil dat je vrienden met Hem word!• Respect voor dat wat je vriend boeit• Luisteren naar wat Hij daarover kwijt wil• Elkaar spreken en 'like-en' 

Vragen:• Wat is je beeld van de HG en waar komt dat vandaan?• Ben je ambivalent? Wil je dat vandaag opgeven?• Kom en zie!

Page 16: Vrienden …?