Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

of 24 /24
JAAR VERSLAG 2012

description

 

Transcript of Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

Page 1: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

1

JAARVERSLAG

2012

Page 2: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012
Page 3: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD 4

ONDERSTEUNING VAN TERUGKEERDERS 6

LOKALE PARTNERORGANISATIES 9

CASUSDRIELUIK 12

TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN (EX-)AMV’S 15

HET JAAR IN CIJFERS 18

PERSONEEL EN BESTUUR IN 2012 21

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 22

3

Page 4: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

4

VOORWOORD

Met enige trots bied ik u het jaarverslag aan van Maatwerk bij Terugkeer over 2012.

Het jaar mag met recht enerverend genoemd worden. We lanceerden maar liefst zeven nieuwe projecten gericht op het versterken van de ondersteuning aan uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde migranten die een toekomst willen opbouwen in hun herkomstland. Daarnaast gingen we opnieuw van start met het programma Beyond Borders. Hierin worden (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) geholpen bij het verbeteren van hun toekomstperspectief, zowel in Nederland als in hun land van herkomst.

Om al deze projecten succesvol te kunnen uitvoeren, verwelkomden we zeven nieuwe enthousiaste en deskundige medewerkers. Tevens konden we onze samenwerking uitbreiden en versterken met gewaardeerde maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Wat wel hetzelfde bleef in 2012: de toewijding van ons en onze samenwerkingspartners om te werken aan een menswaardig bestaan voor terugkeerders en (ex-)AMV’s.

De druk op onze doelgroep om zich terug te trekken uit de Nederlandse samenleving wordt steeds groter, onder meer door de dreigende strafbaarstelling van illegaliteit. Daardoor wordt het voor deze mensen ook steeds lastiger om een toekomstperspectief te ontwikkelen, waar dan ook ter wereld. Van de medewerkers van Maatwerk bij Terugkeer vraagt dit extra aandacht en inlevingsvermogen om individuen en gezinnen met respect en in alle rust te laten oriënteren op een leven in hun herkomstland. Onze lokale partnerorganisaties stellen we daarnaast met financiële middelen en deskundigheidsbevordering in staat om mensen te begeleiden die lange tijd in een moeilijke situatie hebben geleefd.

In het jaarverslag kunt u lezen op welke wijze onze toewijding het afgelopen jaar tot uiting is gekomen. Ik wens u veel leesplezier.

Lenie van GoorDirecteur van Maatwerk bij Terugkeer

Page 5: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012
Page 6: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

6

Als uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren besluiten om terug te keren naar hun land van herkomst, moeten zij een zo goed mogelijke kans krijgen om daar een menswaardig en zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat is waar Maatwerk bij Terugkeer en onze lokale partnerorganisaties voor staan. Cliënten ontvangen een re-integratiebijdrage en langdurige ondersteuning op

maat van een lokaal gewortelde maatschappelijke organisatie met een breed netwerk. De begeleiding richt zich op de belangrijkste bouwstenen van een perspectiefvolle plek in de maatschappij: werk, onderwijs, huisvesting, (psychische) gezondheid en een sociaal netwerk. In 2012 hebben we belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en te verbeteren.

EmbeddednessMaatwerk bij Terugkeer is in 2012 gestart met de vernieuwing van de methodiek om te kunnen toetsen of een cliënt duurzaam re-integreert in het land van herkomst. Leidraad daarbij is het principe van ‘embeddedness’: iemand kan pas volledig meedraaien in een maatschappij als hij in zijn levensonderhoud kan voorzien (economische factor), een beroep kan doen op sociale contacten (sociaal

ONDERSTEUNING VAN TERUGKEERDERS

uit onze nieuwsbrief“Jullie ondersteuning is mijn

enige houvast om mijn leven op te kunnen pakken in Nepal. Dankzij

de re-integratiebijdrage ben ik een schoenenwinkel begonnen. Sylvia, mijn contactpersoon bij Caritas Nepal, geeft me daarnaast goed

advies.”

Maya, terugkeerder naar Nepal

Page 7: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

7

netwerk-factor) en zich geestelijk goed voelt (psychosociale factor). De nieuwe evaluatiemethode zal in 2013 verder gestalte krijgen.

MonitoringMaatwerk bij Terugkeer vindt het belangrijk dat ondersteuning van cliënten zo veel mogelijk is gebaseerd op kennis en ervaring. Uitbreiding en aanscherping van ons monitoringsysteem was daarom prioriteit in 2012. Per cliënt zullen we onder meer de vormen van ontvangen ondersteuning, de resultaten daarvan en eventuele knelpunten nauwkeurig bijhouden in een database. Resultaat hiervan is ook dat we begeleiders in Nederland (van bijvoorbeeld VluchtelingenWerk) goed kunnen informeren over de voortgang van het re-integratieproces van hun voormalige cliënten.

Kwetsbare groepenVeel uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde migranten kampen met psychosociale problemen. In 2012 hebben we onze aandacht hiervoor verhoogd in onze re-integratieondersteuning en voorlichting over terugkeer, onder meer in samenwerking met Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal. Extra kwetsbaar zijn bijvoorbeeld kinderen, zwangere

vrouwen, mensen met een handicap en slachtoffers van mensenhandel. In het project ‘ERSO SURE-VD Asia’ zetten we ons samen met onze Europese en lokale partners in voor betere faciliteiten voor deze groepen in Mongolië, Irak en Pakistan. Ook werken we in Nederland samen met onder meer FairWork en Fier Fryslân om slachtoffers van

mensenhandel een veilige en waardige terugkeer te kunnen bieden.

BekendheidOm de bekendheid van onze ondersteuningsmogelijkheden te vergroten onder de doelgroep, hebben we in 2012 meer dan 25 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor (potentiële) terugkeerders en eerstelijnsorganisaties. In het project ‘Duurzame Terugkeer op Maat’ werken we daarnaast samen met VluchtelingenWerk Nederland, het UAF, IntEnt en HealthNet TPO om de informatievoorziening aan en doorverwijzing van cliënten te verbeteren. Verder hebben we onze website en nieuwsbrief

uit onze nieuwsbrief“Terugkeerders hebben vaak een

lange en moeilijke weg afgelegd en kunnen een steun in de rug goed gebruiken. Een man die we spreken,

belandde na zijn komst naar Europa voor drie jaar in detentie in Frankrijk. Daar knipte hij het haar van de andere gevangenen.

Vervolgens kwam hij in Nederland nog eens negen maanden terecht in vreemdelingenbewaring. Nu

gebruikt hij onze ondersteuning voor het opzetten van een

kapperszaak.”

Programmamedewerker Paul Dallinga op dienstreis in Noord-Irak

uit onze nieuwsbrief“Terugkeerders hebben goede begeleiding nodig. Omdat

zij vaak jarenlang weg zijn geweest, kennen zij de veranderde omstandigheden in het land niet.”

Sylvia Rai, re-integratiemedewerker van de lokale partner in Nepal

(Caritas Nepal)

Page 8: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

8

een nieuwe opzet gegeven, zodat iedereen op de hoogte kan blijven van onze activiteiten.

FinancieringIn totaal werkten we in 2012 aan vijftien projecten die gericht zijn op ondersteuning van cliënten bij terugkeer. De financiers van een of meerdere van deze projecten zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Europees Terugkeerfonds en EuropeAid.

uit onze nieuwsbrief“Het geeft een goed gevoel te weten

dat ik niet alleen sta, dat er mensen zijn waar ik terecht kan

als ik een probleem heb.”

Boniface, terugkeerder naar Burundi

uit onze nieuwsbrief“Wij willen niet dat mensen

terugkeren, maar dat mensen goed terechtkomen als zij zelf - om

wat voor reden dan ook - hebben besloten om terug te keren.”

Programmaverantwoordelijke Linda Janmaat

Page 9: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

9

LOKALE PARTNERORGANISATIES

De lokale partnerorganisaties van Maatwerk bij Terugkeer doen het belangrijkste werk. Met betrokkenheid en deskundigheid begeleiden zij cliënten vanaf het moment van aankomst naar een zelfstandig bestaan in het herkomstland. Onze partners zijn maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van mensenrechten, migratie en/of integratie. Zij kennen de plaatselijke wegen naar de noodzakelijke en gewenste

voorzieningen voor cliënten. Maatwerk bij Terugkeer heeft haar lokale partners het afgelopen jaar opnieuw zowel financieel als inhoudelijk ondersteund om terugkeerders optimaal te kunnen begeleiden.

Succesvolle ondersteuningDe lokale partnerorganisaties van Maatwerk bij Terugkeer spelen een beslissende rol bij een succesvolle re-

integratie van ongedocumenteerden die terugkeren. Deze conclusie trok MDF Training & Consultancy in een evaluatie in 2012 van het driejarige project ‘Terugkeer en Re-integratie van Ongedocumenteerden’. Volgens het evaluatierapport beschikken onze lokale partners over het juiste netwerk in het land van herkomst om ‘embeddedness’ van cliënten mogelijk te maken.

uit onze nieuwsbrief“Wij hebben niet alleen kennis

over migratie en integratie, maar maken ook zelf deel uit van de maatschappij. Daarom zijn wij

bij uitstek in staat om samen met terugkeerders te kijken wat zij

nodig hebben om goed te re-integreren.”

Rosita Milesi, directeur van de lokale partner in Brazilië (IMDH)

Page 10: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

10

uit onze nieuwsbrief“Een vrouw die ik sprak, had zes

jaar in Europa gewerkt om geld te verdienen voor de scholing van haar kinderen en de huisvesting van haar familie. Na terugkeer

bleek de echtgenoot het geld alleen voor zichzelf te hebben gebruikt. De kinderen waren verwaarloosd.

Dit gebeurt vaker in Zuid-Amerika. Unitas, onze Boliviaanse partner, zet zich in voor een beter toekomstperspectief voor dit soort

gezinnen.”

Programmamedewerker Eva van Gestel op dienstreis in Bolivia

Uitbreiding partnerschappenIn 2012 contracteerde Maatwerk bij Terugkeer een structurele partnerorganisatie in Noord-Irak (Koerdistan). Het Erbil Technology and Training Center (ETTC) biedt Irakese terugkeerders advies en training voor het vinden van passend werk. Via haar brede netwerk kan ETTC ook ondersteuning geven op andere gebieden, zoals huisvesting en psychosociale zorg. Maatwerk bij Terugkeer had in 2012 structurele partners in zeven landen met veel

terugkeerders uit Nederland: naast Irak ook Sierra Leone, Burundi, Brazilië, Ghana, Nigeria en Angola. In 2013 komt daar Suriname bij. Terugkeerders naar andere landen bieden we begeleiding van de structurele lokale partners van onze Europese collega-organisaties in het ERSO-netwerk. Op deze manier bieden we nu in totaal in 45 landen ondersteuning op maat.

Partner-bijeenkomstMaatwerk bij Terugkeer zet ieder jaar

verschillende activiteiten op om de deskundigheid te bevorderen van onze lokale partners. Zo organiseerden we in 2012 samen met Caritas België een bijeenkomst waarop de re-integratiemedewerkers hun kennis, ervaringen en ideeën konden delen. Op een tweedaagse conferentie in Brussel kwamen de partners bij elkaar uit Irak, Pakistan, India, Nepal, Armenië, Guinee, Ghana, Marokko, Burundi,

Page 11: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

11

Rwanda, Algerije, Kosovo en Brazilië. Aansluitend brachten de Burundese, Braziliaanse en Ghanese partners een bezoek aan opvanglocaties en migrantenorganisaties in Nederland. Doel hiervan was om de re-integratiemedewerkers een goed beeld te geven van de situatie waaruit cliënten terugkeren.

DienstreizenMedewerkers van Maatwerk bij Terugkeer gaan regelmatig op dienstreis naar landen waar we ondersteuning bieden. Naast monitorbezoeken aan cliënten die recent zijn teruggekeerd, bestaat het

programma uit werkoverleggen met de lokale partner om de onderlinge samenwerking, de begeleiding van terugkeerders en de financiële administratie daarvan goed te laten verlopen. In 2012 zijn er dienstreizen geweest naar Sierra Leone, Burundi, Angola, Irak, Bolivia en Nigeria.

Europese samenwerkingIn het ERSO-netwerk (European Reintegration Support Organisations) werkt Maatwerk bij Terugkeer intensief samen met andere landelijke organisaties in Europa die

ondersteuning bieden bij terugkeer. Het netwerk verschaft leden toegang tot elkaars structurele lokale partnerorganisaties. Verder wisselen de leden kennis en ervaringen uit, organiseren zij partnerbijeenkomsten en proberen zij het draagvlak voor hun werk te vergroten bij nationale en internationale overheden. In 2012 bestond ERSO naast Maatwerk bij Terugkeer uit Accem (Spanje), Caritas Oostenrijk, Caritas België, Caritas Europa, France Terre d’Asile (Frankrijk), Raphaels-Werk (Duitsland), Refugee Action (Groot-Brittanië) en METAction (Griekenland).

uit onze nieuwsbrief“Vrijwel alle terugkeerders geven

na aankomst aan dat zij het niet zien zitten. Wij proberen ze dan op hun gemak te stellen en

te motiveren, bijvoorbeeld door middel van de succesverhalen van eerdere terugkeerders en een goede

planning.”

Bryan Rambharos, directeur van de lokale partner in Suriname (I-Re-Acct)

uit onze nieuwsbrief“Het was voor mij erg verhelderend

om de Ghanese gemeenschap in de Bijlmer te ontmoeten. Ik heb veel ideeën kunnen uitwisselen over wat er nodig is voor mensen die willen terugkeren naar Ghana.”

Grace Kombian, re-integratiemedewerker van de

lokale partner in Ghana (AGREDS), op bezoek in Nederland

uit onze nieuwsbrief“De terugkeerder neemt eerder een

landgenoot in vertrouwen dan een vreemdeling. Dat ze ondersteuning krijgen van een lokale organisatie

is daarom erg belangrijk.”

Ildephonse Nsabimana, re-integratiecoördinator van de lokale

partner in Burundi (Ligue Iteka)

Page 12: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

12

De cliënt James vertrok in 2000 uit Ghana naar Nederland, op zoek naar een beter leven. Hij kreeg echter geen asiel. Na ruim tien jaar overleven in de illegaliteit, had hij er genoeg van en besloot hij om terug te keren.

Waarom koos je voor ondersteuning van Maatwerk bij Terugkeer?“Ik wilde graag terug naar huis, maar ik had daarvoor niet de financiële mogelijkheden. Via een Ghanees radiostation in Den Haag hoorde ik dat er een ngo is die ondersteuning biedt aan gestrande migranten als ik. Dat bleek Maatwerk bij Terugkeer te zijn. Toen heb ik snel de kans gegrepen.”

Hoe hebben Maatwerk bij Terugkeer en de lokale partnerorganisatie jou kunnen helpen?“De re-integratiebijdrage van Maatwerk bij Terugkeer heb ik in samenspraak met de lokale partnerorganisatie gebruikt om een boerderij te beginnen. Hiervoor ben ik jullie erg dankbaar! Maar geld is niet alles. Ik krijg regelmatig bezoek en advies en dat is enorm bemoedigend. Als je weet dat er altijd mensen voor je klaar staan, dan kan dat reden zijn om mijlen ver terug te reizen.”

Hoe gaat het met je nu je bent teruggekeerd?“Ik ben gelukkig met mijn huidige situatie. Met mijn boerderij en veeteelt gaat het goed. Het afgelopen jaar heb ik twee keer geoogst op mijn land van 12 hectare. Daarnaast houd ik meer dan tachtig dieren, waaronder varkens, koeien, schapen, geiten en parelhoenen. In 2012 werd ik in mijn district zelfs verkozen tot ‘Beste Boer’. Nu wil ik mijn boerderij uitbreiden.”

CASUSDRIELUIK

Page 13: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

13

CASUSDRIELUIK

De medewerker van Maatwerk bij Terugkeer Santje Geuze is programmamedewerker bij Maatwerk bij Terugkeer. Zij behandelt de aanvragen voor re-integratieondersteuning van cliënten uit diverse landen, met name in Afrika.

Hoe ging je te werk toen James ondersteuning aanvroeg?“James kwam pas een week voor zijn vertrek bij ons terecht, dus ik moest snel aan de slag. Ik heb hem ingelicht over de procedure en ik heb onze lokale partner voorbereid op zijn komst. James kreeg ook de mogelijkheid om alvast contact op te nemen met de lokale partner. Liever is er veel meer voorbereidingstijd, maar soms is het niet anders. Ook dan proberen we cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Hoe verloopt het re-integratieproces van James?“Het gaat goed met James. Hij is enthousiast en gemotiveerd om zijn doelen na te streven. Dat is een uitstekende instelling om je leven weer op te kunnen bouwen na jarenlang in Europa te hebben rondgezworven.”

Wat vind je van AGREDS, de lokale partnerorganisatie?“James verbleef lange tijd in Nederland en dan word je meestal niet met open armen ontvangen door familie, vrienden en anderen. AGREDS is er dan heel sterk in om een omgeving te creëren waarin hij zijn zorgen kan delen en kan werken aan zijn toekomst. Verder heeft AGREDS James goed kunnen helpen met zijn ondernemingsplan. De medewerkers hebben kennis van de lokale markt en de juiste contacten.”

Page 14: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

14

De medewerker van de lokale partner Grace Kombian werkt als programmamedewerker bij AGREDS (Assemblies of God Relief and Development Services), de lokale partner van Maatwerk bij Terugkeer. Zij begeleidt terugkeerders uit Nederland bij hun re-integratie in Ghana.

Wat doe jij om James te helpen bij zijn re-integratie?“Zijn oorspronkelijke ondernemingsplan voor een boerenbedrijfje klopte niet bij de Ghanese realiteit. Samen met James hebben we toen zijn plan aangepast aan de lokale markt, wat cruciaal is voor de slagingskansen. Ook hebben we hem ondersteund bij het creëren en vergroten van zijn sociaal netwerk, dat nodig is voor zijn re-integratie. We houden nauw contact, zodat hij altijd vertrouwelingen heeft.”

Waarom is het belangrijk dat terugkeerders worden ondersteund door een lokale organisatie?“Terugkeerders hebben na aankomst vaak allerlei angsten en zorgen. James durfde zijn familie bijvoorbeeld niet onder ogen te zien, omdat hij had ‘gefaald’ in Europa. De lokale partner staat dan klaar met advies en begeleiding om integratie in de samenleving mogelijk te maken. Ook kunnen wij de cliënt blijven volgen bij zijn stappen, zodat we zijn progressie kunnen meten en hem kunnen bijsturen waar nodig.”

Wat doet Maatwerk bij Terugkeer om jullie activiteiten te ondersteunen?“We worden natuurlijk financieel ondersteund om ons werk te kunnen uitvoeren. Daarnaast wisselen we ideeën uit over hoe onze dienstverlening nog beter kan. Maatwerk bij Terugkeer organiseerde in 2012 nog een conferentie in België en Nederland, waarin we kennis hebben gemaakt met de situatie waaruit terugkeerders komen. Dat heeft ons enorm verrijkt.”

Page 15: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

15

uit onze nieuwsbrief“Ik wil mijn ware identiteit

laten zien, niet de identiteit die anderen mij hebben gegeven.”

Ishmail uit Sierra Leone op de Ex-AMA Talentenmarkt in Rotterdam, waar hij zijn plan presenteerde om

voetbaltrainer te worden voor kinderen

Zodra alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) 18 jaar worden, moeten zij meestal terug naar hun herkomstland. Vaak belanden zij echter op straat in Nederland, zonder recht op opvang, werk en leefgeld. Een traumatisch verleden, een laag zelfbewustzijn en weinig sociale contacten maken hun situatie extra uitzichtloos. Maatwerk bij Terugkeer biedt niet alleen ondersteuning bij terugkeer, maar helpt ook deze jongeren bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Dat gebeurt via een programma met

een eigen naam, huisstijl, visie en missie: Beyond Borders. Door succesvolle fondsenwerving ging het programma in 2012 na een korte pauze weer volop van start.

EmpowermentDoor een laag zelfbewustzijn en uitsluiting van onder meer werk en onderwijs, staan jongeren in de illegaliteit vaak jaren stil in hun ontwikkeling. Hun toekomstperspectief wordt op deze manier alleen maar slechter. Na een pilot in 2011 is Beyond Borders in 2012 gestart met empowermenttrainingen voor ex-AMV’s. Hierin herontdekken en ontwikkelen de deelnemers hun talenten en leren zij een toekomstplan te maken. Daarbij krijgen zij ondersteuning van een vrijwillige coach. Op een slotbijeenkomst (‘Ex-AMA Talentenmarkt’) presenteren de jongeren hun toekomstplan aan mensen en organisaties die hen mogelijk verder kunnen ondersteunen. In 2012 vond de training plaats in Rotterdam en Den Haag. Daarnaast hebben we de voorbereidingen getroffen voor een editie in

TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN (EX-)AMV’S

Page 16: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

16

Utrecht begin 2013. De training ‘Ondernemen in je eigen toekomst’ werd ontwikkeld en uitgevoerd door stichting New Dutch Connections.

ToekomsttrainingAMV’s zijn zich vaak onvoldoende bewust van wat hen te wachten staat wanneer zij 18 worden en wat zij kunnen doen om hun toekomstkansen te verbeteren. Om daarin verandering te brengen, organiseert Beyond Borders toekomsttrainingen op AMV-locaties. Hierbij worden de jongeren op een toegankelijke manier voorgelicht over de verschillende scenario’s: legaal of illegaal verblijf in Nederland, terugkeer naar het land van herkomst en doormigratie naar een ander land. In 2012 hebben we de training met succes uitgevoerd op de opvanglocaties in

Maastricht. In Tilburg en Drachten was de training minder geslaagd. De effectiviteit van de trainingen blijkt sterk afhankelijk van de motivatie van de jongeren, die lijkt samen te hangen met de mate van begeleiding die zij op de locaties krijgen. Beyond Borders zal deze kwestie in 2013 samen met de locaties oppakken.

Communicatie-kanalenNaast de toekomsttraining proberen we (ex-)AMV’s ook via andere kanalen te bereiken met voorlichting over hun toekomstmogelijkheden. In 2012 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website en een voorlichtingskrant (de ‘AMARAMA’) met onder meer toekomsttips, inspirerende verhalen en een overzicht van de toekomstscenario’s. Om het algemene publiek op de hoogte te houden van onze activiteiten, hebben we in 2012 daarnaast ook een nieuwe Facebookpagina, Twitterpagina en nieuwsbrief gemaakt.

Jongeren-netwerken in herkomstlandenEen sociaal vangnet en eerlijke informatie uit eerste hand over de mogelijkheden om een bestaan op

uit onze nieuwsbrief“Toen ik Towhid de eerste keer

sprak, zei hij: ik heb geen toekomst. Nu heeft hij de droom om steward

te worden. De vraag of hem dat gaat lukken blijft onzeker, alsook

de situatie rondom zijn verblijf in Nederland. Het feit dat hij

in beweging is gekomen en zijn sociaal netwerk aan het vergroten

is, is al heel belangrijk. Want vanuit passiviteit kan niemand

toekomstperspectief ontwikkelen.”

Projectmedewerker Mark de Koning-Man op de Ex-AMA

Talentenmarkt in Rotterdam

uit onze nieuwsbrief“De toekomsttraining heeft mij en vele andere collega’s geholpen om

de weg te vinden naar de juiste begeleiding voor de

jongeren.”

Omar Loudin, mentor op de AMV-locatie in Maastricht

Page 17: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

17

te bouwen in het land van herkomst. Dat is het idee van onze netwerken van jonge ex-asielzoekers die zijn teruggekeerd. In 2012 hebben we de samenwerking versterkt met de bestaande netwerken in Sierra Leone (‘Youth of Sierra Leone’) en Angola (de ‘Angohollanders’). Via speciale Facebookgroepen en -pagina’s gaan zij AMV’s en ex-AMV’s in Nederland voorlichten over wat er wel en niet mogelijk is bij eventuele terugkeer. Voor nieuwe terugkeerders kunnen zij bovendien sociale activiteiten organiseren en hulp bieden bij praktische zaken. Om ook in Noord-Irak een jongerennetwerk op te bouwen, hebben we daar in 2012 samen met IOM en de lokale partner van Maatwerk bij Terugkeer netwerkbijeenkomsten georganiseerd

met jonge terugkeerders. Dit netwerk en haar activiteiten zullen in 2013 verder worden ontwikkeld. Ook werken we aan jongerennetwerken in Afghanistan en Guinee.

FinancieringDe empowermenttrainingen voor ex-AMV’s worden mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van verschillende fondsen en organisaties: het Oranje Fonds, Achmea Foundation, het Skanfonds, de Commissie PIN, het R.C. Maagdenhuis, IOM en een

particulier initiatief. De overige activiteiten worden gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Europees Terugkeerfonds.

uit onze nieuwsbrief“Je moet in jezelf geloven, anders

heb je nergens een toekomst. Iedereen kan contact met mij opnemen. Ik kan alle vragen

beantwoorden en ik help graag!”

Younes, terugkeerder naar Noord-Irak, op de groepspagina op Facebook

van het lokale jongerennetwerk

uit onze nieuwsbrief“Een van mijn vrienden is echt

een maatje van Ishmail geworden. Samen geven ze nu voetbaltraining

aan kinderen. Voor zijn verjaardag nam ik Ishmail mee

naar een wedstrijd van Feyenoord. Dat deed hem veel. Hij is het niet

gewend dat iemand aandacht besteedt aan zijn verjaardag.”

Emily Koning, coach van Ishmail

Page 18: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

Maatwerk bij Terugkeer

bestond alweer

11 jaar!

Het jaar in cijfers

In het ERSO-netwerk hebben we 8 Europese samenwerkingspartners.

We kregen per telefoon en e-mail in totaal circa

1.400 verzoeken

om informatie over de ondersteuningsmogelijk-

heden bij terugkeer.

De re-integratiebijdrage voor cliënten bedraagt

1.500 euro per volwassene en

2.500 euro per kind.

Over de hele wereld hebben we ongeveer

120 collega’s.

We hebben in

45 landen een lokale

partnerorganisatie.

Dit bedrag wordt altijd in

samenspraak met de lokale partner besteedt aan

zaken die de re-integratie bevorderen.

Onze medewerkers legden met het vliegtuig samen een afstand af van in totaal 148.606 kilometer.

Door toekenning van subsidies steeg het

aantal personeelsleden

van 5 naar 12.

Page 19: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

241 CLIËNTEN ZIJN MET ONZE ONDERSTEUNING TERUGGEKEERD NAAR HUN LAND VAN HERKOMST:

44 NAAR BRAZILIË

33 NAAR KAMEROEN

23 NAAR IRAK

22 naar Marokko

11 naar Mongolië

10 naar Togo

8 naar Suriname

9 naar Burundi

14 naar Sierra Leone

13 naar Ghana

1 naar Zuid-Afrika

8 naar Rusland

7 naar Nigeria

6 naar de Filipijnen

6 naar Kosovo

4 naar Armenië

2 naar Colombia

1 naar Ivoorkust

1 naar Rwanda

2 naar Ecuador

2 naar Tanzania

3 naar Senegal

4 naar Bosnië

4 naar Nepal

3 naar Azerbeidzjan

In totaal meldden zich 315 cliënten aan voor onze

re-integratie onder- steuning, een deel hiervan

zal nog in 2013 terugkeren.

Page 20: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012
Page 21: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

21

PERSONEEL EN BESTUUR IN 2012

Personeel

DirecteurLenie van Goor Maatwerk bij TerugkeerLinda Janmaat - programmaverantwoordelijkeEva van Gestel - programmamedewerkerSantje Geuze - programmamedewerkerEefje Smet - programmamedewerkerPaul Dallinga - programmamedewerker

Beyond BordersLiesbeth Devos - projectcoördinatorMark de Koning-Man - projectmedewerker/trainer

CommunicatieTim Looten

OfficemanagerLoes Cornelissen

Financiële administratieRonald Staring - financieel medewerkerDiana Kuster - financieel administratief medewerker

Bestuur

Joep van Zijl voorzitter met portefeuille externe relaties

Han Baartmans bestuurslid met portefeuilles personeelszaken en acquisitie overheid

Gerda Dommerholt bestuurslid met portefeuilles migratie en ontwikkeling en acquisitie overheid

Henk van Dijk penningmeester

Page 22: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

22

v

€ ---------------------------------------------------------------- Baten 1.179.475----------------------------------------------------------------Lasten Personeelskosten 596.304Overige personeelskosten 55.564Huisvestingskosten 29.490Kantoorkosten 44.046Algemene kosten 45.062Projectkosten 412.568----------------------------------------------------------------Som der lasten 1.183.034----------------------------------------------------------------Bedrijfsresultaat (3.559)----------------------------------------------------------------Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6.795Rentelasten en soortgelijke kosten (1.770)----------------------------------------------------------------Resultaat 1.466

Vorm

gevi

ng: w

ww

.cla

ut.n

l - Il

lust

ratie

s: C

hiel

te B

okke

l

FINANCIEEL JAAROVERZICHT

De jaarrekening 2012 is goedgekeurd door het bestuur van Maatwerk bij Terugkeer en positief beoordeeld door Ernst & Young.

22

Page 23: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012
Page 24: Jaarverslag Maatwerk bij Terugkeer 2012

24

Maatwerk bij TerugkeerGoeman Borgesiuslaan 77

3515 ET UtrechtT: +31 (0)30-7551580F: +31 (0)30-7551582

[email protected]

Meer informatie over Maatwerk bij Terugkeer en onze lokale partners:www.maatwerkbijterugkeer.nl

www.facebook.com/maatwerkbijterugkeer

Meer informatie over het ERSO-netwerk:www.erso-project.eu

Beyond BordersGoeman Borgesiuslaan 77

3515 ET UtrechtT: +31 (0)30-7551524F: +31 (0)30-7551582

[email protected]

Meer informatie over Beyond Borders:www.beyondborders.nu

www.facebook.com/beyondbordersnuwww.twitter.com/beyondbordersnu