JAARVERSLAG 2014 CONVENANT PREVENTIE ... ... JAARVERSLAG 2014 CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTING...

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JAARVERSLAG 2014 CONVENANT PREVENTIE ... ... JAARVERSLAG 2014 CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTING...

 • 1

  JAARVERSLAG 2014

  CONVENANT PREVENTIE

  HUISUITZETTING ROTTERDAM

 • 2

  Inhoudsopgave

  1.0 Inleiding 3

  2.0 Deelnemende partijen 5

  3.0 Behandelde onderwerpen 5

  3.1 Operationele zaken 5

  3.2 Eigen Kracht Conferentie 6

  3.3 Gemeente Basisadministratie 6

  3.4 Derdebetaling 6

  3.5 Nieuw Convenant 7

  4.0 Geëffectueerde ontruimingen 2014 8

  5.0 Inzet convenantpartijen 2014 10

  5.1 Afdeling gebiedsteams 10

  5.2 Kredietbank Rotterdam 12

  5.3 Vestia 14

  5.4 Woonbron 16

  5.5 Woonstad 18

  5.6 Havensteder 20

  6.0 Input nieuw convenant vanuit bijeenkomst van 24 september 22

  Bijlagen 23

 • 3

  1.0. Inleiding

  De schuldenproblematiek in Nederland neemt steeds verder toe. Sinds 2008 zien we een

  verdubbeling van het aantal huishoudens dat zich meldt bij schuldhulpverlenende instanties.

  Hoewel de toename zich begint te stabiliseren, zit een significante afname van de problematiek

  er voorlopig niet in. (Nibud, 2014) De situatie in Rotterdam wijkt niet af van het landelijke

  beeld. Om die reden is het van essentieel belang om adequaat in te spelen op de

  schuldenproblematiek in de stad.

  Het convenant preventie huisuitzetting omschrijft de samenwerking die de gemeente

  Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties met elkaar afspreken om een aanpak van de

  schuldenproblematiek te realiseren. Hierbij richten de partijen zich voornamelijk op het

  aanpakken van huurachterstanden en het terugdringen van woningontruimingen op basis van

  huurachterstand.

  Om tot een gezamenlijke aanpak te komen is er samenwerking nodig op verschillende niveaus.

  Op operationeel tactisch niveau wordt er overleg gepleegd. Dit gebeurt in het

  uitvoeringsoverleg (UVO). Medewerkers en tactisch leidinggevende van gemeentelijke

  afdelingen en de vier grote corporaties nemen structureel deel aan dit tweemaandelijkse

  overleg. Op strategisch niveau komen de directieleden van de gemeentelijke diensten en

  corporaties samen in de stuurgroep. Voorstellen, vanuit het UVO, die bijdragen aan de aanpak

  van de problematiek, worden in de stuurgroep besproken. De voorzitter van het UVO neemt

  ook deel aan de stuurgroep en dient daarmee als linking pin. De verbinding met de dagelijkse

  praktijk is hiermee geborgd.

  Het convenant is in 2010 ondertekend voor een tweede periode van vier jaar. In de afgelopen

  vier jaar is er intensief samengewerkt. De resultaten van de samenwerking in 2014 en de

  outcome van de genomen acties vindt u terug in het jaarverslag 2014 dat voor u ligt. In

  volgende hoofdstukken stellen wij de deelnemende partijen voor en omschrijven we de

  onderwerpen die tijdens de overleggen van 2014 zijn behandeld. Hierbij maken we

  onderscheid tussen rand- en bijzaken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van 2014 getoond.

  De resultaten worden begeleid door een algemene analyse. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in

  op de cijfers per convenantpartner. Elke partner draagt in zijn eigen paragraaf bij aan de

  invulling van dit jaarverslag. Deze verslaglegging gebeurt via een vast aantal vragen, die

  individueel worden beantwoord door iedere partner.

  Naast een terugblik en de algemene resultaten vindt u in dit jaarverslag ook een uitgebreide

  toelichting op de inzet en resultaten van de deelnemende partijen aan het UVO. Zoals elk jaar

  besteden we ook in dit jaarverslag aandacht aan het leertraject en daarmee de

  ontwikkelpunten voor de toekomst. Deze ontwikkelpunten worden in het nieuwe convenant in

  drie elkaar opvolgende versies verwoord. Dit betekent dat de afspraken aan de hand van

  praktische haalbaarheid onder woorden worden gebracht en met ingang van 2016 voor een

 • 4

  volgende periode gereed is. Per versie worden er handtekeningen gezet van de betrokken

  partijen.

  Het jaarverslag wordt afgesloten met een aantal casussen die ter illustratie dienen van de inzet

  van de deelnemende partners.

 • 5

  2.0. Deelnemende partijen

  Binnen het uitvoeringsoverleg nemen de volgende partners actief deel aan de overleggen:

  � Corporaties: Havensteder, Woonbron, Vestia en Woonstad Rotterdam. De overige

  corporaties zijn agenda lid en worden via de stukken op de hoogte gehouden.

  � Gemeente: Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Directie Activering en Welzijn,

  Afdeling Gebiedsteams.

  � Gemeente: Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Directie Activering en Welzijn,

  Kredietbank Rotterdam (KBR).

  Vanuit de corporaties sluiten middenkadermanagers en uitvoerende medewerkers aan bij het

  UVO. Vanuit de gemeente nemen een LZN coördinator en een

  beleidsmedewerker/ketenregisseur LZN (vanuit de Afdeling Gebiedsteams) deel aan het

  uitvoeringsoverleg alsmede een teammanager en een kwaliteitsmedewerker KBR. Met deze

  afvaardiging is er genoeg kennis en mandaat aan tafel om tactische beslissingen te nemen.

  Tevens is er kennis over de strategische doelstellingen per organisatie ‘aan tafel’, zodat

  voorgestelde richtingen vroegtijdig worden beoordeeld op toepasbaarheid binnen het eigen

  beleid.

  De corporaties zitten het UVO voor. De voorzitter is een jaarlijks roulerende functie. Dit jaar

  was Havensteder de voorzitter en gastheer van het UVO. De rol van secretaris is in handen van

  de gemeente, welke in 2014 is uitgevoerd door de Kredietbank Rotterdam.

  3.0. Behandelde onderwerpen

  3.1. Operationele zaken

  In 2013 werd geconstateerd dat het UVO te vaak op tactisch/strategisch niveau opereerde.

  Hierdoor werd de problematiek vanaf de werkvloer onvoldoende besproken. Dit is juist de

  essentie van het UVO. In 2014 is er veel aandacht besteed het bespreken van operationele

  zaken. Er zijn verschillende malen casussen voorgelegd en besproken in het UVO. Door per

  casus in te gaan op de loop van het proces en de ondernomen stappen per actor, kon er zeer

  nadrukkelijk de vinger op de zere plek worden gelegd. De leerpunten uit de praktijk bieden een

  waardevolle input voor het nieuw op te stellen convenant in 2015. Het bespreken van de

  casussen gebeurt in vertrouwen en met wederzijdse begrip. Heel duidelijk komt naar voren dat

  iedere partij aansluit met als doel om huurders/burgers te helpen in hun

  schuldenproblematiek. Het bespreken van casuïstiek zal dan ook voor 2015 een vast

  agendapunt zij op de agenda van het UVO.

 • 6

  3.2. Eigen kracht conferentie

  Elke corporatie heeft in 2014 een aantal dossiers aangemeld voor een Eigen Kracht

  Conferentie. Via een eigen kracht conferentie wordt een dringende schuldenproblematiek in

  samenwerking met het netwerk van de huurder opgepakt. Het eigen netwerk bestaat uit

  familie, vrienden, kennissen of zelf de buren. Iedereen die betrokken is bij de schuldenaar en

  wil meewerken aan de aanpak is welkom. Door de inzet van het eigen netwerk komen er vaak

  verrassende oplossingen tot stand die veel draagvlak hebben bij de schuldenaar. De resultaten

  van de conferenties lopen uiteen. Goede resultaten wisselen zich af met onsuccesvolle

  conferenties. Niet elke schuldensituatie kan worden vlotgetrokken middels inzet van een Eigen

  Kracht Conferentie. Bij huurders met een breed en draagkrachtig netwerk is de aanpak een

  mogelijkheid. Huurders die er alleen voor staan, hebben een andere aanpak nodig. De eigen

  kracht conferentie is een van de middelen in de aanpak van de schuldenproblematiek. De

  gemeente heeft besloten in 2015 geen EKC’s meer in te kopen voor het onderwerp schulden.

  De filosofie achter de EKC’s hebben de samenwerkingspartners wel inzicht gegeven in de

  mogelijkheden binnen het netwerk van de klant.

  3.3. Gemeentelijke basisadministratie

  Het convenant richt zich op alle Rotterdammers, maar met name op de aanpak van drie

  specifieke risicogroepen: huurders die bekend zijn bij de Lokale Zorgnetwerken, 65 plussers en

  huishoudens met minderjarige kinderen. Om adequaat en volledig in te zetten op genoemde

  doelgroepen is signalering van groot belang. De signalering begint bij de corporaties. Bij de

  risicogroep ouder dan 65 jaar is de constatering eenvoudig door de corporatie te bepalen. Bij

  de constatering van huishoudens met minderjarige kinderen lopen de corporaties tegen het

  probleem aan van onvolledige informatie. Huishoudens met kinderen schrijven nieuw geboren

  kinderen veelal niet in bij de verhuurder. Wel zijn kinderen bekend binnen de gemeentelijke

  basis administratie (GBA). Om volledig te zijn in de aanpak is inzicht in de GBA een noodzakelijk

  middel. Het UVO heeft de urgentie hiertoe onderbouwd ingebracht bij de stuurgroep . Vanuit

  de stuurgroep is bepaald dat GBA een noodzakelijk middel is en dat corporaties toegang

  dienen te krijgen tot de GBA.

  3.4. Derdebetaling

  Rotterdammers worden geacht zoveel mogelijk zaken zelf te regelen. De professionals zijn er

  niet om voor de burgers te zorg