JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat...

36
JAARVERSLAG 2011

Transcript of JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat...

Page 1: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

JAA

RV

ER

SLA

G 2

011

Page 2: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in
Page 3: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

3mPD Jaarverslag 2011

INHOUDSOPGAVE

PROFIEL 5

KERNCIJFERS 5

VOORWOORD VAN DE DIRECTIE 6

1 DIRECtIEvERSlag 9

1.1 Klantenincontrol 9

1.2 Inkomensproductenvoorzelfstandigenzonderpersoneel 14

1.3 Risicobeheersingbasisvooruitvoeringstaken 13

1.4 ICtzorgtvoorflexibiliteitenbetrouwbaarheid 15

1.5 Waarderingvoordienstverlening 16

1.6 Financieelresultaat 16

1.7 Mediabrancheisinbeweging 17

1.8 Marktpositieversterken 17

1.9 Organisatieenmedewerkers 18

1.10 Bouwenaanvertrouwen 19

2 PERSONalIa 20

3 JaaRREKENINg 21

3.1 Balansper31december2011 22

3.2 Staatvanbatenenlasten 23

3.3 grondslagenvoorwaarderingenresultaatbepalingindejaarrekening 24

3.4 toelichtingopdebalans 26

3.5 toelichtingopdestaatvanbatenenlasten 28

3.6 toelichtingalgemeen 30

4 OvERIgEgEgEvENS 31

4.1 Statutairewinstbestemmingsregeling 31

4.2 voorstelwinstbestemming2011 31

4.3 Nietuitdebalansblijkenderegelingen 31

4.4 Controleverklaringvandeonafhankelijkeaccountant 32

inhoudsopgave

Page 4: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

4 mPD Jaarverslag 2011

Page 5: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

5mPD Jaarverslag 2011

PROFIELMEDIaPENSIOENDIENStEN(MPD)ISEENDIENStvERlENERDIEZICHHOOFDZaKElIJK

BEZIgHOUDtMEtDEUItvOERINgvaNDEPENSIOENREgElINgENvaNPENSIOENFONDSEN

INDEMEDIaSECtOR.DaaRNaaStISMPDvERaNtWOORDElIJKvOORDEUItvOERINgvaNDE

ZORgvERZEKERINgStaKENvaNHEtlaBElPNOZIEKtEKOStEN.

MPDiseencoöperatiezonderwinstoogmerkmettweeleden:PensioenfondsPNOMediaenzorgverzekeraar

PNOZiektekosten.Beidenietbtw-plichtigeledenzijnvertegenwoordigdindealgemeneledenvergadering.

Detoelatingvannieuweledenisstatutairgeregeldenmogelijkmettoestemmingvandeledenraad.Het

dagelijksbestuurvandecoöperatieisinhandenvandedirectie.tevensiseenRaadvantoezichtingesteld.

voorMPDzijndespecifiekebehoeftenenwensenvandeklantleidend.Weproberenhenproblemenuit

handentenemen.Metpersoonlijkeaandacht,eenproactievebenaderingenflexibiliteitincombinatiemeteen

beheersbareuitvoering,bouwenwijaaneenpositievelangetermijnrelatiemeteenselectegroepklanten.Dat

zorgtervoordatwijonsdaadwerkelijkkunneninlevenindeklant.MPDisgehuisvestinHilversumenstaat

–letterlijkenfiguurlijk–dichtbijdeklantenindemedia.

MPDbiedthaarklanteneensterkrisicomanagement.Eenuitvoerigerapportagelijnmetstriktedeadlines

eneengoederelatiemetdetoezichthoudershoortdaarbij.Zowelvoordepensioenuitvoeringalsvoorde

beleggingenlegtMPDverantwoordingafvolgensdeinternationalestandaardISaE3402.Dewerkwijzevan

MPDwordtweerspiegelddooreenaantoonbarehogeklanttevredenheid.

KERNCIjFERS

(bedragen x € 1.000) 2011 2010

Netto-omzet 6.944 6.080

Resultaatnabelastingen 407 275

Eigenvermogen 2.782 2.375

Personeel(fte) 45,2 48,4

profiel en kerncijfers

Page 6: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

6 mPD Jaarverslag 2011

VOORWOORD VAN DE DIRECTIE

2011ISHEtEERStEvOllEDIgEJaaRINHEtBEStaaNvaNDEUItvOERINgSORgaNISatIEMPD,NaDE AFSPLITSING VAN HET PENSIOENFONDS VOOR WERKNEMERS IN DE MEDIA IN MAART 2010.DENIEUWEStRUCtUURISvERDERUItgEKRIStallISEERDENWERKtNaaRtEvREDENHEID.ERISgOED

gEBRUIKgEMaaKtvaNDEMOgElIJKHEDENDIEDEStRUCtUURWIJZIgINgBIEDt.

DehoofdtaakvanMPDisdeuitvoeringvandepensioenregelingenvanhetpensioenfondsvoorwerknemers

indemedia.Defocusligtprimairbijhetproactiefbedienenvanhetfondsenhaarbestuur.MPDstaatopen

voordeeventueleuitvoeringvandepensioenregelingenvooranderepensioenfondsenindemediasector.Hier

wordtechtergeenactievestrategieopgevoerd.Deambitieszijnermeeropgerichtomwaarmogelijkmet

pensioenfondsensamentewerken.voorwaardedaarbijisdatdesamenwerkingleidttotwederzijdsvoordeel

en/ofkansenbiedtvooreeneventuelefusiemetonzepensioenfondsklant.

Inhetverslagjaarisookveelenergiegestokeninactiviteitenbuitenpensioenuitvoering,metnamevoorPNO

Ziektekosten.Bijdezorgverzekeraarisdegovernanceaangepastenzijndeeerstestappengezetnaarde

nieuwestrategie.DaarnaastheeftMPDdeproductenvoorzzp’ersverdergeoptimaliseerd.Doordenieuwe

structuurisdestrategischeflexibiliteittoegenomen.Ditkwamvanpasbijdevoorgenomenwaardeoverdracht

vaneenpensioenfondsvoorwerknemersinfilm-enbioscoopbedrijvennaaronzepensioenfondsklant.Hierop

vooruitlopendheeftMPDmetingangvan1januari2012depensioenuitvoeringvanditpensioenfondsvoorhaar

rekeninggenomen.DaarmeeheeftMPDtijdelijkeentweedeklantwaarvoorzijdepensioenenuitvoert.

Pensioenfondsvoorwerknemersindemedia

Doordestandvandedekkingsgraadultimo2011heefthetpensioenfondsvoorwerknemersindemediade

ultiemenoodmaatregelpensioenverlagingmoetenaankondigen.Overhetheleverslagjaarlietdefinanciële

situatievanhetfondsdoorturbulentemarktontwikkelingengrotebewegingenzien.Deeerstezes

maandenbevonddedekkingsgraadzichruimschootsbovenhetherstelpaddatsinds2009wordtgevolgd.

voorwood van de directie

Page 7: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

7mPD Jaarverslag 2011

voorwood van de directie

Ophethoogtepunt,eindjuni,stonddedekkingsgraadop104,8%.Onderinvloedvandalendebeurskoersenen

vooraldesterkdalenderente,gingdedekkingsgraaddaarnaonderuittotveronderhetniveauvanhetherstel-

pad.Daardoorstonddetweedehelftvan2011inhettekenvandeaanvullendemaatregelendienoodzakelijk

zijngewordenomeind2013devereistedekkingsgraadvan104,3%tehalen,zoalshetkortetermijnherstelplan

beoogt.Naaraanleidingvandeevaluatievanhetherstelplanheeftonzepensioenfondsklantinfebruari2012

eenvoorgenomenpensioenverlagingvan5,9%moetenaankondigen.Dezezalper1april2013wordenuitge-

voerdalsdedekkingsgraadzichin2012onvoldoendeherstelt.Daarnaastbestaathetrisicodatdepensioenen

eind2013verdermoetenwordenverlaagdalsdannietdeminimaalvereistedekkingsgraadvan104,3%is

bereikt.OokMPDwordtsterkgeraaktdoordezeontwikkeling.Wijlevenuiteraardvolopmeemethetpensi-

oenfondsvoordemediaenhundeelnemers.

Ondankshetfeitdathetfondsbegin2011voorliepophetherstelpadnaarkortetermijnherstel,bleekde

herstelkrachtvoordelangetermijntegentevallen.Bijongewijzigdbeleidzouhetlangetermijnherstelplan

nietgehaaldwordenendeteverwachtenprijstoeslagnietaansluitenopdegeformuleerdeambitievanhet

fonds.Omweergenoegherstelkrachtenconsistentietussenambitieenverwachterealisatietebereiken,is

hetafgelopenjaarveelenergiegestokenineenherijkingvanhetpensioenbeleid.In2012moetdituitmonden

innieuwetoekomstbestendigepensioencontractendierekeninghoudenmethetdoorwerkgeversenwerkne-

mersgeslotenpensioenakkoord.Ookdeveranderingendieteverwachtenzijninhetfinancieeltoezichtspelen

eenrol.vooruitlopendopdeaanpassingeninhetpensioenbeleidheeftMPDin2011onderzoekgedaannaarde

risicobereidheidonderdeelnemersengepensioneerdenvanhetpensioenfondsvoordemedia.Hettoegeno-

meninzichtinhetrisicoprofielenderisicobereidheidwordtgebruiktvoordetevolgenrichtingvandenieuwe

toekomstbestendigepensioencontracten.

PNOZiektekosten

Dein2010gestartesamenwerkingmetONvZisin2011verderuitgekristalliseerd.Hetresultaatiseenstabiele

samenwerkingsrelatiediezowelvoorONvZalsPNOZiektekostenmeerwaardeheeft.Deverzekerdenplukken

devruchten,ondermeerdankzijeenpremieniveauvandebasisverzekeringdatstructureelophetniveauvan

hetmarktgemiddeldeligt.Hetaantalverzekerdenisinhetverslagjaar2011lichtgestegen.geletopdesterke

opkomstvandegoedkopeinternetlabelsisdateengoedeprestatie.In2011isgestartmetdeoriëntatieopeen

nieuwestrategievoorPNOZiektekosten.In2012moetdateenvervolgkrijgen.Deambitieszijnalwelzicht-

baargemaakt,ondermeerdooreenhuisstijlwijzigingeneenaangepastpakketaanvullendeverzekeringen.De

prolongatieperiodemetnajaarscampagnewasintensieverdanooiteneenopmaatnaareennogoffensievere

benaderingvandemarktin2012.BijdeanderekoersdiePNOZiektekostenwilgaanvaren,hoortookeen

kleinerendaadkrachtigerbestuur.Inhetverslagjaarisdaaromeennieuwbestuuraangetreden.

Inkomensproductenvoorzzp’ers

Deproductlijnvoorzzp’ersdieeind2010isgeïntroduceerdisin2011verdergeoptimaliseerd.Samenmet

eenexternepartijbiedtMPDeenopbouwproductvoorpensioenenaan,speciaalgerichtopzelfstandigenin

demedia.Omdezelfdedoelgroeptekunnenvoorzienvanobjectieffinancieeladviesenfinanciëleplanning,

werkenwijookhiersamenmeteenandereexternepartij.Hetisonzeambitieomdezeproductenzogoedkoop

mogelijktekunnenaanbieden.MPDmaaktvrijwelgeenmarketingkosten,maarbrengthetproductonderde

aandachtmetdehulpvansocialepartners.Hierdoormoetenzzp’ersdewegnaardezenieuweproductennog

wetentevinden.DatheeftMPDernietvanweerhoudeneenvolgendestaptezetten:samenmetPNOZiekte-

kostenisin2011eenzorgverzekeringsproductontwikkeld,eveneensgerichtopzzp’ersindemedia.Ditheeft

gezorgdvoordeinstroomvan300zzp’erstothetverzekerdenbestandvanPNOZiektekosten.

Page 8: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

Pensioenfondsvoorwerknemersinfilm-enbioscoopbedrijven

Hetpensioenfondsvoorwerknemersinfilm-enbioscoopbedrijvenheeftbeslotenhetfondsteliquiderenen

derechtenenaansprakenmeteencollectievewaardeoverdrachtper1januari2012intebrengenbijonze

pensioenfondsklant.MPDvoertditbesluituit.In2011isdefinanciëlepositievanbeidefondsenechtersterk

verslechterd.voorhetpensioenfondsindemediakwamdenoodmaatregelpensioenverlagingzelfssteeds

dichterbij.DeNederlandscheBank(DNB)steldehaargoedkeuringsbesluitvoordewaardeoverdrachtdaarop

uit.EerstwildeDNBdeevaluatievandeherstelplannenvanbeidefondsenafwachtenalvorenseenbesluit

tenemen.Inmaart2012heeftDNBalsnoghaargoedkeuringgegevenvoorliquidatieenwaardeoverdracht.

Nadatookdebijbehorendeverplichtstellingsbeschikkingisafgegeven,kandeoverdrachtwordenafgerond.

Hieropvooruitlopendheefthetpensioensfondsvoorwerkenmersinfilm-enbioscoopbedrijvenzijnadministra-

tieondergebrachtbijMPD.Ditprocesisinhetverslagjaaropgestartenbegin2012succesvolafgerond.Hetlaat

ziendatonzeorganisatiedeimpactvaneendergelijkprocesopallefrontengeruisloosweetaftehandelen.

Herkenbaargezichtindemediawereld

Datonzedienstverleningvanhoogniveauis,bewijzendeprijzendieonzepensioenfondsklantenPNOZiekte-

kostenin2011tendeelvielen.Hetpensioenfondsvoordemediaontvingvoorzijnonderzoeknaarrisicobereid-

heidvanhetvakbladPensioenBestuur&Managementeenprijsvoor‘besteinnovatievecommunicatie’.tijdens

deuitreikingvande2011vakprijzenvanhetonafhankelijketijdschriftnpnwerdhetfonds-wederomvanwege

hetonderzoeknaarrisicobereidheid-zelfsuitgeroepentot‘PensioenfondsvanhetJaar’.Ookdecommunicatie

vanhetfondswerdgeroemd.

PNOZiektekostenwerdvoorhetvijfdeachtereenvolgendejaardoorkiesBeter.nlgekozentotbestezorgverze-

keraarvanNederland.Hetverheugtonsdatdetevredenheidsscorenaeenkleinedipinheteerstejaarvande

samenwerkingmetONvZweerisgestegen.

MPDvielzelfookindeprijzen.vanhetvakbladBestuur&Managementkregenwijeeneervollevermeldingin

decategorie‘commerciëleaanbiedersindepensioenmarkt’voordewijzewaaropwijdebehoeftesvanzzp’ers

indemediasectoroppensioengebiedinkaarthebbengebracht.

Deprijzenvormeneenschrilcontrastmetdepensioenverlagingdieonzepensioenfondsklanthelaasheeft

moetenaankondigen.Jammergenoeghebbenwenietallesindehand;derentediedoordefinanciëlecrisisop

historischlageniveausisuitgekomen,weegtzwaar.aandeanderekantiserwaarderingvoordezakenwaar

wewelgripophebben.Wijzijnonzemedewerkersdankbaarvoordeinzet,betrokkenheidenhetenthousias-

mewaarmeezijzichhebbeningespannenvooronzeklanten.DeRaadvantoezichtzijnweerkentelijkvoorhun

bijgedrageaandeverdereprofessionaliseringvanMPD.In2011ismedeeenbasisgelegdvooronsherkenbare

gezichtindemediawereld.Dekomendejarenzullenwijverderuitvoeringgevenaandedoelstellingomdé

dienstverlenertewordenophetgebiedvanpensioenen,inkomenenaanarbeidsvoorwaardengerelateerde

financiëledienstenvoordebredesectormedia.

Wijhebbenerallevertrouwenindatwijdaarinsuccesvolzullenzijn.

Hilversum,27april2012

DirectieCoöperatieveMediaPensioenDienstenU.a.

l.g.Witkampaag,directeur

Drs.l.J.vanderPutRBa,directeur

8 mPD Jaarverslag 2011

Page 9: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

9mPD Jaarverslag 2011

1. DIRECtIEvERSlag

MPDONDERSCHEIDtZICHINDEMaRKtDOOREENHOgEKWalItEItvaNDIENStvERlENINgEN

PERSOONlIJKEaaNDaCHtvOORMEDIaPROFESSIONalS.DatDOENWIJvOORalDOORHEt

UItvOERENvaNDECOllECtIEvEPENSIOENREgElINgENvaNONZEPENSIOENFONDSKlaNtENDE

COllECtIEvEZORgvERZEKERINgENvaNPNOZIEKtEKOStEN.

1.1 Klantenincontrol

het pensioenfonds voor werknemers in de media en zorgverzekeraar pno Ziektekosten zijn de belangrijkste

klanten van Mpd. vanaf 1 januari 2012 voeren wij ook de pensioenadministratie uit voor het pensioenfonds

voor werknemers in film- en bioscoopbedrijven.

Hetisonzeambitieomdezeklantencomforttebiedendoorzeproactiefenflexibeltebedienenophoogniveau.

tegelijkertijdblijvenzijzelfincontroloverdetevolgenstrategie,debedrijfsvoeringenhetkwaliteitsniveauvande

uitvoering.

Pensioenfondsen

Pensioenfonds voor werknemers in de mediaOnzepensioenfondsklanttelt36.000(gewezen)deelnemersenpensioengerechtigden.Hetaantalaangesloten

werkgeversin2011was372.Eind2011bedroeghettotalepensioenvermogenvanhetfondsbijna€3,4miljard.

MPDondersteunthetpensioenfondsvoordemediabijhetbereikenvanzijndoelen.Ditdoenwijdoorde

volgendetakenvanhetfondsuittevoeren:beleidsvoorbereiding,pensioenadministratie,vermogensbeheer,

risicomanagementencommunicatie.Daarnaastgevenwijgevraagdenongevraagdadvies.MPDwerktnauw

samenmethetbestuursbureauvanhetpensioenfondsvoorwerknemersindemedia.

Page 10: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

10 mPD Jaarverslag 2011

Pensioenfonds voor werknemers in film- en bioscoopbedrijvenvanaf1januari2012heefthetpensioenfondsvoorwerknemersinfilm-enbioscoopbedrijvende

pensioenadministratieondergebrachtbijMPD.Ditisgebeurdvooruitlopendopeenliquidatievanhetfonds

metcollectievewaardeoverdrachtvanallerechtenenaansprakennaarhetpensioenfondsvoorwerknemersin

demedia.DeNederlandscheBank(DNB)wildeechtereerstwetenwatdegevolgenzijnvandemaatregelen

dievoortvloeienuitdeevaluatievanhetherstelplanvanhetmediapensioenfondsvoordepopulatievan

hetpensioenfondsvoorfilm-enbioscoopbedrijven.Decollectievewaardeoverdrachtvanderechtenen

aansprakenvanhetpensioenfondsvoorwerknemersinfilm-enbioscoopbedrijvenheeftdaaromnietper

1januari2012kunnenplaatsvinden.Inmaart2012heeftDNBalsnoghaargoedkeuringgegevenvoor

liquidatieenwaardeoverdracht.Nadatookdebijbehorendeverplichtstellingsbeschikkingisafgegeven,kande

overdrachtwordenafgerond.totdietijdishetpensioenfondsvoorwerknemersinfilm-enbioscoopbedrijven

klantvanMPD.Hetfondstelt11.700(gewezen)deelnemersenpensioengerechtigdenenheeft152aangesloten

werkgevers.Eind2011bedroeghettotalepensioenvermogen€170miljoen.

Herijking van beleid en evenwichtige belangenbehartigingHetpensioenakkoorddatoverheidensocialepartnersin2011slotenleidttotaanpassingvanhet

pensioencontractvanhetpensioenfondsvoorwerknemersindemedia.Ondermeerwordtdepensioenleeftijd

gekoppeldaandestijgingvandelevensverwachting.Indenabijetoekomstdraagtditbijaanfinancieelherstel

vanhetfonds.Maarhetpensioenfondsvoordemediamoetmeerdoenomdefinanciëlepositie-vooralop

langeretermijn-teverbeteren.Omweergenoegherstelvermogentekrijgen,enconsistentietebereiken

tussendetoeslagambitieendeverwachterealisatie,ishetafgelopenjaarnieuwbeleidgeformuleerd.Bijde

herijkingisrekeninggehoudenmetdegevolgenvandebeleidsaanpassingenvoorverschillendebetrokkenen

teneindeallebelangenevenwichtigteblijvenbehartigen.Indetweedehelftvan2011werdsteedsduidelijker

dathetpensioenfondsvoordemediaooknietzoukunnenvoldoenaandeeisendieDNBsteltaanhetkorte

termijnherstel.Dedekkingsgraadverslechterdevooraldooreensterkedalingvanderente.Onderzochtismet

welkeaanvullendeherstelmaatregelendedekkingsgraadnaarhetkortetermijnherstelplanniveaukonworden

gestuurd.MPDheefthetfondsbijdeaanpassingvanzowelhetkortealslangetermijnbeleidondersteund.

Administratie en uitvoering voor elkaarHetpensioenfondsvoorwerknemersindemediaheeftdeuitvoeringvanzijnvierpensioenregelingen

uitbesteedaanMPD.Demiddelloonregelingenverschillenondermeerinhetdeelvanhetsalariswaarover

deelnemerspensioenopbouwen,dehoogtevanhetjaarlijkseopbouwpercentageendeaardenfinanciering

vanhetnabestaandenpensioen.

Per1januari2011zijndepensioengegevensvande(gewezen)deelnemersvanonzepensioenfondsklant

succesvolaangeslotenopdeadministratievandeStichtingPensioenregister.DegegevenszijnmetDigiD

beschikbaarviawww.mijnpensioenoverzicht.nl.Zo’n3miljoenmensenhebbendewegnaardesiteinmiddels

wetentevinden.

Derechtenenaansprakenvanhetpensioenfondsvoorwerknemersinfilm-enbioscoopbedrijvenwordenin

2012ingebrachtbijhetpensioenfondsvoorwerknemersindemedia.Daaropvooruitlopendheeftheteerste

fondszijnadministratieondergebrachtbijMPD.Ditprocesisinhetverslagjaaropgestartenin2012succesvol

afgerond.

MPDondersteunthetpensioenfondsvoorwerknemersindemediainzijnflexibeledienstverlening:werkgevers

dienognietinstaatzijnéénvandebestaanderegelingenaantebiedenaanhunwerknemers,kunnenviaeen

instapmoduletoegroeiennaarhetnormaleniveauvanéénvandepensioenregelingen.

HOOFDStUK1directieverslag

Page 11: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

11mPD Jaarverslag 2011

MPDheeftdekennis,ervaringendesystemenomdepensioenregelingenvoorpensioenfondseneffectiefen

efficiëntuittevoeren.Wijzorgenvoorderegistratievanwerkgevers-enwerknemersgegevens,defacturering

enincassovandepremie,derechtenopbouwenhetuitbetalenvandeuitkeringen.Deadministratieisaltijd

bijgewerkt.vooronzepensioenfondsklantwordenwijzigingendagelijksverwerktineendigitaalUniform

Pensioenoverzicht(UPO)dat(gewezen)deelnemersviadepensioenplanner‘MijnPNO’opelkgewenst

momentonlinekunnenraadplegen.

Vermogensbeheer met focus op rendementHetpensioenfondsvoordemediaheefthetvermogensbeheeruitbesteedaanMPD.Onze

beleggingsorganisatieheeftruimeervaringmetzowelhetinternebeheervanhetvermogenalsdeselectie

enmonitoringvanexternevermogensbeheerders.Eind2011bedroeghetvooronzepensioenfondsklant

belegdvermogencirca€3,4miljard.Onderinvloedvandevolatiliteitopdefinanciëlemarktenbewoogde

samenstellingvandestrategischebeleggingsportefeuillevanhetfondsvoortdurend.geconfronteerdmetde

escalatievanspanningenindeeurozone,ishetrisicoprofielvanhetfondsgeleidelijkietsteruggeschroefd.

alsgroteinstitutionelebeleggerwilhetpensioenfondsvoorwerknemersindemediaopeenmaatschappelijk

verantwoordewijzemethetbeheerdevermogenomgaan,medeindeovertuigingdatsociale-,milieu-en

governancefactorenpositiefbijdragenaandelangetermijnrendement/risicoverhoudingvanbedrijven.

MPDvoertditbeleggingsbeleidvoorhetfondsuit.Omeenzovolledigmogelijkeinvullingtegevenaanhet

specialistischeenarbeidsintensieveverantwoordbeleggingsbeleid,werkenwijsamenmetHermesOwnership

Services,éénvandegrootstedienstverlenersopditgebied.Indelijstvanbestepensioenfondsenophetgebied

vanverantwoordbeleggenvandeverenigingvanBeleggersvoorDuurzameOntwikkeling(vBDO)scoorde

onzepensioenfondsklantin2011wederomeen4eplaats.

Risicomanagement maakt risico’s beheersbaarHetbestuurvanhetpensioenfondsvoorwerknemersindemediaisverantwoordelijkvoordebeheersingvan

risico’s.Hetmeestinhetoogspringendebeleggingsrisico’sdiehetfondslooptomeenoptimaalrendementte

behalen.Maarerzijnookandererisico’sdiededoelstellingenvanhetfondsingevaarkunnenbrengen.MPD

ondersteunthetbestuurvanhetpensioenfondsbijhetbeheersenvanrisico’s.Opkwartaalbasisrapporteert

MPDaanhetbestuuroverallegedefinieerderisico’s,deafgesprokenbeheersmaatregelen,dewerkingvandie

maatregelen,verbeterpunteneninformatieoverdevoortgangvandeacties.OpmaandbasisrapporteertMPD

deactuelestandvandebelangrijksteperformanceindicatoren.

Onderzoek naar risicobereidheid toont draagvlak aanOnzepensioenfondsklantvindtdraagvlakvoorhettevoerenbeleidbelangrijk.Daaromzijndeelnemers,

pensioengerechtigdenenaangeslotenwerkgeversinhetverslagjaargevraagdnaarhunmeningoverhet

accepterenvanrisico’s.Bijnaduizenddeelnemersenpensioengerechtigdenhebbenineenrepresentatieve

steekproefhunmeninggegevenoverpensioenwensenenrisicobereidheid.Daarnaasthebbengroepsdiscussies

plaatsgevondenmeteenselectieuitdeelnemers,pensioengerechtigdenenaangeslotenwerkgevers.Uithet

onderzoekkwamnaarvorendatdriekwartvandeondervraagdenermeeinstemtdathunpensioenfondshet

pensioengeldinaandelenbelegt.Demeesteondervraagdenaccepterendatzijrisicolopenmethunpensioen,

gepensioneerdennogietsmeerdandeelnemers.Menrealiseertzichdateenverantwoordrisiconoodzakelijkis

omdekwaliteitvanhetpensioeninstandtehouden.

Hetbestuurvanhetpensioenfondsvoorwerknemersindemediaheeftdeonderzoeksresultatenondermeer

gebruiktbijdebepalingvanhetnieuwetoekomstbestendigepensioenbeleid.Omdataansluitingtussen

risicobereidheidenrisicopositiebelangrijkblijft,ookalsdeaardvanhetpensioencontractzouveranderen,

wilhetfondsditonderzoekindetoekomstherhalen.MPDvoerthetonderzoekuitinsamenwerkingmeteen

deskundigonafhankelijkonderzoeksbureau.

HOOFDStUK1directieverslag

Page 12: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

12 mPD Jaarverslag 2011

Communicatie maakt pensioen duidelijkDebelangrijkstestrategischedoelstellingvanhetpensioenfondsvoorwerknemersindemediaishetbieden

vaneengoedpensioenbijouderdomofoverlijden.Hetcommunicatiebeleidvanonzepensioenfondsklantis

eropgerichtomdeelnemersnietalleenoverzichttegevenoverhunpensioen,maarookinzichttebiedenin

derisico’sdieerzijn.Ditmoetertoebijdragendatdeelnemerszelfverantwoordelijkheidnemenomkeuzeste

makentenbehoevevanhunfinanciëletoekomst.Doordeverslechterdefinanciëlesituatievanhetfondsishet

belanghiervanin2011alleenmaargrotergeworden.MPDvoertdecommunicatievoorhetpensioenfondsuit

opbasisvaneenvoorafvastgesteldcommunicatiebeleid.

Inmei2011heeftMPDaandeelnemersvanhetpensioenfondsvoordemediahetuniformpensioenoverzicht

(UPO)verstrekt.HetUPOisookteraadplegenviaeendigitalepensioenplanner.Sinds6januari2011zijn

depensioengegevensvoor(gewezen)deelnemersvanhetfondsookintezienviaMijnpensioenoverzicht.

nl.Degegevenswordendagelijksbijgewerkt.NamenshetpensioenfondsheeftMPDinhetverslagjaar680

individuelepensioengesprekkengevoerdmetdeelnemersenpensioengerechtigden.Hetiseengezamenlijke

ambitieomditaantalteverhogen.viadewebsite,hetpensioenmagazine,dewerkgeversnieuwsbrief,

brochuresenpersoonlijkebrievenontvingenbelanghebbendenactueleinformatieoppensioengebiedenover

deontwikkelingvandefinanciëlesituatievanhetpensioenfondsvoordemedia.

gedurendehetverslagjaarwerdsteedsduidelijkerdatdedekkingsgraadvanonzepensioenfondsklant

niethetvereisteniveauvanhetherstelplanzouhalenenaanvullendemaatregelennodigzoudenzijn.Om

decommunicatierondomditprocesingoedebanenteleidenisdoorMPDeencrisiscommunicatieplan

voorhetfondsopgesteld.Deinhoudvanhetplanisgetoetstaaneendeskundigenpaneldatin

hetlevenisgeroepenomdecommunicatienogbeteraftestemmenopdedoelgroepenvanhet

pensioenfonds.Hetcrisiscommunicatieplanisinhetlaatstekwartaalvan2011inwerkinggetreden.Metde

communicatieactiviteiteninhetplanwerdbeoogd(gewezen)deelnemersenpensioengerechtigdenvoorte

bereidenopextraaanvullendemaatregelen.vrijwelallebeschikbarecommunicatiemiddelenzijnhiervoor

ingezet.

InhetonderzoeknaarrisicobereidheiddatMPDin2011voorhetpensioenfondsvoordemediaheeft

uitgevoerd,zijndeelnemersgevraagdsuggestiestegevenomdecommunicatievanhetfondsteverbeteren.

Deaanbevelingendiewerdengedaanvarieerdenvanfrequenterenproactiefinformerenviae-mailtothet

hanterenvaneenvoudigtaalgebruikmetnietmeerdanéénonderwerpperboodschap.Eengrootdeelvande

aanbevelingenisinde(crisis)communicatievanhetfondsovergenomenofwordtverwerktindeaanscherping

vanhetcommunicatiebeleid2012-2014.Inhetverslagjaarheeftditondermeergeleidtotdeintroductievan

eene-mailnieuwsbriefentwitteralscommunicatiemiddel.

NamenshetpensioenfondsvoorwerknemersindemediaverzorgtMPDderegulierecommunicatieomtrent

startenbeëindigingvandeelname,pensioneringenbijbijzonderegebeurtenissenzoalsscheiden.

PNOZiektekosten

PNOZiektekostenisdézorgverzekeraarvoordemediasector.Hetmerendeelvandebijna25.000verzekerden

isklantviaeencollectievewerkgeversverzekeringbijaangeslotenwerkgevers.Behalvewerknemerswerkzaam

indemediazijnfreelancemedewerkers,gepensioneerdenengezinsledenklantvanPNOZiektekosten.

Samenwerking met ONVZvanwegeoverheidsbeleidentoenemenderegeldrukisPNOZiektekostenin2010eensamenwerkings-

overeenkomstaangegaanmetONvZZorgverzekeraar.ZelfstandigevoortzettingvanPNOZiektekosten

HOOFDStUK1directieverslag

Page 13: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

13mPD Jaarverslag 2011

wasoplangetermijnnietinhetbelangvanhaarverzekerdenomdathetzouleidentotonaanvaardbaar

hogeuitvoeringskosten.PNOZiektekostentreedtondereigenlabelopalsintermediairenmoetvoldoen

aandetoezichteisendievoordierolgelden.MPDmonitortdeprestatiesindienstverleningdoor

ONvZ.OpuitvoeringsniveauverzorgtMPDnamensPNOZiektekostendepremie-incassoopsalarissen

enpensioenuitkeringen.DaarnaastondersteunenwePNOZiektekostenbijdeuitvoeringvanhaar

marketingactiviteiten.Inhetverslagjaarisduidelijkgewordendatdekinderziektesdieinheteerste

samenwerkingsjaarnogoptradenuitdeprocessenensystemenzijnverdwenen.Hetplaveitdewegnaar

uitbreidingvandemogelijkhedendiedesamenwerkingvanPNOZiektekostenmetONvZbiedt.

Andere marktbenaderingPNOZiektekostenisenblijftverantwoordelijkvoorproductontwikkeling,hetwervenvannieuwewerkgevers

enverzekerden.DezeenanderemarketingtakenvoertMPDvoorPNOZiektekostenuit.Inhetverslagjaarheeft

hetnieuwaangetredenbestuurdeeerstestapgezetnaareenanderemarktbenaderingdieondersteunend

isaandepositievanONvZ.Ombeteraantesluitenbijdebehoeftenvanverzekerden,zijndeaanvullende

verzekeringenaangepast.Inhetoogspringendenieuwescherpgeprijsde‘budget-pakketten’.andere

aanvullendeverzekeringenkregeneenupgrade.Hetresultaatiseenpakketaanvullendeverzekeringenmet

eenherkenbaarderprofielvoorverzekerden.Dezorgverzekeringenzijngepresenteerdopeencompleet

vernieuwdewebsite.Hetsamenstellenensluitenvaneenpakketzorgverzekeringenviadewebsiteisnog

eenvoudigergemaakt.voorbestaandeverzekerdenzijndefinanciëlegevolgenvaneenwijziginginde

zorgverzekeringoverzichtelijkergeworden.

Meteennieuwlogo,anderekleurenenherkenbarefotografieheeftPNOZiektekostenin2011eennieuwe

frisseuitstralinggekregen.BeeldenvanhandenzijnalshuisstijlelementtoegevoegdindeuitingenvanPNO

Ziektekosten.De‘helpendehandvanPNOZiektekosten’symboliseertdeserviceendewiloméchthetverschil

temakenvoordeklant.

Beste zorgverzekeraar van NederlandBeginnovemberwerdbekenddatPNOZiektekostenvoorhetvijfdeopeenvolgendejaarisuitgeroepentot

bestezorgverzekeraarvanNederland.vanalledeelnemendezorgverzekeraarsbehaaldezijdehoogstescore

inhetklanttevredenheidsonderzoekdoorNivel.Detotaalscorewaszelfsnogietshogerdandievan2010,

namelijkeen8,6.MPDistrotsopditinsamenwerkingmetONvZbehaalderesultaat.

Andere strategie moet kansen biedenInternetvergelijkersmakenzorgverzekeringengemakkelijkervergelijkbaarquainhoudenvooralprijs.De

marktvoorzorgverzekeringenwordtmeerenmeereenvechtmarktwaaronderdrukvaninternetaanbieders

steedsvakerprijsinplaatsvantoegevoegdewaardealsconcurrentie-instrumentwordtingezet.In

dieomstandighedenwerktPNOZiektekostenaaneenanderestrategiedienieuwekansenbiedtinde

zorgverzekeringsmarkt.DekomendejarenwordthetlabelPNOZiektekostenverderuitgebouwdopbasisvan

eeneigenidentiteit,service-enprijsniveau,zorgverzekeringspakketenoptimalekanalenmix.Samenmethet

nieuwaangetredenbestuurvanPNOZiektekostenmaaktMPDzichsterkvoorgroei,eenhoogserviceniveau

eneengezondefinanciëlehuishouding.

1.2 Inkomensproductenvoorzelfstandigenzonderpersoneel

Meer dan de helft van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en freelancers in de mediasector doet

weinig of niets aan pensioen en is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Zijlopenhiermeegroterisicoinkomensrisico’s.DezekwetsbaregroepbiedtMPDeengoedalternatiefdoor,

zonderwinstoogmerk,tehelpenbijhunkeuzevoorpassendeinkomens-enpensioenproducten.

HOOFDStUK1directieverslag

Page 14: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

14 mPD Jaarverslag 2011

ZZP-platform

aleerderdeedMPDopverzoekvanhetpensioenfondsvoorwerknemersindemediaeninnauwe

samenwerkingmetjournalistenvakbondNvJonderzoekbijzzp’ersnaardebehoefteaaneen

pensioenproduct.Medeopbasisvandeuitkomstenvanhetonderzoekhebbenwein2011onzeinkoopkracht

enonsnetwerkingezetomleveranciersindemarktteselecterenmetinkomens-enpensioenproductenvoor

zzp’ers.Wezijnuitgekomenoptweeleveranciers:

•BrandNewDay:biedtzzp’erseenopbouwproductvoorpensioen.

•YourFinancials:biedtzzp’ersobjectieffinancieeladviesenfinanciëleplanning.

aanvankelijkwasnogeenderdeleverancier,loyalis,geselecteerd.Zijbodenzzp’erseenvangnetproduct

bijarbeidsongeschiktheid.Dooreengebrekaanbelangstellingisloyalisin2011afgehaaktalsleverancier.

PNOZiektekostenisinhetverslagjaarjuisttoegevoegdalsleverancier.Zijbiedenzzp’ersindemediasector

eencollectievezorgverzekeringdierechtgeeftop8%kortingophetbasisverzekeringspakketen10%opde

aanvullendeverzekeringspakketten.tezamenmetdedriepartnersvormtMPDeenplatformdatopnot-for-

profitbasishulpbiedtaanzzp’ersbijdekeuzevooreeninkomens-enpensioenproduct.

1.3 Risicobeheersingbasisvooruitvoeringstaken

Voor onze klanten is het van groot belang dat MPD in control is. Risico’s worden onderkend,

beheersmaatregelen zijn actief en het restrisico is transparant.

OmhetvertrouwendatonzeklanteninMPDstellencontinuwaartemaken,willenweverrassingenbijdeklant

voorkomen.RisicobeheersingvormtdanookdebasisvoordeuitvoeringstakendieaanMPDzijntoevertrouwd.

Klanthoudtgrip

Uithetcompleteaanbodvandienstenenproductenkiestdeklantdegewensteondersteuning.MPDneemt

werkuithanden,maarzorgtertegelijkertijdvoordatdeklantvolledigegriphoudtopzijnbedrijfsvoering.De

werkzaamhedenvoerenwijuitmetpersoonlijkeinteressevoordeklantenmetaandachtvoorderisico’sdie

hetpensioenfondsvoorwerknemersindemediaenPNOZiektekostenlopen.

ISaEcertificering

Omdebeheersingvandeoperationeleprocesseninzichtelijktemakenvooronzeklanten,heeftMPD

overhetjaar2011voordebedrijfsvoeringeenISaE3402typeIIcertificaatverkregen.ISaE3402iseen

kwaliteitskeurmerkvoorserviceorganisatiesdataangeeftdatdebedrijfsprocessenadequaatworden

beheerst.Metnamevooronzepensioenfondsklantisditvanbelangomdathetfondsdaarmeeaan

toezichthouderDNBkanaantonendatdeaanMPDuitbestedeprocessengoedwordenuitgevoerd.

RiskManagementCommittee

EenbelangrijkeuitdagingisomdeMPDorganisatiescherptehoudentenaanzienvanhetrisicomanagement

endeadministratieveorganisatie/internecontrole.Omdattebewerkstelligenzijnafdelingshoofden

verantwoordelijkvoorprocessen.InhetRiskManagementCommitteewordenincidentenbesproken,

maatregelengeformuleerdendevoortgangbewaakt.Bijbelangrijkeveranderingenwordenderisico’sende

impactopdeprocessenbesproken.Opdezewijzeishetrisicomanagementdaadwerkelijkonderdeelvande

dagelijksewerkzaamhedenenvoortdurendinontwikkeling.

HOOFDStUK1directieverslag

Page 15: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

15mPD Jaarverslag 2011

Servicelevelagreements

InServicelevelagreements(Sla’s)tussenMPDenerzijdsenhetpensioenfondsvoordemediaenPNO

Ziektekostenanderzijdszijndoelengeformuleerdtenaanzienvandeproductenendiensten.vooronze

pensioenfondsklantbetreffenditdoelenvoordeklanttevredenheidbijwerkgevers,(gewezen)deelnemersen

pensioengerechtigden.Ookdoelenvooreenjuisteentijdigedienstverleningopdegebiedenpensioenbeheer,

vermogensbeheer,bestuursondersteuningencommunicatiezijnineenSlazoveelmogelijkmeetbaar

vastgelegd.

DedoelendievoorPNOZiektekostenzijnvastgelegdineenSlahebbenbetrekkingopklanttevredenheid,

juisteentijdigebestuursondersteuning,bemiddelingsactiviteitenenhetSla-managementrichtingONvZ.

MPDrapporteertperiodiekaandeklantenoverdeindeSlaopgenomendoelen,dematewaarinwordt

voldaanaandeafsprakenendevoortgangvanactiesdiemoetenbijdragenaanhethalenvandoelstellingen.

1.4 ICtzorgtvoorflexibiliteitenvertrouwen

MPD streeft naar een flexibele, betrouwbare en naar de huidige stand van de technologie gevormde ICT-

omgeving en volgt hierin beproefde technologische oplossingen.

voorhetadministrerenvandepensioenregelingenvandedeelnemersvandeklantenvanMPDiseen

maatwerkapplicatieontwikkeld.Ditsysteemwerktuitstekendvoordedagelijkseadministratieenwordt

continuverbeterddoortoevoegingvanextrafunctionaliteitenenverdergaandeautomatiseringvan

werkzaamheden.Dekrachtvandezeapplicatieisdeflexibiliteitensnelheidwaarmeewet-enregelgevingof

eventueelnieuween/ofafwijkendepensioenregelingenkunnenwordentoegevoegd.

Flexibiliteit

DatdepensioenapplicatievanMPDsuccesvolisbewijstdeconversievanhetpensioenfondsvoorwerknemers

infilm-enbioscoopbedrijvendiebinnenenkelemaandenvolledigisuitgevoerd.Deconsequentiesvanhet

pensioenakkoord(zoalsopschuivenpensioenleeftijd,dynamischtoeslagbeleid,aanpassenlevensverwachting)

zijnvooronssysteemgering.Deuitwerkingvanhetpensioenakkoordzalrelatiefeenvoudigkunnenworden

verwerkt,zoisdeverwachting.

anderekenmerken

Naastdeaantoonbareflexibiliteitheeftonzemaatwerkapplicatiedevolgendekenmerken:

• web-gebaseerd;platformonafhankelijk;

• reconstructieprincipe:opelkmomentindehistoriekunnenwelatenzienhoedestandvanzakendestijds

geregistreerdstond.Permutatiekunnendegevolgenvooraansprakenenvoorzieningwordenaangetoond;

• 4-ogenprincipe:technischafgedwongen;

• real-time:pensioenaansprakenkunnenzonderwachttijdwordendoorgerekend;

• schaalbaarheid:vollediggebouwdinOracleendaarmeenetzoschaalbaaralseenOracledatabase.Een

eventuelegroeiinhetverzekerdenbestandisgeenprobleem;

• snelheid:hetismogelijkomdehelegeschiedenisvanalle(gewezen)deelnemersenpensioengerechtigdenin

2uurtijddoorterekenen.

HOOFDStUK1directieverslag

Page 16: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

16 mPD Jaarverslag 2011

1.5Waarderingvoordienstverlening

MPD wil de natuurlijke partner zijn voor de brede sector media die zonder winstoogmerk klantgerichte

oplossingen biedt rond pensioen en inkomen.

WijrichtenonsoppensioenfondsenindemediasectorenzorgverzekeraarPNOZiektekosten,werkgeversen

zzp’ers(freelancers)indemedia.Demarktstrategievan‘customerintimacy’wordtgewaardeerddooronze

klanten.HunconsumentenenvakgenotenschrijvendedienstverleningvanMPDhoogaan.

volledigdienstenpalet

alshetgaatomdeuitvoeringvandeintegralepensioendienstverlening,biedtMPDhetvolledigedienstenpalet

datnodigisomervoortezorgendathetbestuuropelkegebiedincontrolis.Hetrisicomanagementisgoed

ingericht,MPDlevertduidelijkerapportagesenzorgtvoortransparantecommunicatie.Wijondersteunenhet

bestuurinopleidingenkennisverwervingeninformerenoveractueleontwikkelingen.

Klantenvallenindeprijzen

PNOZiektekostenisvolgensdevergelijkingssitekiesBeter.nlalvijfjaaroprijdebestezorgverzekeraarvan

Nederland.Onzepensioenfondsklantontvingvoorzijnonderzoeknaarrisicobereidheideenprijsvoor‘beste

innovatievecommunicatie’vanhetvakbladPensioenBestuur&Management.tijdensdeuitreikingvande

2011vakprijzenvannpn,eenonafhankelijktijdschriftdatwordtuitgegevendoorFinancialtimesinlonden,

werdhetfondsuitgeroepentot‘Pensioenfondsvanhetjaar.’Hetonderzoeknaarrisicobereidheidwashiervoor

hetbelangrijksteargument.Eencitaatvandevakjury:„Hetpensioenfondsbewijstmethetonderzoekte

luisterennaarzijnachterban.”Indecategorie‘Meesteffectievecommunicatiestrategie’(bijfondsenmet

eencommunicatiebudgetgroterdan€50.000)ontvinghetpensioenfondsvoorwerknemersindemedia

eeneervollevermelding.Ditomdathetonderzoeknaarrisicobereidheidookeenaanjagerbleekomde

communicatierichtingachterbanteverbeteren.

1.6 Financieelresultaat

Op 1 maart 2010 is MPD opgericht; 2011 was dus het eerste volledige boekjaar. In deze periode kende MPD

een gezonde financiële huishouding.

Over2011werdeenpositiefresultaatgeboektvan€407k(nabelastingen).

verklaringresultaat

HetresultaatistotstandgekomendoordeuitvoeringvoorhetpensioenfondsvoordemediaenPNO

Ziektekostenteverzorgentegeneencost-plusfee.Dezefeebedraagt5%vanhetbegrotekostenniveau.In

2011warendekostenvooronzepensioenfondsklantlagerdandebegrotingalsgevolgvanenkeleincidentele

zaken,waarvoorfeeisteruggegeven.

Prognose2012

Over2012wordteenpositiefresultaatverwacht.

HOOFDStUK1directieverslag

Page 17: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

17mPD Jaarverslag 2011

1.7 Mediabrancheisinbeweging

De traditionele definitie van de mediasector omvat de bedrijfstakken journalistiek, tv, radio en film.

Tegenwoordig is media echter veel meer dan dat.

Oudemediazijncrossmediaalgegaanenzoekendeinteractiemethundoelgroepenop,bijvoorbeeldvia

internet.Hetonderscheidtussenoudeennieuwemediaismoeilijktemaken.MPDdoetdatooknietenspreekt

lievervandecreatieveindustrie:kunsten,mediaenentertainmentencreatievezakelijkedienstverlening.Deze

sectorenlateneentrendtotschaalverkleiningzien:degemiddeldebedrijfsgrootteneemtaf.

Kostenreductieenarbeidsmobiliteit

Kostenreductieenarbeidsmobiliteitzijnbelangrijkethema’sintijdenvaneconomischetegenspoed.

BezuinigingenvanuitpolitiekDenHaagdwingendepubliekeomroepenenaanpalendebedrijventothet

terugbrengenvandekosten.Ditgaattenkostevanarbeidsplaatsen.aandeanderekantontstaaninde

creatieveindustriejuistnieuwebedrijvenofsamenwerkingsverbandenvanbedrijvendiezorgenvoordynamiek

enarbeidsmobiliteit.

Sector gebaat bij arbeidsmobiliteitvoorMPDspelenkostenreductieenarbeidsmobiliteiteenbelangrijkerolindewijzewaaropwijonzeplekinde

creatievesectorwillenversterken.EengrotermarktaandeelisnietalleeninhetbelangvanMPD,maarvande

gehelesector.HoemeerwerkgeversgebruikmakenvandedoorMPDenhaarklantenaangebodendiensten,

hoegemakkelijkerdearbeidsmobiliteitverloopt.Desectorisgebaatbijeenhogearbeidsmobiliteitomdathet

zorgtvoorflexibiliteitenvernieuwing.Medewerkerszijngebaatbijcontinuïteitinhunarbeidsvoorwaarden.

Lagere kosten per deelnemervoorMPDbetekenteengrotermarktaandeeldatkostenkunnenwordenverdeeldovereengroteregroep,

waardoorzeperindividueledeelnemerdalen.Datiszowelinhetbelangvanmedewerkersalswerkgeversin

demedia.Zekergezienhetfeitdatwerkgeversindemediasectorvanwegedeaardvanhunactiviteitenveelte

makenhebbenmetmedewerkersmettijdelijke(enkorte)contracten.voordezemedewerkerszijnwerkgevers

minderbereidteinvestereninarbeidsvoorwaardenrondominkomenenpensioen.

1.8Marktpositieversterken

Door de toenemende vergrijzing en de flexibilisering van de arbeidsmarkt stijgt het belang van een

betaalbaar pensioen op basis van een goed rendement.

Ookveranderenderegelgevingmaaktpensioencomplexerenopbrengstenmeeronzeker.Ditvraagtom

duurzame(pensioen)oplossingenvoorwerkgeversenwerknemerseneenpartijdiehenhelderentransparant

kanuitleggenwaarzijaantoezijn.MPDrichtzichopdezezaken,heeftbewezendaargoedintezijnenbouwt

daaropvoort.

groeiklanten

DetevredenheidvanhetpensioenfondsvoorwerknemersindemediaenPNOZiektekostenheeftvoorMPD

dehoogsteprioriteit.EriseengezondezakelijkerelatieenMPDwordtgezienalseenslagvaardigepartner

diehelptdoelenterealiseren.langsdezewegwilMPDdekomendejarenzijnmarktpositieversterkenen

HOOFDStUK1directieverslag

Page 18: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

18 mPD Jaarverslag 2011

uitbouwen.OndanksdeeconomischetegenwinddiezowelonzepensioenfondsklantalsPNOZiektekosten

raaktenvaninvloedisophetcontactmethun(toekomstige)klanten.voorhetpensioenfondsvoordemedia

enPNOZiektekostenheeftMPDeenacquisitieplanopgesteldomhetaantalwerkgeversenwerknemersdat

gebruikmaaktvanhunproductenendienstentelatengroeien.In2011heeftditgeleidtotenkelesuccessen.

autonoomontwikkelen

DehoofdactiviteitvanMPDishethelpenvervullenvandedoelstellingenvanhetpensioenfondsvoorde

mediaenPNOZiektekosten.DematewaarinwijdaarinsuccesvolzijnbepaaltofMPDzichookautonoom

kanontwikkelen.Daarbijkanwordengedachtaanhetwervenvananderezelfstandigepensioenfondsen

indemediasectorwaarvoorwijdeintegralepensioendienstverleninguitvoeren,ofaaneenfusiepartner

vooronzepensioenfondsklant.Hetkanookgaanompensioenfondsendiekiezenvoorde‘tweetrapsraket’:

uitbestedingvandeuitvoeringaanMPD(stap1)eneenfusiemethetpensioenfondsvoordemedia(stap2).

Wijzoekenactiefsamenwerkingmetanderepensioenfondsenindemediasectoralsdatdekwaliteitenhet

kostenniveauvandedienstverleningaanonzepensioenfondsklanttengoedekomt.Eenvoorbeeldhiervan

ishetpensioenfondsvoorwerknemersinfilm-enbioscoopbedrijvendatin2011depensioenadministratie

heeftondergebrachtbijMPD.Ditisgebeurdvooruitlopendopeenliquidatievanhetfondsmetcollectieve

waardeoverdrachtvanallerechtenenaansprakennaarhetpensioenfondsvoordemedia.Eenandervoorbeeld

ishetprivateequitybeleggingsbeleiddat,viaeenCv,samenmetStichtingSpoorwegpensioenfonds(SPF)

wordtuitgevoerd.

OpbasisvanhunbehoeftenblijftMPD,samenmetsocialepartners,productenendienstenontwikkelen

voorzzp’ers,werknemersenwerkgeversindemediasector.Ditmoetervoorzorgendathunbindingmethet

pensioenfondsvoordemediaenPNOZiektekostensterkerwordt.

1.9Organisatieenmedewerkers

MPD onderscheidt zich door media arbeidsmarkt expertise, persoonlijke aandacht voor media

professionals, transparantie, duidelijke communicatie en een hoge kwaliteit van dienstverlening.

OokdekomendejarenzetdeMPD-organisatiezichinvoorhetwaarborgenvankwaliteitenkostenefficiëntie

enhetflexibelkunneninspelenopbehoeftenvanbestaandeennieuweklanten.Ditstelteisenaanonze

organisatieenmedewerkers.DemissieenkernwaardenvanMPDzijnvertaaldnaarcompetentiesvan

medewerkersinallefuncties.voorhunmotivatieishetessentieeldatzijzichinhunfunctiekunnenblijven

ontwikkelen.Wijbestedendaaromveelaandachtaantrainingenopleiding.

anticiperenopontwikkelingen

MedewerkersvanMPDnemendeelindebelangrijkstecommissiesvandepensioenfondskoepelsen

hebbeneengoednetwerkvanspecialisten.viahetpartnershipmetONvZheeftMPDtoegangtotnieuwe

ontwikkelingenindezorg.Deschaalgroottemaakthetmogelijkomopnieuweontwikkelingenteanticiperen

ensnelveranderingendoortevoeren.HierdoorzittenMPDenzijnklantenindevoorhoedebijnieuwe

ontwikkelingen.Ditleidtaantoonbaartotsuccesgeziendediverse(vak)prijzendieonzepensioenfondsklanten

PNOZiektekostendeafgelopenjareninontvangstmochtennemen.

HOOFDStUK1directieverslag

Page 19: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

19mPD Jaarverslag 2011

1.10Bouwenaanvertrouwen

MPD richt zich primair op één sector en heeft een beperkt aantal klanten. Daardoor kunnen wij maatwerk

leveren in onze dienstverlening. Dienstverlening die wordt gekenmerkt door persoonlijke aandacht en

vertrouwen.

Dewereldomonsheenverandertsnel.Daarvanzijnonzemedewerkerszichbewust.Onzeklantenkunnen

oponsvertrouwenomdatwijnadenkenoverdetoekomst,bijvoorbeeldovermogelijkeontwikkelingenen

derisico’sdieerzijn.Dooronshieropopeenzorgvuldigemaniervoortebereiden,blijftMPDbouwenaande

toekomst.

Wijhebbenveelwaarderingvoordewijzewaaroponzemedewerkershetpensioenfondsvoorwerknemers

indemediaenPNOZiektekostenwerkuithandennemen:zorgvuldig,beheerstenmetoogvoordelange

termijn.DankzijdeinzetenhetenthousiasmevanonzewerknemersheeftMPDinheteerstevolledigejaarvan

zijnbestaaneenbredebasisgelegdvooreenherkenbaargezichtindebredemediasector.

Hilversum,27april2012

DirectieCoöperatieveMediaPensioenDienstenU.a.

l.g.Witkampaag,directeur

Drs.l.J.vanderPutRBa,directeur

HOOFDStUK1directieverslag

Page 20: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

20 mPD Jaarverslag 2011

2. PERSONalIaRaadvantoezicht

Deheerdrs.S.J.vanDriel,voorzitter

• voormaligvoorzitterdirectieloyalisNv

Relevante nevenfuncties

• lidEersteKamerderStatengeneraaltot1juni2011

• voorzitterRaadvantoezichtHogeschoolleiden

• voorzitterCommissieBorgstellingenengarantiesWaarborgfondsKinderopvang

• lidRaadvantoezichtgemeentemuseumDenHaag

Deheerprof.dr.P.W.M.Rutten,lid

• Zelfstandigonderzoekerinhetdomeinvanmedia,creatieveindustrieeninnovatie

Relevante nevenfuncties

• gasthoogleraarCreatieveIndustrieenInnovatieUniversiteitantwerpen

-FaculteittoegepasteEconomischeWetenschappen

DeheerH.SchuijtRa,lid

• DirecteurStichtingPensioenfondsahold

Relevante nevenfuncties

• BestuurslidPensioenfederatie

• BestuurslidSPO

• lidauditcommissieSPMS

Directie

Deheerl.g.Witkampaag,directeur

Relevante nevenfuncties

• DirecteurPNOZiektekosten

• lidbeleggingscommissieONvZZorgverzekeraar

• lidCollegevanadviesPensioenfederatie

• lidpensioenadviesraadIIR

Deheerdrs.l.J.vanderPutRBa,directeur

Relevante nevenfuncties

• DirecteurPNOZiektekosten

• PenningmeesterMSvN

• lidCommissieIntegraalRisicomanagementPensioenfederatie

• lidvanadvisoryCommitteevantheEuropeanPensionFundInvestmentForum(EPFIF).

HOOFDStUK2personalia

Page 21: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

21mPD Jaarverslag 2011

3. JaaRREKENINg

Page 22: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

22 mPD Jaarverslag 2011

HOOFDStUK3jaarrekening

3.1 BalaNSPER31DECEMBER2011 (induizendeneuro’sennaresultaatbestemming)

BalaNS

ACTIVA

31 - 12 - 2011 31 - 12 - 2010

1.Materiëlevasteactiva 1.081 287

2.vlottendeactiva 789 775

3.liquidemiddelen 1.989 2.860

totaal 3.859 3.922

PASSIVA

31 - 12 - 2011 31 - 12 - 2010

4.Eigenvermogen 2.782 2.375

5.voorzieningen 108 118

6.Kortlopendeschulden 969 1.429

totaal 3.859 3.922

Page 23: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

23mPD Jaarverslag 2011

3.2 StaatvaNBatENENlaStEN (induizendeneuro’s)

StaatvaNBatENENlaStEN

BatEN

2011 2010

1.Omzet 6.944 6.080

LASTEN

2.lonenensalarissen 4.111 3.870

3.Inhuurpersoneel 262 120

4.Huisvestingskosten 448 562

5.ICtKosten 252 191

6.Marketing-encommunicatiekosten 621 483

7.algemenekosten 509 412

8.afschrijvingskosten 244 117

totaal 6.447 5.755

resultaat voor belastingen 497 325

9.Belastingen 90 50

resultaat na belastingen 407 275

NB.Debatenenlasten2010hebbenbetrekkingopdeperiode1maartt/m31december2010.

HOOFDStUK3jaarrekening

Page 24: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

24 mPD Jaarverslag 2011

3.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESUltaatBEPalINgINDEJaaRREKENINg

ALGEMEEN

Hetverslagjaar2011isheteerstevolledigekalenderjaarvanMPD.Decijfersvan2010hebbenbetrekkingop

deperiodevan1maart2010t/m31december2010.DeformeleoprichtingsdatumvanMPDis24december

2009;defeitelijkestartvandeuitvoeringis1maart2010.Perdiedatumheeftdeinbrengtegenboekwaarde

plaatsgevondenenzijnalleactivaenpassivainclusiefdelopendecontractenovergegaan.Destatutaire

jaarrekeningisopgesteldvolgensdewettelijkebepalingenvantitel9Boek2BurgerlijkWetboek.

MATERIëLE VASTE ACTIVA

Demateriëlevasteactivawordengewaardeerdtegendekostprijs,verminderdmetdecumulatieve

afschrijvingenencumulatievebijzonderewaardeverminderings-verliezen.Deafschrijvingislineairen

gebaseerdopdeverwachtegebruiksduurrekeninghoudendmetderestwaarde.Indiendeverwachting

omtrentdeafschrijvingsmethode,gebruiksduuren/ofrestwaardeindeloopvandetijdwijzigingenondergaat,

wordenzijalseenschattingswijzigingverantwoord.

LIqUIDE MIDDELEN

Deliquidemiddelenwordengewaardeerdtegennominalewaarde.

vOORZIENINgEN

Eenvoorzieningwordtgevormdvoorverplichtingenwaarvanhetwaarschijnlijkisdatzijzullenmoeten

wordenafgewikkeldenwaarvandeomvangredelijkerwijsisteschatten.Deomvangvandevoorzieningwordt

bepaalddoordebesteschattingvandebedragendienoodzakelijkzijnomdedesbetreffendeverplichtingenen

verliezenperbalansdatumaftewikkelen.

SCHULDEN

Schuldenwordengewaardeerdtegennominalewaardetenzijandersisbepaald.

HOOFDStUK3jaarrekening

Page 25: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

25mPD Jaarverslag 2011

gRONDSlagENvaNRESUltaatBEPalINg

OPBRENgStEN

Onderopbrengstenisdedoorbelastefeeverantwoord.MPDberekentdefeeopcostplusbasis:aandeklant

wordendebegrotekostenplus5%alsfeeinrekeninggebracht.Bijmateriëleafwijkingenwordtdefeehiervoor

-inoverlegmetdeklant-aangepast.Dekostenperklantbestaanuitdedirecttoewijsbarekostenpluseendeel

vandeniet-directtoewijsbarekosten(viaeenverdeelsleutel).Debatenwordenindestaatvanbatenenlasten

verantwoordinhetjaarwaaropdezebetrekkinghebben.

KOSTEN

Dekostenwordenbepaaldmetinachtnemingvandehiervoorreedsvermeldegrondslagenvoorwaardering

entoegerekendaanhetverslagjaarwaaropzijbetrekkinghebben.(voorzienbare)verplichtingenenmogelijke

verliezendiehunoorsprongvindenvoorheteindevanhetboekjaarwordeninachtgenomenindienzijvoorhet

opmakenvandejaarrekeningbekendzijngewordenenoverigenswordtvoldaanaandevoorwaardenvoorhet

opnemenvanvoorzieningen.

BElaStINgEN

Debelastingenwordenberekendopbasisvanhetverantwoorderesultaat,rekeninghoudendmetfiscaal

vrijgesteldepostenengeheelofgedeeltelijkniet-aftrekbarekosten.

HOOFDStUK3jaarrekening

Page 26: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

26 mPD Jaarverslag 2011

3.4 tOElICHtINgOPDEBalaNS (induizendeneuro’s)

BalaNS

1. MateriëlevasteactivaDemateriëlevasteactivawordenalsvolgtafgeschreven:

• ICt-investeringenwordenlineairafgeschreveninvierjaar;

• alleoverigeinvesteringenwordenlineairafgeschreveninvijfjaar.

Inmei2011isMPDverhuisdnaareenanderpand.tenbehoevevanditpandzijninvesteringengedaanin

verbouwing,inventarisenICtalsmedeeenaantaldesinvesteringen.

Verloopoverzicht 2011 inventaris verbouwing ict Communicatie totaal

Boekwaarde31-12-2010 40 - 185 63 288

Investeringen 156 536 227 151 1.070

afschrijvingen -30 -62 -114 -38 -244

Desinvesteringen -27 - -6 - -33

Boekwaarde 31 - 12 - 2011 139 474 292 176 1.081

Verloopoverzicht 2010 inventaris verbouwing ict Communicatie totaal

Boekwaarde01-03-2010 67 - 212 66 345

Investeringen - - 42 17 59

afschrijvingen -26 - -70 -21 -117

Desinvesteringen - - - - -

Boekwaarde 31 - 12 - 2010 40 - 185 63 287

2. vlottendeactiva

Devlottendeactivabestaanuit: 2011 2010

vooruitbetaaldehuur/servicekosten 52 179

vooruitbetaaldepensioenpremie 687 552

Overigevooruitbetaaldebedragen 26 23

Debiteuren - 4

RC PNOM 24 17

totaal 789 775

3. liquidemiddelenDeliquidemiddelenbestaanuithettegoedbijdebankenstaantervrijebeschikking.

HOOFDStUK3jaarrekening

Page 27: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

27mPD Jaarverslag 2011

4. verloopoverzichteigenvermogen

verloopoverzicht2011

Eigenvermogen31-12-2010 2.375

toevoegingresultaatnabelasting 407

Eigen Vermogen 31 - 12 - 2011 2.782

verloopoverzicht2010

gestortledenkapitaal01-03-2010 2.100

toevoegingresultaatnabelasting 275

Eigen Vermogen 31 - 12 - 2010 2.375

5. voorzieningenDezepostbetrefteenactuarieelbepaaldevoorzieningad€108k,diedientalscompensatievooreen

vervallenartikel(art.44)uitdepensioenregeling1/1/1997–1/1/2006.Datartikelzorgdeervoordathetgemis

aanpensioenafsprakena.g.v.hetafschaffenvandevUtwerdgecompenseerd.tijdensdevUtwerdnog

ouderdomspensioenopgebouwd,hetgeentijdenshethiervoorindeplaatsgekomentOPnietmeergebeurde.

toen1/1/2006dewetvPlinging,dieervanuitgaatdattot65-jarigeleeftijdwordtgewerkt,vervielartikel

44.InhetCaO-overlegvan2005/2006isafgesprokendatditgemisaanpensioenaansprakengedeeltelijk

gecompenseerdwordtindiendemedewerkervoorde65-jarigeleeftijdmetpensioengaat.

verloopoverzichtvoorzieningenart.44

2011 2010

Eindstand21-12-2010 118 Inbreng01-03-2010 272

Dotaties - Dotaties -

Herwaardering -10 Herwaardering -154

Eindstand 31 - 12 - 2011 108 Eindstand 31 - 12 - 2010 118

6. Kortlopendeschulden

Dekortlopendeschuldenbestaanuit 2011 2010

lonen&socialelasten 12 325

tebetalenvpb 90 50

Crediteuren 471 438

Overlopendepassiva 396 616

totaal 969 1.429

Depostoverlopendepassivaheeftbetrekkingopkostendieaanhetboekjaar2011wordentoegerekend,maar

waarvoorpasin2012facturenvanleveranciersen/ofdienstverlenerswordenontvangen.

HOOFDStUK3jaarrekening

Page 28: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

28 mPD Jaarverslag 2011

3.5 tOElICHtINgOPDEStaatvaNBatEN EN LASTEN

BatEN

1. OmzetDeomzetbestaatvoornamelijkuitdedoorbelastefeesvanhetpensioenfondsvoordemediaenPNO

Ziektekosten.Inprincipewordendebegrotekostenpluseenrisico-opslagvan5%alsfeeinrekeninggebracht.

LASTEN

Dekostenhebbenbetrekkingopdeverslagperiodevan1januari2011t/m31december2011.

2. Personeelskosten

2011 2010

lonenensalarissen 3.079 3.316

Socialelasten 429 348

Pensioenlasten 498 457

Overige 357 323

Subtotaal 4.363 4.444

Doorbelastekosten -252 -574

totaal 4.111 3.870

Onderdepostlonenensalarissenzijno.a.meegenomen:vakantiegeld,eindejaarsuitkeringenbonus/

gratificatie.Deoverigekostenbevatteno.a.wervingskosten,reis-enverblijfkostenencatering.

3. InhuurpersoneelBetreftvrijwelvolledigdemarketingcampagnet.b.v.PNOZiektekosten.

4. Huisvestingskosten

2011 2010

Huurenservicekosten 464 639

Overige 177 245

Subtotaal 641 884

Doorbelastekosten -193 -322

totaal 448 562

HOOFDStUK3jaarrekening

Page 29: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

29mPD Jaarverslag 2011

5. ICtkosten

2011 2010

ICt-kosten 269 246

Servicebureau’s 153 112

Subtotaal 422 358

Doorbelastekosten -170 -167

totaal 252 191

ICt-kostenbetreffendekostenvooronderhoudhard-ensoftware,uitbesteding,informatiebeveiliging,

telecommunicatieenenkelekleinereaanschafkosten.

6. Marketing-encommunicatiekosten

2011 2010

Marketingkosten 265 171

Communicatiekosten 356 312

totaal 621 483

7. algemenekosten

2011 2010

accountantskosten 120 143

advieskosten(inclusiefjuridischekosten) 311 233

Overige 78 36

totaal 509 412

Onderdeaccountantskostenzijnnaastdekostenvoordejaarrekening(€35k)ookdekostenopgenomenom

deinhetjaarverslaggenoemdeISaE3402verklaringtebehalen(€85k).Deadvieskostenbevattentevens

enkeleeenmaligeprojecten,alsmedeeencontinuïteitsanalyse,onderzoekperformancemetingbeleggingenen

quickscanbeleggingen.

8. afschrijvingskosten

2011 2010

afschrijvinginventaris 30 26

afschrijvingverbouwing 62 -

afschrijvingICt 114 70

afschrijvingcommunicatie 38 21

totaal 244 117

HOOFDStUK3jaarrekening

Page 30: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

30 mPD Jaarverslag 2011

9. BelastingenDeeffectievebelastingdrukover2011voorMPDis18,4%(2010:15,4%)t.o.v.eennominaledrukvan23,2%

(2010:22,1%).Deverklaringhiervoorisdatfiscaaldeingebrachtesoftwarevanuitonzepensioenfondsklantis

geactiveerdenin5jaarwordtafgeschreven.

3.6 tOElICHtINgalgEMEENPERSONEElSBEStaND

In2011warenbijMPDgemiddeld49werknemers(2010:53)indienst(45,2fte’s).voor2012wordti.v.m.

uitbreidingvanhetaantalklanteneengeringetoenamevanhetaantalmedewerkersverwacht.

HOOFDStUK3jaarrekening

Page 31: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

31mPD Jaarverslag 2011

4. OvERIgEgEgEvENS

4.1 StatUtaIREWINStBEStEMMINgSREgElINg

Dewinstbestemmingvindtplaatsovereenkomstigartikel20lid7vandestatuten.Daarinisbepaalddatde

algemeneledenvergaderingopvoordrachtvandeRaadvantoezichtbeslistoverdebestemmingvaneen

eventueelbatigsaldovandestaatvanbatenenlasten.

4.2 vOORStElWINStBEStEMMINg2011

Dewinstover2011ad€407.121isindejaarrekeningvolledigtoegevoegdaanheteigenvermogen.

4.3 NIEtUItDEBalaNSBlIJKENDEREgElINgEN

vanaf1maart2010heeftPNOMediastemrechtindealgemeneledenvergaderingvandeuitvoerings-

organisatieMediaPensioenDienstenU.a.(MPD).MetMPDiseenuitbestedingsovereenkomstafgesloten

vooronbepaaldetijd.PNOMediakandeovereenkomstelkevijfjaarnazorgvuldigeevaluatie(gedeeltelijk)

beëindigenmetinachtnemingvaneenminimaleopzegtermijnvaneenjaar.alsPNOMediaindetoekomstzou

besluitengeengebruikmeertemakenvandedienstenvanMPDdanblijftdeafwikkelingsverplichtingbijhet

fonds.

Op1maart2011ishethuurcontractaandeSeinstraatingegaan;ditcontractisafgeslotenvooreenduurvan

vijfjaar(jaarlijkshuurbedrag€176k).Erhoeftgedurendedezevijfjaarslechtsvoor51,5maandenhuurte

wordenbetaald(huurkortingvan8,5maand).

verderisereencontractmetleasePlanvoorvierauto’s(jaarlijksleasebedrag€88k).vooronderhoudsoftware

zijnenkelekleinerecontractenvoor2of3jaarafgeslotenmeteentotalejaarverplichtingvan€8k.

Page 32: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

32 mPD Jaarverslag 2011

HOOFDStUK4overige gegevens

4.4 CONtROlEvERKlaRINgvaNDEONaFHaNKElIJKEaCCOUNtaNt

aan:deDirectievanCoöperatieveMediaPensioenDienstenU.a.

verklaringbetreffendedejaarrekeningWijhebbendejaarrekening2011vanCoöperatieveMediaPensioenDienstenU.a.teHilversumgecontroleerd.

Dezejaarrekeningbestaatuitdebalansper31december2011endewinst-en-verliesrekeningover2011

metdetoelichting,waarinzijnopgenomeneenoverzichtvandegehanteerdegrondslagenvoorfinanciële

verslaggevingenanderetoelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Directie

DeDirectievandecoöperatieisverantwoordelijkvoorhetopmakenvandejaarrekeningdiehetvermogen

enhetresultaatgetrouwdientweertegeven,alsmedevoorhetopstellenvanhetdirectieverslag,beidein

overeenstemmingmettitel9Boek2vanhetinNederlandgeldendeBurgerlijkWetboek(BW).DeDirectieis

tevensverantwoordelijkvooreenzodanigeinternebeheersingalshetnoodzakelijkachtomhetopmakenvan

dejaarrekeningmogelijktemakenzonderafwijkingenvanmaterieelbelangalsgevolgvanfraudeoffouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onzeverantwoordelijkheidishetgevenvaneenoordeeloverdejaarrekeningopbasisvanonzecontrole.

WijhebbenonzecontroleverrichtinovereenstemmingmetNederlandsrecht,waaronderdeNederlandse

controlestandaarden.Ditvereistdatwijvoldoenaandevooronsgeldendeethischevoorschriftenendatwij

onzecontrolezodanigplannenenuitvoerendateenredelijkematevanzekerheidwordtverkregendatde

jaarrekeninggeenafwijkingenvanmaterieelbelangbevat.

Eencontroleomvathetuitvoerenvanwerkzaamhedenterverkrijgingvancontrole-informatieoverde

bedragenendetoelichtingenindejaarrekening.Degeselecteerdewerkzaamhedenzijnafhankelijkvan

dedoordeaccountanttoegepasteoordeelsvorming,metinbegripvanhetinschattenvanderisico’sdatde

jaarrekeningeenafwijkingvanmaterieelbelangbevatalsgevolgvanfraudeoffouten.

Bijhetmakenvandezerisico-inschattingenneemtdeaccountantdeinternebeheersinginaanmerkingdie

relevantisvoorhetopmakenvandejaarrekeningenvoorhetgetrouwebeelddaarvan,gerichtophetopzetten

vancontrolewerkzaamhedendiepassendzijnindeomstandigheden.Dezerisico-inschattingenhebben

echterniettotdoeleenoordeeltotuitdrukkingtebrengenoverdeeffectiviteitvandeinternebeheersingvan

decoöperatie.Eencontroleomvattevenshetevaluerenvandegeschiktheidvandegebruiktegrondslagen

voorfinanciëleverslaggevingenvanderedelijkheidvandedoordeDirectievandecoöperatiegemaakte

schattingen,alsmedeeenevaluatievanhetalgehelebeeldvandejaarrekening.

Wijzijnvanmeningdatdedooronsverkregencontrole-informatievoldoendeengeschiktisomeen

onderbouwingvooronsoordeeltebieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naaronsoordeelgeeftdejaarrekeningeengetrouwbeeldvandegrootteensamenstellingvanhetvermogen

vanCoöperatieveMediaPensioenDienstenU.a.per31december2011envanhetresultaatover2011in

overeenstemmingmettitel9Boek2BW.

Page 33: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

33mPD Jaarverslag 2011

verklaringbetreffendeoverigebijofkrachtensdewetgesteldeeisenIngevolgeartikel2:393lid5ondereenfBWvermeldenwijdatonsgeentekortkomingenzijngeblekennaar

aanleidingvanhetonderzoekofhetdirectieverslag,voorzoverwijdatkunnenbeoordelen,overeenkomstig

titel9Boek2BWisopgesteld,enofdeinartikel2:392lid1onderbtotenmethBWvereistegegevenszijn

toegevoegd.tevensvermeldenwijdathetdirectieverslag,voorzoverwijdatkunnenbeoordelen,verenigbaar

ismetdejaarrekeningzoalsvereistinartikel2:391lid4BW.

amsterdam,27april2012

Ernst&YoungaccountantsllP

drsJ.NiewoldRa

HOOFDStUK4overige gegevens

Page 34: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

34 mPD Jaarverslag 2011

coöperatieve Media pensioen diensten u.a.

t0357023456

postadres Bezoekadres

Postbus1340 Seinstraat12

1200BHHilversum 1223DaHilversum

[email protected]

w www.mpd.nl

Page 35: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in

35mPD Jaarverslag 2011

coöperatieve Media pensioen diensten u.a.

t0357023456

postadres Bezoekadres

Postbus1340 Seinstraat12

1200BHHilversum 1223DaHilversum

[email protected]

w www.mpd.nl

Page 36: JAARVERSLAG 2011 - MPD2 PERSONalIa 20 3 JaaRREKENINg 21 3.1 Balans per 31 december 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in