ISO 9001 & Geïntegreerd - PLOT -...

of 55 /55

Embed Size (px)

Transcript of ISO 9001 & Geïntegreerd - PLOT -...

 • ISO 9001 & Gentegreerd managementsysteem

  AGENDA OCMW Waregem

  Situering Motivering project

  Gentegreerd managementsysteem Inhoud

  Praktische ontwikkeling

  Voordelen en concrete toepassingen Dexia Performance

 • OCMW Waregem: situering Dienstverlening:

  SOCIALE DIENST: Financile dienstverlening (steun, leefloon, budgetbeheer, ) Niet-financile dienstverlening (arbeidsbegeleiding, juridische

  bijstand, sociale tewerkstelling, ) EXTRAMURALE DIENST:

  Thuiszorg: poetsdienst, warme maaltijden Dienstencentrum en mindermobielencentrale

  INTRAMURALE DIENST: Woon- en zorgcentrum (255 bedden) Kortverblijf Nachtopvang Dagverzorgingscentrum Serviceflats (103)

  Personeel: 400 medewerkers

 • Motivering project

  Uiteenlopende en complexe regelgeving ( nieuw OCMW decreet)

  Planverplichtingen Rapporteringen Bewijslasten Handboeken Kwaliteitsdecreten Nieuwe richtlijnen Klachtenbehandeling Externe audits & inspecties

 • Motivering project

  Maximaliseren van de tevredenheid van zowel klanten als medewerkers

  Voldoen aan bestaande verplichtingen en wensen

  Anticiperen op toekomstige nieuwe eisen en wensen van alle betrokken partijen

 • Motivering project

  3 EISEN / UITGANGSPUNTEN: Overzichtelijk Beheersbaar Werkbaar

  Gentegreerd managementsysteem OCMW Waregem

  Partnerschap met Dexia piloot

 • ISO 9001 & Gentegreerd managementsysteem

  AGENDA OCMW Waregem

  Situering Motivering project

  Gentegreerd managementsysteem Inhoud

  Praktische ontwikkeling

  Voordelen en concrete toepassingen Dexia Performance

 • Gentegreerd managementsysteem: Inhoud

  antwoord op de nood aan duurzame ontwikkeling door

  Streven naar continue verbetering op het vlak van:

  KlanteneisenMilieuprestatiesGezondheid & veiligheid medewerkers op de werkvloerEthische regels / Sociale verantwoordelijkheid

 • Gentegreerd managementsysteem: Inhoud

  Streven naar permanente verbetering op basis van 4 internationaal erkende standaarden:

  Kwaliteit ISO 9001

  Veiligheid / Gezondheid OHSAS 18001

  Milieu ISO 14001

  Ethiek SA 8000

 • Kwaliteit ISO 9001 K

  LA

  NT

  EN

  CONTINUE VERBETERING

  KL

  AN

  TE

  N

  EIS

  EN

  TE

  VR

  ED

  EN

  HE

  ID

  Beheer van de middelen

  Meten, Analyseren en Verbeteren

  Realisatie van product / dienst

  Verantwoordelijk-heden van de

  Directie

  INPUT OUTPUT

 • Praktische ontwikkeling

  Verschillende fases: Inventarisatie van de processen procesmap

  Opmaken van instrumenten i.k.v. de permanente verbeteringscyclus

  Opzetten kwaliteitsstructuur

  Centraal beheer kwaliteitsysteem

 • Extramurale Dienst

  Sociale Dienst

  Intramurale Dienst

  K L A N T E N

  E I S E N

  K L A N T E N

  T E V R E D E NH E I D

  Milieu

  Veiligheid

  Kwaliteit

  Juridisch

  & Ethiek

  Externe Commu-nicatie

  Personeel

  Interne

  Commu-nicatie

  Financin

  Leiderschap Strategie

  Secretariaat Post & Archief

  Service Flats

  Coorenblomme

  Dienstencentrum

  In

  take

  O

  ntha

  al

  Thuiszorg

  Financile hulp Niet-Financile hulp

  Bewonerszorg

  Dagverzorgings- centrum

  Bewonerszorg Kort Verblijf

  Bewonerszorg

  ROB-RVT

  De Varent

  Informatica

  Aankoop Dienst

  Technische Dienst

  Logistiek

  Keuken

  Apotheek

  Informatie- beveiliging

 • Praktische ontwikkeling

  Verschillende fases: Inventarisatie van de processen Opmaken van instrumenten i.k.v. de permanente

  verbeteringscyclus Opzetten kwaliteitsstructuur

  Centraal beheer kwaliteitsysteem

 • Verbetervoorstellen Verbeteractieplan

  Verbetervoorstellen Verbeteractieplan

  Meldingssysteem voor het melden en opvolgen van opmerkingen, klachten, verbetervoorstellen,

  risicos,, integriteitsinbreuken, van medewerkers, clinten,

  andere

  Meldingssysteem voor het melden en opvolgen van opmerkingen, klachten, verbetervoorstellen,

  risicos,, integriteitsinbreuken, van medewerkers, clinten,

  andere

  Tevredenheids-onderzoeken:

  personeelclinten

  Tevredenheids-onderzoeken:

  personeelclinten

  Opvolgen en meten Van de beleids-doelstellingen

  Opvolgen en meten Van de beleids-doelstellingen

  Procedures, werkinstructies, functionerings-

  notas Beschrijving van

  bestaande werkmethodes

  Procedures, werkinstructies, functionerings-

  notas Beschrijving van

  bestaande werkmethodes

  Risico-analyses :veiligheid & gezondheid

  milieuethiek / integriteit

  Risico-analyses :veiligheid & gezondheid

  milieuethiek / integriteit

  Opvolging interne vergaderingen:

  Op alle niveaus binnen de organisatie

  Opvolging interne vergaderingen:

  Op alle niveaus binnen de organisatie

  Interne en externe audits

  Interne en externe audits

  Periodieke kwaliteits-vergadering

  Periodieke kwaliteits-vergadering

  Self-assessments: doorlichting van de eigen organisatie

  Self-assessments: doorlichting van de eigen organisatie

  Vergelijkende bezoeken bij andere

  organisaties,

  Vergelijkende bezoeken bij andere

  organisaties,

 • Instrumenten ter verbetering

  1/ Opstellen van procedures

  Beschrijving van de activiteiten

  Een procedure beschrijft niet hoe een activiteit MOET uitgevoerd worden, maar hoe ze uitgevoerd WORDT, ze stemtovereen met de REALITEIT

  Belangrijke stap: als men wil verbeteren in de manier waarop men werkt, dan moet eerst geweten zijn hoe men werkt

 • Instrumenten ter verbetering

  2/ Bepalen van doelstellingen Kwaliteit Bepalen van indicatoren, van interne kwaliteitsmetingen

  aangaande de geleverde dienstverlening van elke dienst

  Principe: welke zijn de limieten die niet mogenoverschreden worden? Welke zijn de relevante elementen

  in de kwaliteit van de dienstverlening van elke dienst?

  Resultaat: o Opzetten van een boordtabel die toelaat permanent te meten wat

  de resultaten zijn in vergelijking met de gestelde streefcijfersvoor elk proces

 • S t r a t e g i e m a p O C M W W a r e g e m

  K L A N T E N P E R S P E C T I E F

  I N T E R N E P R O C E S S E N

  G R O E I - E N L E E R V E R M O G E N

  F I N A N C I E E L P E R S P E C T I E F

  K l a n t e n t e v r e d e n h e i d

  N a a m b e k e n d h e i d

  M a r k t a a n d e e l v e r h o g e n

  P r i j s z e t t i n g

  R u i m k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d a a n b o d

  A f s t e m m e n b e s t a a n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n

  N i e u w e d i e n s t v e r l e n i n g e n N i e u w e p r a k t i j k e n /

  w e r k m e t h o d e n

  V e i l i g e e n m i l i e u v r i e n d e l i j k e

  i n f r a s t r u c t u u r

  O p t i m a l i s e r e n o r g a n i s a t i e p r o c e s s e n

  F i n a n c i l e z e k e r h e i d : m e e r j a r e n

  g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e

  P e r s o n e e l s t e v r e d e n h e i d

  D e s k u n d i g h e i d

  B e t r o k k e n h e i d

  I n t e g r i t e i t m a n a g e m e n t

  I C T & t e c h n o l o g i e

  V e i l i g h e i d

  K o s t e n b e h e e r s i n g

  M a x i m a a l b e n u t t e n o v e r h e i d s m i d d e l e n /

  g e n e r e r e n v a n o v e r h e i d s s u b s i d i e s

  C o r r e c t e v e r h o u d i n g t u s s e n i n d i v i d u e l e

  b i j d r a g e n c l i n t e n e n d e g e m e e n s c h a p

 • Instrumenten ter verbetering

  3/ Inventarisatie, analyse et evaluatie van risicos op het vlak van: Veiligheid en gezondheid van het personeel in het kader van

  hun werkzaamheden

  Milieu

  Ethiek en Sociale verantwoordelijkheid

  Opzetten van risicotabellen om de risicos te beheren en opzetten van actieplannen

  voor elk domein

 • Instrumenten ter verbetering

  4/ Overzicht van meldingen Doelstelling: verzamelen van het geheel van problemen en

  mogelijkheden tot verbetering door de medewerkers

  Principe: wanneer er een probleem is, moet het geregistreerd, behandeld en opgevolgd worden. Anders laat men kansen op verbetering aan zich voorbijgaan

  Verschillende types van overzichten: o Meldingen klanten

  o Meldingen derden

  o Meldingen medewerkers

  o Verbetersuggesties

 • Instrumenten ter verbetering

  5/ Tevredenheidsonderzoeken

  2 types:

  o Extern: tevredenheid van klanten en derden (partners, leveranciers)

  o Intern: tevredenheid van personeel

 • Algemene tevredenheid

  Hoe tevreden ben je op dit moment over hetOCMW Waregem als jouw werkgever ?

  Gemiddelde = 8,4

  162836164Res %

  10987654321

 • Praktische ontwikkeling

  Verschillende fases:

  Inventarisatie van de processen Opmaken van instrumenten i.k.v. de permanente

  verbeteringscyclus Opzetten kwaliteitsstructuur Centraal beheer kwaliteitsysteem

 • E

  X

  T

  R

  A

  M

  U

  R

  A

  A

  L

  A

  D

  M

  I

  N

  I

  S

  T

  R

  A

  T

  I

  E

  I

  N

  T

  R

  A

  M

  U

  R

  A

  A

  L

  S

  O

  C

  I

  A

  L

  E

  D

  I

  E

  N

  S

  T

  KWALITEIT (Referent)

  VEILIGHEID (Referent)

  MILIEU (Referent)

  ETHIEK (Referent)

  KC KC KC KC

  4 kwaliteitsgroepen:

  - Intramuraal

  - Extramuraal

  - Administratie

  - Sociale dienst

  4 verbeteringsdomeinen: kwaliteit,

  veiligheid, milieu en ethiek

  3-maandelijkse kwaliteitsvergaderingen

  per kwaliteitsgroep om het

  kwaliteitsgebeuren te sturen en op te

  volgen belangrijkste agendapunten:

  - opvolgen doelstellingen

  - opvolgen van verbeteracties

  - opvolgen procedures

  Belangrijkste documenten:

  - boordtabel (= opvolgen doelstellingen)

  - verbeteractieplan (opvolgen verbetermaatregelen)

  = kwaliteitscorrespondenten

  cordineren en zijn centrale

  aanspreekpunten

 • Praktische ontwikkeling

  Verschillende fases: Inventarisatie van de processen Opmaken van instrumenten i.k.v. de permanente

  verbeteringscyclus Opzetten kwaliteitsstructuur

  Centraal beheer kwaliteitsysteem

 • ISO 9001 & Gentegreerd managementsysteem

  AGENDA OCMW Waregem

  Situering Motivering project

  Gentegreerd managementsysteem Inhoud

  Praktische ontwikkeling

  Voordelen en concrete toepassingen Dexia Performance

 • WIE

  WAT

  HOE

  Aanvrager Telefonisch of op bureel zelf of bij

  alle medewerkers van het OCMW Iederereen Brochure thuiszorg Doorverwijsdocument MW Thuiszorg Basisformulier Aanvraag

  Aanvraag

  Registratie van de aanvraag

  - Informatie uit brochure thuiszorg meegeven door uitprint

  - doorverwijsdocument meegeven door uitprint

  - naam, adres, tel vragen en mailen : [email protected]

  Digitaal sociaal huis

 • Kennisbeheer 65% werkt deeltijds Uitstroom periode van 5 jaar Kennis : - behoud

  - beheer- verspreiding- creatie

  Kortere inwerktijd nieuwe medewerkers Uniforme manier van werken : standaardbrieven, Alle documenten toegankelijk voor medewerkers bvb.

  statuten, verlofreglement, beleidsnota, functiebeschrijvingen, kwartaalrapportering,

 • Diverse meerwaarde Goedgekeurde deontologische code Werking managementteam Intern controlesysteem (+ verfijning) Klachtenbehandeling Bruikbaarheid voor inspecties : bvb. globaal

  preventieplan, dynamische risicobeheersingssysteem, inspectie ROB, RVT, SF,

  Overzicht gevaarlijke producten Risico-analyse vakantiejobs Opvolging beleidsdoelstellingen adhv. Boordtabellen Veranderingsopportuniteit Kwetsbaar Meer dan kwaliteit : OMVAT TOTALE WERKING

 • Medewerkers Betrokkenheid +

  samenhorigheidsgevoel Medewerkers worden ook

  mededenkers Verbetergedachte centraal Meer klantgericht + sterke focus op

  kwaliteit Zelfkritisch door eigen interne audits Meer aandacht voor veiligheid, milieu

  en ethiek Openheid binnen OCMW

 • ISO 9001 & Gentegreerd managementsysteem

  AGENDA OCMW Waregem

  Situering Motivering project

  Gentegreerd managementsysteem Inhoud Praktische ontwikkeling

  Voordelen en concrete toepassingen Dexia Performance

 • Dexia PerformanceHet beheer van Kwaliteit

  Dexia Performance is een nieuw gamma van adviesverlenende diensten voor de openbarebesturen met als doel hen te begeleiden in het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsystemen en beheer binnen hun administratie

 • Dexia PerformanceHet beheer van Kwaliteit

  OorsprongOntwikkeling van een gentegreerdmanagementsysteem binnen Dexia Sofaxisdat hiervoor beloond is met de Prix europen de la Qualit in 2002

  Beslissing om deze evaring over te brengennaar de openbare besturen In Frankrijk: project CAG Bourges uitgevoerd door

  DS-Services

  In Belgi: creatie van Dexia Performance

 • Het doel van Dexia Performance is het toelaten aan een openbaar bestuur om een dynamiekte ontwikkelen van permanente verbetering

  in het functioneren van het geheelvan haar diensten

  Dexia PerformanceHet beheer van Kwaliteit

 • Dexia Performance: Aanbod

  Wij bieden 2 vormen van diensten aan:

  4 Modules betreffende 4 verschillende themas

  Individuele diensten die apart kunnen aangeboden worden

 • Dexia Performance: Aanbod

  De 4 modules

  Kunnen apart of gecombineerd(Gentegreerd systeem) aangeboden worden

  Gemeenschappelijk principe in de 4 modules: Begeleiding in het opzetten van een systeem

  van permanente verbetering met als doel een organisatie certificeerbaar te maken, d.w.z. laten voldoen aan de eisen van een of meerdere internationale kwaliteitsnormen

 • OHSAS 18001VeiligheidModule 2

  SA 8000Ethiek en Sociale

  verantwoordelijk-heid

  Module 4

  ISO 14001MilieuModule 3

  ISO 9001KwaliteitModule 1

  NormThemaModule

  Dexia Performance: Aanbod

  Kwaliteitstandaarden

 • Dexia Performance: Aanbod

  3 belangrijke fases in elke module

  Initile analyse: kennismaking + inschatting omvang van project

  Opzetten van de hulpmiddelen voor permanente verbetering (cf. voorbeeld OCMW Waregem)

  Opzetten van een structuur die de permanente verbetering ondersteunt en in standhoudt

 • Dexia Performance: Aanbod

  Individuele en aparte dienstenPrincipe: alles wat voorgesteld wordt binnen het

  kader van een module kan ook apart aangeboden worden

  Voorbeelden: Opstellen van procedures

  Bepalen van doelstellingen en prestatiemeting

  Risicoanalyse en opstellen van een actieplan

  Uitvoeren interne audits

  Opzetten tevredenheidsonderzoeken

  Zelfevaluaties

 • Dexia Performance: Methode

  Dexia Performance wenst ondersteuning te bieden door middel van een intense samenwerking en interactie met de directie en medewerkers van de organisatie.

  Dexia Performance wenst zich te profileren als partner van de organisatie, wat inhoudt dat we de mensen actief en concreet ondersteunen, begeleiden, coachen en vormen tijdens hun werkzaamheden en tijdens de opbouw van een kwaliteitsysteem.

  Bovendien hebben we een lange termijn focus, wat betekent dat ons einddoel een vlot en zelfstandig functionerend kwaliteitsysteem is, dat gedragen en getrokken wordt door de organisatie en haar medewerkers zelf garantie voor lange termijn succes in het streven naar permanente verbetering.

 • Het aanbod van Dexia Performance is een zeer breed en zeer flexibel aanbod dat toelaat een dienstverlening op maatte bepalen op basis van de behoeften

  van de organisatie

  Dexia Performance

 • Dexia Performance

  We zijn geen lesgevers, we helpen de klanten om de nodige bekwaamheden en hulpmiddelen te verwerven om een op maat aangepastkwaliteitsbeheersysteem te ontwikkelen

  en te implementeren naar gelang hun behoeften, wensen en verwachtingen

 • Dexia Performance: contactgegevens

  Interesse of wenst u meer informatie: Rechtstreeks:

  Ruud BourmannePachecolaan 441000 BrusselTel. 02 / 222 00 72GSM. 0478 / 87 95 24E-mail: [email protected]

  Via uw public banker