Irado visiedocument MVO

Click here to load reader

 • date post

  18-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Visiedocument over hoe wij denken over- en werken aan- 33 thema's die voor ons de leidraad vormen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Transcript of Irado visiedocument MVO

 • Hoe gaan we om met mens, milieu en maatschappij?

  Wij werken concreet aan 33 themas die voor ons de leidraad vormen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Graag gedaan.

 • Een schone, verzorgde en duurzame leefomgeving. Daar maakt Irado zich hard voor. Elke dag opnieuw. Onze ruim driehonderd specialisten verzorgen het afvalbeheer, de reiniging en het on-derhoud van de buitenruimte in Zuid-Hollandse gemeenten, zoals Schiedam en Vlaardingen. Met ons werk zitten we middenin de maatschappij. En juist daarom kunnen n willen we een duide-lijke, duurzame bijdrage leveren.

  Van het terugdringen van de CO2-uitstoot tot het inspelen op groene innovaties voor afvalverwerking en zwerfvuil. Van het geven van milieueducatie tot het bieden van werkplekken voor burgers met een arbeidsmarktachterstand. Wij nemen onze maatschappelijke taak serieus. Dat zijn we niet alleen aan onszelf verplicht, maar ook aan onze medewerkers, klanten en inwoners. Nu en in de toekomst.

  Daarom zijn we een uitgebreid certificeringstraject gestart: de MVO Prestatieladder, een set normen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Aan de hand hiervan werken we aan 33 actuele maatschappelijke themas van Mens, Milieu en Maatschappij. Bent u burger? Of ook ondernemer? Of een andere relatie van Irado? Wie u ook bent, wij vertellen u graag over onze duurzame keuzes en de rol die onze medewerkers, klanten en leveranciers hierbij spelen.

  Duurzaam denken n doen

 • Wat doen we voor mensen?Onze mensen zijn de motor achter onze dienstverlening. Zij maken Irado. Daarom zorgen we voor een optimaal perso-neelsbeleid in een stimulerende werkomgeving. En, iedereen verdient een eerlijke kans. Ook inwoners met achterstand op de arbeidsmarkt zijn bij Irado welkom om te leren, te werken en door te groeien op de arbeidsmarkt.

 • 1 WerkgelegenheidEen optimale en stabiele werkomgeving, daar zorgt Irado continu voor. Onze medewerkers vormen tenslotte de motor achter Irados duurzame ontwikkeling. Wij optimaliseren dan ook voortdurend ons personeelsbeleid en bie-den een compleet pakket aan aantrekkelijke bedrijfsvoorwaarden en faciliteiten. En via een actief intern communicatiebeleid houden we onze medewerkers op de hoogte, betrokken en gemotiveerd.

  2 Verhouding tussen werkgever en werknemer We zorgen voor goede arbeidsovereenkomsten en bewaken dat deze afspraken ook worden nageleefd. Als het nodig is, zorgen we voor aangepast werk, re-integratie, zorgverlof en ouderschapsverlof.

  3 Gezondheid en veiligheid We zorgen er altijd voor dat onze medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Binnen Irado, maar ook in de maatschappij. Zo waarborgen we hun eigen welzijn en dat van inwoners. We doen zelfs meer dan we volgens de VCA (Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) verplicht zijn. Zo zorgt Irado onder andere voor hoogwaardige opleidingen, goed onderhoud en een gedegen controle van alle materieel. Ook lichten we onze medewerkers goed voor over veilig werken.

  4 Opleiding en onderwijs De kwaliteit van onze dienstverlening staat altijd voorop. Daarom optimaliseren we voort-durend de kennis en ervaring van onze mede-werkers. Want we willen iedereen uitdagen tot ontplooiing, creativiteit en ondernemerschap.

  5 Diversiteit en kansen We zorgen voor een aantrekkelijke werkomge-ving. Daarom zorgen we voor een cultuur van onderling respect en een personeelsbestand alle groepen die zich op de arbeidsmarkt begeven binnen Irado vertegenwoordigd zijn.Uiteraard krijgen onze medewerkers ook volop mogelijkheden om door te groeien, want ieder-een verdient dezelfde kans.

  Arbeidsomstandig-heden en volwaardig werk

 • Mensenrechten

  6 Strategie en beheerWe zetten ons volledig in voor het handhaven van de internationaal erkende rechten van de mens. Daarom volgen we voor al onze bedrijfs-activiteiten en zakelijke transacties:

  y de Universele Verklaring van de Mensen-rechten van de Verenigde Naties (VN);

  y de kernnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie;

  y en de principes van mensenrechten en arbeidsvoorwaarden uit de Global Compact van de VN.

  7 Verbod op discriminatie Alle medewerkers, klanten en inwoners moe-ten op gelijke wijze behandeld worden, vindt Irado. Daarom is discriminatie niet acceptabel. Is er toch sprake van discriminatie? Dan star-ten we een disciplinaire procedure. Dit traject hebben we in verschillende beleidsdocumen-ten vastgelegd.

  8 Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidson-derhandelingen Medewerkers zijn vrij om een organisatie op te richten of lid te worden van een organisatie, zoals een vakbond. Dit recht accepteren wij. Daarom mag een (nieuwe) medeweker gewoon lid van een vakbond zijn. Ook zullen wij werk-nemers niet ontslaan of op een andere manier benadelen, alleen omdat zij lid zijn van een vakbond.

  9 Uitbanning kinderarbeid Irado houdt zich aan de wettelijke minimum-leeftijdvoorschriften en heeft geen kinderen jonger dan 16 jaar in dienst. Alleen stagiaires vormen hierop een uitzondering. Aan kinde-ren tussen de 16 en 18 jaar geven wij nooit werkzaamheden waardoor ze niet op school

  kunnen zijn. Wij verwachten dat onze klanten en leveranciers volgens dezelfde maatstaven handelen.

  10 Preventie van gedwongen en verplichte arbeid Van dwangarbeid maken wij nooit gebruik. Irado neemt alleen mensen in dienst die vrijwillig voor een baan bij ons kiezen. Ook vragen we aan geen enkele nieuwe werknemer om borg of het identiteitsbewijs in te leveren. Bovendien verwachten wij dat onze klanten en leveranciers volgens dezelfde maatstaven handelen.

  11 Beveiligingsbeleid Regelmatig huurt Irado beveiligingsperso-neel in. Bijvoorbeeld voor het bewaken van de veiligheid van personen, terreinen, gebouwen en goederen. Maar natuurlijk ook tegen de verstoring van de openbare orde. Wij zien erop toe dat deze medewerkers altijd volgens het Keurmerk Beveiliging van de brancheorgani-satie werken. Ook mogen ze geen handelingen uitvoeren die in strijd zijn met wetgeving, inter-nationale conventies of onze bedrijfscodes voor goed gedrag.

  12 Rechten van inheemse bevolking Irado zorgt continu voor de ontwikkeling, naleving en verbetering van beleidsmaatrege-len volgens de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken. Wijken leveranciers in onze toeleveringsketen hiervan af? Dan tref-fen we direct adequate maatregelen. Want we verwachten van hen en onze klanten dat ze volgens de VN-maatstaven handelen.

 • Eerlijk zaken doen

  13 GemeenschapWij leven alle wet- en regelgeving na die voor onze dienstverlening geldt. Op deze manier minimaliseren we ongewenste effecten op de gemeenschap.

  14 Corruptie Tijdens onze werkzaamheden handelen we altijd integer, dus persoonlijke belangen mo-gen nooit een rol spelen. Dit bewaken we door actueel beleid over integer handelen te imple-menteren, te monitoren en hierover regelmatig te communiceren.

  15 Publiek beleid Irado doet geen enkele betaling of donatie in de vorm van natura (dienstverlening) aan poli-tieke partijen en hun instituten, instellingen of vertegenwoordigers. Ook houden we ons aan alle regels voor de omgang met vertegenwoor-digers van politieke partijen.

  16 Concurrentie- belemmerend gedragWe onderschrijven de principes van eerlijke concurrentie. Dit betekent dat we eerlijk concurreren - binnen de wettelijk voorgeschre-ven mededingingsregels. Bovendien eisen we integriteit en eerlijkheid bij alle activiteiten van onze onderneming. Dus omkoping en elke andere vorm van onethisch zakendoen zijn niet toegestaan. Irado hanteert hiervoor een strikt beleid.

  17 Naleving van eerlijk zaken doen We reageren direct op alle aantijgingen over eerlijk zaken doen. We analyseren de oorzaken en nemen (collectieve) maatregelen om zulke aanzeggingen en klachten voortaan te voor-komen.

 • Consumenten aangelegenheden

  18 Gezondheid en veilig-heid van consumenten In onze dienstverlening staan veiligheid en gezondheid voorop. Irado neemt geen onnodige risicos en treft maatregelen om schade aan de gezondheid te voorkomen.

  19 Etikettering van producten en diensten We informeren onze klanten zo goed en duidelijk mogelijk over onze dienstverlening en producten. Dit doen we onder andere via onze klantenservice en actuele website. En via klanttevredenheidsonderzoeken toetsen we regelmatig de tevredenheid over deze informa-tie.

  20 Marketing en communicatie Goede communicatie is essentieel, vinden wij. Dit vanwege de draagwijdte van onze activi-teiten, de invloed hiervan op alle betrokkenen (van medewerkers tot burgers). Maar natuur-lijk ook vanwege de openbare rol van Irado. Daarom zetten we ons in voor tijdige, open en feitelijke communicatie. Hierbij handelen we volgens de normen en vrijwillige gedragscodes voor reclame.

  21 Privacy van klanten Omdat we de bescherming van persoonsge-gevens zeer belangrijk vinden, houden we ons aan een wereldwijde Privacy Code of Conduct. Irado verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden en in lijn met de Privacy Code of Conduct.

  22 Naleving van consumenten-aangelegenhedenIrado reageert direct op alle aanzeggingen over consumentenaangelegenheden van het bevoegd gezag . Dit doen we uiteraard ook bij klachten van stakeholders. We nemen direct maatregelen om zulke aanzeggingen en klach-ten in de toekomst te voorkomen.

 • 23 Grondstoffen Ons grondstoffengebruik maken we via gericht beleid inzichtelijk. Zo proberen we grondstof-uitputting tegen te gaan. Dit realiseren we door hernieuwbare/secundaire materialen te gebruiken, vervuiling te bestrijden en afval-scheiding te optimaliseren.Levert een leverancier grondstoffen of halffa-bricaten? Dan moeten die leveringen altijd aan de wettelijke eisen voldoen.

  24 Energie Met ons energiebeleid willen we onze bedrijfs-voering de komende jaren nog