Instructieboekje – Audi connect (myAudi) · Instructieboekje Audi connect (myAudi) Audi Vorsprung...

24
Instructieboekje Audi connect (myAudi) Audi Vorsprung durch Technik Instructieboekje Audi connect (myAudi) Niederländisch 08.2015 AMH012732EA AMH012732EA www.audi.com

Transcript of Instructieboekje – Audi connect (myAudi) · Instructieboekje Audi connect (myAudi) Audi Vorsprung...

InstructieboekjeAudi connect (myAudi)

AudiVorsprung durch Technik

InstructieboekjeAudi connect (myAudi)Niederländisch 08.2015AMH012732EA

AMH012732EA www.audi.com

© 2015 AUDI AG

AUDI AG werkt voortdurend aan de verdere ont-wikkeling van alle modellen en typen. Wij vragenu om begrip, dat om deze reden wijzigingen vande leveringsomvang in de vorm, uitvoering entechniek mogelijk zijn. Uit de gegevens, afbeel-dingen en beschrijvingen in dit instructieboekjekunnen daarom geen aanspraken worden afge-leid.

Nadruk, reproductie of vertaling, ook van gedeel-ten, is zonder schriftelijke toestemming van AU-DI AG niet toegestaan. AUDI AG behoudt zich uit-drukkelijk alle rechten op grond van het auteurs-recht voor. Wijzigingen voorbehouden. Gedruktin Duitsland.

Bijgewerkt tot: 25-08-2015

Inhoudsopgave

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Eerste stappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Audi instructieboekje online opvragen . . . . 3

Audi connectinfotainmentdiensten opmyAudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Aanwijzingen bij Audi connectinfotainmentdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Overzicht Audi connectinfotainmentdiensten op myAudi . . . . . . . . 4

Kaartupdate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

myAudi bijzondere reisdoelen (POI) . . . . . . 6

Twitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Picturebook navigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Reisdoel invoeren via myAudi . . . . . . . . . . . 12

Reisdoelinvoer via Google™ Maps . . . . . . . . 13

Nieuws online (gepersonaliseerd) . . . . . . . . 13

Wagen met myAudi verbinden . . . . . . . . . . 14

Audi connect wagendiensten opmyAudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Audi connect gebruikersbeheer . . . . . . . . . . 15

Overzicht van de Audi connectwagendiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Meer instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Wagens beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Statusinformatie opvragen . . . . . . . . . . . . . 21

Uw myAudi-profiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Meer informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1

AM

H0

12

73

2EA

Inleiding

Inleiding

Eerste stappen

Registratie

Om alle mogelijkheden van myAudi volledig tekunnen benutten, dient u zich eenmalig te regi-streren.

► Open in de internetbrowser de pagina www.au-di.com/myaudi.

► Kies uw land en de betreffende taal.► Klik op Nu registreren en vul het formulier in.► Klik op Verder.

U krijgt kort daarna een welkomstmail op hetdoor u opgegeven e-mailadres.

► Om uw registratie af te ronden, klikt u in dewelkomstmail op Registratie in de browser af-sluiten.

► Geef in de browser uw wachtwoord in.► Klik op Login.

Met de aangemaakte toegangsgegevens kunt uzich op elk moment bij myAudi aanmelden.

Let op

– Mocht u de e-mail voor de registratie niet inuw "Postvak In" aantreffen, controleert udan ook de map "Spam".

– Let erop, dat u het wachtwoord vijf keer on-juist kunt ingeven, daarna is uw myAudi-ac-count geblokkeerd.

Wagen aanmaken

Afbeelding 1 Wagen aanmaken

► Klik na de login direct op 1 Wagen aanmakenð Afbeelding 1. Of: Klik in de bovenste naviga-tiebalk op 2 Mijn wagens > Wagen aanma-ken.

► Geef het chassisnummer (VIN) van uw wagenin.

► Geef de getoonde tekenreeks in.► Klik op Aanmaken. Uw wagen wordt aange-

maakt.

2

Inleiding

Klik op Sluiten of op Audi connect diensten in-richten, als u uw Audi connect infotainmentdien-sten direct wilt inrichten ð pagina 4.

Uw nieuw aangemaakte wagen en uw myAudi-pincode worden weergegeven ð pagina 14, Af-beelding 5.

Voor zover voor uw markt beschikbaar, kunt umet behulp van de myAudi-pincode uw wagenmet uw myAudi-account verbinden en uw Audiconnect infotainmentdiensten onbeperkt in dewagen gebruiken ð pagina 4.

Via 5 Audi connect Gebruikersbeheer ð Afbeel-ding 1 kunt u nu de hoofdgebruiker voor uw wa-gen vastleggen ð pagina 15 en vervolgens uwAudi connect wagendiensten gebruiken.

Let op

– Per gebruiker kunnen maximaal vijf wagensworden aangemaakt.

– Onder het menupunt Bewerken kunt u te al-len tijde een wagen verwijderen.

– Het chassisnummer (VIN) van uw wagenvindt u in het kentekenbewijs.

Audi instructieboekjeonline opvragenVia uw myAudi-account kunt u het instructie-boekje voor uw wagen ook online opvragen.

► Klik in de bovenste navigatiebalk op 3 Mijnservice ð pagina 2, Afbeelding 1.

► Kies uw wagen.► Klik op het tabblad Instructieboekje.► Klik op Instructieboekje openen.

Let op

Het instructieboekje Audi connect (myAudi)beschrijft uitsluitend de Audi connect dien-sten in het myAudi platform en is een aanvul-ling op het instructieboekje van uw wagen.

3

AM

H0

12

73

2EA

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

Audi connect infotain-mentdiensten opmyAudi

InleidingZodra u uw wagen bij myAudi hebt aangemaakt,kunt u uw Audi connect diensten instellen.

► Klik in de bovenste navigatiebalk op 4 Audiconnect ð pagina 2, Afbeelding 1.

► Klik naast de betreffende wagen op Beschikba-re diensten weergeven.

► Klik op de gewenste Audi connect dienst.

Aanwijzingen bij Audiconnect infotainment-diensten

– Dit instructieboekje beschrijft uitsluitend deAudi connect diensten op het myAudi platformten tijde van het sluiten van de redactie. Een

deel van de hier beschreven inhoud komt pasop een later tijdstip beschikbaar of is alleen inbepaalde landen verkrijgbaar.

– Beschikbaarheid, omvang, aanbieders, beeld-schermweergave en kosten van de diensten ver-schillen per land, model, modeljaar, apparaaten tarief. Neem de aanwijzingen over veiligheiden gebruik in het hoofdstuk "Audi connect" vanuw instructieboekje in acht.

– Het gebruik van Audi connect diensten is alleenmogelijk in combinatie met Audi connect en hetals meeruitvoering leverbare MMI Navigatieplus.

– Afhankelijk van het wagenmodel is voor het ge-bruik van de verschillende Audi connect dien-sten een eenmalige activering en eventueel ookeen persoonlijke configuratie op het myAudiplatform op www.audi.com/myaudi nodig.

– Voor sommige Audi connect diensten is vóórhet eerste gebruik een verbinding met uwmyAudi-account noodzakelijk ð pagina 14.

Overzicht Audi connect infotainmentdiensten opmyAudiAfhankelijk van het wagenmodel en de wagenuitrusting zijn de volgende Audi connect diensten opmyAudi beschikbaar.

Audi connectdienst

A1, A4a), A5,

A6b), A7b), A8,

Q3, Q5, Q7b)

A3 A6c), A7c) TTc) / R8d) A4d), Q7c)

Twitter

Nieuws online(gepersonali-seerd)

Treininformatie

Vluchtinforma-tie

Fotoreisdoelen(PicturebookNavigation)

City Events e)

4

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

Audi connectdienst

A1, A4a), A5,

A6b), A7b), A8,

Q3, Q5, Q7b)

A3 A6c), A7c) TTc) / R8d) A4d), Q7c)

Reisdoelinvoervia myAudi/Google Maps

Kaartupdatef)

myAudi bijzon-dere reisdoelen

(POI)f)

a) Tot modeljaar 2016.b) Tot modeljaar 2015.c) Vanaf modeljaar 2015.d) Vanaf modeljaar 2016.e) Vanaf modeljaar 2014.f) Ook beschikbaar voor wagens met MMI Navigatie plus zonder Audi connect.

Kaartupdate

Voordat u begint

De Audi connect dienst kaartupdate geeft u demogelijkheid, actuele kaarten voor uw MMI tedownloaden, op een SD-kaart op te slaan en ver-volgens in uw auto te installeren.

Voorwaarden

– Een geformatteerde SD-kaart met ten minste32GB opslagruimte is in de kaartlezer van uwcomputer/kaartleesapparaat geplaatst.

– De vrije opslagruimte op uw harde schijf moetten minste even groot zijn als het gekozenkaartenpakket, omdat de harde schijf van uwcomputer bij het downloaden als tussenopslagwordt gebruikt. De omvang van het gekozenkaartenpakket wordt in myAudi weergegeven.

Versie van het kaartmateriaal controleren

Controleer in uw auto de verschillende landenver-sies.

Kies in de MMI:

– MENU -toets > Setup MMI > Versie-informatie> Navigatiedatabase landenversies.

– Of: MENU -toets > Instellingen > linkerkeuzet-oets > Systeemonderhoud > Versie-informatie.

Vergelijk de versie-informatie aan de hand vanhet jaartal met de informatie in uw myAudi-ac-count.

Wanneer er een kaartupdate beschikbaar is, kuntu uw kaartmateriaal actualiseren ð pagina 5,Kaartupdate downloaden.

Kaartupdate downloaden

► Meldt u zich met uw gebruikersgegevens aanop www.audi.com/myaudi.

► Klik op de Audi connect dienst Kaartupdate.

Er kan altijd maar één update per keer wordengedownload en met behulp van een SD-kaart inde MMI worden geïmporteerd.

Wanneer u meerdere landenpakketten wilt upda-ten, kunt u ofwel het complete pakket downloa-den of de download- en updateprocedure voor elklandenpakket afzonderlijk uitvoeren.► Zorg dat de geformatteerde SD-kaart in de

kaartlezer van uw computer/kaartleesapparaatis geplaatst.

► Kies het gewenste kaartenpakket.► Klik op Nu downloaden. De Audi connect

Download Client wordt geopend.► Kies uw SD-kaart als opslagplaats uit, wanneer

de Audi connect Download Client daaromvraagt.

5

AM

H0

12

73

2EA

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

Het downloaden wordt gestart en de status vanhet downloadproces wordt weergegeven.

De gekozen bestanden worden automatisch opuw SD-kaart geladen.► Als de download succesvol is afgerond de SD-

kaart uit de kaartlezer van uw computer/kaart-leesapparaat verwijderen.

Let op

– Let erop, dat de Audi connect Download Cli-ent met behulp van de voorgestelde Javatoepassing moet worden geopend en nietopgeslagen.

– Op het moment van aflevering is uw wagenuitgerust met het nieuwste kaartmateriaal.

– U kunt het nieuwe kaartmateriaal ook bij uwAudi Partner laten installeren, waarbij ech-ter extra kosten ontstaan.

Kaartupdate in de MMI importeren

► Plaats de SD-kaart met de updatebestanden ineen SD-kaartlezer van de MMI.

Kies in de MMI:► MENU -toets > Setup MMI > Systeemupdate.

Of► MENU -toets > Instellingen > linkerkeuzetoets

> Systeemonderhoud > Systeemupdate.

► De betreffende bron kiezen en bevestigen (SD1of SD2).

► Update starten kiezen en bevestigen.

De gegevens in het navigatiesysteem worden ge-actualiseerd. De status van het updateproceswordt op het MMI-scherm weergegeven.

Tijdens de update kan de navigatiefunctie ge-woon worden gebruikt.► Om de installatie van het nieuwe kaartmateri-

aal af te sluiten, de actualisering bevestigen.

De MMI wordt opnieuw gestart. Wanneer er eenroutegeleiding actief was, wordt de navigatie-functie kortstondig onderbroken en na de her-start van de MMI automatisch weer gestart. Hetgeactualiseerde kaartmateriaal kan nu voor denavigatiefunctie worden gebruikt.

Let op

– Afhankelijk van de gekozen kaartupdate kanhet updateproces in de MMI maximaal tweeuren duren. Bij een onderbreking van hetupdateproces, bv. door het afzetten van demotor, wordt het updateproces automa-tisch op de afgebroken plaats voortgezet,zodra het contact weer wordt ingeschakeld.

– Om een correcte actualisering van het kaart-materiaal te kunnen garanderen, mag deSD-kaart tijdens een kaartupdate niet wor-den verwijderd.

– Het nieuwe kaartenpakket overschrijft bij deimport het in de MMI opgeslagen kaarten-pakket.

– Het spraakbedieningssysteem is tijdens eenkaartupdate niet beschikbaar.

myAudi bijzonderereisdoelen (POI)

Voordat u begint

U kunt op internet persoonlijke bijzondere reis-doelen (Points-of-Interest) zoeken en met be-hulp van een SD-kaart naar de MMI overbrengen.

U kunt uit verschillende bronnen op internet eenverzameling van lijsten met bijzondere reisdoe-len (POI) op uw computer aanmaken. De op uwcomputer opgeslagen reisdoellijsten kunt u inmyAudi met de Audi connect dienst myAudi bij-zondere reisdoelen (POI) in een gezamenlijkedatabank converteren en met behulp van een SD-kaart in de MMI importeren.

In de MMI kunnen de afzonderlijke reisdoellijstenaan de hand van de door u vergeven namen/cate-gorieën worden geïdentificeerd en apart wordengebruikt. Daarnaast kunt u aan elke reisdoellijsteen eigen symbool toewijzen, om deze in dekaartweergave gemakkelijker te kunnen herken-nen.

Voorwaarden

– Een geformatteerde SD-kaart met minstens2GB opslagruimte is in de kaartlezer van uwcomputer/kaartleesapparaat geplaatst.

6

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

– Op de SD-kaart mogen zich geen andere be-standen bevinden.

Bestandsformaten

Voor het aanmaken van een reisdoellijst kunt ude volgende bestandsformaten gebruiken:

– .csv– .asc– .gpx– .kml

De volgende formaten zijn voor het uploaden vaneigen afbeeldingen toegestaan:

– .jpg– .gif– .png– .bmp– Minimale resolutie: 33x33 px– Max. resolutie: 200x200 px– Max. grootte: 5 MB

Reisdoellijsten voor de MMI aanmaken

► Op internet, bv. via de zoekfunctie "POI down-load", een reisdoellijst met uw persoonlijke bij-zondere reisdoel (bv. golfbanen in de omge-ving) zoeken en deze op uw computer opslaan.

► Meldt u zich met uw gebruikersgegevens aanop www.audi.com/myaudi.

► Op de Audi connect dienst myAudi bijzonderereisdoelen (POI) klikken.

► Op 1 Toevoegen klikken ð pagina 8, Af-beelding 2.

Het venster Nieuwe reisdoellijst toevoegenwordt geopend.

► Geef de gewenste lijstnaam voor uw nieuwemyAudi bijzondere reisdoel in. Deze lijstnaamgeeft aan hoe deze later in de MMI verschijnt.

► Klik op Lijst uploaden.► Kies op uw computer het betreffende bestand

van de reisdoellijst. Let op het toegestane be-standsformaat ð pagina 7.

► Klik op Ander icoon uitkiezen om aan de reis-doellijst een symbool voor de kaartweergave inde MMI toe te wijzen. Via Icoon selecteren kuntu ook een eigen op uw computer opgeslagen af-beelding kiezen.

► Klik op Opslaan om uw ingaven te bevestigen.

De gekozen reisdoellijst wordt nu voor de importin de MMI geconverteerd en in uw myAudi-ac-count opgeslagen als nieuw myAudi bijzonderreisdoel (POI).

U kunt in uw myAudi-account maximaal 50 op decomputer opgeslagen reisdoellijsten in een data-base samenbrengen en in de MMI importeren(max. 250.000 vermeldingen in een database).

Bij het converteren van de reisdoellijst worden debestanden automatisch omgezet, zodat de MMIde bestanden kan lezen.

Let op

– Wanneer u voor uw reisdoellijsten geensymbool (icoon) kiest, wordt het standaard-symbool gebruikt.

– De reisdoellijsten kunnen te allen tijde be-werkt of verwijderd worden.

7

AM

H0

12

73

2EA

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

myAudi bijzondere reisdoelen (POI) via SD-kaart in de MMI importeren

Afbeelding 2 Verzameling reisdoellijsten voor import voorbereiden

myAudi bijzondere reisdoelen (POI) naar SD-kaart kopiëren

► Zorg dat de geformatteerde SD-kaart in dekaartlezer van uw computer/kaartleesapparaatis geplaatst.

► Markeer in uw myAudi-account alle myAudi bij-zondere reisdoelen (POI) 2 ð Afbeelding 2, dieu in de MMI wilt importeren.

► Klik op Nu downloaden.► Open de "Audi connect Download Client" met

behulp van de voorgestelde Java toepassing.► Lees en bevestig zo nodig de aanwijzingstekst.► Kies en bevestig uw SD-kaart als opslagplaats,

wanneer de "Audi connect Download Client"daarom vraagt. Het downloaden wordt gestarten de status van het downloadproces wordtweergegeven.

► Klik op Beëindigen, om de afgesloten down-load te bevestigen.

Controleer, of er zich op uw SD-kaart een map"PersonalPOI" en een bestand met de naam "me-tainfo2.txt" bevinden. Deze bestanden mogenvoor de import in uw MMI niet worden gewijzigdof verplaatst.► Verwijder de SD-kaart uit de kaartlezer van uw

computer/kaartleesapparaat.

Nu kunt u de gegevens in uw wagen actualiseren.

myAudi bijzondere reisdoelen (POI) in deMMI importeren

► Plaats de SD-kaart met de updatebestanden ineen SD-kaartlezer van de MMI.

Kies in de MMI:► MENU -toets > Setup MMI > Systeemupdate.

Of► MENU -toets > Instellingen > linkerkeuzetoets

> Systeemonderhoud.► Kies en bevestig de betreffende bron (SD1 of

SD2).► Kies en bevestig Update starten. De gegevens

in het navigatiesysteem worden geactualiseerd.De status van het kopieerproces wordt weerge-geven.

► Om de import van de nieuwe myAudi bijzonderereisdoelen (POI) af te sluiten, de update metOK bevestigen.

Om de myAudi bijzondere reisdoelen (POI) voorde navigatie te kunnen gebruiken, moeten dezein de kaartweergave worden geactiveerd.

Let op

– Let erop, dat de "Audi connect DownloadClient" met behulp van de voorgestelde Javatoepassing moet worden geopend en nietopgeslagen.

– Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat ersteeds maar één reisdoellijstenverzameling

8

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

per keer in de MMI kan worden geïmpor-teerd. Wanneer u al een verzameling myAu-di bijzondere reisdoelen (POI) in de MMIhebt geïmporteerd, wordt deze bij het ladenvan een nieuwe verzameling reisdoellijstenoverschreven.

myAudi bijzondere reisdoelen (POI) alsonline update in de MMI importeren

Om de myAudi bijzondere reisdoelen (POI) alsonline update in uw wagen te kunnen opvragen,moet u deze eerst aan de wagen verzenden.

myAudi bijzondere reisdoelen (POI) aan uwwagen verzenden

► Markeer in uw myAudi-account alle myAudi bij-zondere reisdoelen (POI) 2 ð pagina 8, Af-beelding 2, die u in de MMI wilt importeren.

► Klik op Aan wagen verzenden.

Nu kunt u de nieuwe myAudi bijzondere reisdoe-len in de wagen via de online update downloa-den.

myAudi bijzondere reisdoelen (POI) in dewagen oproepen

Kies in de MMI:

► NAV -toets > linkerkeuzetoets > Bijzonderereisdoelen > myAudi bijzondere reisdoelen >rechterkeuzetoets > myAudi bijzondere reis-doelen importeren.

► Meldt u zich zo nodig met uw myAudi-gebrui-kersgegevens of uw myAudi-pincode aan. Eenlijst met mogelijke updatebronnen wordt ophet infotainmentscherm getoond.

► Kies en bevestig Online update.► Alle gewenste myAudi bijzondere reisdoelen uit

de lijst kiezen.► Kies en bevestig Download starten.

myAudi bijzondere reisdoelen (POI) in dekaartweergave activeren

Kies in de MMI:

► NAV -toets > keuzetoets Instellingen > Kaart-inhoud. Of

► NAV/MAP -toets > rechterkeuzetoets > Kaart-instellingen > Kaartinhoud

De geïmporteerde myAudi bijzondere reisdoelen(POI) worden opgesomd en kunnen aan de handvan de door u vergeven lijstnaam worden geïden-tificeerd.► Markeer alle myAudi bijzondere reisdoelen

(POI), die u in de kaartweergave wilt tonen.► Druk op de BACK -toets.

De gekozen myAudi bijzondere reisdoelen (POI)worden nu in de kaartweergave getoond en kun-nen voor de routegeleiding worden gebruikt.

Twitter

myAudi-account met Twitter verbinden

Om in de MMI toegang tot uw Twitter-gegevenste hebben, moet uw myAudi-account eenmaligmet Twitter worden verbonden.

Voorwaarde: u heeft een Twitter-account.

► Klik op de Audi connect dienst Twitter.► Klik rechts in de symbolenbalk op het Twitter-

symbool.► Klik op Bij Twitter aanmelden.► Geef uw Twitter-gebruikersgegevens in.► Klik op Aanmelden.

Uw Twitter-account is nu voor myAudi vrijgege-ven.

Let op

– U kunt maar één Twitter-account met uwmyAudi-account verbinden.

– Afhankelijk van het wagenmodel biedt Audiconnect toegang tot Twitter. Een perma-nente beschikbaarheid kan niet worden ge-garandeerd, dit ligt bij Twitter.

Dynamische statusberichten beheren

U kunt in uw myAudi-account eigen Twitter-sta-tusberichten aanmaken en vervolgens in de MMIgebruiken.

Nieuw Twitter-statusbericht aanmaken

► Klik op het tabblad Nieuw statusbericht.► Geef het gewenste bericht in en voeg evt. tekst-

blokken in (bv. resterende tijdsduur tot aan het

9

AM

H0

12

73

2EA

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

reisdoel), door op de betreffende plek in hetbericht het gewenste tekstblok aan te klikken.

► Klik op Opslaan.

Het bericht wordt opgeslagen en kan in de autoworden opgeroepen. In de auto worden de tekst-blokken bij het verzenden van een statusberichtautomatisch vervangen door de actuele waarden(bv. de resterende tijdsduur tot aan het reisdoel).

Statusbericht wissen

► Klik achter het statusbericht dat u wilt wissenop het symbool × (Wissen).

► Bevestig de controlevraag.

Het betreffende Twitter-statusbericht wordt ge-wist.

Picturebook navigatie

Nieuwe reisdoelafbeelding (fotoreisdoel) aanmaken

U kunt in uw myAudi-account afbeeldingen met geografische gegevens aanmaken en in de MMI ge-bruiken voor de routegeleiding.

Afbeelding 3 Reisdoelafbeeldingsdetails

► Klik op het tabblad Nieuwe afbeelding 1 ð Af-beelding 3.

► Kies via Bladeren een afbeelding. Let op hettoegestane bestandsformaat.

► Klik op Afbeelding uploaden.► Geef een categorie (bv. favoriete restaurants),

de naam van het reisdoel en de geografischegegevens in. U kunt de geografische gegevensook via 3 Adres ingeven vastleggen.

► Als u persoonlijke navigatie- of bijzondere reis-doelen hebt vastgelegd, kunt u deze ook kiezenvia 4 Uit 'Mijn reisdoelen' kiezen. Geef eenreisdoelnaam in. De geografische gegevensworden automatisch overgenomen.

► Klik op Reisdoel opslaan.

Het reisdoel wordt opgeslagen en kan in de MMIworden opgeroepen.

10

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

De volgende voorwaarden gelden voor de reis-doelafbeeldingen:

– Bestandsformaten: .jpg, .tif– Minimumgrootte: 256 x 256 pixels– Maximum bestandsgrootte per afbeelding: 2

MB

Let op

Met behulp van de myAudi mobile assistantapp kunt u onder "Picturebook navigatie" ookmet uw smartphone nieuwe reisdoelafbeel-dingen maken en via myAudi aan uw wagenverzenden.

Reisdoelafbeeldingen (fotoreisdoelen)bewerken

Gegevens van de reisdoelafbeelding wijzigen

► Klik op het tabblad Opgeslagen afbeeldingen2 ð pagina 10, Afbeelding 3.

► Klik op de gewenste afbeelding. De reisdoelaf-beeldingsdetails worden weergegeven.

► Wijzig de gewenste gegevens.► Klik op Reisdoel opslaan.

Geografische gegevens wijzigen

► Klik op het tabblad Opgeslagen afbeeldingen2 ð pagina 10, Afbeelding 3.

► Klik op de gewenste afbeelding.► Klik op de reisdoelafbeelding in de kaart en

houd de linkermuisknop ingedrukt.

► Sleep de reisdoelafbeelding naar de plaats opde kaart waarvan de geografische gegevens bijde afbeelding moeten worden opgeslagen enlaat de afbeelding weer los.

► Klik op Reisdoel opslaan.

Reisdoelafbeelding wissen

► Klik op het tabblad Opgeslagen afbeeldingen2 ð pagina 10, Afbeelding 3.

► Klik op de gewenste afbeelding.► Klik op Wissen en bevestig de controlevraag.

Let op

Als u een reisdoelafbeelding in uw myAudi-ac-count wist, blijft deze in de MMI opgeslagen.Meer informatie over het wissen van reisdoel-afbeeldingen in de MMI vindt u in het MMI-in-structieboekje in het hoofdstuk "Navigeren"onder "Fotoreisdoelen".

Reisdoelafbeeldingen (fotoreisdoelen) inde MMI oproepen

► In de MMI de toets NAV > keuzetoets Route-geleiding > Fotoreisdoelen kiezen.

► Vervolgens keuzetoets Instellingen > Picture-box vullen > myAudi.

Meer informatie over het oproepen van reisdoel-afbeeldingen in de MMI vindt u in het MMI-in-structieboekje bij uw wagen.

11

AM

H0

12

73

2EA

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

Reisdoel invoeren via myAudi

Nieuw reisdoel aanmaken

Via myAudi kunt u individuele navigatiereisdoelen of persoonlijke bijzondere reisdoelen (POI) aanma-ken en aan uw wagen verzenden.

Afbeelding 4 Reisdoelen invoeren: Lijstweergave

Bijzonder reisdoel (POI) zoeken

► Klik op het tabblad Nieuw reisdoel 1 ð Afbeel-ding 4.

► Voer in het tekstveld Waar? het adres in dat uals reisdoel in de MMI wilt gebruiken.

► Voer in het tekstveld Wat? het bijzondere reis-doel (POI) in waarnaar u wilt zoeken (bv. hotel).

► Leg de omgeving vast waarin u naar het bijzon-dere reisdoel wilt zoeken.

► Klik op Zoeken. Alle gevonden bijzondere reis-doelen (POI) in de omgeving van het reisdoelworden naast de kaart opgesomd ð Afbeelding4.

► Klik onder de gewenste vermelding op Reisdoelopslaan 2 ð Afbeelding 4.

Het reisdoel wordt opgeslagen en kan nu in deMMI worden opgeroepen ð pagina 13, Onlinereisdoelen in de MMI oproepen.

Indien de zoekopdracht het gewenste bijzonderereisdoel niet vindt, kunt u ook een Reisdoel di-rect vastleggen 3 .

Reisdoel direct vastleggen

► Klik op Reisdoel direct vastleggen. Het vensterMijn reisdoelen wordt geopend.

► Vul het formulier in.

► Klik op Opslaan.

Het reisdoel wordt opgeslagen en kan in de MMIworden opgeroepen ð pagina 13, Online reis-doelen in de MMI oproepen.

Reisdoelen bewerken

► Klik op het tabblad Opgeslagen reisdoelen. Eenlijst met uw opgeslagen reisdoelen wordt weer-gegeven. Bovendien wordt elk reisdoel met eennummer op de betreffende plek op de kaart ge-toond.

► De volgorde van de opgeslagen reisdoelen kuntu via de pijltoetsen wijzigen.

► Kies het betreffende nummer van het gewenstereisdoel op de kaart en klik op Reisdoel bewer-ken.

► Wijzig de gewenste gegevens of vul deze aanen klik vervolgens op Opslaan.

Let op

Met behulp van de Audi MMI connect appkunt u onder "Online reisdoelen" ook met uwsmartphone nieuwe reisdoelen aanmaken envia myAudi aan uw wagen verzenden.

12

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

Online reisdoelen in de MMI oproepen

Kies in de MMI:

► NAV -toets > keuzetoets Routegeleiding > On-line reisdoelen > Reisdoelen van myAudi-ac-count oproepen. Of

► NAV/MAP -toets > linkerkeuzetoets > myAudi-contacten.

► Zo nodig uw myAudi-pincode ingeven en eennavigatiereisdoel kiezen.

Meer informatie over het oproepen van onlinereisdoelen in de MMI vindt u in het instructie-boekje in het hoofdstuk Navigeren.

Reisdoelinvoer viaGoogle™ Maps

Account aanmaken

U kunt reisdoelen van Google™ Maps in uwmyAudi-account opslaan en direct aan uw wagenverzenden.

Voorwaarde: u heeft een Google-account aange-maakt.

► Op het tabblad Account aanmaken klikken.► Geef in het tekstveld Mijn account / Account-

ID1) een gebruikersnaam in, om uw wagen teidentificeren.

Uw Google-account wordt in uw myAudi-accountaangemaakt.

Reisdoelen van Google Maps

Wagen in Google-account opslaan

► In de internetbrowser de pagina www.goo-gle.com/maps/sendtocar openen.

► Meldt u zich met uw Google-gebruikersgege-vens aan.

► Klik op Auto of GPS-apparaat toevoegen.► Kies het merk Audi uit het drop-down-menu.

► Geef in het tekstveld Mijn account / Account-ID1) de gebruikersnaam in, die u in myAudi-ac-count hebt opgeslagen.

► Geef optioneel een nickname in.► Klik op Opslaan.

Uw wagen wordt in uw Google-account opgesla-gen en kan op elk moment worden bewerkt of ge-wist.

Plaats aan uw wagen verzenden

► Zoek via Google Maps naar een adres dat u alsreisdoel in de MMI wilt gebruiken.

► Klik onder het zoekveld op Aan apparaat ver-zenden2) > Aan wagen verzenden.

► Kies de gewenste wagen uit het drop-down-me-nu.

► Klik op Verzenden.

Het nieuwe adres wordt in uw myAudi-adresboekopgeslagen en kan nu in de MMI worden opge-roepen ð pagina 13, Online reisdoelen in de MMIoproepen.

Let op

Als u een adres via Google Maps naar uw autoverstuurt, wordt dit adres automatisch in uwmyAudi-adresboek opgeslagen. Daardoorkunnen mogelijk reeds opgeslagen adressenworden overschreven.

Nieuws online (geperso-naliseerd)

Nieuwe newsfeed aanmaken

U kunt persoonlijke newsfeeds configureren en inde MMI laten weergeven.

► Klik op het tabblad Nieuwe newsfeed.► Geef de URL van de door u gewenste RSS-feed

in.► Klik op Verder.► Geef de gewenste titel van de newsfeed in.► Klik op Abonneren.

1) De benaming van het tekstveld is afhankelijk van de ge-bruikte internetbrowser.

2) Knop op beeldscherm afhankelijk van de gebruikte inter-netbrowser.

13

AM

H0

12

73

2EA

Audi connect infotainmentdiensten op myAudi

► De newsfeed is opgeslagen. Klik op Verder.

De nieuwe newsfeed wordt aangemaakt en kannu in de MMI worden opgeroepen ð pagina 14.

Het volgende formaat is toegestaan voor het aan-maken van newsfeeds: "http://www.abx.com/rss.xml"

Let op

In de newsfeedlijst zijn al voorgeconfigureer-de newsfeeds opgeslagen.

Newsfeed wissen

► Klik achter de betreffende newsfeed op hetsymbool × (Wissen) en bevestig de controle-vraag.

Newsfeed in de MMI oproepen

► Kies in de MMI: MENU -toets > Audi connect >Nieuws online.

Alle in uw myAudi-account opgeslagen news-feeds worden opgesomd.► Een headline kiezen en de keuze bevestigen.

Wagen met myAudiverbindenVoor sommige Audi connect diensten (bv. Twit-ter) is vóór het eerste gebruik een verbinding metuw myAudi-account nodig.

Afbeelding 5 Voorbeeld myAudi-pincode

► Binnen een Audi connect dienst of in het wa-genoverzicht onder de betreffende wagen ophet symbool 2 ð pagina 21, Afbeelding 7klikken.

Uw myAudi-pincode wordt weergegeven.► Noteer uw myAudi-pincode voor invoer in de

wagen.

Kies in de MMI:► MENU -toets > Audi connect > Aanmelden. Of► MENU -toets > Audi connect > rechterkeuzet-

oets Aanmelden.► Uw achtcijferige myAudi-pincode invoeren. Of

meldt u zich met uw myAudi-gebruikersgege-vens aan.

Vervolgens kunt u de gegevens van uw myAudi-account (bv. opgeslagen reisdoelen) in de MMIimporteren.

Let op

Nadat u een wagen hebt aangemaakt, wordtuw myAudi-pincode altijd direct na het inlog-gen op de startpagina weergegeven.

14

Audi connect wagendiensten op myAudi

Audi connectwagendiensten opmyAudi

Inleiding

Met de Audi connect wagendiensten kunt u viauw myAudi-account of via mobiele eindapparaten(bv. smartphones) verschillende informatie vanuw wagen oproepen resp. verschillende functiesop afstand bedienen.

► Klik in de bovenste navigatiebalk op 4 Audiconnect ð pagina 2, Afbeelding 1.

► Klik naast de betreffende wagen op Beschikba-re diensten weergeven.

► Klik op de gewenste Audi connect wagendienst.

Afhankelijk van het wagenmodel en de wagenuit-rusting zijn de volgende Audi connect wagendien-sten1) beschikbaar:

– Ver-/ontgrendelen op afstand– Interieurvoorverwarming bedienen op afstand– Wagenstatusrapport– Parkeerpositie– Rijgegevens– Laden op afstand– Klimatiseren op afstand

Let op

– Dit instructieboekje beschrijft de Audi con-nect wagendiensten op het myAudi plat-form ten tijde van het sluiten van de redac-tie. Een deel van de hier beschreven inhoudkomt pas op een later tijdstip beschikbaarof is alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.

– Voor de bediening op afstand van sommigeAudi connect wagendiensten heeft u boven-dien de Audi MMI connect app nodig. De Au-di MMI connect app is te vinden in uw AppStore.

Audi connect gebruikers-beheer

Hoofdgebruiker vastleggen

U kunt bepaalde functies in uw wagen via uwmyAudi-account op afstand bedienen resp. acti-veren. Voor deze veiligheidsgevoelige Audi con-nect wagendiensten is een registratie als hoofd-gebruiker voor de betreffende wagen nodig.

Voorwaarde: u heeft zich nog niet als hoofdge-bruiker geregistreerd.

► In de bovenste menubalk op 5 Audi connectgebruikersbeheer ð pagina 2, Afbeelding 1klikken. Of:

► Als u een dienst hebt uitgekozen, klikt u opNaar Audi connect gebruikersbeheer.

Afhankelijk van de wagen moeten de volgendegegevens worden ingevuld:

Gegevens over de persoon

– Klik op Nu verifiëren.– Vul het formulier in en geef een verificatieka-

naal aan.– Klik op Bevestigen.– Uw persoonsgegevens worden nog eenmaal ter

controle opgesomd. Klik opnieuw op Bevesti-gen.

Pincode vastleggen

Voor de bediening op afstand van sommige Audiconnect wagendiensten evenals bepaalde veilig-heidsrelevante opdrachten in myAudi is het vast-leggen van een pincode noodzakelijk.

– Geef een 4-cijferige pincode in.– Herhaal de pincode.– Klik op Bevestigen.

Algemene voorwaarden

– Accepteer de hoofdgebruikersvoorwaardenvoor het gebruik van de wagenspecifieke Audiconnect diensten (Algemene voorwaarden).

– Klik op Bevestigen.

1) Bij het ter perse gaan van dit instructieboekje in voorberei-ding. De beschikbaarheid van de aangeboden diensten isafhankelijk van het land en heeft een tijdelijk karakter.

15

AM

H0

12

73

2EA

Audi connect wagendiensten op myAudi

Verificatie via mTAN-code1)

Voor het afsluiten van uw overeenkomst is omveiligheidsredenen de verificatie van uw identi-teit vereist. Hiervoor wordt een individuelemTAN-code aan het door u gekozen verificatieka-naal gestuurd (bv. per e-mail of op uw mobieletelefoon).

– Geef de mTAN-code in, die u werd toegestuurd.– Indien u geen mTAN-code heeft ontvangen,

klikt u op mTAN-code opnieuw toesturen.– Klik op Afsluiten.

Nu kunt u de veiligheidsgevoelige Audi connectdiensten gebruiken.

U kunt uw gegevens op elk moment aanpassen.

Wagencode ingeven

Na succesvolle verificatie van uw myAudi-accountmoet u zich als hoofdgebruiker direct in de wa-gen aanmelden.

– Geef in het infotainment van uw wagen uwmyAudi-gebruikersnaam en de wagencode in.De wagencode heeft u bij de wagenafleveringbij uw sleutelbos ontvangen. Bij het eerste ge-bruik moet u de wagencode tevoorschijn kras-sen.

Nadere aanwijzingen hiervoor staan in het in-structieboekje van uw wagen.

Kilometerstand 2)

– Geef in het vrije tekstveld de kilometerstandvan uw wagen in.

– Klik op Bevestigen.

Let op

– Let erop, dat u, afhankelijk van het verifica-tiekanaal, een internetverbinding of mobielnetwerk nodig heeft.

– Als u de mTAN-code niet per e-mail heeftontvangen, controleer dan ook uw map metspamberichten.

– Als u als verificatiekanaal "Dealer" hebt ge-kozen, kunt u de veiligheidsgevoelige Audi

connect diensten pas na een persoonlijk be-zoek aan uw Audi Partner gebruiken.

Meer gebruikers vastleggen

Als hoofdgebruiker kunt u meer gebruikers vooreen wagen vastleggen.

Voorwaarde: de gebruiker heeft zich ook bijmyAudi geregistreerd ð pagina 2.

► Klik in de bovenste menublak op 5 Audi con-nect gebruikersbeheerð pagina 2, Afbeelding1.

► Klik op Gebruiker toevoegen.

Meer gebruikers vastleggen

– Geef het myAudi e-mailadres van de gebruikerin.

– Geef uw pincode in ð pagina 15.

Hoofdgebruiker en gebruiker ontvangen een be-vestigings-e-mail op het betreffende myAudi e-mailadres.

Gegevens van de gebruiker

– Om de registratie van de gebruiker af te ron-den, klikt u in de bevestigings-e-mail op NaarAudi connect gebruikersbeheer.

– Ter afsluiting moet de gebruiker een eigen indi-viduele pincode vastleggen ð pagina 15.

Let op

Elke gebruiker maakt voor zijn myAudi-ac-count een eigen, individuele pincode aan. Metdeze pincode kunt u de veiligheidsgevoeligeAudi connect wagendiensten op afstand ge-bruiken.

Pincode wijzigen

De hoofdgebruiker en alle andere gebruikerskunnen hun pincode op elk moment wijzigen.

► lik in de bovenste menublak op 5 Audi con-nect gebruikersbeheer ð pagina 2, Afbeelding1 > Pincode wijzigen.

1) Geldt niet voor de Audi A3 e-tron2) Geldt alleen voor de Audi A3 e-tron

16

Audi connect wagendiensten op myAudi

► Vul het formulier in.► Klik op Opslaan.

Hoofdgebruikersovereenkomst opzeggen

De door u afgesloten overeenkomst voor het ge-bruik van de veiliegheidsgevoelige Audi connectdiensten is persoonsgebonden en niet wagenge-bonden.

► Klik in de bovenste menubalk op 5 Audi con-nect gebruikersbeheer ð pagina 2, Afbeelding1 > Overeenkomst opzeggen.

► Als u uw hoofdgebruikersovereenkomst wilt op-zeggen, klikt u op Overeenkomst opzeggen.

► Klik op Opzeggen, om de getoonde aanwijzingte bevestigen.

Let op

Als u de overeenkomst opzegt, kunnen u enalle andere gebruikers de Audi connect wa-gendiensten op myAudi en in de wagen nietmeer gebruiken.

Overzicht van de Audiconnect wagendiensten

Wagenstatusrapport

Voorwaarde:

U bent hoofdgebruiker/gebruiker van de gekozenwagen ð pagina 15.

Het contact van de wagen is uitgeschakeld en dewagen is geparkeerd.

Afhankelijk van het wagenmodel en de wagenuit-rusting kan bv. de volgende informatie wordenweergegeven:

– Brandstof- en oliepeil– Wagenmeldingen– Kilometerstand– Laadtoestand van de accu– Stads-/parkeerlicht aan/uit– Portieren en handrem– Laadtoestand van de accu (e-tron wagens)– Elektrische actieradius– Koplampen en verlichting– Volgende Olieservice

– Volgende Inspectie

Ver-/ontgrendelen op afstand

Via uw myAudi-account kunt u op elk momentcontroleren, of uw wagen vergrendeld is of niet.Daarnaast wordt u een overzicht getoond, waaren wanneer uw wagen voor het laatst werd ont-of vergrendeld.

Voorwaarde:

U bent hoofdgebruiker/gebruiker van de gekozenwagen ð pagina 15.

U heeft hiervoor de 4-cijferige pincode nodig, dieu bij de verificatie heeft vastgelegd ð pagina 15.

► Klik op Dienst inschakelen.

Na de activering van de dienst worden u - voor zo-ver beschikbaar - de laatste acties getoond, dieop afstand zijn uitgevoerd.

Dienst uitschakelen

U kunt de dienst Ver-/ontgrendelen op afstandop elk moment uitschakelen.

– Klik op Dienst uitschakelen.

Let op

– Let erop, dat het via uw myAudi-accountniet mogelijk is, de wagen met de Audi con-nect wagendienst Ver-/ontgrendelen op af-stand te ont- of vergrendelen. Hiervoorheeft u de Audi MMI connect app op uw mo-biele eindapparaat nodig. De app is te vin-den in uw App Store.

– Meer informatie vindt u in het instructie-boekje van uw wagen.

Interieurvoorverwarming bedienen opafstand

Via de Audi MMI connect app kunt u de interieur-voorverwarming van uw wagen inschakelen of deactuele status opvragen.

Voorwaarde:

U bent hoofdgebruiker/gebruiker van de gekozenwagen ð pagina 15.

17

AM

H0

12

73

2EA

Audi connect wagendiensten op myAudi

U heeft hiervoor de 4-cijferige pincode nodig, dieu bij de verificatie heeft vastgelegd.

Het contact van de wagen is uitgeschakeld.

De actuele status van uw wagen wordt weergege-ven.

► Klik op Dienst inschakelen.

Na de activering van de dienst worden u - voor zo-ver beschikbaar - de laatste acties getoond, dieop afstand zijn uitgevoerd.

Dienst uitschakelen

U kunt de dienst Interieurvoorverwarming op af-stand op elk moment uitschakelen.

– Klik op Dienst uitschakelen.

Let op

– Let erop, dat het via uw myAudi-accountniet mogelijk is, de interieurvoorverwar-ming van de wagen met de Audi connectwagendienst Interieurvoorverwarming opafstand in te schakelen. Hiervoor heeft u deAudi MMI connect app op uw mobiele eind-apparaat nodig.

– Meer informatie vindt u in het instructie-boekje van uw wagen.

Rijgegevens

De Audi connect wagendienst geeft u een over-zicht van uw rijgedrag.

Voorwaarde: u bent hoofdgebruiker/gebruikervan de gekozen wagen ð pagina 15.

Afhankelijk van het wagenmodel en de wagenuit-rusting kan bv. de volgende informatie wordengeregistreerd en voor vastgelegde intervallenworden weergegeven:

– Aantal ritten– Afgelegde afstand in km– Rijtijd– Gemiddelde rijsnelheid– Gemiddeld brandstofverbruik– Gemiddeld verbruik elektrisch (e-tron wagens)– Verste rit– Langste rit

Laden op afstand

U kunt op elk moment de laadtoestand van uwAudi e-tron opvragen of een timer programme-ren, om bij het laden van gunstige stroomprijzente kunnen profiteren.

Voorwaarde:

U bent hoofdgebruiker/gebruiker van de gekozenwagen ð pagina 15.

Uw wagen is op een laadstation aangesloten.

De actuele laadtoestand van uw wagen en de res-terende elektrische actieradius worden getoond.

U kunt het laden van uw wagen direct starten ofeen timer programmeren:

Laden direct starten

Klik op Direct laden.

Timer programmeren

– Klik op het symbool .– Geef de gewenste laadtijd in.– Klik op Opslaan.– Markeer een vermelding ().– Klik vervolgens op Wijziging aan wagen ver-

zenden.

Klimatiseren op afstand

Via uw myAudi account kunt u de klimatiseringvan uw wagen activeren of de actuele status op-vragen.

Voorwaarde:

Afhankelijk van de wagenuitrusting (ingebouwdeinterieurvoorverwarming) heeft u bij de keuzetussen de verwarmingsbron "Automatisch" of"Interieurvoorverwarming" de 4-cijferige pincodenodig, die u bij de verificatie heeft vastgelegd.

U bent hoofdgebruiker/gebruiker van de gekozenwagen ð pagina 15.

In het geval dat de laadtoestand van de accu vanuw wagen niet voldoende is en zodoende de elek-trische klimatisering niet mogelijk is, wordt dezeinformatie onder de wagen getoond.

18

Audi connect wagendiensten op myAudi

– Kies het soort klimatisering ()1).

U kunt de klimatisering van uw wagen direct star-ten of een timer programmeren.

Klimatiseren direct starten

Klik op Direct starten.

Timer programmeren

– Klik op het symbool .– Geef de gewenste klimatiseringstijd in.– Klik op Opslaan.– Markeer een vermelding ().– Klik vervolgens op Wijziging aan wagen ver-

zenden.

Let op

De klimatisering vindt altijd plaats op de in dewagen vooringestelde temperatuur. Het ver-stellen van de temperatuur is via de Audi MMIconnect app niet mogelijk.

Parkeerpositie

U kunt op een kaart laten tonen, waar uw wagenhet laatst werd geparkeerd.

Voorwaarde:

U bent hoofdgebruiker/gebruiker van de gekozenwagen ð pagina 15.

► Om de dienst voor de eerste keer te activeren,klikt u op Nu inschakelen.

De volgende informatie wordt op de kaart ge-toond:

– Gevonden parkeerpositie als speldje van uw wa-gen op de kaart

– Informatie over de actuele positie met beschik-bare informatie (bv. straat en plaats)

Dienst deactiveren

Wanneer de parkeerpositie van uw wagen nietmeer hoeft te worden bepaald, kunt u de dienstop elk moment uitschakelen.

– Klik op Dienst uitschakelen.

Audi serviceafspraak online

U kunt zich door uw eigen Audi Service Partneraan aanstaande serviceafspraken laten herinne-ren.

Voorwaarde: u bent hoofdgebruiker van de geko-zen wagen ð pagina 15 en u heeft uw eigen AudiService Partner al vastgelegd ð pagina 21.

Zodra bij uw wagen een servicebeurt bereikt is,worden de relevante wagengegevens direct aanuw Audi Service Partner verstuurd. Vervolgensontvangt u een oproep of een e-mail voor het ma-ken van een afspraak met betreffende voorstel-len.

Daarnaast worden alle benodigde gegevens vanuw wagen aan de Service Partner verzonden, omzo een optimale planning van uw werkplaatsbe-zoek te kunnen garanderen.

1) Geldt voor wagens met interieurvoorverwarming

19

AM

H0

12

73

2EA

Meer instellingen

Meer instellingen

Wagens beheren

Afbeelding 6 Wagen wissen

Nieuwe wagen aanmaken

► Klik in de bovenste navigatiebalk op 2 Mijnwagens ð pagina 2, Afbeelding 1.

► Klik op Wagen aanmaken.

U wordt naar het wagenoverzicht geleid en hetvenster Wagen aanmaken verschijnt.► Geef het chassisnummer (VIN) van uw wagen

in.► Geef de getoonde tekenreeks in.► Klik op Aanmaken.► Bevestig de melding Wagen is aangemaakt,

die vervolgens verschijnt.

Uw nieuw aangemaakte wagen wordt weergege-ven.

Wagen wissen

Klik in het wagenoverzicht op het menupunt 1

Bewerken ð Afbeelding 6.

► Klik onder de betreffende wagen op het sym-bool 2 ð Afbeelding 6 en bevestig de controle-vraag.

Alle voor uw wagen opgeslagen gegevens wordengewist.

Let op

Het chassisnummer (VIN) van uw wagen vindtu in het kentekenbewijs.

20

Meer instellingen

StatusinformatieopvragenU kunt voor elke Audi connect dienst de actuelestatus laten weergeven.

Afbeelding 7 Statusinformatie weergeven

Statusinformatie weergeven

► Klik in de bovenste navigatiebalk op 4 Audiconnect > Naar mijn wagens ð pagina 2, Af-beelding 1.

► Klik naast de betreffende wagen op Beschikba-re diensten weergeven.

► Klik op de gewenste Audi connect dienst.► Klik rechts in de symbolenbalk op het symbool

1 of 2 ð Afbeelding 7.

De volgende statusinformatie wordt weergege-ven:

1 Activatiestatus Audi connect dienst groen/grijs: de Audi connect dienst is geactiveerd/niet-geactiveerd.

Om een Audi connect dienst te activeren, moet udeze eenmalig in de auto gebruiken. Na de acti-vering in de auto wordt in uw myAudi-account delicentiegeldigheid van de betreffende Audi con-nect dienst weergegeven.

2 Verbindingsstatus auto groen/grijs: de wa-gen is met myAudi verbonden/niet-verbondenð pagina 14.

Let op

Per wagen hoeft een dienst slechts eenmaalte worden geactiveerd.

Uw myAudi-profiel

Klik de bovenste navigatiebalk op Mijn profiel 3

ð pagina 20, Afbeelding 6.

U kunt de volgende gegevens op elk momentaanpassen:

Persoonlijke gegevens

– De gewenste gegevens wijzigen of aanvullen.– Klik vervolgens op Opslaan.

Contactgegevens

– Wijzig of vervolledig de gewenste gegevens.– Klik vervolgens op Opslaan.

Inloggegevens

– Wijzig de gewenste Inloggegevens.– Klik vervolgens op Opslaan.

Profiel wissen

– Klik op het tabblad Mijn profiel wissen.– Klik opnieuw op Mijn profiel wissen en bevestig

de controlevraag.

Audi Partner

Leg uw eigen Audi Service Partner vast.

– Klik op Audi Partner toevoegen en geef de con-tactgegevens van uw eigen Audi Partner in.

– Zoek de gewenste Audi Partner en kies de be-treffende Audi Partner uit het overzicht.

– Klik op Als mijn Partner opslaan.

VOORZICHTIG

Let erop dat met het wissen van uw profiel al-le opgeslagen gegevens onherroepelijk wor-den gewist.

21

AM

H0

12

73

2EA

Meer instellingen

Meer informatieIn het serviceoverzicht kunt u meer informatieover uw wagen opvragen.

Voorwaarde: u heeft een wagen aangemaakt inuw myAudi-account.

► Klik op 3 Mijn service ð pagina 2, Afbeelding1 en kies een wagen.

Uitgebreide informatie, bv. over Service en On-derhoud, wordt weergegeven.

22