Innovation studio - presentatie

17

description

Over Innovation Studio Innovation Studio staat garant voor innovatieve ICT diensten, producten en toepassingen, specifiek voor de zorgsector. Kenmerken die het bedrijf, haar producten en diensten op een juiste wijze typeren zijn: - Volledige focus op zorgsector - Simpel maar effectief - Snel implementeerbaar - Beperkte kosten - Eerder kleinschalig, maar met een grote meerwaarde - Inspelen op de beperkingen van bestaande systemen door het bieden van complementaire oplossingen - Specialiteit: Innovatie door Integratie - Efficiënt en snel in het doorvoeren van wijzigende functionaliteiten zonder grote kosten - De zorg ontzorgen! Naast bovenstaande kenmerken heeft Innovation Studio een eigenwijze kijk op innoveren en productontwikkeling in de zorg. De enige manier om klanten te inspireren en producten te maken die “in één keer goed zijn” is het actief betrekken van de klant bij de productontwikkeling. Deze spelregel hanteert Innovation Studio als gouden regel en daarmee ook als randvoorwaarde naar haar klanten bij de start van ontwikkeltrajecten. De zaakvoerders van Innovation Studio hebben jarenlange ervaring opgebouwd in de IT zorgsector, hetgeen het bedrijf duidelijk onderscheid van de concurrentie. Specialismen Project- & Program Management, Healthcare IT consultancy, Healthcare IT Solution Design, SAP Healthcare, i.s.h.med consultancy & development, JAVA & IOS development, .NET / Sharepoint development, IT-Support, Strategisch IT consultancy, Test & Release Management

Transcript of Innovation studio - presentatie

Page 1: Innovation studio - presentatie
Page 2: Innovation studio - presentatie

•  Sinds 2012; zaakvoerders jarenlange ervaring in Health IT •  Limburgs bedrijf, actief in België en Nederland •  Eigenwijs! •  Focus op Healthcare IT •  Samenwerking met de sector •  Innovatieve kijk op producten , oplossingen & diensten •  Trends: Mobility, Useability •  Alternatieve ontsluiting van bestaande

informatiesystemen: portal-oplossingen, apps voor tablets, middleware

•  Inspelen op lacunes in bestaand aanbod van informatiesystemen voor de zorg

Page 3: Innovation studio - presentatie

Koen Lormans M: +32(0)468 141 203

www.linkedin.com/in/koenlormans [email protected] Skype: koen.lormans

Yannic Sterken M: +32(0)468 110 355

http://www.linkedin.com/in/yannicsterken [email protected] Skype: yannic_sterken Filip Bollen

M: +32(0)488 471 500

www.linkedin.com/filipbollen [email protected] Skype: filip.bollen

Page 4: Innovation studio - presentatie

Innovation Studio wil de wereld van de Healthcare IT verrijken met een scala aan vernieuwende oplossingen en houdt daarbij volgende principes hoog in het vaandel: •  Inspelen op gekende lacunes m.b.t. bestaande systemen •  Simpel maar effectief •  Snel implementeerbaar •  Beperkte kosten •  Gebaseerd op open standaarden •  Integreren van open-source producten •  Recuperatie van know-how uit andere high-demand omgevingen, zoals banking •  Innovatie en optimalisatie van het zorgproces realiseren •  Oplossingen standaard voorzien van een help-en demo-functie, waardoor de inspanning voor •  introductie, opleiding en functionele ondersteuning tot een minimum wordt beperkt •  Eenvoudig te integreren met bestaande ziekenhuis informatiesystemen •  Veilig en betrouwbaar •  Duurzaam en schaalbaar •  Naast de eigen productlijn biedt Innovation Studio als verdeler en implementatiepartner ook •  producten zoals Brightfish, een volledig mobiele oplossing voor het medische dossier, aan.

Page 5: Innovation studio - presentatie

Innovation Studio is gespecialiseerd in IT-diensten, met een focus op de gezondheidszorg en de non-profit. Innovation Studio biedt een waaier van diensten aan en is niet gebonden aan landsgrenzen. Innovation Studio bechikt over consultants met jarenlange ervaring in de Healthcare IT. Innovation Studio staat voor een grootse aanpak met alle voordelen van een kleinschalige partner. Diensten: •  Project- & Program Management •  Interim Management •  Healthcare IT consultancy •  Healthcare IT Solution Design •  SAP Healthcare / i.s.h.med technisch, functioneel consultancy & development •  JAVA development •  .NET / Sharepoint development •  IOS development •  Integratie •  IT-Support •  Strategisch IT consultancy •  Test Management •  Release Management

Page 6: Innovation studio - presentatie

IS Conductor:

De IS Conductor is een product op basis van service georiënteerde architectuur (SOA) die als het ware als een "dirigent" het verkeer regelt en faciliteert tussen enerzijds een bestaande ziekenhuisomgeving en anderzijds nieuwe en innoverende media, om data te ontsluiten en te bewerken. Deze oplossing is de centrale spil in het productportfolio van Innovation Studio en voor een ziekenhuis dat via standaarden functionaliteiten mobiel op of een andere wijze wenst aan te bieden. IS Conductor is de middleware voor de IS producten maar kan tevens ingezet worden om andere of eigen front-ends te ontsluiten mits de generieke set aan webservices.

Eigenschappen

•  Entreprise service bus •  Content Management System tbv orders, formulieren •  Centrale user authentificatie •  Network Access Control Policy & mobile device management •  Configuratiedatabase voor de diverse modules: gedrag, business logica,

schermafhandeling van de IS modules •  Centrale logging (technisch & functioneel) •  Centrale error- & message-handling •  Offline demo- & trainingsdatabase t.b.v. de diverse IS oplossingen •  Beheer helpfunctie: hulpkaarten, protocollen en instructievideo's

Page 7: Innovation studio - presentatie

IS Sign up: IS Sign up is een oplossing die de klant in staat stelt om het proces van het aanmelden van de poliklinische patiënt, inclusief het verschaffen van informatie over diens poliklinische afspraken te decentraliseren en mobiel te ontsluiten, waarbij de noodzaak vervalt om de registraties rechtstreeks in het ZIS zelf uit te voeren. De oplossing bestaat uit een mobiele front-end applicatie, een centrale mid-tier applicatie en de benodigde web services. Bij de implementatie zal het ZIS ontsloten worden middels specifieke en door de klant herbruikbare web services. Afhankelijk van de configuratie zal de applicatie kunnen gebruikt worden door een ziekenhuismedewerker of door een patiënt zelf, waarbij deze op een centraal gelokaliseerde iPad, zijn/haar eigen aanmelding doet, al dan niet onder begeleiding. In deze fase werd gekozen om te ontsluiten via een native mobile app (IOS), doch de Innovation Studio (IS)-centrale laag, de IS Conductor is future-proof, d.w.z. nu reeds klaar om hetzelfde proces aan te bieden via een andere GUI, vb. een selfservice kiosk of andere native apps. De Sign-Up Solution is de eerste telg uit de modulaire IS-suite en is uit te breiden met andere naadloos geïntegreerde functionaliteiten en modules zoals poliklinische vragenlijsten, checklists, enz.… Bij het ontwikkelen van de applicatie zijn ergonomie, gebruiksgemak en het vermijden van overbodige acties door de gebruiker, vooropgesteld.

Page 8: Innovation studio - presentatie

IS Order:

Via deze Innovation Studio module wordt aan de gebruikers een alternatieve doch generaliseerbare gebruikersinterface aangeboden voor het aanleggen / wijzigen en opvragen van diverse orders. Het systeem biedt de mogelijkheid om op uniforme wijze elektronisch ordermanagement uit te rollen vanuit eender welke applicatie, van op verschillende media (PC, iPad) en geeft het ziekenhuis tevens de mogelijkheid deze zelfde functionaliteit aan te bieden buiten de muren van het ziekenhuis, door de module als add-on beschikbaar te stellen in vb. de huisartsenportal, de huisartsenapplicatie of eventueel als app te distribueren aan huisartsen. Eigenschappen:

•  Front-end als add-on (Microsoft .NET /Sharepoint), naadloos integreerbaar in het ZIS en in deelsystemen.

•  Apple IOS app met dezelfde look and feel als de PC-variant (add-on) maar met de specifieke voordelen van tabletnavigatie en de herkenbaarheid in gebruik van het Apple mobiele platform. De ordercommunicatiecomponent is als module en als functie volledig geïntegreerd zijn met de andere modules / apps uit de Innovation Studio productlijn.

•  Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met enkel essentiële data en velden. •  De lay-out van elk order zal makkelijk te definiëren zijn, via het Content Management System

van IS Conductor. . Dankzij dit CMS kan er hoge mate tegemoet gekomen worden aan specifieke wensen van een bepaalde doelgroep aanvragers of zelfs een individuele arts, zonder dat dit leidt tot grote inspanningen van de beheerders of dat dit erg technische skills van de beheerder vergt.

•  Functionaliteit ten behoeve van het verhogen van de zelfredzaamheid en het gebruiksgemak van de eindgebruiker en anderzijds het ontlasten van de beheersorganisatie, zoals: eigen beheer van templates, favorieten, rubricering, delen van templates, etc. met collega's,...

Page 9: Innovation studio - presentatie

•  Een geïntegreerde helpfunctie •  Een geïntegreerde demo- en training modus •  Een intuïtieve navigatie , die gebruiker wizard-like door het aanvraagproces loodst. •  Business-logica en consistentiecontrole, welke centraal beheerd en gestuurd op en door de IS

Conductor. Ondersteund proces: •  Orders of combinaties aanleggen, wijzigen en annuleren •  Opvragen van overzicht van reeds aangelegde /geplande / uitgevoerde / geannuleerde

orders op niveau patiënt en niveau medewerker. •  Status- en prioriteitsafhandeling •  Wensdata en –termijnen •  Aangepaste schermen / functionaliteit vb. overzicht en rubricering bij aanvraag lab of vb.

grafische annotatie van lokalisatie indien noodzakelijk. •  Functionaliteit is niet enkel te gebruiken voor de klassieke aanvragen van consulten, functie-

onderzoeken, technische onderzoeken maar is inzetbaar voor elke vorm van communicatie, instructie, opdrachten binnen een ziekenhuis.

•  Afhandeling van de aangevraagde orders, zoals planning, uitvoering gebeuren op de vertrouwde wijze in het ZIS van de klant of betrokken deelsystemen.

Page 10: Innovation studio - presentatie

IS Patient Portal:

Portaaloplossing voor het ontsluiten van functionaliteit naar de patiënt, zoals het inzien van bepaalde medische gegevens, het verifiëren van eigen stam- en verzekeringsgegevens, het maken van afspraken, het invullen van vragenlijsten. Dit portaal zal extramuraal toegankelijk zijn en via kiosken (IS Self Service), geplaatst in het ziekenhuis of andere zorginstellingen.

Eigenschappen :

•  Uniforme ontsluiting intra- en extra-muraal •  Schaalbaar •  Herbruikbare functionaliteit /services vanuit andere modules uit de IS suite. •  Wijze van presentatie van content, business logica, consistentiecontroles, toegangscontrole

lopen via de IS Conductor

Page 11: Innovation studio - presentatie

IS Balielijst:

Mobiele oplossing met een gebruiksvriendelijke interface voor het opzoeken van informatie m.b.t. verblijvende patiënten door medewerkers.

Eigenschappen:

•  Apple IOS app voor iPad. •  Zoekfunctionaliteit •  Presenteren van relevante gegevens •  Afdrukken van vb. een loopbriefje •  Beheer van toegangsrechten, consistentiecontrole van data, business logica, inzet van

bestaande of module-specifieke services gebeuren op de IS Conductor.

Voordelen:

•  Verminderde afhankelijkheid van ZIS en bestaande front-end of medium. •  Attractiviteit / gebruiksvriendelijkheid •  Verminderde behoefte aan training van de gebruikers. •  Mogelijkheid om de baliefunctie te decentraliseren. •  App /module is geïntegreerd met andere modules of als functie beschikbaar doorheen de

gehele mobiele productlijn van Innovation Studio. •  Ingebouwde help –en demo-modus reduceren support- en trainingseffort.

Page 12: Innovation studio - presentatie

IS Surgery Safety: Met deze module wil Innovation Studio de OK Safety Checklist via een mobiel medium (iPad) aanbieden aan de eindgebruiker en dit toch op een volledig geïntegreerde wijze. D.w.z. dat relevante info omtrent de ingreep wordt opgehaald uit het ZIS en context-gevoelig wordt getoond bij het documenteren van een bepaalde vraag uit de checklist. Voorbeeld het tonen van de aangevraagde verrichting en de lokalisatie in het scherm waarin hieromtrent een verificatie moet worden gedocumenteerd. Naast de native app is deze functionaliteit ook beschikbaar als web-based add-on, naadloos integreerbaar in een ZIS of gelijk welk ander deelsysteem. De tool ondersteunt de implementatie van gelijk welk model of het nu gaat om de WHO checklists, het Surpass model, een eigen systematiek of een combinatie. Dit is mogelijk omwille van het geïntegreerde CMS van de IS Conductor alwaar naast de specifieke vragen en antwoordmodaliteiten ook de nodige controles, business logica, gedrag van de front-end applicatie kunnen worden gemanaged. Eigenschappen: •  Dankzij het CMS de vrijheid om eender welk model te implementeren •  Flexibiliteit om checklists aan te passen en specifiek te distribueren, vb specialisme specifiek of

eigen aan een bepaalde centrale OK. •  Mobiele ontsluiting via Apple IOS app •  Ontsluiting als add-on via .NET /Sharepoint en hierdoor te integreren in SAP i.s.h.med Surgery,

PDMS en andere deelsystemen

Page 13: Innovation studio - presentatie

•  Output van de checklist wordt als pdf beschikbaar gesteld inhet ZIS of elk ander te kiezen systeem of centrale data repository.

•  Mogelijkheid om andere registraties die simultaan dienen te gebeuren in het proces, zoals tijdenregistratie en teamregistratie te integreren in de mobiele oplossing.

•  Contextrelevant presenteren van info uit het OK-systeem of het EPD bij specifieke stappen van het registratieproces

•  De specifieke vragen kunnen desgewenst gekoppeld worden aan rollen. •  De app ondersteunt de mogelijkheid om tijdens een sessie op een iPad te switchen van user

zodat kan vermeden worden dat zowel OK-assistent als anesthesist en chirurg elk met hun eigen iPad rond de patiënt moeten vertoeven.

•  Integreerbaar met andere functionaliteit / modules uit het mobiele aanbod van Innovation Studio.

Voordelen: •  voordelen van mobiele oplossingen, alternatieve ontsluiting •  Attractiviteit •  Flexibiliteit / onafhankelijk van gekozen modellen of theorieën o.w.v CMS IS Conductor •  Reduceren van implementatietijd en –kosten o.w.v. veelzijdige onderlaag IS Conductor •  Significant reduceren van opleidingstrajecten o.w.v. ingebouwde trainingsmodus en

helpfunctie •  Schaalbaar •  Diverse, uitbreidbaar

Page 14: Innovation studio - presentatie

IS Questionnaires: IS Questionnaires is de oplossing om diverse formulieren, vragenlijsten, self-scores, checklists te ontsluiten als add-on of als mobiele oplossing, voor de patiënt zelf of voor de medewerker. Deze formuleren kunnen na export desgewenst een integraal onderdeel vormen van het patiëntendossier. In de configuratie van de vragenlijsten speelt de IS Conductor de centrale rol dankzij het geïntegreerde CMS. Deze functionaliteit / module is complementair met andere oplossingen uit de IS Suite, zoals vb. de oplossing voor het poliklinisch aanmelden IS Sign Up of de IS Patient Portal. Eigenschappen: •  Dankzij het CMS de vrijheid om eender welk formulier / antwoordtype te implementeren met

een minimale effort of nood aan technische skills voor de applicatiebeheerders. •  Flexibiliteit om formulieren aan te passen en specifiek te distribueren, vb specialisme specifiek

of eigen aan een bepaalde afdeling of een bepaalde patiëntenclassificatie. •  INtegriteit- en consistentiecontrole te configureren op IS Conductor •  Mobiele ontsluiting via Apple IOS app •  Ontsluiting als add-on via .NET /Sharepoint en hierdoor te integreren in het ZIS en andere

deelsystemen •  Output van de checklist kan onder verschillende vormen worden geëxporteerd naar de

doelsystemen. Dat kan vb. als pdf zijn , maar ook een in hoge mate gestructureerde export naar tabellen van eender welk doelsysteem, vb. ten behoeve van onderzoek. Dit is voor elk formulier te specificeren op de IS Conductor. Belangrijk: Er wordt nooit data bewaard in de database van de IS Conductor, noch op de front-end zelf.

Page 15: Innovation studio - presentatie

•  De specifieke vragen kunnen desgewenst gekoppeld worden aan rollen. •  Integreerbaar met andere functionaliteit / modules uit het aanbod van Innovation Studio •  Voordelen •  Diverse voordelen van mobiele oplossingen en alternatieve doch uniforme ontsluiting •  Attractiviteit •  Flexibiliteit / onafhankelijk van gekozen modellen of theorieën o.w.v CMS op de IS Conductor •  Onafhankelijkheid van ZIS of deelsystemen als formulierengenerator •  Reduceren van implementatietijd en –kosten en beheer o.w.v. veelzijdige onderlaag IS

Conductor •  Significant reduceren van opleidingstrajecten o.w.v. ingebouwde trainingsmodus en

helpfunctie. •  Schaalbaar, uitbreidbaar.

Brightfish EPD Innovation studio is de exclusieve verdeler en implementatiepartij voor dit nieuwe Nederlandse product.

Page 16: Innovation studio - presentatie

"Brightfish® is a newly developed system, combining all available medical data from different sources and systems into one compact, lucid, touch based and portable interface.The system provides easy access to existing information systems, caters for instantaneous creation of new datasets and facilitates registration of medical performance indicators. In short, Brightfish® is able to aggregate all available electronic health information on individual patients or populations in a fast, intuitive and comprehensible way: users gain immediate oversight and remain in control, while collection of research data is easy and reliable. Brightfish® both caters for quick and detailed reporting and facilitates the instantaneous creation of large datasets for use in scientific research, unobtrusively and without disturbing the user’s workflow. Any datasets can be stored locally or centrally, depending on the research requirements. Newly generated datasets can be made accessible to multiple simultaneous Brightfish® users authorized to add information to one or more datasets, thus improving the efficiency and speed of data collection in a revolutionary but standardized and secure way.” How does Brightfish® enhance currently available EHR applications? •  Designed by and for physicians •  Touch based and portable •  Transparent and comprehensive •  Time saving and intuitive •  One single interface for all everyday tasks •  Easy and on-the-spot access to patient data

Page 17: Innovation studio - presentatie

•  Easy to use registry and research tool •  Automated collection of statistical and registry data •  Automated patient selection for clinical research •  Decentralized architecture with redundancy and automatic backups •  Compliance with all privacy and industry-standard encryption prerequisites •  Designed with the aim in mind to increase the ease and speed of data aggregation for

research purposes to levels never before anticipated