Informatiebulletin waterbuurt: april 2009

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Er is veel over gezegd, veel over gepubliceerd maar het is helaas niet goed overgekomen bij de waterbuurtbewoners.

Transcript of Informatiebulletin waterbuurt: april 2009

 • IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiieeebbbuuulllllleeetttiiinnn

  vvvaaannn dddeee

  WWWaaattteeerrrbbbuuuuuurrrtttvvveeerrreeennniiigggiiinnnggg

 • Spraakwater april 2009

  VAN DE VOORZITTER Als dit aprilnummer bij u in de brievenbus valt heeft de lente zijn intrede gedaan. De donkere dagen laten wij achter ons en begroeten de lente in al zijn kleuren en geuren. De buurt komt tot leven, kinderen gaan buiten spelen, de tuinen worden zomerklaar gemaakt. Mensen hebben de behoefte om naar buiten te gaan, een gezellig praatje te maken met de buurman/vrouw. Om een fijne woonomgeving te behouden, hebben wij elkaar nodig. Moet men soms water bij de wijn doen om een ander tegemoet te komen. Als men dat kan getuigt dat van groot empatisch vermogen en zal ook met u rekening gehouden worden. Soms bereiken ons als bestuur andere geluiden waarin men geen rekening wenst te houden met buurtgenoten. Het gaat vaak over het groen dat overhangt op doorgaande routes (voetpaden, achterpaden) waardoor we, zeker wanneer het heeft geregend, niet of nauwelijks doorgang kunnen vinden. Ook bomen die de zon weghalen uit andere tuinen (in het najaar de nodige bladeren verliezen, o.a. in de aangrenzende tuinen). Het lijkt zo onbenullig, maar kan een groot probleem worden als men niet tot een oplossing komt. Wanneer de klus te omvangrijk is, hoeft u het niet alleen te doen, maak er een gezamenlijk project van. Beter een goede buur dan een verre vriend. Als wij het ons zelf, maar ook anderen, gunnen om van die heerlijke zon te mogen genieten in ons eigen kleine domeintje, daar worden wij uiteindelijk toch allemaal vrolijk van! Wat treft u aan in dit spraakwater? Voor de meeste van u de bekende onderwerpen zoals de aankondigingen van Koninginnedag en de zomertuinprijs, een verslag van de nieuwjaarsreceptie en sint maarten, een nieuw jaarplan, het jaarverslag over 2008, een bijdrage van de bewonerscommissie, de balans over 2008, de begroting voor 2009, het kascommissieverslag, de uitslag van de enqute van de werkgroep wonen en nog veel meer. Tevens wil ik u erop wijzen dat het ook mogelijk is te adverteren in het Spraakwater. Prijzen en het advertentiereglement vindt u op de achterzijde van het Spraakwater. ALGEMENE LEDEN VERGADERING 14 april om 20.00 uur, Amaliaschool Namens het bestuur nodig ik u uit om de ALV te bezoeken. In het voorprogramma hebben wij een spreker uitgenodigd van Stichting Mooi, daarover zal onze secretaris Patrick Bergs u meer vertellen in dit Spraakwater. Na de pauze zal de vergadering aanvangen met als belangrijk onderwerp de Statuten. De statuten, opgemaakt op 31 januari 1980, zijn dermate verouderd dat het bestuur het nodig achtte de Statuten aan te passen aan deze tijd. Aad Bontje heeft hierin het voortouw genomen. De nieuwe statuten vindt u in dit Spraakwater. En omdat wij aan het vernieuwen zijn willen wij u nog meer presenteren. Wilt u weten wat? Kom dan naar de ledenvergadering, dan kunt u het met eigen ogen aanschouwen. Ik hoop dat u dit aprilnummer met veel plezier zult lezen en alle belangrijke data alvast in uw agenda en/of op uw keukenkalender noteert. Het Spraakwater wordt zorgvuldig in elkaar gezet door onze webmaster, Erik van Boheemen, die daarin wordt ondersteund door Aad Bontje. Ik heb mij laten vertellen dat dit een behoorlijke klus is. Kunt u zich het vorige Spraakwater nog herinneren? Met de nieuwe voorkant, mooi h! En inhoudelijk, zeer overzichtelijk en lekker leesbaar, goed h! Heren, Chapeau! Ik wens u veel leesplezier en een geweldig mooie zomer toe. Yvonne Schols-Meijer

  2

 • Spraakwater april 2009

  MULTICULTUREEL KERSTFEEST Er is veel over gezegd, veel over gepubliceerd maar het is helaas niet goed overgekomen bij de waterbuurtbewoners. Het begon allemaal in augustus 2008. August (van de wijkpost) belde mij met de vraag of wij genteresseerd waren in een kerstbomenactie. Dat hield in, een ludiek plan (straatfeest, buurtfeest) indienen bij de wijkpost en men kon dan in aanmerking komen voor een kerstboom van 4 meter hoog inclusief versiering en lichtjes + kerstpakket met daarin o.a. glhwein, popcorn, soep, chocolademelk enz. Het was vakantietijd. Bestuursleden waren op vakantie. De overige bestuursleden vonden het ook een leuk idee, de invulling volgde wel.

  Nou die invulling kwam. Wij werden benaderd door Stichting Mooi om te participeren in een multicultureel project. Er moesten nog meer instanties gevraagd worden om deel te nemen. In september was duidelijk wie er allemaal participeren, Steinmetz de Compaan, Pleysierschool, werkgroep anderstalige vrouwen en de waterbuurtvereniging. Locatiehoofd Vigillia van Akkeren stelde de locatie Haagsebos ter beschikking en het feest kon een invulling krijgen. Veel tijd hadden wij daar niet voor want het

  kerstfeest zou al plaats vinden op 17 december 2008, kort dag dus.

  Na drie vergaderingen hadden wij een multicultureel kerstfeest georganiseerd. Ieder had wel een connectie met zanger, dansgroep, Turkse bakker, anderstalige medemens. Zo is in zeer korte tijd een geslaagd multicultureel kerstfeest georganiseerd door mensen die daarvoor elkaar niet kenden of ooit hadden samengewerkt binnen de wijk Meerzicht. Dankzij de inspanning van Ria Bakker hebt u het verslag met fotos kunnen lezen in de postiljon van 24 december 2008. Door de beperkte tijd hadden wij van de nieuwsbrief via de E-mail gebruik gemaakt om buurtbewoners op dit feest te attenderen en uit te nodigen. Dit is helaas niet goed overgekomen.

  Daarom stellen wij u nu al op de hoogte van het volgende gezamenlijk project. Hoe het gaat heten en hoe het eruit gaat zien? Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen! De eerste vergadering heeft al plaats gevonden en daarin is een datum vastgesteld. Noteer vast in uw agenda, 11 december 2009, 17.00 uur tot 20.00 uur in de Pleysierschool aan het Savelsbos. In het spraakwater van oktober zullen wij u informeren hoe u zich kunt opgeven en wat wij u presenteren. Wij gaan ervan uit dat het minstens zon succes wordt als afgelopen jaar.

  Yvonne Schols

  3

 • Spraakwater april 2009

  NIEUWJAARSRECEPTIE 2009 Ook dit jaar werd het verenigingsjaar geopend met een Nieuwjaarsreceptie, die is gehouden op zondag 11 januari. In de flyer, die voor de Nieuwjaarsreceptie is verspreid door vrijwilligers van de Waterbuurtvereniging, werden alle bewoners van de laagbouw hiervoor uitgenodigd. Ook dit jaar konden we weer gebruik maken van de Prinses Amaliaschool.

  Mede door een financile bijdrage van de gemeente Zoetermeer, was het voor het bestuur van de Waterbuurtvereniging mogelijk een extra cachet aan de Nieuwjaarsreceptie te geven door de Pleysierschool aan het Savelsbos in te schakelen. Een aantal leerlingen heeft s morgens salades en hapjes bereid, welke tijdens de Nieuwjaarsreceptie door hen werden gepresenteerd. Hierdoor hadden de bestuursleden meer de gelegenheid zich te mengen onder de gasten. De Nieuwjaarsreceptie werd geopend met een toespraak door de voorzitter. Hierin werden de aanwezigen welkom geheten en opmerkzaam gemaakt op het feit

  dat buurtbewoners op donderdagavond voor een zeer geringe bijdrage een warme maaltijd kunnen nuttigen in de Pleysierschool. Achterliggende gedachte hierbij is de band tussen buurtbewoners onderling aan te halen en te versterken.

  Mede door de grote opkomst, ongeveer 120 bewoners en de perfecte verzorging van de catering door de leiding en leerlingen van de Pleysierschool, kan de Nieuwjaarsreceptie als zeer geslaagd worden genoemd. Een woord van dank namens de Waterbuurtvereniging gaat dan ook uit naar de leiding en leerlingen van de Pleysierschool. Het enige minpuntje, zowel letterlijk als figuurlijk, was de temperatuur in de school. Wegens verbouwing in de school kon de verwarming niet aan. Maar door de grote opkomst van de bewoners, ongeveer 120, liep de temperatuur later toch wel wat op..

  De organisatoren Cristina Vrijkorte en Aad Bontje

  4

 • Spraakwater april 2009

  VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST INZAKE NOTA GELUID/ EN LUCHTKWALITEIT A-12 Op 11 februari 2009 Stadshuis te Zoetermeer aanvang 20.00 uur Aanwezig namens De Waterbuurtvereniging: Yvonne Schols-Meijer, Cristina Vrijkorte en Aad Bontje Naar aanleiding van een motie van de Gemeenteraad wordt hiervoor een nota opgesteld. Bijeenkomsten vinden plaats per gebied, vanavond A 12. De heer van Kesteren van bureau DGMR geeft presentatie. Onderwerpen: 1. Actie plan geluid- en luchtkwaliteit 2. Wettelijke systematiek geluidhinder 3. Gevoeligheidrelatie tussen verkeersintensiteit en geluidbelasting 4. Geluidsituatie in Zoetermeer 5. Luchtkwaliteit in Zoetermeer Doel en reikwijdte van het actieplan 1. Alleen aandacht voor geluid- en luchtkwaliteit vanwege wegverkeer 2. Vanuit het programma Duurzaam Zoetermeer opdracht: meer doen dan wettelijk vereist is 3. Input van andere trajecten (verkeer- en vervoersplannen, ruimtelijke plannen) 4. Uitvoeringsprogramma 5. Een gefaseerde aanpak Aan welke bronnen wordt aandacht besteed? - weg- en railverkeer - industrieterreinen (grote lawaaimakers) Verdienen aandacht: - geluid van kleinebedrijven: Wet milieubeheer en bij ruimtelijke plannen Welke bronnen spelen geen rol? - fietspaden en vooral brommers en scooters - piekgeluiden vanwege sirenes van hulpdiensten zijn uitgezonderd van beoordeling - piekgeluiden vanwege weg- en railverkeer Enkel geluidstoets bij: - bestemmingsplanprocedure (nieuwbouw) - projectbesluit nieuwe WRO (nieuwbouw) - reconstructie bestaande weg - aanleg nieuwe weg - saneringssituatie 1986 Handhavingsgat: het Rijk draagt alleen financile lasten van oude gevallen (voor 1986) Wat moet? - geen ontwikkeling mogelijk bij geluidsbelasting van meer dan 63 dBa - ruimte voor een locale afweging bij 48-63 dBa - voldoen aan wettelijke voorkeurswaarde indien geluid minder is dan 48 dBa - wijziging van een weg; definitie uit de Wet geluidshinder: Reconstructie is een wijziging van de weg waardoor de maximale toelaatbare geluidsbelasting (zonder maatregelen) met 2 dBa of meer omhoog gaat. Consequenties: 1. Onderzoeksplicht 2. Maatregelen treffen in redelijkheid 3. Hogere waarden vaststellen indien nodig Ook de autonome verkeersgroei meenemen in de beoordeling.

  5

 • Spraakwater april 2009

  Twee uitzonderingen van de onderzoeksplicht: 1. Snelheidsverlaging 2. Vervanging wegdek met dezelfde of grotere geluidsreducerende werking Wat moet? Hoofdstuk wegverkeerslawaai is gefaseerd in werking getreden: - nieuwe situaties vanaf 1982 - saneringsregeling vanaf 1986 Wat is een saneringswoning? - bestaande situatie (bepalende jaren zijn 1982 en 1986) - geluidsbelasting in 1986 groter dan 60 dBa Geluidbelasting is altijd inclusief minus 5 dBa, wat verankerd is in artikel 110g Wet op de geluidshinder. Voertuigen worden in de toekomst stiller (minder banden- en motorgeluid) Relatie verkeersintensiteit per etmaal geluidsbelasting in dBa 100.000 61 140.000 62 Stilwegdek 140.000 + zoab 62 140.000 + Dubbel Zoab 61 Snelheid 120/100 km per uur 140.000 + zoab + 120km 62 140.000 + zoab + 100km 62 Op de internetsite stillerverkeer.nl is meer informatie hierover te vinden. Vooruitlopend op een verplichting in de toekomst met betrekking tot een geluidskaart, overlegt de gemeente Zoetermeer nu al met de bevolking. Geluidskaart wordt opgesteld aan de hand van rekenmodellen: 3 dimensionaal met verlopende ondergrond, hoogte van bruggen, gebouwen en geluidswallen. Geluidsbelastingen zijn berekend op vier meter hoogte van elke woning. Wat staat op de geluidskaart? - geluidsbelasting van alle woningen op vier meter hoogte - onderscheid tussen geluid afkomstig van de A 12 en alle andere wegen - ook de combinatie A 12 en alle andere wegen - dag/avond/nacht gemiddelde Voor de geluidskaart bestaan 2 peiljaren: 2007/2018 (verschil: waar wordt het beter/slechter?) Afwegingscriteria voor de gemeente Zoetermeer: - huidige- en toekomstige geluidsbelasting - is er sprake van wettelijke sanering - functie- en staat van de weg - ruimtelijke mogelijkheden en -beperkingen - de verwachte (ruimtelijke) ontwikkelingen op- en rondom de locatie - de mate waarin de bewoners van deze woningen de beschikking hebben over geluidluwe buitenruimte Doel van de bijeenkomsten bij de gemeente Zoetermeer:

  - informatie van de bewoners - opstellen concept actieplan - opstellen beleidsdeel Nota - behandeling ontwerp Nota - planning van de Nota juni 2009

  ========================== De Waterbuurtvereniging Werkgroep Wonen Aad Bontje

  6

 • Spraakwater april 2009

  RESULTATEN LEVERANCIERSENQUETE Naar aanleiding van de vorige jaar gehouden leveranciersenqute van de firmas RRS en Ouwens kunnen wij u hierbij de resultaten tonen. Firma Ouwens - Aantal deelnemers: 46 Algehele indruk Tevreden Matig Niet Tevreden n.v.t. Bijz. 40 5 1 Afspraken worden nagekomen Wel Soms Niet n.v.t. Bijz. 43 3 Correcte afhandeling van het onderhoud Tevreden Matig Niet Tevreden n.v.t. Bijz. 39 4 2 1 Prijs / Kwaliteitverhouding Goed Te hoog n.v.t. Bijz. 33 4 9 Deskundigheid monteur Goed Matig Slecht n.v.t. Bijz. 36 7 2 1 Bereikbaarheid Goed Matig Slecht n.v.t. Bijz. 41 4 1 Hulp bij spoedgevallen Goed Matig Slecht n.v.t. Bijz. 26 2 1 17 Firma RRS - Aantal deelnemers: 23 Algehele indruk Tevreden Matig Niet Tevreden n.v.t. Bijz. 23 Afspraken worden nagekomen Wel Soms Niet n.v.t. Bijz. 23 Correcte afhandeling van het onderhoud Tevreden Matig Niet Tevreden n.v.t. Bijz. 20 1 2 Prijs / Kwaliteitverhouding Goed Te hoog n.v.t. Bijz. 14 9 Deskundigheid monteur Goed Matig Slecht n.v.t. Bijz. 22 1 Bereikbaarheid Goed Matig Slecht n.v.t. Bijz. 22 1 Hulp bij spoedgevallen Goed Matig Slecht n.v.t. Bijz. 19 4

  Uiteraard zijn er enkele negatieve ervaringen met de beide leveranciers, maar gelukkig zijn deze een uitzondering. De resultaten zijn van dien aard dat wij geen reden zien om van leverancier te wisselen c.q. een onderhoud met de leverancier aan te gaan.Op het ogenblik zijn we wel bezig om de prijzen van het CV onderhoudscontract te spiegelen t.o.v. de prijzen van andere leveranciers. Van deze ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.Verder zijn wij o.a. bezig met het aanvragen van offertes m.b.t. het reinigen c.q. vervangen van de centrale afzuigunit. Wij hopen u hier op korte termijn uitsluitsel over te geven. Aad Bontje en Hans Schiermeier

  7

 • Spraakwater april 2009

  WATERBUURT BEWONERSSCHOUW NAJAAR 2008, VERVOLG

  Samen kijken = samen werken

  In het vorige nummer van het Spraakwater heeft u kunnen lezen dat een achttal buurtgenoten in het najaar van 2008 de Waterbuurt op een aantal aspecten bekeken en beoordeeld heeft. Eind november was er een centrale evaluatiebijeenkomst voor alle 135 schouwers uit 30 buurten in Zoetermeer. Peter de Visser en Ilonka Wannee van de afdeling Stadsbeheer presenteerden daar de resultaten m.b.t. de onderwerpen veiligheid, verkeer + parkeren en toegankelijkheid binnen geheel Zoetermeer en tevens een aantal opvallende wijkgerichte punten. In grote lijnen waren hierbij voor de Waterbuurt geen extra aandachtspunten. Uit het oordeel van de schouwers blijkt dat de gemeente Zoetermeer het in het algemeen, op basis van de gestelde norm, niet slecht gedaan heeft. Een aantal verbeterpunten liggen op het gebied van: - Communicatie: het goed structureren van meldingen/klachten en behandeling hiervan en zorgen voor heldere korte lijnen tussen de diverse geledingen binnen de gemeente Zoetermeer en haar inwoners - Betrokkenheid: actief aangeven wat bewoners zelf kunnen doen in samenwerking met de gemeente/wijkpost (adoptiegroen, WASkracht), maar ook actieve handhaving en het aanspreken van bewoners. In 2009/2010 zullen een aantal parken binnen Zoetermeer (Buytenweg en Seghwaert) groot onderhoud krijgen met veel aandacht voor het Groen. Verder wil men meer toezicht in de openbare ruimten. Dit wordt vanuit de wijkpost aangestuurd door de wijkmanager via het Wijkactieplan, waarbinnen men ook fysieke en sociale maatregelen kan nemen. In het tweede deel van de avond werden de wijkgerichte aandachtspunten besproken. Voor Meerzicht wordt dit gedaan door Peter van Riel (beheerder) en Elsje van Dijk (wijkmanager) met schouwers uit de Bergenbuurt en Waterbuurt en enkele genteresseerden uit de Landenbuurt. Om u een idee te geven ziet u hier de beoordeling op basis van de Kwaliteitscatalogus van de geschouwde onderdelen in Zoetermeer en daarnaast de resultaten voor de wijk Meerzicht.

  Zoetermeer Meerzicht Verharding 1 Rijbaan & Parkeren Elementen B A (Boven norm) 2 Rijbaan & Parkeren Asfalt B A (Boven norm) 3a Fietspad Elementen B B 3b Voetpad Elementen C B 4a Fietspad Asfalt B B 4b Voetpad Asfalt B A (Boven norm) 5 Wegmarkering B B 6 Onkruid in Verharding B B Groen 7 Beplanting Cultuurlijk B B 8 Beplanting Natuurlijk B B 9 Gras Vlak B B 10 Gras Ruig C C (Onder norm) 11 Onkruid in beplanting B B Meubilair 12 Verlichting B B 13 Banken & Afvalbakken Technisch B B Schoon 14 Zwerfvuil B A 15 Graffiti & Beplakking A A 16 Banken & Afvalbakken Verzorging B B

  8

 • Spraakwater april 2009

  M.b.t. de Waterbuurt worden er allereerst complimenten geuit voor de medewerkers van de aannemer uit Bunnik die de afgelopen jaren de wijk Meerzicht onder zijn hoede had. Daarnaast blijkt dat er steeds meer participatie is van bewoners en ook regelmatig overleg met de scholen door toezichthouders, omgevingsvaklieden, directeur en politie over zwerfvuil, etc. Enkele opmerkingen m.b.t. specifieke terreinen: - het 'Palenveld' aan het Schuitwater (heeft de aandacht, maar het kan zijn dat het geld voor 'school'verbeterplannen op dit moment niet toereikend is), - de wortelopdruk aan het Bredewater (men ziet de noodzaak, wanneer actie nog onbekend, Zoetermeer is zuinig op zijn bomen), - parkeerproblemen aan het Leiwater (daar komen 17 kopse parkeerplaatsen), - mollenprobleem (de Flora en Fauna wet voorziet daar niet in, daar wordt niets mee gedaan), - bepaalde oud papiercontainers worden tezijnertijd onder de grond geplaatst. In 2009 wordt het aantal te schouwen buurten binnen Zoetermeer weer uitgebreid. Voor Meerzicht zijn in 2008 twee buurten geschouwd. In 2009 zullen dat er vijf worden. De schouw 'training' vergt n avond, het schouwen zelf n dagdeel. Door het meedoen aan de bewonersschouw 2008 leer je in ieder geval om met andere ogen naar je eigen wijk te kijken en wordt je je er bewust van wat nog wl en wat niet meer kan binnen de afgesproken beheerkwaliteit. Mocht u na het lezen van deze informatie zelf interesse hebben om in september/oktober 2009 als schouwer mee te doen dan kunt u dat melden bij de wijkpost Meerzicht of bij Ilonka Wannee van de afdeling Stadsbeheer via telefoonnr 079-3469027 of [email protected] Marion Verweij (bewoner Waterbuurt) INBRAKEN IN ZOETERMEER Zoetermeer, en daarmee dus ook de Waterbuurt wordt de laatste maanden getergd door een golf aan inbraken. Dit betreft zowel woning- als auto-inbraken. Hoewel een inbraak in uw auto heel vervelend is, maakt een woninginbraak wel het meeste inbreuk op je privacy. Je voelt je vaak niet meer veilig in je eigen woning, terwijl dat nu juist de plek is waar je dit gevoel wel moet hebben. Uiteraard wil ik u nu niet de schrik op het lijf jagen met als gevolg dat u als een kluizenaar gaat leven. Als secretaris van de Waterbuurt en als politieagent wil ik u juist bewust maken dat u met relatief simpele oplossingen de kans weer net iets kleiner maakt of de schade beperkt. Kleiner, dus nogmaals geen garantie dat het dan niet meer gebeurt.

  Vooropgesteld staat dus, dat een inbraak niet voorkomen kan worden. Je kunt je huis als een vesting laten beveiligen met dure alarmsystemen, deuren volhangen met zwaar hang en sluitwerk of zelfs een gracht of hoge muur bouwen, maar dit geeft nog steeds geen garanties dat er geen ongenode gasten binnenkomen. Je maakt het hiermee het dievengilde wel een stuk lastiger. Uiteraard kunnen wij niet allemaal zon gracht aanbrengen of een muur van 3 meter laten metselen. Los van de kosten, is dit vaak onmogelijk en geeft dit de wijk ook niet de uitstraling die je als bewoner wil. Toch zijn er een aantal zaken die u kunt doen die er mogelijk voor zorgen dat u niet de dupe wordt van een inbraak. Allereerst moet u zich afvragen of het hang en sluitwerk voldoende is. Dus kwalitatief en afgestemd op de situatie. Een deur waarbij de cilinder een stuk uitsteekt, is met een tang zo opengebroken. Een dikke slotplaat voorkomt dit al. Ook kunnen zogeheten pinsloten vaak extra bescherming bieden. Hiermee wordt het namelijk een stuk lastiger de deur open te breken. Ook de ramen, klein en groot, moeten niet vergeten worden. Zonder beveiliging, zijn deze vaak met een simpele schroevendraaier te openen. Wat kunt u nog meer doen.. de deuren daadwerkelijk afsluiten! Dit klinkt als een open deur maar het gebeurt maar al te vaak, dat we even weggaan en de deur zo achter ons dichttrekken zonder deze op het nachtslot te draaien.

  9

 • Spraakwater april 2009

  Ook wanneer u gaat slapen, is het goed de deuren goed af te sluiten. Houdt u er wel rekening mee, dat u in geval van nood, dus bijvoorbeeld bij brand, de deuren gemakkelijk kunt openen. Hang een sleutel dus in de buurt, op een vaste plek maar uit het zicht. Neem s avonds ook uw kleine kostbaarheden mee naar de slaapkamer. Uw autosleutels, mobiele telefoons en portemonnees zijn zo weggenomen. Ook het aangezicht van uw huis vertelt soms al heel gemakkelijk dat u een avondje, weekendje of zelfs voor langere tijd weg bent. Dit gebeurt onder andere door alle gordijnen en vitrages helemaal dicht te doen, of u heeft bijvoorbeeld uw tuinstoelen in een hoekje weggezet, terwijl deze normaal gewoon in de tuin staan. Ook een brievenbus die vol zit, geeft aan dat er niemand thuis is. Er zijn zelfs mensen die briefjes bij de voordeur hangen met teksten hoe laat ze terug zijn! Zorg dus dat uw woning er niet verlaten bij staat. Dit doet u onder andere door uw brievenbus regelmatig te laten legen of de post van de deurmat te laten halen. Een opgeruimd huis staat mooi, maar door bijvoorbeeld op de tafel een stel koffiekopjes, aangebroken fles limonade of een aangebroken pak koekjes te laten staan, wekt het in ieder geval de indruk dat u niet voor langere tijd weg bent. Vertel dit ook tegen degene die uw planten water geeft, zodat die niet ijverig begint op te ruimen, maar laat die juist af en toe dingen wijzigen. Nu ook de zomer weer in aantocht is, moet u ook rekening houden met de brutale dieven. Indien u een achterpoort naar de tuin heeft, is het raadzaam om deze te voorzien van een afsluitbaar slot. Hiermee wordt het al lastiger in uw tuin te komen. Want het kan zo maar gebeuren dat men overdag gewoon binnenkomt als u thuis bent. De zon schijnt, de temperatuur is goed, dus de tuindeur van de woning staat lekker open. Geen probleem denkt u.. u bent tenslotte thuis. Maar op zon dag loopt u waarschijnlijk met regelmaat even naar boven om bijvoorbeeld te stofzuigen of de bedden op te maken. Intussen loopt uw ongewenste gast de tuin in en kan zonder problemen uw woning binnen. Als u boven bent, is de kans zelfs groot dat u dit niet eens merkt. De dief kan dus gewoon zijn gang gaan. Als u op dat moment toch naar beneden komt, zal de inbreker zich waarschijnlijk verontschuldigen en zeggen dat hij bij een vriend moet zijn en nu ziet dat hij de verkeerde woning heeft. Vervolgens maakt hij dat hij weg komt, maar heeft misschien zijn slag al geslagen.

  waardevolle spullen

  k

  gspolis regelmatig te controleren. Alles wordt duurder,

  ocht u nog meer informatie willen hebben kunt u die vinden op www.hoeveiligismijnwijk.nl

  Tot slot, zorg ervoor dat u geen grote geldbedragen heeft liggen. Ook anderemoet u voorzichtig mee zijn, en deze niet op zichtbare plekken achterlaten. Ik hoop dat ik u een beetje duidelijk heb kunnen maken, dat u zelf veel aan preventie kunt doen. Oozijn er diverse bedrijven die u kunt benaderen om uw woning te laten keuren aan de hand van het Politie keurmerk. Vergeet ook niet uw verzekerindus ook daar moet de verzekering in voorzien. M

  Secretaris Waterbuurtvereniging

  Patrick Bergs

  10

 • Spraakwater april 2009

  ALGEMENE LEDEN VERGADERING

  Op dinsdag 14 april zal er weer een algemene ledenvergadering (ALV) worden gehouden. Voor een vereniging een verplichting, omdat op deze wijze de leden hun zeggenschap kunnen laten gelden. Ook zal het bestuur van de Waterbuurtvereniging hier zijn verantwoording afleggen aan alle leden. Nu denkt u dit is saai en niets voor mij? Het tegendeel is waar.. !!!! U hoort uit eerste hand wat de activiteiten zijn voor de komende tijd. U kunt direct vragen stellen over de Waterbuurt of vereniging en leert uw buren en wijkbewoners (beter) kennen. Buiten de verplichte zaken, zoals het afleggen van verantwoording over bijvoorbeeld de financin, zal op deze avond ook dit keer weer een lezing worden gegeven bedoeld voor jong en oud. Hieronder ziet u de aankondiging. De avond zal worden afgesloten met een gezellig napraatje onder het genot van een hapje en drankje. Al met al belooft het weer een mooie avond te worden, dus noteer de datum in uw agenda en wij hopen u dan ook welkom te mogen heten op :

  DINSDAG 14 APRIL 2009 OM 20:00 UUR PRINSES AMALIASCHOOL

  LEZING STICHTING MOOI Wat is de taak van MOOI ? MOOI zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van de bewoners. In samenwerking met de bewoners en netwerkpartners worden vanuit verschillende locaties welzijnsactiviteiten ontplooid en diensten verricht. MOOI heeft het werk verdeeld in peuterspeelzaalwerk, kinderwerk, jongerenwerk, volwassenenwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk en diverse projecten. Tijdens de algemene ledenvergadering zal Stefan Visser, een medewerker van st. Mooi, een presentatie houden over deze stichting. Hij zal proberen u op een leuke en boeiende wijze mee te nemen in de beleving van jongeren, zodat u aan het eind van deze avond misschien wel een heel andere kijk heeft gekregen op de hangjongeren in uw wijk.

  11

 • Spraakwater april 2009

  Agenda Algemene ledenvergadering dinsdag 14 april 2009

  Plaats bijeenkomst : Prinses Amaliaschool, Overwater 3 Aanvang : 20:00 uur

  1. Opening

  2. Lezing door Stefan Visser van st. MOOI

  3. Pauze

  4. Heropening (vaststellen quorum van min. 25 leden)

  5. Vaststelling agenda

  6. Mededelingen

  7. Verslag ALV d.d. 8 april 2008

  8. Jaarverslag 2008 Waterbuurtvereniging

  9. Financieel verslag 2008

  10. Verslag van de Kascommissie

  11. Benoeming nieuwe Kascommissie

  12. Jaarplan 2009 Waterbuurtvereniging

  13. Begroting 2009 Waterbuurtvereniging

  14. Nieuwe Statuten Waterbuurtvereniging

  15. Website Waterbuurtvereniging

  16. Rondvraag

  17. Sluiting.

  12

 • Spraakwater april 2009

  VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING WBV DINSDAG 8 APRIL 2008

  Plaats bijeenkomst: Overwater 3 Prinses Amaliaschool Aanvang: 20:00 uur Aanwezig bestuur: Yvonne Schols (voorzitter), Cristina Vrijkorte, Erik van Boheemen Aftredend bestuur: Hans van der Nol (secretaris), Kick de Wolff (penningmeester), Annie

  Hogerwaard Aspirant bestuur: Patrick Bergs (notulist), Aad Bontje, Evelien van der Hulst, Hans Schiermeier Aanwezige leden: Zie presentielijst Afwezig met kennis: Wilma Weijers, fam. Brugman, Yvonne Huisman, fam. Verreijdt Welkom De voorzitter opent omstreeks 20:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Lezing door Drewes van Huizen WAS3Zicht Dhr. van Huizen geeft een uiteenzetting over WAS3Zicht en wat zij voor de Waterbuurtvereniging kan betekenen. Het principe is, dat 1 keer per twee weken een groep buurtbewoners een avondronde maakt in hun buurt. Tijdens de ronde wordt gelet op verdachte omstandigheden en zaken die overlast (kunnen) veroorzaken. Dit alles vangt aan, nadat de groep is genformeerd door de politie (lees: wijkagent) en de voorzitter van WAS3Zicht over de voorafgaande gebeurtenissen die zijn geregistreerd. Op het moment dat deze groep door de wijk loopt is er vanuit de politie extra personele inzet, om de veiligheid te waarborgen. Dhr. van Huizen maakt een inventarisatie welke vormen van overlast door de bewoners worden ervaren. Zaken die dan zoal naar voren komen zijn: parkeeroverlast, hondenpoep, vuil, jeugdoverlast (van school op Bredewater). De boodschap van dhr. van Huizen is, dat hij graag ziet dat de bewoners in eerste instantie elkaar hierop aanspreken. Tevens geeft hij aan, dat deze vormen van overlast kunnen worden doorgegeven aan WAS3Zicht, zodat er in samenwerking met gemeente en politie actie ondernomen kan worden. Zaken die niet kunnen wachten, kunnen uiteraard direct aan de betreffende instanties, zoals de politie en de wijkpost, worden doorgegeven. Ook deze gegevens worden gecommuniceerd met de lopers van de buurt. Wanneer er bewoners zijn die ook graag een steentje bijdragen door af en toe mee te lopen, kunnen die zich opgeven bij WAS3Zicht of via de Waterbuurtvereniging. Marphy van Elsen, Wijkmanager Meerzicht, maakt ook nog even van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de Dag van de Wijk op 24 mei 2008. Hierbij staat kunst met een kleine k centraal. Er is ruimte voor bewoners die bezig zijn met enige vorm van kunst en dit op een of andere manier willen uitdragen naar de andere bewoners. Gedacht moet worden aan zang, dans, toneel, tekenen, schrijven, verven, schilderen, door het geven van workshops, het geven van een optreden, een expositie of iedere andere denkbare vorm. De dag zal gehouden worden onder het spoor. Pauze Heropening (~21.00 uur) Er zijn 39 leden aanwezig. Hierop wordt vastgesteld, dat het vereiste quorum van 25 leden aanwezig is en de vergadering dus kan worden voortgezet zonder sluiting. De voorzitter merkt op dat ze verheugd is dat er zoveel leden aanwezig zijn. Hierna introduceert de voorzitter kort de nieuwe aspirant leden binnen het bestuur van de Waterbuurtvereniging. Vaststelling Agenda De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn totaal 4 afzeggingen ontvangen van leden. Verder zijn er vanuit het bestuur geen mededelingen en stukken ontvangen. Verslag ALV 10 april 2007 Het verslag wordt zonder opmerkingen redactioneel en inhoudelijk goedgekeurd.

  13

 • Spraakwater april 2009

  Jaarverslag 2007 Waterbuurtvereniging Het jaarverslag 2007 wordt voor kennisgeving aangenomen. Vanuit het bestuur wordt de waardering uitgesproken, dat er afgelopen jaar een wijkbewoner, Mary Gerrits, namens de Waterbuurtvereniging actief is geweest met geluidsoverlast bij Technip. Na lang onderzoek bleek het afkomstig van het ventilatiesysteem. Uiteindelijk heeft de bemoeienis er in geresulteerd dat de overlast gestopt is. Financieel verslag 2007 De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op het verslag. Hierna wordt het verslag zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De penningmeester merkt nog wel op, dat er nog bekeken kan worden door het bestuur of het spaargeld op een hoger rentegevende rekening geplaatst kan worden zonder onnodige risicos. Verslag van de Kascommissie Het verslag is op 25 februari 2008 door de kascommissie, bestaande uit dhr. van der Hulst, dhr. N. Smit en mevr. Huisman gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie adviseert de vergadering, het bestuur over het jaar 2007 decharge te verlenen, waartoe besloten wordt. Benoeming Nieuwe Kascommissie Dhr. R. van der Hulst heeft de afgelopen 3 jaar zitting gehad in de kascommissie, en treedt daarom af. Hij wordt namens het bestuur bedankt voor zijn bewezen diensten. Dhr. B. Akkersdijk zal tot de kascommissie toetreden. Dhr. R. Vermeulen heeft zich beschikbaar gesteld als reservelid voor de commissie. Jaarplan 2008 Waterbuurtvereniging De voorzitter merkt op, dat ze verheugd is dat de opkomst bij de gehouden activiteiten steeds groter wordt. Ook hier op de ALV is het aantal aanwezigen weer groter dan vorig jaar. Het bestuur ziet dit dan ook als een compliment en hoopt dat deze trend zich zal voortzetten de komende tijd. Erik geeft aan de hand van het jaarplan de ideen over komende activiteiten.

  De zomertuinprijs zal in het teken staan van Kleur. Het idee voor de Waterbuurtsale is, dat deze op een centrale plek in de wijk gecombineerd zal

  worden met een zomerfeest. Hiervoor heeft de Waterbuurtvereniging een subsidieaanvraag gedaan en 2.000,- mogen ontvangen. De dag zal vanaf 14:00 uur in het teken staan van spel en overgaan naar de Sale. Na afloop wordt er een BBQ gehouden. De dag zal rond 21:30 uur worden afgesloten.

  Erik geeft aan, dat er naar aanleiding van de gehouden enqute, naar voren is gekomen dat het palenveld onder handen moet worden genomen. De Waterbuurtvereniging heeft inmiddels een informatieaanvraag richting de gemeente gestuurd, waarin gevraagd wordt welke mogelijkheden er liggen en welk budget beschikbaar is. Als de uitkomsten hiervan bekend zijn, zal er een plan opgesteld worden. Vervolgens volgt er een informatieavond voor de omwonenden waarin deze plannen bespreekbaar worden gemaakt. Hierna wordt er een concreet plan opgesteld en neergelegd bij de gemeente.

  Het bestuur van de Waterbuurtvereniging vraagt tevens de aandacht voor extra handen en ideen. De activiteiten vragen soms om vele handen tijdens de uitvoering ervan. Graag ziet het bestuur dat bewoners zich aanmelden om hand- en spandiensten te verrichten tijdens de evenementen. Ook vraagt het bestuur om ideen voor eventuele activiteiten die de Waterbuurtvereniging zou kunnen organiseren. Het jaarplan wordt zonder opmerkingen verder ter kennisgeving aangenomen. Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of er afstemming plaatsvindt tussen de Waterbuurtvereniging en de bewonerscommissie? De voorzitter geeft aan, dat er een goede afstemming en regelmatig contact is tussen beide besturen. Op 2 mei a.s. zal er door de bewonerscommissie, mede na aanleiding van de gehouden enqute, een bijeenkomst georganiseerd worden voor de 55 plussers in de Albrandswaard. Kick geeft aan, dat Vidomes de garagedeuren gaat vervangen. Het zullen sectionaal deuren worden van het merk Hrmann. Ook de eigenaren kunnen meeliften op deze actie door zelf contact op te nemen met de aannemer. De start zal rond 19 mei 2008 zijn. Kick geeft aan, dat de Waterbuurtvereniging in het verleden bezig is geweest met geluidsschermen langs de A12. Omdat dit momenteel toch weer actueel is, wordt het verzoek gedaan of er iemand bereid is zich hierin te verdiepen en te kijken of er mogelijkheden zijn om dit weer op de agenda te krijgen.

  14

 • Spraakwater april 2009

  De voorzitter haalt de pannenlappenactie nog even aan. Hierin legt zij uit, wat de gedachte achter deze actie is. Er zijn inmiddels op een zogenaamde pannenlap enkele vragen gesteld door bewoners voor bewoners. De vragen zijn;

  Wie wil met mij samen op een leuke manier fotos inplakken? Graag zou ik weer met iemand samen kaarten willen maken? Ruime ervaring. Wie wil er samen met mij Nordic Walking leren? Kleine afstanden. Wie wil met mij Canaster spelen? Wie wil met mij 1x per maand gedichten maken?

  Deze lijst met namen en telefoonnummers hangt zichtbaar op de Wijkpost Meerzicht. Begroting 2008 De penningmeester neemt met de aanwezigen de begroting van 2008 door. Deze wordt zonder op- of aanmerkingen aangenomen. Voorstel aanpassing regeling contributie inning Het bestuur van de Waterbuurtvereniging vraagt akkoord te gaan met een aanpassing van de betalingsregeling voor leden van de Waterbuurtvereniging, die gebruik maken van enig servicecontract. Dit houdt in dat, met ingang van heden, alle leden met een servicecontract verplicht zijn om middels een automatische incasso de betaling te laten plaatsvinden. Indien men dit niet wenst, is deelname aan enig servicecontract binnen de Waterbuurtvereniging niet mogelijk. De redenen van deze aanpassing worden uitvoerig gedeeld met de aanwezigen. Na deze uitleg verlenen de aanwezigen unaniem hun instemming aan het voorstel. Het voorstel is daarmee aangenomen en zal worden uitgevoerd. Verkiezing nieuwe bestuursleden Het bestuur deelt mede, dat er een aantal nieuwe kandidaat bestuursleden zijn. De nieuwe leden stellen zich voor aan alle aanwezigen. Het gaat, in volgorde van voorstellen, om de volgende personen; Hans Schiermeier, Aad Bontje, Evelien van der Hulst (beoogd penningmeester) en Patrick Bergs (beoogd secretaris). Na het voorstellen, worden zonder tegenstemmen alle nieuwe leden als bestuurslid van de Waterbuurtvereniging welkom geheten. Er zijn dit jaar geen herkiesbare plaatsen. Afscheid aftredende bestuursleden Met passende en vooral lovende woorden worden alle drie de aftredende leden even in het zonnetje gezet. Annie Hogerwaard is een stille bescheiden maar sturende kracht. Zij heeft zich met heel veel enthousiasme ingezet op vele fronten tijdens de diverse activiteiten. Ook wist zij tijdens de vergaderingen telkens rake vragen te stellen. Kick de Wolff is een direct, ondernemend, confronterend en een scherpe persoonlijkheid. Zijn inzet voor de Waterbuurtvereniging was groot en vanuit t hart. Hij heeft zich dan ook ontfermd over vele zaken, waaronder het penningmeesterschap, het webmasterschap, het Spraakwater en de ledenadministratie. Hans van der Nol is een accuraat, scherp, gewetensvol en principieel persoon die zich in korte tijd het secretarisvak eigen heeft gemaakt en met zijn eigen invulling een fantastisch secretariaat heeft opgezet. Hans was het visitekaartje van de Waterbuurtvereniging. Alle drie waren zij op hun eigen wijze waardevol en zullen zeker gemist worden binnen het bestuur. Na afloop krijgen zij allen een bos bloemen en een Waterdruppel uitgereikt. Rondvraag Opgemerkt wordt, dat er momenteel veel woningen worden voorzien van een dakkapel. Het valt de bewoners op, dat de kwaliteit van deze kapellen goed is. Een van de aanwezigen vraagt zich af, hoe men een bewoner in beweging kan krijgen als de woning en/of tuin verwaarloosd wordt, zodat de wijk niet verloederd. Juridisch is het heel lastig, maar aanspreken kan soms goed werken wordt aangedragen. Gevraagd wordt van wie het achterpad is tussen twee tuinen in. Vidomes wijst naar de gemeente en deze op zijn beurt weer terug naar Vidomes. Binnen de aanwezigen is het ook niet duidelijk. Het zal worden uitgezocht en bekend worden gemaakt. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. Onder het genot van een drankje wordt er nog even nagepraat.

  15

 • Spraakwater april 2009

  JAARVERSLAG 2008 Vergaderingen In 2008 heeft het bestuur 9 keer officieel overleg gehad. Daar buiten zijn de bestuursleden, al dan niet voltallig, ook een aantal keren bij elkaar geweest voor de diverse evenementen/activiteiten. Activiteiten Dankzij de inzet van alle bestuursleden en vrijwilligers worden de activiteiten, zoals de Nieuwjaarsreceptie, Koninginnedag, Zomertuinprijs, Zomerfeest, Waterbuurtsale en Sint Maarten een steeds groter succes. De dit jaar anders vormgegeven Waterbuurtsale tezamen met het Zomerfeest springt hier nog eens extra uit. Deze activiteit ontving heel veel positieve reacties en ook de opkomst was zeer goed te noemen. Of dit feest een traditie zal worden, staat op dit moment ter discussie binnen het bestuur. Ook heeft het bestuur dit jaar geparticipeerd in de organisatie van een Multicultureel kerstfeest voor Meerzicht. Samen met Steinmetz de Compaan, Oase, Pleysierschool en st. Mooi is er een mooie avond neergezet waar verschillende culturen elkaar troffen onder het genot van verschillende hapjes. Alle bovenstaande activiteiten zijn mede tot stand gekomen door de subsidie die wij als Waterbuurtvereniging hebben mogen ontvangen van de gemeente Zoetermeer. Bewonersschouw In 2008 heeft de gemeente een groot aantal bewoners in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een bewonersschouw. Ook bewoners van de Waterbuurt hebben in hun wijk deelgenomen, waaronder ook 3 bestuursleden van de Waterbuurt. In dit Spraakwaternummer vindt u hiervan een verslag van Marion Verweij. Als algemene conclusie kan worden opgemerkt dat gemeente Zoetermeer de zaakjes behoorlijk voor elkaar heeft. De aandachtspunten die tijdens de schouw naar voren kwamen zijn kort hierna hersteld of worden in de planning meegenomen en op een later tijdstip gerealiseerd. Bestuur In de ALV van 2008 zijn Evelien van der Hulst, Patrick Bergs, Hans Schiermeier en Aad Bontje officieel in het bestuur benoemd en werd afscheid genomen van Kick de Wolff, Hans van der Nol en Annie Hogerwaard. De taak van penningmeester heeft Evelien op zich genomen en zij zal voor de financile administratie gaan zorgen. Patrick zal als secretaris het secretariaat gaan bijhouden. Statuten Waterbuurtvereniging Het bestuur heeft in 2008 een start gemaakt om de statuten, welke nog uit 1980 dateren, te wijzigen en aan te passen aan de huidige situatie. De nieuwe statuten zullen medio 2009 gepresenteerd worden in de ALV en na goedkeuring door de ALV en bekrachtiging door notaris R. de Groot te Zoetermeer, worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Spraakwater In april en november 2008 is weer het welbekende Spraakwater tot stand gekomen. Het Spraakwater gaf informatie over de activiteiten van de vereniging. Ook actuele zaken binnen de Waterbuurt kwamen ter sprake. Het novembernummer kreeg zelfs een kleine metamorfose door de voorzijde een andere aanblik te geven en de opmaak aan de binnenzijde iets aan te passen. Voor de bezorging mochten wij ook dit jaar weer dankbaar gebruik maken van de lopers die de Spraakwaters keurig bij alle Waterbuurtbewoners hebben bezorgd. Website De website van de vereniging is actueel gehouden door onder andere tijdig de aankondigingen te plaatsen voor de evenementen. Ook heeft het bestuur een oproep gedaan aan de bewoners om hun e-mailadres door te geven, zodat de mailinglist kon worden bijgewerkt. Het was het bestuur wel duidelijk dat de website niet meer aan de uitstraling en gebruiksvriendelijkheid voldeed, zoals men die tegenwoordig verwacht. Hierop is het bestuur dan ook opzoek gegaan naar een websitebouwer, die voor de vereniging een nieuwe website wilde maken. Het bestuur hoopt de nieuwe site in het voorjaar van 2009 te mogen presenteren. Overige activiteiten Ook in 2008 zijn er diverse klachten ontvangen van overlast van hangjongeren. Ook de achterblijvende rommel van de scholieren aan het Bredewater is voor een groot aantal bewoners een bron van ergernis. Het bestuur heeft samen met de school, wijkpost, WAS3Zicht en politie overleg gehad om te komen tot een oplossing voor deze problemen. Samen met een afvaardiging van de flat Cerca aan de Meerzichtlaan heeft het bestuur de wethouder er van te weten overtuigen, dat er in het olifantenpad een doorgang moet worden gecreerd. Na een jaar zal de gemeente gaan evalueren om te bekijken of de doorgang blijvend is.

  16

 • Spraakwater april 2009

  BEGINBALANS saldo girorekening 1.435,00 vooruitontvangen contributie 2008 2.841,50

  saldo PB rentemeerrekening 24.309,11 vooruitontvangen tbv RRS 2008 3.241,35

  voorraad waterdruppels (7 st) 420,00 vooruitontvangen tbv Ouwens 2008 10.098,00 reservering Lustrum 2010 900,00 nog te betalen bedragen 650,00 kapitaal 8.433,26 TOTAAL 26.164,11 TOTAAL 26.164,11 STAAT VAN BATEN & LASTEN begroot werkelijk begroot werkelijk contributie 2.885,00 2.909,00 nieuwjaarsreceptie 775,51 775,51 rente spaarrekening 225,62 225,62 koninginnedag 350,00 290,64 subsidie nieuwjaarsreceptie 650,00 650,00 spraakwater 850,00 984,22 tuinprijs bijdrage 150,00 200,00 ledenvergadering 75,00 57,17 ontvangen tbv RRS 0,00 3.250,80 tuinprijs 300,00 350,00 ontvangen tbv Ouwens 0,00 10.164,00 lustrum reservering 450,00 450,00 subsidie zomerfeest 0,00 1.821,30 bestuurs/repres.kosten 350,00 204,75 administratiekosten 200,00 54,20 vaste lasten 175,00 157,41

  diversen onvoorzien 35,11 0,00

  waterbuurtsale/zomerfeest 250,00 1.820,68 cursussen 100,00 60,00 betaald aan RRS 0,00 3.242,13

  Resultaat boekjaar (voordelig) 0,00 -617,01 betaald aan Ouwens 0,00 10.157,00

  TOTAAL 3.910,62 18.603,71 TOTAAL 3.910,62 18.603,71 EINDBALANS saldo girorekening 1.333,79 vooruitontv. contributie 2009 2.790,00 saldo ASN internetspaarrek. 25.500,00 vooruitontv. tbv RRS 2009 3.314,52 vooruitbetaalde bedragen 130,00 vooruitontv. tbv Ouwens 2009 10.699,00 voorraad waterdruppels (4 st) 240,00 reservering Lustrum 2010 1.350,00 kapitaal 9.050,27 TOTAAL 27.203,79 TOTAAL 27.203,79

  17

 • Spraakwater april 2009

  VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 2008 VAN DE WATERBUURTVERENIGING De controle door de kascommissie over het jaar 2008 is uitgevoerd door de heer N. Smit, B. Akkersdijk en mevrouw Y. Huisman. De kascommissie heeft op 18 februari 2009 zijn controle verricht bij de penningmeester, mevrouw E.C. van der Hulst de Vreugd, thuis. Gecontroleerd werden de balans van de Waterbuurtvereniging per 31 december 2008 en de staat van baten en lasten over 2008. Deze gegevens zijn gecontroleerd uitgaande van de balans van het voorgaande jaar en door middel van een systematische controle van de door de penningmeester gevoerde administratie van inkomsten en uitgaven. Dit aan de hand van dagafschriften van de bankrekeningen van de Waterbuurtvereniging en de onderliggende facturen. Het jaar 2008 wordt afgesloten met een positief saldo van 617,01. Het kapitaal van de Waterbuurtvereniging bedraagt 9.050,27 aan het eind van 2008. De kascommissie heeft geconstateerd dat de inkomsten en uitgaven van de Waterbuurtvereniging goed zijn verantwoord. De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur over het jaar 2008 decharge te verlenen onder dankzegging aan de penningmeester voor de verrichte werkzaamheden. Zoetermeer, 18 februari 2009 Namens de kascommissie: N. Smit, B. Akkersdijk, Y. A. Huisman

  --ADVERTENTIE--

  Het bestuur draagt geen enkele verantwoording voor de advertenties en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en / of de gevolgen daarvan.

  18

 • Spraakwater april 2009

  JAARPLAN 2009 WATERBUURTVERENIGING Uitgangspunt van het bestuur is dat de activiteiten een positieve invloed hebben op cohesie binnen de wijk. Nieuwjaarsreceptie 11 januari De receptie staat in het teken van een betere kennismaking met de bewoners in de waterbuurt. Als uiting van deze samenwerking worden dan ook alle bewoners van de Waterbuurt uitgenodigd. Voor deze receptie zal ook een financile bijdrage van de gemeente worden gevraagd om zo deze belangrijke en succesvolle bijeenkomst te kunnen voortzetten. Gelukkig is er de laatste jaren een stijgende belangstelling, het bestuur hoopt dan ook dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren zal voortzetten. ALV 14 april Uiteraard staat ook de algemene ledenvergadering op het programma. Voor de pauze zal er een lezing worden gegeven met een actueel onderwerp. Dit jaar zal (hang)jeugd centraal staan. Na de pauze zal verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de plannen van het bestuur voor het huidige jaar. Daarnaast zal veel ruimte worden gegeven voor een discussie over nieuwe activiteiten welke naar wij hopen door leden zullen worden voorgesteld. Koninginnedag/Waterbuurtsale 30 april Ook de Koninginnedagviering zal dit jaar worden georganiseerd.. Gezien de positieve reacties van de veranderingen welke in de afgelopen jaren werden doorgevoerd zal deze aanpassingen ook dit jaar weer worden georganiseerd. Zomertuinprijs Juni/September In de afgelopen jaren hebben al veel bewoners in de Waterbuurt hun voortuin onderhanden genomen. Niet alleen prettig voor deze bewoners, maar daarmee wordt ook het aanzicht van de buurt een stuk mooier. Zowel het bestuur van de Waterbuurtvereniging, de Bewonerscommissie alsmede Vidomes en Intratuin waarderen deze inspanningen zeer en beogen met de zomertuinprijs het opknappen van de voortuinen nog verder te stimuleren. Halloweenfeest 31 Oktober Na het grote succes van de Waterbuurtsale en het Zomerfeest in 2008, zal de Waterbuurtvereniging alles in het werk stellen om dit jaar een Halloweenfeest te organiseren. Hoe het feest er precies zal gaan uitzien wordt nog druk aan gewerkt. De gedachte gaat uit naar het uitzetten van een spannende route, waar je dan onderweg griezelige dingen tegenkomt. Na afloop zal er nog een klein feestje zijn. Sint Maarten 11 november Zoals als gebruikelijk, zal ook dit jaar op 11 november weer Sint Maarten plaatsvinden. Een feest geheel door en voor kinderen. Als bewoners kunt u meedoen door een kaarsje voor uw raam te plaatsen. Kinderen uit de buurt zullen dan mogelijk bij u aanbellen waarna zij na het zingen van een wijsje graag een kleine traktatie ontvangen. De vereniging zal in haar Spraakwater van november 2009 nogmaals een oproep plaatsen om iedereen zoveel mogelijk mee te laten doen. Decemberfeest Meerzicht 11 december Voor de 2e keer zal het bestuur van de Waterbuurtvereniging participeren in een feest rondom kerstmis voor de wijk Meerzicht. Het feest zal tot stand komen met andere partijen, zoals Steinmetz de Compaan, Oase, de Pleysierschool en Pizo. De financile middelen zullen in zijn geheel voor rekening komen uit de subsidie van de gemeente Zoetermeer. De Waterbuurtvereniging

  19

 • Spraakwater april 2009

  BEGROTING 2009

  BATEN LASTEN Contributie 2.812,50 Nieuwjaarsreceptie 914,14 Rente Spaarrekening(en) 361,04 Koninginnedag 350,00 Subsidie nieuwjaarsreceptie 750,00 Spraakwater 1.050,00 Bijdrage tuinprijs 150,00 Ledenvergadering 75,00 Tuinprijs 300,00

  Reservering lustrum 450,00

  Bestuurs/repres.kosten 275,00 Administratiekosten 125,00 Vaste lasten 175,00 Cursussen 100,00 Halloweenfeest 250,00

  Diversen onvoorzien 9,40

  4.073,54 4.073,54

  20

 • Spraakwater april 2009

  STATUTENWIJZIGING WATERBUURTVERENIGING

  Graag vraagt het bestuur uw aandacht voor het navolgende. De statuten van de vereniging zijn ongeveer 30 jaar geleden bij een notarile akte vastgesteld. Het bestuur is van mening dat de statuten thans dienen te worden geactualiseerd, hetgeen er op neer komt dat deze bij een nieuwe notarile akte dienen te worden vastgesteld. Wij hebben notaris mr R. de Groot, van Notariskantoor van Loenen & de Groot, Moeder Teresasingel 88 te 2719 AZ Zoetermeer, Telefoon 079-3 29 44 55, bereid gevonden de akte van statutenwijziging te passeren, waarbij geen honorarium, doch wel de kosten voor derde(n) de zogenaamde verschotten, in rekening zullen worden gebracht. In dit exemplaar van het Spraakwater is de gehele akte van statutenwijziging opgenomen. Om de akte te kunnen laten passeren bij de notaris, is het noodzakelijk dat in de komende jaarvergadering minimaal 10% van de leden aanwezig zijn en een geldig besluit wordt genomen door tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden. Hierna is voor de statutenwijziging toestemming verleend aan het bestuur, waarna de akte rechtsgeldig door de bestuursleden bij de notaris kan worden getekend. De belangrijkste wijzigingen betreffen: Rechten- en verplichtingen van de leden Ontzetting van lid door het bestuur indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinneringen niet of niet-tijdige betaling van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Uitsluiting van de mogelijkheid van het lid op elektronische wijze zijn stem in de vergadering van de vereniging uit te brengen (Dit vergt een te zware belasting voor de vereniging, aangezien voor de vergadering computers met webcams dienen te worden genstalleerd en aan protocollen hiervoor dient te worden voldaan. Dit zal tevens een aanzienlijke verhoging van de contributie met zich mee zal brengen.) Namens het bestuur Aad Bontje

  21

 • Spraakwater april 2009

  22

 • Spraakwater april 2009

  23

 • Spraakwater april 2009

  24

 • Spraakwater april 2009

  25

 • Spraakwater april 2009

  26

 • Spraakwater april 2009

  27

 • Spraakwater april 2009

  28

 • Spraakwater april 2009

  29

 • Spraakwater april 2009

  30

 • Spraakwater april 2009

  BEWONERSCOMMISSIE WATERBUURT LAAGBOUW Informatieavonden vervanging keukens Vidomes heeft begin maart een drietal informatieavonden over de vervanging van de keukens georganiseerd. Deze avonden zijn druk bezocht. Na de verstrekte informatie konden vragen worden gesteld over de vervanging van de keukens. Inloopavond 55-plussers in de Waterbuurt laagbouw Na het succes van de vorige keren organiseert de bewonerscommissie op 22 april 2009 om 19.30 wederom een inloopavond in het woon- en servicecentrum Albrandswaard. Degenen die bij vorige avonden zijn geweest zullen persoonlijk worden uitgenodigd voor die avond. Andere belangstellenden kunnen vanzelfsprekend die avond ook bijwonen. Met vriendelijke groeten, Bewonerscommissie Waterbuurt Laagbouw

  --ADVERTENTIE

  Even voorstellen,

  Wij zijn Arie en Peter van der Velden, u waarschijnlijk bekend van de dakkapellen en dakopbouwen. Dit is echter niet het enige wat wij voor u kunnen betekenen. Voor het plaatsen van een schitterende badkamer of een spetterend toilet kunt u ook bij ons terecht. Ook uw plannen voor de mooiste keuken helpen wij graag realiseren en laten we niet in rook opgaan. Het plaatsen van ramen en deuren, dubbel glas, hardhouten- of kunststof kozijnen of het vervangen van dakpannen is voor ons ook geen probleem. En wat dacht u ervan om die lelijke muur in uw woonkamer om te toveren in een wand met een mooie kleur spachtelputz? Ook daar draaien we onze hand niet voor om. Wij staan als echte allrounders voor u klaar met een goed staaltje vakmanschap.

  U kunt ons als volgt bereiken: e-mail: [email protected] telefoon: 0182-549977

  Het bestuur draagt geen enkele verantwoording voor de advertenties en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en / of de gevolgen daarvan.

  31

 • Spraakwater april 2009

  VOGELS IN DE TUIN

  Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar weer een prijs uitgereikt voor de mooiste tuin in de Waterbuurt. Net als vorig jaar werken we met een thema. Dit jaar is het thema vogels. Hoe vogelvriendelijk is een tuin? In de winter worden onze gevleugelde vriendjes door veel mensen bijgevoerd met vetballen, nootjes en dergelijke. In het voorjaar beginnen de beestjes met het bouwen van nesten in bomen, struiken en dakgoten. Dit laatste is niet altijd de bedoeling, maar daar kunt u uiteraard maatregelen tegen nemen. Na het nestelen komen de kleine vogeltjes hun vertrouwde nest uit en gaan de grote boze buitenwereld in. Dit jaar nemen we als criterium voor de tuinprijs mee hoe aantrekkelijk een tuin is voor de vogelpopulatie van de Waterbuurt.

  Dit worden dan dit jaar de criteria bij de beoordeling: Hoe aantrekkelijk is de tuin voor vogels? Hoe netjes wordt de tuin onderhouden? Staat er elk seizoen iets in bloei? Hoe origineel is de inrichting van de tuin? Hoe mooi is het geheel?

  Om te bepalen wie het beste voldoet aan de criteria wordt er door de deskundige jury een tweetal rondes door de wijk gemaakt, n in juni en n in september. Alle van de stoep zichtbare tuinen worden beoordeeld. De winnaars kunnen een leuke prijs van tuincentrum Intratuin Zoetermeer winnen, om de tuin nog verder te verfraaien. Tuincentrum Intratuin Zoetermeer levert tevens een deskundige bijdrage aan de jurering. Wij wensen iedereen een fantastische zomer toe, waarin er weer uitgebreid genoten kan worden van de tuin! Namens het bestuur, Yvonne Schols en Erik van Boheemen AANKONDIGING KONINGINNEDAG 2009

  Ook dit jaar is het op 30 april feest voor de kinderen; door de Waterbuurtvereniging wordt daarom weer een kinderfeest georganiseerd. Zoals vorige jaren gaan we Koninginnedag met de kinderen vieren bij de Prinses Amaliaschool tussen 13.00 en 15.00 uur. Voor het geval het slecht weer is, hebben wij de gymzaal aan het Kruiswater gehuurd. Voor de kinderen worden diverse spelletjes georganiseerd, met als hoogtepunt een swingende kinderdisco!

  Zoals vorige kinderfeesten zijn er limonade en chips voor de kinderen, en oranjebitter, jus dorange en stukjes kaas voor de ouders, omas en opas. Als de kinderen hun speelgoed willen verkopen, kunnen zij hun kleedje daarvoor meenemen. Mocht het onverhoopt gaan regenen dan kunnen we binnen in de school terecht.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met Cristina Vrijkorte (3518557) of Aad Bontje (3518246)

  32

 • Spraakwater april 2009

  GEEN ZOMERFEEST MAAR HALLOWEEN Afgelopen jaar heeft de waterbuurtvereniging voor het eerst een zomerfeest georganiseerd,

  en met succes. Er werd toen al gevraagd, volgend jaar weer? Ja volgend jaar weer, maar..? De maand waarin wij het zomerfeest willen laten plaats vinden, de maand september, wordt het schoolplein van de Amaliaschool vernieuwd. Dat betekent dat wij geen gebruik kunnen maken van de Amaliaschool, helaas. Wij willen wel graag de trend voortzetten om ieder jaar een hoogtepunt te organiseren voor de waterbuurtbewoners dus hebben wij het volgende bedacht.

  H A L L O W E E N ! ! ! ! Het wordt een grote verkleedpartij voor jong en oud, een spooktocht, wellicht prijzen te behalen, muziek, playbackshow, halloweenmodeshow, hapjes en drankjes. Dit zijn zomaar wat losse flodders. De datum is 31 oktober 09. De organisatie staat nog in de halloweenschoentjes en moet nog helemaal uitgewerkt worden. Maar dat het een geweldig feest gaat worden staat als een griezelpaal boven water. Wij houden u op de hoogte! Met vriendelijke griezel groeten, Yvonne Schols alias Mortisha EIGENDOM ACHTER-/ZIJPAD In de Algemene Ledenvergadering van 2008 is de vraag gesteld wie de eigenaar is van het achter-zij pad gelegen bij de woningen in de Waterbuurt. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Allereerst moet bij het kadaster, hetgeen sinds september 2008, verhuisd is van Zoetermeer naar Rotterdam (Klantcontactcenter 088-1832200, Bezoek en informatie, George Hintzenweg 77, 3068 AX ROTTERDAM, Koopsomtelefoon 0900-2020201 -bijzonder gesprekstarief- ) op een kadastrale kaart worden nagegaan, wie de eigenaar daarvan is. Bij de koopwoningen zijn deze paden in de akte destijds bestemd als buurweg. Het begrip buurwegis met de komst van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, per 1 januari 1992, vervallen, de rechten en verplichtingen hiervoor zijn gehandhaafd. In de akte van levering, voor 1 januari 1992 genaamd akte van transport, door de gemeente aan de 1e verhuurder van de te verhuren percelen, zal in de regel geen erfdienstbaarheid hiervoor zijn gevestigd, aangezien het hier een (1) eigenaar betreft. In de akte van levering van de destijds verhuurde woning aan de koper, zal, indien het pad geen eigendom is van de gemeente, een gedeelte van het pad (tot het zogenaamde hartvan het pad), toebehoren aan het verkochte perceel. In dat geval zal in die akte een erfdienstbaarheid zijn gevestigd, ten laste van het verkochte perceel en ten behoeve van de overige percelen behorende tot dat blok en/of naastgelegen percelen. Hierin zal geregeld zijn dat de kosten van onderhoud voor gezamenlijke rekening zijn voor de eigenaren van die percelen. Ook is het mogelijk dat de koper bij de notaris destijds een volmacht heeft getekend voor de ondertekening van een akte voor vestiging van een erfdienstbaarheid. In dit geval is de erfdienstbaarheid pas gevestigd uiteraard nadat die akte is getekend .Een erfdienstbaarheid is een zogenaamd zakelijk recht en is gekoppeld aan het perceel ongeacht wie daarvan eigenaar van is. Wij hopen u met deze informatie, voorlopig, voldoende te hebben genformeerd.

  De Waterbuurtvereniging

  Aad Bontje

  33

 • Spraakwater april 2009

  MOGELIJKHEID TOT HET SPELEN VAN RECREATIEF VOLLEYBAL Het is al jaren mogelijk om in recreatief competitieverband volleybal te spelen bij de Centrale Sportstichting Meerzicht. Ooit bestonden er 4 teams met de naam Waterbuurt (1t/m 4), zelfs was er een jeugdteam. Nu is er nog slechts 1 team. Ik heb begrepen dat er in de buurt belangstelling bestaat om te gaan volleyballen. Dus dit stukje is te zien als een oproep om te zien of er nog een team ( of 2 ) te vormen is vanuit de Waterbuurt. Er wordt op de maandagavond gedurende 1 uur op wisselende tijden tussen 20.00 uur en 23.00 uur gespeeld. De competitie is ingedeeld in 3 tot 4 poules bestaande uit maximaal 8 teams per poule. Elke team bestaat uit 6 tot 8 spelers/sters. Er wordt dus ook gemengd gespeeld. De leeftijd maakt niet uit. Elke team heeft een teamleider/ster. De competitie start half september met het spelen van 1 tot 2 oefenwedstrijden. In januari daarop wordt er, aan de hand van de stand, een nieuwe poule indeling gemaakt. Aan het einde van het speelseizoen, in mei, vindt er een afsluitend toernooi plaats. Gespeeld wordt er in de Olympus aan de Voorweg. De kosten voor deelname is 65, -- op jaarbasis per persoon. Heeft u zin en wilt u ook gaan volleyballen dan kunt u zich aanmelden bij Gerard Hacquebard Hazewater 7 3214095 e-mail ; [email protected] Hij cordineert de vorming van een eventueel nieuw team totdat er een team gevormd kan worden. Elk team heeft een teamleider/ster die als contactadres voor dat team genoteerd staat.

  34

 • Spraakwater april 2009

  www.waterbuurtvereniging.nl

  [email protected]

  Bestuur:

  Voorzitter

  Yvonne Schols Meijer Kooienswater 55 3517290

  e-mail: [email protected]

  Secretaris

  Patrick Bergs Leiwater 76 3229344

  e-mail: [email protected]

  Penningmeester

  Evelien van der Hulst Zwanewater 41 3518804

  e-mail: [email protected]

  Leden

  Cristina Vrijkorte Kromwater 18 3518557

  e-mail: [email protected]

  Erik van Boheemen Groenewater 17 8882721

  e-mail: [email protected]

  Aad Bontje Nieuwewater 41

  e-mail: [email protected]

  Hans Schiermeier Zwanewater 65 3219875

  e-mail: [email protected]

  Redactieadres Spraakwater:

  e-mail: [email protected]

  Bewoners Commissie laagbouw:

  Henk Steijger (Voorzitter) Ganzewater 5 3214044

  35

 • Spraakwater april 2009

  36

  CV onderhoudsdienst

  Firma Ouwens Landelijk servicenr. 078-6818166

  Riool Reinigings Service

  RRS RRS servicenr. 0800-0991313

  Plaatsingsmogelijkheden van een advertentie in het Spraakwater.

  Frequentie van verschijnen: 2x per jaar. De prijzen voor het plaatsen van een advertentie zijn:

  Voor een advertentie van A4 voor 1x Spraakwater - 50,- Voor een advertentie van A4 voor 2x Spraakwater - 75,- Voor een advertentie van 1x A4 voor 1x Spraakwater - 75,- Voor een advertentie van 1x A4 voor 2x Spraakwater - 125,-

  Advertentiereglement: Advertentie wordt door het bestuur op inhoud bekeken. Advertentie mag geen politieke, religieuze en/of discriminerende inhoud bevatten. Het bestuur behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een advertentie niet te plaatsen. Aan het plaatsen van een advertentie mogen/kunnen geen rechten worden ontleend. Vr plaatsing van de (1e) advertentie moet de betaling zijn ontvangen op het gironummer van de Waterbuurtvereniging (3301135) De advertentie wordt ten alle tijde in zwart/wit afgedrukt. De door u opgegeven advertentie zal ook duidelijk als advertentie gekenmerkt worden. Tevens wordt bij de advertentie duidelijk de tekst vermeld het bestuur draagt geen enkele verantwoording voor de advertenties en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en / of de gevolgen daarvan.