Ik weet wat ik geloof

Click here to load reader

 • date post

  22-May-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  344
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Quiz: Ik weet wat ik geloof

Transcript of Ik weet wat ik geloof

 • 1. 33 66 73 49

2. In het Latijn In het Grieks en het Latijn In het Hebreeuws, Grieks en Aramees In het Hebreeuws en Aramees 3. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium Mattheus, Markus, Lucas, Johannes enHandelingen van de apostelen Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester Prediker, Psalmen, Spreuken, Ester en Hooglied 4. Abram -> Abraham Luz -> Betel Absalom -> Salomon Ben-Oni -> Benjamin 5. Pinksteren Witte Donderdag - Goede Vrijdag Pasen Vasten- Kerstmis Advent Onze Lieve HeerHemelvaart Kerstmis Pasen Pinksteren Vasten Witte Donderdag Goede Vrijdag Pasen Pinksteren 6. Maria lichtmis (02 februari) Maria Tenhuwelijkvraging (19 januari) Maria Onbevlekt Ontvangen (18 december) Maria Tenhemelopneming (15 augustus) 7. Gij zult immer de waarheid spreken Gij zult geen overspel plegen Gij zult geen andere goden hebben Gij zult uw buurmanshuis niet begeren 8. Parabel van de oogster Parabel van de zaaier Parabel van de gevonden zoon Parabel van de visser 9. Een vlek in de vorm van christus op de huid Bloedende wonden op de plaatsen waar Jezusverwondingen had bij zijn kruisiging Littekens op de plaatsen waar Jezus verwondingenhad bij zijn kruisiging Een wonde in de vorm van een kruis op hetvoorhoofd 10. Ze hopen Maria te zien verschijnen Om het Mariabeeld te zien Om drie keer rond de grotte wandelen, dit zou gelukbrengen Te drinken van het bronwaterdat heilzame krachtenzou hebben. 11. 1.C) 732.C) In het Hebreeuws, Grieks en Aramees3.C) Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester4.C) Absalom -> Salomon5.D) Witte Donderdag Goede Vrijdag Pasen Pinksteren6.B) Maria Tenhuwelijkvraging (19 januari)7.A) Gij zult immer de waarheid spreken8.B) Parabel van de zaaier9.B) Bloedende wonden op de plaatsen waar Jezus verwondingen had bij zijn kruisiging10.D) Te drinken van het bronwater dat heilzame krachten zou hebben. 12. 1 13. 2 14. 3 15. 4 16. 5 17. 6 18. 7 19. 8 20. 9 21. 10 22. 1. 1 Samuel 17 - David vs. Goliath2. Exodus 20 - 10 geboden3. Exodus 32 - Aanbidding van het gouden kalf4. Genesis 11, 1-9 - toren van Babel5. Genesis 20 - Abraham offert Isaak6. Johannes 2,13-22 Tempelreiniging7. Johannes 11, 1-44 - Opwekking van Lazarus8. Marcus 1, 1-15 - Jezus doopsel9. Mattes 4, 1-11 - Jezus op de proef gesteld door de duivel10.Rechters 16, 19 - Samson verliest zijn krachten 23. AWat hebben Grimbergen,Westvleteren, Westmalle, Postel,Vlierbeek, met elkaar gemeen?BHoe noemt men eenkerkrechtelijk afgebakend gebieddat onder bestuur van eenbisschop staat. 24. C Vul aan: Een algemenevergadering van Rooms-Katholieke bisschoppen onderleiding van de Paus. Dezevergadering vormt het hoogstegezag in de kerk en noemt meneen VaticaansD Geef een ander woord voor deVader, de zoon en de heiligegeest. 25. E Johannes, Lucas, Marcus en Mattheshebben elk een deeltje uit de Bijbelop hun naam staan. Hoe noemen wijdeze vier in de Bijbel?Deze heilige liet al zijn bezittingenF achter om te leven als kluizenaar enstichtte een kloosterorde. Hij raaktebij velen vooral bekend om zijn grotedierenliefde. Welke heilige zoekenwe? 26. G We hebben het hier niet overdegene uit Aladin maar n vanwind, vuur, Pinksteren Welkwoord zoeken we?HHoe noemen we de dagelijksekledij van monniken en zusters? 27. I Een religieus kunstwerk geschilderdop houten panelen, met delen inbladgoud en geschilderd volgensstrikte regels noemt men een?Hij was de eerste mens die JezusJ aanwees als de Messias, delangverwachte redder van het volkvan Isral. Hij wordt daarom vaak devoorloper van Christus genoemd.Over wie gaat het hier? 28. K Deze persoon zorgt dagelijks voor hetkerkgebouw en het klaarzetten van deliturgische eredienst. Hoe noemen wedeze persoon?L Johannes gaf deze naam aan JezusChristus. Het is ook een zeer bekendschilderij van de gebroeders Van Eyckwaar jammer genoeg een deel vanontbreekt. 29. M We zoeken het moeilijke woordom te zeggen dat je gelooft inn God en niet in meerdere.Het tegenovergestelde vanpolythesme.NIn welke stad in Noord-Isral isJezus Christus opgegroeid? 30. O Het gebed dat Jezus ons heeftgeleerdEen persoon die deP boodschappen van Goddoorgeeft zoals bijvoorbeeldJesaja deed. 31. Q Hoe noemt men een langdurigespeurtocht zoals de zoektocht naar deHeilige Graal die Christus gebruikte bijhet Laatste AvondmaalLuther en Calvijn waren belangrijkefiguren in deze tijd van religieuzeR verandering. Het kwam ook tot eenbreuk tussen de Rooms-katholiekekerk en andere stromingen. Hoenoemt men deze periode in degeschiedenis? 32. S Wat zijn zowel het huwelijk, hetdoopsel, vormsel als deeucharistie? We kunnen zevenvan deze voorbeelden opnoemenT Hoe noemt men de rijk versierdekluis op het hoogaltaar waarmen het Heilig Sacrament, degezegende hosties, in bewaart? 33. U Een andere naam voor JezusChristus waarmee men wilzeggen dat Hij door God werduitgekozen.V Hoe noemt men devoorbereidingstijd voor Pasenwaarin veel mensen vaaksoberder gaan leven? 34. W Hoe noemt men het gebed dat jericht aan Maria?Het heel moeilijke woord voorX vasten dat je soms inkruiswoordraadsels tegenkomt 35. Y Wat is de afkorting van YouthCathechism?Z Aan het einde van deeucharistieviering geeft depriester dit aan de mensen, netvoor de zending. 36. Abdij Nazareth Bisdom Onze Vader Concilie Profeet Drie eenheid Queeste Evangelisten Reformatie Franciscus Van Assisi Sacrament Geest Tabernakel Habijt Uitverkorene Icoon Vasten Johannes De Doper Weesgegroet Koster Xerofagie Lam Gods Youcat Monothesme Zegen 37. GELOVEN ONZE VADER VRIJHEID ENKARAKTER GELOOFTALENTEN/ ZWAKHEDEN VORMSEL RONDE 6 38. Is geloven voor jou iets wat je niet kan leren? Kan je geloven zonder naar de eucharistie tegaan? Geloof je in de Geest? Is geloven in de Geestmakkelijker dan geloven in God of in Christus? 39. Is God voor jou een Vader? Voel jij je een kindvan God? Wat betekent bidden voor jou? Is het iets datje vaak doet, soms, nooit,? Waarom? Staan jullie stil bij de betekenis van het OnzeVader als je bidt? 40. Hoe kijk je terug op je Vormsel? Was het jeeigen keuze? Zou je er opnieuw voor kiezen? Heeft het Vormsel iets verandert in jouwleven? Welke zaken zijn je bijgebleven uit decatechese? 41. Waar ben je echt fier op? Waar erger je jezelf het meest aan i.v.m.jezelf? Als je iets hebt gedaan waarvoor je jezelf heelerg schaamt, aan wie vertel je het dan toch? 42. Kan jij in ontmoetingen met mensen ietsvertellen van je godsbeeld? Zo ja, wat? Zonee, waarom niet? Wat maakt of dit lukt ofniet? Heb je het gevoel dat je zelf/autonoom je(geloofs)keuzes kan maken? Kan je in deze maatschappij nog vrij zijn? 43. Ben je gemakkelijk benvloedbaar dooranderen? Ben je sterk onderhevig aan groepsdruk enpas je jezelf snel aan aan de groepsnormen?Of durf je gemakkelijk je eigen mening geven? Heb je sterke principes? Wat vind je van mensen die verslaafd zijn(sigaretten, eten, drugs, drank, ) 44. 1 45. 2 46. 3 47. 4 48. 5 49. 6 50. 7 51. 8 52. 9 53. 10 54. 11 55. 12 56. 13 57. 1)Drie koningen2)Adam en Eva (genesis)3)Bisschop4)Broeders5)de tollenaar6)Deken7)Diaken8)Heilige stoel9)Misdienaar10) Mosterdzaadje11) Pinksteren12) Plagen van Egypte13) Romeinse curie 58. De 7 sacramenten 59. De 12 apostelen 60. De kathedralen van Belgi 61. Boeken van het Oude Testament 62. 1. Oyalele2. Slaap kindje slaap3. Alles begon met God4. Bouwen aan een wereld5. We are one big happy family6. De Heer is waarlijk opgestaan7. Zolang er mensen zijn op aarde8. In the Lord (in de heer)9. Vlaamse Leeuw10. Geef mij je hand als ik de weg niet vind 63. 1. Missaal 1. J O O D S2. Pateen2. R A T Z I N G E R3. Hostieschaal 3. A B R A H A M4. Kelk4. W O N D E R5. Corporale 5. P I N K S T E R E N6. Altaardwaal6. L O O F H U T T E N F E E S T7. Bursa8. Kelkdoekjes9. Ampullen10. Lectionarium11. Ambo/lezenaar12. Tabernakel13. Ciborie 64. = Islam = symbool van vrede = symbool van man en vrouw = Jodendom =symbool van wicca = confucianisme = christendom