Humanity House

of 84/84
humanity house come closer, come in
 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Humanity House

Transcript of Humanity House

 • humanityhousecome closer,come in

 • humanity house: over kwetsbaarheid en weerbaarheidhumanity house: on vulnerability and resilience

 • humanityhousecome closer,come in

 • Bij rampen en conflicten staat de menselijke waardigheid onder zware druk. Het is juist onder deze druk dat de menselijke kracht manifest wordt. Niet alleen bij de slachtoffers, die alles op alles zetten om hun bestaan weer te herstellen, maar ook bij degenen die op basis van menslievendheid en gevoelens van authentieke verbondenheid hulp bieden. In het humanity house wordt dit proces en de weg naar de hoop inzichtelijk en vooral: ervaarbaar gemaakt.

  During disasters and conflicts, human dignity comes under enormous pressure. It is just when subjected to such pressure that humanitys strength manifests itself. Not only is it expressed by the victims giving their all to restore their lives, but also by those who offer help out of their love for humanity and feelings of genuine solidarity. Humanity house provides insight into this process and the road to hope and, above all, makes them tangible.

 • Wat is hethumanity house?

  What is the humanity house?

 • Het humanity house is er voor iedereen die belangstelling heeft voor noodhulp bij conflicten en rampen, en humanitair oorlogsrecht. Een publieksplek die mensen inspireert, aan het denken zet n in beweging brengt. Het is ook een kennisplatform waar professionals kennis delen en ontsluiten voor een groot publiek. Het humanity house richt zich op de mens en de actualiteit en biedt altijd een hoopvol perspectief op een menswaardig bestaan.

  The humanity house is the place for knowledge in the area of emergency aid in armed conflicts, and disasters and humanitarian law. A public place that inspires people, gets them thinking and encourages them to act. It is also a knowledge platform, where professionals share knowledge and make it available to a large audience. The humanity house is focused on humankind and current events, and always offers a hopeful perspective on a dignified existence.

 • Wat me het meest heeft geraakt? Dat hoe groot de ellende ook mag zijn, er altijd hoop is. Dat we ons in onze meest kwetsbare momenten sterken met hoop.

  How it touched me the most? That however great the misery may be, there is always hope. That in our most vulnerable moments we are strengthened by hope.

 • Voor wie is het humanity house?

  For whom isthe humanityhouse?

 • Het humanity house is er voor iedereen die belangstelling heeft voor noodhulp bij conflicten en rampen, en humanitair oorlogsrecht. Het Humanity house trekt scholieren, inwoners en gasten van Den Haag en omstreken, professionals in noodhulp en humanitair oorlogsrecht, Rode Kruisleden, donateurs en vrijwilligers.

  The humanity house is for everyone interested in emergency aid in armed conflicts and disasters and humanitarian law. The humanity house attracts schoolchildren, residents of and visitors to The Hague and its surroundings, professionals in emergency aid and international humanitarian law, Red Cross members, supporters and volunteers.

 • In het humanity house vind je alles op het gebied van noodhulp en humanitair oorlogsrecht. Maar de kennis staat niet op zichzelf. Kennis moet leiden tot bewustwording, bewustwording tot betrokkenheid en betrokkenheid tot het nemen van actie.

  In the humanity house you will find everything in the fields of emergency aid and international humanitarian law. But knowledge itself is not enough. Knowledge should lead to awareness, awareness to commitment, and commitment to action.

 • Bewustwording: wie binnenkomt, komt dichterbij.

  Awareness: who comes in, comes closer.

 • Yugoslavia Tribunal

  TMC Asser InstitutePeace Palace

  Oxfam Novib

  Cordaid

  NederlandseRode kruis

  HAC

 • International Criminal Court

  Clingendael

  Cordaid

  Den Haag CS

  Waar? Waar anders dan in Den Haag, Internationale stad van Recht en Vrede.

  Where? Where else but in The Hague, International City of Justice and Peace.

 • Waarom in Den Haag?

  Why in The Hague?

 • Den Haag is, met haar cluster van internationale instellingen op het gebied van recht en vrede, het natuurlijk habitat voor het humanity house dat zo substantieel bijdraagt aan de positionering van Den Haag als Internationale Stad van Recht en Vrede.

  Het humanity house ontsluit de in Den Haag aanwezige kennis op het gebied van noodhulp en humanitair oorlogsrecht voor het publiek.

  With its cluster of international institutions dedic ated to furthering justice and peace, The Hague provides the natural habitat for the humanity house, which contributes so substantially to the profile of The Hague as the International City of Peace and Justice.

  The humanity house brings together the knowledge available in The Hague in the fields of emergency aid and humanitarian law and makes it available to the public.

 • Peace Palace

  Yugoslavia Tribunal

 • International Criminal Court

  Clingendael

 • In het humanity house

  Inside the humanityhouse

  Hier vind je ons: Prinsegracht 8, Den Haag. Van buiten netjes, statig zelfs. Maar binnen zetten we de wereld op zijn kop.

  You will find us here: Prinsegracht 8, The Hague. Respectable from the outside, even stately. But inside we turn worlds upside down.

 • Kom dichterbij.Kom binnen.

  Come closer.Come in.

 • Nieuwe werelden, nieuwe verbindingen...

  New worlds, new connections...

 • ...nieuwe inzichten.

  ...new insights.

 • Ik durf niet te beweren dat ik nu plotseling weet hoe een oorlog of gevangenschap voelt, ... maar de ervaring is wel dichterbij gekomen.

 • I wouldnt dare claim to suddenly know now what a war or a prison feels like ... but the experience has certainly come closer.

 • Kom binnen en ervaar...

  Come in and experience...

 • Altijd staat de menselijke ervaring en de menselijke conditie centraal: kracht, kwetsbaarheid en weerbaarheid.

  The human story and the human condition are always central: strength, vulner ability and resilience.

 • Het humanity house heeft veel bij me losgemaakt. We kunnen allemaal, op elk moment, slachtoffer worden van een ramp of een conflict. Maar we kunnen er ook allemaal, op onze eigen manier, iets aan doen.

  The humanity house stirred up a lot of thoughts and emotions in me. All of us, at any time, can become the victim of a disaster or a conflict. But all of us, in our own way, can also do something about it.

 • Beleef het verhaal.

  Experience the story.

 • Praat mee, discussieer.

  Engage in discussion.

 • Verzamel kennis, inzichten.

  Collect knowledge, insights.

 • Ik moet zeggen dat ik af en toe wel even moest slikken door wat ik zag en ervoer in het humanity house... Maar het was een goede en gezonde confrontatie. Ik heb het gevoel dat ik er wat mee moet doen. Dat ik er ook iets mee kn doen.

  I have to say that I was sometimes really shocked by what I saw and experienced in the humanity house... but it was a worthwhile and healthy confrontation. I have the feeling that I must do something to help. And also that there is something that I can do.

 • Er zit altijd een kern van waarheid in clichs. In het humanity house ervaar je die kern. En je voelt er waarom het zo is, op een soms confronterende manier.

  There is always an element of truth in clichs. You experience that particular element in the humanity house. And you feel why it is so true, in a way that is sometimes confrontational.

 • Binnenkomen is meedoen.Meedoen is meeleven.

  Entering is participate.Participation is compassion.

 • Wat kun je er doen?

  What can you do there?

 • The humanity house gathers knowledge and brings it to life in diverse and varied activities, such as exhibi tions, educational programmes, seminars, lectures, debates, research, films, information and documentation.

  Het humanity house verzamelt kennis en wekt die tot leven in exposities, educatieve programmas, seminars, lezingen, debatten, onderzoek, films, informatie en documentatie.

 • humanitycinema

 • humanityworkshop

 • humanitystudy

 • humanityresearch

 • humanitydebate

 • humanitycafe

 • humanityon tour

 • humanityin the field

 • humanityin action

 • humanity househumanity spacehumanity exhibitionhumanity on tourhumanity debatehumanity schoolhumanity podcasthumanity cafe

 • humanity househumanity spacehumanity exhibitionhumanity on tourhumanity debatehumanity schoolhumanity podcasthumanity cafe

 • Het humanity house is van ons allemaal.

  The humanity house belongs to us all.

 • Humanity house is een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis.Humanity house is an initiative of the Netherlands Red Cross.

  conceptontwikkeling / concept developmentNederlandse Rode Kruis/the Netherlands Red Cross Red Concepts

  concept & ontwerp / concept & designLava Grafisch Ontwerpers

  tekst / textMarx

  fotografie / photographyp.2 IFRCp.1617 2009, Aerodata Int. Surveys p.30 Dido MihajlovP.34 Dysturbp.3537 ADAGP Claude Lvquep.38 Domitille Du Bot p.42 Sandrine Cnuddep.48 Steve Gunther p.52 Denis Oudendijkp.53 Tom Hydep.7475 IFRC

  De makers hebben getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Mochten er desondanks nog personen menen rechten te kunnen ontlenen aan gebruikt materiaal kunnen zij zich wenden tot humanity house, info humanityhouse.org

  The authors have endeavoured to contact and receive the agreement of all rights holders. Should there still be people who believe that they hold rights to material used, they can contact humanity house at info humanityhouse.org