Hrm Welfare

download Hrm Welfare

of 21

Transcript of Hrm Welfare

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  1/21

  1. ACTS GOVERNING SOCIAL SECURITY MEASURES IN INDIA

  2. NEED FOR SOCIAL SECURITY Social Security rotect! t"e!u#!cri#er a$% "i!&"er e$tire 'a(ily #y )i*i$) #e$e'icial ac+a)e! i$ 'i$a$cial!ecurity a$% "ealt" care. It 'acilitate! eole to la$ t"eir 'uture t"rou)"i$!ura$ce a$% a!!i!ta$ce. Social Security !c"e(e! are %e!i)$e% to )uara$tee atlea!t lo$),ter( !u!te$a$ce to 'a(ilie! -"e$ t"e ear$i$) (e(#er retire! %ie! or!u''er! a %i!a#ility .

  /. 0ORFORCE IN INDIA T"e %i(e$!io$! a$% co(leitie! o't"e ro#le( i$ I$%ia ca$ #e #etter areciate% #y ta+i$) i$to co$!i%eratio$ t"eete$t o' t"e la#our 'orce i$ t"e or)a$i3e% a$% u$or)a$i3e% !ector!. 0"ile a!

  er t"e 1441 ce$!u! t"e total -or+'orce -a! a#out /15 (illio$ a$% t"eor)a$i3e% !ector accou$te% 'or o$ly 26 (illio$ out o' t"i! -or+'orce. T"e

  NSSO7! !ur*ey o' 1444,2888 "a! e!ti(ate% t"at t"e -or+'orce "a% i$crea!e% toa#out /46 (illio$ out o' -"ic" o$ly 29 (illio$ -ere i$ t"e or)a$i3e% !ector.T"ere "a! #ee$ a )ro-t" o' o$ly a#out o$e (illio$ i$ t"e or)a$i3e% !ector i$co(ari!o$ t"e )ro-t" o' a#out :: (illio$ i$ t"e u$or)a$i3e% !ector.

  5. Or)a$i3e% !ector T"e or)a$i3e% !ector i$clu%e! ri(arily t"o!ee!ta#li!"(e$t! -"ic" are co*ere% #y t"e Factorie! Act 1459 t"e S"o! a$%Co((ercial E!ta#li!"(e$t! Act! o' State Go*er$(e$t! t"e I$%u!trialE(loy(e$t Sta$%i$) Or%er! Act 145; etc. T"i! !ector alrea%y "a! a !tructuret"rou)" -"ic" !ocial !ecurity #e$e'it! are ete$%e% to -or+er! co*ere% u$%ert"e!e le)i!latio$!.

  :. U$or)a$i3e% !ector T"e u$or)a$i3e% !ector o$ t"e ot"er"a$% i! c"aracteri3e% #y t"e lac+ o' la#our la- co*era)e !ea!o$al a$%te(orary $ature o' occuatio$! "i)" la#our (o#ility %i!er!e% 'u$ctio$i$) o'oeratio$! lac+ o' or)a$i3atio$al !uort etc. all o' -"ic" (a+e it *ul$era#leto !ocio,eco$o(ic "ar%!"i!. La$%le!! a)ricultural la#ourer! 'ar(er! er!o$!e$)a)e% i$ a$i(al "u!#a$%ry 'i!"i$) "orticulture #ee,+eei$) rural arti!a$!etc. 0"ere a! i$ t"e ur#a$ area! it co(ri!e! (ai$ly o' (a$ual la#ourer! i$

  co$!tructio$ care$try tra%e tra$!ort co((u$icatio$ !treet *e$%or!"a-+er! "ea% loa% -or+er! )ar(e$t (a+er! etc.

  ;. SYNOESI Act? T"ero(ul)atio$ o' E(loyee!7 State I$!ura$ce Act 1459 e$*i!a)e% a$ i$te)rate%

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  2/21

  $ee% #a!e% !ocial i$!ura$ce !c"e(e t"at -oul% rotect t"e i$tere!t o' -or+er! i$co$ti$)e$cie! !uc" a! !ic+$e!! (ater$ity te(orary or er(a$e$t "y!ical%i!a#le(e$t %eat" %ue to e(loy(e$t i$ury re!ulti$) i$ lo!! o' -a)e! orear$i$) caacity. T"e Act al!o )uara$tee! rea!o$a#ly )oo% (e%ical care to

  -or+er! a$% t"eir i((e%iate %ee$%a$t!. Follo-i$) t"e ro(ul)atio$ o' t"eESI Act t"e Ce$tral Go*t. !et u t"e ESI Cororatio$ to a%(i$i!ter t"e Sc"e(e.T"e Sc"e(e t"erea'ter -a! 'ir!t i(le(e$te% at a$ur a$% Del"i o$ 25t"Fe#ruary 14:2.

  9. Be$e'it! T"e !ectio$ 5; o' t"e Act e$*i!a)e! 'ollo-i$) !ocial !ecurity#e$e'it! =, Me%ical #e$e'it Sic+$e!! #e$e'it >SB? >a? Ete$%e% Sic+$e!! Be$e'it>#? E$"a$ce% Sic+$e!! Be$e'it Mater$ity Be$e'it >MB? Di!a#le(e$t Be$e'it >a?Te(orary %i!a#le(e$t #e$e'it >TDB? >#?

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  3/21

  12. 0it"%ra-al #e'ore retire(e$t = A (e(#er ca$ -it"%ra- u to 48 o't"e a(ou$t o' ro*i%e$t 'u$% at cre%it a'ter attai$i$) t"e a)e o' :5 year! or-it"i$ o$e year #e'ore actual retire(e$t. Clai( alicatio$ i$ 'or( 14 (ay #e!u#(itte% to t"e co$cer$e%

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  4/21

  year! or (ore i$ 'actorie! e!ta#li!"(e$t! "a*i$) a (i$i(u( o' 18 -or+er!.T"e (ai(u( a(ou$t o' )ratuity aya#le i! R!. /:8888&,.

  1;. T"e Mater$ity Act14;1 E*ery -o(a$ !"all #e e$title% to a$% "ere(loyer !"all #e lia#le 'or t"e ay(e$t o' (ater$ity #e$e'it -"ic" i! t"ea(ou$t aya#le to "er at t"e rate o' t"e a*era)e %aily -a)e 'or $ot le!! t"a$ 12-ee+! i.e. rece%i$) a$% 'ollo-i$) t"e %ay o' "er %eli*ery %oe! $ot ecee% 12-ee+!.

  16. FACTORIES ACT 1459

  19. T"e Factorie! Act 1459 T"e Factorie! Act i! a !ocial le)i!latio$-"ic" "a! #ee$ e$acte% 'or occuatio$al !a'ety "ealt" a$% -el'are o' -or+er!at -or+lace!. Factorie! co*ere% u$%er t"e Factorie! Act H T"e i$%u!trie! i$

  -"ic" 18 or (ore t"a$ 18 -or+er! are e(loye% o$ a$y %ay o' t"e rece%i$) 12(o$t"! a$% are e$)a)e% i$ (a$u'acturi$) roce!! #ei$) carrie% out -it" t"e ai%o' o-er. T"e i$%u!trie! i$ -"ic" 28 or (ore t"a$ 28 -or+er! are e(loye% i$(a$u'acturi$) roce!! #ei$) carrie% out -it"out t"e ai% o' o-er.

  14. 0el'are Mea!ure! H Factorie! Act 0a!"i$) Facilitie! Facilitie! 'or!tori$) a$% %ryi$) clot"i$) Facilitie! 'or !itti$) Fir!t H ai% alia$ce! Ca$tee$!S"elter! re!t roo(! a$% lu$c" roo(! Crec"e! 0el'are o''icer!

  28. 0a!"i$) Facilitie! H I$ e*ery Factory H A%euate a$% !uita#le

  'acilitie! 'or -a!"i$) !"all #e ro*i%e% a$% (ai$tai$e% 'or t"e u!e o' t"e-or+er! t"erei$. Searate a$% a%euately !cree$e% 'acilitie! !"all #e ro*i%e%'or t"e u!e o' (ale a$% 'e(ale -or+er! . Suc" 'acilitie! !"all #e co$*e$ie$tlyacce!!i#le a$% !"all #e +et clea$.

  21. Facilitie! 'or !tori$) a$% %ryi$) Clot"i$) H T"e State Go*er$(e$t(ay i$ re!ect o' a$y 'actory or cla!! or %e!critio$ o' 'actorie! (a+e rule!reuiri$) t"e ro*i!io$ t"erei$ o' !uita#le lace! 'or +eei$) clot"i$) $ot -or$%uri$) -or+i$) "our! a$% 'or tile %ryi$) o' -et clot"i$). Facilitie! 'or !itti$) HSuita#le arra$)e(e$t! 'or !itti$) !"all #e ro*i%e% a$% (ai$tai$e% 'or all

  -or+er! o#li)e% to -or+ i$ a !ta$%i$) o!itio$.

  22. T"e C"ie' I$!ector (ay #y or%er i$ -riti$) reuire t"e occuier o't"e 'actory to ro*i%e #e'ore a !eci'ie% %ate !itti$) arra$)e(e$t! a! (ay #e

  ractica#le 'or all -or+er! !o e$)a)e% or -or+i$). T"e State Go*er$(e$t (ay#y $oti'icatio$ i$ t"e O''icial Ga3ette %eclare t"at t"e ro*i!io$! o' !u#,!ectio$>1? !"all $ot aly to a$y !eci'ie% 'actory or (a$u'acturi$) roce!!. Fir!t H ai%alia$ce! H T"ere !"all i$ e*ery 'actory #e ro*i%e% a$% (ai$tai$e% !o a! to

  #e rea%ily acce!!i#le %uri$) all -or+i$) "our! 'ir!t,ai% #oe! or cu#oar%!

  euie% -it" t"e re!cri#e% co$te$t!.

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  5/21

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  6/21

  roo(! 'or t"e u!e o' c"il%re$ u$%er t"e a)e o' !i year! o' !uc" -o(e$. Suc"roo(! !"all ro*i%e a%euate acco((o%atio$ !"all #e a%euately li)"te% a$%*e$tilate% !"all #e (ai$tai$e% i$ a clea$ a$% !a$itary co$%itio$ a$% !"all #eu$%er t"e c"ar)e o' -o(e$ trai$e% i$ t"e care o' c"il%re$ a$% i$'a$t!.

  24. T"e State Go*er$(e$t (ay (a+e rule!,

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  7/21

  /:. Alica#ility T"e Act !"all aly to e*ery e!ta#li!"(e$t -"ic" i! a'actory e$)a)e% i$ a$y i$%u!try (e$tio$e% i$ !c"e%ule I o' t"e Act a$%e(loyi$) 28 or (ore er!o$! or a$y ot"er e!ta#li!"(e$t e(loyi$) t-e$ty or(ore er!o$! or !uc" ot"er e!ta#li!"(e$t a! t"e ce$tral Go*er$(e$t (ay $oti'y.

  /;. E(loyee!

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  8/21

  52. NEED FOR SOCIAL SECURITY

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  9/21

  !y!te( o$ co$tri#utory #a!i! #y t"e E(loyer! a$% t"e E(loyee! at eual rate.It (a%e a*aila#le to t"e e(loyee co$cer$e% t"e accretio$! i$ t"e

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  10/21

  No(i$ee e$!io$= I$ ca!e o' u$(arrie% (e(#er! a er!o$ $o(i$ate% #y t"e(e(#er -ill )et e$!io$ eual to -i%o- e$!io$.

  :/. REASONS FOR A NE0

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  11/21

  :6. EY IM

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  12/21

  ;:. T"e Factorie! Act 1459 T"e i$%u!trie! i$ -"ic" 28 or (ore t"a$ 28-or+er! are e(loye% i$ (a$u'acturi$) roce!! #ei$) carrie% out -it"out t"eai% o' o-er. Sitti$) 'acilitie! 'or occa!io$al re!t 'or 0or+er! -"o are o#li)e%to -or+ !ta$%i$).

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  13/21

  62. T"e E(loyee State I$!ura$ce Act ESICW 1459 T"e E(loyee StateI$!ura$ce Act ESICW 1459 i! a iece o' !ocial -el'are le)i!latio$ e$acte%

  ri(arily -it" t"e o#ect o' ro*i%i$) certai$ #e$e'it! to e(loyee! i$ ca!e o'!ic+$e!! (ater$ity .

  6/. T"e E(loyee State I$!ura$ce act -a! ro(ul)ate% #y t"e a? Collecti*e a)ree(e$t, >i? a$ye(loyer or e(loyer! a$% >ii? a$y -or+(e$ or a$y tra%e u$io$ or tra%e u$io$!co$!i!ti$) o' -or+(e$ a$% >#? -"ic" relate! to t"e ter(! a$% co$%itio$! o'e(loy(e$t o' a$y -or+(a$ or to t"e ri*ile)e! ri)"t! or %utie! o' a$ye(loyer or e(loyer! or a$y -or+(e$ or a$y tra%e u$io$ or tra%e u$io$!co$!i!ti$) o' -or+(e$ or to t"e (a$$er o' !ettle(e$t o' a$y i$%u!trial %i!ute.

  6;. For t"e uro!e! o' t"i! Act t"e

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  14/21

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  15/21

  )uar%! real,ti(e catio$i$) o' (eeti$)! a$% 0e#ca!t! a$% teleco((u$icatio$!%e*ice! a$% tele"o$e a(li'ier!Q to e$a#le eole -it" %i!a#ilitie! to u!e-or+,relate% eui(e$t.

  99. T-o $e- IBM Acce!!i#ility Ce$tre %e*elo(e$t! al!o ro*i%e IBMe(loyee! -it" %i!a#ilitie! -it" e$"a$ce% a!!i!ti*e tec"$olo)y tool! a$%otio$!= o(e

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  16/21

  4;. Le)i!latio$ Go*er$i$) Social Security&

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  17/21

  -ill #e ee(te% a! A(ou$t calculate i$ accor%a$ce -it" t"e ro*i!io$ o' t"eI$%u!trial Di!ute Act. Or #? R!.:88888 >-"ic"e*er i! le!! i! ee(t?

  185. I(orta$t De'i$itio$! Aroriate Go*er$(e$t Sectio$ 2>a?W=E!ta#li!"(e$t! u$%er co$trol o' Ce$tral Go*er$(e$t or i$ relatio$ to a$e!ta#li!"(e$t co$$ecte% -it" rail-ay co(a$y or #ra$c"e! i$ (ore t"a$ o$e!tate a$% i$ relatio$ -it" t"e State Go*er$(e$t Ba!ic 0a)e! Sectio$ 2>#?W= Alle(olu(e$t! ear$e% #y e(loyee -"ile o$ %uty or o$ lea*e or o$ "oli%ay -it"-a)e! i$ ter(! o' t"e co$tract o' e(loy(e$t -"ic" are ai% or aya#le i$ ca!"

  #ut %oe! $ot i$clu%e= >i? t"e ca!" *alue o' a$y 'oo% co$ce!!io$ >ii? %ear$e!!allo-a$ce "ou!e re$t allo-a$ce o*erti(e allo-a$ce #o$u! co((i!!io$

  aya#le to e(loyee i$ re!ect o' "i! e(loy(e$t

  18:. Co$t% P Co$tri#utio$ Sectio$ 2>c?W= Co$tri#utio$ (ea$! a

  co$tri#utio$ aya#le i$ re!ect o' a (e(#er or a$ e(loyee to -"o( t"eI$!ura$ce Sc"e(e alie!. Co$trolle% I$%u!try Sectio$ 2>%?W= It (ea$! a$yi$%u!try t"e co$trol "a! #ee$ %eclare% #y t"e Ce$tral Go*er$(e$t to #eee%ie$t i$ t"e u#lic i$tere!t. E(loyer Sectio$ 2>e?W= T"e o-$er or occuiero' t"e 'actory or t"e er!o$ o' aut"ority "a*i$) t"e ulti(ate co$trol o*er t"ea''air! o' e!ta#li!"(e$t. E(loyee Sectio$ 2>'?W= A er!o$ -"o i! e(loye%'or -a)e! i$ a$y +i$% o' -or+ (a$ually

  18;. Co$t%P Factory Sectio$ 2>)?W= Co$!oli%ate% A$$ual Co$tri#utio$ State(e$t 'or t"ecurre$cy erio%? Fu$% Sectio$ 2>"?W= (ea$! c?

  189. Co$t%P Ma$u'acturi$) roce!! Sectio$ 2>i,c?W= a$y roce!! 'or(a+i$) reairi$) 'i$i!"i$) ac+i$) a$y article or !u#!ta$ce -it" a *ie- to it!u!e !ale tra$!ort etc. Me(#erSectio$ 2>?W= (e(#er o' t"e Fu$% Occuier o't"e 'actory Sectio$ 2>+?W=

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  18/21

  A(ou$t i! $ot taa#le e %oe! $ot co$tri#ute Fully ee(t A(ou$t i! $ottaa#le Salary 'ully ee(t Fully ee(t A(ou$t i! $ot taa#le 12 o' !alaryee(t 4.: o' c? !u''eri$) 'ro( T.B. lero!y i? !ur)ical oeratio$ or %au)"ter&!o$7! (arria)e or a$y (e(#er o't"e 'a(ily >ii? 'or (e(#er a''ecte% #y cut i$ t"e !uly o' electricity or i$ca!e

  o' roerty %a(a)e% #y cala(itie!. >iii? or 'or "y!ically "a$%icae% (e(#er!'or urc"a!i$) a$ eui(e$t

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  19/21

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  20/21

  Sc"e(e T"e i$!ector aoi$te% eerci!e o-er! 'or t"e uro!e o' i$uiri$) tot"e correct$e!! o' a$y i$'or(atio$ 'ur$i!"e% i$ co$$ectio$ -it" t"i! Act

  121. Ac"ie*e(e$t! o' E(loyee! Sec /:? T"o!e er!o$! -or+i$) i$ )a! c"a(#er! or relate% area! (u!t -ear )a!(a!+! 'or rotectio$. >Sec /;?

  129. I$ e*ery 'actory recautio$! a$% all (ea!ure! to e$!ure !a'etya)ai$!t 'ire !"oul% #e alie%. >Sec /9? I' it aear! to t"e Sa'ety I$!ector t"ata certai$ art o' t"e #uil%i$) or (ac"i$ery i! $ot !a'e to u!e t"e$ "e ca$

  ro"i#it it! u!e a$% reco((e$% c"a$)e! to #e (a%e. >Sec 58? E*ery 'actory

 • 8/12/2019 Hrm Welfare

  21/21

  -it" (ore t"a$ 1888 e(loyee! (u!t "a*e a Sa'ety O''icer. >Sec 58B? A Sa'etyCo((ittee (u!t #e !etu i$ t"o!e rele*a$t i$%u!trie! a$% (u!t "a*e eualrere!e$t (a$a)e(e$t a$% -or+er!. >Sec 51G?

  124. Ca!e !tu%y 1= Vi!ta Foo%! Sulier 'or McDo$al%!? 2 er li$e 2 li$e!? A!!e(#li$) oi$t! Flo-c"art 'or e(er)e$cyTrai$i$) 'or 'ire e(er)e$cy >a$$ual? Me%ical c"ec+u >a$$ual? Eye -a!"er!

  1/1. E(er)e$cy !-itc" E(er)e$cy eit! A$ti!+i% o$ 'loor! a$% !tairca!e

  Sa'ety el(et! Ve"icular i$!ectio$ Moc+ %rill! o$ce a year 0ater "y%ra$t!Sire$ S(o+e alar( Fir!t ai%

  1/2. Ot"er "i)"li)"t! Eter$al trai$i$) O$e acci%e$t i$ 1449 Sa'ety au%it#y I$tratec >Score=99.:? I$*e!t(e$t i$ !a'ety "a! )o$e u.

  1//. Ca!e Stu%y 2= Vi3a) Steel Bi,(o$t"ly?

  1/:. Trai$i$) ro)ra(! Material "a$%li$) Ga! !a'ety Roa% !a'ety Fire'i)"ti$) Fir!t Ai% a$% !a'ety "ealt" recautio$! Occuatio$al "ealt" "a3ar%!Moc+ Drill

  1/;. Ot"er "i)"li)"t! I$*e!t(e$t i$ !a'ety= R! / crore! >rocure(e$t? a$%R! :,; la+"! >trai$i$)? T-o (aor acci%e$t! i$ t"e la!t : year!. Trai$i$) %o$ei$ter$ally #ut t"ere are eter$al !a'ety au%it! %o$e >OSAS 19881? Sa'ety

  I$$o*atio$ A-ar% i$ 288;.