H£©RINGSNOTAT SUPPLERENDE H£©RING Lokalplanforslag 415 1...

download H£©RINGSNOTAT SUPPLERENDE H£©RING Lokalplanforslag 415 1 H£©RINGSNOTAT ¢â‚¬â€œ SUPPLERENDE H£©RING Lokalplanforslag

of 49

 • date post

  25-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of H£©RINGSNOTAT SUPPLERENDE H£©RING Lokalplanforslag 415 1...

 • 1

  HØRINGSNOTAT – SUPPLERENDE HØRING

  Lokalplanforslag 415 For boligkvarter Møllebro i Hillerød

  Samt kommuneplantillæg 14

  By og Miljø, februar 2016

 • 2

  INDHOLD

   Samlet indstilling

   Oversigt over indkomne høringssvar og forslag  Resumé af høringssvar og forslag samt By og Miljøs vurdering  Kopi af indkomne høringssvar og forslag

 • 3

  SAMLET INDSTILLING

  By og Miljø anbefaler, at høringssvaret medfører følgende ændring:

   At max. højden i indblikskilen nedsættes til max. 12 meter.

 • 4

  OVERSIGT OVER INDKOMNE HØRINGSSVAR

  OG FORSLAG

  Nr. 49 Slots- og Kulturstyrelsen Nr. 50 DN, Hillerød Afdeling Nr. 51 Museum Nordsjælland

  Nr. 52 Møllebrogruppen Nr. 53 Anne Nebel og Karsten D. Olesen

  Nr. 54 Familien Ritsmar Illum Samlet behandling af:

  Nr. 55 Niels-Peter Rindel Olsen med flere. Nr. 56 Marianne Dehlholm

  Nr. 57 Anette Frederiksen Nr. 58 Teddy Jensen

  Nr. 59 Henrik Nejst Jensen Nr. 60 Poul Staunstrup Nr. 61 Lasse Herrguth

  Nr. 62 Freddy Troelsen Nr. 63 Eva Vermehren

  Nr. 64 Camilla Castle Nr. 65 Jørgen Andersen Nr. 66 Ivar Berg-Sørensen

  Nr. 67 Jørgen Nielsen

  Samlet behandling af: Nr. 68 Frederik Bang Nr. 69 Kim Hendry

 • 5

  RESUMÉ OG VURDERING

  Nr. 49: Slots- og Kulturstyrelsen (SK) Resumé: SK er enig i kommunens vurdering af, at rammerne for det foreslåede

  nybyggeri vil påvirke Frederiksborg Slot negativt som værdifuldt kulturmiljø. Dette gælder specielt indsigtskilen fra syd, som ses på

  visualisering 1, men SK påpeger, at højden på punkthusene generelt forekommer meget dominerende i forhold til byens øvrige byprofil.

  SK henviser til planlovens § 11 a, der foreskriver at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer der sikrer de kulturhistoriske

  bevaringsværdier. SK opfordrer derfor Hillerød Kommune til at redegøre nærmere for, hvorledes lokalplanforslaget er i overensstemmelse med de overordnede målsætninger som fremgår af

  Kommuneplan 2013, retningslinje 1.13.3 (indblikskiler)

  SK opfordrer på den baggrund kommunen til at bearbejde lokalplanforslagets rammer, så de i højre grad lægger op til de overordnede retningslinjer i kommuneplanen.

  Vurdering:

  I Kommuneplan er der netop ved retningslinje § 1.13.3, fastlagt hvorledes at Frederiksborg Slots dominans i forhold til den resterende

  by skal bevares. Af samme hensyn er der fastsat indblikskiler, som er nogle definerede punkter, hvorfra at udsynet til slottet skal bevares. En af disse indblikskiler går gennem det sydøstlige hjørne af

  Møllebrogrunden.

  I den reviderede miljøvurdering er det vurderingen, at ”….Frederiksborg Slot vil blive negativt påvirket som værdifuldt kulturmiljø, da punkthusene fra flere steder vil fremstå dominerende

  og fratage fokus på tårnene fra Frederiksborg Slot som et vartegn for Hillerød by. Det er vurderingen, at punkthusenes placering ikke har en

  negativ konsekvens for indblikket til Frederiksborg Slot fra de fastsatte indblikskiler i kommuneplanen. Det er samtidig vurderingen, at punkthusene vil fremstå som en del af byens profil på samme måde

  som Frederiksborg Slot gør i dag med sine tårne. Dermed fratages Frederiksborg Slot sin dominans som byens vartegn.

  …. Det er vurderingen at 5 etager i indblikskilen i form af en bygningskrop på tværs dominerer indsynet til Frederiksborg Slot, og at

  bygningshøjden med fordel kan nedsættes.”

  På baggrund af miljøvurderingen, anbefaler forvaltningen, at højden i indblikskilen nedsættes fra max. 15 meter til max. 12 meter. Dermed sikres det, at kommuneplanens retningslinje 1.13.3 overholdes.

  Hvorvidt at byens profil alene skal være tegnet af Frederiksborg Slot,

  eller at et mere nutidigt byprofil med punkthuse, vurderes ikke at være

 • 6

  omfattet af retningslinje 1.13.3, og dermed alene et politisk spørgsmål.

  By og Miljø anbefaler at høringssvaret medfører følgende ændring:

   At max. højden i indblikskilen nedsættes til max. 12 meter.

  Nr. 50: DN, Hillerød Afdeling (DN)

  Resumé: DN henviser til vurderingerne i den reviderede miljøvurdering, og

  opfordrer til at de tages alvorligt. DN mener, at det bør påvises hvorledes udsigten til Frederiksborg Slot

  påvirkes fra området omkring Brødeskovvej. DN mener at området her er naturmæssigt unikt, og samtidig historisk veldokumenteret, og ved

  ikke at bygge punkthusene, vil de historiske udsigter i høj grad være opretholdt uden forstyrrende elementer.

  DN er af den opfattelse, at det nuværende projekt vil have ødelæggende indvirkning på kulturmiljøet.

  Vurdering: Udsigten fra Brødeskov indgår ikke som en defineret indblikskile i

  Kommuneplan 2013. Først og fremmest grundet at der ved Brødeskov ikke er ét defineret punkt hvor slottet fremstår mere tydeligt end

  andre steder.

  Derudover henvises der til høringssvar 49. By og Miljø anbefaler at høringssvaret medfører følgende ændring:

  At max. højden i indblikskilen nedsættes til max. 12 meter.

  Nr. 51: Museum Nordsjælland (MN) Resumé:

  MN opfordrer til, at der ved byggeriet i Møllebro tages nøje hensyn til, at bygningernes højde og fremtoning ikke mindsker slottets synlighed som byens vartegn.

  MN begrunder det med, at hvis punkthuse i 45 meters højde bliver en

  realitet, så vil Frederiksborg Slot med stor sandsynlighed miste sin visuelle dominans i bybilledet. Det vil betyde at slottet ikke længere vil stå som et stærkt vartegn i Hillerød by, og dermed vil byen miste en

  del af sin særlige historiske identitet. MN henviser til slottets værdifulde betydning for byen. Ikke kun for turisternes skyld, men for

  byens egen skyld.

  Vurdering:

 • 7

  Se høringsvar 49.

  Nr. 52: Møllebrogruppen (MG)

  Resumé: MG har fremsendt et åbent brev til borgmesteren, ud over et

  høringssvar i 3 dele. Del 1. MG mener at bygherre har fået for frie tøjler til de fremlagte

  planer. MG henviser til at kommuneplanen skal fastlægge de overordnede rammer og sikre sammenhæng i byen og i udviklingen.

  MG foreslår derfor, at de nuværende planforslag forkastes, hvorefter man kan fastsætte de kommende rammer for området i et nyt kommuneplantillæg. MG foreslår et princip med en grøn akse gående

  nord – syd og en akse der forbinder centrum med Industrivænget øst – vest.

  Del 2. MG henviser til en udtalelse fra borgmesteren om, at der ingen forpligtigelser er, ud over at der skal udarbejdes et plangrundlag som

  muliggør realisering af et boligprojekt. MG glæder sig over dette, da det betyder, at der ikke er forpligtigelser i forhold til det pågældende

  projekt. MG foreslår derfor ingen højhuse og at boligkarréerne skal være lavere. Dertil ønsker MG en belysning af vindproblemer som de savner en relevant undersøgelse af.

  Del 3. MG ønsker at boligområdet ved Tirsdagsskoven og det grønne

  område fra Tirsdagsskoven og til Freerslev Hegn langs banestien, kobles sammen med de nye lave boliger fra Møllebro, ved at man

  etablerer boliger som ned til Bøllemosen, i stedet for det ene punkthus og parkeringsplads. Det vil ligeledes kræve en omlægning af ny forbindelsesvej.

  Vurdering:

  Det åbne brev er besvaret direkte til MG. Del 1. Byrådet har valgt at fremlægge de pågældende planforslag i

  offentlig høring. En forkastelse af planforslagene er en politisk beslutning.

  Del 2. I forhold til vindproblemer, så er det ikke muligt at belyse vindforhold, før der foreligger nogle planer med faste bygningskroppe

  og højder på. Af samme årsag er der indsat en retningslinje i lokalplanen der fastlægger, at vindforhold skal belyses i forbindelse

  med en kommende byggeansøgning. Del 3. Ny forbindelsesvej er en forudsætning for nedlæggelse af

  Trollesmindealle på det nordligste stykke. Derudover kan der ikke udlægges ny støjfølsom anvendelse som boliger, tættere på det

  eksisterende erhvervsområde end 50 meter.

 • 8

  Nr. 53: Anne Nebel og Karsten D. Olesen (AK)

  Resumé: AK er tilfredse med den opfølgning der har været i form af en supplerende miljøvurdering. AK håber, at der i den videre politiske

  behandling og beslutning tages konsekvens af vurderingerne i miljøvurderingen der viser, at en max. højde på 15 meter er for høj, i

  forhold til et byggeri der fremstår som en massiv bygning på tværs ned mod Bøllemosen.

  AK anfægter dog stadig krav om, at punkthuse skal etableres i et lyst og let materiale. AK mener at det udelukker fx en lys beton.

  AK fastholder, at udnyttelsen af området er for høj og uden sammenhæng til den øvrige by. AK mener, at man med en

  gennemførsel af byggeriet vil acceptere et konkurrerende vartegn i byen, og vel at mærke, uden at fastlægge rammerne for det, eller

  have det i offentlig høring. AK mener ikke, at projektet på nogen måde kan siges at tage hensyn

  til den omkringliggendes bys arkitektur, struktur og skala, og