Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

36
Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013

Transcript of Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Page 1: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013

Kennisnet ECK klantdag14 mei 2013

Page 2: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Onderwijsbegrippenkader

Wat is belang voor OCW?

Page 3: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

OCW beleidsdoelstellingen

• Ondersteunen gepersonaliseerde leerlijn

• Hergebruik van gegevens (geen silo’s)

• Vergroten vergelijkbaarheid tussen scholen

• Betere aansluiting tussen primaire en administratieve proces

Page 4: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Wat is hiervoor nodig

• Afspraken over betekenis van begrippen

• Afspraken over context waarin begrippen worden gebruikt

• Gebruik open standaarden

• Draagvlak bij alle stakeholders voor de standaarden

• Borgen van beheer en toegankelijkheid van de standaarden

Page 5: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Wat vindt OCW van OBK

• OBK levert belangrijke bijdrage aan standaardisatie van begrippen.

• Afstemming en beheer van OBK is geborgd binnen EduStandaard (Standaardisatieraad).

• Aansluiting met SION programma moet geborgd worden.

Page 6: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Ontwikkelingen

• Aansluiting tussen referentiearchitectuur onderwijs (SION) en onderwijsbegrippenkader

• Onderzoek of linked data principe bruikbaar is voor aansluiting met sectorregisters en Basisregistraties.

• Onderzoek of linked data principe bruikbaar is om kernprogramma’s en kwalificatiedossiers te ontsluiten

Page 7: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013

Kennisnet ECK klantdag14 mei 2013

Page 8: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Voorstellen

Henk Nijstad Teamleader Onderwijsstandaarden

– Jos van der Arend (expert)– Jeroen Hamers (expert)– Leonie Verhoeff (adviseur)

Bureau EduStandaard– Ondersteunt EduStandaard

Page 9: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.
Page 10: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Onderwijsdata als (open) linked data

Page 11: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Wat zit er eigenlijk in het OBK?

Alle formele en informele informatie die wordt ontwikkeld in het kader van het ontwerp, de planning, de uitvoering en de toetsing en examinering van het (formele) onderwijs in NL.

Bijvoorbeeld:Kerndoelen en EindtermenKernprogramma’s van SLO voor PO en VOKwalificatiestructuur MBOOpleidingslijsten van DUOReferentiekader Taal en RekenenKennisbases van de lerarenopleidingenLeer- en toetsstijlen (bijv. RTTI)

Page 12: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Kernprogramma’s SLO

Vak Vakkern Subkern Leerinhoud Tussendoel

Page 13: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

De 3 waardes van het OBK

De inhoud:– Bijv. curriculum PO, VO, MBO– Bijv. begrippen uit de administratieve

keten De werkwijze: atomise, describe, relate De technologie: RDF, of open linked data

Page 14: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

OBK en het Kernmodel O

nderwijs

Informatie

[administratie

ve keten]

Page 15: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Het OBK en EduStandaard

EduStandaard beheert en bestuurt het OBK

SIG-werkgroep OBK – Special Interest Group

Bureau EduStandaard (Kennisnet) ondersteunt

Kennisnet faciliteert en stimuleert het gebruik van het OBK

Page 16: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

De BegrippenBrowser

Generieke begrippenbrowser– dus niet speciaal voor bijv. de

Kernprogramma’s van SLO

http://browser.onderwijsbegrippenkader.nl/

Page 17: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Proeftuin LinkedData 2.0:Examens

Page 18: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Proeftuin LinkedData 2.0:Examens

Evaluatieinstrument bovenbouwonderwijs Economie voor docenten (havo)

Diagnostisch instrument voor leerlingen Optioneel: Koppeling met adaptief

leersysteem

Looptijd: april – oktober 2013

Page 19: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Proefopstellingen Linked Data

Kennisnet ECK klantdag14 mei 2013

Page 20: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Proefopstelling Linked Data Onderdeel van het Programma Educatieve Contentketen 2

(ECK2) Uitgevoerd in 2012 Een experimentele toepassing van het

OnderwijsBegrippenKader De Proefopstelling Linked Data bracht vier kennisgebieden

bij elkaar:1. Methodes: zowel ‘gesloten’ als ‘open’ methodes2. Kernprogramma’s: ontwikkeld door SLO3. Referentiekader Taal en Rekenen: ontwikkeld door

de expertisecentra taal en rekenen4. Edurep: de nationale database voor online beschikbaar

lesmateriaal

Page 21: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

De informatie die in de Proeftuin Linked Data wordt gegenereerd/afgeleid bestaat uit:Leerplaninformatie van Leerplan In Beeld (SLO): welke kerndoelen, eindtermen, tussendoelen en vakinhouden zijn van toepassing op dit lesmateriaalInformatie over Referentiekader Taal en Rekenen: welke onderdelen zijn van toepassing op dit lesmateriaal

Proefopstelling Linked Data

Page 22: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

De Proeftuin Linked Data beperkte zich tot:

Aardrijkskunde havo/vwo 1, voorbeeldmethode: De Geo Lesboek havo/vwo 1Wiskunde havo/vwo 1,voorbeeldleerlijn: Math4All

Proefopstelling Linked Data

Page 23: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Drie use cases:

1. De Verantwoordingsmodule Methode: een automatisch gegenereerde Verantwoordingskaart van een methode

2. De Bronnenaanwijzer: docenten melden bronnen aan bij methodes

3. De Verantwoordingsmodule Arrangementen: een automatisch gegenereerde Verantwoordingskaart van een arrangement

Page 24: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Proefopstelling Linked Data

OutputVerantwoordings-

kaart

InputMethode of

arrangement

Page 25: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Demo: http://linked-data.kennisnet.nl

Log in met je Entree-account of maak er een aan.

Page 26: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Methodestructuur

Page 27: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Context:Kernprogramma

Page 28: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Context:Kernprogramma

Page 29: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Context:Referentiekader Taal en Rekenen

Page 30: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Context:Aanvullende

bronnen uit Edurep

Page 31: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Uitkomsten

Positief!– Inhoudelijk valide– Haalbaar

Maar ook: nog onvoldoende toepasbaar

Daarom: op zoek naar nieuwe use cases! → Proefopstelling Linked Data 2.0

Page 32: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Proefopstelling Linked Data 2.0

Aansluiten bij ‘opbrengstgericht leren’ Aansluiten bij learning analytics Toepassingsgebied: de onvoorstelbaar rijke

informatiebron van het Centraal Schriftelijk eindexamen!

Page 33: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Use CasesA. Evaluatie-instrument voor het onderwijs in de bovenbouw

We koppelen de resultaten die leerlingen op een bepaald eindexamen hebben gehaald (het eindexamen havo economie van 2012 en 2013) aan het kernprogramma Economie havo bovenbouw van SLO en aan de op school gebruikte lesmethode (lesbrieven van LWEO en Percent van ThiemeMeulenhoff). Zo kan per kernprogrammaonderdeel en per hoofdstuk/paragraaf/lesbrief zichtbaar worden gemaakt op welke onderdelen de leerlingen goed en waar ze minder goed hebben gescoord. Het docententeam kan deze informatie gebruiken om het eigen onderwijs te evalueren. En leerlingen die zich voorbereiden op een herexamen kunnen deze informatie gebruiken om gericht te oefenen.

B. Diagnostisch instrument voor leerlingenZodra de koppeling is gelegd tussen eindexamenopgaven en het op school gebruikte lesmateriaal kunnen bovenbouwleerlingen per onderdeel van het lesmateriaal gericht oefenopgaven van het CSE maken én hun eigen resultaten afzetten tegen de ‘benchmark’ van alle leerlingen die die opgaven eerder hebben gemaakt. In het project wordt hiervoor gebruik gemaakt van www.eindexamensite.nl van VO-Content. Op deze manier krijgen ze een gedetailleerde indruk van de mate waarin ze op koers liggen voor hun eigen eindexamen. Voor docenten ontstaat de mogelijk om wat meer (of minder) begeleiding op maat te bieden. Het is tevens een algemene ‘real time’ kwaliteitscheck van het onderwijs.

C. Koppeling met adaptieve leersystemen (optioneel)Ook vanuit adaptieve leersystemen die op school worden gebruikt, kan de koppeling met het CSE en de eindexamenresultaten worden gelegd. Leerlingen en docenten krijgen gedetailleerd inzicht in hoe de leerling in zijn leerproces vordert in de richting van het eindexamen: hoeveel tijd besteedt hij aan de verschillende onderwerpen en hoe presteert hij er op.

Page 34: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Eindexamen-gegevens

Kern-programma

Referentie-kader Taal

en Rekenen

Methode-structuren

Proefopstelling Linked Data 2.0

Eindexamensite.nl

Kern-programma

OnderwijsBegrippen

Kader

Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader

Page 35: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

OnderwijsBegrippenKader

Scores, psycho-metrisc

he gegeven

s

Eind-examen-

vraag

Eind-examen-syllabus

Eind-examen-program

ma

Kern-program

ma

Les-materia

alEind-

examen-opgave

Page 36: Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Project

Deelnemers:Groep LOOT-scholenThiemeMeulenhoff, LWEO en VO-ContentCitoSLOKennisnet

Looptijd: mei-oktober 2013Klankbordbijeenkomsten in juni en september