het eInde Is nog Maar het BegIn - Kleur Bekennen...Wereldburgerschap in de klas: Actua 52 Dank je...

6
Wereldburgerschap in de klas: Actua 52 Dank je wel om aan de slag te gaan met de ‘Wereldburgerschap in de klas: Actua’. HET EINDE IS NOG MAAR HET BEGIN De wereld komt van alle kanten op ons af. Door met actualiteit aan de slag te gaan, hoeven we niet meer te reizen. De wereld begint hier en nu en is geen ver-van-ons- bed-show meer. Hopelijk zijn jouw leerinhouden versterkt door te werken met actualiteit. We hopen ook dat werken met actualiteit in de klas jullie kijk op de wereld verbreed heeft. Vrede Mensenrechten Democratie en burgerzin Opvoeden tot wereldburgers Duurzame ontwikkeling Sociale rechtvaardigheid Onderlinge afhankelijkheid Diversiteit

Transcript of het eInde Is nog Maar het BegIn - Kleur Bekennen...Wereldburgerschap in de klas: Actua 52 Dank je...

Page 1: het eInde Is nog Maar het BegIn - Kleur Bekennen...Wereldburgerschap in de klas: Actua 52 Dank je wel om aan de slag te gaan met de ‘Wereldburgerschap in de klas: Actua’. het eInde

Wer

eldb

urge

rsch

ap in

de

klas

: Act

ua

52

Dank je wel om aan de slag te gaan met de ‘Wereldburgerschap in de klas: Actua’.

het eInde Is nog Maar het BegIn

Dewereldkomtvanallekantenoponsaf.

Doormetactualiteitaandeslagtegaan,

hoevenwenietmeertereizen.De wereld begint hier en nu en is geen ver-van-ons-bed-show meer.

Hopelijkzijnjouwleerinhoudenversterkt

doortewerkenmetactualiteit.We hopen ook dat werken met actualiteit in de klas jullie kijk op de wereld verbreed heeft.

VredeMensenrechtenDemocratie en burgerzin

Opvoeden tot wereldburgers

Duurzame ontwikkeling

Sociale rechtvaardigheid

Onderlinge afhankelijkheid

Diversiteit

Page 2: het eInde Is nog Maar het BegIn - Kleur Bekennen...Wereldburgerschap in de klas: Actua 52 Dank je wel om aan de slag te gaan met de ‘Wereldburgerschap in de klas: Actua’. het eInde

hoogtepuntenSta even stil bij wat er in je klas SUPERgoed liep en/of loopt rond actualiteit en wereldburgerschap.

53

Alvast erg veel succes toegewenst!

Welke methodieken en thema’s neem je zeker mee naar volgend schooljaar?

Ga je ook iets veranderen, of op een andere manier proberen aan te pakken?

Welke collega’s leerkrachten spreek je aan om mee te doen of om samen te werken?

hIER schrijf ik mijn actuadroom op

voor volgend schooljaar of volgend

project:

Wer

eldb

urge

rsch

ap in

de

klas

: Act

ua

MIJ

n n

OTA’

S

Page 3: het eInde Is nog Maar het BegIn - Kleur Bekennen...Wereldburgerschap in de klas: Actua 52 Dank je wel om aan de slag te gaan met de ‘Wereldburgerschap in de klas: Actua’. het eInde

54

Wer

eldb

urge

rsch

ap in

de

klas

: Act

ua

Wil je graag nog meer weten? Wil je je nog verder verdiepen?

Meer InforMatIe

De wereld op je bord, brandende kwesties ontwijken of aanpakken?, suggesties voor leerkracht en klasRed Jan Demets, Koning Boudewijnstichting, 2008

DeKoningBoudewijnstichtingbrachtin2008de

elektronischepublicatie“DeWereldopjebord.Brandende

kwesties,ontwijkenofaanpakken?”uit,waarinzij

tipshebbenverzameldomcontroversiëlethema’ste

besprekenindeklas.

Hoepakjegevoeligethema’senactuelevraagstukkenaan

indeklasenopschool?Waarliggendemogelijkheden

omdezematerieomtebuigentottoegankelijkeleer-

gesprekken?Hoegeraakjeverderdancafépraat?

Hoekomjemetjeleerlingentoteendemocratisch

overleg,luisterbereidheidenhetrespectvolmetelkaar

omgaan?

Dezebundelbevateenleidraad,achtergronden

methodischesuggestiesomdeaanpakvanditsoort

conflict-materiesindeklasingoedebanenteleiden.

Bron:KBS

Dezepublicatieisnietingedruktevormverkrijgbaar,

alleenelektronischbinnentehalenviadevolgendeurl:

www.kbs-frb.be/publication.

aspx?id=294982&langtype=2067

PAV- love, monsters in de mediaMario Stabel, uitgeverij De Boeck, 2de druk, juni 2009

Opeenfantasierijkeenprikkelende

maniertrainendeleerlingenindeze

bundelheelwatvaardighedenrond

media.Vertrekkendvanuithetthema

‘monsters’verkennenwedewereld

vankranten,hetinternetenmakenweuitstapjesnaar

stripverhalenenmuziek.Hoekomtdekrantaannieuws?

Enwatdoenjournalisteneigenlijk?Leerlingenlerenopeen

efficiëntemanierdingenzoekenophetinternet,enstaan

stilbije-mailenchatten.

PAV-loveMonstersindemediaiseencreatiefpakketdat

leerlingenopeenspeelsemanierleertomgaanmetde

verschillendemedia.

Bron:

secundair.deboeck.com/collections/70136_2_70338/

pav-love.html

Mediacoach worden

ActualiteitenICTensocialmediazijnonlosmakelijk

verbonden.Wiljegraagalsleerkrachtdigitalemedia

integrereninjelessen,dankanjehiervooreenopleiding

volgentotmediacoach.

www.linc-vzw.be/projecten/mediacoach-een-

mediawijs-traject-voor-professionelen

Mediacoachiseenopleidingvoorprofessionelendie

werkenmetjongerenenmediawijsheidwillenintegrerenin

huneigenwerkpraktijk.Mediawijsheidisonontbeerlijkin

dehuidigemaatschappij.Dezetermduidtop‘hetgeheel

vankennis,vaardighedenenmentaliteitwaarmeeburgers

zichbewust,kritischenactiefkunnenbewegenineen

complexe,veranderlijkeenfundamenteelgemediatiseerde

wereld’.

Enerzijdsbiedthettraject‘Mediacoach’eentheoretisch

kaderomtestartenmetdiversedigitalemediabinnende

eigenwerking.Anderzijdsligtdefocusvandezeopleiding

vooralophetrealiserenvanconcreteactiviteitenrond

digitalemedia.Hettonenvangoedepraktijkvoorbeelden

biedtinspiratieendedeelnemerslerenzelfstandigeen

projectopzettenbinnendeeigensetting.Eenmediacoach

fungeertookalsaanspreekpuntbinnendeeigenwerking

voordepedagogischeaanpakvanhetthemamultimedia.

Bron:Lincvzw

Page 4: het eInde Is nog Maar het BegIn - Kleur Bekennen...Wereldburgerschap in de klas: Actua 52 Dank je wel om aan de slag te gaan met de ‘Wereldburgerschap in de klas: Actua’. het eInde

55

Wer

eldb

urge

rsch

ap in

de

klas

: Act

ua

Hoe kwam deze metHodiekenbundel tot stand?“Is er wel voldoende aanbod voor enthousiaste BSO- en PAV-leerkrachten

om te werken rond wereldburgerschap?” was de vraag die het Kleur

Bekennen-team zich stelde. Bij een bevraging op een bijeenkomst van

VELOV PAV-docenten hoger onderwijs PAV kwam het thema actualiteit

naar voor.

Na een literatuuronderzoek koos een werkgroep binnen Kleur Bekennen

ervoor om verschillende vernieuwende methodieken bijeen te zoeken.

Door een vlotte samenwerking met de grootste onderwijsnetten GO!,

OVSG, POV en VSKO kon Kleur Bekennen verschillende visies op de

integratie van actualiteit in de klas en de schoolwerking verzamelen. Als

kers op de taart deelden verschillende leerkrachten hun ervaringen met

ons.

Al deze ingrediënten werden door het redactieteam van Kleur Bekennen

gemixt en in een jasje gestoken door het communicatiebureau Magelaan.

Literatuuronderzoek: wat bestaat er al?• Actualiteit, Vaes

• Actualiteit binnen het vak PAV: onderzoek en werkvormenpakket, Rein van Lier en Greet Van Looveren

• 2010, actualiteit een vertrekpunt en inspiratiebron voor PAV, Artevelde Hogeschool in Gent.

1ste deel onderzoekend, 2de deel werkvormen, Digitale bronnen p. 23

• VUB: thesis – onderzoek – agogische wetenschappen. Stimulansen en belemmeringen voor

procesgerichte mondiale vorming in het beroepssecundair onderwijs, Tinne Winnelinckx, 2008

• Brandende kwesties ontwijken of aanpakken, 2008, KBS, suggesties voor leerkracht en klas,

red. Jan Demets

• Milieu en actualiteit in de lessen aardr en PAV: een vergelijkende studie tussen Vlaanderen en

Denemarken, KH Kempen.

• PAV – love: monsters in de media, De Boeck

• Wolters Plantyn Actua

BRONNEN

FOTOGRAFIE

Annoncer La Couleur,

Anouk Courtin,

Dieter Telemans iov BTC,

Kleur Bekennen,

Studio Yojo,

www.shutterstock.com

• Actualiteit een vertrekpunt en inspiratiebron

voor PAV, Artevelde Hogeschool, Gent, 2010.

• Stimulansen en belemmeringen voor

procesgerichte mondiale vorming in het

beroepssecundair onderwijs, thesisonderzoek

in het kader van agogische wetenschappen.

Tinne Winnelinckx, 2008.

• Brandende kwesties ontwijken of aanpakken?,

suggesties voor leerkracht en klas,

red Jan Demets, Koning Boudewijnstichting, 2008.

• Actualiteit binnen het vak PAV: onderzoek en

werkvormenpakket, Rein van Lier en Greet Van

Looveren.

Page 5: het eInde Is nog Maar het BegIn - Kleur Bekennen...Wereldburgerschap in de klas: Actua 52 Dank je wel om aan de slag te gaan met de ‘Wereldburgerschap in de klas: Actua’. het eInde

Wer

eldb

urge

rsch

ap in

de

klas

: Act

ua

56

Kleur Bekennen dankt

dankjewel

KleurBekennenbedanktiedereendieheeftmeegewerktaanderealisatievan

‘Wereldburgerschapindeklas:Actua’,metinhetbijzonderallegeïnterviewden,zowelde

leerkrachtenalsdepedagogischebegeleidersvandeonderwijsnetten.

HartelijkdankaanhetnetwerkVELOVPAV-docentenomdenood

totdezepublicatiesamenmetonsvasttestellen.

HartelijkdankaandeonderwijsnettenGO!,OVSG,POV,VSKOvoordesamenwerking.

Laatste bemerkingen:Dank aan• EvaVervecken,KleurBekennen

• EvitaDhaenens,KleurBekennen

• GreetCaris,pedagogischbegeleiderPAV

voorhetGO!

• HanneRosius,ProvincialeHogeschoolLimburg,

VELOVPAV-docentennetwerk

• IngePlacklé,VrijeUniversiteitBrusselen/XIOS,

VELOVPAV-docentennetwerk

• JanBonne,school-,GOK-,envakbegeleider

PAVbijhetVSKO

• JyotiDegroote,KleurBekennen

• KarelBaillieux,KatholiekeHogeschoolLimburg,

VELOVPAV-docentennetwerk

• KarineDeGendt,begeleiderICT-integratiein

hetvakgebiedPAVvoorhetPOVenleerkracht

PAVinPITOStabroek

• LieselotDelmaire,KleurBekennen

• LotteAdriaenssens,KleurBekennen

• MarianneSaelemaekers,KleurBekennen

• NathalieCeulemans,pedagogischadviseur

voorhetsecundaironderwijsbijhetOVSG

• RonnySmet,KareldeGroteHogeschool

Antwerpen,VELOVPAV-docentennetwerk

• RubenKelchtermans,XIOSHogeschool

Limburg,VELOVPAV-docentennetwerk

• ValentienGoethals,KleurBekennen

Page 6: het eInde Is nog Maar het BegIn - Kleur Bekennen...Wereldburgerschap in de klas: Actua 52 Dank je wel om aan de slag te gaan met de ‘Wereldburgerschap in de klas: Actua’. het eInde