Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus...

32
w ww.khn.nl Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 [email protected] KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘HORECA NEDERLAND’ Haalbaarheidsanalyse Mexicaans restaurant Orizaba in Tiel Drs. D.R.S. Oemar Said Woerden, 17 juli 2018

Transcript of Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus...

Page 1: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

www.khn.nl

Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden

Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden

T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 [email protected]

KO

NIN

KLIJ

K V

ER

BO

ND

VA

N O

ND

ER

NE

ME

RS

IN

HE

T H

OR

EC

A-

EN

AA

NV

ER

WA

NT

E B

ED

RIJ

F ‘

HO

RE

CA

NE

DE

RLA

ND

Haalbaarheidsanalyse

Mexicaans restaurant Orizaba in Tiel

Drs. D.R.S. Oemar Said

Woerden, 17 juli 2018

Page 2: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400
Page 3: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 3/32

Inhoudsopgave

1 Inleiding ......................................................................................................................................5

2 Plan van aanpak .........................................................................................................................6

3 Marktonderzoek ..........................................................................................................................8

3.1 Economische trends..............................................................................................................8

3.2 Locatie analyse ...................................................................................................................10

3.3 Analyse van de vraagzijde ..................................................................................................11

3.4 Analyse van de aanbodzijde................................................................................................19

3.5 Inschatting aantal horecagasten..........................................................................................26

4 Beschrijving restaurantconcept, potentiële omzet, kosten en investering...........................27

4.1 Inleiding ..............................................................................................................................27

4.2 Aantal gasten en omzet.......................................................................................................27

5 Haalbaarheid middels de Discounted Cashflow methode .....................................................29

Bijlage 1. Horecadichtheid per deelsector .....................................................................................30

Bijlage 2. Benchmark van Horeca DNA ..........................................................................................31

Bijlage 3. DCF-berekening ..............................................................................................................32

DISCLAIMER

De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door KHN BedrijfsAdvies betrouwbaar geachte bronnen en

publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen,

verwachtingen en uitkomsten daarvan kan KHN BedrijfsAdvies niet instaan. Hoewel de grootst mogelijke

zorgvuldigheid is betracht bij het tot stand komen van de huidige rapportage, bestaat de mogelijkheid dat na verloop

van de tijd de vermelde informatie verouderd of niet (meer) juist is. KHN BedrijfsAdvies aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik maken van informatie opgenomen in deze publicatie. Deze

disclaimer wordt geacht door u aanvaard te zijn door het kennis nemen van informatie uit de huidige publicatie e n/of

het aanvaarden van onze algemene voorwaarden.

Page 4: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400
Page 5: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 5/32

1 Inleiding

Aan Plein 40 in Tiel gaan Michel Rijsdijk beginnen met een nieuw Mexicaans restaurant genaamd Orizaba. Het restaurant kent 98 plaatsen binnen. Op het terras ook nog eens 70 plaatsen. In deze haalbaarheidsanalyse wordt uitgegaan van een bezetting van 30% en een gemiddelde beste ding p/p van €32. Het restaurant gaat werken met 2 fulltime koks. Eigenaar Michel Rijsdijk is zelf ook bevoegd en een

zeer ervaren horecaman, gezien zijn resultaten en succesvolle verkoop van zijn eigen Gonzales BBQ -restaurant vestiging in Rotterdam Zuid en een zalencentrum in Dordrecht dat hij zojuist heeft verkocht. De heer Michel Rijsdijk heeft een financieringsaanvraag gedaan om de horecagelegenheid in Tiel over te nemen. Ten behoeve van de bankfinanciering is een onafhankelijke toetsing van de haalbaarheid nodig. Hierbij zal specifiek onderzoek naar de haalbaarheid van het aantal benodigde gasten en hun besteding nodig zijn. Daarnaast is natuurlijk relevant of met de geplande exploitatie de investering tegen commerciële normen terugverdiend kan worden en aan de betalingsverplichtingen op de langere termijn voldaan kan worden.

Tegen deze achtergrond heeft Michel Rijsdijk aan ondergetekende gevraagd een voorstel uit te werken om een kleinschalige marktstudie met een steekhoudende haalbaarheidsanalyse u it te voeren. De gespecialiseerde KHN Bedrijfsadviseurs kennen de horecabranche van binnen en van buiten: met jarenlange (internationale) ervaring in praktijk en theorie. Alle kennis die voorhanden is bij branche -instituut KHN wordt voor uw advisering ingezet, adviezen worden uitgebracht onafhankelijk van de visie van de vereniging Koninklijke Horeca Nederland. Op jaarbasis worden ruim 250 bedrijfseconomische en financiële adviezen uitgebracht in situaties als (potentiële) aankoop, verkoop, uitbreiding of doorlichting van een horecabedrijf waarbij het

onderzoeken van de haalbaarheid en het waarderen van de bedrijfsactiviteiten belangrijke onderdelen van de (advies)rapportage zijn. Marketing, concept-ontwikkeling, HACCP en operationele ondersteuning van ondernemers zijn andere adviesonderwerpen die wij aanbieden. Ook beleidsmatig advies aan overheden en andere partijen is een specialisme van KHN BedrijfsAdvies. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van Koninklijke Horeca Nederland www.khn.nl/bedrijfsadvies. Woerden, juli 2018 KHN BedrijfsAdvies

Drs. D.R.S. Oemar Said BHA

Page 6: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

6/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

2 Plan van aanpak

KHN BedrijfsAdvies voert een haalbaarheidsanalyse uit voor de investering in en exploitatie van het restaurant aan het Plein 40 in Tiel. Hieronder treft u de samenstelling van de haalbaarheidsanalyse aan met een korte nadere beschrijving van de activiteiten. 1. Aanbodzijde horecamarkt in de omgeving van Tiel

2. Vraagzijde horecamarkt in de omgeving van Tiel 3. Beschrijving restaurantconcept, potentiële omzet, kosten en investering 4. Discounted Cashflow berekening 5. Haalbaarheid 6. Conclusies en aanbevelingen Ad 1: Aanbodzijde restaurantmarkt in de omgeving van Tiel In een straal van 20 kilometer rondom de horecalocatie wordt de concurrentie in kaart gebracht. Hierbij wordt vooral gekeken naar restaurants en andere concurrerende horecavoorzieningen. Om een volledig beeld van de markt te schetsen wordt in grote lijnen ook gekeken naar café -restaurants,

hotel-restaurants, cafés en bars, fast-service concepten, snackbars en take-aways. Vervolgens wordt de horecadichtheid bepaald en kan een inschatting van het potentieel aantal gasten van het restaurant gemaakt worden. Daarnaast wordt onderzocht wat het reële bestedingspatroon van de gasten in een Mexicaans restaurant is. Ad 2: Vraagzijde restaurantmarkt in de omgeving van Tiel Aan de hand van demografische gegevens over de omgeving van de vastgoedlocatie wordt het aantal inwoners van de gemeente in kaart gebracht. Tevens wordt gekeken naar de leeftijdsopbouw, gezinsamenstelling, etniciteit en inkomen in de gemeente. Deze informatie verschaft inzicht in de slagingskans van verschillende horecaconcepten.

Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van het aantal bezoekers van het gebied waar de horecalocatie zich bevindt. Op basis van de bij KHN beschikbare informatie over capture rates 1 kan een reële bandbreedte aangegeven worden van het aantal bezoekers dat gebruik gaat maken van een horeca voorziening. Ad 3: Beschrijving restaurantconcept, potentiële omzet, kosten en investering Het nieuwe restaurant wordt beschreven, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierbij worden de geraamde omzet, kosten en investering, zoals beschreven in het ondernemersplan en de liquiditeitsprognose, onder de loep genomen. In feite wordt een onafhankelijke uitspraak gedaan over de haalbaarheid van het in het ondernemersplan ingeschatte aantal gasten en de verdeling over de

particuliere en zakelijke markt. Bij de haalbaarbeidsanalyse zal ook, gezien de beperkte omvang van het rendement, een onafhankelijk advies over de kostenstructuur en het investeringsbed rag opgenomen worden. Ad 4: Exploitatieprognose- studie financiële haalbaarheid

• Voor het bepalen van het omzetpotentieel wordt uitgegaan van de doelgroepsegmentatie en de verwachte gastenaantallen op dagbasis. Met verrekening van de verwachte bestedingen leidt dit tot een omzetprognose, waarbij rekening wordt gehouden met een ontwikkelingsperiode tot de fase van volwassenheid.

• De haalbaarheidsstudie wordt opgesteld op basis van een exploitatieperiode van tien jaren. Voor de omzetprognose en de exploitatieprognose dienen zowel het ondernemersplan als de eigen bevindingen van Kanters Horeca Advies als uitgangspunten.

• De haalbaarheidsstudie is opgebouwd uit een exploitatieprognose in de vorm van een discounted cashflowmodel (DCF-model), waarbij de verlies- en winstrekening de mate en de ontwikkeling van de omzet en de winstgevendheid voor de eerste tien exploitatiejaren toont.

1 Capture rate is het aantal bezoekers in een gebied dat gebruik maakt van horeca.

Page 7: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 7/32

• Tevens wordt de jaarlijkse en de cumulatieve cashflowontwikkeling in kaart gebracht om de terugverdientijd van de investering te bepalen. Daarbij wordt de netto-contante waarde (net present value) berekend.

• Voor het verwerken van de verschillende kostensoorten wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers en benchmarkgegevens uit onze database.

• Vanuit de exploitatiebegroting wordt bepaald tot welke investeringswaarde een verantwoord rendement kan worden gerealiseerd. Het geprognosticeerde investeringsbedrag wordt doorgerekend naar een rendement op het geïnvesteerde vermogen (internal rate of return/IRR).

Ad 5: Haalbaarheid De vraagzijde en aanbodzijde van de horecamarkt in en rond Tiel bepalen de haalbaarheid van de plannen voor het restaurant. De haalbaarheid wordt geanalyseerd door het geraamde aantal gasten en hun gemiddelde besteding te vergelijken met de uitkomsten van de marktanalyse. Indien de omzetprognose bevestigd wordt, wordt de kostenprognose vergeleken met de benchmarkgegevens van Koninklijke Horeca Nederland. Ten slotte wordt bepaald in hoeveel tijd de investering terugverdiend wordt. Het haalbaarheidsoordeel over de investering is afhankelijk van de contante waarde en het interne investeringsrendement.

Page 8: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

8/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

3 Marktonderzoek

Het marktonderzoek bestaat uit drie delen: de locatie analyse, analyse van de vraagzijde en analyse van het aanbodzijde. De locatie analyse is als “trechter-model” uitgevoerd, te beginnen bij macro- en mesoeconomische, vervolgens wordt bij de locatie analyse op microniveau nader onderzocht.

3.1 Economische trends

Deze paragraaf gaat nader in op macro- en mesoeconomische trends zoals werkgelegenheid, economie, kantorenmarkt in de regio, toerisme, cultuur en de directe omgeving rondom Plein 40.

3.1.1 Werkgelegenheid Tiel telt 26.490 banen in 2.870 vestigingen, terwijl het totale verzorgingsgebied 68.570 banen telt. Het aantal arbeidsplaatsen is tussen 2014 en 2017 met 0,88% gestegen. Dit is afwijkend ten opzichte van

het landelijk beeld, waar het aantal arbeidsplaatsen juist is gestegen met 0,22%. In Tiel zijn de meeste mensen werkzaam in de commerciële dienstverlening (50,13%). Er zijn ongeveer 12.000 ZZp’ers in het verzorgingsgebied (CBS, 2017), waarvan de helft een “werkplek” bij horecagelegenheden heeft (Nicis 2016). Tiel kent voldoende aanbod van woonruimte voor werknemers, een hoge arbeidsparticipatie, goede ondernemers en een sterke regionale positie. Gezien de gunstige ligging in Nederland is het niet vreemd dat de werkgelegenheid in Rivierenland over het algemeen sterker groeit dan elders in Gelderland. Voor de regio vervult Tiel ook een belangrijke functie voor de werkgelegenheid.

Verschillende ontwikkelingen zijn van invloed op de arbeidsmarkt. Het grotere aanbod van arbeidskrachten, het stijgende aandeel ouderen in de bevolking, de internationalisering van de economie en de fluctuaties hierin stellen eisen aan het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt, ook in Tiel. Belangrijk is dat de beroepsbevolking in de volle breedte weet aan te haken bij deze ontwikkeling van de kenniseconomie en bijdraagt aan economische vernieuwing. Tiel onderkent dat het om méér gaat dan alleen reïntegratie voor werkzoekenden. Arbeidsmarktbeleid wordt breed opgevat: juist ook voorkómen dat mensen werkloos worden. Om dat te bereiken wil Tiel samen met het bedrijfsleven de arbeidsmarkt voor alle betrokken partijen versterken. Deze brede aanpak van het arbeidsmarktbeleid wordt vormgegeven vanuit Beursplein Rivierenland. Van daaruit

bieden tientallen arbeidsmarktgerichte instellingen hun diensten aan.

3.1.2 Economie Aan het eind van de 19e eeuw ontwikkelde Tiel zich tot industriestad. Vooral de metaalnijverheid, galvaniseerbedrijven en fruitverwerking kwamen tot ontwikkeling. Toen tijdens de deïndustrialisatie van de jaren zeventig en tachtig in de vorige eeuw fabriekssluitingen zorgden voor een afname van het aantal arbeidsplaatsen in de industrie namen de commerciële dienstverlening, zorg en onderwijs deze rol over.

De economie van Tiel is volop in ontwikkeling. Het bedrijvenpark Medel is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardige vestigingsplaats voor o.a. de sectoren transport, logistiek en distributie. Ook de bedrijventerreinen Latenstein en Kellen bieden ruime faciliteiten voor het bedrijfsleven. De kantorenlocatie Westroijen zal zich de komende jaren verder ontwikkelen en ruimte bieden voor de kantorenmarkt. De regiofunctie van Tiel blijkt onder meer uit de aanwezigheid van een binnenstad met een ruim winkelaanbod en voorzieningen als het ziekenhuis Rivierenland, verpleeghuis Vrijthof, Beursplein Rivierenland (waarin het UWVWERKbedrijf), schouwburg Agnietenhof, Waterschap Rivierenland,

onderwijsinstellingen als ROC en RSG Lingecollege (vwo, havo, vmbo) en de GGD Rivierenland. Met de verdere ontwikkeling van bedrijvenpark Medel, het opknappen van bedrijventerrein Latenstein en grootschalige investeringen in de binnenstad en omgeving wil de gemeente deze regionale posit ie nog verder versterken.

Page 9: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 9/32

Een andere belangrijke economische motor die de komende jaren volop in dynamiek is, is de Tielse binnenstad. De binnenstad heeft de afgelopen tijd een stevige kwaliteitsimpuls gekregen en in de poortgebieden staan omvangrijke investeringen op stapel. Alleen een fraaie binnenstad en goede bedrijventerreinen zijn onvoldoende, gelukkig heeft Tiel ook ondernemers om trots op te zijn. Vooral de wijze waarop de ondernemers in Tiel presteren en georganiseerd zijn is lovenswaardig. Zo is door het gerenommeerde vakblad 'Bedrijventerrein' de coöperatie Medel uitgeroepen als beste ondernemersvereniging van Gelderland en hoorde Ondernemerscoöperatie Tiel (OCT) bij de top. Al met al een bedrijfsleven, volop in bloei, die samen met de gemeente zorgen voor een uitstekend ondernemersklimaat.

Er zijn twee grote programma's op het gebied van stedelijke ontwikkeling waar Tiel op inzet de komende jaren, te weten het Waalfront en de Stationsomgeving. Met deze ontwikkelingen zal de sociaal-economische basis van de stad aanzienlijk verbeteren. Er zullen de komende jaren circa 3.500 woningen in Tiel gebouwd gaan worden. Bovendien zorgt Tiel ervoor meer hogere inkomensgroepen aan zich te binden door duurdere woningbouw aan de waaloevers van Tiel te realiseren. Hierdoor ontstaat er een bredere economische basis voor de voorzieningen in de regiostad. Maar het gaat in de programma's Waalfront en Stationsomgeving niet alleen om woningbouw. Er staat namelijk ook een drietal grootschalige ontwikkelingen aan de rand van de binnenstad op stapel, de zogenoemde poortgebieden. Deze drie gebieden vormen de entrees van de binnenstad met een behoorlijke parkeercapaciteit. De poortgebieden hebben ieder hun eigen

identiteit: cultuur, winkelen en wonen en zullen een grote invloed hebben op de verbetering van de aantrekkingskracht van de binnenstad van Tiel. Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan een goed ondernemersklimaat en investeert in contacten met het bedrijfsleven. Belangrijke overlegpartners zijn voor de gemeente de Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT), Hart van Tiel (ondernemersvereniging binnenstad) , de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel (SBBT), de Coöperatie Medel en de Kamer van Koophandel Midden Nederland. Met deze partijen werkt de gemeente nauw samen om het bedrijfsklimaat verder te optimaliseren.

3.1.3 Bedrijvenparken

Veel bedrijven hebben gekozen voor Tiel als vestigingsplaats vanwege de centrale ligging en de goede ontsluiting op de (inter)nationale verbindingsweg A15 en op het Amsterdam-Rijnkanaal. Tot de gevestigde bedrijven behoren dan ook veel transport-, distributie- en handelsondernemende bedrijven. Maar ook wie zich nog wil vestigen, kan in Tiel rekenen op ruimte, vooral op het nieuwe bedrijventerrein Medel. Daar hebben zich al grote namen gevestigd als DHL, Lidl en Keuhne + Nagel. Dit bedrijvenpark is nog volop in ontwikkeling en zal over enkele jaren naar verwachting ruim 200 ha groot zijn met daarbij ongeveer 3.500 arbeidsplaatsen. Dat zijn niet allemaal nieuwe arbeidsplaatsen.

Medel biedt ook ruimte voor bedrijfsverplaatsingen. Bedrijvenpark Medel heeft een goede kwalitatieve uitstraling. Alle ondernemers doen mee aan het parkmanagement. Van daaruit wordt onder andere aandacht besteed aan de kwaliteit van het groenbeheer, de bewegwijzering en de beveiliging door middel van slagbomen, camera’s en surveillance. Het bedrijvenpark is er niet alleen voor grote bedrijven, maar het vervult ook een functie voor bedrijven die belangstelling hebben voor kleinere kavels. Momenteel wordt er gewerkt aan de aanleg van een laad- en loswal voor containeroverslag. Dit is de eerste containerterminal in het rivierengebied. De laad- en loswal zal de overslag faciliteren van water

naar weg en vice versa voor zo’n 50.000 containers. Latenstein is het oudste bedrijventerrein in Tiel. Het terrein is 30 hectare groot en er zijn zo’n 100 bedrijven gevestigd met in totaal ongeveer 800 werknemers, voor het overgrote deel middelgrote en kleine bedrijven (MKB). Veel van deze bedrijven kennen een lange historie op Latenstein. Meer nog dan op Kellen en Medel, zitten op Latenstein de geboren en getogen Tielse ondernemers. Sommigen wonen er ook. Het karakter van Latenstein is echter aan het veranderen. Door de diversiteit aan functies wordt Latenstein omgevormd van een gemengd bedrijventerrein naar een zogenaamd 'werklandschap'. Er wordt steeds meer ruimte geboden aan perifere detailhandel in de sfeer van wonen met als thema 'in en om huis' en 'buitenleven'.

Page 10: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

10/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

Kellen is het grootste bedrijventerrein van Tiel, waar ook de meeste bedrijven zijn gevestigd. Kellen herbergt een mix van bedrijven. Op Kellen zijn autobedrijven gevestigd van bijna alle gerenommeerde merken. Hierdoor is Kellen de “autoboulevard” van de regio. De binnenstad van Tiel heeft naast een belangrijke functie voor wonen en werken, ook een regionaal verzorgende functie als winkelstad. In de oude stad bevindt zich een moderne winkelpromenade met meer dan 200 winkels en horecabedrijven. Het winkelbestand is afgestemd op de behoeften van de regio. Het bezoekersaantal in de binnenstad ligt al jaren op ruim 150.000 per week. Door het gereconstrueerde horecaplein en de omliggende straten heeft de binnenstad een stevige

kwaliteitsimpuls gekregen. In de zomermaanden is Tiel het podium van enkele grote evenementen, zoals het gratis Appelpopfestival en het enige Fruitcorso ter wereld. Deze evenementen vergroten de aantrekkelijkheid van Tiel, temeer omdat vrijetijdsbesteding een grote economische rol is gaan spelen in onze samenleving. Op maandagmiddag en zaterdag versterkt de warenmarkt het levendige karakter van de stad. Buiten het centrum zijn de winkelcentra Kwadrant, Kwelkade, Passewaaij, Rauwenhof en Westroijen gelegen. Deze winkelcentra hebben vooral een functie voor de in de nabijheid gelegen woonwijken.

Daarnaast zijn er rondom het centrum nog een aantal grote supermarkten gevestigd. De kantoren in Tiel zijn vooral geclusterd op de locatie Westroijen. Markant hier is het duurzaam gebouwde hoofdkantoor van het Waterschap Rivierenland, één van de grootste waterschappen van Nederland. Momenteel worden plannen voorbereid om deze kantorenlocatie verder te on twikkelen. Hiermee biedt Tiel ook in de toekomst vestigingsmogelijkheden voor de kantorenmarkt.

3.1.4 Horeca

Ook op het gebied van de horeca is Tiel veelzijdig en gastvrij. Zo ongeveer het hele smaakpalet is vertegenwoordigd in de stad. Op pleinen in de historische binnenstad van Tiel is de horeca geconcentreerd. Gezellig een terrasje pikken gaat in Tiel zeker lukken. Het grootste aanbod van horeca is te vinden op het Plein. Op deze locatie, vlakbij de Waterpoort en het Flipje museum, is een keur aan horecagelegenheden te vinden: cafés, restaurants, lunchrooms, bistro's, terrassen, etc. Het Korenbeursplein is het gezellige en intieme horecaplein dat vlakbij Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof is gelegen. Het plein is onlangs geheel gerenoveerd. Ook hier zijn diverse restaurants

met gezellige terrassen. De Markt in Tiel ligt midden in het Tielse winkelgebied. Bij de oude Waterpomp en het standbeeld van Flipje komt u even heerlijk tot rust. Ook op de Tielse Varkensmarkt kunnen gasten heerlijk verpozen op een van de terrassen van de horecagelegenheden. Om de orde in de stad te bewaren, gebruikt de gemeente Tiel de nota horecaregelgeving gemeente Tiel. Hierin worden de verschillende instrumenten die de gemeente heeft om de orde in de horeca te handhaven uitgelegd, zoals het bestemmingsplan, de Woningwet, de Drank- en Horecawet, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen, Wet op de Kansspelen, Wet Damocles en Wet

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

3.2 Locatie analyse Ter beoordeling van het potentieel en de haalbaarheid van de plannen om een Mexicaans restaurant te ontwikkelen, wordt de markt in kaart gebracht. Buiten de vraag van de consument en het aanbod van concurrenten in het verzorgingsgebied, zijn de kenmerken en de omstandigheden van de vestigingsplaats zelf in belangrijke mate bepalend voor het marktpotentieel. In deze paragraaf een

aantal kenmerken van Het Plein in kaart gebracht, zoals de geografische ligging, bereikbaarheid,

Page 11: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 11/32

zichtbaarheid, ruimtelijke aspecten, routing en kwaliteitsbeleving en relevante activiteiten in de nabijheid. Mexicaans restaurant Orizaba wordt gevestigd aan Plein 40 in Tiel. De stad Tiel is gelegen binnen de cirkel die gevormd wordt door de gemeenten Culenborg, Leerdam, Geldermalsen, Vught, Rosmalen, Oss, Beuningen, Renkum, Ede, Veenendaal en Nieuwegein. Grote steden in de buurt van Tiel zijn Nijmegen, Tilburg, Gorinchem, Utrecht, Amersfoort en Arnhem. De stad is bereikbaar via de A15, welke op haar beurt in verbinding staat met de A2, en A50. Vanaf de A15 is het Plein te bereiken via een aantal binnenwegen die om het centrum van Tiel lopen. Uiteraard mag de ligging van de stad aan De Waal niet onvermeld blijven. De onderstaande kaart toont de ligging van de Het Plein in een groot

regionaal perspectief.

Figuur 1. Het Plein in de provincie Gelderland

In het volgende hoofdstuk wordt het verzorgingsgebied in kaart gebracht. De bepaling van het verzorgingsgebied voor de horeca-activiteiten rondom het Plein hangt in mede samen met de bereikbaarheid en de benodigde reisafstand en reistijd, de omliggende plaatsen en (in mindere mate) toeristische verblijfslocaties. Verder in het rapport wordt hierop nader ingegaan, evenals op het lokale horeca-aanbod, dat de mate van concurrentie bepaalt. Bij de VVV is navraag gedaan naar de toeristische en culturele bezienswaardigheden in de omgeving van het Plein. Tiel is uitgegroeid tot het centrum van het Rivierenland. Veel mensen uit de regio

maken gebruik van de voorzieningen die Tiel te bieden heeft zoals winkels, scholen, schouwburg de Agnietenhof en Ziekenhuis Rivierenland. Tiel heeft een ruim aanbod aan culturele voorzieningen, waaronder Centrum voor de kunsten in het Rivierengebied De Plantage, het Flipje & Streekmuseum, de Kunstuitleen, de Openbare bibliotheek , Regionaal Archief Rivierenland en cultuurcluster de Westluidense Poort (waarin de bibliotheek, De Plantage en muziekcentrum TwentieToe een plek hebben).

3.3 Analyse van de vraagzijde

De marktstudie spitst zich toe op het zo nauwkeurig mogelijk vaststellen van de potentiële doelgroep voor het Mexicaans restaurant Orizaba. Hierbij wordt bij de analyse van de vraagzijde het horecagebruik van de inwoners van Tiel beschreven.

Page 12: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

12/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

Ten behoeve van het kwantificeren en kwalificeren van de verschillende doelgroepen, is het verzorgingsgebied vastgesteld en verdeeld in een primair, secundair en een tertiair verzo rgingsgebied. Het verzorgingsgebied is ingedeeld aan de hand van afstand, concurrerend aanbod en reistijd (hetgeen te maken heeft met de bereikbaarheid). Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit het gebied binnen een straal van 5 kilometer rondom het Plein. In het primaire gebied valt op dat het restaurant is gevestigd in een horecacluster met flink een aantal restaurants, cafés en cafetaria / lunchroom concepten op loopafstand.

Figuur 2. Primair gebied

Het secundaire gebied bevindt zich binnen een straal van 10 kilometer rondom het Plein. In dit gebied zijn geen horecaclusters te zien. De horeca is verspreid aanwezig in het gebied.

Figuur 3. Secundair gebied

Het tertiaire gebied bevindt zich binnen een straal van 20 kilometer rondom het Plein. In dit gebied zijn twee gebieden met een concentratie aan horecagebieden te zien, namelijk bij Geldermalsen en Zaltbommel.

Page 13: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 13/32

Figuur 4. Tertiair gebied

Buiten het verzorgingsgebied, maar binnen Rivierenland zijn een aantal horecagemeenten zien vinden: Culemborg, Vianen, IJsselstein en Leerdam. Op de grens van Rivierenland is een van de drukste horecasteden van Nederland gevestigd: ’s Hertogenbosch.

Figuur 5. Rivierenland

In deze paragraaf over de vraagzijde van de Tielse horecamarkt, treft u een verdere segmentering van de doelgroep aan, die is gebaseerd op de volgende criteria:

• Zakelijke markt (op basis van relevante postcodegebieden) o Aantal en type bedrijven en instellingen binnen het postcodegebied

Page 14: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

14/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

o Aantal medewerkers • Particuliere markt (op basis van relevante postcodegebieden)

o Inwoneraantallen

o Leeftijdsopbouw o Huishoudensamenstelling o Inkomensaspecten o Opleidingsniveau o Etniciteit

• Toeristische markt o Aantal toeristische overnachtingen o Aantal dagbezoeken

In paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zagen we dat in de gemeente Tiel in 2017 2.870 organisaties gevestigd zijn. In het totale verzorgingsgebied zijn 14.556 vestigingen gevestigd. De verdeling over de verschillende verzorgingsgebieden en het aantal organisaties waar meer dan 10 personen werkzaam zijn, is relevant in verband met het potentieel aantal zakelijke bezoeken.

Tabel 1. Aantal vestigingen in en om Tiel Bron: CBS 2017

Primair en

secundair

gebied

<10

personen

≥ 10

personen

Tertiair gebied <10

personen

≥ 10

personen

A Landbouw, bosbouw en visserij 55 53 2 1.295 1.253 42

B Delfstoffenwinning - - - 5 - 3

C Industrie 180 153 27 675 574 101

D Energievoorziening - - - - - -

E Waterbedrijven en afvalbeheer 5 3 2 15 9 5

F Bouwnijverheid 300 283 17 1.530 1.444 86

G Handel 725 657 68 2.175 1.971 203

H Vervoer en opslag 80 70 10 410 359 51

I Horeca 120 108 12 330 297 34

J Informatie en communicatie 125 118 7 390 368 22

K Financiële dienstverlening 180 175 5 930 906 24

L Verhuur en handel van onroerend goed 75 72 3 340 328 12

M Specialistische zakelijke diensten 525 510 15 2.075 2.016 60

N Verhuur en overige zakelijke diensten 185 164 21 500 444 56

R Cultuur, sport en recreatie 110 107 3 365 355 9

S Overige dienstverlening 205 196 9 655 627 28

U Extraterritoriale organisaties - - - - - -

Eindtotaal 2.870 2.671 199 11.686 10.952 735

Primair en secundair

gebied

Tertiair gebied

Page 15: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 15/32

3.3.1 Particuliere markt

3.3.1.1 Inwoneraantallen en leeftijdsopbouw Het onderstaande schema toont de leeftijdsopbouw van de inwoners binnen de postcodegebieden. Voor het Plein is de groep tussen de 35 en 70 jaar het meest relevant. Deze groep omvat 49% van het totale aantal inwoners.

Tabel 2. Leeftijdsopbouw Tiel en omgeving Bron: CBS, 2017

Tabel 3. Inwonersaantallen en leeftijdsopbouw verzorgingsgebied. Bron: CBS 2017

De leeftijdsverdeling binnen het verzorgingsgebied wijkt af van de landelijke leeftijdsverdeling. Ook binnen deze segmentering valt op dat de leeftijdscategorie 35 tot 70 jaar relatief groter is dan het

landelijk gemiddelde. In het kader van het horecagebruik is dit gunstig voor het potentieel, omdat juist met name deze groep een gunstig effect heeft op de frequentie van horecabezoek en horecaconsumptie.

Leeftijdopbouw

(percentages)

Primair verzorgings-

gebied

Secundair verzorgings-

gebied

Tertiair verzorgings-

gebied

Nederland

0 tot 5 jaar 6% 6% 6% 6%

5 tot 10 jaar 5% 7% 7% 6%

10 tot 15 jaar 4% 8% 7% 6%

15 tot 20 jaar 5% 7% 6% 6%

20 tot 25 jaar 7% 5% 5% 6%

25 tot 30 jaar 9% 5% 4% 6%

30 tot 35 jaar 7% 6% 5% 6%

35 tot 40 jaar 7% 7% 6% 7%

40 tot 45 jaar 8% 9% 8% 8%

45 tot 50 jaar 7% 9% 8% 8%

50 tot 55 jaar 7% 7% 8% 7%

55 tot 60 jaar 6% 7% 7% 7%

60 tot 65 jaar 6% 6% 7% 7%

65 tot 70 jaar 5% 5% 6% 5%

70 tot 75 jaar 4% 3% 4% 4%

75 tot 80 jaar 3% 2% 3% 3%

80 tot 85 jaar 2% 2% 2% 2%

85 tot 90 jaar 2% 1% 1% 1%

90 tot 95 jaar 1% 0% 0% 0%

95 jaar of ouder 0% 0% 0% 0%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Samenstellingen van de bevolking 0 tot 10

jaar

10 tot 20

jaar

20 tot 35

jaar

35 tot 50

jaar

50 tot 65

jaar

ouder dan

65 jaar

Totale verzorgingsgebied

totaal 13.570 16.255 19.630 25.190 26.040 21.255

% verdeling 11% 13% 16% 21% 21% 17%

Per verzorgingsgebied

Primair gebied 1.785 1.745 3.415 3.490 3.025 2.720

Secundair gebied 2.540 3.540 3.705 5.175 5.205 3.890

Tertiair gebied 9.245 10.970 12.510 16.525 17.810 14.645

Landelijk

Nederland 1.806.720 2.011.435 3.154.115 3.415.705 3.504.870 3.084.980

% verdeling 11% 12% 19% 20% 21% 18%

Verschil verzorgingsgebied vs landelijk 0,5% 1,5% -2,5% 0,5% 0,7% -0,7%

Page 16: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

16/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

3.3.1.2 Samenstelling huishoudens

Onderstaand overzicht geeft de samenstelling van gezinnen weer.

Tabel 4. Huishoudensamenstelling verzorgingsgebied.

Bron: CBS 2017

Het aantal meerpersoonshoudens ligt boven dat van gemiddeld Nederland, maar neemt toe. De samenstelling van de huishoudens is een belangrijke factor voor het marktpotentieel. In verhouding bezoeken éénpersoonshuishoudens en meerpersoonhuishoudens zonder kinderen vaker een horecagelegenheid. In het verzorgingsgebied zijn er 10% minder eenpersoonshuishoudens en 3% meer meerpersoonshuishoudens zonder kinderen en 6% meer meerpersoonshuishoudens met kinderen. Per saldo heeft dit een negatief effect op het bezoekersaantal van het toekomstige horecaconcept aan het Plein. Immers huishoudens mét kinderen bezoeken regelmatig thema horeca gelegenheden.

3.3.1.3 Etniciteit

De situatie op het gebied van etnische achtergrond ziet er binnen het verzorgingsgebied van als volgt uit:

Tabel 5.Etniciteit verzorgingsgebied. Bron: CBS 2017

In verhouding tot het landelijke beeld op het gebied van etniciteit is uit bovenstaande tabel af te leiden, dat met name het aandeel allochtonen lager is in het verzorgingsgebied. Binnen het allochtone

Samenstelling van de bevolking Totaal

huishoudens

Eenpersoons

huishoudens

Meerpersoons

huishoudens

zonder kinderen

Meerpersoons

huishoudens met

kinderen

Gemiddeld aantal

personen per

huishouden

Totale verzorgingsgebied

Totaal 49.595 13.860 15.970 19.765 2,5

% verdeling 28% 32% 40%

Per verzorgingsgebied

Primair gebied 7.485 3.010 2.035 2.440 2,2

Secundair gebied 9.680 2.580 2.950 4.150 2,5

Tertiair gebied 32.430 8.270 10.985 13.175 2,5

Landelijk

Nederland 7.719.875 2.905.545 2.235.565 2.578.350 2,4

% verdeling 38% 29% 33%

Verschil verzorgingsgebied vs landelijk -10% 3% 6%

Samenstelling van de bevolking Totale

bevolking

Totaal

allochtonen

Westerse

allochtonen

Niet-

westerse

allochtonen

Totale verzorgingsgebied

Totaal 121.870 16.160 7.585 8.560

% verdeling 13% 6% 7%

Per verzorgingsgebied

Primair gebied 16.160 4.480 1.575 2.910

Secundair gebied 24.080 5.475 2.005 3.460

Tertiair gebied 81.630 6.205 4.005 2.190

Landelijk

Nederland 16.977.535 3.751.720 1.655.255 2.096.190

% verdeling 22% 10% 12%

Verschil verzorgingsgebied vs landelijk -9% -4% -5%

Page 17: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 17/32

inwoners, is het aandeel niet-westerse allochtonen relatief hoog (behalve in het primaire verzorgingsgebied). Dit is positief vanuit het perspectief van het aantal horecabezoekers gezien. Landelijk onderzoek laat immers zien dat horecabezoek onder autochtone inwoners hoger is dan onder allochtone inwoners.

3.3.1.4 Inkomensaspecten Eén van de belangrijkste factoren, die van invloed zijn op het marktpotentieel, is het besteedbare inkomen van de inwoners. Naarmate de bestedingsruimte toeneemt heeft men méér financiële

mogelijkheden om buitenshuis te consumeren. Het CBS publiceert geen informatie over inkomens op postcodeniveau, maar wel op niveau van gemeenten, wijken en buurten. Vanwege de specifieke bepaling van het verzorgingsgebied en de relevante postcodes sluit de informatie van het CBS niet een op een aan met het verzorgingsgebied. Om toch een beeld te krijgen, is in de volgende tabel het meest relevante gebied rondom het Plein opgenomen en wordt dit vergeleken met het landelijke beeld en met de diverse gemeenten. De door het CBS gepubliceerde cijfers hebben betrekking op de periode 2017.

In het verzorgingsgebied ontvangen 113.600 personen een inkomen. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger in Tiel en omgeving is € 30.000, dit is gelijk aan het landelijk bee ld.

Tabel 6. Inkomstenverdeling Tiel e.o. en Nederland Bron: CBS 2017

Er zijn relatief minder huishoudens met een laag inkomen, de verdeling van inkomen over personen is vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. Er zijn relatief weinig huishoudens onder het sociaal minimum. Er wijn weinig huishoudens met lage koopkracht en weinig niet actieven.

Aantal

inkomens-

ontvangers  

Gemiddeld

inkomen per

inkomens-

ontvanger 

Gemiddeld

inkomen per

inwoner 

Huishouden

met hoog

inkomen

Huidhouden

met gemiddeld

inkomen

Huishouden

met laag

inkomen

Personen met

hoog inkomen

Personen met

gemiddeld

inkomen

Personen met

laag inkomen

Waarde eenheid aantal 1 000 euro 1 000 euro % % % % % %

Nederland 11.774.000 30,0 21,7 20,0 40,0 40,0 20,0 40,0 40,0

Tiel 28.700 29,1 20,6 19,0 41,0 40,0 19,0 40,0 41,0

Buren 18.200 31,9 22,6 28,0 41,0 31,0 23,0 39,0 38,0

Druten 12.500 29,3 20,9 23,0 44,0 33,0 19,0 42,0 39,0

Geldermalsen 18.100 32,1 22,5 28,0 42,0 30,0 24,0 38,0 38,0

Neerijnen 8.200 31,6 22,1 28,0 42,0 30,0 23,0 37,0 40,0

West Maas en Waal 13.200 28,8 21,1 24,0 41,0 35,0 19,0 40,0 41,0

Neder-Betuwe 14.700 27,9 18,5 23,0 44,0 33,0 18,0 39,0 43,0

Totaal 113.600

Gewogen gemiddelde 30,0 21,2 24,1 41,9 34,0 20,6 39,4 40,0

Page 18: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

18/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

In Tiel en omgeving zijn er minder huishoudens die van een sociaal minimum inkomen moeten rondkomen. De stelling dat de inkomens in Tiel op een lager niveau liggen dan landelijk het geval is, wordt ook nog eens bevestigd doordat er minder

huishoudens zijn die zo weinig verdienen, dat hun koopkracht laag is. Ten slotte zijn er in het verzorgingsgebied van het Plein minder inactieve personen (personen met

een werkloosheidsuitkering,

arbeidsongeschiktheidsuitkering, pensioen of bijstandsuitkering).

Per saldo hebben de inkomstenverhoudingen een matig positief effect op het aantal bezoekers en de gemiddelde besteding in de horeca van het Plein.

3.3.2 Toeristische markt De gegevens over vakanties van Nederlanders in eigen land zijn afkomstig van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Met betrekking tot het dagrecreatie zijn de volgende opstellingen gemaakt.

Tabel 8. Dagrecreatie in Nederland en Noord-Brabant e.o. Bron: NBTC-NIPO (Continu VrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2016

Percentage

O-Brabant e.o. Nederland O-Brabant e.o. Nederland Brabant tov Nederland

Buitenrecreatie 54.111 805.952 25% 26% 6,7%

Waterrecreatie en -sport 10.554 146.049 5% 5% 7,2%

Zelf sporten 39.794 543.112 18% 17% 7,3%

Sportwedstrijd bezoeken 5.238 65.233 2% 2% 8,0%

Wellness 4.354 56.408 2% 2% 7,7%

Attracties 13.893 191.331 6% 6% 7,3%

Evenementen 7.122 86.912 3% 3% 8,2%

Recreatief winkelen 34.173 523.158 16% 17% 6,5%

Uitgaan 27.918 360.141 13% 11% 7,8%

Uit eten fastservicesector 2.923 43.758 1% 1% 6,7%

Uit eten restaurant/eetcafé 10.333 141.723 5% 5% 7,3%

Bar-/cafébezoek 7.750 82.928 4% 3% 9,3%

Totaal 218.163 3.147.197 100% 100% 6,9%

Aantal activiteiten (x 1000) Percentage van geheel

Huish. onder

of rond sociaal

Huishouden

met lage

Niet actieven

(personen)

Waarde eenheid % % %

Nederland 9,0 8,0 22,0

Tiel 8,0 8,0 21,0

Buren 6,0 5,0 15,0

Druten 6,0 5,0 17,0

Geldermalsen 6,0 5,0 15,0

Neerijnen 5,0 5,0 14,0

West Maas en Waal 6,0 5,0 16,0

Neder-Betuwe 6,0 5,0 15,0

Gemiddeld 6,1 5,4 16,1

Page 19: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 19/32

Tabel 9. Besteding dagrecreatie in Nederland en Gelderland e.o. Bron: NBTC-NIPO (Continu VrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2016

Ten aanzien van dagrecreatie valt te concluderen dat 11,8% van de dagrecreatie activiteiten in

Gelderland plaats vindt. Daarbij wordt gemiddeld € 5,00 per activiteit uitgegeven, dat is 12,6% meer dan het landelijk gemiddelde. In de horeca wordt het meest per activiteit uitgegeven, namelijk € 24,66 per activiteit in restaurants of eetcafés, € 15,64 in bars en cafés en € 7,36 in de fastservicesector. Het langverblijf toerisme in Tiel is relatief beperkt op basis waarvan geconcludeerd mag worden dat dit geen doelgroep voor het Mexicaans restaurant zal zijn.

3.3.3 Profiel van de potentiële gasten De bovenstaande demografische kenmerken van de doelgroep geeft voldoende input om een profiel van de gasten van het restaurant / eetcafé te beschrijven. De gasten bevinden zich voornamelijk in de leeftijd tot 60 jaar. De meeste gasten zijn samenwonend en hebben kinderen. De doelgroep is voornamelijk autochtoon en zal hechten aan westerse / Nederlandse waarden en normen. Huishoudens besteden gemiddeld € 1.211 per jaar aan ontspanning (waaronder horecabezoek). Dat is gemiddeld 3,8% van het totale bestedingen. Dit komt dus neer op 100,- per maand (CBS, 2017). Een Gelders huishouden bestaat gemiddeld uit 2,5 personen.

Deze informatie geeft houvast bij het inschatten van de gemiddelde besteding van de doelgroepsegmenten. Gemiddeld is de besteding per gast in een café-restaurant € 24,66. Door het relatief lage inkomen (per inwoner) in de omgeving van Tiel zal de besteding op een lager niveau liggen. De doelgroep van de horecagelegenheid in het restaurant zal nauwelijks bestaan uit toeristen, vanwege het relatief geringe aantal toeristische attracties in Tiel.

3.4 Analyse van de aanbodzijde.

In een straal van ongeveer 20 kilometer rondom de horecalocatie is het horeca -aanbod in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar alle relevante horecaconcepten in de omgeving. T evens is de horecadichtheid in het beoogde gebied in kaart gebracht. Dit hoofdstuk sluit af met de conceptanalyse.

3.4.1 Horecadichtheid De horecadichtheid in Tiel is enigszins lager dan de gemiddelde horecadichtheid in Nederland, maar

hoger dan in de provincie Gelderland. Helmond telt in totaal 100 horecazaken. Afgezet tegen het aantal inwoners van Tiel is dat 24 horecabedrijven per 10.000 inwoners. De onderstaande tabel laat de verdeling naar verschillende horecatypen zien.

Percentage

Gelderland e.o. Nederland Gelderland e.o. Nederland Gelderland tov Nederland

Buitenrecreatie 237.200 1.140.400 2,23€ 1,41€ 20,8%

Zelf sporten 46.600 471.700 0,67€ 0,87€ 9,9%

Sportwedstrijd bezoeken 20.900 183.100 3,00€ 2,81€ 11,4%

Wellness 34.000 153.400 4,84€ 2,72€ 22,2%

Evenementen 66.600 453.000 7,82€ 5,21€ 14,7%

Recreatief winkelen 155.600 1.017.800 2,75€ 1,95€ 15,3%

Uitgaan 693.200 6.171.600 16,95€ 17,14€ 11,2%

Uit eten fastservicesector 39.100 325.200 7,36€ 7,43€ 12,0%

Uit eten restaurant/eetcafé 428.100 3.488.200 24,66€ 24,61€ 12,3%

Bar-/cafébezoek 135.200 1.299.200 15,64€ 15,67€ 10,4%

Besteding (x € 1000) Besteding per activiteit

Page 20: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

20/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

Tabel 10. Horecadichtheid Tiel Bron: Horeca DNA 2018

Horecadichtheid ten opzichte van andere steden is in detail opgenomen in tabel 10. In vergelijking met

andere steden telt Tiel relatief veel horecavestigingen. Voor het Plein is de restaurantsector het meest relevant. In de bijlagen is een detail tabel over de horecadichtheid per deelsector opgenomen. Zodra dieper ingezoomd wordt op de verschillende deelsectoren, is te zien dat in vergelijking tot andere steden er weinig horecaconcepten in de drankensector, restaurantsector en hotellerie zijn. Binnen de drankensector is er ruimte voor cafe- en barconcepten, coffeecorners, horeca bij recreatiebedrijven en ontmoetingscentra. Binnen de restaurantsector zijn er relatief weinig bistro’s, restaurants en café-restaurants. Combinaties van deze concepten zijn ook een optie. De hotellerie is ook mager vertegenwoordigd.

Horecadichtheid Tiel

(aantal bedrijven)

Gemeente

Tiel

Provincie

GelderlandNederland

Drankensector 34 3.212 17.207

Fastservicesector 39 2.137 10.671

Restaurantsector 25 2.195 11.161

Hotelsector 1 364 3.246

Partycatering 3 455 2.343

Horecabedrijven 102 8.363 44.628

Horecabedrijven per 10.000 inwoners 24,6 23,5 26,6

Page 21: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 21/32

3.4.2 Horeca kwaliteit Kwaliteit is niet te meten, maar een indicator voor de kwaliteit van de restaurantsector in de stad, is de waardering door landelijke vakbladen. Tiel blijft daarin traditioneel achter en dat is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Sommige restaurants in de Michelingids (Guide Michelin) krijgen een "Bib Gourmand" aanduiding (de afbeelding van het Michelinmannetje) en geeft aan dat de restaurant een voordelige en goede maaltijd serveert. Een restaurant kan geen Bib Gourmand en Michelinster tegelijk hebben. In Nederland hebben

105 restaurants voor het jaar 2017 een Bib Gourmand en 101 restaurants één of meer Michelinsterren toegekend gekregen. De restaurantgids “Lekker” presenteert jaarlijks de top 500 van lekkerste restaurants in ons land. “Special Bite” beoordeelt horecagelegenheden op combinatie van goed eten, interieur en locatie. “GaultMillau” is een Franse uitgever van restaurantgidsen. In Nederland wordt de GaultMillau als Proefschrift Restaurant & Hotel Jaargids Nederland uitgegeven. In Nederland moet GaultMillau de Michelingids en de restaurantgids Lekker nog voor zich laten. Tiel is niet verwend met kwalitatieve top horeca. Desondanks is de horecadichtheid hoog en is er meer vraag dan aanbod. Hieruit mag geconcludeerd worden dat het Tielse publiek “waarde voor je geld” belangrijk vindt.

Tiel Den Haag Utrecht Rotterdam Amsterdam Maastricht

Michelin

0 3 1 4 10 4

Bib Gourmand

0 3 0 3 11 3

5 26 10 20 64 15

1 25 24 48 69 15

0 31 8 22 87 21

Page 22: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

22/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

3.4.3 Concurrentieanalyse

In deze paragraaf worden de horecagelegenheden met de beste waarderingen van vergelijkingssites geanalyseerd. Hieruit is een indruk te verschaffen van het soort horecaconcepten dat bewoners uit Tiel en omgeving waarderen. Ook geeft dit een indruk van het onderscheidend vermogen voor de te ontwikkelen horecagelegenheid van het Plein.

Van de top 10 horecagelegenheden worden hierna (op de volgende bladzijde) afbeeldingen getoond om sfeerimpressies weer te geven. Qua onderscheidend vermogen zijn er geen concepten die opzienbarend zijn. Van de 19 locaties met waarderingen, zijn er 6 fastservice formules. Daarbij komt dat de interieurs van de horecavoorzieningen erg traditioneel zijn.

Eet.nu

Naam horecagelegenheid Soort - adres Waardering - aantal recensies

Rome Pizzeria · Chassestraat 1 9,0: 7 recensies

Efes Restaurant Spaans · Hertog Karellaan 31 8,9: 4 recensies

Golden Kebab Internationaal · Chassestraat 19 8,8: 32 recensies

Rossetti Pizzeria · Plein 15-A-B 8,8: 29 recensies

Broodjeszaak De Brug Broodjes · Burgemeester Hasselmanplein 2 TO 8,7: 3 recensies

Bistro de Buurvrouw Frans · Plein 2 8,6: 78 recensies

Cafetaria Take Five Snackbar · Weerstraat 5 8,6: 4 recensies

Enjoy! Broodjes · Waterstraat 42a 8,5: 7 recensies

San Tiago Grill specialist Zuid-Amerikaans · Plein 59 8,2: 36 recensies

Rhodos Grieks · Vleesstraat 10 8,1: 33 recensies

Bij Casper Nederlands · Korenbeursplein 2a 8,0: 7 recensies

Aand8 Internationaal · Korenbeursplein 3-5 8,0: 36 recensies

BuitenSporig! Nederlands · Stationsplein 1 8,0: 15 recensies

Samen eten & drinken Bistro · Varkensmarkt 7 7,8: 33 recensies

Akropolis Grieks · Stationsweg 10 7,7: 38 recensies

Juffrouw Tok Nederlands · Kalverbos 1-3 7,1: 49 recensies

Hart van de Betuwe Internationaal · Markt 2 6,5: 7 recensies

Da Sergio Pizzeria · Damstraat 11 6,0: 15 recensies

Ristorante Pizzeria Italiano Bitonte Italiaans · Vleesstraat 6a 5,5: 20 recensies

Anja's Snackmobiel Snackbar · Stationsplein 8 2 recensies

Subway Broodjes · Hoogeindsestraat 13 1 recensie

Eeterij Family Tiel Lunchroom · Hoogeindsestraat 6 1 recensie

New Garden Chinees-Indisch · Hertog Karellaan 13 1 recensie

Snackbar De Pepermolen Snackbar · Voorstad 3 1 recensie

Rumah Makan Kemang Chinees-Indisch · Varkensmarkt 2 1 recensie

La Capital Tapas · Plein 40 1 recensie

Ethem's Snackbar · Hoogeindsestraat 9 0 recensies

Alanya Afhaal en bezorg · Nieuweweg 25 0 recensies

FEBO Snackbar · Hoogeindsestraat 1 0 recensies

Bakker Bart Lunchroom · Waterstraat 86 0 recensies

G en H Snackservice Snackbar · Oliemolenwal 61a 0 recensies

De Rode Haan Snackbar · Hoveniersweg 129 0 recensies

Sandalous Sandwiches And More Broodjes · Graaf Waltgerlaan 3 0 recensies

Eethuis Flipje Grill · Weerstraat 7 0 recensies

Batavia Indonesisch · Westluidensestraat 16 0 recensies

Restaurant Grillroom de Pyramide Grill · Koninginnestraat 15a 0 recensies

Pizzeria d'Italia Pizzeria · Nieuweweg 74 0 recensies

Page 23: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 23/32

Pizzeria Rossetti Bistro de Buurvrouw

Bistro De Buurvrouw

Enjoy

Grill restaurant San Tiago

Page 24: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

24/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

Rhodos Greek Dining

Restaurant Bij Casper

Page 25: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 25/32

Restaurant Aand8

Restaurant Buitensporig

Page 26: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

26/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

Samen Eten en Drinken

3.5 Inschatting aantal horecagasten

De lage horecadichtheid, vooral in de categorie restaurants, heeft een opstuwend effect op de capture rate. Dat wil zeggen dat meer bezoekers van het gebied gebruik maken van een specifie ke horecalocatie dan in andere gebieden het geval is. Ons adviesbureau onderhoudt een database waarin elke jaar de relevantiefactor en de capture rate van 46.000 horecalocaties in Nederland onderzocht wordt. De capture rate is het aantal relevante bezoek ers in een gebied dat daadwerkelijk gebruik gaat maken van een horecavoorziening. De relevantie is afhankelijk van afstand, psychologische drempel om naar een locatie te reizen en andere hindernissen tussen de woonplaats en de locatie van de horecavoorziening.

Wanneer de ratio’s worden toegepast op de omgeving van het Plein, komt het aantal horecabezoeken in het verzorgingsgebied gebied op 17.900 gasten per jaar (dus circa 340 gastbezoeken per week). In de volgende tabel is de berekening toegevoegd. Uiteraard is hierbij nog geen rekening gehouden met het verschil tussen verschillende horecaconcepten.

Tabel 11. Berekening potentieel aantal gasten per horecavoorziening.

Op basis van deze analyse is de conclusie, dat het primaire en secundaire gebied voldoende horecagasten genereert voor een restaurantformule met een capaciteit van 90 couverts.

Inwoners Primair Secundair Tertiair Relevante

inwoners

Capture

rate

Horeca

Potentie

tussen 20 en 35 jaar 3.415 3.705 12.510 11.700 15% 1.760

tussen 35 en 50 jaar 3.490 5.175 16.525 14.800 35% 5.180

ouder dan 50 jaar 5.745 9.095 32.455 27.300 40% 10.920

Totaal 12.650 17.975 61.490 53.800 17.860

Relevantie 90% 65% 50%

Page 27: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 27/32

4 Beschrijving restaurantconcept, potentiële omzet, kosten en investering

4.1 Inleiding Orizaba gaat zich richten op het totale uitgaanspubliek uit Tiel met een Mexicaanse eetbeleving (open keuken, goed zichtbare oven). Het restaurant kent 98 plaatsen binnen. Op het terras ook nog eens 70 plaatsen. In de begroting is uitgegaan van een bezetting van 30% en een gemiddelde besteding p/p van €32. De doelgroep bestaat uit een breder uitgaanspubliek, theaterbezoekers, winkelpubliek, bezoekers van de haven, Watersport en andere recreatievaart en bezoekers van evenementen.

Inclusief keuken, restaurant en feestzaal is een oppervlakte nodig van zeker 200 m2. Het is van belang dat de horeca beleving creëert die onderscheidend is van de genoemde concurrentie. Dit uit zich enerzijds in de inrichting en gastvrijheid, anderzijds in het geboden productassortiment. Verwacht wordt dat hierbij de afhaalfunctie of bezorgfunctie een grote rol kan spelen. Hiervoor zal de prijs/kwaliteit verhouding van doorslaggevende betekenis zijn.

4.2 Aantal gasten en omzet

De omzet wordt voor het eerste jaar geprognotiseerd op € 145.000 hetgeen wordt gegenereerd door circa 4500 gasten. In het tweede aar gaan 11.400 gasten zorgen voor een omzet van € 365.000. In het derde jaar van het bestaan van Mexicaans restaurant Orizaba wordt ingeschat dat 12.000 gasten die gezamenlijk een omzet van € 384.000 genereren. De gemiddelde omzet per horecabedrijf was ongeveer € 257.000. De meeste bedrijven in de restaurantsector halen een jaaromzet tussen € 200.000 tot € 500.000. In de branchecijfers zijn Mexicaanse restaurants onderdeel van de restaurantsector, waarin de gemiddelde omzet per jaar rond de € 500.000 ligt. Gemiddeld betaalt een horecabedrijf 15% van de omzet haar huur, afschrijving en interest, terwijl een bedrijfsresultaat van 11% wordt behaald.

Van een restaurant dat zich op de benoemde doelgroep richt, zal de capture rate 5% hoger liggen dan gemiddeld. Het aantal gasten wordt daardoor geschat op 18.750 per jaar. Uitgaande van een gemiddelde besteding van € 26 wordt rekening gehouden met een restaurantomzet van € 487.500.

Tabel 12. Berekening aantal horecagasten op basis van cature rate

Dit betekent dat de ingeschatte omzet in het businessplan realistisch is.

Inwoners Primair Secundair Tertiair Relevante

inwoners

Capture

rate

Café

Potentie

jonger dan 10 jaar 3.415 3.705 12.510 11.700 16% 1.840

tussen 10 en 60 jaar 3.490 5.175 16.525 14.800 37% 5.440

ouder dan 60 jaar 5.745 9.095 32.455 27.300 42% 11.470

Totaal 12.650 17.975 61.490 53.800 18.750

Relevantie 90% 65% 50%

Page 28: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

28/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

In bijlage 3 is een overzicht van omzet en kosten weer gegeven.

Tabel 13. Omzet en kengetallen restaurant

Bron: Horeca DNA, 2018

De kostenexploitatie is gebaseerd op de benchmark van themarestaurants van Horeca DNA (voorheen het Bedrijfschap Horeca). Hieruit valt op te maken dat een vergelijkbaar restaurant een gemiddeld rendement van € 38.000 maakt. De heer Rijsdijk heeft zijn exploitatie begroot op € 65.800, hetgeen aan de hoge kant lijkt te zijn. De huur en huisvestingskosten van € 52.000 is redelijk. In de benchmark wordt een bedrag rond de € 60.000 aangehouden. Qua personeelskosten is uitgegaan van 5,2 fte medewerkers, waarvan 1 fte voor de heer Rijsdijk zelf,

die meedraait in de exploitatie en zijn inkomen vanuit het rendement van de exploitatie haalt. Hierdoor ontstaat een inkomsten plaatje van € 53.000, waarbij voor het gemiddeld salaris uitgegaan is van een brutobedrag van € 22.900, hetgeen CAO neutraal is.

Omzetten per jaar × € 1.000 % omzet Orizaba Kengetallen (op jaarbasis)

Maaltijden/spijzen 230 63 230 Omzet maaltijden & dranken/m² € 5.100

Dranken 113 31 113 Omzet per kracht (mensjaar) € 66.100

Overige horeca-activiteiten 22 6 22 Bruto loon per betaald mensjaar € 23.600

Omzet totaal 365 100 365

Arbeidskrachten (in mensjaren)

Niet betaalde krachten 1,0

Betaalde krachten 4,2

Totaal aantal krachten 5,2

Page 29: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 29/32

5 Haalbaarheid middels de Discounted Cashflow methode In dit rapport wordt gebruik gemaakt van de discounted cashflow methode. Dit is een methode waarbij op basis van toekomstige inkomende en uitgaande geldstromen het rendement, de terugverdientijd en de contante waarde van de geldstromen bepaald wordt. Deze aanpak is als volgt te beschrijven:

• Voor het bepalen van het omzetpotentieel kan worden uitgegaan van de doelgroepsegmentatie en de verwachte gastenaantallen op dagbasis. Met verrekening van de verwachte bestedingen leidt dit tot een omzetprognose.

• De haalbaarheidsstudie is opgesteld op basis van een exploitatieperiode van tien jaren. Voor de omzetprognose en de exploitatieprognose dienen zowel de aangeleverde financiële gegevens als de eigen bevindingen van Kanters Horeca Advies als uitgangspunten.

• De haalbaarheidsstudie is opgebouwd uit een exploitatieprognose in de vorm van een discounted cashflowmodel (DCF-model), waarbij de verlies- en winstrekening de mate en de ontwikkeling van de omzet en de winstgevendheid voor de eerste tien exploitatiejaren toont.

• Tevens wordt de jaarlijkse en de cumulatieve cashflowontwikkeling in kaart gebracht om de terugverdientijd van de investering te bepalen. Daarbij wordt de netto-contante waarde (net present value) berekend.

• Voor het verwerken van de verschillende kostensoorten wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers en benchmarkgegevens uit de database van Kanters Horeca Advies. Onderbouwing van de cijfers treft u aan in het marktonderzoek.

• Vanuit de exploitatiebegroting wordt bepaald tot welke investeringswaarde een verantwoord rendement kan worden gerealiseerd. Het geprognosticeerde investeringsbedrag wordt doorgerekend naar een rendement op het geïnvesteerde vermogen (internal rate of return/IRR).

De berekening volgens de discounted cashflow methode is als bijlage opgenomen. Hieruit valt op te maken dat bij gelijkblijvende omzet en kosten de investering van € 544.000 terugverdiend wordt, afgezet tegen commerciële normen. Zo is de terugverdientijd 6 jaar. De netto contante waarde is positief. De contante waarde is het geldbedrag dat nu beschikbaar moet zijn om, bij een bepaalde rentevoet en over een bepaalde periode de waarde van de financiering van de investering te kunnen aflossen. In het geval van de horecavoorziening is nu een bedrag van € 101.600 nodig om bij een rente van 8% over 6 jaar en 2 maanden (de terugverdientijd) € 544.000 te hebben.

De interne opbrengstvoet (internal rate of return, IRR) of effectief rendement is een getal, meestal uitgedrukt als percentage, dat het netto rendement van de investeringen in een project weergeeft. Het is de opbrengstvoet (ook disconteringsvoet genoemd) waarbij de netto contante waarde van het geheel van kosten en baten nul is. Een project is aantrekkelijk als de IRR minimaal 11% is. De interne opbrengstvoet voor de investering in de horecagelegenheid is 11,4%.

Page 30: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

30/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

Bijlage 1. Horecadichtheid per deelsector

Hore

cadic

hth

eid

Tie

lH

ore

cadic

hth

eid

(aanta

l bedrijv

en)

(hore

cabedrijv

en p

er

10.0

00 inw

oners

)

Ge

me

en

te

Tie

l

Pro

vin

cie

Ge

lde

rla

nd

Ne

de

rla

nd

Tie

lU

tre

ch

tA

mst

erd

am

R

ott

erd

am

M

aa

stri

ch

t B

red

aD

en

Ha

ag

Le

ide

n

Nij

me

ge

n

Arn

he

m

Gro

nin

ge

n

Zw

oll

e

Ein

dh

ove

n

Dra

nke

nsecto

r 34

3

.212

17.2

07

89

17

12

20

11

14

12

11

12

13

911

Fasts

erv

icesecto

r 39

2

.137

10.6

71

97

10

89

89

88

97

59

Resta

ura

nts

ecto

r 25

2

.195

11.1

61

68

15

810

710

97

88

67

Hote

lsecto

r 1

364

3.2

46

01

51

41

11

11

11

1

Part

ycate

ring

3

455

2.3

43

12

32

12

12

11

11

1

Ho

recab

ed

rijv

en

102

8

.363

44.6

28

25

27

51

31

45

29

36

32

29

32

30

22

30

Ho

recab

ed

rijv

en

pe

r 10.0

00 in

wo

ne

rs 2

4,6

2

3,5

26,6

Dra

nke

nsecto

rD

ranke

nsecto

rG

em

ee

nte

Tie

l

Pro

vin

cie

Ge

lde

rla

nd

Ne

de

rla

nd

Tie

lU

tre

ch

tA

mst

erd

am

R

ott

erd

am

M

aa

stri

ch

t B

red

aD

en

Ha

ag

Le

ide

n

Nij

me

ge

n

Arn

he

m

Gro

nin

ge

n

Zw

oll

e

Ein

dh

ove

n

Cafe

/Bar

23

1

.741

9.3

26

65

11

814

87

88

89

58

Dis

coth

eek

-

37

2

26

00

00

00

00

00

00

0

Coffeecorn

er

4

373

1.5

49

11

42

21

32

12

11

1

Kio

sk

-

23

1

12

00

00

00

00

00

00

0

Hore

ca b

ij re

cre

atie

bedrijf

1

137

1.2

59

00

00

10

00

00

00

0

Hore

ca b

ij sport

accom

modatie

3

373

2.0

49

11

11

11

11

11

11

2

Str

andbedrijf

-

156

3

96

00

00

00

10

00

00

0

Ontm

oetin

gscentr

um

2

178

1.1

47

00

00

21

10

10

01

1

Zale

n-/

part

ycentr

um

1

194

1.1

43

01

11

00

10

01

11

1

Dra

nke

nse

cto

r, t

ota

al

34

3

.212

17.2

07

89

17

12

20

11

14

12

11

12

13

911

Verk

oopopperv

lakt

e d

ranke

nsecto

r [m

2]

5.5

70

651.1

30

3.8

47.7

71

Verk

oopopperv

lakt

e p

er

dra

nkh

ore

cabedrijf

164

203

224

Fasts

erv

icesecto

rF

asts

erv

icesecto

rG

em

ee

nte

Tie

l

Pro

vin

cie

Ge

lde

rla

nd

Ne

de

rla

nd

Tie

lU

tre

ch

tA

mst

erd

am

R

ott

erd

am

M

aa

stri

ch

t B

red

aL

eid

en

L

eid

en

N

ijm

eg

en

A

rnh

em

G

ron

ing

en

Zw

oll

e

Ein

dh

ove

n

IJssalo

n1

82

566

00

00

08

00

00

00

1

Cafe

taria

14

846

4.8

28

33

33

30

32

44

32

4

Fasts

erv

icere

sta

ura

nt

145

362

00

10

01

00

00

00

0

Shoarm

azaak

9256

1.4

60

21

11

10

11

11

11

2

Lunchro

om

11

329

2.5

62

32

42

30

33

23

22

2

Pannenko

eke

nre

sta

ura

nt

149

362

00

00

01

00

00

00

0

Resta

ura

tie0

13

107

00

00

00

00

00

00

0

Spijs

vers

trekk

ers

n.e

.g.

236

424

00

11

01

11

10

00

0

Fasts

erv

ice

se

cto

r, t

ota

al

39

1656

10.6

71

97

10

89

09

88

97

59

Verk

oopopperv

lakt

e fasts

erv

icesecto

r [m

2]

2.4

31

117.9

61

722.9

45

Verk

oopopperv

lakt

e p

er

fasts

erv

icebedrijf

62

71

68

Resta

ura

nts

ecto

rR

esta

ura

nts

ecto

rG

em

ee

nte

Tie

l

Pro

vin

cie

Ge

lde

rla

nd

Ne

de

rla

nd

Tie

lU

tre

ch

tA

mst

erd

am

R

ott

erd

am

M

aa

stri

ch

t B

red

aD

en

Ha

ag

Le

ide

n

Nij

me

ge

n

Arn

he

m

Gro

nin

ge

n

Zw

oll

e

Ein

dh

ove

n

Bis

tro

3296

1.3

77

11

21

11

12

11

11

1

Resta

ura

nt

19

1365

6.8

31

56

94

84

75

55

53

6

Cafe

-Resta

ura

nt

2523

2.8

64

02

42

23

32

22

21

1

Wegre

sta

ura

nt

111

89

00

00

00

00

00

00

0

Re

sta

ura

nts

ecto

r, t

ota

al

25

2195

11.1

61

68

15

810

710

97

88

67

Verk

oopopperv

lakt

e r

esta

ura

nts

ecto

r [m

2]

6.3

33

257.4

59

1.8

32.2

60

Verk

oopopperv

lakt

e p

er

resta

ura

nt

253

117

164

Hote

lsecto

rH

ote

lsecto

rG

em

ee

nte

Tie

l

Pro

vin

cie

Ge

lde

rla

nd

Ne

de

rla

nd

Tie

lU

tre

ch

tA

mst

erd

am

R

ott

erd

am

M

aa

stri

ch

t B

red

aD

en

Ha

ag

Le

ide

n

Nij

me

ge

n

Arn

he

m

Gro

nin

ge

n

Zw

oll

e

Ein

dh

ove

n

Hote

l/Hote

l-G

arn

i0

81

648

00

30

10

10

00

00

0

Hote

l-C

afe

032

198

00

10

00

00

00

00

0

Hote

l-R

esta

ura

nt

061

511

00

00

10

00

00

00

0

Hote

l-C

afe

-Resta

ura

nt

1141

1.1

69

00

10

11

00

00

00

1

Pensio

n0

49

720

00

00

10

00

00

00

0

Ho

tels

ecto

r, t

ota

al

1364

3.2

46

01

51

41

11

11

11

1

Kam

ers

, to

taal [

kam

ers

]185

10.5

78

114.9

33

Bedden, to

taal [

bedden]

358

21.0

75

239.1

10

Page 31: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018 31/32

Bijlage 2. Benchmark van Horeca DNA

Omzetten per jaar × € 1.000 % omzet Orizaba Kengetallen (op jaarbasis)

Maaltijden/spijzen 230 63 230 Omzet maaltijden & dranken/m² € 5.100

Dranken 113 31 113 Omzet per kracht (mensjaar) € 66.100

Overige horeca-activiteiten 22 6 22 Bruto loon per betaald mensjaar € 23.600

Omzet totaal 365 100 365

Arbeidskrachten (in mensjaren)

Niet betaalde krachten 1,0

Betaalde krachten 4,2

Totaal aantal krachten 5,2

Kosten per jaar × € 1.000

% omzet

min max min max € % € %

Maaltijden/spijzen* 63 76 27 33 70 30 79,0 34,3

Dranken* 27 32 24 28 30 26 33,5 29,7

Overige activiteiten* 7 7 32 32 7 32 8,0 -

Inkopen totaal 97 115 27 32 106 29 120,5 33,0

Loon en sociale lasten 102 112 28 31 107 29 67,6 18,5

Betaling aan derden 3 3 1 1 3 1 1,9 0,5

Overige pers.kosten 5 6 1 2 5,5 2 3,5 1,0

Personeelskosten totaal 110 121 30 33 116 32 73,0 20,0

Huisvestingskosten** 23 35 6 10 29 8 20,0 5,5

Verkoopkosten 7 13 2 4 10 3 3,5 1,0

Algemene kosten 14 20 4 5 17 5 15,2 4,2

Overige kosten totaal 44 68 12 19 56 15 38,7 10,6

Huur gebouwen 20 41 5 11 31 8 32,0 8,8

Afschrijvingen 9 24 2 7 17 5 26,8 7,3

Interest 0 6 0 2 3 1 8,2 2,3

Kapitaalslasten bij huur 29 71 8 19 50 14 67,0 18,4

Rendement 85 -10 23 -3 38 10 65,8 18,0

* in % van desbetreffende omzet

** niet zijnde huur, afschrijvingen en interest

Gemiddelde Orizaba× € 1.000 Percentage

Page 32: Haalbaarheidsanalyse - Geldvoorelkaar.nl · 2018. 7. 18. · Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400

32/32 R.18.030.Definitief_Rapport_Michel_Rijsdijk_17072018

Bijlage 3. DCF-berekening

Bedrijf: Orizaba

Locatie: Tiel DISCOUNTED CASHFLOW BEREKENING

Bedragen in € .000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 1 - 10

INVESTERING 544.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544.218

NETTO OMZET 145.000 365.000 384.000 403.989 425.019 447.143 470.419 494.906 520.669 547.772 4.203.916

Grondstofkosten 44.693 112.504 118.361 124.522 131.004 137.823 144.997 152.545 160.486 168.840 1.295.775

30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%

BRUTOWINST 100.307 252.496 265.639 279.467 294.015 309.320 325.421 342.361 360.183 378.932 2.908.141

69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2%

Personeelskosten 29.000 73.000 76.800 80.798 85.004 89.429 94.084 98.981 104.134 109.554 840.783

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Rente 3.160 8.200 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 61.760

2,2% 2,2% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,5%

Huur 26.400 27.984 29.663 31.443 33.329 35.329 37.449 39.696 42.078 44.602 347.973

18,2% 7,7% 7,7% 7,8% 7,8% 7,9% 8,0% 8,0% 8,1% 8,1% 8,3%

Exploitatiekosten 15.374 38.700 40.715 42.834 45.064 47.409 49.877 52.474 55.205 58.079 445.730

10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

Afschrijvingen 8.900 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 251.900

6,1% 7,4% 7,0% 6,7% 6,4% 6,0% 5,7% 5,5% 5,2% 4,9% 6,0%

TOTALE P.O.S KOSTEN 82.834 174.884 180.478 188.375 196.697 205.467 214.710 224.451 234.716 245.535 1.948.147

57,1% 47,9% 47,0% 46,6% 46,3% 46,0% 45,6% 45,4% 45,1% 44,8% 46,3%

WINST VOOR BELASTING 17.473 77.612 85.162 91.093 97.318 103.853 110.711 117.910 125.466 133.396 959.994

12,1% 21,3% 22,2% 22,5% 22,9% 23,2% 23,5% 23,8% 24,1% 24,4% 22,8%

Vennootschapsbelasting (20%) 3.495 15.522 17.032 18.219 19.464 20.771 22.142 23.582 25.093 26.679 191.999

NETTOWINST 13.978 62.089 68.130 72.874 77.855 83.082 88.569 94.328 100.373 106.717 767.995

9,6% 17,0% 17,7% 18,0% 18,3% 18,6% 18,8% 19,1% 19,3% 19,5% 18,3%

CASH FLOW - jaar (544.218) 22.878 89.089 95.130 99.874 104.855 110.082 115.569 121.328 127.373 133.717

CASH FLOW - cumulatief (544.218) (521.340) (432.250) (337.121) (237.247) (132.392) (22.310) 93.259 214.587 341.960 475.677

TERUGVERDIENTIJD 6 jaar, 2 maanden

N.P.V. (8%) 101.644

I.R.R. % 11,4%