groeistuipen van Cloud Computing - ABN AMRO · 2018-08-07 · business. Door de opmars van Cloud...

of 32 /32
groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt

Embed Size (px)

Transcript of groeistuipen van Cloud Computing - ABN AMRO · 2018-08-07 · business. Door de opmars van Cloud...

 • groeistuipen vanCloud Computing

  strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt

 • strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt

  groeistuipen van Cloud Computing

 • Voorwoord 5

  Inleiding 6

  Analyse van ICT-gebruikers 8

  Bevindingen steekproef 9

  Houding ten aanzien van Cloud Computing 12

  Gebruik van Cloud Computing 13

  Conclusie analyse ICT-gebruikers 15

  Analyse van ICT-aanbieders 16

  Bevindingen steekproef 17

  Houding ten aanzien van Cloud Computing 19

  Argumenten voor de cloud 20

  Argumenten tegen de cloud 21

  Aanbod Cloud Computing door ICT-aanbieders 22

  Conclusies analyse ICT-aanbieders 25

  Conclusies en aanbevelingen 26

  inhoud

 • Ondernemers in de sector Technologie, Media & Telecom (TMT) zijn gewend aan dynamische marktomstandigheden. Technologische ontwikkelingen geven aan de ene kant groeimogelijkheden. Aan de andere kant zijn inkomsten en investeringen grotendeels afhankelijk van het economisch klimaat. Daarbij staat de positie van menig bedrijf in de TMT-waardeketen onder druk door de verdergaande digitalisering. Voor sommige bedrijven betekent dat momenteel: dubbel crisis.

  4 groeistuipen van cloud computing

 • Om als sectorbank een gedegen financieel en strategisch partner

  te zijn, publiceren wij jaarlijks sectorrapporten. Dit jaar gaat het

  sectorrapport TMT in op de impact van Cloud Computing op de

  Nederlandse ICT-sector. De kennis die we tijdens het onderzoeks-

  traject en het schrijven van een rapport opdoen, gebruiken we op

  meerdere manieren. Tijdens onze gesprekken met ondernemers,

  als we presentaties geven en om de expertise van onze relatie-

  managers verder te verdiepen.

  Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met researchbureau

  Heliview. Al snel bleek dat publicaties over Cloud Computing zich

  tot nu toe vooral op twee zaken hebben gericht: op de technische

  kant van dit fenomeen en op de kansen en bedreigingen voor de

  vraagzijde, de gebruikers. Meer dan ooit zijn het juist deze gebrui-

  kers die direct invloed uitoefenen op de producten en diensten van

  ICT-dienstverleners en softwarebedrijven. ICT-bedrijven worden

  dus geconfronteerd met een vraaggedreven verandering van hun

  business. Door de opmars van Cloud Computing krijgt ook de

  ICT-sector zelf te maken met de grote impact van digitalisering,

  zo stellen wij in dit onderzoek.

  In de gesprekken die wij met ICT-ondernemers voeren, horen we

  vaak dat Cloud Computing een nieuw businessmodel is, dat veel

  nieuwe mogelijkheden en kansen biedt. Maar de grote veranderin-

  gen die Cloud Computing met zich meebrengt, kunnen ook een

  bedreiging zijn. Aanpassingen in business- en verdienmodellen en

  investeringsbeslissingen in het kader van Cloud Computing hebben

  namelijk financiële consequenties. Dan helpt het als uw bank de

  sector kent waarin u zit, en de impact van een nieuw businessmodel

  als Cloud Computing begrijpt.

  Hopelijk vergroot dit rapport uw inzicht in de mogelijkheden en

  gevolgen van Cloud Computing voor uw onderneming. Wij gaan

  hier graag verder met u over in gesprek.

  Wij bedanken iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt:

  de geinterviewden, de deelnemers van ons expert panel en Ruud

  Alaerds en Ton Ketelaars van Heliview Research & Consultancy

  in het bijzonder.

  Veel leesplezier!

  Menno van LeeuwenSector Banker TMT ABN AMRO Sector Advisory

  Steven PetersAssociate TMT & Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Sector Advisory

  voorwoord

  5voorwoord

 • inleiding

  6 groeistuipen van cloud computing

 • ICT: een groeisector in het nauwDe huidige economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland

  is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie

  beland; de economische vooruitzichten voor 2012 zijn mager. Inves-

  teringen in ICT worden hierdoor geraakt. Tegelijkertijd neemt digitali-

  sering een hoge vlucht en gaan de technologische ontwikkelingen in

  de ICT-sector erg snel. Dit is een duurzame trend die zich doorzet

  ongeacht de economische omstandigheden, met een grote impact

  op bedrijven, instellingen en werknemers.

  Succes ligt in vernieuwingBinnen de ICT-sector slagen innovatieve bedrijven erin snel te groei-

  en. Zij maken gebruik van technologische vernieuwingen en nieuwe

  business- en verdienmodellen die hierdoor beschikbaar komen.

  Bestaande bedrijven staan voor de uitdaging het tempo van nieuwe

  technologische ontwikkelingen te volgen en te incorporeren in hun

  bedrijfsactiviteiten. Kleine en nieuwe bedrijven kunnen steeds

  makkelijker concurreren met grotere bedrijven.

  Wat is Cloud Computing? Een van de meest ingrijpende nieuwe businessmodellen is Cloud

  Computing: een verzamelnaam voor een nieuwe manier waarop

  consumenten en bedrijven ICT-diensten afnemen. Cloud Computing

  wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal datacenters die via

  internet met elkaar in verbinding staan. In dit model worden hard-

  ware, platform, software en data via internet vanuit datacenters

  beschikbaar gesteld. Een ICT-afdeling is hierdoor flexibel in het afne-

  men van het juiste type en de juiste hoeveelheid applicaties en

  processing power.

  Meer dan een nieuw businessmodelCloud Computing wijkt af van het model dat traditionele outsourcers

  gebruiken. Dat biedt gebruikers namelijk geen ruimte om zelf het

  aantal ICT-middelen te beheren. Leveranciers krijgen te maken met

  een businessmodel dat niet langer op licentie- en consultancyinkom-

  sten is gebaseerd, maar op het daadwerkelijk gebruik van applicaties

  en processing power. Gebruikers profiteren hiervan, doordat ze

  steeds meer hardware-, tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken

  en geen grote investeringen hoeven te doen om er gebruik van te

  maken. Ze betalen immers gespreid voor het daadwerkelijke

  gebruik.

  ProbleemstellingIn opdracht van ABN AMRO heeft Heliview Research & Consultancy

  onderzoek gedaan naar de impact van Cloud Computing op de

  Nederlandse ICT-sector (dienstverleners en softwarebedrijven). Dit

  rapport bevat een analyse van de vraag- en aanbodzijde van de zake-

  lijke ICT-markt. Zit er een gat tussen vraag en aanbod? Op basis van

  de conclusies uit de analyse presenteren wij onze belangrijkste

  aanbevelingen voor de ICT-sector.

  OnderzoeksaanpakDe vraagzijde van de markt is in kaart gebracht op basis van een

  onderzoek naar de acceptatie van Cloud Computing onder bedrijven

  en instellingen1. Er is gevraagd naar het feitelijk gebruik van IaaS,

  PaaS en SaaS (of de investeringsintenties in deze diensten), en naar

  de argumenten voor en tegen het gebruik van Cloud Computing.

  De aanbodzijde van de markt is in kaart gebracht door middel van

  250 telefonische interviews met kleine, middelgrote en grote ICT-

  aanbieders:

  System Integrators vanuit de lever- en integratieproblematiek;

  Independent Software Vendors vanuit de business case;

  Service-leveranciers vanuit de verandering in product en

  speelveld;

  Allround leveranciers vanuit hun nieuwe rol in de binding met

  de eindklant.

  De conclusies uit deze interviews zijn getoetst tijdens een groeps-

  discussie met veertien vertegenwoordigers van bedrijven die in de

  aanbodzijde van markt opereren. De uitkomsten van deze discussie

  zijn in de conclusies verwerkt.

  Opbouw rapportIn hoofdstuk 1 wordt de analyse van de vraagzijde van de zakelijke

  markt gepresenteerd. Hoofdstuk 2 gaat in op de conclusies uit de

  interviews en de groepsdiscussie met de vertegenwoordigers van

  de aanbodzijde. Tot slot volgen de conclusies in hoofdstuk 3, met

  aanbevelingen voor de ICT-sector.

  1. Heliview Cloud Market Outlook 2011

  7inleiding

  Acceptatie

  Attitude

  Ervaring

  Wensen en eisenbij levering / ondersteuning

  Planvorming /verwachting

  Stimulatoren /barrières

  Businessmodel

  Reeds onderdeelportfolio

  Ervaring

  Waar onderscheidt men zich mee

  Planvorming /verwachting

  Kansen / bedreigingen

  As is

  Must be

  GAP

  VRAAGZIJDE MARKT AANBODZIJDE MARKT

 • analyse van ICT-gebruikers

  8 groeistuipen van cloud computing

 • Bevindingen steekproef

  Terughoudende opstelling zakelijk NederlandUit de analyse van een steekproef onder ruim 1100 bedrijven en

  instellingen blijkt dat Nederlandse bedrijven en instellingen in de

  zorg, overheid en het onderwijs in het algemeen terughoudend zijn

  als het om de adoptie van nieuwe technologieën gaat.

  Toch maakte vorig jaar 20% van alle bedrijfs- en organisatievestigin-

  gen in Nederland gebruik van een of meerdere cloud-gebaseerde

  oplossingen. Natuurlijk zijn webmail en internetbankieren voorbeel-

  den van Cloud Computing, maar dit onderzoek richtte zich op

  (bedrijfskritische) applicaties en systemen in organisaties.

  2011-2012: verdubbeling cloud-gebruik Actueel onderzoek wijst uit dat bovengenoemd percentage in 2012

  verdubbelt. Kortom: waar de markt zich doorgaans terughoudend

  opstelt ten aanzien van technologie, ontwikkelt Cloud Computing

  zich zeer snel. Zowel aanbieders als gebruikers van ICT-producten

  worden in hoog tempo en meerdere opzichten met dit fenomeen

  geconfronteerd.

  Gebruikte definities

  Cloud Computing

  Via internet gebruikmaken van oplossingen die on demand worden

  aangeboden. Er wordt per gebruik of mate van gebruik afgerekend.

  SaaS (Software as a Service)

  Software-oplossingen die als een dienst via de browser toegankelijk

  worden aangeboden. Voorbeelden: webmail, internetbankieren,

  CRM- en HRM-toepassingen. Meestal betaalt men voor het gebruik

  en per hoeveelheid gebruik (aantal gebruikers).

  IaaS (Infrastructure as a Service)

  Gebruikmaken van reken-, back-up- of opslagcapaciteit die in de

  cloud draait.

  PaaS (Platform as a Service)

  Cloud-oplossingen gebruiken waarmee het mogelijk is om binnen

  een vooropgezette infrastructuur eigen applicaties te ontwikkelen

  en exploiteren.

  XaaS (Anything as a Service)

  Algemene term om oplossingen aan te duiden, die via internet

  worden aangeboden.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  16.0% 14.1% 16.2%20.9%

  32.9%

  Als technologische innovatie voordeel

  oplevert, dan adopteren we die zo snel mogelijk

  Onze organisatie is innovatief. Ook

  op technologie gebied

  Alleen bewezen technologische

  innovaties worden door ons

  overwogen

  We zullen niet snel iets veranderen dat goed werkt. Ook al bestaat er een mogelijkheid

  tot innoveren.

  Pas wanneer de huidige oplossing niet

  toereikend meer is, zullen wij kijken naar

  innovaties.

  GEEN WELWeerstand tegen technologische innovatie

  9hoofstuknaam 9analyse van ICT-gebruikers

 • Hoe technologie-adaptief is zakelijk Nederland? (gesegmenteerd naar branche)

  Structurele marktgroei begonnenCloud Computing is het aanbieden en gebruiken van ICT-middelen

  via internet: de ‘cloud’.

  Na de communicatiefase, heeft deze ontwikkeling nu de fase van

  structurele marktgroei bereikt.

  Veel leveranciers en adviesorganisaties beschouwen het als een

  nieuw productgebied. Toch worden ICT-middelen als een service via

  internet al enige tijd aangeboden. Denk aan oplossingen als IaaS,

  PaaS, SaaS, ‘X’aaS.

  In 2012 zullen eindgebruikers zich steeds meer gaan oriënteren op

  de cloud als alternatieve vorm om ICT-middelen beschikbaar te

  maken. De acceptatie van Cloud Computing verloopt vaak via deze

  volgorde:

  1. van on premise;

  2. naar (out)sourced;

  3. via hosted cloud;

  4. naar private cloud.

  Later vindt de stap naar public cloud plaats,

  al dan niet op onderdelen.

  Cloud Computing leidt tot intensiever gebruik van de netwerkinfra-

  structuur binnen organisaties, maar natuurlijk ook daarbuiten. Grote-

  re organisaties voorzien dit, of hebben nu al te maken met toene-

  mende integratieproblematiek. Bijvoorbeeld als het gaat om de

  onderlinge afstemming tussen:

  applicaties in de cloud en on premise;

  meerdere cloud-gebaseerde applicaties;

  cloud- en niet-cloud-gebaseerde onderdelen binnen een

  specifiek systeem.

  Technologische innovatie en Cloud Computing: een vanzelfsprekend huwelijkVan de organisaties die het meest openstaan voor technologische

  innovatie, bevindt het merendeel zich ook daadwerkelijk ‘in de

  cloud’. Een aanzienlijk deel (44%) maakt nog geen gebruik van Cloud

  Computing, maar spreekt hier wel een voorkeur voor uit. Organisa-

  ties die volledig onbekend zijn met Cloud Computing vormen het

  kleinste aandeel binnen deze groep.

  Er bestaat dan ook een duidelijke samenhang tussen de houding ten

  opzichte van technologische innovatie in het algemeen en de mate

  waarin organisaties bekend (en/of bezig) zijn met Cloud Computing.

  Kortom: de houding ten opzichte van innovatie is een voorspellende

  waarde.

  Toch ligt bij organisaties met de grootste weerstand tegen technolo-

  gische innovatie het gebruik van Cloud Computing op 19%. Daar-

  naast spreekt een relatief grote groep (16%) een voorkeur uit voor

  de cloud. Een opvallend resultaat.

  Dienstensector ziet zichzelf als innovatiefVooral organisaties in de dienstverlenende sector beschouwen zich-

  zelf relatief vaak als ‘innovatief’, ook op technologiegebied. Dit geldt

  voor circa drie op de tien organisaties, ongeacht het aantal werkne-

  mers. Gaat het om de daadwerkelijke adoptie van technologische

  innovatie binnen deze branche, dan zijn hoofdzakelijk (middel)grote

  organisaties vooruitstrevend te noemen.

  Totaal

  Healthcare

  Government

  Education

  Banking & Insurance

  Business Services

  Trade

  Transport

  Construction

  Manutacturing

  100%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

  Onze organisatie is innovatief. Ook op technologisch gebied.

  Wij nemen alleen bewezen technologische innovaties in overweging.

  Als iets goed werkt, zullen we het niet snel veranderen. Ook al bestaat er een mogelijkheid tot innoveren.

  Pas als de huidige oplossing niet meer volstaat, kijken we naar innovaties.

  Als technologische innovatie voordeel oplevert, dan adopteren we die zo snel mogelijk.

  16,0

  1,1

  0,4

  1,0

  33,2

  8,1

  9,2

  6,0

  15,6 7,2 22,2 16,5 38,5

  13,2 29,2 50,6

  9,6 12,0 48,1 21,1

  19,3 16,5 16,1 39,9

  15,9 13,9 20,2 16,8

  25,0 9,2 16,3 48,4

  10,3 27,0 31,8 9,1 21,7

  10,0 5,1 34,6 16,1 34,2

  17,4 42,8 30,6 8,8

  14,1 16,2 20,9 32,9

  10 groeistuipen van cloud computing

 • Marktpotentieel Cloud Computing in de Nederlandse zakelijke markt (naar branche en aantal werknemers)

  Leeftijd speelt rol bij acceptatie Cloud ComputingOrganisaties met een jong IT-management accepteren sneller cloud-

  oplossingen. Uit eerder onderzoek (Heliview, 2010) blijkt dat 60%

  van de bedrijven met een cloud-oplossing een IT-manager heeft die

  jonger is dan 40 jaar. Bedrijven zonder cloud-oplossing hebben door-

  gaans een significant ouder IT-management. Daarnaast kwam naar

  voren dat IT-managers van bedrijven met een cloud-oplossing veel

  vaker lid zijn van een sociale netwerksite, zoals Twitter, LinkedIn,

  Facebook of Hyves. Bovendien bloggen ze vaker, of beheren ze een

  blog. Aan deze activiteiten besteden ze wekelijks aanzienlijk meer

  tijd dan IT-managers bij bedrijven zonder cloud-oplossing. Blijkbaar

  hangen deze uitkomsten nauw samen met leeftijd.

  Kosten en flexibiliteit belangrijk voor cloud-gebruikerIn 2011 is aan gebruikers van het eerste uur gevraagd waarom ze nu

  serieus cloud-oplossingen zijn gaan gebruiken. Kosten speelden een

  grote rol in hun overwegingen, maar bleken niet de belangrijkste

  reden. Dit was vooral de belofte dat je via de cloud hardware-, tijd-

  en plaatsonafhankelijk kunt werken. Flexibiliteit is dus hét argument

  voor Cloud Computing.

  Onbekend maakt onbemindUit dit onderzoek blijkt verder dat bedrijven en instellingen in

  Nederland tot en met 2011 inhoudelijk erg onbekend waren met

  Cloud Computing. Inmiddels oriënteren de meeste organisaties

  in Nederland zich op Cloud Computing, maken ze hier concrete

  plannen voor of gebruiken ze zelfs al cloud-oplossingen.

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  Dit argument heeft geen enkele rol gespeeld

  Belangrijk, maar het was geen doorslaggevend argument

  Doorslaggevend argument

  Voor wat betreft ICT voeren wij

  een beleid om de kosten

  te verlagen

  Onze organisatie loopt graag voorop en dit is toch een

  innovatieve ontwikkeling

  Voor wat betreft software, betalen

  we graag voor daadwerkelijk

  gebruik

  Er waren geen andere

  alternatieven voorhanden. We hadden geen keus

  Het feit dat je geen nieuwe

  hardware hoeft aan te

  schaffen

  Security, zoals antivirus en

  backups worden door een externe

  partij geregeld

  Met deze oplossing kunnen we plaats, tijd en

  hardware onafhankelijk werken

  36.4%

  33.5%

  30.1%

  37.8%

  33.4%

  28.9%

  73.6%

  14.4%

  12.1%

  35.3%

  43.8%

  20.9%

  35.1%

  36.9%

  27.9%

  16.7%

  36.0%

  47.3%

  61.7%

  31.0%

  7.2%

  Relatief hoog potentieel

  Marktpotentieel score500 of meer werknemers

  200 tot 500 werknemers

  100 tot 200 werknemers

  50 tot 100 werknemers

  20 tot 50 werknemers

  10 tot 20 werknemers

  1 tot 10 werknemers

  Relatief weinig to geen potentieel

  Hoger dan gemiddeld potentieel

  Lager dan gemiddeld potentieel

  Gemiddeld potentieel

  4,0-5,0

  0,0-1,0

  3,0-4,0

  1,0-2,0

  2,0-3,0

  Healt

  hcare

  Gover

  nmen

  t

  Educa

  tion

  Banki

  ng &

  Insura

  nce

  Busin

  ess Se

  rvicesTra

  de

  Transp

  ort

  Const

  ructio

  n

  Manu

  tactur

  ing

  11analyse van ICT-gebruikers

 • Mate waarin de stellingen passen bij de inzet van Cloud- of SaaS-oplossingen binnen de organisatie

  Zorgpunten bij gebruikers: veiligheid en continuïteitZakelijke eindgebruikers twijfelen nog over deze drie punten:

  Databescherming;

  Continuïteit van de leverancier;

  Het risico van de dienst afgesloten te worden.

  Deze zorgen weerhouden organisaties er tot dusver van om in

  Cloud Computing te stappen.

  Afgaande op de argumenten om (nog) geen cloud-oplossingen af

  te nemen, blijkt dat de rem op Cloud Computing hoofdzakelijk een

  vertrouwenskwestie is. Het is zeker dat huidige gebruikers twijfe-

  lende organisaties geïnteresseerd kunnen maken. In elk geval is

  het belangrijk om bij cloud-gebaseerde oplossingen aandacht te

  besteden aan een goede SLA (Service Level Agreement).

  Kortom: garanties op het gebied van continuïteit en veiligheid.

  Houding ten aanzien van Cloud Computing

  Grote meerderheid heeft nog niet besloten Cloud Computing is in zekere zin een revolutie of een momentum

  shift. De voordelen die het met zich meebrengt, zullen uiteindelijk de

  doorslag geven. Met name de beperking van IT-kosten. Toch is voor

  de meeste eindgebruikers nog de vraag óf men naar de cloud gaat

  (en zo ja via welke aanbieder), en niet wanneer.

  Cloud-gebruik vaak onbewustVeel Nederlandse organisaties zijn nog onbekend met Cloud Compu-

  ting en daardoor terughoudend. Er is een grote groep die gegevens

  vooralsnog per se in eigen huis wil houden. Opvallend is dat 29%

  van hen al cloud-oplossingen gebruikt! Kortom: zonder het misschien

  We investeren bij voorkeur niet in nieuwe ontwikkelingen

  Het is door externe partijen afgeraden

  Er zijn nog nauwelijks bedrijven uit onze branche die dit toepassen

  Afrekenmodellen zijn onduidelijk

  Wet- en regelgeving

  We moeten eerst andere ICT-knelpunten oplossen

  Onvoldoende koppelingsmogelijkheden met bestaande systemen

  Deze technologie heeft zich nog niet bewezen

  Desinvestering bestaande hard- en software

  Geen oplossing beschikbaar voor ons type bedrijf

  Oplossingen zijn voor wat betreft functionaliteit nog niet zo ver

  Continuiteit van een cloud- of saas-leverancier

  De veiligheid van onze data

  De mogelijkheid dat ik zo maar afgesloten kan worden van

  Onze huidige oplossingen voldoen uitstekend

  17.3% 23.9% 58.8%

  20.0% 17.3% 62.7%

  20.2% 27.2% 52.6%

  30.4% 25.6% 44.1%

  35.0% 25.6% 39.3%

  35.8% 19.0% 45.2%

  48,7% 24.8% 26.4%

  16.2% 21.1% 62.7%

  14.7% 20.9% 64.5%

  14.4% 11.1% 74.4%

  14.3% 18.3% 67.5%

  10.2% 23.6% 66.3%

  9.7% 15.4% 74.2%

  4.9% 13.6% 81.4%

  4.9% 20.9% 74.2%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Doorslaggevend argument Belangrijk, maar het was geen doorslaggevend argument Dit argument heeft geen enkele rol gespeeld

  12% 23% 65%

  14% 19% 67%

  18% 15% 67%

  20% 18% 62%

  25% 24% 51%

  53% 12% 34%

  56% 18% 26%

  11% 23% 66%

  11% 14% 75%

  3% 4% 93%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Wij zullen geleidelijk overgaan op cloud-oplossingen

  Cloud- en SaaS-oplossingen zal onze ICT-kosten verlagen

  Cloud- en SaaS-oplossingen zijn met name geschiktvoor onze kenniswerkers

  Wij willen het beheer van ICT buiten de deur hebben

  Eerst moet cloud breder worden gedragenvoordat wij er serieus naar kijken

  De flexibiliteit van cloud en SaaS spreekt ons erg aan

  Wij zullen nooit 100% in de cloud werken

  Wij zullen onze gegevens altijd in huis willen houden

  Wij willen onze huidige infrastructuur versneld afschrijvenom naar de cloud te kunenn gaan

  Voor onze bedrijfskritische oplossingenstreven wij naar een cloud- of SaaS-oplossing

  100% van toepassing komt voor / gebeurd wel op deze vestiging Niet van toepassing

  12 groeistuipen van cloud computing

 • PaaS & IaaS in Nederland (gesegmenteerd naar werknemersklasse)

  zelf te beseffen, maken veel organisaties al gebruik van applicaties

  die onder Cloud Computing vallen. De adoptie van Cloud Computing

  vindt in sommige gevallen dus min of meer onopgemerkt plaats.

  Vooral organisaties die nog te onbekend zijn met Cloud Computing,

  geven logischerwijs aan zichzelf niet volledig in de cloud te zien

  werken. De ontwikkeling van cloud laat zich om die reden lastig

  uittekenen, omdat die barrière voorlopig nog een grote groep

  organisaties buitenspel zet.

  Onbekendheid houdt snelle cloud-adoptie MKB nog tegen Naar verwachting zullen kleine bedrijven sneller de stap richting

  Cloud Computing maken. Dit kan ze namelijk veel voordeel opleve-

  ren, zowel vanuit kostenoogpunt als door het gemak dat uitbeste-

  ding met zich meebrengt. Om ze die stap te laten zetten, zullen

  ze wel actief benaderd moeten worden. Immers, de kleinste orga-

  nisaties van het Nederlandse bedrijfsleven hebben nog een aanzien-

  lijke kennisachterstand met betrekking tot de cloud.

  Een groot deel van deze potentiële afnemers is momenteel nog

  volstrekt onbekend met Cloud Computing. Maar als ze dit fenomeen

  gaan omarmen, zullen ook zij sneller hun bedrijfskritische applicaties

  in de cloud laten draaien. Binnen deze organisaties is de specialisti-

  sche kennis doorgaans niet voorhanden om applicaties te beheren

  en onderhouden. Dit maakt de stap richting cloud minder ingrijpend.

  Daar komt bij dat ze geen complexe ICT-infrastructuur in gebruik

  hebben, die versneld moet worden afgeschreven.

  Grotere organisaties gebruiken cloud vaker, maar zeer voorzichtigNu geldt nog dat hoe groter organisaties worden, hoe vaker ze

  gebruikmaken van Cloud Computing, of hiermee experimenteren.

  Hierbij gaat het vooral om minder kritische applicaties. Naar verwach-

  ting zal dit op korte termijn niet veranderen. Grote organisaties

  hebben nu eenmaal meer te verliezen. Momenteel hebben zij – meer

  dan hun kleinere branchegenoten – de kennis in huis om zelf data- en

  applicatiebeheer uit te voeren. Mede hierdoor is voor hen de drem-

  pel hoger om hun belangrijkste systemen in de cloud te plaatsen.

  Gebruik van Cloud Computing

  Onbekendheid en terughoudendheid remmen cloud-adoptie kleinere organisatiesHet aandeel organisaties dat minimaal één bedrijfskritische appli-

  catie in de Cloud heeft ondergebracht, is het geringst onder kleine

  non-profitorganisaties en kleine productgeoriënteerde organisaties.

  Dit beeld sluit aan op eerdere conclusies. Namelijk de grote

  on bekendheid met Cloud Computing binnen deze organisaties,

  en hun grote terughoudendheid ten aanzien van de adoptie van

  technologische innovatie in het algemeen. Daarnaast geldt dat de

  kleinere organisaties mogelijk minder vaak beschikken over één of

  meerdere applicaties die als ‘bedrijfs kritisch’ worden aangeduid.

  PaaS en IaaS kennen redelijke marktpenetratieMeer infrastructurele voorzieningen, zoals PaaS (Platform as a

  Service) en IaaS (Infrastructure as a Service) zijn breder in gebruik

  binnen de zakelijke markt. Ook kennen deze oplossingen inmiddels

  over het geheel genomen een behoorlijke marktpenetratie: van

  7% (IaaS) tot 12% (PaaS). De vraag naar servercapaciteit zal in 2012

  aanzienlijk zijn. Gezien deze verwachting, zal het aandeel voor IaaS

  behoorlijk toenemen.

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  76

  20

  11

  16

  7

  9

  11

  16

  12 12

  7

  PaaS

  IaaS

  1-20werknemers

  20-50werknemers

  50-100werknemers

  100-500werknemers

  500+werknemers

  Totaal

  13analyse van ICT-gebruikers

  plaats.Vooralplaats.Vooral

 • Gebruik cloud-gebaseerde Office-oplossingen

  Back-up situatie in 2011

  Welke mailoplossing gebruikt zakelijk Nederland (naar aantal werknemers)

  Webmail = MKBMeer facilitaire oplossingen, zoals webmail, worden vooral in de

  onderkant van de zakelijke markt gebruikt. Deze oplossingen hebben

  daar ruim baan, simpelweg door het ontbreken van mailservers.

  Online Office-oplossingen: 5% marktpenetratie in januari 2012Een zeer substantiële markt vormen productiviteitsoplossingen,

  beter bekend onder de naam Office-oplossingen. Dit product-

  segment wordt nu gedomineerd door Microsoft. Maar ook hier

  doen cloud-gebaseerde oplossingen hun intrede. In januari 2012

  gebruikt al 5% van alle vestigingen in Nederland cloud-gebaseerde

  oplos singen, zoals Google Applications of Microsoft Office 365.

  Online back-up: bescheiden in 2011, maar sterke groeiverwachtingEen andere – meer facilitaire – IT-voorziening is de online back-up.

  Ook hier is Cloud Computing in opmars. In 2011 gebruikte ongeveer

  3% van alle vestigingen Cloud-gebaseerde back-up voorzieningen.

  Ook hier is sprake van een duidelijk groeiperspectief, doordat veel

  vestigingen hun back-ups toch al uit handen hebben gegeven via

  een gehoste oplossing.

  Kritische HRM- en CRM-applicaties relatief vaak in de cloudKijken we bij gebruikers van meer kritische bedrijfsapplicaties naar

  de locatie, dan zijn er toch grote verschillen. Zo is de financiële maar

  ook de ERP- of PSA-software nog zeer vaak in huis aanwezig. Deze

  draait dus ook op lokale systemen binnen de vestiging. Het wordt

  een ander verhaal wanneer we de CRM- en HRM-oplossingen

  bestuderen. Hier is al vaker sprake van hosted of zelfs SaaS-oplos-

  singen. Kortom: als het gaat om centrale systemen voor relatie- en

  zeker personeelsmanagement, dan is de eigen vestiging al lang niet

  meer de vanzelfsprekende plaats.

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%

  14%

  3

  11

  12

  13

  5

  1-20werknemers

  20-50werknemers

  50-100werknemers

  100-500werknemers

  500+werknemers

  Totaalwerknemers

  79%

  Er draait een back-up systeem op onze vestiging

  Wij maken gebruik van een back-up systeem datdraait op een andere locatie binnen onze organisatie

  Wij maken gebruik van een back-up systeem dat draait bij eenhosting- of datacenter (back-up systeem van organisatie)

  Voor ons back-up systeemmaken we gebruik van een cloud-oplossing

  Er worden geen back-ups gemaakt

  Overig

  67%

  5%

  12%

  3%

  7%

  5%

  0% 20% 30%10% 70%60%50%40%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  45,3

  36

  18,8

  77,5

  17,1

  5,3

  85,4

  9,26,3

  95,6 95,4 96,9 95,5

  49,8

  33

  17,1

  3,1 1,3 1,4 3,2 1,0 2,2 3,5 0 We maken gebruik van webmail, zoals bijv. Gmail, Hotmail, Live

  Faciliteiten van een internet service provider (ISP), bijv. UPC, Ziggo of KPN

  Eigen mailserver

  1-10werknemers

  10-20werknemers

  20-50werknemers

  50-100werknemers

  100-200werknemers

  200-500werknemers

  500+werknemers

  Totaal

  14 groeistuipen van cloud computing

 • Medio 2012 verwacht gebruik hosting & datacenters voor servercapaciteit (naar aantal werknemers)

  Conclusie analyse ICT-gebruikers

  Opvallende verdubbeling cloud-gebruik in 2012In 2011 maakte 20% van alle bedrijfs- en organisatievestigingen in

  Nederland op de een of andere manier gebruik van ICT-oplossingen

  die op Cloud Computing zijn gebaseerd. Uit het onderzoek blijkt dat

  dit percentage in 2012 verdubbelt naar 40%. Dit is opvallend, omdat

  het gebruik van dergelijke oplossingen blijkbaar snel toeneemt. Dit

  ondanks de terughoudende instelling waarmee de zakelijke markt

  nieuwe technologieën adopteert. Zowel de gebruiker als de aanbie-

  der van ICT-oplossingen wordt dus snel en in meerdere opzichten

  met Cloud Computing geconfronteerd.

  MKB geremd door kennistekort, grote bedrijven oriënteren zich voorzichtigEr is een verschil in ontwikkeling waar te nemen tussen kleinere

  organisaties en grotere. In het MKB kan Cloud Computing zich snel

  gaan ontwikkelen doordat afschrijvingsproblematiek vrijwel

  ontbreekt en Cloud Computing relatief eenvoudig in gebruik kan

  worden genomen. Toch vormt onbekendheid met de cloud een

  duidelijke barrière binnen dit marktsegment. Grotere organisaties

  zijn zich vaak aan het oriënteren op Cloud Computing. Maar vanuit

  hun grondhouding (die als voorzichtig omschreven kan worden) zijn

  ze het pad van de geleidelijkheid ingeslagen.

  Kostenbesparing en flexibiliteit argumenten voor Cloud ComputingIn 2011 is aan de early adopters onder zakelijke gebruikers gevraagd

  waarom zij op Cloud Computing gebaseerde ICT-oplossingen zijn

  gaan gebruiken. Kostenbesparing speelt hierbij een grote rol, maar is

  niet de belangrijkste drijfveer. De belofte van Cloud Computing is

  volgens deze gebruikers vooral het hardware-, tijd- en plaatsonafhan-

  kelijk kunnen werken. Flexibiliteit is het voornaamste argument voor

  bedrijven om gebruik te maken van cloud-gebaseerde oplossingen.

  Het Nieuwe Werken en de steeds groter wordende flexibele schil

  van werknemers zijn belangrijke oorzaken hiervan.

  Veiligheid en continuïteit zijn aandachtspuntenHet blijkt dus dat onbekendheid met Cloud Computing een belangrij-

  ke barrière vormt voor een nog snellere adoptie door bedrijven in

  Nederland. Toch is een meerderheid van de bedrijven en instellingen

  in Nederland bezig met de mogelijkheden van Cloud Computing. Zij

  oriënteren zich, maken plannen of gebruiken zelfs al cloud-gebaseer-

  de oplossingen.

  Zakelijke eindgebruikers hebben voornamelijk twijfels op de volgen-

  de punten:

  databescherming en -beveiliging;

  continuïteit van de leverancier van de oplossing;

  het risico simpelweg afgesloten te kunnen worden van de dienst.

  Toenemende gebruik Cloud Computing werkt gebruik in de handDeze zorgpunten tonen aan dat de keuze om wel of niet gebruik te

  maken van Cloud Computing alles te maken heeft met het vertrou-

  wen van de gebruiker. Echter, door het snel toenemende gebruik

  van Cloud Computing, raken ook terughoudende bedrijven en instel-

  lingen steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden ervan.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  22,4 26,731,1 34,1

  39 39,3

  67,9

  23,2

  1-20werknemers

  10-20werknemers

  20-50werknemers

  50-100werknemers

  100-200werknemers

  200-500werknemers

  500+werknemers

  Totaal

  15analyse van ICT-gebruikers

 • analyse van ICT-aanbieders

  16 groeistuipen van cloud computing

 • Subsectoren waarin organisaties actief zijn

  Omzet 2011

  Bevindingen steekproef

  Meer medewerkers bij Cloud ComputingUit de analyse van een steekproef onder 250 bedrijven blijkt dat

  organisaties die ICT-oplossingen aanbieden, gemiddeld 140 mede-

  werkers in dienst hebben. Opvallend is dat er bij organisaties die

  cloud-oplossingen aanbieden aanzienlijk meer mensen werken

  (gemiddeld 180) dan bij organisatie die dat niet doen (gemiddeld 90).

  Grotere ICT-aanbieders zijn dus vaker actief in Cloud Computing.

  Aanbod: implementatie, consultancy en softwareHet overgrote deel van de organisaties biedt (onder meer) diensten

  aan in de vorm van implementatie (72%) en consultancy (72%).

  Twee derde van de organisaties levert applicatiesoftware, waarschijn-

  lijk gecombineerd met bovengenoemde vormen van dienstverlening.

  Uit onderstaande grafiek blijkt dat een groot deel van de organisaties

  die ICT-aanbieden hun businessmodel (deels) hebben gebaseerd

  0% 10% 60%50%40%30%20% 70% 80%

  72%

  72%

  66%

  43%

  42%

  35%

  31%

  30%

  26%

  21%

  20%

  16%

  12%

  7%

  7%

  5%

  4%Data- en telecom; overige

  Hardware; overige

  Software; overige

  Dienstverlening; overige

  Data- en telecom; vaste en mobiele telefonie

  Data- en telecom; vaste en mobiel internet

  Data- en telecom; netwerkinfrastructuur

  Hardware; printers & copiers

  Data- en telecom; hosting

  Hardware; desktops e.d.

  Hardware; servers

  Dienstverlening; outsourcing

  Software; systeemsoftware

  Dienstverlening; detachering

  Software; applicatiesoftware

  Dienstverlening; consultancy

  Dienstverlening; implementatie

  0

  80

  100

  60

  40

  20

  100 miljoen Euro of meer

  < 20

  0%

  0%

  3%

  3%

  70%

  24%

  20-50

  1%

  0%

  5%

  9%

  76%

  9%

  50-100

  2%

  0%

  4%

  19%

  69%

  6%

  100-500

  16%

  16%

  21%

  47%

  0%

  0%

  500+

  75%

  25%

  0%

  0%

  0%

  0%

  Biedt cloud-oplossingen aan

  4%

  2%

  5%

  14%

  70%

  5%

  Biedt geen cloud-oplossingen aan

  5%

  2%

  8%

  13%

  56%

  16%

  Totaal

  4%

  2%

  6%

  14%

  64%

  10%

  50 tot 100 miljoen Euro

  20 tot 50 miljoen Euro

  10 tot 20 miljoen Euro

  1 tot 10 miljoen Euro

  Minder dan 1 miljoen Euro

  17hoofstuknaam 17analyse van ICT-aanbieders

 • Ontwikkeling omzet, winst en werkgelegenheid

  op ‘uurtje-factuurtje’ en inkomsten uit licenties. Dit heeft een vertra-

  gende werking op de keuze voor cloud-oplossingen. Immers, bij

  Cloud Computing investeren klanten niet meer in producten en

  diensten. Ze betalen voor daadwerkelijk gebruik, meestal per mede-

  werker per maand. Dit maakt van ICT een operational cost in plaats

  van een investering.

  Omzet: merendeel laat stijging zienBijna driekwart van de organisaties heeft een omzet van minder dan

  € 10 miljoen. Een zeer klein gedeelte zet meer dan € 100 miljoen om.

  Opvallend is dat het merendeel (61%) van de organisaties aangeeft dat

  de omzet de afgelopen twee jaar is gestegen. Bijna een op de drie

  organisaties laat weten dat dit met meer dan 10% het geval is. Slechts

  9% van de organisaties heeft de omzet in deze periode zien dalen.

  Rooskleurig toekomstbeeldIn hun verwachting voor de komende twee jaar zijn de ICT-aanbie-

  ders nog veel positiever. Bijna 80% geeft aan dat de omzet zal stij-

  gen. 30% voorziet zelfs een toename van meer dan 10%. Er is

  nauwelijks een organisatie te vinden die op een omzetdaling rekent.

  Een verklaring voor dit positivisme is er niet. Het economisch

  klimaat in 2012 en de voorspellingen van onder andere het CPB

  wijzen op een economische crisis. De grote vraag is dan ook hoe

  realistisch de voorspellingen van de ICT-aanbieders zijn.

  Ook winst nam toeDe winstontwikkeling laat een vergelijkbaar beeld zien. Ruim de

  helft van de organisaties heeft de winst zien stijgen, waarvan 20%

  zelfs met 10% of meer. Ruim 20% geeft aan dat de winst in de

  afgelopen twee jaar is gedaald .

  Positieve vooruitzichtenDe sector is zeer positief over de winstverwachting voor de komen-

  de twee jaar. Vrijwel alle organisaties voorspellen dat hun winst

  minimaal gelijk blijft ten opzichte van het huidige niveau. Driekwart

  verwacht een stijging.

  Werkgelegenheid: stijging is de trendHoewel minder dan voor de omzet en winst het geval is, ziet de ICT-

  sector ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid rooskleurig in.

  In de afgelopen twee jaar heeft ruim 50% de werkgelegenheid zien

  stijgen. Slechts 14% van de organisaties werd geconfronteerd met

  een daling. Voor de komende twee jaar is het beeld zelfs nog posi-

  tiever. Bijna twee derde van de organisaties voorziet een stijging van

  de werkgelegenheid. Slechts 4% verwacht een afname.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Omzet-ontwikkeling

  afgelopen 2 jaar

  Omzet-ontwikkeling

  komende 2 jaar

  Stijging

  Stabiel

  Daling

  Winst-ontwikkeling

  afgelopen 2 jaar

  Winst-ontwikkeling

  komende 2 jaar

  Ontwikkeling werkgelegenheid afgelopen 2 jaar

  Ontwikkeling werkgelegenheid

  komende 2 jaar

  18 groeistuipen van cloud computing

 • Houding ten opzichte van de adoptie en het aanbieden van cloud-oplossingen

  Houding ten opzichte van innovaties

  Houding ten opzichte van cloud-oplossingen

  Houding ten aanzien van Cloud Computing

  Open basishouding, klantvoordeel belangrijkZoals verwacht mocht worden, staat het overgrote deel van de ICT-

  sector open voor het aanbieden van nieuwe technologische innova-

  ties. Bijna een derde doet dat zonder enige voorwaarde en zegt

  deze zo snel mogelijk op de markt te willen brengen. Ruim 50%

  stelt als voorwaarde dat er wel aanwijsbaar voordeel voor de klant

  moet zijn. Is dit het geval, dan zullen zij ook zo snel mogelijk over-

  gaan tot het aanbieden van technologische innovaties. Ruim 10%

  van de sector kan als conservatief worden beschouwd.

  Terughoudendheid bij cloud-oplossingenGaat het om de adoptie van cloud-oplossingen, dan is de sector

  duidelijk een stuk kritischer. We mogen aannemen dat alle organisa-

  ties hier op de een of andere manier naar kijken, maar relatief weinig

  ondervraagden gaan écht voor de cloud. Ruim 30% zegt zelfs hele-

  maal niets in de cloud te zien. Zij zullen klanten dergelijke oplossin-

  gen in principe niet aanbieden.

  Bijna 40% geeft aan liever niet de cloud in te willen gaan. Dat wil

  zeggen, er is een voorbehoud: mocht de cloud een beter alternatief

  bieden, dan zullen ze deze oplossing wél aanbieden. Ruim 30%

  kiest in volle overtuiging voor de cloud. 6% van de organisaties laat

  weten zelfs te streven naar een volledig cloud-gedreven aanbod.

  Liefhebbers en hatersOnderstaande grafiek laat duidelijk het laat duidelijk het verschil zien

  tussen organisaties die al cloud-oplossingen aanbieden en zij die dat

  (nog) niet doen. Laatst genoemde categorie lijkt een aversie te tegen

  de cloud te hebben. Daaruit kunnen we grofweg opmaken dat orga-

  nisaties die ‘iets’ in de cloud willen doen, daar inmiddels mee bezig

  zijn. Het merendeel van de bedrijven die nu nog niets in de cloud

  doen, zullen dat ook in de toekomst nalaten.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  In principe zullen geen cloud-oplossingen worden aangeboden

  Voorkeur voor on-premise, tenzij beter alternatief in de cloud voorhanden

  Voorkeur voor cloud-oplossingen, tenzij niet beschikbaar of niet voldoen

  Streven naar het aanbieden van 100% cloud-oplossingen

  Biedt cloud-oplossingen aan

  Biedt geen cloud-oplossingen aan

  55%

  9%

  4%

  32%

  Technologische innovaties worden zo snel mogelijk aangeboden

  Technologische innovaties worden zo snel mogelijk aangeboden, mits het voordeel oplevert voor de klant

  Zolang bestaande proposites nog voldoen, veranderen we niet zo snel ons aanbod

  Technologische innovaties worden pas aangeboden, als huidige oplossingen niet meer toereikend zijn

  38%

  25%

  6%

  31%

  In principe zullen geen cloud-oplossingen worden aangeboden

  Voorkeur voor on-premise, tenzij beter alternatief in de cloud voorhanden

  Voorkeur voor cloud-oplossingen, tenzij niet beschikbaar of niet voldoen

  Streven naar het aanbieden van 100% cloud-oplossingen

  19analyse van ICT-aanbieders

 • Redenen om cloud-oplossingen aan te bieden

  Redenen om cloud-oplossingen aan te bieden

  Argumenten voor de cloud

  Wat maakt de cloud interessant?Alle organisaties kregen ook argumenten voorgelegd om juist wel

  cloud-oplossingen aan te bieden.

  De belangrijkste argumenten die cloud-aanbieders noemden:

  Dankzij de cloud kunnen onze klanten hardware-, plaats- en

  tijdonafhankelijk werken

  Cloud-oplossingen sluiten goed aan bij ons businessmodel

  Onze organisatie loopt graag voorop

  Klanten vragen erom

  De belangrijkste argumenten van ICT-organisaties die (nog) geen

  cloud-oplossingen aanbieden:

  Klanten vragen erom

  We willen de kosten voor onze klanten zo laag mogelijk houden

  Onze organisatie loopt graag voorop

  Belangrijkste redenenAansluitend is de vraag gesteld welke argumenten doorslaggevend

  zijn om cloud-oplossingen aan te bieden. Hoewel er weinig onder-

  scheid is gemaakt tussen de verschillende argumenten, bleken

  onder cloud-aanbieders deze redenen de voornaamste te zijn:

  Dankzij de cloud kunnen onze klanten hardware-, plaats-

  en tijdonafhankelijk werken

  Klanten vragen erom

  Door de cloud kunnen we een langdurige klantrelatie

  opbouwen

  Biedt geen cloud-oplossingen aan

  Biedt cloud-oplossingen aan

  Cloud Computing biedt ons de mogelijkheid eenlangdurige relatie met onze klanten aan te gaan

  Onze klanten vragen om cloud-oplossingen

  Sluit goed aan bij ons business model

  Met deze oplossing kunnen onze klanten plaats,tijd en hardware onafhankelijk werken

  Op deze manier houden we de securityvoor onze klanten beter onder controle

  We laten onze klanten graag betalenvoor daadwerkelijk gebruik

  We voeren een beleid om de kostenvoor onze klanten zo laag mogelijk te houden

  Onze organisatie loopt graag voorop

  63% 79%74%

  83%

  78%90%

  63%93%

  37%66%

  58%74%

  74%74%

  68%83%

  0% 20% 100%80%60%40%

  Met deze oplossing kunnen onze klanten plaats,tijd en hardware onafhankelijk werken

  Onze klanten vragen om cloud-oplossingen

  Cloud Computing biedt ons de mogelijkheid eenlangdurige relatie met onze klanten aan te gaan

  Sluit goed aan bij ons business model

  We laten onze klanten graag betalenvoor daadwerkelijk gebruik

  Onze organisatie loopt graag voorop

  We voeren een beleid om de kostenvoor onze klanten zo laag mogelijk te houden

  Op deze manier houden we de securityvoor onze klanten beter onder controle

  Doorslaggevend

  Belangrijk

  46% 47%

  46% 83%

  43% 36%

  42% 48%

  41% 35%

  39% 45%

  34% 40%

  24% 42%

  0% 20% 100%80%60%40%

  20 groeistuipen van cloud computing

 • Redenen om geen cloud-oplossingen aan te bieden

  Redenen om geen cloud-oplossingen aan te bieden

  Argumenten tegen de cloud

  Daarom geen cloud-oplossingenEr is aan twee soorten organisaties een aantal argumenten voor-

  gelegd om geen cloud-oplossingen aan te bieden: bedrijven die

  deze oplossingen al leveren en zij die dit nog niet doen.

  Het argument dat beide typen aanbieders het meest noemen,

  is dat de huidige oplossing nog uitstekend voldoet. Organisaties

  die al cloud-oplossingen aanbieden, kunnen zich bovendien voor-

  stellen dat collega’s hiermee terughoudend zijn vanwege de

  complexe wet- en regelgeving (39%) en omdat de functionaliteit

  nog niet toereikend zou zijn (37%).

  Los van het feit dat huidige oplossingen nog prima volstaan, zien

  organisaties die nog geen cloud-oplossingen aanbieden te weinig

  vraag uit de markt (32%). Of zij vinden deze oplossingen niet in hun

  businessmodel passen (28%).

  Belangrijkste redenenOok is de vraag voorgelegd welke argumenten doorslaggevend zijn

  om (nog) geen cloud-oplossingen en aan te bieden. Dit blijken er

  twee te zijn:

  De huidige oplossingen functioneren goed.

  Cloud-oplossingen passen niet binnen ons huidige

  businessmodel.

  Past niet binnen onze huidige organisatie

  Past niet binnen ons huidige business model

  Wet- en regelgeving

  Onze huidige oplossingen voldoen uitstekend

  We moeten dan desinvesteren inonze huidige proposities

  De functionaliteit is nog niet toereikendvoor onze klanten

  De veiligheid van data kunnen wijniet garanderen

  Er is nog nauwelijks vraag uit de markt

  Er zijn nog geen oplossingen beschikbaarvoor onze klanten

  Deze technologie heeft zich nog niet bewezenBiedt geen cloud-oplossingen aan

  Biedt cloud-oplossingen aan

  28%21%

  28%17%

  17%39%

  48%42%

  20%20%

  22%37%

  26%28%

  32%29%

  25%23%

  17%18%

  0% 10% 50%40%30%20%

  Onze huidige oplossingen voldoen uitstekend

  Past niet binnen ons huidige business model

  Past niet binnen onze huidige organisatie

  Er is nog nauwelijks vraag uit de markt

  De veiligheid van data kunnen wij niet garanderen

  De functionaliteit is nog niet toereikend voor onze klanten

  Wet- en regelgeving

  Er zijn nog geen oplossingen beschikbaar voor onze klanten

  We moeten dan desinvesteren in onze huidige proposities

  Deze technologie heeft zich nog niet bewezenDoorslaggevend

  Belangrijk

  21% 17%

  17% 11%

  16% 11%

  15% 16%

  13% 13%

  10% 12%

  8% 9%

  7% 18%

  7% 13%

  6% 10%

  0% 10% 50%40%30%20%

  21analyse van ICT-aanbieders

 • Penetratie SAAS-, IAAS- en PAAS-oplossingen

  Zo lang worden cloud-oplossingen al aangeboden

  Aanbod Cloud Computing door ICT-aanbieders

  Iaas, PaaS en SaaSOver het geheel genomen, levert ongeveer de helft van de ICT-

  aanbieders klanten één of meer cloud-oplossingen. De omvang

  van de organisatie staat hier los van. 44% van de organisaties biedt

  Software as a Service aan, gevolgd door Infrastructure as a Service

  (31%). Platform as a Service komt met 22% op de derde plaats.

  Meerderheid stapt laat aan boordBijna twee derde van de cloud-aanbieders (62%) biedt pas drie

  jaar of korter cloud-oplossingen aan. De meerderheid heeft dus

  verhoudingsgewijs recent voor dit segment gekozen. Kijkend naar

  de investeringsplannen (onderstaande grafiek), kun je over een

  late majority spreken. Organisaties die nu instappen, kunnen als

  laggards worden beschouwd. Slechts 6% biedt al tien jaar of langer

  cloud-oplossingen aan.

  Time to marketGemiddeld hebben ICT-aanbieders bijna elf maanden nodig om

  hun eerste cloud-proposities aan te kunnen bieden. Opvallend is

  dat naarmate organisaties groter worden, deze voorbereidingstijd

  toeneemt.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  40

  2124

  46

  31

  16

  40

  31

  21

  4642

  35

  83

  67

  83

  44

  31

  22

  PAASIAASSAAS

  < 20werknemers

  20-50werknemers

  50-100werknemers

  100-500werknemers

  500+werknemers

  Totaal

  16%

  14%

  6%

  8%

  10%

  29%

  17% minder dan 1 jaar1 tot 2 jaar

  2 tot 3 jaar

  3 tot 4 jaar

  4 tot 5 jaar

  5 tot 10 jaar

  10 jaar of langer

  22 groeistuipen van cloud computing

 • Penetratie SaaS, IaaS en PaaS t/m 2014

  Time to market: van plan tot aanbod (in gemiddeld aantal maanden)

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  10 1011

  1516

  11

  14

  11

  < 20 20-50 50-100 100-500 500+ TotaalBiedt cloud-oplossingen aan

  Biedt geen cloud-oplossingen aan

  Tegenzin blijkt uit investeringenOrganisaties die nu nog geen cloud-oplossingen aanbieden, kunnen

  worden beschouwd als bedrijven die min of meer een aversie tegen

  de cloud hebben. Deze veronderstelling blijkt ook uit de investe-

  ringsplannen. Nog geen 10% van deze organisaties heeft concrete

  plannen om de komende twee jaar cloud-oplossingen aan te bieden.

  Groeispurt voorbijOnderstaande grafiek laat de penetratie-ontwikkeling per deel-

  gebied zien. De grote groei blijkt aan de aanbodzijde wel voorbij.

  Aan de aanbodzijde bevindt de adoptie-lifecycle zich in de vol-

  wassenheids fase.

  Minimaal en maximaal scenarioOrganisaties die aangeven binnen nu en 24 maanden een cloud-

  oplossing in het assortiment op te nemen, vormen het minimale

  scenario. Het maximale scenario vertegenwoordigen organisaties

  die zeggen zich te oriënteren op het aanbod van cloud-oplossingen.

  Omzet uit traditionele business Weinig organisaties (13%) hebben in de laatste twee jaar de omzet

  uit hun traditionele business terug zien lopen. De helft zag die omzet

  juist stijgen. Een derde noemt de omzet uit traditionele business

  stabiel. Voor de komende twee jaar verwacht twee derde een

  omzetgroei. Een kwart houdt het op een stabiel niveau en een enke-

  ling voorspelt een daling.

  0%

  10%

  20%

  40%

  50%

  30%

  60%

  SAAS IAAS PAAS

  Maximaal binnen 24 maanden

  Minimaal binnen 24 maanden

  Nu

  23analyse van ICT-aanbieders

 • Omzet uit traditionele vs. cloud-oplossingen (2010-2014)

  Percentage jaaromzet uit Cloud Computing

  Omzet via de cloudOrganisaties die cloud-oplossingen aanbieden, schatten in dat onge-

  veer 25% van hun jaaromzet hieruit komt. Ze verwachten dat dit

  aandeel eind 2013 op ruim 35% ligt.

  GroeifactorenEr zijn geen of nauwelijks organisaties waarvan in de afgelopen

  twee jaar de omzet is gedaald. Het overgrote deel heeft in deze peri-

  ode een stijging van de omzet gekend en verwacht dat dit beeld zich

  tot en met 2014 doorzet. Naast organische groei, is de verklaring

  hiervoor dat cloud-oplossingen zich kenmerken door:

  contracten; klanten sluiten een contract voor een bepaalde

  periode. Dit levert vaak een langdurige omzetgarantie op.

  schaalbaarheid; klanten nemen in het begin doorgaans op

  kleine schaal cloud-oplossingen af. Voldoen deze aan de ver-

  wachtingen, dan schalen ze later op. Dit leidt veelal tot een

  grotere share of wallet.

  hoge uitstapdrempel; voor klanten is het vaak lastig om over

  te stappen naar een andere cloud-provider. Opnieuw kiezen

  voor een traditionele oplossing is duur. Hierdoor hebben cloud-

  aanbieders relatief weinig te maken hebben met churn.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Traditionele oplossingen

  afgelopen 2 jaar

  Traditionele oplossingen

  komende 2 jaar

  Cloud-oplossingen

  afgelopen 2 jaar

  Cloud-oplossingen

  komende 2 jaar

  Stijging

  Stabiel

  Daling

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  24,5

  38,7

  24,6

  36,7

  25,6

  32,8

  27,1

  40,6

  10,5

  30

  24,7

  36,4

  Nu Eind 2013

  < 20werknemers

  20-50werknemers

  50-100werknemers

  100-500werknemers

  500+werknemers

  Totaal

  24 groeistuipen van cloud computing

 • Cloud Computing leidt tot branchevervaging: meer concurrentie en lastiger meten Er wordt steeds vaker op gewezen - ook in de discussie die gevoerd

  is in het kader van dit onderzoek - dat de omzet van ICT- en specifiek

  Cloud Computing-aanbiedende bedrijven niet een-op-een terug is te

  vinden in de ICT-budgetten van ICT-gebruikers. Gedreven door eigen

  initiatieven van eindgebruikers in bedrijven worden cloud-oplossin-

  gen steeds vaker rechtstreeks afgenomen. De ICT-afdeling weet

  hier vaak niet van en heeft hierin geen regie. Dit zorgt voor inkom-

  sten die niet altijd zichtbaar zijn in de ICT-bestedingen. Overigens

  zorgt dit ook voor een uitdaging op beheers- en integratiegebied

  voor ICT-gebruikers.

  Met de komst van Cloud Computing is ook sprake van een andere

  verschuiving. De traditionele ICT-aanbieder krijgt te maken met

  aanbieders uit andere sectoren die door het aanbieden van cloud-

  oplossingen ook concurrent worden. Hierdoor is er sprake van

  branchevervaging. Een teken van de hoge snelheid waarmee de

  sector op dit moment verandert.

  Conclusies ICT-aanbieders

  ICT-aanbieders in de Nederlandse markt voelen nog niet de behoefte

  om massaal over te gaan op het aanbieden van cloud-oplossingen.

  In hun motivatie speelt het ontbreken van de klantvraag de grootste

  rol. Men ziet daarnaast nog voldoende mogelijkheden voor het

  aanbieden van traditionele producten en diensten.

  De belangrijkste barrière voor ICT-aanbieders om over te stappen

  op het aanbieden Cloud Computing,is tweeledig: cloud-oplossingen

  sluiten niet aan bij het huidige businessmodel en de omzet van de

  huidige producten en diensten staat nog niet onder druk. Toch blijkt

  uit ons onderzoek dat een weloverwogen keuze voor het aanbieden

  van Cloud Computing voor een hogere verwachte groei zorgt.

  Met een gemiddelde time-to-market van elf maanden is de switch

  naar Cloud Computing niet snel gemaakt. Dit samen met het feit

  dat cloud-oplossingen vaak haaks op het bestaande businessmodel

  van ICT-aanbieders staat, zorgt ervoor dat de ICT-sector op dit

  moment terughoudend is ten aanzien van het aanbieden van

  cloud-oplossingen.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  24,5

  38,7

  24,6

  36,7

  25,6

  32,8

  27,1

  40,6

  10,5

  30

  24,7

  36,4

  Nu Eind 2013

  < 20werknemers

  20-50werknemers

  50-100werknemers

  100-500werknemers

  500+werknemers

  Totaal

  25analyse van ICT-aanbieders

 • conclusies en aanbevelingen

  Op basis van voorgaande analyse van de vraag- en aanbodzijde komen wij tot een aantal conclusies en aanbevelingen voor ICT-aanbieders. We hebben de nadruk gelegd op zowel de mismatch als de overeenkomst tussen vraag naar en aanbod van Cloud Computing.

  26 groeistuipen van cloud computing

 • CONCLUSIE 1:

  Alle ingrediënten zijn aanwezig om te profiteren van Cloud Computing

  Positieve houdingDe houding van gebruikers speelt ICT-aanbieders in de kaart:

  Alhoewel bedrijven in het algemeen terughoudend zijn om nieuwe

  technologie toe te passen, neemt het gebruik van cloud-diensten

  exponentieel toe. Gebruik stijgt van 20% in 2011 naar 40% in 2012.

  Duidelijke voordelenICT-aanbieders geven aan dat het aanwijsbare voordeel voor de

  klant een belangrijke voorwaarde is. Ook hier zijn de kaarten goed

  geschud. De voordelen van Cloud Computing zijn voor zowel

  gebruikers als aanbieders duidelijk: flexibiliteit, onafhankelijkheid

  en kostenbesparing. Zodra gebruikers deze voordelen ervaren,

  krijg je een vliegwiel-effect: gebruik werkt meer gebruik in de hand.

  Cloud is daarbij een kans om met elkaar een lange termijn relatie

  aan te gaan.

  Voldoende potentieEen meerderheid heeft nog niet besloten of men naar de cloud gaat.

  Er is dus groeipotentie, zeker in het MKB. Het is dan niet verwon-

  derlijk dat de ICT-aanbieders gemiddeld genomen positief zijn over

  de te verwachten cloud-gerelateerde omzet.

  CONCLUSIE 2:

  Terughoudenheid bij ICT-aanbieders in het aanbieden van Cloud Computing

  Op basis van conclusie 1 zou verwacht mogen worden dat

  aan bieders van ICT-diensten in hoog tempo overgaan op het

  aan bieden van cloud-diensten. Uit ons onderzoek blijkt dit echter

  niet het geval te zijn. Slechts een beperkt deel van de aanbieders

  gaat volledig voor de cloud. Hiervoor zijn vijf belangrijke oorzaken:

  Tegenzin Ruim 30% van de bedrijven die nog geen cloud-diensten ver-

  kopen, geeft aan niets in de cloud te zien en zullen dergelijke

  oplossingen in principe niet aan hun klanten aanbieden.

  Bijna 40% geeft aan liever niet de cloud in te willen gaan,

  maar als de cloud een beter alternatief biedt dan zal dat

  worden aangeboden.

  Wachten op klant die twijfels heeft Bijna drie kwart van de bedrijven die nog geen cloud-diensten

  verkopen, gaan dit pas doen als hun klanten erom vragen.

  Onbekendheid met Cloud Computing blijkt een belangrijke

  barrière te zijn voor een nog snellere adoptie. Gebruikers

  twijfelen met name over de vraag of hun data veilig genoeg

  zijn en of het systeem continu beschikbaar is.

  Performance-prikkel blijft vooralsnog uitICT-bedrijven vrezen kannibalisatie op hun bestaande omzet. Deze

  conclusie kwam duidelijk naar voren tijdens de panelbijeenkomst

  onder leidende vendors, system integrators, dienstverleners en

  resellers. ‘De cloud-aanbieders van morgen zijn die aanbieders die in

  hun omzet en marge-ontwikkeling een duidelijk probleem hebben

  ervaren.’ Uit ons onderzoek blijkt dat ICT-bedrijven bovengemiddeld

  presteren en de pijn van de crisis (zowel door de economie als door

  cloud) dus nog niet echt voelen.

  Omschakeling naar cloud lastigDe ICT-sector worstelt met de impact van Cloud Computing op de

  bestaande business. Overstappen op cloud-diensten is niet eenvou-

  dig. Ten eerste duurt het lang: ICT-aanbieders hebben gemiddeld elf

  maanden nodig om nieuwe cloud-diensten in de markt te zetten. In

  het expert-panel werd in sommige gevallen zelfs gewezen op een

  veel langere transitieperiode. Zo zou het met name voor ISV’s drie

  tot vijf jaar duren voordat ICT-bedrijven na de overstap op cloud-dien-

  sten weer winstgevend zijn. Met name grote bedrijven leren ons dat

  integratieproblematiek ook niet onderschat mag worden. Daarbij

  blijkt het lastig een geleidelijk scenario te volgen, al kiezen de

  meeste leveranciers toch om dit te doen.

  27conclusies en aanbevelingen

 • Financiële consequentiesTransitie naar een nieuw businessmodel heeft gevolgen voor de

  cash-flow. Er wordt afgerekend naar gebruik in plaats van uren of

  licenties. Dit zorgt op de langere termijn voor een stabielere inkom-

  stenstroom. Op de korte termijn kan dit tot hogere (personeels)

  kosten en lagere inkomsten (verlies licentiefees) leiden. Dit vraagt

  diepe zakken, investeerders of financiers.

  CONCLUSIE 3:

  Uitdaging in omslag naar vraaggestuurd model

  Van technisch leverancier naar adviserende partnerCloud Computing ‘doe je er niet bij’. Is het niet vanwege de finan-

  ciële gevolgen voor de aanbieder van cloud-diensten, dan is het

  wel vanwege de sterk veranderde rol die hij krijgt.

  Door Cloud Computing krijgen ICT-ondernemers ook de mogelijk-

  heid om een langdurige relatie met hun klanten op te bouwen.

  Technisch experts worden steeds meer adviseurs, waardoor ze

  meer betrokken worden in en kennis moeten hebben van het

  primaire proces van hun klanten. In feite gaan ze van een leverende

  naar een begeleidende rol.

  ICT-aanbieders die in de cloud gaan, moeten dus het businessmodel

  aanpassen en hun medewerkers op een andere manier laten

  werken. Daarvoor is een 100% koerswijziging nodig. Hier schuilt

  ook de oorzaak van de grote terughoudendheid bij de huidige

  aanbieders: deze keuze houdt grote risico’s in.

  Gewend aan aanbodgedreven markt ICT-bedrijven waren lange tijd gewend om zelf de afname van

  nieuwe producten te kunnen sturen. Dit is verleden tijd. Zeker de

  nieuwe generatie gebruikers legt hun vraag meer dwingend op.

  Via de consument en de werknemer komt nieuwe technologie

  bedrijven en instellingen binnen. Hierdoor verandert de vraag naar

  ICT-oplossingen sneller dan ICT-bedrijven zelf. Jonge bedrijven en

  ICT-managers kunnen makkelijker aan deze vraag voldoen.

  De conclusies onderschrijven onze stelling dat er een mismatch is

  tussen vraag en aanbod. Omdat de vraag steeds meer leidend wordt

  en bekendheid en vertrouwen zullen toenemen, kunnen ICT-bedrijven

  uiteindelijk niet anders dan meegaan in een veranderend business-

  model. Het is een groeimarkt met groeistuipen. Voor een aantal

  aanbieders biedt dit een kans die zij al hebben gegrepen, maar voor

  veel bedrijven rest er nog een uitdagend pad. Op basis van onze

  analyse en conclusies doen wij de volgende aanbevelingen:

  28 groeistuipen van cloud computing

 • AANBEVELING 1:

  Win het vertrouwen

  Investeer in vervullen adviesrolAan de vraagzijde van de markt is behoefte aan duidelijk advies en

  dit vereist een andere aanpak van ICT-aanbieders. ICT-ers zullen

  beter moeten leren hun klanten te adviseren. Ze moeten in staat zijn

  de behoeften van hun klanten tijdig te signaleren en goed op de

  hoogte zijn van wat er speelt in de markten van hun klanten.

  Over de bomen en het bosGebruikers worden overspoeld door informatie uit allerlei verschillen-

  de hoeken: ICT-leveranciers, vakmedia, kennisinstituten, banken en

  de overheid. Cloud Computing is er in veel verschillende soorten.

  Alle ICT-diensten die via internet aan de gebruiker worden aangebo-

  den, zijn een vorm van Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS, XaaS,

  private, hybride en public cloud zijn allemaal zeer onderscheidende

  termen, maar waar gebruik je het nu precies voor? De beoogde

  gebruiker van Cloud Computing ziet door de bomen het bos niet

  meer. Niet vreemd dat de houding van veel eindgebruikers en zeker

  de ICT-verantwoordelijken onder hen, defensief is.

  Eerst zien dan gelovenGebruikers werpen barrières op onder het mom van ‘bescherming

  van data’, ‘continuïteitsgaranties’ en ‘bandbreedte issues’. Terechte

  vragen en zorgen die bijvoorbeeld ondervangen kunnen worden

  door het aanbieden van online demo’s (alpha-, beta-versies). Klanten

  kunnen zo makkelijk experimenteren. Kortom: maak gebruik van de

  kracht van Cloud Computing.

  Maak van de bedreiging een kansGrijp het vaak terugkomende issue security aan voor een bredere

  discussie met de klant. Het beveiligingsaspect en de data-veiligheid

  spelen hier een belangrijke rol. De keuze voor private clouds valt

  hier wellicht door te verklaren. Door een duidelijke visie uit te dragen

  en zich goed voor te bereiden, raken leveranciers eerder in gesprek

  met potentiële klanten.

  AANBEVELING 2:

  Maak geen halve keuzes

  Voorkeur voor ‘big bang’ scenarioHet blijkt dat aanbieders die Cloud Computing als extra product

  opnemen in hun portfolio niet altijd het beste scenario kiezen.

  Het lijkt erop dat een verregaande omslag naar een vrijwel volledig

  cloud-gebaseerd aanbod het meest kansrijk is. Een cloud-gebaseerd

  portfolio trekt echter een zware wissel op de bestaande (traditioneel

  ingerichte) organisatie van een aanbieder. De gevolgen voor de

  verschillende onderdelen van een aanbieder bij het voeren van een

  cloud-portfolio lijken talrijk. En worden op dit moment zeker niet

  door alle aanbieders zo duidelijk onderkend. Startende bedrijven

  hebben hierin een grote voorsprong en kunnen daardoor serieuze

  concurrenten worden van traditionele ICT-bedrijven die voor een

  geleidelijke overgang naar de cloud kiezen.

  Een tweede reden om een ‘big bang’ scenario te volgen, ligt in de

  moeilijkheid om traditionele producten en cloud-gebaseerde produc-

  ten te combineren. Zowel voor wat betreft cultuur als verdienmodel

  gaan deze twee moeilijk samen. Daarom zijn er steeds meer voor-

  beelden van leveranciers die hun bedrijfsvoering verregaand splitsen

  in traditioneel en cloud. Dit kan in het uiterste geval zelfs door het

  oprichten van een nieuwe organisatie naast of in plaats van de

  bestaande.

  Voorbereiding cruciaalEen goede voorbereiding op het tempo van verandering in de eigen

  markt lijkt een voor de hand liggende conclusie voor de aanbieder

  van ICT. Toch is het tijdig onderkennen, het op tijd gaan onderzoeken

  en het aanpassen van organisatie en portfolio cruciaal voor de

  slagingskans van Cloud Computing. Eigenlijk slaat de overgang

  richting Cloud Computing geen bedrijfsonderdeel of activiteit van

  de aanbieder over. Niet alleen de financiële huishouding van de leve-

  rancier of integrator krijgt te maken met een belangrijke overgang

  maar zeker ook de organisatie en mensen rondom de go-to-market.

  Voldoende financiële backup en goed voorbereide mensen en

  organisatie zullen het verschil maken tussen succes en falen.

  Afsluitend: wat mag u van ABN AMRO verwachten? Deze studie is

  voor ons een kapstok om met ICT-ondernemers in gesprek te gaan

  over hun (groei)strategie en de daaruit volgende keuzes en financiële

  consequenties. Wij beseffen ons dat de impact van Cloud Computing

  per bedrijf (grootte, discipline, eindmarkt) verschillend is. En wij

  beseffen ons zeker dat wij geen cloud consultants zijn. Die markt

  laten wij graag aan u.

  29conclusies en aanbevelingen

 • colofonDit rapport is een uitgave van ABN AMRO.

  Het rapport is geschreven door Heliview Research & Consultancy

  in opdracht van ABN AMRO Sector Advisory.

  Auteur Ruud Alaerds, Heliview Consultancy

  Eindredactie Menno van Leeuwen, Steven Peters,

  ABN AMRO Sector Advisory

  Commercieel contactMenno van Leeuwen, Sector Banker Technologie, Media & Telecom

  Sector Advisory, ABN AMRO

  [email protected]

  Twitter: @mennovl

  tel: +(31 20) 6293776

  Steven Peters, Associate TMT & Zakelijke Dienstverlening

  Sector Advisory, ABN AMRO

  [email protected]

  Twitter: @slmgpeters

  Tel:+ (31 20) 3837472

  Met medewerking van:Ruud Alaerds, Ton Ketelaars (Heliview), Bernard Schermers,

  Jeroen Bloemers, Steven Peters, Menno van Leeuwen (ABN AMRO),

  Escobar (copywriters Bas van Veen, Jules Warnies)

  Expert panel: Robert van der Meulen (LeaseWeb),

  Menno van der Marel (Fox-IT), Erik Hamoen (Mirabeau),

  Emo Prins (Business Base), René van Erk (ISVWorld),

  Martijn van der Schaaf (Computication),

  Roel van Zon (GAC Business Solutions), Pieter Hörchner (Capgemini),

  Edwin Schouten (IBM Nederland), Bas Agbeko (Microsoft Nederland),

  Onno Draaisma (Cegeka), Mark Appel (Exact Nederland),

  Ruud Ramakers (Centre4Cloud), Herbert Schut (SAP Nederland)

  DistributieU kunt deze uitgave vinden op: www.abnamro.nl/technologie

  30 groeistuipen van cloud computing

  mailto:[email protected]:[email protected]/technologie

 • Disclaimer

  De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op

  door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie,

  die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt.

  Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen

  aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel

  aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses

  houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere

  aankondiging worden gewijzigd. Het gebruik van tekst en/of cijfers is

  toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

  © ABN AMRO

  Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Verveelvoudiging

  en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve

  indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen van ABN AMRO.

  Teksten afgesloten op 28 maart 2012.

 • 0900 - 0024 (R 0,10 per minuut)abnamro.nl

  http://www.abnamro.nl