GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere...

of 37 /37
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornaam, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) van de BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS van de consoliderende onderneming en van de BEDRIJFSREVISOR(EN) die de geconsolideerde jaarrekening hebben gecontroleerd NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING OF VAN HET CONSORTIUM Rechtsvorm: Adres: Nr.: Postnummer: Gemeente: Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Internetadres Ondernemingsnummer: 0440.653.281 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING voorgelegd aan de algemene vergadering van 9/05/2011 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2010 31/12/2010 tot Vorig boekjaar van 1/01/2009 31/12/2009 tot De bedragen van het vorige boekjaar DE PERSGROEP Brusselsesteenweg 1730 Asse 347 (1) NAT. CONSO 1 Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. 47 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 0440.653.281 zijn / zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. Brussel NV (1)(2) : (3) : Zinkvalstraat 5, 2630 Aartselaar, België Functie : Voorzitter van de raad van bestuur Criel Ludwig Mandaat : 13/05/2008- 9/05/2011 Olmenlaan 4, 2610 Wilrijk (Antwerpen), België Functie : Gedelegeerd bestuurder Van Thillo Christian Mandaat : 13/05/2008- 9/05/2011 Kontichhof 19, 2550 Kontich, België Functie : Bestuurder Convent Christophe Mandaat : 13/05/2008- 9/05/2011 Zijn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: Handtekening (naam en hoedanigheid) Handtekening (naam en hoedanigheid) (1) Schrappen wat niet van toepassing is. (2) In het geval van een consortium, dient de sectie CONSO 4.4 ingevuld te worden. Nummers van de bladen van het standaardformulier die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 37 4.3, 4.4, 4.7, 4.8.1, 4.8.4, 4.16, 5, 6 (3) Facultatieve vermelding. ZO DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DOOR EEN BELGISCHE DOCHTER WORDT NEERGELEGD Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht (artikel 113, § 2, 4°a van het Wetboek van vennootschappen)

Embed Size (px)

Transcript of GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere...

Page 1: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornaam, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) van de BESTUURDERS OF

ZAAKVOERDERS van de consoliderende onderneming en van de BEDRIJFSREVISOR(EN) die de geconsolideerde jaarrekening hebben

gecontroleerd

NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING OF VAN HET CONSORTIUM

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van:

Internetadres

Ondernemingsnummer: 0440.653.281

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING voorgelegd aan de algemene vergadering van 9/05/2011

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2010 31/12/2010tot

Vorig boekjaar van1/01/2009 31/12/2009tot

De bedragen van het vorige boekjaar

DE PERSGROEP

Brusselsesteenweg

1730 Asse

347

(1)

NAT. CONSO 1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

47 9 EUR

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

0440.653.281

zijn / zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Brussel

NV

(1)(2) :

(3) :

Zinkvalstraat 5, 2630 Aartselaar, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Criel Ludwig

Mandaat : 13/05/2008- 9/05/2011

Olmenlaan 4, 2610 Wilrijk (Antwerpen), België

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Van Thillo Christian

Mandaat : 13/05/2008- 9/05/2011

Kontichhof 19, 2550 Kontich, België

Functie : Bestuurder

Convent Christophe

Mandaat : 13/05/2008- 9/05/2011

Zijn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen:

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.

(2) In het geval van een consortium, dient de sectie CONSO 4.4 ingevuld te worden.

Nummers van de bladen van het standaardformulier die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn:

37

4.3, 4.4, 4.7, 4.8.1, 4.8.4, 4.16, 5, 6

(3) Facultatieve vermelding.

ZO DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DOOR EEN BELGISCHE DOCHTER

WORDT NEERGELEGD

Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht (artikel 113, § 2, 4°a van het Wetboek van vennootschappen)

Page 2: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

N° 0440.653.281 CONSO 1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN BEDRIJFSREVISOR(EN) (vervolg van de vorige bladzijde)

Welvaartstraat 1, 2530 Boechout, België

Functie : Bestuurder

Van Thillo Emmanuel

Mandaat : 13/05/2008- 9/05/2011

Zwinlaan 7, 8300 Knokke-Heist, België

Functie : Bestuurder

Seynaeve Léon

Mandaat : 13/05/2008- 9/05/2011

Golflei 18, 2950 Kapellen (Antw.), België

Functie : Bestuurder

Verbeeck Eric

Mandaat : 13/05/2008- 9/05/2011

BEDRIJFSREVISOR(EN)

Woluwe Garden, Woluwedal 18 , 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA 0429.501.944

Mandaat : 14/05/2008- 9/05/2011

B00009Lidmaatschapsnummer:

Vertegenwoordigd door:

Dams Eddy

Commissaris

W. Wilsonplein 5G, 9000 Gent, België

A-00804Lidmaatschapsnummer:

2/37

Page 3: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 2.1

GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING (1)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa 4.1-4

Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast

Deelnemingen

Vorderingen

Andere ondernemingen

Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen

Vorderingen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

4.8

4.7

4.9

4.10

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

............................................................................

11.831

189.348

110.808

66.942

10.482

451

334

434.923

331

1.476

465

465

1.011

701

310

329.807

32.485

701

44.281

41.879

498.038

18.955

205.435

114.976

80.004

9.290

587

202

376

1.338

387

387

951

700

251

489.302

30.707

904

42.027

39.655

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

9921

99211

99212

284/8

284

285/8

29/58

29

290

291

3

30/36

Toel.

....................................................

....................................

.............................................

.....

Positieve consolidatieverschillen 4.12......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

....................................................................................(2)

.........................................

.......................................................

........................................

..........................

232.268 272.3109920

4.10

Actieve belastingslatenties 31.784 29.803292......................................................................

Grond- en hulpstoffen

Goederen in bewerking

Gereed product

Handelsgoederen

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Vooruitbetalingen

40.524

1.355

35.219

1.392

3.044

30/31

32

33

34

35

36

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Eigen aandelen

Overige beleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

2.402

165.186

161.285

3.901

32.581

32.581

39.693

15.581

764.730

2.372

294.041

159.713

134.328

27.092

27.092

77.147

18.288

987.340

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

(1) Artikel 124 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.(2) De voorraadposten kunnen worden samengevoegd (artikel 158, § 1, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).

3/37

Page 4: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Geconsolideerde reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

Geplaatst kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties

Overige risico's en kosten

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

Belastingen

Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

4.11

......................................................................

..............................................................................................

......................................................................

..........................................

......................................

...................................................................

Kapitaalsubsidies

Belangen van derden

......................................................................

....................................................................

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN

BELASTINGLATENTIES..............................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten..............................................................................................

....................................................................................

Te betalen wissels

Bezoldigingen en sociale lasten

4.13

4.6

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar................................................................................

Financiële schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden m.b.t. tot belastingen, bezoldigingen en sociale

lasten

16.475

16.475

3.935

10/15

10

100

101

11

12

9910

9911

15

9913

16

160/5

160

161

162

163/5

Herwaarderingsmeerwaarden......................................................................

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

....................................................................

...................................................................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

80.897

51.885

50.062

10.246

211

272

39.333

1.823

411.449

77.869

75.371

5.000

381

61.784

8.206

2.166

2.166

332

220.065

27.795

112.334

112.334

59.764

19.944

39.820

20.172

113.515

764.730 987.340

207.168

16.475

16.475

186.369

4.324

90.486

103.841

103.707

12.320

211

2.279

88.897

134

585.845

128.495

114.733

6.105

5.053

81.063

22.512

2.464

2.464

11.298

346.340

30.503

90.941

90.941

125.816

125.816

51.255

12.288

38.967

47.825

111.010

220.499

200.089

4.13

Toel.

Omrekeningsverschillen (+)/(-) 9912

BELANGEN VAN DERDEN

(+)/(-)

.........................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

4.12

Toerekening positieve consolidatieverschillen.......................................... 99201

Negatieve consolidatieverschillen

....................................................................................

4/37

Page 5: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 3

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet

Geproduceerde vaste activa

Andere bedrijfsopbrengsten

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Aankopen

Afname (toename) van de voorraad

Diensten en diverse goederen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in

uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen

(terugnemingen)

Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

4.14

Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking

4.14

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-

kosten, op immateriële en materiële vaste activa

Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen

(terugnemingen)

931.747

912.659

30

19.058

830.603

160.500

159.823

677

400.139

220.974

39.495

-499

6.527

3.467

101.144

796.127

761.727

699

33.701

734.701

186.226

178.638

7.588

319.128

199.550

30.704

110

-2.256

1.239

61.426

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/7

640/8

649

9901

Toel.(uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard)

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 9960

...............................................................................................................................

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(-)

(+)/(-)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

en gereed product en in de bestellingen in uitvoering

5/37

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Opbrengsten uit vlottende activa

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan

voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsgoederen

Toevoegingen (terugnemingen)

Andere financiële kosten

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening,

voor belasting

Andere financiële opbrengsten

Financiële kosten

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 9961

(+)/(-)

(+)/(-)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5.346

120

4.157

1.069

43.350

381

4.573

63.140

8.897

29.499

2.252

270

905

1.077

21.790

7.777

334

41.888

13.679

Page 6: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugneming van afschrijvingen en van waardevermin-

derigen op immateriële en materiële vaste activa

Andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste

activa

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke

kosten

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

Andere uitzonderlijke kosten

Uitzonderlijke kosten

Belastingen

Regularisering van belastingen en terugneming van

voorzieningen vóór belastingen

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Winst (verlies) van het boekjaar

......................................................................

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

Toevoegingen (terugnemingen)

4.14

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en

belastinglatenties

Terugneming van waardeverminderingen op financiële

vaste activa

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke

risico's en kosten

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa

.............................................................................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen en

de belastinglatenties................................................................

Belastingen op het resultaat 4.14

Geconsolideerde winst (verlies)

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9976

780

680

67/77

670/3

77

9904

9975

9903

4.14

Toel.

Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen 9970

Uitzonderlijke afschrijvingen op positieve consolidatie-

verschillen 9962

Aandeel in het resultaat van de vennootschappen

waarop vermogensmutatie is toegepast

Winstresultaten 99751

Verliesresultaten 99651

Aandeel van derden 99761

Aandeel van de groep 99762

......................................................................

......................................................................

.....................................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

..............................................................................................

........................................................................................

......................................................................

(+)/(-)......................................................................

(-)

......................................................................

......................................................................

................................................................................................

(+)/(-)......................................................................

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

......................................................................

.......................................................................................

..................................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Waarvan:

60.535

60.173

46

60.208

26

22

60.160

63.467

11

6.492

22.631

22.631

34.355

78

34.433

316

130

52

83

34.350

75

75

46

46

41.917

186

15.361

15.361

26.370

-1

26.369

42

43

-2.003

28.372

6/37

Page 7: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPENWAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Wijziging in het % van

het gehouden kapitaal

(t.o.v. het vorig

boekjaar)(4)

Gehouden deel

van het kapitaal

(3)

(in %)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch

recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

De Persgroep Publishing NV I

Brusselsesteenweg 347

1730 Asse

België

0403.506.340

100,00 0,00

Eco Print Center NV I

Brandstraat 30

9160 Lokeren

België

0869.559.963

100,00 0,00

Depefin NV I

Brusselsesteenweg 347

1730 Asse

België

0457.495.154

100,00 0,00

Mediafin NV E

Havenlaan 86c, bus 309

1000 Brussel 1

België

0404.800.301

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

De Persgroep Nederland BV I

Jacob Bontiusplaats 9

1018 LL Amsterdam

Nederland

810828662B01

58,50 0,00

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer

V4

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

7/37

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

Page 8: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPENWAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Wijziging in het % van

het gehouden kapitaal

(t.o.v. het vorig

boekjaar)(4)

Gehouden deel

van het kapitaal

(3)

(in %)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch

recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

AD Nieuwsmedia BV I

Marten Messweg 35

3068 AV Rotterdam

Nederland

006098319B01

58,50 0,00

Het Parool BV I

Jacob Bontiusplaats 9

1018 PL Amsterdam

Nederland

001631925B01

62,75 0,00

De Persgroep Distributie BV I

Van de Madeweg 40

1099 BT Amsterdam

Nederland

001627893B01

58,50 0,00

De Persgroep Printing BV I

Van de Madeweg 40

1099 BT Amsterdam

Nederland

001662405B01

58,50 0,00

De Persgroep Printing Amsterdam BV I

Van de Madeweg 40

1099 BT Amsterdam

Nederland

803204085B01

58,50 0,00

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer

V4

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

8/37

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

Page 9: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPENWAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Wijziging in het % van

het gehouden kapitaal

(t.o.v. het vorig

boekjaar)(4)

Gehouden deel

van het kapitaal

(3)

(in %)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch

recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

De Persgroep Printing De Haag BV I

Schelde 1

2491 BL Den Haag

Nederland

001632243B01

58,50 0,00

De Persgroep Printing Rotterdam BV I

Driemanssteenweg 15

3084 CA Rotterdam

Nederland

007131094B01

58,50 0,00

De Volkskrant BV I

Jacob Bontiusplaats 9

1018 LL Amsterdam

Nederland

001632267B01

58,50 0,00

Trouw BV I

jacob Bontiusplaats 9

1018 LL Amsterdam

Nederland

003239639B01

58,50 0,00

VK Banen BV I

Jacob Bontiusplaats 9

1018 LL Amsterdam

Nederland

804251757B01

58,50 0,00

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer

V4

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

9/37

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

Page 10: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPENWAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Wijziging in het % van

het gehouden kapitaal

(t.o.v. het vorig

boekjaar)(4)

Gehouden deel

van het kapitaal

(3)

(in %)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch

recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

Vlaamse Media Maatschappij NV E

Medialaan 1

1800 Vilvoorde

België

0432.306.234

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

Q Music Nederland I

Paul Van Vlissingenstraat 10D

1096 BK Amsterdam

Nederland

007909305B01

100,00 0,00

Joe FM NV E

Medialaan 1

1800 Vilvoorde

België

0469.992.615

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

Antwerpse Televisie Maatschappij NV E

Rijnkaai 104

2000 Antwerpen

België

0448.844.140

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer

V4

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

10/37

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

Page 11: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPENWAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Wijziging in het % van

het gehouden kapitaal

(t.o.v. het vorig

boekjaar)(4)

Gehouden deel

van het kapitaal

(3)

(in %)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch

recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

Studio-A NV E

Beringstraat 37

3190 Boortmeerbeek

België

0445.055.103

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

Paratel NV E

Medialaan 1

1800 Vilvoorde

België

0452.588.043

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

Starway NV E

Medialaan 1

1800 Vilvoorde

België

0810.255.054

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer

V4

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

11/37

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

Page 12: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPENWAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Wijziging in het % van

het gehouden kapitaal

(t.o.v. het vorig

boekjaar)(4)

Gehouden deel

van het kapitaal

(3)

(in %)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch

recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

Media Ad Infinitum NV E

Medialaan 1

1800 Vilvoorde

België

0461.344.866

50,00 50,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

Vacature CVBA E

Havenlaan 86C, bus 101

1000 Brussel 1

België

0457.366.183

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

Jobs & Careers CVBA E

Koningstraat 100

1000 Brussel 1

België

0860.375.251

32,50 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer

V4

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

12/37

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

Page 13: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPENWAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Wijziging in het % van

het gehouden kapitaal

(t.o.v. het vorig

boekjaar)(4)

Gehouden deel

van het kapitaal

(3)

(in %)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch

recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

Via Fred NV E

Koningstraat 100

1000 Brussel 1

België

0448.115.155

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

De oriëntatie van het beleid van deze dochteronderneming wordt

gezamelijk bepaald door de (belangrijkste) aandeelhouders op basis

van gelijk aandeelhoudersschap of enige

aandeelhoudersovereenkomst.

Regionale TV Media NV V1

Research Park - De Haak

1731 Zellik

België

0448.708.637

33,33 0,00

Reprocopy CVBA V1

Paepsemlaan 22, bus 7

1070 Brussel 7

België

0470.162.265

35,71 0,00

Mediargus NV V1

Pelletierstraat 8

1030 Brussel 3

België

0466.787.259

35,71 0,00

Vlaamse Dagbladpers CVBA V1

Paepsemlaan 22, bus 7

1070 Brussel 7

België

0465.907.925

31,25 0,00

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer

V4

.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

13/37

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

Page 14: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

N° 0440.653.281 CONSO 4.2

LIJST VAN DE EXCLUSIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN DIE NIET WORDENOPGENOMEN (in toepassing van artikel 107 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering

EN VAN DE GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DEvan het Wetboek van vennootschappen)VERMOGENSMUTATIEMETHODE NIET WORDT TOEGEPAST (in toepassing van artikel 157 van voormeldkoninklijk besluit)

Wijziging in het % van

het gehouden kapitaal

(t.o.v. het vorige

boekjaar)(3)

Gehouden deel

van het kapitaal (2)

(in %)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar

Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Reden van de

uitsluiting

(A, B, C, D of E)(1)

Algemeen Dagblad Carribean BV A

.

. .

Nederlandse Antillen

58,50 0,00

Adventure Holding BV A

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Nederland

19,49 0,00

(1)

(2)

Reden van de uitsluiting:

A. Dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis

B. Ingrijpende en duurzame beperkingen die in wezenlijke mate de effectieve uitoefening van de controlebevoegdheid over de dochteronderneming dan wel de

C. De gegevens die nodig zijn om de dochteronderneming in de consolidatie op te nemen kunnen niet zonder onevenredige kosten of onverantwoorde vertraging

D. De aandelen van de dochteronderneming worden uitsluitend met het oog op latere vervreemding gehouden

E. Geassocieerde vennootschap indien de toepassing van de vermogensmutatiemethode van te verwaarlozen betekenis is, gelet op het beginsel van

Bij (verplichte of facultatieve) uitsluiting van ondernemingen uit de consolidatiekring worden gedetailleerde gegevens verstrekt in de sectie CONSO 4.5.

(3)

Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen naam

Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar door een aanmerkelijke wijziging van dit percentage werd gekenmerkt,

14/37

aanwending van het vermogen van laatstgenoemde bemoeilijken

worden verkregen

optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5 (artikel 112 van voormeld koniklijk besluit).

het getrouwe beeld.

Page 15: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.5

CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING

Aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de evenredige consolidatie en de

165, I. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).(in toepassing van artikelvermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria wordt afgeweken

Geldt voor de moedermaatschappij en haar dochterondernemingen waarover zij de exclusieve controle

bezit, d.w.z. de controle die zij alleen of met een van haar dochterondernemingen uitoefent t.o.v.

de betrokken onderneming.

Deze controle vloeit voort uit :

- het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen van een

onderneming;

- het recht de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan;

- het beschikken krachtens de statuten van de betrokken onderneming of krachtens hiermee

gesloten overeenkomsten over een controlebevoegdheid;

- het beschikken over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de

aandelen van een onderneming op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de

betreffende onderneming.

Geldt ten aanzien van geassocieerde ondernemingen, d.i. elke andere onderneming dan een dochter-

of een gemeenschappelijke dochteronderneming waarin een in de consolidatie opgenomen onderneming

een deelneming bezit en waarin zij een invloed van betekenis uitoefent op de oriëntatie van het

beleid (Deelneming van 20%).

Inlichtingen die een zinvolle vergelijking mogelijk maken met de geconsolideerde jaarrekening over het vorig boekjaar, indien de

(in toepassing van artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan

De Persgroep NV heeft op 9 juli 2009 een meerderheidsbelang verworven in PcM Holding BV (thans de Persgroep Nederland BV) :

middels het onderschrijven van een kapitaalverhoging van EUR 130 miljoen verwierf De Persgroep 58,5 % van PcM's

aandelenkapitaal, terwijl de bestaande aandelen - toebehorende aan drie Stichtingen - omgezet werden in preferent aandelenkapitaal

met een nominale waarde van EUR 92,2 miljoen. Hierop is de Persgroep Nederland een preferent dividend van 4,5 % verschuldigd,

zij het pas vanaf boekjaar 2014 en slechts voor zover in het betrokken boekjaar voldoende winst werd geboekt.

Op deze preferente aandelen beschikken de Stichtingen over een verkooprecht jegens de Persgroep Nederland, uitoefenbaar vanaf 1

januari 2014 aan de nominale waarde, doch slechts voor zover en in de mate dat er winst is gereserveerd in de 'Reserve Inkoop

Preferente aandelen'. Aan deze reserve worden de winsten van de Persgroep Nederland van de boekjaren 2010 tot 2013 voor de volle

100 % toegewezen, en vervolgens ten belope van 50 %, en dit totdat het nominaal bedrag van het preferent aandelenkapitaal, zijnde

EUR 92,2 miljoen, bereikt zal zijn. Per 31 december 2010 bedraagt de reserve 0 €. De Persgroep Nederland beschikt op zijn beurt

over een aankooprecht op ong. 70 % van de preferente aandelen, tevens uitoefenbaar vanaf 1 januari 2014 aan nominale waarde.

In 2009 is er, conform artikel 29 van het KB van 30.1.2001, omwille van het getrouw beeld geoordeeld dat voormelde acquisitie het

best werd verwerkt in de consolidatie naar analogie met IFRS 3R volgens de 'full goodwill' methode. Dit gaf aanleiding tot een

voorlopige goodwill allocatie van EUR 235,9 miljoen en minderheidsbelangen van EUR 92,2 miljoen. Tijdens het boekjaar 2010 is er

overgegaan tot de finale bepaling van de acquisitiegoodwill door rekening te houden (i) met de definitieve vastlegging van de belangen

van derden als een 'de facto' rentedragende schuld, (ii) met een aangepaste inschatting van de actieve belastinglatenties en (iii) met

een exacte bepaling van de pre-acquisitieresultaten op basis van afloopcontrole op voorzieningen en (iv) met de definitief

gerealiseerde resultaten op de verkoop van NRC Media en PcM Algemene Uitgeverijen. Deze definitieve toewijzingen leidden tot een

goodwill per 1 juli 2009 van EUR 215,5 miljoen en een belang van derden aan actuele waarde van EUR 80,8 miljoen per 31 december

2010.

Inderdaad, gelet op de restricties verbonden aan de opeisbaarheid van het preferent aandelenkapitaal, wordt deze 'de facto' schuld

verder getoond onder 'Belangen van derden', zij het aan contante waarde met een actualisatievoet van 4,5 %. Het belang van derden

zal in de volgende boekjaren als volgt evolueren door oprenting : EUR 84,5 miljoen per 31 december 2011, EUR 88,3 miljoen per 31

december 2012 en EUR 92,2 miljoen per 31 december 2013. De oprenting wordt getoond onder de financiële kosten. De belangen

van derden zullen derhalve niet meer in plus of min evolueren met de resultaten van de Persgroep Nederland BV.

Bij de finale bepaling van de goodwill is besloten om de geschatte levensduur ervan te brengen van 20 jaar op 10 jaar gezien het snel

evoluerende medialandschap. Ultimo 2010 dient de goodwill op de acquisitie van de Persgroep Nederland dus nog over 8,5 jaar te

worden afgeschreven.

15/37

Page 16: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.6

WAARDERINGSREGELS EN METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES

Opgave van de gehanteerde criteria voor de waardering van de verschillende posten van de geconsolideerde jaarrekening

inzonderheid:

voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt waarin de

voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, alsmede voor de(in toepassing van artikel 165,VI.a van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van

(in toepassing van artikel 165, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).

herwaarderingenvennootschappen).

geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van geassocieerde vennootschappennaar buitenlands recht

A. Aktief

1. Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden geactiveerd en voor 100 % ten laste van het bedrijfsresultaat genomen

in het boekjaar waarin ze werden besteed.

Herstructureringskosten worden alleen dan onder de activa opgenomen, wanneer het gaat om welbepaald

kosten die verband houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van de

ondernemingen en wanneer die kosten ertoe strekken een gunstige en duurzame invloed te hebben op de

rendabiliteit van de ondernemingen.

Zij worden lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar.

2. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.

Titels worden niet gewaardeerd, tenzij bij aankoop van derden.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling en de intra-groep aangekochte goodwill worden volledig ten

laste van het bedrijfsresultaat genomen.

Goodwill kan enkel gehandhaafd worden op de balans indien er een return voorzien is op de

onderliggende activiteiten.

Afschrijving : 5-20 jaar

Software wordt lineair afgeschreven over 3 jaar.

3. Consolidatieverschillen

De consolidatiegoodwill bestaat enerzijds uit de positieve verschillen ontstaan bij de toepassing

van de integrale consolidatiemethode en anderzijds uit de positieve verschillen na toepassing van

de vermogensmutatiemethode.

De positieve consolidatieverschillen worden lineair afgeschreven over een periode van 5, 10 of 20 jaar

afhankelijk van de sector waarin de deelneming zich situeert.

4. Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde,

dit is de inkoopprijs inbegrepen bijkomende kosten), hun kostprijs of hun inbrengwaarde.

Volgende afschrijvingsperiodes worden toegepast :

- Terreinen : op terreinen wordt niet afgeschreven

- Gebouwen : 10-50 jaar,

- Vruchtgebruik : lineair over de looptijd van de desbetreffende overeenkomst.

- Installaties machines en uitrusting : 4-15 jaar

- Andere bedrijfsmiddelen 2 -10 jaar

- Vooruitbetalingen op vaste activa en activa in aanbouw :

Hogervermelde afschrijvingsmethodes en -percentages worden toegepast naargelang de aard van de

desbetreffende activa.

5. Financiële vaste activa

Niet geconsolideerde deelnemingen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs of aan een

verminderde waarde wanneer de toestand van deze ondernemingen deze waardevermindering

noodzakelijk maakt.

Vorderingen en borgtochten worden geboekt aan nominale waarde. Waardeverminderingen worden

toegepast in geval van onzekerheid over de gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

6. Voorraden

Grondstoffen en hulpstoffen, worden gewaardeerd op basis van de gewogen gemiddelde kostprijs.

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs of de vervaardigingsprijs. Indien de

realisatiewaarde op balansdatum lager is, wordt een waardevermindering geboekt.

De niet uitgezonden uitzendrechten van films en andere producties worden in de balans opgenomen

onder "voorraden" tegen hun aanschaffingswaarde.

7. Vorderingen

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast zo er voor het geheel of een gedeelte van een vordering

onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.

16/37

Page 17: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.6

WAARDERINGSREGELS EN METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES

Vorderingen in vreemde deviezen worden omgerekend naar Euro aan de koers geldig op balansdatum.

8. Geldbeleggingen

Geldbeleggingen worden geboekt aan nominale waarde.

De rekeningen in vreemde deviezen worden omgerekend naar Euro aan de koers geldig op balansdatum.

9. Liquide middelen

De beschikbare waarden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De rekeningen in vreemde deviezen worden omgerekend naar Euro aan de koers geldig op balansdatum.

B. Passief

1. Kapitaalsubsidies

De kapitaalsubsidies worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde bij de toekenning

voor de bevoegde instantie.

Zij worden geleidelijk in het resultaat opgenomen als financiële opbrengst volgens hetzelfde

ritme als de afschrijvingen op de materiele vaste activa waarop ze betrekking hebben.

2. Schulden

De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Schulden in vreemde deviezen worden omgerekend naar Euro aan de koers geldig op balansdatum.

3. Kosten voor klein en groot onderhoud en herstellingen.

De kosten voor klein onderhoud en herstellingen worden geboekt in het boekjaar waarin ze

worden uitgevoerd. Jaarlijks wordt een voorziening gevormd ten laste van de bedrijfsresultaat met

het oog op grote herstellings- en onderhoudswerken.

4. Pensioenverplichtingen

Pensioenverplichtingen worden voorzien op basis van een actuariele berekening conform de 'projected

unit of credit method'.

Met betrekking tot de 'defined benefit' plannen die in voege zijn bij de Nederlandse dochterondernemingen

en die ondergebracht zijn bij sectorpensioenfondsen, wordt geen netto verplichting berekend.

Dit is in overeenstemming met de Nederlandse richtlijnen (RJ271) en IAS 19 inzake sectorpensioenfondsen.

Deze plannen worden boekhoudkundig als 'defined contribution' plannen verwerkt.

5. Negatieve consolidatieverschillen

Negatieve consolidatieverschillen worden opgenomen op de daarvoor voorziene post in het eigen vermogen

Dit consolidatieverschil wordt a rato van de verliezen in resultaat genomen wanneer deze oorspronkelijk

geboekt werden ten gevolge van verwachte ongunstige resultaten van de betrokken dochteronderneming.

De in resultaatname wordt geboekt in min van de afschrijvingen op de positieve consolidatieverschil

Codes BoekjaarUitgestelde belastingen en belastinglatenties

Uitsplitsing van post 168 van het passief

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 76 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 129 van voormeld koninklijk besluit)

123

1.823.............................................................................................................. 168

1681

1682

.....................................................................................................................................................

........................................................... 1.700

Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties (methode van vaste overdracht, methode van

variabele overdracht, ...)

In overeenstemming met artikel 129 van het kb van 30 januari 2001 worden passieve

belastingslatenties enkel geboekt wanneer hieruit binnen afzienbare toekomst kosten

zullen voortvloeien.

Actieve belastingslatenties worden enkel erkend en geboekt in het kader van toewijzing van acquisitiegoodwill.

17/37

Page 18: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKENEN SOORTGELIJKE RECHTEN

Overdrachten en buitengebruikstellingen

xxxxxxxxxxxxxxx

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

Mutaties tijdens het boekjaar

53.202

35.121

5.082

992

2.265

58.069

11.987

503

1.511

46.746

11.323

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

Omrekeningsverschillen 99812

Andere wijzigingen -1.48899822

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Omrekeningsverschillen 99832

Andere wijzigingen -1.37099842

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

(+)/(-)

(+)/(-)

18/37

Page 19: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

GOODWILL

Overdrachten en buitengebruikstellingen

xxxxxxxxxxxxxxx

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

3.256

2.382

-1.851

1.405

32

-1.517

897

508

8033

8043

8053

8123P

8073

8053P

8023

8093

8103

8083

8123

212

8113

99813

99823

99833

99843

Overboekingen van een post naar een andere

Omrekeningsverschillen

Andere wijzigingen

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere

Omrekeningsverschillen

Andere wijzigingen

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

19/37

Page 20: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.9.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

xxxxxxxxxxxxxxx

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxxx

206.174

800

1.451

2.405

207.617

800

6.754

2.402

97.609

110.808

91.999

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Omrekeningsverschillen 99851

Andere wijzigingen 2.39799861

Omrekeningsverschillen 99871

Andere wijzigingen 99881

Omrekeningsverschillen 99891

Andere wijzigingen 1.25899901

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

20/37

Page 21: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.9.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

...........................................................................................

336.208

3.049

87.831

252.281

504

504

14.617

87.213

185.843

66.942

256.707

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Omrekeningsverschillen 99852

Andere wijzigingen 85599862

Omrekeningsverschillen 99872

Andere wijzigingen 99882

Omrekeningsverschillen 99892

Andere wijzigingen 1.73299902

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

21/37

Page 22: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.9.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

...........................................................................................

44.169

9.147

3.195

-414

47.611

47

47

5.586

3.134

37.176

10.482

34.927

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

Omrekeningsverschillen 99853

Andere wijzigingen -2.09699863

Omrekeningsverschillen 99873

Andere wijzigingen 99883

Omrekeningsverschillen 99893

Andere wijzigingen -20399903

(-)/(+)

......................................................................

(-)/(+)

(-)/(+)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................................................................

..............................................................................................................

........................................................................................

..............................................................................................................

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

22/37

Page 23: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.9.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

...........................................................................................

WAARVAN:

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

......................................................................

............................................................................................

......................................................................

1.596

1.596

1.009

135

452

1.144

452

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Omrekeningsverschillen 99854

Andere wijzigingen 99864

Omrekeningsverschillen 99874

Andere wijzigingen 99884

Omrekeningsverschillen 99894

Andere wijzigingen 99904

...................................................................... (+)/(-)

...................................................................... (+)/(-)

..................................................................................... (+)/(-)

.....................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................................................

..............................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................... (+)/(-)

.............................................................................. (+)/(-)

........................................................................................ (+)/(-)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................... (+)/(-)

............................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................... (+)/(-)

23/37

Page 24: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.9.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................

..................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

...........................................................................................

2.044

494

189

2.396

1.842

408

188

334

2.062

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Omrekeningsverschillen 99855

Andere wijzigingen 4799865

Omrekeningsverschillen 99875

Andere wijzigingen 99885

Omrekeningsverschillen 99895

Andere wijzigingen 99905

......................................................................

......................................................................

(+)/(-)......................................................................

(+)/(-).............................................................................

(+)/(-)......................................................................................

(+)/(-)......................................................................

(+)/(-)..................................................................................

(+)/(-).......................................................................................

(+)/(-).......................................................................................

(+)/(-).......................................................................................

(+)/(-).......................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

24/37

Page 25: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.9.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

...........................................................................................

376

93

331

331

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Omrekeningsverschillen 99856

Andere wijzigingen 4899866

Omrekeningsverschillen 99876

Andere wijzigingen 99886

Omrekeningsverschillen 99896

Andere wijzigingen 99906

......................................................................

......................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

(+)/(-)......................................................................

(+)/(-)..............................................................................

(+)/(-)........................................................................................

(+)/(-)........................................................................................

(+)/(-)........................................................................................

(+)/(-)........................................................................................

(+)/(-)........................................................................................

(+)/(-)........................................................................................

(+)/(-)........................................................................................

25/37

Page 26: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.10.1

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...........................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS

TOEGEPAST - DEELNEMINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxxx

...........................................................................................

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS

TOEGEPAST - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Omrekeningsverschillen

Overige

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE VAN HET BOEKJAAR.............................................................................................................

...........................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

476

476

-11

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

99951

8631

8551

9994

99212P

(99212)

(8651)

Omrekeningsverschillen 99911

Omrekeningsverschillen 99921

Omrekeningsverschillen 99931

Wijzigingen in het eigen vermogen per einde boekjaar (+)/(-) -899994P

Aandeel in het resultaat van het boekjaar 7899941

Eliminatie van de dividenden m.b.t. deze deelnemingen 99942

Andere wijzigingen in het eigen vermogen 99943

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxx

99211

Wijzigingen in het eigen vermogen per einde boekjaar

465

...........................................................................................

...........................................................................................

26/37

Page 27: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.10.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...........................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxxx

...........................................................................................

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Omrekeningsverschillen

Overige

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE VAN HET BOEKJAAR................................................................................................

...........................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

799

98

701

98

98

701

251

76

19

3

311

8372

8382

8392

8452P

8412

8392P

8362

8432

8442

8422

8522P

8472

8452

8482

8502

8512

8492

8522

8552P

8542

8582

8602

8612

8592

99952

8632

8552

(284)

285/8P

(285/8)

(8652)

Omrekeningsverschillen 99912

Omrekeningsverschillen 99922

Omrekeningsverschillen 99932

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

27/37

Page 28: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.11

STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar 9910P

Wijzigingen tijdens het boekjaar:

Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat 99002 34.350

Andere wijzigingen 99003 -20.631

..........................................................................................................

.......................................................................................................... (+)/(-)

............................................................................................................................ (+)/(-)

186.370 xxxxxxxxxxxxxxx

(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan

het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)

Andere wijzigingen

Dividenden -20.000

Andere -631

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar (9910) 200.089..........................................................................................................

28/37

Page 29: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.12

STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DEVERMOGENSMUTATIEMETHODE

Codes

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 272.31099071P

Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

Afschrijvingen

In resultaat genomen verschillen

Andere wijzigingen

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

9.85799021

99031

-29.49999041

99051

-20.39999061

232.26999071

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99073P

Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

Afschrijvingen

In resultaat genomen verschillen

Andere wijzigingen

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

99023

99033

99043

99053

99063

99073

BoekjaarPOSITIEVE VERSCHILLEN

CONSOLIDATIE

NA TOEPASSING VAN VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99072P

Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

Afschrijvingen

In resultaat genomen verschillen

Andere wijzigingen

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

99022

99032

99042

99052

99062

99072

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99074P

Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

Afschrijvingen

In resultaat genomen verschillen

Andere wijzigingen

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

99024

99034

99044

99054

99064

99074

NEGATIEVE VERSCHILLEN

CONSOLIDATIE

NA TOEPASSING VAN VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

29/37

Page 30: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.13

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN

Leasingschulden en soortgelijke rechten

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige leningen

Leveranciers

Te betalen wissels

Achtergestelde leningen

Totaal van de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Handelsschulden

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Totaal van de schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN

EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Kredietinstellingen

Overige schulden

Financiële schulden

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke rechten

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Totaal van de schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ..................................................

..................................................

..................................................

27.795

1.000

4.666

19.296

2.833

27.795

66.872

4.000

381

54.285

8.206

2.166

2.166

159

69.197

8.500

1.000

7.500

172

8.672

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke rechten

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................................

30/37

Page 31: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.13

Codes Boekjaar

SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD OP DE ACTIVA VAN DE IN DE CONSOLIDATIE

OPGENOMEN ONDERNEMINGEN(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Totaal van de schulden gewaarbord door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de

activa van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9052

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten 9042

9032

Financiële schulden

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke rechten

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

..................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

31/37

Page 32: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.14

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

omzet audio-visueel 188.043 176.627

omzet uitgeefactiviteit 724.616 585.100

Uitsplitsing per geografische markt

omzet België 445.305 441.770

omzet Nederland 467.354 319.957

Totale omzet van de groep in België 99083...............................................................................................................................

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND EN PERSONEELSKOSTEN

Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde

dochterondernemingen

Arbeiders

Bedienden

Directiepersoneel

Bezoldigingen en sociale lasten

Personeelskosten

Pensioenen

344

2.182

25

127

24

1.958

175.983

9.321

156.050

6.491

99621

99622

90921

90911

90931

Gemiddeld personeelsbestand 90901 2.551 2.109

Anderen 90941

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de betrokken

ondernemingen 99081 908 835

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen

Arbeiders

Bedienden

Directiepersoneel

Bezoldigingen en sociale lasten

Personeelskosten

Pensioenen

480

9

1

9

463

35.206

465

36.613

396

99623

99624

90922

90912

90932

Gemiddeld personeelsbestand 90902 489 473

Anderen 90942

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de betrokken

ondernemingen

99082 489 472

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitisng van de andere uitzonderlijke opbrengsten, indien het belangrijke

bedragen betreft

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten, indien het belangrijke

bedragen betreft

herstructureringskost Nederland (geneutraliseerd door uitzonderlijke terugname

reorganisatieprovisie

60.173 0

andere -13 0

32/37

Page 33: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.14

RESULTATEN

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar en het vorig boekjaar

33/37

Page 34: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.15

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

Persoonlijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden

Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of

onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen:

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de in

consolidatie opgenomen ondernemingen, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn

opgenomen

van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen

van derden

Rechten uit verrichtingen:

op rentestanden

op wisselkoersen

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen

op andere gelijkaardige verrichtingen

Verplichtingen uit verrichtingen:

12.395

9149

9217

99087

9218

99086

99088

99089

99091

99090

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa 9219

op rentestanden

op wisselkoersen

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen

op andere gelijkaardige verrichtingen

8.236

99092

99093

99095

99094

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Verplichtingen voortvloeiend uit technische waarborgen verbonden aan reeds gepresteerde verkopen of diensten

Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen

Zie conso 7

Rust- en overlevingspensioenverplichtingen ten gunste van personeelsleden of ondernemingsleiders, ten laste van de in de

consolidatie opgenomen ondernemingen

De personeelsleden en de direktieleden genieten van een aanvullend pensioen, en in geval van overlijden, na pensioenleeftijd van een

aanvullend overlevingspensioen.

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking

van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de ondernemingen die in de

consolidatie als één geheel zijn opgenomen; de financiële gevolgen van deze regelingen voor de ondernemingen die in de

consolidatie als één geheel zijn opgenomen moeten eveneens worden vermeld:

34/37

Page 35: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.17

FINANCIELE BETREKKINGEN MET

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING BoekjaarCodes

Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de consoliderende

onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen, inclusief het bedrag van

de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde toegekende rustpensioenen 10099097

Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming, door de

dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap 99098

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingsadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

4

4

329

406

1

9505

95061

95062

95063

95081

95082

95083

Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd voor de groep

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Andere controleopdrachten

Belastingsadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Bezoldigingen voor de uitoefening van een mandaat van commissaris......................................................................................................................................................................

Bezoldigingen van personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

3479507Bezoldigingen voor de uitoefening van een mandaat van commissaris......................................................................................................................................................................

Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd voor de groep

VERMELDINGEN IN TOEPASSING VAN HET ARTIKEL 133, PARAGRAAF 6 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten hebben betrekking op due diligence werkzaamheden.

35/37

Page 36: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 4.18

IN VOORKOMEND GEVAL, EEN SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN

HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE VAN DE OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE

Boekjaar

Forward contracten 310

Negatieve marktwaarden IRS 4.456

36/37

Page 37: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO€¦ · Omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Afname (toename)

Nr. 0440.653.281 CONSO 7

BIJKOMENDE INFORMATIE

Verplichtingen:

- gecontracteerde uitzendrechten 51.433 k€

- IRS dd 27/12/2004 10.000 k€

- IRS dd 02/10/2007 15.000 k€

- IRS dd 16/07/2010 57.500 k€

- onderhoudcontract zenderpark 325 k€

Belangrijke hangende geschillen:

De geconsolideerde onderneming de Persgroep Publishing NV is sinds 2000 verwikkeld in een geschil

ingesteld door een voormalig directeur-uitgever. De vorderingen lastens de Persgroep Publishing, die in hoofdorde

20.8 mio EUR bedroegen, werden in 2007 door een arbitraal college als ongegrond afgewezen.

Deze sententie werd door een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dd 10/03/2010 gedeeltelijjk vernietigd. Intussen is tegen dit

vonnis een beroepsprocedure lopende.

In de loop van 2007 werd de geconsolideerde onderneming de Persgroep Publishing verwikkeld in een geschil ingevolge

een artikelreeks van HLN over dopinggebruik in het wielerpeleton. De vorderingen lastens (onder meer) de Persgroep

Publishing bedragen in totaal 19.7 mio EUR. Bij vonnis van 15/10/2009 werden de vorderingen jegens de Persgroep Publishing

afgewezen, maar werden (voormalige) redactieleden veroordeeld tot een schadevergoeding van 0,6 mio €. Intussen is in deze

zaak een beroepsprocedure lopende.

Toelichting i.v.m. presentatie van het kapitaal

Het kapitaal dat wordt gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening (16.475 kEUR) stemt niet overeen met wat is

opgenomen in de statutaire jaarrekening van n.v. De Persgroep (190.000 kEUR).

Dit verschil vindt zijn oorsprong in het volgende:

In 1999 verwierf de vennootschap, middels een inbreng in natura, een aantal geconsolideerde deelnemingen aan de toen

geschatte bedrijfseconomische waarde, waardoor het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met 173.525 kEUR.

Teneinde de geconsolideerde cijfers evenwel op een continue en transparante wijze te presenteren en te vermijden dat

er een 'interne' goodwill zou worden gecreëerd in de consolidatie op het niveau van de vennootschap, werden zowel

het kapitaal als de in 1999 ingebrachte deelnemingen herleid naar hun historische waarde.

37/37