FINANCIELE MARKTEN Hoogste inflatie in 14 Oar Articles/2008-2-Finmarkt.pdf Hoogste inflatie in 14...

Click here to load reader

 • date post

  25-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FINANCIELE MARKTEN Hoogste inflatie in 14 Oar Articles/2008-2-Finmarkt.pdf Hoogste inflatie in 14...

 • Inflatie Eurozone

  5,5

  5,0

  4,5

  4,0

  3,5

  3,0

  2,5

  2,0

  1,5

  1,0

  0,5

  '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

  FINANCIELE MARKTEN

  Hoogste inflatie in 14 Oar ECONOMISCH ONDERZOEK BNG

  De aandelenmarkten zijn het nieuwe jaar slecht be- gonnen. De koersen daal- den wereldwijd met ca. 10%. De turbulentie werd — opnieuw — veroorzaakt door de problemen op de kredietmarkten. Ameri- kaanse en in mindere mate Europese banken meldden tegenvallende resultaten als gevolg van forser dan ver- wachte afboekingen op hy- potheken. Diverse Ameri- kaanse banken werden daardoor gedwongen hun vermogen te versterken bij Aziatische geldschieters. Nadat vervolgens de rating van Ambac, een van de grootste obligatieverzeke- raars, onverwachts werd verlaagd, nam het vertrou- wen van beleggers verder af en leken de koersen in een vrije val te komen. Voor de Federal Reserve was dat aanleiding om in te grijpen. De Amerikaanse centrale bank besloot op 22 januari voor het eerst sinds septern- ber 2001 de rente tussen-

  totaal excl. voedsel en energie

  Bron: Reuters EcoWin.

  I 3

  tijds te verlagen met 75 ba- sispunten. Ruim een week nadien werd de rente in de reguliere bijeenkomst van het monetaire comite met nog eens 50 basispunten verlaagd, waarmee de doel- stelling van de Fed Funds rate, de daggeldrente, op 3,0% kwam. In de toelichting op de rente- besluiten verwees de Ameri- kaanse centrale bank naar de verslechtering van de wo- ningmarkt en een verzwak- king van de arbeidsmarkt. De economie blijkt bepaald niet immuun te zijn voor de kredietcrisis. De bezorgd- heid van de Fed betreft met name de kredietverlening. Banken worden als gevolg van de crisis terughouden- der in het verstrekken van kredieten. De centrale bank houdt periodiek enquetes onder banken. Uit de laatste enquete die dateert van ok- tober 2007 blijkt, dat een- vijfde van de Amerikaanse banken hogere tarieven in rekening brengt aan mid-

  delgrote en grote bedrijven en eenzelfde percentage an- dere condities heeft aange- scherpt. De voorwaarden ten aanzien van credit card. leningen zijn weinig veran- derd, maar die voor overige consumptief krediet zijn door een kwart van de re- spondenten aangescherpt. Het lijkt waarschijnlijk, dat de bereidheid tot krediet- verlening sindsdien verder is afgenomen. De bestedin- gen dreigen daardoor onder druk te komen. Dat geldt met name voor de con- sumptie, aangezien huis- houdens nauwelijks sparen. De bedrijfsinvesteringen lo pen in dit verband geringer, aangezien de belans- en winstpositie van niet finan- ciele ondernemingen mo- menteel sterk is. De positie van het Europese bankwezen is overigens gunstiger dan die van het bankwezen in de Verenigde Staten. De afboekingen op hypotheken zijn geringer, waardoor de solvabiliteits- positie van de banken com- fortabel blij ft en acute kapitaalinjecties niet nood- zakelijk zijn. Niettemin neemt ook in de eurolanden bereidheid tot kredietverle- ning af. Banken blijken met name terughoudender in het verstrekken van lenin- gen aan bedrijven. Van de ondervraagde banken zegt per saldo 41% de krediet- voorwaarden in het vierde kwartaal te hebben aange- scherpt. Eenvijfde van de banken heeft de condities voor woninghypotheken aangescherpt. Voor con- sumptief krediet ligt het percentage op 10%. Over de hele linie wordt een afna- me van de kredietvraag ge-

  signaleerd. Vanuit de optiek van de ECB komt een afna-- me niet ongelegen, mits de- ze uiteraard niet te ver door- schiet. De geldhoeveelheid groeit al langere tijd sterker dan gewenst. In december bedroeg de geldgroei 11,5%. Vooral de krediet- verlening aan bedrijven ontwikkelt zich tot nu toe uitbundig: vergeleken met een jaar geleden namen de bedrijfsleningen met 14,4% toe. De hypothecaire kre- dietverlening nam de laatste maanden onder invloed van afvlakkende woninginveste-- ringen af, maar is met onge- veer 7% ook nog sterk. In januari stegen de consu- mentenprijzen met 3,2%, duidelijk boven de doelstel- ling van maximaal 2% die de centrale bank hanteert. De geldontwaarding is zelfs sinds oktober 1993 niet zo hoog geweest! Indien de ECB de rente nu zou verla- gen, dat gaat dat ten koste van haar geloofwaardig- heid. Bovendien blijft de economie groeien, zij het in een wat lager tempo dan rig jaar. jaar. Een versoepeling van het monetaire beleid komt naar onze mening eerst in beeld, indien de conjunctuur sterk zou ver- tragen en de inflatiever- wachtingen dien ten gevol- ge sterk afnemen.

  Afgesloten per 4 fibruari 2008.

  Faas van Heusden

  B&G FEBRUARI 2 0 0 8

  Page 4