Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren...

10
wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in Tongeren. De projecten hebben als doel het verkeer vlotter en veiliger te maken en de leefbaarheid in de stad en de omliggende dorpen te verbeteren. Doorgaand verkeer en vrachtverkeer weghouden uit het centrum Op dit moment rijdt er veel doorgaand verkeer en vrachtverkeer over de wallen. Dit zorgt voor overlast en vermindert de levenskwaliteit in heel de stad. Daarom maken we werk van omleidingswegen die het verkeer rond de stad leiden en niet langs de wallen. Meer ruimte voor fietsers en groen Als het verkeer niet meer door het centrum moet, kunnen we ook de wallen herinrichten. Zo maken we de stad veiliger, mooier en leefbaarder . Nadruk op verkeersveiligheid Op dit moment is de verkeersinfrastructuur in en rond Tongeren niet geschikt voor fietsers en voetgangers. In al deze projecten ligt de nadruk op meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Vlotte verbinding naar de stad Door het drukke verkeer is er geen vlotte verbinding tussen de wijken achter het station en het centrum. In de toekomst wordt de bestaande spoorweg- onderdoorgang autovrij en enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Zo wordt veilig fietsen en wandelen naar en van de stad mogelijk. Verkeer in de stationsomgeving. De Leopoldwal werd in 2012 vernieuwd. Deze onderdoorgang wordt volgens de plannen autovrij. De fietspaden langs de Maastrichtersteenweg.

Transcript of Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren...

Page 1: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren

Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in Tongeren. De projecten hebben als doel het verkeer vlotter en veiliger te maken en de leefbaarheid in de stad en de omliggende dorpen te verbeteren.

Doorgaand verkeer en vrachtverkeer weghouden uit het centrum

Op dit moment rijdt er veel doorgaand verkeer en vrachtverkeer over de wallen. Dit zorgt voor overlast en vermindert de levenskwaliteit in heel de stad. Daarom maken we werk van omleidingswegen die het verkeer rond de stad leiden en niet langs de wallen.

Meer ruimte voor fietsers en groen

Als het verkeer niet meer door het centrum moet, kunnen we ook de wallen herinrichten. Zo maken we de stad veiliger, mooier en leefbaarder.

Nadruk op verkeersveiligheid

Op dit moment is de verkeersinfrastructuur in en rond Tongeren niet geschikt voor fietsers en voetgangers. In al deze projecten ligt de nadruk op meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.

Vlotte verbinding naar de stad

Door het drukke verkeer is er geen vlotte verbinding tussen de wijken achter het station en het centrum. In de toekomst wordt de bestaande spoorweg-onderdoorgang autovrij en enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Zo wordt veilig fietsen en wandelen naar en van de stad mogelijk.

Verkeer in de stationsomgeving.

De Leopoldwal werd in 2012 vernieuwd.

Deze onderdoorgang wordt volgens de plannen autovrij.

De fietspaden langs de Maastrichtersteenweg.

Page 2: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

Aanleg noordoostelijke omleidingsweg: verbinding Bilzersteenweg (N730) met Maastrichtersteenweg (N79)

1a Bilzersteenweg – Baversstraat: gerealiseerd sinds april 2019

1b Baversstraat – Maastrichtersteenweg): voorbereiding uitvoering (uitvoeringsdatum nog niet bekend)

Aanleg zuidoostelijke omleidingsweg: verbinding Maastrichtersteenweg met Luikersteenweg via industriezone Overhaem

• 2020: opmaak definitieve plannen (uitvoeringsdatum nog niet bekend)

Vernieuwing Maastrichtersteenweg (N79)

• 2020: opmaak definitieve plannen (uitvoeringsdatum nog niet bekend)

Vernieuwing wallen (R72)

• 2020: opmaak definitieve plannen (uitvoeringsdatum nog niet bekend)

Geplande mobiliteitsprojecten

Stand van zaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer is de opdrachtgever van al deze projecten. Sommige gaan richting uitvoeringsfase. Andere zitten nog in planningsfase. Een uitvoeringsdatum communiceren van deze projecten is daarom nog niet mogelijk.

Neremweg

De Kevie

DeMotten

Henis

Berg

TONGEREN

1a

1b

3

2

4

Luikersteenweg

Baversstraat

Viséweg

Sint-Truidersteenweg

Wijkstr

aat

Hasseltsesteen

weg

Nieuwe SteenwegMolenweg

Bilz

erst

een

weg

JekerIndustriezone

Overhaem

De Velinx

Moeren-poort

Station

AZ Vesalius Tongeren

Maastrichtersteenweg

N20

N79

N20

N730

N758

N753

N79

R72

Overzichtskaart

noordoostelijke omleidingsweg (deel 1) – gerealiseerd

noordoostelijke omleidingsweg (deel 2)

zuidoostelijke omleidingsweg

herinrichting Maastrichtersteenweg

herinrichting wallen

spoorweg

1a

1b

2

3

4

1 3

4

2

Page 3: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

Wat gebeurt er vóór de eerste spade in de grond gaat?

Voor een weg aangelegd wordt, doorloopt een project verschillende fasen: van het concept, over vergunningen en de aankoop van gronden tot de uiteindelijke uitvoering. Daarom duurt het soms jaren voor een project gerealiseerd wordt. De mobiliteitsprojecten in Tongeren bevinden zich elk in een andere fase.

DE VERSCHILLENDE FASEN IN WELKE FASE ZITTEN DE PROJECTEN?

Maastrichtersteenweg (N79)

Wallen (R72)

Zuidoostelijke omleidingsweg

Noordoostelijke omleidingsweg (deel 2)

Fase 1: Conceptfase

• Opmaak startnota

• Doelstelling project formuleren

• Onderzoek alternatieven en voor- en nadelen

Fase 3: Voorbereiding uitvoering

• Aankoop gronden

• Opmaak fasering werken

• Signalisatie verkeer

• Vergunningsprocedures met bijhorend openbaar onderzoek

• Aanbesteding (keuze aannemer)

Fase 4: Uitvoering

Fase 2: Ontwerpfase

• Opmaak projectnota

• Vertaling principes naar ontwerpplan

• Studie naar milieueffecten (indien noodzakelijk)

• Ontwerp riolering en wegenis

• Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan (indien noodzakelijk)

Noordoostelijke omleidingsweg (deel 1)Uitgevoerd

Page 4: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

De noordoostelijke omleidingsweg

Het eerste deel van de noordoostelijke omleidingsweg loopt van de Bilzersteenweg tot de Baversstraat en is klaar sinds april 2019. Het tweede deel vormt de verbinding tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg.

Molenw

eg

Maastrichtersteenweg

Baversstraat

Bergerstra

at

N79

N758

NO-omleidingsweg

Juff

rouw

enw

eg

Eerste-Meistraat

◀ TONGEREN

MAASTRICHT ▶

AZ Vesalius

1

7

4

3

3

98

5

67

2

Godensteenstraat

NO-omleidingsweg (1b)

kruispunt met Baversstraat

mountainbikepad

grondwal

toegangsweg AZ Vesalius

fiets- en voetgangersbrug Bergerstraat

aansluiting Maastrichtersteenweg

herinrichting fietspaden

kruispunt ‘Eerste Meistraat’

toegankelijke bushalte 'Berg Molenweg'

fietspaden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Waarom een omleidingsweg?

• Verkeer weren uit centrum en stationsomgeving door verbinding tussen Bilzersteenweg en Maastrichtersteenweg.

• Aanpak sluipverkeer in Henis, Hazelereik en Gilliswinhof.

• Verkeersveiligheid en leefbaarheid.

• Betere bereikbaarheid ziekenhuis AZ Vesalius.

Fase 1: Conceptfase

Fase 2: Ontwerpfase

Fase 3: Voorbereiding uitvoering

NO-omleidingsweg(deel 2)

Fase 4: Uitvoering

Waar staan we nu?

Page 5: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

Minder autoverkeer in omliggende wijken

• Noordoostelijke omleidingsweg zorgt voor minder verkeer in Henis, Berg en Hazelereik.

• Belangrijke fietsverbindingen worden veiliger voor fietsverkeer.

Maatregelen voor veilig fietsverkeer

Fietsbrug Bergerstraat

• Fietsbrug over 2de deel noordoostelijke omleidingsweg.

• Vlot en veilig van Berg naar centrum.

Vrijliggende fietspaden langs

1ste deel noordoostelijke omleiding

• Fietspaden door een groene buffer langs beide kanten gescheiden van de rijweg.

• Veilige fietsoversteekplaatsen: ter hoogte van Bodemweg/Henisstraat en kruispunt met Bilzersteenweg.

Vrijliggende fietspaden langs de noordoostelijke omleidingsweg

Veilige verbinding tussen 'Achter de Statie', de Kevie en het stadscentrum

• Onderdoorgang station in toekomst enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

• Beveiligde fietsoversteekplaats Oude Blaarstraat.

• Nieuwe fietsverbinding Beemdstraat-Oude Blaarstraat.

1a + 1b Noordoostelijke omleidingsweg

2 Zuidoostelijke omleidingsweg

Page 6: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

Voorgeschiedenis van de zuidoostelijke omleidingsweg

De Kevie

N758

Blaarstraat

Beem

dstraat

Moeren-poort

Sport ple

inst

raat

Industriezone Overhaem

Station

TONGEREN

De Jeker

Elderseweg - B

ave

rstr

aat

Oude Blaarstraat

N79

Maastrichtersteenweg

Mogelijke scenario's

scenario omleidingsweg via Kevie

scenario omleidingsweg langs de spoorweg

Neremweg

StadsparkDe Motten

Twee mogelijke scenario’s

• 2014: twee mogelijke scenario’s omleidingsweg Maastrichtersteenweg-Overhaem vastgelegd:

• Scenario 1: tracé langs De Kevie.

• Scenario 2: tracé langs Maastrichtersteenweg.

• 2017: milieueffectenrapport over tracé langs De Kevie:

• negatieve impact scenario 1 op habitat De Kevie.

• 2018-2020: verdere uitwerking scenario 2 volgens Gewestplantracé (1977).

Page 7: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

De zuidoostelijke omleidingsweg

Waarom een omleidingsweg?

• Zwaar vrachtverkeer richting Overhaem rijdt momenteel via de wallen.

• Omleidingsweg maakt op termijn vernieuwing van wallen en stationsomgeving mogelijk.

• Verbetering leefbaarheid op Wijkstraat, Dijk, Leopoldwal en Moerenpoort: geen vrachtverkeer, enkel bestemmingsverkeer.

• Groene verbinding tussen De Kevie en centrum verder doorgetrokken: openleggen van de Jeker (gerealiseerd in 2019).

De zuidoostelijke omleidingsweg vormt de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg en de Luikersteenweg, via industriezone Overhaem.

De Kevie

StadsparkDe Motten

N79

N758

Blaarstraat

Maastrichtersteenweg

Beem

dstraat

Moeren-poort

Sport ple

inst

raat

1

4

3

2

6

5

Industriezone Overhaem

Station

TONGEREN

De Jeker

Elderseweg - B

ave

rsst

raat

Oude Blaarstraat

Neremweg

ZO-omleidingsweg

nieuwe spoorwegonderdoorgang

fietsers en voetgangers via bestaande onderdoorgang

nieuwe weg voor verkeer richting centrum

nieuwe fietsverbinding

oversteekplaats voor fietsers en voetgangers

aansluiting kruispunt Neremweg - Overhaemlaan

fietspaden

1

2

3

4

5

6

Fase 1: Conceptfase

Fase 2: Ontwerpfase

Fase 3: Voorbereiding uitvoering

ZO-omleidingsweg

Fase 4: Uitvoering

Waar staan we nu?

Page 8: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

Fase 1: Conceptfase

Fase 2: Ontwerpfase

Fase 3: Voorbereiding uitvoering

Maastrichtersteenweg

Fase 4: Uitvoering

Vernieuwing Maastrichtersteenweg

Wegen en Verkeer plant de vernieuwing van de Maastrichtersteenweg (N79) tussen de Viséweg en de Jaminéstraat.

Veiliger verkeer en meer leefbaarheid

• Belangrijke toegangsweg naar Tongeren.

• Grondige vernieuwing noodzakelijk voor leefbaarheid omgeving.

• Veilige fietspaden en een kwalitatieve inrichting.

• Invulling van parkeerbehoeften in de omgeving.

• Aanleg gescheiden riolering.

De Kevie

BergBaversstra

at

Viséweg

Gilliswinhof

AZ Vesalius Tongeren

N758

N79

TONGEREN

Moeren-poort

Station

St-Antoniu

sstr.

Hazelereik

Molenw

eg

Eerste-Meistr.

Blaarstraat

Maastrichtersteenweg

Eld

erse

weg

MAASTRICHT ▶

Maastrichtersteenweg

vernieuwing Maastrichtersteenweg

aanleg noordoostelijke omleidingsweg

zuidoostelijke omleidingsweg

wallen rond Tongeren

Waar staan we nu?

Page 9: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

Vernieuwing wallen

De vernieuwing van de wallen is afhankelijk van de realisatie van de omleidingswegen. Dit project zal de komende jaren worden voorbereid. Een mogelijke uitvoeringsdatum is momenteel nog niet bekend.

DeMotten

Wijkstraat

Hasseltsesteen

weg

Station

N79

N79

N20

N20

N758N730

De Kevie

AmbiorixOLV

BasiliekLeopoldw

al

De Jeker

R72

De Velinx

Moeren-poort

Wallen rond Tongeren

vernieuwing Maastrichtersteenweg

zuidoostelijke omleidingsweg

wallen rond Tongeren

Vernieuwing pas mogelijk na aanleg omleidingswegen

• Omleidingswegen houden doorgaand verkeer en vrachtverkeer weg van de wallen: voorwaarde voor vernieuwing.

• Vernieuwing noodzakelijk voor leefbaarheid in stadscentrum:

• meer ruimte voor veilige fietsverbinding en voetpaden.

• veiligere en eenvoudigere inrichting kruispunten met slimme verkeerslichten.

• meer ruimte voor groen.

• aanleg gescheiden riolering.

• aanleg van toegankelijke bushaltes.

Fase 1: Conceptfase

Fase 2: Ontwerpfase

Fase 3: Voorbereiding uitvoering

Wallen (R72)

Fase 4: Uitvoering

Waar staan we nu?

Wegen en Verkeer plant de vernieuwing van de wallen rond Tongeren tussen de Jaminéstraat en de Wijkstraat.

Page 10: Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland in ...€¦ · wegenenverkeer.be/tongeren Vlotter en veiliger verkeer in Tongeren Er staan verschillende mobiliteitsprojecten gepland

wegenenverkeer.be/tongeren

Vragen of opmerkingen? Kleef ze hier.