Eéndaagse behandeling van Acute- of …...traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van...

of 7 /7
PATIËNTEN INFORMATIE Eéndaagse behandeling van Acute- of Posttraumatische stressstoornis (PTSS) Expertisecentrum voor behandeling van Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Embed Size (px)

Transcript of Eéndaagse behandeling van Acute- of …...traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van...

Page 1: Eéndaagse behandeling van Acute- of …...traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van mensen of plaatsen die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis. • Negatieve

PATIËNTEN INFORMATIE

Eéndaagse behandeling van Acute- of

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Expertisecentrum voor

behandeling van

Posttraumatische stressstoornis

(PTSS)

Page 2: Eéndaagse behandeling van Acute- of …...traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van mensen of plaatsen die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis. • Negatieve

Symptomen PTSSEr is sprake van een PTSS als u de volgende symptomen vertoont:

• Herbelevingen aan de traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld in de vorm van zich onverwachtopdringendeherinneringen,nachtmerries,offlashbacks.

• Aanhoudende vermijding van prikkels die geassocieerd worden met de traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van mensen of plaatsen die doenherinnerenaandetraumatischegebeurtenis.

• Negatieve veranderingen in cognities (gedachten, opvattingen en ideeën) en stemming,gerelateerdaandetraumatischegebeurtenis.Voorbeeldenhiervan zijn: overmatige schuldgevoelens over de traumatische gebeurtenis, toegenomen interesseverlies, of overdreven negatieve overtuigingen over zichzelf, andere mensenofdewereld.

• Hyperarousalenreactiviteit,gerelateerdaandetraumatischegebeurtenis. Dit betreft bijvoorbeeld overmatige waakzaamheid, prikkelbaarheid en sterke schrikreacties.

PSYTRECPSYTREC | Psychotrauma Expertise Centrum richt zich exclusief op de behandeling vanPosttraumatischestressstoornis(PTSS).HaaruniekeINTENSIVE8® behandelprogramma biedt een combinatie van effectieve behandelmethoden: Exposure,EMDR,hetActiverendSport-enBewegingsprogrammaenPsycho-Educatie.De behandeling is intensief en compact, bestaat uit één dag en is gericht op het behandelenvaneenacute-ofeenposttraumatischestressstoornis.Gecombineerdmet een innovatief therapeut-rotatiesysteem realiseert PSYTREC goede behandelresultaten.

Acute stressstoornis of PTSS?Als personen een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed hebben verwerkt, ontstaanpsychischeklachtenbehorendbijeenPTSS.PTSSkaniedereentreffenenkanzeerinvaliderendzijn.

EenacutestressstoornisenPTSSlijkenopelkaar,maartochzijnerverschillen.Dieverschillen zitten voornamelijk in het moment van aanvang van de klachten en de duurvandeklachten.Desymptomenvaneenacutestressstoornistredenmeteenofkortetijdnadetraumatischegebeurtenisop.Deklachtenzijnvankorte(re)duur;vanenkeleurentoteenpaardagen,maximaalvierweken.DediagnosePTSSkanofficieelpaswordenvastgesteldalsdeklachtenvierwekenoflangeraanhouden.

Symptomen Acute stressstoornis Niet iedereen die een traumatische gebeurtenis meemaakt, ontwikkelt een acute stressstoornis.Demeestemensenrakenwel‘vanslag’doordegebeurtenis(sen),maarnietiedereenontwikkeltklachten.

Er is sprake van een Acute stressstoornis als u de volgende symptomen vertoont:

•Herbelevingen,zoalsnachtmerriesenflashbacks;•Hetonvermogenompositieveemotiesteervaren,zoalsgelukofvoldoening;•Dissociatievesymptomen,zoalshetgevoelineenwaasteleven;•Vermijding,bijvoorbeeldvandeherinneringen;•Arousal-symptomen,zoalsslaapproblemen,snelschrikkenenwaakzaamzijn.

• 1dagbehandeling;• Onlineviabeeldbellen;• Combinatie van traumaverwerking, Activerende Sport en Beweging en Psycho- Educatie;

• Aangetoondeffectief.

Page 3: Eéndaagse behandeling van Acute- of …...traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van mensen of plaatsen die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis. • Negatieve

Exposure Therapie (individueel) Bij PSYTREC wordt er zowel gewerkt met Imaginaire Exposure als met Exposure in Vivo,vaakincombinatie.

Bij Imaginaire Exposurehaaltueenspecifieketraumatischeherinneringtotindetailop.Uverteltprecieswatuisoverkomen,vooraldemeest

moeilijkemomenten.Diemoeilijkemomentenwordensteedsherhaald.Opdezemanier ontdekt u dat u aan de ervaring kunt denken en erover kunt praten, zonder daterietsrampzaligsgebeurt.Daardoorzaldeangstafnemen.

Bij Exposure in Vivo wordt u blootgesteld aan triggers aan de traumatische gebeurtenis.Triggerszijnalledingendieuzintuiglijkwaarkuntnemendieuherinnerenaandetraumatischegebeurtenis,enzodoendeangstbijuopwekken.Door de confrontatie met deze triggers aan te gaan, en te ervaren dat waar u bang voorbentnietgebeurt,zaldeangstvoordezetriggersafnemen.

EMDR Therapie (Individueel)Bij EMDR-therapie vraagt uw therapeut u terug te denken aan de traumatische gebeurtenis en bekijkt met u welk moment in deze herinneringhetnaarsteisvooruomonderogentekomen.Ophetmoment dat u dit moment in gedachten neemt, leidt de therapeut u tegelijkertijd af door het maken van een set met vingerbewegingen voor

uwgezicht.Zonodigkanerextraafleidingtoegepastworden,bijvoorbeelddoorhetluisterennaarklikjesineenkoptelefoonofhetuitvoerenvananderegeheugentaken.Naelkesetvraagtdetherapeutaanuwaterbijuopkomt.Ditkunnengedachtenofbeeldenzijn,maarookgevoelensoflichamelijkesensaties.Desetsleidenertoedatdeherinneringminderemotioneleladingvoorukrijgt.Hetdoelisdatukuntterugdenkenaandetraumatischeherinnering,zonderdatditspanningbijuoproept.

EMDR werkt omdat het ophalen van een traumatische herinnering geheugencapaciteit vraagt.Ophetmomentdatuwgeheugentegelijkertijdbelastwordtmetafleidendetaken, zoals het volgen van vingerbewegingen, kan de traumatische herinnering niet meerzolevendigvastgehoudenwordeninhetgeheugen.Daardoorkrijgtuderuimteomeennieuwebetekenistegevenaandetraumatischeherinnering.

Wat houdt de 1-daagse online INTENSIVE8® behandeling in?PSYTREC biedt een online 1-daags INTENSIVE8® behandelprogramma, waarin u behandeldwordtvooruwAcutestressstoornisofPTSS.Debehandelmethodendieworden toegepast zijn Exposure therapie, EMDR-therapie, het Activerend Sport- en BewegingsprogrammaenPsycho-Educatie.Dezevolledige1-daagseINTENSIVE8®

behandelingvolgtudoormiddelvanonlinebeeldbellen.

Herbeleving vs. Herinnering Na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kunnen er meerdere klachten optreden.NietelkepsychischeklachtduidtopPTSS.Eenherbelevingisbijvoorbeeldietsandersdaneen(nare)herinnering.Kenmerkendaaneenherbelevingisdatuhiergeen controle over heeft: de beelden dringen zich aan u op en het lukt u niet deze beeldenaandekanttezettenenaanietsanderstedenken.Verdergaanherbelevingenoverspecifiekemomenten,zijnzesteedshetzelfde,roepenzeangstopenzijnzezintuigelijk:uziet,voelt,ruikt,hoort,proeftweerprecieszoalshettoenwas.Eennareherinnering is meer algemeen en uit zich vaak meer in piekeren, het gaat steeds over anderevoorbeeldenenroepenvooraldeemotieswoedeenverdrietop.

Als er vooral sprake is van nare herinneringen en piekeren, is onze behandeling niet geschikt.Alservooralsprakeisvanherbelevingenenangstisonzebehandelingzeergeschikt.

Moeite met in slaap vallen?

Paniekaanvallen?Snel

geïrriteerd?

Zweten, trillen

of verlamd raken van

angst?

Durft u sommige

dingen niet meer te doen?

Geen zin meer om iets te

doen?

Flashbacks?

Altijd op uw hoede zijn?

Nare gedachten die maar niet verdwijnen?

Spanning en onrust in uw

lijf?

Page 4: Eéndaagse behandeling van Acute- of …...traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van mensen of plaatsen die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis. • Negatieve

Dagindeling 1 daagse behandeling

07.30-08.00uur Psycho-Educatie 1

08.00-09.30uur Behandelsessie Exposure

09.30-11.00uur Bewegen 1

11.00-11.15uur Psycho-Educatie 2

11.15-12.45uur Bewegen 2

12.45-13.15uur Lunch

13.15-13.45uur Psycho-Educatie3

13.45-15.15uur Behandelsessie EMDR

15.15-16.45uur Bewegen3

16.45-17.00uur Psycho-Educatie4

17.00-18.30uur Bewegen4

18.30-19.15uur Avondeten

19.15-21.45uur Psycho-Educatie5

Activerend Sport-& Bewegingsprogramma (plenaire instructie)

Het Activerend Sport- & Bewegingsprogramma is een belangrijk onderdeel vanuwbehandeling.Uitwetenschappelijkonderzoekisgeblekendatbewegingheteffectvandetraumabehandelingkanversterken.Daarnaastleert u in het Activerend Sport- en Bewegingsprogramma uw eigen grenzenteverkennenenweervertrouwentekrijgeninuwlijf.Het

ActiverendSport-&Bewegingsprogrammavindtzoveelmogelijkbuitenplaats.Laagintensieve beweging, zoals wandelen, yoga en rustige activiteiten wordt afgewisseld methogerintensievebeweging,bijvoorbeeld(snel)fietsen,fitnessenhardloopvormen.Het programma wordt in overleg aangepast aan uw persoonlijke conditie en lichamelijkebeperkingen.Zodoendekunnenookmensenmeteenfysiekebeperkingmeedoen.

Psycho-Educatie (plenaire instructie) Tijdens Psycho-Educatie krijgt u voorlichting over PTSS en de effecten daarvanopuwdagelijksleven.GedurendededagvindenerkortePsycho-Educatie momenten plaats, waarin u voorlichting krijgt over bepaaldethema’somtrentPTSSenuwbehandeling.’sAvondsvindtereen langere, verdiepende Psycho-Educatie plaats, waar onderwerpen zoals

vermijdingsgedrag, comorbide klachten en terugkeer naar het dagelijks leven aan bod komen.HetdoelvanPsycho-Educatieisomualshetwareuweigentherapeuttelatenworden.Metbehulpvandeopdrachtenindewerkmapdieuvanonsontvangt,krijgt u meer inzicht in uw eigen klachten en leert u handvatten om deze aan te pakken.

Page 5: Eéndaagse behandeling van Acute- of …...traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van mensen of plaatsen die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis. • Negatieve

AanmeldenAanmelden voor de 1-daagse INTENSIVE8® behandeling kan via www.PSYTREC.nl.Opdehomepagevindtumeerinformatieoverhet1-daagsebehandelprogramma.Ukuntzicheveneenstelefonischaanmeldenvia+31(0)85-3034444ofpere-mailviainfo@psytrec.com.Vermeldduidelijkdatuwbehandelvraaggerichtisophet1-daagseINTENSIVE8® behandelprogramma.

VerwijsbriefUheeftdaarnaasteenverwijsbriefnodigvanuwhuisarts,behandelaar(psycholoog of psychiater) of bedrijfsarts om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering

Van aanmelding tot afronding behandelingPSYTREC streeft er naar binnen één week na uw aanmelding een uitgebreide telefonischescreeningenintakegesprekmetuinteplannen.HierbijmaaktPSYTRECgebruikvanbeeldbellen(ZOOMofTherapieland).Deinsteekisdatudaarnabinnen één week het 1-daagse INTENSIVE8® behandelprogrammakuntvolgen.Uiteraardhangendezewachttijdenafvandevraagnaarhet1-daagseINTENSIVE8®

behandelprogramma.

EvaluatieUwklachtenwordenvoorennadebehandelinggemeten.ZosteltPSYTREChetbehandelresultaatvast.Naéénweekvindtereenevaluatiegesprekplaatswaarinderesultatenbesprokenworden.Ukrijgttijdensditgesprekookeenopmaatgesnedenadviesvoornauwbehandeling.

Bekijkdeonderstaandereactiesdiesomsontstaannaeentraumatischegebeurtenis.Deze vragenlijst gaat over uw persoonlijke reactie op de traumatische gebeurtenis die uheeftmeegemaakt.

GeefaanmetJaofNeeofutenminste 2 maal in de afgelopen week het volgende heeft ondervonden:1.Verontrustendegedachtenofherinneringenaandegebeurtenisdieinuwhoofdopkomentegenuwwilin.

Ja/Nee

2.Verontrustendedromenoverdegebeurtenis. Ja/Nee

3.Ugedragenofuvoelenalsofdegebeurtenisopnieuwplaatsvindt. Ja/Nee

4.Vanstreekrakendoordingendieuaandegebeurtenisherinneren. Ja/Nee

5.Lichamelijkereacties(zoalssnellehartslag,steenindemaag,zweten,duizeligheid)wanneeruherinnerdwordtaandegebeurtenis.

Ja/Nee

6.Moeilijkinslaapkunnenkomenoftevroegwakkerworden. Ja/Nee

7.Geïrriteerdheidofwoedeaanvallen. Ja/Nee

8.Moeitehebbenmetconcentreren. Ja/Nee

9.Verhoogdbewustzijnvanmogelijkegevarenvooruzelfenanderen. Ja/Nee

10.Gespannenzijnofschrikkenvanietsonverwachts. Ja/Nee

ScoringJa=1punt,Nee=0puntenHeeftueentotaalscorevan6ofhogeropdezevragenlijst,danishetmogelijkdatulastheeftvanAcutestresstoornisofPTSS.

¹ Trauma Screening Questionnaire (Brewin, 2001). Vertaling: M.Olff (2005).

Dezelftestkannimmerdediagnosevaneenarts/psychiaterofpsycholoogvervangen.Het kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kan zijn van Acute stressstoornisofPTSS.Ditzelfdegeldtookvoordesymptomen.

ZelftestSomsmakenmensenzeeringrijpendegebeurtenissenmee. De mogelijkheid ontstaat dat u deze traumatische gebeurtenis niet goed kunt verwerken en Acute StresstoornisofPTSSontwikkelt.DoormiddelvanonderstaandezelftestPTSSkuntuzelfaleeneersteinschattingmakenofeendergelijkestoornisbijuvantoepassingis.

Page 6: Eéndaagse behandeling van Acute- of …...traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van mensen of plaatsen die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis. • Negatieve

KostenDe 1-daagse online INTENSIVE8® behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met de zorgverzekeraarheeftafgesloten).Ditbetekentdatdepatiënthetwettelijkverplichteeigenrisico(2020:€385,-)betaalt.Indiendepatiënteenhogereigenrisicometzijn/haarzorgverzekeraarheeftafgesproken,kunnendekostenhogerzijn.Hetintakeprocesiseenonderdeelvandebehandelingenvaltookonderheteigenrisico.Houd er dus rekening mee dat bij verzekerde zorg uw Eigen Risico in de meeste gevallenvolledigwordtaangesproken,ookalseralleeneenintakewordtgedaan.

VoorlichtingIndien u meer wilt weten over bijvoorbeeld PTSS, aanmelding, de1-daagse INTENSIVE8® behandeling of wetenschappelijk gefundeerde behandelresultaten, dan kuntucontactopnemenmethetCentraalInformatieBureauvia085-3034444.

© Mei 2020, PSYTREC

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvanPSYTREC.

Page 7: Eéndaagse behandeling van Acute- of …...traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermijden van mensen of plaatsen die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis. • Negatieve

WWW.PSYTREC.NL

[email protected]

085 – 303 4444

Versiedatum:mei2020/2002-002

Op basis van wetenschappelijk onderzoek worden de INTENSIVE8®

behandelprogramma’s(1,4of8-daagsebehandelingen)aangescherptomeenzohoogmogelijkekwaliteittebieden.HetINTENSIVE8® behandelprogramma is uniek in de wereld en staat onder toezicht van:

• prof.dr.A.deJongh,UniversiteitvanAmsterdam• prof.dr.A.vanMinnen,RadboudUniversiteitNijmegen

PSYTRECisin2014opgerichtdoorprof.dr.AgnesvanMinnenenprof.dr.AddeJongh.Deredenvanhuninitiatiefwas:

PSYTREC biedt een kort en intensief behandelprogramma dat op wetenschappelijk onderzoekisgebaseerdengoederesultatenoplevert.

het bieden van de meest uitgebalanceerde behandeling voor mensen met zeer ernstigePTSSklachten;het bieden van een oplossing voor de lange wachttijden waar patiënten met PTSS meewordengeconfronteerd.

BEHANDELCENTRUM WEERTKazernelaan1016006SPWeert

BEHANDELCENTRUM BILTHOVENProfessor Bronkhorstlaan 23723MBBilthoven