De volgende generatie medicijnen voor hersenziekten

of 28 /28
NEUROBASIC PHARMAPHENOMICS De volgende generatie medicijnen voor hersenziekten

Embed Size (px)

description

ersenziekten scoren in de overlijdensstatistieken ver onder kanker en hart- en vaatziekten. Daardoor wordt de impact van aandoeningen aan de hersenen nogal eens onderschat. Terwijl vrijwel iedereen in zijn leven ooit – zelf of in zijn omgeving – te maken krijgt met een hersenaandoening, volgens de Hersenstichting. De invloed op kwaliteit van leven, de behandelkosten en het ziekteverzuim als gevolg van ziektes als depressie, epilepsie, autisme en schizofrenie is immens. Bovendien blijkt het enorm moeilijk om goed werkende medicijnen tegen hersenziekten te ontwikkelen.Binnen het onderzoeksconsortium NeuroBasic Pharmaphenomics is een methode ontwikkeld om adequaat en gericht een stof te ontwikkelen die epileptische aanvallen onderdrukt of schizofrenie bestrijdt. In de uitgave ‘De volgende generatie medicijnen voor hersenziekten’ lees je alles over de zoektocht naar nieuwe medicijnen voor ingewikkelde hersenziekten.

Transcript of De volgende generatie medicijnen voor hersenziekten

 • NEUROBASIC PHARMAPHENOMICS

  De volgende generatie medicijnen voor hersenziekten

 • Amsterdam 2016

  De volgende generatie medicijnen voor hersenziektenNEUROBASIC PHARMAPHENOMICS

 • NEUROBASIC

  InhoudVoorwoord 3

  Medicijnen ontwikkelen voor hersenziekten 4

  NeuroBasic in vogelvlucht 6

  Schizofrenie behandelen begint bij begrip 8

  Muizen met epilepsie 13

  Ingenieuze apparatuur maakt hersenonderzoek makkelijker 16

  Het is geen automatisme; soms word je teleurgesteld 22

  NeuroBasic partners 24

  Colofon 25

  Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met Kennislink.nl, d populairwetenschappelijke website

  voor het Nederlandse taalgebied. Voor meer actuele informatie en nieuws over onderwerpen in dit boek, raad-

  pleeg de partnerpagina van NeuroBasic: http://www.kennislink.nl/partners/neurobasic-pharmaphenomics,

  of het thema: www.kennislink.nl/thema/ziek-brein

  Voor meerinformatie klik op de links en de ikonen

 • NEUROBASIC

  Voorwoord

  Voor U ligt een fraai boek over de baanbrekende

  resultaten die zijn geboekt binnen het LSH-FES-

  project NeuroBasic. LSH staat voor Life Sciences

  & Health, oftewel de toepassing van de levens-

  wetenschappen voor onze gezondheid, en FES

  voor Fonds Economische Structuurversterking,

  de zogenoemde aardgasbaten.

  NeuroBasic begon zijn activiteiten in 2010, na goed-

  keuring door de Nederlandse overheid van een over-

  koepelend voorstel. Dit voorstel werd ingediend door

  een combinatie van vele partners waaronder kleine

  en middelgrote bedrijven, multinationals, universi-

  taire en medische onderzoeksgroepen, patintenor-

  ganisaties, en de ministeries van VWS, OCW en EZ.

  De FES-subsidie werd ingezet om tot een publiek-

  private samenwerkingsverband te komen: tegen

  elke euro subsidie van de overheid werd ook een

  euro door de partners genvesteerd. Na zes jaar hard

  werken zijn de resultaten direct inzetbaar voor

  patinten, danwel kunnen ze worden gebruikt voor

  onderzoek dat heel dicht bij patinten staat. Hiermee

  heeft het consortium aangetoond dat het de onder-

  zoeksgelden optimaal heeft ingezet om bij te dragen

  aan het verbeteren van de nationale gezondheid, en

  voor het aanjagen van de economische bedrijvigheid

  in Nederland.

  Veel van deze resultaten vindt u terug in dit boek,

  waarbij u zich keer op keer zult kunnen verwonderen

  over de laatste ontwikkelingen in dit boeiende vak-

  gebied. Ik wens u dan ook veel leesplezier!

  Herman Verheij

  L S H - F E S S E C T O R C O R D I N A T O R

  NeuroBasic PharmaPhenomics heeft doorgepakt

  waar NeuroBSIK MousePhenomics, eveneens gefi-

  nancierd uit FES-geld, is gestopt. MousePhenomics

  leverde gestandaardiseerde methoden om hersen-

  ziekten te kunnen meten aan een muismodel. Voor

  ons lag de uitdaging om met dat enorm krachtige

  onderzoeksgereedschap medicijnen te ontwikkelen

  die daadwerkelijk ingrijpen op de genetische oorzaak

  van hersenziekten zoals schizofrenie, epilepsie en

  depressie.

  MousePhenomics was voor ons bovendien het

  bewijs dat de kruisbestuiving tussen wetenschap en

  bedrijfsleven die FES beoogde, goed werkte en zowel

  in termen van wetenschappelijke progressie als

  valorisatie en economische spin-off goede resultaten

  behaalde. Zowel patint als economie zijn winnaar.

  De patint omdat we nu zicht hebben op medicijnen

  tegen zeker vijf hersenziekten. De economie omdat

  we de standaard hebben kunnen zetten in muis-

  modellen voor hersenonderzoek, met een florerende

  commercile spin-off.

  Het is alleen jammer dat FES geen verstandig gevolg

  heeft gekregen. Het is zeer de moeite waard, zowel

  voor patinten als voor onderzoekers, om ook het

  effect op sociaal gedrag van ontworpen medicijnen

  in een proefdiermodel te kunnen onderzoeken.

  Daardoor zou je een nog betere simulatie van

  hersenziekten in een model kunnen krijgen. Met

  het stopzetten van de FES-regeling enerzijds, en

  het telkens verscherpen van het toezicht op het

  gebruik van proefdieren anderzijds, is de kans op

  een NeuroBasic SocioPhenomics zeer klein.

  Chris de Zeeuw

  P R O G R A M M A D I R E C T E U R E N H O O G L E R A A R N E U R O W E T E N S C H A P P E N E R A S M U S U N I V E R S I T A I R M E D I S C H C E N T R U M R O T T E R D A M

  3

 • NEUROBASIC

  Behalve een onderschatte impact hebben die hersen-

  ziektes nog iets gemeen: er bestaat geen medicijn

  tegen. Maar dat gaat veranderen, als het aan het

  NeuroBasic consortium ligt. Het consortium

  ontwierp een methode waardoor je adequaat en

  gericht een stof kunt ontwikkelen die epileptische

  aanvallen onderdrukt of schizofrenie bestrijdt.

  Het grote probleem bij hersenziektes is dat medi-

  cijnen op geen enkele manier te testen waren. De

  geschiedenis telt tal van ethisch onverantwoorde

  experimenten waarin mensen als proefkonijn

  werden gebruikt. In de farmacologie is het testen op

  proefdieren de regel, maar omdat niemand kon ver-

  tellen of een muis schizofreen is of niet, laat staan

  schizofrenie bij muizen kon veroorzaken, was het

  ontwikkelen van een medicijn voor een hersenziekte

  een hachelijke onderneming.

  In een voorloper van NeuroBasic, hebben we een

  methode ontwikkeld om muizen heel specifiek dt

  genetische defect te bezorgen dat bij mensen tot een

  hersenziekte leidt, vertelt programmadirecteur en

  hoogleraar Neurowetenschappen Chris de Zeeuw.

  Vervolgens hebben we heel nauwkeurig vastgelegd

  hoe een muis zich afwijkend gedraagt bij de ver-

  schillende hersenziekten. Dat is nodig. Bij ziekten

  als kanker of hart- en vaatziekten kun je vaak op

  cellulair niveau zien wat er mis is en of je genees-

  middel iets heeft gedaan. Bij hersenziekten moet

  je dat afleiden uit het gedrag van een proefdier.

  Om het muisgedrag te kunnen vastleggen was veel

  innovatie nodig: een methode om naar behoefte

  genen aan of uit te kunnen zetten, testjes die zorg-

  vuldig meten in hoeverre een proefdier lijdt aan de

  aandoening die door de genetische mutatie zou

  moeten zijn veroorzaakt, en een registratiesysteem

  dat van honderden muizen tegelijk het gedrag kan

  vastleggen en analyseren.

  Medicijnen ontwikkelen voor hersenziekten

  Hersenziekten scoren in de overlijdensstatistieken ver onder kanker en hart-

  en vaatziekten. Daardoor wordt de impact van aandoeningen aan de hersenen

  nogal eens onderschat. De invloed op kwaliteit van leven, de behandelkosten

  en het ziekteverzuim als gevolg van ziektes als depressie, epilepsie, autisme

  en schizofrenie is immens.

  Introductie

  tekst: Ren Rector beeld: Parkers

  4

 • NEUROBASIC

  NeuroBasic startte met iets wat nog geen weten-

  schappelijk onderzoeker eerder had gehad: een

  proefdiermodel waarop je kan testen. De Zeeuw:

  Nederland was de enige locatie waar je zoveel

  wetenschappers van zoveel verschillende disciplines

  dicht bij elkaar hebt. Er zitten mensen tussen met

  veel verstand van gedrag, van hersenen, zenuwen,

  het limbische systeem, van software, van techniek

  om in hoog tempo muizen te screenen zonder stress

  te veroorzaken. Elders in de wereld krijg je de exper-

  tise niet voldoende bij elkaar, niet in de academische

  wereld en niet bij de farmaceutische industrie.

  Het was een begin. Met een zieke muis in de hand

  was de grote uitdaging binnen NeuroBasic om werk-

  zame stoffen te ontwerpen voor medicijnen. Daarna

  volgde de test op proefdieren, en werd duidelijk

  of een medicijn in de dop ook doet wat het moet

  doen. De volgende stap was om duidelijk te

  krijgen waarom het medicijn bij de muis wel of

  niet werkte. Soms moesten de onderzoekers terug

  naar de tekentafel.

  De laatste stap voor de klinische tests begonnen,

  was misschien wel de spannendste. Want een epi-

  leptische muis kunnen behandelen is n ding. Of

  het middel ook bij mensen werkt, is altijd nog maar

  de vraag. We lijken op muizen. Maar we hadden al

  eerder gezien dat ook al grijpt een middel in op de

  synthese van n bepaald eiwit en is die synthese bij

  de muis gelijk aan die bij de mens, er toch verschil-

  len zijn in wat het lichaam doet met een medicijn,

  of met het eiwit, stelt De Zeeuw. Daarom blijft het

  spannend tot de laatste klinische trials zijn afgerond.

  Maar hij acht de kans groot dat NeuroBasic niet

  alleen het proefdieronderzoek naar een nieuw

  niveau heeft getild, maar dat het ook medicijnen

  gaat opleveren tegen autisme, neurofibromatose1,

  tubereuse sclerose2, epilepsie en schizofrenie.

  1 Neurofibromatose is het erfelijk onvermogen neurofibromine aan te maken, met zeer uiteenlopende kenmerken, varirend van caf-au-lait-vlekken tot leerproblemen.

  2 Tubereuse sclerose is meestal een mutatie, met uiteenlopende gevol-gen zoals epilepsie, autisme, een verstandelijke handicap, huidaandoe-ningen en nieraandoeningen.

  Medicijn********

  5

 • NEUROBASIC

  NeuroBasic in vogelvluchtHet ontwikkelen van medicijnen voor hersenziekten lukte nooit

  goed, omdat hun werkzaamheid pas wordt aangetoond in het

  gedrag. Daardoor was ontwikkeling een kwestie van trial and error.

  1 In de zaad- en eicellen genetische mutaties worden aangebracht. Dit veroorzaakt genetische defecten.

  2 De muizen worden gescreend of ze het juiste defect hebben.

  4 Op basis van het genetische defect wordt een medicijn ontworpen.

  3 Met behulp van gestandaardiseerde test-jes wordt gemeten welke hersenaandoening de testmuis heeft, zoals epilepsie, schizofrenie of Parkinson.

  5 Het medicijn wordt toege-diend aan de muis. Daarna wordt het effect van het medicijn geanalyseerd.

  Infographic

  tekst: Ren Rector beeld: Parkers

  mutaties worden aangebracht. Dit veroorzaakt genetische defecten.

  2 De muizen worden gescreend of ze het juiste

  4 Op basis van het genetische

  Met behulp van gestandaardiseerde test-jes wordt gemeten welke hersenaandoening de testmuis heeft, zoals epilepsie,

  5 Het medicijn wordt toege-

  AGGTCC

  OK?JA

  NEE

  ?Epilepsie?

  Medicijn

  ********

  6

 • NEUROBASIC

  6 Als het medicijn niet het gewenste effect heeft, wordt het ver jnd, of gaat de onderzoeker terug naar de tekentafel.

  8 Een werkzaam medicijn voor een muis is niet automatisch hetzelfde als voor een mens. Nu zoekt de onder-zoeker uit of het medicijn in mensen hetzelfde zou doen.

  7 Nu moet bepaald waarom het medicijn goed werkt.

  9 Pas dan is het tijd voor een klinische test.

  10 Het medicijn is klaar.

  6 Als het medicijn niet het gewenste effect heeft, wordt

  Een werkzaam medicijn voor een muis is niet automatisch hetzelfde als voor een mens. Nu zoekt de onder-zoeker uit of het medicijn in mensen

  7 Nu moet bepaald waarom het medicijn goed werkt.

  AGGTCC

  OK?JA

  NEE

  ?Epilepsie?

  Medicijn

  ********

  7

 • NEUROBASIC Interview

  tekst: Rineke Voogt beeld: Michel Mees

  Schizofrenie behandelen begint bij begrip

  Voor mensen met schizofrenie is het dagelijks

  leven niet makkelijk. Medicijnen kunnen helpen

  om de symptomen te onderdrukken, maar de

  bijwerkingen zijn niet mild. Steven Kushner,

  hoogleraar Neurobiologische psychiatrie aan het

  Erasmus Medisch Centrum zoekt als onderzoeker

  binnen NeuroBasic naar alternatieve behandelin-

  gen, maar: de ziekte is lastig te begrijpen en de

  stap van proefdieren naar de mens is groot.

  8

 • NEUROBASIC

  In de volksmond wordt schizofrenie soms aangeduid

  als een gespleten persoonlijkheid, met talloze

  alter egos. In werkelijkheid heeft de ziekte niets

  te maken met meervoudige persoonlijkheid, maar

  met een gebroken denkproces. Schizofrenie tast

  de manier van denken aan. Het lopen, praten, eten

  of slapen is niet anders, maar de patint heeft het

  fundamenteel lastiger om de wereld om zich heen te

  begrijpen. Kushner: Wij zien dingen om ons heen

  en we snappen meteen wat belangrijk is, en wat we

  kunnen negeren; wat echt is en wat niet. Iemand

  met schizofrenie kan dat niet goed. Als ik als gezond

  persoon bijvoorbeeld in mijn eentje ben en zit te

  dagdromen over een gesprek, dan weet ik: dat is niet

  echt, het is een dagdroom. Een schizofreniepatint

  kan zon dagdroomgesprek juist als de realiteit erva-

  ren. Dat maakt het leven erg ingewikkeld.

  Opgeteld bij de vervelende symptomen komt

  ook nog een vervelend stigma van de ziekte, zegt

  Kushner: Als een persoon tegen zichzelf praat,

  rinkelt er bij de omgeving al snel een alarmbel: hier

  klopt iets niet. We vinden het eng. Terwijl als iemand

  zichzelf met insuline injecteert, we meteen weten

  waar het om gaat en vinden we dat misschien

  oncomfortabel, maar normaal.

  9

 • NEUROBASIC

  Zon half tot n procent van alle volwassenen

  heeft schizofrenie. Dat percentage is in elke bevol-

  kingsgroep gelijk. De ziekte openbaart zich vanaf

  het twintigste levensjaar en is chronisch: schizo-

  frenie is ongeneeslijk. Er zijn medicijnen, en vol-

  gens Kushner maken die het verschil tussen dag

  en nacht. Voordat er medicatie was, moest een

  patint eigenlijk continu in een psychiatrisch

  ziekenhuis verblijven, maar dat is gelukkig niet

  meer nodig. Toch is het voor patinten lastig om

  al hun mogelijkheden te benutten en een gelukkig,

  productief leven te leiden. Medicatie is niet niks.

  Antipsychotica de medicijnentypen die de

  meeste patinten slikken resulteren in een ver-

  moeidheid die nooit verdwijnt en in afgestompte

  emoties. Patinten worden niet meer heel verdrie-

  tig, maar ook niet uitzinnig blij. Sommige mensen

  kunnen beter met die bijwerkingen omgaan dan

  anderen, maar vergelijkbaar met een leven zonder

  schizofrenie is het nooit. Op de lange termijn lei-

  den de medicijnen ook tot abnormale bewegingen,

  vergelijkbaar met der ziekte van Parkinson. Dat

  komt doordat de receptoren waar de medicijnen op

  aangrijpen ook belangrijk zijn voor beweging.

  De ruimte voor verbetering zit dus vooral in het

  verminderen van de bijwerkingen. Je zal zelden

  een patint horen klagen: ik wou dat mijn medi-

  cijn beter werkte. Het zijn altijd de bijwerkingen,

  die soms zo naar zijn dat iemand liever helemaal

  geen medicijnen neemt, zegt Kushner.

  Binnen NeuroBasic zijn de onderzoekers op zoek

  gegaan naar manieren om medicijnen te verbete-

  ren. Dat deden ze in verschillende stappen.

  Allereerst moet je een ziekte beter begrijpen.

  Schizofrenie wordt, net als de overgrote meerder-

  heid van ziektes, veroorzaakt door een combinatie

  van genen en wat onderzoekers levenservaring

  noemen: voeding, leefstijl, ongelukken, omge-

  ving, et cetera. Maar in welke verhouding genen

  en levenservaring bepalend zijn, is nog niet

  bekend. Daarom zijn we gestart met de

  Gezin-studie (Gezin komt van GEnetische Zoek-

  tocht In Neuropsychiatrische Stoornissen), een

  onderzoek bij families bij wie schizofrenie voor-

  komt, zegt Kushner. Bij hen is de genetische

  component sterk aanwezig, en zo konden we de

  genen identificeren die bij schizofrenie horen.

  Zodra die genen bekend waren, maakte dat het

  makkelijker om een ziekte te bestuderen bij proef-

  dieren. In de zoektocht naar betere medicijnen

  moest de werking van verschillende stoffen getest

  worden. Dat kan met proefdieren, maar gelukkig

  ben je als onderzoeker sinds een paar jaar niet

  meer uitsluitend daarop aangewezen. Ook van

  induced pluripotent stem cells (IPSCs), volwassen

  huid- of bloedcellen die herprogrammeerd zijn tot

  stamcel, kunnen hersencellen zoals neuronen

  worden gekweekt. Die actieve levende hersencel-

  len gedragen zich op dezelfde manier als hersen-

  cellen uit het lichaam.

  Van de deelnemers aan de Gezin-studie kon dus een

  klein beetje huidweefsel worden afgenomen om met

  IPSCs hersencellen te kweken in de eerste plaats

  Het zijn altijd de bijwerkingen waar patinten over klagen.

  10

 • NEUROBASIC

  om te zien hoe de werking van hun hersencellen

  verschillen, en in de tweede plaats om de effecten

  van een stof te testen. De onderzoekers bestudeer-

  den de morfologie, genexpressie en elektrofysiolo-

  gische eigenschappen van de hersencellen. Het is

  voor schizofrenie belangrijk om op neuronniveau te

  kijken, omdat er uiteindelijk dr iets misgaat, zegt

  Kushner. Maar we hebben daarnaast gekeken naar

  de andere hersenceltypen zoals oligodendrocyten

  (de cellen die verantwoordelijk zijn voor de isolatie

  van neuronen, om ze efficinter elektrische impul-

  sen te laten geleiden, red.). Het probleem kan ook

  op een andere plek ontstaan. Tot nu toe lijken de

  tests er inderdaad op te wijzen dat vooral oligoden-

  trocyten (uit IPSCs) anders zijn bij schizofreniepa-

  tinten, vergeleken met hun gezonde familieleden.

  De onderzoekers wisten met IPSCs een aantal moge-

  lijke werkzame stoffen te identificeren. Maar als je

  weet dat een stof het gewenste effect heeft op een

  neuron, ben je er nog niet. Het volgende stadium

  is bestuderen of het middel de goede invloed heeft

  op het gedrag en het functioneren van het

  hle individu. En daar komt de werkwijze van

  NeuroBasic weer om de hoek kijken. Voor het

  behandelen van hersenziektes is het niet mogelijk

  om alleen op celniveau te kijken, maar is juist het

  gedrag bepalend: daaraan kun je zien of de stof

  de gewenste uitwerking heeft. Kushner: Voor

  dit soort studies ontkom je er niet aan om met

  proefdieren te werken.

  Voor dit soort studies ontkom je er niet aan om met proefdieren te werken.

  Schizofrenie behandelen begint bij begrip

  Steven Kushner: Als een persoon tegen zichzelf praat, vinden we het eng.

  11

 • NEUROBASIC Schizofrenie behandelen begint bij begrip

  In een voorloperproject van NeuroBasic slaagden

  onderzoekers erin om muizen genetisch z aan te

  passen dat ze menselijke ziekten hebben. De eerste

  stap is dan: controleer of de muizen ook daadwer-

  kelijk de bijbehorende symptomen vertonen.

  Voor schizofrenie is dat lastig. Kushner: Het is

  nog onbekend of muizen cht schizofreen kunnen

  worden. Bij mensen wordt de diagnose aan de

  hand van een gesprek gesteld, gebaseerd op

  iemands gedachten en ervaringen wat bij een

  muis natuurlijk niet mogelijk is. Toch lukt het

  onderzoekers om met behulp van genetische

  en farmacologische manipulaties het risico voor

  schizofrenie te verhogen en de symptomen ervan

  te veroorzaken bij de muizen. Zo kunnen ze de

  neurobiologische mechanismen die bij schizo-

  frenie veranderingen in het brein teweegbrengen

  onderzoeken. Het lukt goed om de neurofysiolo-

  gische veranderingen in het brein en de cognitieve

  en sociale stoornissen van mensen met schizo-

  frenie bij een muis na te bootsen, zegt Kushner.

  Vervolgens kunnen er stoffen getest worden bij de

  muizen, om te zien wat de stoffen doen met hun

  gedrag, motoriek en cognitieve functies. Om het

  effect van een stof op de hersenfuncties van een

  schizofrene muis te beoordelen, kun je de muis

  bijvoorbeeld een taak laten doen waarbij geheugen

  en cognitieve flexibiliteit nodig zijn (zie ook: Inge-

  nieuze apparatuur maakt hersenonderzoek makkelij-

  ker). Als een muis moeite heeft om een routine die

  hij geleerd heeft te veranderen, dan duidt dat op

  een symptoom van schizofrenie: inflexibiliteit.

  Lijkt die stof te werken, en gaat het gedrag van de

  dieren vooruit, dan is dat nog steeds geen reden

  voor een feestje. Uiteindelijk moet het medicijn

  ook bij mensen werken. Die stap van muis naar

  mens is groot. Een proefdier is geen persoon, het

  is de next best option: een model. Voordat een

  middel dat moet ingrijpen op de slecht functione-

  rende neurologische circuits aan een patint kan

  worden gegeven, moet dus goed duidelijk zijn of

  de fysiologische eigenschappen waarop de stof

  inwerkt hetzelfde zijn bij mens en muis. Zelfs dan

  is succes niet verzekerd. Een klinische studie aan

  het eind van het traject kan pas echt uitsluitsel

  geven.

  Voor schizofrenie lopen op dit moment meerdere

  klinische studies, die zich allemaal richten op het

  verbeteren en aanvullen van antipsychotica. Over

  de resultaten is nog niets bekend, maar Kushner

  heeft positieve verwachtingen: We hebben met

  NeuroBasic al zoveel vooruitgang geboekt voor de

  behandeling van erfelijke neurologische aandoe-

  ningen vooral voor ziektes waarvan we vanaf

  het begin al meer wisten. Nu hebben we ook voor

  schizofrenie veel meer kennis opgebouwd, die op

  termijn veel betere medicijnen kan opleveren.

  Een proefdier is geen persoon, het is de next best option.

  12

 • NEUROBASIC Schizofrenie behandelen begint bij begrip

  In een voorloperproject van NeuroBasic slaagden

  onderzoekers erin om muizen genetisch z aan te

  passen dat ze menselijke ziekten hebben. De eerste

  stap is dan: controleer of de muizen ook daadwer-

  kelijk de bijbehorende symptomen vertonen.

  Voor schizofrenie is dat lastig. Kushner: Het is

  nog onbekend of muizen cht schizofreen kunnen

  worden. Bij mensen wordt de diagnose aan de

  hand van een gesprek gesteld, gebaseerd op

  iemands gedachten en ervaringen wat bij een

  muis natuurlijk niet mogelijk is. Toch lukt het

  onderzoekers om met behulp van genetische

  en farmacologische manipulaties het risico voor

  schizofrenie te verhogen en de symptomen ervan

  te veroorzaken bij de muizen. Zo kunnen ze de

  neurobiologische mechanismen die bij schizo-

  frenie veranderingen in het brein teweegbrengen

  onderzoeken. Het lukt goed om de neurofysiolo-

  gische veranderingen in het brein en de cognitieve

  en sociale stoornissen van mensen met schizo-

  frenie bij een muis na te bootsen, zegt Kushner.

  Vervolgens kunnen er stoffen getest worden bij de

  muizen, om te zien wat de stoffen doen met hun

  gedrag, motoriek en cognitieve functies. Om het

  effect van een stof op de hersenfuncties van een

  schizofrene muis te beoordelen, kun je de muis

  bijvoorbeeld een taak laten doen waarbij geheugen

  en cognitieve flexibiliteit nodig zijn (zie ook: Inge-

  nieuze apparatuur maakt hersenonderzoek makkelij-

  ker). Als een muis moeite heeft om een routine die

  hij geleerd heeft te veranderen, dan duidt dat op

  een symptoom van schizofrenie: inflexibiliteit.

  Lijkt die stof te werken, en gaat het gedrag van de

  dieren vooruit, dan is dat nog steeds geen reden

  voor een feestje. Uiteindelijk moet het medicijn

  ook bij mensen werken. Die stap van muis naar

  mens is groot. Een proefdier is geen persoon, het

  is de next best option: een model. Voordat een

  middel dat moet ingrijpen op de slecht functione-

  rende neurologische circuits aan een patint kan

  worden gegeven, moet dus goed duidelijk zijn of

  de fysiologische eigenschappen waarop de stof

  inwerkt hetzelfde zijn bij mens en muis. Zelfs dan

  is succes niet verzekerd. Een klinische studie aan

  het eind van het traject kan pas echt uitsluitsel

  geven.

  Voor schizofrenie lopen op dit moment meerdere

  klinische studies, die zich allemaal richten op het

  verbeteren en aanvullen van antipsychotica. Over

  de resultaten is nog niets bekend, maar Kushner

  heeft positieve verwachtingen: We hebben met

  NeuroBasic al zoveel vooruitgang geboekt voor de

  behandeling van erfelijke neurologische aandoe-

  ningen vooral voor ziektes waarvan we vanaf

  het begin al meer wisten. Nu hebben we ook voor

  schizofrenie veel meer kennis opgebouwd, die op

  termijn veel betere medicijnen kan opleveren.

  Een proefdier is geen persoon, het is de next best option.

  NEUROBASIC Case study

  tekst: Joost van der Gevel beeld: Ruud Toonen

  De baby op het filmpje ligt op zijn rug en maakt plots

  samentrekkende, spastische bewegingen. Dan ligt

  hij weer even stil en schokt opnieuw. Op een EEG

  (hersenfilmpje) zie je dit terug. Het is even rustig,

  en ineens piekt er activiteit. Het zijn epileptische

  aanvallen. Het kind heeft Ohtahara-syndroom,

  een vorm van epilepsie die gepaard gaat met zware

  mentale retardatie. Kinderen met dit syndroom

  komen hiervoor vaak al tijdens hun eerste levens-

  maanden naar het ziekenhuis. De Japanner Ohtahara

  vond in 2008 de oorzaak: spontane mutaties in het

  eiwit MUNC18.

  SignaaloverdrachtDoor die mutaties gaat er in de hersenen van deze

  kinderen iets mis in de signaaloverdracht tussen

  de zenuwcellen. Het MUNC18-eiwit heeft daarin een

  cruciale functie. Het zorgt ervoor dat blaasjes gevuld

  met signaalstoffen, die stoffen in de uiteinden van

  de zenuwcellen op het juiste moment en in de juiste

  hoeveelheid afgeven. Waarna de volgende zenuwcel

  ze opneemt. Zo praten de zenuwcellen met elkaar.

  Door foutjes in het eiwit raakt dit proces ontregeld.

  Dat wordt zichtbaar als epileptische aanvallen en

  leidt tot mentale retardatie.

  MUNC18 is niet het enige eiwit dat betrokken is bij

  de signaaloverdracht in de hersenen. Van een aantal

  eiwitten was al bekend dat mankementen leiden tot

  hersenziekten zoals schizofrenie, Alzheimer, ADHD

  en epilepsie. Neurobioloog Ruud Toonen uit de groep

  van Matthijs Verhage richt zijn speurtocht specifiek

  op MUNC18. Hij onderzoekt hoe fouten in dat eiwit de

  signaaloverdracht verstoren, en hoe dat samenhangt

  met Ohtahara-syndroom. Dit eiwit is onmisbaar

  voor de signaaloverdracht in het brein, benadrukt

  hij, er is geen menselijk of dierlijk leven mogelijk

  als dit in het genoom ontbreekt. Zonder MUNC18

  Stills uit een filmpje van een 'springende' muis met epilepsie.

  Muizen met epilepsieBinnen het NeuroBasic-consortium maakt de groep van Matthijs Verhage

  muismodellen voor epilepsie door een eiwit uit te schakelen dat betrokken is

  bij de signaaloverdracht tussen de zenuwcellen in de hersenen, de neurale

  communicatie. Een zoektocht naar gerichte geneesmiddelen voor hersenziektes.

  Met hulp van een muis met epilepsie.

  13

 • NEUROBASIC

  /

  /

  +/+

  +/++/

  Mutante MUNC18 muizen een dag voor ze geboren zouden worden. Een hersendood jong met twee gemuteerde MUNC18 genen (-/-), een normaal jong met twee gezonde MUNC18 genen (+/+) en een muis met epilepsie, met een gezond en een gemuteerd MUNC18 (+/-). De middelste en de rechter lijken sterk op elkaar, maar de linker ziet er een beetje anders uit: die kan niet bewegen en is hersendood. Als je een elektrode in het brein brengt, zie je dat er zonder het eiwit helemaal geen signaaloverdracht is. Dat is het bewijs dat als je het eiwit MUNC18 weghaalt, de zenuwcellen geen signalen meer kunnen overdragen.

  kunnen de zenuwcellen niet met elkaar communi-

  ceren. En zit er een weeffout in, dan raakt de balans

  in de signaaloverdracht verstoord.

  Slimme medicatieJe zou dus een medicijn willen ontwikkelen dat heel

  precies aangrijpt op die verstoring van de commu-

  nicatie tussen de zenuwcellen, en de verbinding

  weer herstelt. Een middel dat de fout in het eiwit

  kan repareren of compenseren. Toonen: Maar daar-

  voor moeten wij eerst begrijpen hoe de mutatie de

  hersencommunicatie precies verstoort. Waarom

  de patint ziek wordt. Zodra we dat weten, kunnen

  we heel gericht medicijnen ontwikkelen die de

  functie van dat eiwit veranderen of verbeteren.

  Medicatie die slimmer is dan de bestaande medi-

  catie, of beter werkt.

  Voor de ontwikkeling van zon geneesmiddel is een

  model nodig waarin je het defect kan bestuderen,

  en om in een latere fase zon medicijn op te testen.

  Voor die speurtocht naar adequate medicijnen ont-

  wikkelde NeuroBasic een methode om proefdieren

  exact dezelfde genetische defecten te geven als de

  defecten die aan de ziekte van Alzheimer, schizo-

  frenie en andere hersenziektes ten grondslag liggen.

  In de VS bij Thomas Sdhof die in 2013 de Nobel-

  prijs kreeg voor zijn onderzoek naar de signaalover-

  dracht in hersenen maakte Matthijs Verhage zon

  model voor het Ohtahara-syndroom. Een muis-

  model met een mutatie in het eiwit MUNC18: een

  muis met epilepsie.

  Nonsens-genZon muismodel maak je met stamcellen die je uit

  een heel vroeg embryo haalt. Die stamcellen heb-

  ben zich dan nog niet vaak gedeeld en kunnen nog

  uitgroeien tot het hele dier. Met DNA-technologie

  wordt het MUNC18-gen kapotgemaakt of vervan-

  gen door een nonsens-gen, vertelt Toonen. Met

  die techniek maak je een klein stukje van een gen

  na en je plakt er een ander stukje tussen dat de

  plaats inneemt van het oorspronkelijk stukje DNA.

  Als de cellen delen wordt dat nonsensgedeelte

  mee gekopieerd. Dat doen we op n chromo-

  soom, n van de twee delen van het gen je

  hebt er van allebei je ouders een. Je krijgt dan

  embryonale stamcellen met n functioneel en

  14

 • NEUROBASIC Muizen met epilepsie

  Zenuwcel met in rood de dendrieten en in groen de synapsen, de contactpunten.

  n niet-functioneel MUNC18. Die gemuteerde

  embryonale stamcellen plaatsen we terug in

  zon vroeg embryo. Ze delen dan verder mee als

  dat uitgroeit tot een muis.

  Zwart-wit-mozaekEen deel van de stamcellen is dus gemanipuleerd,

  maar niet allemaal. Om ze verderop in het wordings-

  proces van de muis te kunnen lokaliseren, nemen

  de onderzoekers de stamcellen die ze manipuleren

  van witte muizen en injecteren ze de gemuteerde

  cellen in een vroeg embryo van een zwarte muis.

  Van de jongen die daaruit worden geboren, hebben

  de meeste een zwarte vacht, maar er zijn er ook die

  voor een deel uit zwarte en voor een deel uit witte

  cellen bestaan: zij worden een mozaekmuis. Van

  deze muis zullen sommige van de ei- en zaadcellen

  ook de mutatie hebben en sommige niet, legt

  Toonen uit. Als je deze muis gaat kruisen en uit een

  van de zaadcellen met de mutatie wordt een jong

  geboren, dan is dat volledig wit. Dat krijgt de witte

  vacht mee van zijn vader. Dat jong heeft de mutatie

  in alle cellen op n chromosoom, afkomstig van de

  vader. Het van de moeder afkomstige chromosoom

  is normaal. De vachtkleur moet van de embryonale

  stamcel met de mutatie komen en die gebruik je

  dan als verklikker. Dit is het muismodel voor

  Ohtahara-syndroom.

  VertaalslagDe muizen leven in kooien met bovenop een camera

  waarmee de onderzoekers het gedrag van de muis

  kunnen analyseren. Ze kunnen op afstand de onder-

  zoekssetting veranderen en de muizen taakjes laten

  uitvoeren zonder ze te storen. We hebben een test-

  batterij waarin we heel veel muizen tegelijkertijd

  kunnen observeren. We proberen zo de vertaalslag

  te maken van de mutaties in het genoom naar het

  gedrag, legt Toonen uit en hij laat een filmpje zien

  van muizen met een mutatie in MUNC18, het proef-

  diermodel voor het Ohtahara-syndroom. Links in

  beeld loopt een muis rustig in zijn kooi en ineens

  springt hij op vier poten tegelijk omhoog. De muis

  in de kooi ernaast ligt te slapen en lijkt plots vreemd

  te rillen. En even later weer. Het zijn ongecontro-

  leerde bewegingen. De muizen hebben op epilepsie

  lijkende aanvallen. Wat we zien aan gedrag is

  dus dat springen en trillen. Maar het is lastig om

  met zekerheid te zeggen dat dat epilepsie is. Want

  epilepsie wordt eigenlijk gedefinieerd met EEGs,

  hersenfilmpjes, bij mensen. Een gespecialiseerd

  laboratorium in Duitsland gaat binnenkort EEGs

  maken bij de muizen. Dan wordt zichtbaar of ze

  echte epileptische aanvallen hebben.

  MedicijnDe volgende stap in het onderzoek is de zoektocht

  naar stoffen die de verstoorde signaaloverdracht

  kunnen herstellen. Een molecuul dat de mutatie in

  MUNC18 compenseert, is in potentie een medicijn.

  Andere onderzoeksgroepen binnen NeuroBasic en

  de farmaceutische industrie ontwerpen dit soort

  stoffen. Toonen: Dat begint met een bibliotheek

  van wel honderdduizend moleculen. Die verzame-

  ling wordt teruggebracht tot zon vijftig kandidaten

  die we dan op zenuwcellen in een schaaltje testen

  om te zien hoe goed ze de neurale signaaloverdracht

  benvloeden. Als daar uitkomt dat ze die verbeteren,

  dan zou je de vijf meest veelbelovende kunnen tes-

  ten in zon muismodel. Maar, dat doe je pas op het

  allerlaatst. Dat is eigenlijk net voordat ze op mensen

  worden getest.

  15

 • NEUROBASIC Beeldreportage

  Het onderzoek van het NeuroBasic consortium heeft meerdere spin-offs opgeleverd. Verschil-lende bedrijven specialiseren zich in het ontwikkelen van hardware en software om beter hersenonderzoek uit te kunnen voeren bij proefdieren, en zelfs ook bij mensen.

  37 sportenEen looptestje om breinfuncties te testen: dat is het idee van de Erasmusladder. De muizen-catwalk is ontwikkeld door Neurasmus, het neuro-wetenschappelijk bedrijf van de Erasmus Uni-versiteit. Omdat de genen van muizen aangepast kunnen worden om hersenziektes na te bootsen, zijn tests nodig die de effecten van die aandoenin-gen en van medicijnen te kunnen meten. Dat kan met dit apparaat: een horizontale ladder met 37 sporten aan elke kant, tussen twee kooitjes. Elke trede kan op commando veranderen van hoogte. Muizen worden getraind om met constante snel-heid van de ene kooi naar de andere te lopen, en het apparaat meet met druksensoren de snelheid, misstappen en sprongetjes. Op die manier kun je niet alleen goed het loopgedrag van een muis bestuderen, maar ook hoe een muis een nieuw looppatroon aanleert, zegt Chris de Zeeuw, hoogleraar Neurowetenschappen aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Veran-dert de positie van de traptreden waardoor er een obstakel verschijnt, dan moet de muis zijn pootjes anders plaatsen om dat obstakel te omzeilen.

  Ingenieuze apparatuur maakt hersen-onderzoek makkelijker

  tekst: Rineke Voogt beeld: Noldus

  16

 • NEUROBASIC

  17

 • NEUROBASIC

  beeld: Sylics

  350 keer proberenDeze muis kan kiezen uit drie poortjes om door-heen te klimmen. Kiest hij de goede, bij de groene pijl, dan krijgt hij een snoepje. Kiest hij de verkeer-de, dan gebeurt er niets. Simpel genoeg, zo lijkt het. Maar hij krijgt het lekkere hapje pas na elke vijfde keer door het juiste poortje kruipen. Het duurt bij een gewone muis een uur of twee voor hij leert welk gat hij moet kiezen. En dat maakt dit een geschikte taak om bijvoorbeeld Alzheimer mee te bestuderen, vertelt Maarten Loos van bio-informaticabedrijf Sylics, dat deze CognitionWall ontwikkelde. Muizen die net als Alzheimer-patinten breinschade ontwikkelen, functioneren cognitief minder goed en doen signi cant langer over deze taak. Ze moeten tot wel 350 keer probe-ren voor ze het doorhebben. Geef je zon muis een stof die de ziekte van Alzheimer tegen moet gaan, dan kun je dus kijken of die effectief genoeg is om het leren en geheugen te bespoedigen. Ook om schizofrenie te testen kan de test een handig hulp-middel zijn: verander je na een poosje de juiste ingang, dan moet de muis cognitief exibel genoeg zijn om dat in de gaten te hebben. Schizofrene dieren vinden dat erg moeilijk. Binnen NeuroNasic is deze techniek al voor verschillende stoffen gebruikt. Een voordeel van deze techniek is dat de muizen niet opgetild hoeven te worden, zoals bij veel andere testen. Loos: Muizen houden daar niet van. Hierbij zitten ze lekker in hun eigen kooitje terwijl ze een taak uitvoeren.

  18

 • NEUROBASIC Ingenieuze apparatuur maakt hersenonderzoek makkelijker

  19

 • NEUROBASIC

  D

  2.9588 cm

  beeld: Sylics

  Zeen van tijdAan dit rijtje muizenkooien is niets bijzonders te zien. Toch zijn het ingenieuze apparaten: muis aan muis kan in de gaten worden gehouden, zonder dat daar een onderzoeker aan te pas hoeft te komen. In het deksel zit een camera, die minutieus iedere beweging van de dieren volgt en doorstuurt naar een computer. Die analyseert de videobeelden en dat levert de onderzoeker een overzicht op van de urenlange omzwervingen van zijn proefdieren. In verschillende kleuren kan hij zien waar de muis lang heeft stilgestaan, welke hoek van zijn kooi hij het jnst vindt of welke route hij prefereert. Voor veel proefdieronderzoek is het handig om dat soort bewegingen te bestuderen, bijvoorbeeld als je de dieren een taak als de CognitionWall of angsttest laat doen. Je wilt immers weten hoe snel een muis iets leert. Maar het kost zeen van tijd om dat met de hand te doen. Vandaar de door informatietech-nologiebedrijf Noldus ontwikkelde PhenoTyper, een kooi met bijbehorende software. Tientallen muizen kunnen in hun eigen kooitje naast elkaar hun gang gaan, en worden allemaal door een automatisch oog gadegeslagen. Dat de PhenoTyper volautoma-tisch werkt en voor allerlei testen is te con gure-ren maakt hem zo gewild onder wetenschappers, zegt algemeen directeur Lucas Noldus. Het is ook een commercieel succes: er zijn al meer dan duizend genstrumenteerde kooien met video-trackingsoftware verkocht.

  Voedings-plaats

  Korte pauzeLange pauzeKleine bewegingGrote beweging

  Schuilplaats

  Drink-plaats

  20

 • NEUROBASIC Ingenieuze apparatuur maakt hersenonderzoek makkelijker

  21

 • NEUROBASIC

  Het principe achter NeuroBasic is om geneesmiddelen op een zinnige manier

  te testen op proefdieren, waarbij de ziekte die ze moeten genezen vooral tot

  uiting komt in hun gedrag. Een muis blijft echter een proefdier van dertig gram

  en lange snorharen. Is een muis wel zo geschikt om menselijke aandoeningen

  aan te meten? Aan het woord Chris de Zeeuw, programmadirecteur NeuroBasic

  en Steven Kushner, Transworkpackageleader Schizofrenie.

  Het is geen automatisme; soms word je teleurgesteld

  Discussie

  22

 • NEUROBASIC

  Waarom is gekozen voor een muis als proefdier?De Zeeuw: We hebben voor 97 procent dezelfde

  genen als een muis. Dat betekent dat heel veel gene-

  tische defecten, die ervoor zorgen dat een bepaald

  eiwit niet of verkeerd wordt aangemaakt, bij een

  muis identieke problemen veroorzaakt. Bovendien

  kan een muis gemakkelijk genetisch gemanipuleerd

  worden, is een muis eenvoudig te houden, plant hij

  zich snel en makkelijk voort en is goedkoop wat

  het altijd al tot een geschikt proefdier maakte.

  Toch zijn er ook cases bekend van medicijnen die op de muis goed werkte, maar in de klinische trials teleurstelden.De Zeeuw: Dat komt voor. We hebben het binnen

  NeuroBasic ook gezien. In de praktijk blijkt dan dat

  een proces genetisch dezelfde oorsprong heeft bij

  muis en mens, maar dat de mate waarin de genen

  tot expressie komen bij een mens toch anders is.

  Daarom is het ook zo belangrijk dat je goed blijft

  opletten zodra je de vertaalslag naar de mens gaat

  maken: het is geen automatisme dat het daar net

  zo werkt. Soms word je gedeeltelijk teleurgesteld.

  Het blijft echter ook interessant om te kijken wat

  er nu juist wel en wat juist niet vergelijkbaar is.

  Kushner: Een proefdier is geen persoon: de muis

  is expliciet een model, niet de daadwerkelijke

  patint. Dat maakt het moeilijk. We moeten

  goed uitzoeken welke delen van de fysiologie

  vergelijkbaar of juist compleet anders zijn.

  Je zou ook kunnen kiezen voor een ander proefdier.Kushner: Het kan soms voordelig zijn om te kiezen

  voor bijvoorbeeld de zebravis of een fruitvlieg. Maar

  voor ons type hersenonderzoek blijft het essentieel

  dat het modelbrein lijkt op dat van een mens. Het

  brein moet zo ontwikkeld mogelijk zijn, maar het

  dier moet zo min mogelijk lijden. Een potentieel

  diermodel als een primaat komt dan te dichtbij:

  hun emoties lijken te veel op die van ons.

  De Zeeuw: Er is geen beter model. Welk dier je ook

  kiest, de stap waarbij je van proefdier naar mens gaat

  blijft cruciaal. En juist omdat we wel veel lijken op

  andere zoogdieren, maar er wel degelijk verschillen

  zijn, wordt iets wat veelbelovend leek toch geen

  succes of slechts een gedeeltelijk succes.

  Het argument dat proefdieren soms helemaal niet zon goed model blijken, wordt door lobbyisten ook aangevoerd om dan maar helemaal van proef-dieren af te stappen. Wat vindt u?De Zeeuw: Ik heb wel sympathie voor de moraal die

  voorschrijft dat elk proefdier er n te veel is. Ik vind

  dat je proefdieren alleen maar mag opoff eren als er

  een rele kans is op nieuwe kennis. Toen ik als jonge

  onderzoeker mijn eerste rat moest doodmaken, heb

  ik overwogen een carrireswitch te maken. Maar

  de realiteit is nu eenmaal dat we geen alternatief

  hebben. Er zijn geen proefdieren in het rijkdom

  der zoogdieren die geschikter zijn voor genetische

  manipulatie dan een muis, en helemaal zonder

  proefdieren kan je eigenlijk alleen in sommige

  gevallen, door op gekweekt weefsel te testen, en

  dan nog moet dat weefsel ergens vandaan komen.

  Waar dat kan, gebeurt dat ook. Maar je kunt aan

  weefsel niet zien of het depressief is, of epileptisch.

  Je kunt dat alleen maar aan het gedrag van een

  levend organisme zien.

  Kushner: Het komt er uiteindelijk op neer dat geen

  enkele patint medicijnen zou willen testen die hem

  kunnen schaden. Als je proefdieren volledig buiten

  beschouwing laat, neem je dus een enorm risico.

  Niet alles kun je testen op computermodellen of

  gekweekte cellen. Maar het is echt niet zo dat

  wetenschappers dolgraag met proefdieren werken.

  Hopelijk hebben we ze op een dag niet meer nodig.

  Als er een net zo goed alternatief was, al kwam het

  zelfs maar in de buurt van net zo goed: ik zou het

  morgen overnemen, en velen met mij.

  tekst: Ren Rector en Rineke Voogtbeeld: Ren den Engelsman

  23

 • PharmaPhenomics

  Partners

  Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdamwww.erasmusmc.nl

  Vrije Universiteit Amsterdamwww.vu.nl

  Universitair Medisch Centrum Utrechtwww.umcutrecht.nl

  Wageningen Universiteitwww.wageningenur.nl

  Nederlands Herseninstituutwww.herseninstituut.knaw.nl

  Delta Phenomics bv

  Grif n Discoveries bvwww.grif ndiscoveries.com

  Neurasmus bvwww.neurasmus.com

  Noldus Information Technology bvwww.noldus.com

  PsyNova Ltd.www.psynova.com

  Synaptologics bvwww.sylics.com

  NeuroBasic PharmaPhenomics is een Nederlands publiek-privaat consortium dat werkt aan de volgende generatie geneesmiddelen voor hersenaandoeningen. Centraal in de benadering staat het op grote schaal en met hoge snelheid kunnen ontwerpen en testen van mogelijk werkzame stoffen die als basis kunnen dienen voor een geneesmiddel tegen hersenaandoeningen. Meer begrip van complexe signaaltransductieroutes heeft geleid tot de identifi catie van een groot aantal kandidaat-genen voor grote hersenaandoeningen en het ontwikkelen van specifi eke muismodellen. Deze nieuwe modellen maken effi cinter preklinisch onderzoek naar neurologische en psychiatrische ziekten mogelijk, en uiteindelijk ook nieuwe behandelingen voor menselijke patinten.

  Contact: Arjen Brussaard, [email protected], 020-5987003

  24

 • ColofonRedactie

  Joost van der Gevel, Elles Lalieu, Rineke Voogt

  Hoofd/eindredactie

  Sciencestories.nl, Ren Rector

  Vormgeving

  Parkers, Rick Verhoog en Sara Kolster

  Infographics

  Parkers, Marjolein Fennis en Sara Kolster

  Projectleiding

  Giovanni Stijnen, Science Center NEMO

  Cordinatie

  Giovanni Stijnen en Sanne Deurloo, Kennislink

  Deze uitgave kwam tot stand dankzij het LSH-FES subsidieprogramma en in samenwerking met Science Center NEMO (uitgever van Kennislink.nl) en Annemieke Steenbergen (NeuroBasic PharmaPhomics).

  25