Cool & Comfort 60 NL

of 84 /84
REFRIGERATION VENTILATION HEAT PUMPS THERMIC SOLAR ISOCAB KLAAR VOOR DE TOEKOMST Periodiciteit: driemaandelijks afgiftebureau: brussel x 3A8002 v.u.: Filip Cossement Bld. des Canadiens 118 - B 7711 Dottignies XILIO in Paleis 12 JAARGANG 15 I JANUARI - FEBRUARI - MAART 2014 I NR. 60 MITSUBISHI ELECTRIC OP STAYEN

Embed Size (px)

description

Refrigeration - Ventilation - Heatpumps & Thermic solar Magazine

Transcript of Cool & Comfort 60 NL

Page 1: Cool & Comfort 60 NL

KOELTECHNIEK

AIRCONDITIONING

VENTILATIE

WARMTEPOMPEN

KOELTECHNIEK

AIRCONDITIONING

VENTILATIE

WARMTEPOMPEN

KOELTECHNIEK

AIRCONDITIONING

VENTILATIE

WARMTEPOMPEN

REFRIGERATION

VENTILATION

HEAT PUMPS

THERMIC SOLAR

REFRIGERATION

CONDITIONNEMENT D’AIR

VENTILATION

POMPES A CHALEUR

ISOCAB klAAr vOOr de tOekOmSt

Periodiciteit: driemaandelijks afgiftebureau: brussel x • 3A8002 v.u.: Filip Cossement • Bld. des Canadiens 118 - B 7711 Dottignies

xIlIO in Paleis 12

jAArgAng 15 I jAnuArI - feBruArI - mAArt 2014 I nr. 60

mItSuBIShIeleCtrIC OP StAyen

Page 2: Cool & Comfort 60 NL

ECOSTAR

ECOSTAR koelaggregaten benaderen intelligente koeling met systeem: de

traploze toerentalregeling van de geïntegreerde BITZER zuigercompressor

met frequentie regelaar garandeert energie-effi ciëntie. Een actieve controle

van het inzetgebied en netwerkmogelijkheden dragen bovendien bij tot grotere

systeembetrouwbaarheid. Alle componenten zijn volledig voorgemonteerd en

gereed voor gebruik. Dit garandeert een snelle installatie. Leer meer over onze

producten op www.intelligent-compressors.com

ONTWIKKELD VOOR EFFICIËNTIE.VOORZIEN VAN INTELLIGENTIE.

A.PS.1301_K-ECOSTAR-IQ_NL_LHV6_210x297+5.indd 1 15.01.14 13:58

Page 3: Cool & Comfort 60 NL

inhoud #60

36

39

59

Cool & Comfort

Vakblad voor koeling, ventila-

tie en warmtepomptechniek. Gra-

tis verstuurd naar architecten,

studieburelen, koeltechniekers,

installateurs van verwarming en

airconditioning, industriële bedrij-

ven met meer dan 200 werkne-

mers, technische diensten van

steden en gemeenten, mailinglist

UBF/ACA en winkelinrichting.

PeriodiCiteit

Driemaandelijks

redaCtie

Rudy Gunst / Philip Declercq

T +32(0)56 77 13 10

F +32(0)56 77 13 11

E [email protected]

reClame-advies

Filip Cossement

T +32(0)56 77 13 10

F +32(0)56 77 13 11

E [email protected]

vormgeving

Koen D’Haene FCO Media

T +32(0)56 77 13 10

F +32(0)56 77 13 11

E [email protected]

verantwoordelijke uitgever

Filip Cossement FCO Media

Canadezenlaan 118

7711 Dottenijs

T +32(0)56 77 13 10

F +32(0)56 77 13 11

E [email protected]

Version française: Sur simple demande

> rePortageISOCAB klaar voor de toekomst

> rePortageRefritec: Koelspecialist verankert en blijft ambitieus

> ProjeCtDuurzame varkenskwekerij kiest voor Poker warmtepompen

> ProjeCtPaleis 12 - Optimaal comfort met‘membraan’textielluchtkanalen van Xilio

> rePortageViessmann - Verwarmen met ijs

> ProjeCtDroogrijpen met Rivacold

en verder.. .

Inside News 4-10

UBF-ACA 12-14

Batibouw 2014 16

Interclima + Elec 2013 19

BITZER succesvol op interclima+elec 23

DUCO seminar: Ventilatieve koeling 24

Multi V IV - Beyond your Standard 26

Daikin mikt met Rotex op nieuwe markt 29

Coolant - Altijd en overal, volgens de wetgeving 37

Enprove detecteert koellekken 6x sneller 53

‘Natuurlijk de beste oplossing’ 65

Frigro investeert in de toekomst 71

Maxa i-HP: compact en hoog rendement 73

MXW: Een nieuwe innove-rende condensator 75

New Products 77-82

Niets uit deze uitgave mag worden ver-

veelvoudigd en/of openbaar gemaakt

door middel van druk, fotokopie, micro-

film of op welke wijze ook, zonder voor-

afgaande schriftelijke toestemming van

de uitgever. Voor ondertekende artikels

zijn alleen de auteurs aansprakelijk

Lid van de Unie van

de Uitgevers van de

Periodieke Pers

met de mede-werking van

50

> rePortage

Carrier Rental Services

ventibelventibel

4845> rePortageRENSON helpt mee aan BEN-woning van T.Palm-Elbo

56

68

> ProjeCtMitsubishi Electric - Koeling & verwarming op Stayen

wpac

> ProjeCtStiebel Eltron verwarmt het oorlogsverleden

30

62

ECOSTAR

ECOSTAR koelaggregaten benaderen intelligente koeling met systeem: de

traploze toerentalregeling van de geïntegreerde BITZER zuigercompressor

met frequentie regelaar garandeert energie-effi ciëntie. Een actieve controle

van het inzetgebied en netwerkmogelijkheden dragen bovendien bij tot grotere

systeembetrouwbaarheid. Alle componenten zijn volledig voorgemonteerd en

gereed voor gebruik. Dit garandeert een snelle installatie. Leer meer over onze

producten op www.intelligent-compressors.com

ONTWIKKELD VOOR EFFICIËNTIE.VOORZIEN VAN INTELLIGENTIE.

A.PS.1301_K-ECOSTAR-IQ_NL_LHV6_210x297+5.indd 1 15.01.14 13:58

Page 4: Cool & Comfort 60 NL

I n S I d e n e w S

4 I COOL&COMFORT

Fl. Heynen & C° n.v. - s.a.Your reliable partner for:

Mortsel - Zaventem - Roeselare - Eke - Houthalen - Herstal

TotalQuality

Solutions

www.heynen-cool.com

[email protected]

BelgisChe Prijs

voor arChiteCtuur

& energie 2013

De prestigieuze “Belgische

Prijs voor Architectuur & Ener-

gie 2013” wordt georganiseerd

door de Koninklijke Federatie van

Architectenverenigingen van Bel-

gië (FAB) en Electrabel, met de

medewerking van de Orde van

Architecten, AR-CO, VAi, CIVA, BVA,

ARiB en UWA en met de steun van

de federale en gewestelijke over-

heden. De wedstrijd staat open

voor alle Belgische architecten

die één of meerdere projecten

gerealiseerd hebben die architec-

turaal en inzake energiepresta-

ties meer aandacht verdienen.

Van de 66 inschrijvingen voor de

Energieprijs werden er na een

grondige analyse qua prestaties

en volledigheid van opgevraagde

dossiers, 25 realisaties aan de

eindjury voorgesteld. Voor de

nominaties kon de jury gebruik

maken van grondig voorbereide

tabellen met een 150-tal gege-

vens over onder meer de trans-

missieverliezen, ventilatie, infiltra-

tie en energierecuperatie, netto

energiebehoefte per m² vloerop-

pervlakte en het verbruik van ver-

warming, koeling en hulpenergie.

De laureaten werden op dinsdag

10 december 2013 in het Paleis

voor Schone Kunsten (Bozar) in

Brussel gevierd. De Belgische

johnson Controls en hitaChi in joint

venture voor airConditioning

Johnson Controls en Hitachi gaan een partnership aan voor kern-

producten zoals de variabele refrigerant flow (VRF) en inverter tech-

nologieën die bedoeld zijn voor zowel de commerciële als de resi-

dentiële markt. De joint venture koppelt het wereldwijde bereik van

Johnson Controls aan de technologische expertise van Hitachi.

“Door zijn continue investeringen in onderzoek en ontwikkeling

is Hitachi een technologische marktleider en levert een grote bij-

drage aan de wereldwijde HVAC-industrie,” vertelt Alex Molina-

roli, CEO van Johnson Controls. “Door de samenwerking voe-

gen we belangrijke technologieën toe aan ons productportfolio.”

Hitachi Appliances (een dochteronderneming van Hitachi) is

wereldwijd leverancier van elektronica en infrastructuuroplossin-

gen. De organisatie levert kwalitatieve, efficiënte en betrouwbare

ac-oplossingen, gaande van inverter based airconditioningsyste-

men voor thuisomgevingen tot variabele refrigerant flow syste-

men, en andere airconditioninguitrustingen voor commercieel en

industrieel gebruik. De voorgestelde joint venture komt er op een

moment dat de wereldwijde airconditioningmarkt snel verandert.

Klanten eisen meer airconditioningmogelijkheden met betere

energie-efficiëntie als antwoord op de striktere wetgeving rond

energiebesparingen en milieubescherming.

¢ www.johnsoncontrols.com ¢ www.hitachi.com

Prijs voor Energie 2013 ging naar

Buro B met het kantoorgebouw

Stebo te Genk, volgens de jury

“een optimale samenhang tus-

sen de behoeften van het gebouw

enerzijds en het ‘building integra-

ted PV-system’ anderzijds; een

mooi voorbeeld van doordacht

en efficiënt energetisch ontwer-

pen”. De Belgische Prijs voor

Architectuur 2013 werd toege-

kend aan Robbrecht en Daem

architecten i.s.m. Marie-José Van

Hee architecten met de Stads-

hal en het centrumplein in Gent.

Daarnaast werden er ook nog

themaprijzen toegekend, zoals

de Prijs voor de beste toepas-

sing van een Warmtepomp, uitge-

reikt door Viessmann. Laureaat

was Denc!-Studio voor het pas-

sief kantoor De Pit in de KMO-

zone Termote in Nevele. De grond-

water warmtepomp (COP 4,73

– verwarmingsvermogen 15,4

kW) wordt mee geïntegreerd in

een systeem waar energiever-

bruik en -opbrengsten op elkaar

worden afgestemd via een ‘intra

smart grid’ en vindt een goede

toepassing in de systeemcombi-

natie buffervat-zonnecollectoren.

¢ www.fab-arch.be

refriteC on tour

Refritec organiseert, samen

met Bitzer, Climalife-Dehon,

Danfoss en LG, 4 bijeenkom-

sten voor iedereen die meer

wil weten over koude-

u Bart Cobbaert van Denc! en Patrick O, Viessmann

techniek en airconditioning.

Op de speciaal hiervoor

gecreëerde website

www.refritec-on-tour.be

vindt u een overzicht van de

data waarop de informatie-

bijeenkomsten worden

gehouden, de locaties en wat

er op het programma staat.

¢ www.refritec-on-tour.be

Page 5: Cool & Comfort 60 NL

Druk bezig met het calculeren van een nieuw project? Vergeet het nieuwste, innovatieve en meest effi ciënte klimaatsysteem in de markt niet, de LG Multi V IV. Hiermee vergroot u zeker de kans op het binnenhalen van uw project.

Upload de concurrerende projectaanvraag en laat u overtuigen door de nieuwste energiezuinige technieken en de beste specs in de vorm van een second opinion. Ontvang direct 2 gratis bioscooptickets en maak tevens kans op een LG G PAD of een van de nieuwste LG G2 mobiele telefoons.

When it’s all possible, life’s good.

www.LGMultiV4.be

* Bij deelname maakt u tevens kans op een LG G-Pad of LG G2 telefoon

VERGROOT ÚW KANSEN! én ontvang

2 bioscooptickets

win*+

Page 6: Cool & Comfort 60 NL

I n S I d e n e w S

6 I COOL&COMFORT

In Cool & Comfort 59 kon je al

lezen dat koeltechnische groot-

handel Fl. Heynen & C° op 1

januari 2014 een nieuw filiaal

heeft geopend in Roeselare (cfr.

mosselfestijn). Dit past binnen

de bedrijfsfilosofie waarbij de

groothandel naar de klant toe-

gaat, en niet omgekeerd. Regi-

onale diversificatie, samen met

een verbreding van het acti-

viteitenspectrum, vormt hier-

bij een voortdurend aandachts-

punt voor Fl. Heynen & C°. Toen

werd gemerkt dat het filiaal in

Brugge niet meer dicht genoeg

bij de klanten stond, onder

meer door de aanslepende wer-

ken aan de expressweg E403,

drong een beslissing zich op.

Installatiebedrijven kunnen

het in deze concurrentiële tij-

den niet meer maken om te

veel tijd te verliezen door al te

lang onderweg te zijn om vaak

gebruiksgoederen op te halen

die moeilijk kunnen gefactu-

reerd worden aan de eindge-

bruiker. Maar anderzijds kan

je ook moeilijk op elke straat-

hoek een afhaalbalie plaat-

sen, want dit jaagt de ver-

koopprijzen in de hoogte.

“Na een grondige marktstu-

die hebben we voor Roese-

lare geopteerd als herloca-

tie voor het filiaal in Brugge”,

aldus Sales en Marketing

Manager Stefaan Taeckens.

“We hebben hier een vesti-

ContiClima nv

verdeelt kaysun

Conticlima NV, verdeler van

luchtbehandelingsapparatuur

en warmtepompen, neemt de

distributie waar van de Kaysun-

producten in de Benelux. Het

zeer brede gamma apparatuur

omvat split-systemen vanaf 1,2

kW over een compleet VRF aan-

bod tot en met koudwaterag-

gregaten van meer dan 1.000

kW en tevens nevenproduc-

ten zoals luchtgordijnen. Net

zoals in de rest van Europa zal

nu ook in de Benelux dit succes-

verhaal verder gezet worden.

Dit geldt ook niet in het minst

door de zeer competitieve ver-

houding prijs/kwaliteit, 5 jaar

garantie op de compressoren

en alles uit voorraad leverbaar.

De ondersteuning door Conti-

clima NV, reeds succesvol actief

in dit vakgebied sinds 1996,

maakt het geheel meer dan af!

Voor meer informatie, contacteer

Conticlima NV op 09/2592102

of via [email protected]

refriteC Care Biedt extra serviCegarantie

Refritec breidde onlangs de garantie voor LG airco installaties en warmtepompen uit met een extra

servicegarantie: Refritec Care. De standaardgarantie LG bestaat uit de vergoeding van de onderdelen

voor de eerste drie jaar. Dankzij Refritec Care kan deze mits een kleine meerprijs tot zeven jaar worden ver-

lengd. De onderdelen worden vanaf het vierde jaar in rekening genomen, met uitzondering van de compres-

sor. Die geniet van vijf jaar fabrieksgarantie en komt dus vanaf het zesde jaar in aanmerking. De uurlonen

worden vanaf het derde jaar vergoed. Indien de installatie een technische storing vertoont zal deze koste-

loos worden hersteld zonder dat de klant een vrijstelling dient te betalen. Refritec Care biedt tal van voordelen voor de installateur: de tevreden-

heid van de klant, u kan zich differentiëren door het aanbieden van zekerheid en service en het creëren van een hechtere band met de klant.

De herstellingskosten worden volledig vergoed door de verzekeraar, waardoor een eventuele discussie met de klant wordt vermeden. Het op-

volgen van slechte betalers ten gevolge van een dergelijke interventie behoort aldus tot het verleden. De klant kan vanaf 59 euro van deze

extra servicegarantie genieten, eenmalig te betalen voor een garantieverlenging tot zeven jaar. De prijs is afhankelijk van de waarde van de

installatie en wordt bepaald per unit. ¢ www.refritec.be

wat verandert Bij

groothandel heynen?

ging met een topligging net

aan afrit Roeselare-Beveren

langs de E403 op de kop kun-

nen tikken. Het is een func-

tioneel gebouw met 585 m²

magazijnruimte, een afhaalba-

lie, altijd beschikbare parking

en een nieuwe opleidings-

zaal. Tom Decloedt zal de

klanten er als filiaalleider ver-

welkomen, net zoals hij eer-

der ook al deed in Brugge.”

Ook in Wallonië werd de wer-

king van de filialen tegen

het daglicht gehouden. Hier

werd het filiaal in Floreffe

op 1 januari ’14 gesloten.

“Dit was eigenlijk het filiaal

van IRPB, maar deze ven-

nootschap is nu gefusio-

neerd met Cool Products,

onze divisie voor stekker-

klare warme of koude toepas-

singen binnen de voedings-

industrie, de grootkeuken

en de horeca. Fl. Heynen &

C° blijft aanwezig in de regio

dankzij David De Graeve als

regioverantwoordelijke en

Ingrid Delière als admini-

stratieve ondersteuning.”

¢ www.heynen-cool.com

Fl. Heynen & C° n.v. - s.a.Your reliable partner for:

Mortsel - Zaventem - Roeselare - Eke - Houthalen - Herstal

TotalQuality

Solutions

www.heynen-cool.com

[email protected]

Page 7: Cool & Comfort 60 NL

www.refritec.be

KLEINERE

CO2

voetafdruk

Refritec bvba Weiveldlaan 7 ° 1930 ZAVENTEM ° T +32 (0)2 715 24 44

Service Centers ANTWERPEN ° BRUSSELS ° KORTRIJK

• mini-channel condensor

• laag geluidsniveau

• eenvoudige installatie

• klaar voor gebruik:

• vloeistofl eiding met kijkglas en fi lter-droger

• vloeistofvat met afsluiter

• HD/LD pressostaat

• Premium “Plug & Play” met geïntegreerde, web based, regelaar, volledig voorgeprogrammeerd, voor-bekabeld en voorzien van leidingen

• frequentiegestuurde ECOLINE VARISPEED compressoren

ECOSTAR

LUCHTGEKOELDE SEMI-HERMETISCHE AGGREGATEN

nieuw

Adv_Refr-Ecostar-Bitzer-NL.indd 1 16/01/14 13:05

Page 8: Cool & Comfort 60 NL

Steek uw plannen niet in de ijskast, maar in een Ministore !

Ministore is een prijsgunstige en hoogkwalitatieve koel- of vriescel, die de oplossing biedt voor diverse toepassingen bij o.a. bakkers, slagers, vis- en vleeshandels, groenteverdelers, kruideniers, bloemisten, restaurants ...

Ook voor gebruik in ziekenhuizen, apotheken en labos laat Ministore zich perfect inzetten. Zelfs voor privé doeleinden als vervanging van een kelder is Ministore een welgekomen alternatief. Hun degelijke constructie met excentrische treksluitingen en tand- en groefverbindingen zorgt voor een snelle en probleemloze montage en/of demontage.

Verschillende standaard uitvoeringen zijn mogelijk volgens uw specifi eke noden.

Your reliable insulation partner

ISOBAR Nederland • Sparrelaar 29 • NL-5467 JP Veghel • T +31 413 366 438 • F +31 413 367 935 • [email protected]

ISOBAR België • Pontstraat 80 • Waregem zone 11b • B-8791 Beveren-Leie • T +32 56 710 494 • F +32 56 703 287 • [email protected] www.isobar.be

Steek uw plannen niet in Steek uw plannen niet in de ijskast, maar in een Ministore !

Ministore is een prijsgunstige en hoogkwalitatieve koel- of vriescel, die de oplossing biedt voor diverse toepassingen bij o.a. bakkers, slagers, vis- en vleeshandels, groenteverdelers, kruideniers, bloemisten, restaurants ...

Ook voor gebruik in ziekenhuizen, apotheken en labos laat Ministore zich perfect inzetten. Zelfs labos laat Ministore zich perfect inzetten. Zelfs voor privé doeleinden als vervanging van een kelder is Ministore een welgekomen alternatief. Hun degelijke constructie met excentrische treksluitingen en tand- en groefverbindingen zorgt voor een snelle en probleemloze montage en/of demontage.

Verschillende standaard uitvoeringen zijn mogelijk

Your reliable insulation partner

Steek uw plannen niet in

ISOBAR ADV COOL&COMFORT 190x134 MINISTORE.indd 1 21/01/14 15:46

• Koelers • Regeltechniek • Koeltorens Delta Technics Engineering B.V.• Condensors • Dataloggen • Drycoolers Konijnenberg 53• Gevinde warmtewisselaars • Monitoring oplossingen • Centrale systemen 4825 BC Breda• Platenwisselaars • Compressoren • Chillers 076-5720220• Shell & tube wisselaars [email protected]

ww

w.D

ElTa

TE

ch

nic

s.n

l

Page 9: Cool & Comfort 60 NL

I n S I d e n e w S

COOL&COMFORT I 9

0800 15010 andrewssykes.be

WIEZIJN WIJ ?

Met onze producten en diensten ondersteunen wij

onze klanten bij de uitdagingen die zij in de dagelijkse

praktijk tegenkomen. Of het nu gaat om een geplande

situatie of een noodgeval, wij zorgen ervoor dat het

zo snel, deskundig, professioneel en kostenbesparend

mogelijk wordt opgelost.

BOILERS

CHILLERS

AIRCONDITIONERS

AL 40 JAARMARKTLEIDER OP HET GEBIED VANVERHUUR VANAIRCONDITIONING,VERWARMING,ONTVOCHTIGINGEN VENTILATIEAAN DE ZAKELIJKE MARKT

24/7 SERVICE

nieuw logo & masCotte

voor isoBar

Begin 2014 pakte Isobar uit met

een nieuw logo en een mascotte.

Het nieuwe logo verwijst naar

de geïsoleerde sandwichpane-

len. Deze kunnen niet alleen wor-

den gebruikt in koel- en vriescel-

len, maar bijvoorbeeld ook voor

clean rooms. Daarnaast verwijst

het logo ook naar de nieuwe

isolerende Ecohomepanelen

voor de bouw van lage energie

woningen en passiefhuizen.

De Pinguin wordt als mascotte

aan al het publicitaire mate-

riaal toegevoegd. Alvast een

nieuwe en frisse uitstraling bij

het begin van het nieuwe jaar.

¢ www.isobar.be

BrandklePPen zorgen

voor een Brandveilige

installatie

De nieuwe wetgeving bepaalt

dat zowel bij residentiële als

niet-residentiële nieuwbouw

en renovatie een ventilatie-

systeem moet ingebouwd wor-

den. Dit ventilatiesysteem zorgt

voor de aanvoer van verse lucht

en afvoer van vervuilde lucht.

Omdat de luchtkanalen door-

heen de wanden lopen kan

ook brand en rook vlugger ver-

spreid worden. Door de plaat-

sing van brandkleppen in de

luchtkanalen kan dit risico tot

een minimum beperkt wor-

den en zo de veiligheid van de

bewoners ten goede komen.

De wand waarin de opening is

gemaakt, het afdichtingsma-

teriaal en de brandklep zelf

zorgen dat een brandveilige

installatie wordt bekomen.

Al vele jaren is de firma Clima

Construct uit Wommelgem

een begrip in de luchttechniek.

Clima Construct verdeelt de

brandkleppen van Wildeboer die

getest zijn volgens de Europese

norm EN 1366-2. De behuizing

van de brandkleppen bestaat

uit verzinkt plaatstaal, het klep-

blad uit slijtvast, hitte-en corro-

siebestendig calciumsilicaat.

Zowel de ronde als de recht-

hoekige brandkleppen zijn stan-

daard uitgerust met een smelt-

lood. Wanneer de temperatuur

in het kanaal 72°C overschrijdt,

sluit de klep automatisch de

luchttoevoer af. Deze klep kan

ook worden gesloten door een

signaal van een brandbevei-

ligingssysteem dat door een

rooksensor geactiveerd wordt.

¢ www.climaconstruct.be

0800-15010

mostra Convegno 2014

De tweejaarlijkse vakbeurs

Mostra Convegno Expocomfort

voor verwarming, airconditioning,

koeling, sanitair en badkamerin-

richting vindt plaats van 18 tot 21

maart ’14 in Milaan. Het centrale

thema van de 39ste editie wordt

‘Global Comfort Technology’,

meer dan ooit hét gesprekson-

derwerp binnen de HVACR-sector.

De beursvloer wordt opgebouwd

rond het thema ‘Global Com-

fort Technology’ met bijzondere

aandacht voor vier interesse-

gebieden: koeling (airconditio-

ning, refrigeration, ventilatie),

energie (fotovoltaïsch, geother-

mie, biomassa, WKK, wind, dom-

otica), water en verwarming. Ter

ondersteuning komt er een uit-

gebreid conferentieprogramma,

samengesteld door een weten-

schappelijk comité waarin onder

meer academici, vertegen-

woordigers van universiteiten

en deskundigen aangesteld

door de Italiaanse beroeps-

verenigingen zetelen. Het cen-

trale thema van de conferen-

ties wordt “smart plants – smart

grid”, met op 19 maart speciale

aandacht voor “Comfort Tech-

nology Designing and Installing

integrated systems for energy

efficiency”, op 20 maart inter-

nationale case studies rond

energie-efficiëntie, verminde-

ring van energieverbruik, geavan-

ceerde gebouwbeheersyste-

men en combinatietechnieken

en op 21 maart een kijk op wet-

geving en de nieuwe technie-

ken die voor de duurzame en

energiebesparende doelstellin-

gen moeten zorgen, zoals warm-

tepompen, WKK, hoogrende-

mentketels en energieopslag.

¢ www.mcexpocomfort.it

Page 10: Cool & Comfort 60 NL

I n S I d e n e w S

10 I COOL&COMFORT

restaurant de Pastorale:

wanneer alleen de aBso-

lute toP goed genoeg is

Het restaurant van Bart De Poo-

ter te Reet behoeft geen intro-

ductie. Reeds 6 jaar wordt dit

twee Michelin-sterren toegewe-

zen en de vraag is enkel wan-

neer en niet of de derde eraan

komt. Bart De Pooter is trouwens

de enige chef in België met twee

restaurants met Michelin-sterren

(ook WY in Brussel is een crea-

tie van hem). Dat de Pastorale

wereldklasse heeft, bewijzen de

foodies die van over de gehele

wereld talrijk langskomen, niet

in het minst de Japanners!

Enkele jaren geleden werd een

andere Belgische wereldbur-

ger door Bart gevraagd om de

Pastorale zelf op het topni-

veau van zijn keuken te bren-

gen. Arne Quinze volbracht dit

met verve. Het gehele restau-

rant is een prachtige installa-

all air systems verdeelt exPress

soldering eQuiPment

Vanaf 1 januari heeft ALL AIR SYSTEMS het gamma EXPRESS

braseer-kits en het hitteschild STOP FLAM aan hun assortiment

toegevoegd. Deze compacte kits worden gemaakt door het

Franse bedrijf EXPRESS, actief sinds 1905 en één van de

marktleiders in de produktie van roofing-branders en compacte

soldeermaterialen en gereedschappen. ALL AIR SYSTEMS

heeft de verdeling voor de Benelux op zich genomen van

deze zeer specifiek ontworpen braseerkits en toebehoren

uit de reeks “VULCAN”. Deze braseerkits zijn voorzien

van compacte, ergonomische braseer-handvaten en

verschillende braseer-monden. Ze hebben een hoge auto-

nomie en zijn 100% propyleen gevoed. De braseerkits zijn

bovendien netjes in valiesjes beschermd. Daarnaast gaat

ALL AIR SYSTEMS ook het soepele hitte-schild “Stop Flam”

verdelen, een hoogkwalitatief Europees fabrikaat dat de

hoogste en extreemste condities kan weerstaan. Voor meer

informatie kan u een demo-filmpje bekijken op de website

van ALL AIR SYSTEMS.

¢ www.allairsystems.be

tie van hem geworden en ook

dat is al een bezoek waard.

Een installatie van Arne Quinze

in een restaurant van dit niveau

is echter geen eenvoudige omge-

ving om een luchtbehandeling

te integreren op een “niet waar-

neembare” manier. Dit systeem

dient wel degelijk onzichtbaar,

onhoorbaar en zonder de min-

ste tocht te zijn. De ijzersterke

combinatie Lemcool en Conti-

clima hebben dit echter succes-

vol gerealiseerd, middels een up-

to-date VRF-systeem. Dit staat

in voor een ecologische warm-

tepomp-verwarming én een per-

fecte koeling. Het systeem is

ondertussen reeds operatio-

neel sinds 2010, tot volle tevre-

denheid van zijn gebruikers.

Lemcool en Conticlima zijn fier

op deze manier te hebben kun-

nen bijdragen aan het nog

steeds groeiende succes van

deze Belgische wereldtopper.

¢ www.conticlima.be

ilP fx montagevoeten worden “lijmloos”

Vanaf 1 januari zet ALL AIR SYSTEMS de produktie van de ILP FX montage-voeten op “lijmloos”. De

montage-rail blijft de identieke afmetingen hebben als de voorheen maar wordt nu geïntegreerd in de

voet zelf. Tevens is de rail gemaakt uit versterkt aluminium om een nog sterkere montage te verze-

keren. Het “lijmloos” monteren van de rail tijdens de produktie betekent een heel grote ecologische

invloed in de positieve zin. Er worden immers 1.000-en liters 2-componenten lijm niet meer gebruikt.

¢ www.ilp-supportsystems.eu ¢ www.allairsystems.be

Fl. Heynen & C° n.v. - s.a.Your reliable partner for:

Mortsel - Zaventem - Roeselare - Eke - Houthalen - Herstal

TotalQuality

Solutions

www.heynen-cool.com

[email protected]

Page 11: Cool & Comfort 60 NL

Flyer_Kaysun_2014_nl.indd 1 13/01/2014 9:48:00

Page 12: Cool & Comfort 60 NL

12 I COOL&COMFORT

op deze vragen te antwoorden, hoe beter

we onze activiteiten hierop kunnen afstem-

men en alzo de dienstverlening verbeteren.”

“Een van de sterkste punten van UBF-ACA is

informatieverstrekking, bijvoorbeeld over de

nieuwe F-gassenwetgeving. We zullen in de

toekomst nog beter hierop inzetten. Helaas

beschikken we maar over een kleine struc-

tuur en telt een dag voor onze vaste mede-

werksters Linda en Sandra ook maar 24 uur.

Gelukkig kunnen de leden rekenen op het

werk van een kern actieve bestuursleden

die naast hun beroepsbezigheden een deel

van hun vrije tijd opofferen om zich onbaat-

zuchtig in te zetten voor de volledige sector.

Maar UBF-ACA kan nog meer mensen met

een visie gebruiken die actief willen deelne-

men aan onze vergaderingen zodat de geno-

men beslissingen nog evenwichtiger zijn en

in het voordeel zijn van de volledige sector.

De leden maken deel uit van onze groei! Dus

nogmaals een warme oproep tot geënga-

geerde vrijwilligers om het bestuur van UBF-

ACA te versterken zodat onze beroepsfede-

ratie in de toekomst nog beter gewapend

is om de sector te vertegenwoordigen.”

Daarna nam secretaris-generaal Linda Bud-

daert het woord, waarbij ze uiteraard niet

kon voorbijgaan aan de 65ste verjaardag

van UBF-ACA. Maar ook hier viel te horen

dat er duidelijk een nieuwe dynamiek in de

federatie heerst en alle zeilen worden bij-

gezet om de sector maximaal te ondersteu-

nen. “Onze nieuwe website vormt een bij-

zonder rijke bron van informatie. Met onze

korte berichten blijf je perfect op de hoogte

van nieuwe wetgevingen of regels die op

onze sector van toepassing zijn. We verza-

melen er ook de nieuwsbrieven van STS.”

Ook belangrijk is dat je via de website (www.

ubf-aca.be/cert) een 5-stappenplan krijgt

voorgeschoteld die met een doorlooptijd

van veertien dagen moet leiden tot de cer-

tificering van een koeltechnisch bedrijf.

Zonder in detail te treden, bestaat het cer-

tificeringsproces achtereenvolgens uit lid-

maatschap van UBF-ACA, certificering van

de techniekers, een certificatiemethode

van het bedrijf, een checklist voor het

administratief dossier en tenslotte indie-

ning en goedkeuring van het dossier.

“ELYCI is sexyer geworden”, verkondigt

Linda Buddaert niet zonder trots. ELYCI

staat voor ELog Your Cooling Installation

en is het meest performante elektronisch

logboek of onderhoudsboek op de Belgi-

sche markt. Elyci is niet alleen een online

versie van de verschillende onderhouds-

boeken van UBF-ACA, maar omvat tevens

alle functionele documenten, zoals onder-

houdsfiches, lektesten, druktesten, enz.

die nodig zijn om in regel te zijn met de hui-

dige Belgische wetgeving. Elyci houdt ook

de koelmiddelboekhouding bij en con-

“Tijdens mijn termijn als voorzitter van de

beroepsfederatie UBF-ACA zal ik mij met bij-

zondere aandacht concentreren op twee

actiepunten, namelijk transparantie en

toegevoegde waarde”, vertelt Jurgen Buc-

kinx, van Sabcobel nv/sa. “Transparantie

zowel intern als extern. Het reilen en zei-

len van de beleidsorganen en werkgroepen

van de federatie moet duidelijk in kaart wor-

den gebracht, zodat we minder met ons-

zelf zullen bezig zijn en ons volop kunnen

focussen op wat echt belangrijk is, name-

lijk de leden. Door een externe transpa-

rantie zullen de leden nog beter de meer-

waarde van UBF-ACA ontdekken, iets wat

momenteel nog te weinig gebeurt. Hoe

kan UBF-ACA beter bijdragen aan de wen-

sen van de leden? Wat zijn de noden? Hoe

kan UBF-ACA bijspringen en ondersteunen?

Hoe meer leden ons feedback geven door

Algemene vergadering uBf-ACAOp wOensdag 20 nOvember ’13 ging de jaarlijkse algemene vergadering van

UbF-aCa dOOr in grOOt-bijgaarden. een talrijke OpkOmst, een Unieke setting net

naast de e40, bOeiende én beknOpte presentaties new style, vOOr wie er nOg zOU

aan twijFelen: er waait een nieUwe dynamiek dOOr de Federatie. steeds meer par-

tijen Uit de kOelteChnisChe branChe erkennen dat je samen veel sterker staat

dan als individU, maar OOk het jeUgdig enthOUsiasme waarmee de nieUwe be-

stUUrsplOeg de Federatie nieUw leven inblaast, mist zijn eFFeCt niet.

u Vlnr. : Maxime Mahieu (Ondervoorzitter/Fransta-lige installateurs) Erik Waumans (Voorzitter WPAC en afdeling B2) Mario Beeckman (Bestuurder/Neder-landstalige installateurs) Jurgen Buckinx (Nationaal voorzitter) Linda Buddaert (Secretaris-Generaal) Didier Boonen (Voorzitter afdeling B1) en Wilfried De Smet (S&T).

Page 13: Cool & Comfort 60 NL

Zorg dat u wél

bent.Certifi ceeruw bedrij fRisico’s nemen behoort tot het

ondernemerschap en heeft al

heel wat bedrij ven gevormd

tot bij zonder succesvolle on-

dernemingen. Het is evenwel

zaak om steeds het hoofd koel

te houden en geen onverant-

woorde risico’s te nemen die

het voortbestaan van de fi rma

in gevaar kunnen brengen.

Het vergt een minimum aan

tij d en inspanning, maar zorgt

ervoor dat u als gecertifi ceerd

bedrij f voortaan op een legale

manier koelinstallaties kan

plaatsen.

Om u te helpen het cerftice-

ringsproces vlot te doorlopen

heeft UBF-ACA een online-mo-

dule (www.ubf-aca.be/cert) ge-

creëerd die u begeleidt bij alle

stappen van de certifi cering.

BESCHERMD

Chantraineplantsoen 1 | 3070 Kortenberg

T +32 (0)2 215 18 34 | F +32 (0)2 215 88 78

[email protected] | www.ubf-aca.be www.creatief.b

e

adv_ubf_aca_A4_ned.indd 1 11/07/13 14:16

Page 14: Cool & Comfort 60 NL

14 I COOL&COMFORT

teit architectuur en ingenieurs in de bouw.

“Vooral de stijging van het aantal leden

is bemoedigend”, vervolgt Linda Bud-

daert. “Aanvankelijk hadden we gevreesd

voor een terugval omwille van de aan-

slepende economische crisis, maar uit-

eindelijk blijken onze leden toch wel ver-

standiger dan dat en erkend iedereen

de nood dat de beroepsfederatie ook in

moeilijke tijden een meerwaarde bete-

kent en als bevoorrechte gesprekspart-

ner van de verschillende overheden in ons

land het best geplaatst is om onze sec-

tor te beschermen en te ondersteunen.”

2014 belooft ook weer een bijzonder druk

jaar te worden, niet in het minst omwille

van de belangrijke beslissingen op Euro-

pees valk die op de koeltechnische sec-

tor zullen afkomen. Het valt te verwachten

dat de nieuwe Europese F-gassenwetgeving

in de loop van 2014 door de verschillende

organen wordt gestemd. UBF-ACA heeft zich

voorgenomen om via verschillende kanalen

– nieuwsbrieven, social media (Facebook,

Twitter, LinkedIn), studiedagen, infosessies

– de sector optimaal te informeren over wat

dit concreet zal betekenen voor de betrok-

ken partijen. Deze informatie zal in de toe-

komst – samen met alle andere nuttige

documenten en informatie die UBF-ACA ter

beschikking stelt van de leden – via cloud

computing beschikbaar worden gesteld.

Tot slot pakte Linda Buddaert nog uit met

een nieuwtje: UBF-ACA heeft een samenwer-

king aangegaan met Companyweb, een online

onderneming die gespecialiseerd is op het

vlak van bedrijfsinformatie in België. Hierdoor

krijg je inzage in het risico, de overlevingskan-

sen, de betalingscapaciteit, de winstgevend-

heid, stabiliteit en andere sleutelfactoren

van alle Belgische bedrijven. Weet als onder-

nemer in een handomdraai met wie je zaken

doet... en met wie je best geen zaken doet.

Companyweb legt de volledige financiële en

juridische situatie van Belgische bedrijven én

hun bedrijfsleiders bloot. Als referentie kan

tellen dat Companyweb officieel leverancier

is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

(IBR), van het Instituut van de Accountants

en Belastingconsulenten (IAB) en van het

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders

en Fiscalisten (BIBF). Leden van UBF-ACA krij-

gen een korting op hun jaarabonnement.

De algemene vergadering werd afge-

sloten met een overzicht van de voor-

bije en geplande activiteiten van de

werkgroepen en gewestafdelingen.

u www.ubf-aca.be

Vanaf 1 februari 2014 zal geen enkele bankverrichting meer kunnen uitgevoerd worden die niet beantwoordt aan de SEPA-normen

(Single Euro Payments Area). Vooral voor bedrijven heeft de overgang van het Belgische systeem naar het SEPA-systeem de grootste

impact. De drie belangrijkste veranderingen zijn het rekeningnummer (de nationale rekeningnummers van 12 cijfers worden omgezet

naar IBAN-nummers van 16 tekens), de overschrijving (al enkele jaren biedt uw bank u het Europese rode overschrijvingsformulier

met IBAN en de nieuwe SEPA-standaard om Europese overschrijvingen elektronisch in te voeren aan: deze nieuwe SEPA-standaard is

verplicht vanaf 1 februari 2014) en de domiciliëring (facturen kunnen via domiciliëring worden geïnd zowel in België als in alle landen

van de SEPA-zone, het is dus niet langer de bank die de domiciliëringen van de klanten beheert).

Gelijktijdig met SEPA is op 1 februari 2014 ook de consumentenbescherming versterkt. Zo heeft de klant bijvoorbeeld de mogelijkheid

om zelf een maximumbedrag en een maximale periodiciteit (maandelijks, trimestrieel,...) voor zijn domiciliëringen te bepalen. Hij kan

ook zelf beslissen welke leveranciers hij toelaat om zijn domiciliëringen te innen. Wees voorbereid!

u www.sepabelgium.be

troleert de onderhoudsschema’s en lek-

percentages van de installaties van het

cliënteel. “Er zijn nieuwe zoekfuncties toe-

gevoegd en dankzij een verstandig gebruik

van kleuren krijg je een zeer overzichte-

lijke kijk op de belangrijkste aspecten

van de installaties, zoals de koelmiddel-

inhoud, het onderhoud en de werking.”

Tijdens een jaarvergadering wordt traditie-

getrouw ook teruggeblikt op de activiteiten

van het voorbije jaar. Dat UBF-ACA niet heeft

stilgezeten, bleek duidelijk uit de lange acti-

viteitenlijst. We zullen hier niet alle acti-

viteiten weergeven, maar halen er enkele

opvallende uit zoals een succesvolle info-

sessie met 94 deelnemers samen met

Forem Formation in Bergen in januari ’13

rond het onderwerp ‘België en zijn wetge-

ving op het gebied van de koeltechniek’,

deelname aan de WorldSkills in Leipzig door

ondersteuning van het Belgische team met

als resultaat een bronzen medaille voor de

21-jarige Loïc Jouay uit Walcourt in de cate-

gorie Koude- en Luchtbehandelingstech-

niek, onder de vlag STS deelgenomen aan

de vakbeurs Climatechno in Haasrode tij-

dens dewelke de kaap van 400 leden werd

overschreden en een voordracht over warm-

tepompen in het Forem Formation in Bergen

met als doelpubliek studenten uit de facul-

vanaf 1 februari ‘14 SePA verplicht in heel europa

Fl. Heynen & C° n.v. - s.a.Your reliable partner for:

Mortsel - Zaventem - Roeselare - Eke - Houthalen - Herstal

TotalQuality

Solutions

www.heynen-cool.com

[email protected]

Page 15: Cool & Comfort 60 NL

www.samsung-klimaat.be

bezoek ons op Bati-bouw, stand 400, hal 12

Samsung Electronics is wereldwijd marktleider op vele gebieden, variërend van monitoren en TV’s tot mobiele telefoons en geheugenchips. Via innovatieve en betrouwbare producten laat Samsung de wereld kennis maken met fantastisch nieuwe mogelijkheden. Zo ook op het gebied van klimaatbeheersing.

bezoek ons op Bati-bouw, stand 400, hal 12

De totaaloplossingen van Samsung klimaatbeheersingWarmtepompen

- Lucht-lucht

- Lucht-water

- Water-lucht

- Water-water

- Lucht-lucht/water

- Water-lucht/water

+ aansluiting op luchtbehandelingskasten

WTW ventilatie - WTW ventilatiesysteem D

- Enthalpieventilatie, vocht en temperatuur

- Zeer schone lucht door unieke

F8 filters

- Geen (elektrische)

voorverwarming nodig

Airconditioning - Volledig assortiment binnendelen in diverse capaciteiten

Gebouwbeheersystemen - Geïntegreerde bedieningsoplossingen met de DMS2

- Bediening, controle en monitoring op afstand via internet

- Gebruiksvriendelijke toepassing

Page 16: Cool & Comfort 60 NL

16 I COOL&COMFORT

van dOnderdag 20 FebrUari tOt en met

zOndag 2 maart ’14 gaat batibOUw 2014

dOOr, de jaarlijkse hOOgmis vOOr de

belgisChe bOUw-, interieUr en renOva-

tiewereld. batibOUw 2014 is OpgebOUwd

rOnd drie thema’s: bijna energieneU-

traal wOnen, betaalbaar wOnen, en

de COmebaCk van hOUt.

De Europese richtlijn energiepresta-

tie van gebouwen bepaalt dat vanaf

2021 alle nieuwe gebouwen bijna-

energieneutraal (BEN) moeten zijn. “Zon-

der twijfel een buitengewoon ambitieuze

doelstelling”, aldus Geert Maes, directeur

van Batibouw. “Het bijzondere aan BEN-

woningen is dat ze een minimum aan ener-

gie verbruiken voor verwarming, ventilatie,

koeling en warm water. De energie die nog

nodig is, wordt uit duurzame energiebron-

nen gehaald. De Europese 20-20-20 doel-

stellingen leggen trouwens de lidstaten op

om tegen 2020 20% van alle energie uit her-

nieuwbare bronnen te halen. De meest voor

de hand liggende technieken om deze visie

te realiseren zijn fotovoltaïsche zonnepa-

nelen, een zonneboiler voor sanitair warm

water en/of een warmtepomp.”

In België is er ongetwijfeld nog een pak werk

aan de winkel om deze Europese doelstel-

ling te bereiken. De verschillende Gewes-

ten zetten alvast elk op eigen tempo hun

stappen richting bijna-energieneutrali-

teit. Op 1 januari 2014 heeft Vlaanderen

het maximum E-peil voor nieuwe wonin-

gen verlaagd van E70 naar E60. Voor Wal-

lonië neemt men voorzichtig 2018 in de

mond wanneer het gaat om het verstrengen

van de energieconsumptie. In het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest heeft de overheid de

grootste stap gezet: vanaf 2015 is de passief-

standaard de norm voor ieder nieuwbouw-

project. Een aantal vragen dringen zich hier-

bij op. Wat bijvoorbeeld met de miljoenen

bestaande, en vaak verouderde, woningen

in België? Hun energieconsumptie zal onge-

twijfeld blijven doorwegen. Door renova-

tie gelijkaardige standaarden halen als die-

gene die vereist worden voor nieuwbouw,

is praktisch zeer complex en ongetwijfeld

niet goedkoop. Ook bij nieuwbouw wordt

dit laatste aspect een steeds gevoeliger punt.

Investeren in groener en duurzamer (ver)

bouwen zijn een verstandige keuze en

maken wonen betaalbaar. Betere isolatie en

meer hernieuwbare energie zijn op termijn

een goede zaak, maar wat met de initiële

investering? Verstandige fiscale stimulansen

– waaronder een vernieuwde of aangepaste

woonbonus – spelen hier een cruciale rol.

De federale regering besliste echter om het

fiscale voordeel van de woonbonus om te

zetten in een belastingvermindering. Voor

leningen van vóór 2015 is dat een reductie

tegen het hoogste belastingtarief, vanaf 1

januari 2015 tegen een vast tarief van 45%.

Deze regeling zal echter moeten worden ver-

vangen door gewestelijke oplossingen. “De

bouwsector vraagt hierover na de verkiezin-

gen van 2014 zo snel mogelijk meer duide-

lijkheid”, vertelt Geert Maes. “Ik hoop dat

Batibouw hier opnieuw zijn rol als kataly-

sator kan vervullen.”

Batibouw 2014IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII B e u r S n I e u w S

”De federale regering besliste om het fiscale voordeel van

de woonbonus om te zetten in een belastingvermindering. De

bouwsector vraagt hierover na de verkiezingen van 2014 zo

snel mogelijk meer duidelijkheid. Geert Maes, directeur van Batibouw

[ Praktisch ]

Professionele dagen

Donderdag 20 februari ’14

van 10u tot 18u30

Vrijdag 21 februari ’14

van 10u tot 21u

Dagen voor particulieren

Van zaterdag 22 februari tot en

met zondag 2 maart ’14 van 10u

tot 18u30

Nocturne op donderdag 27 fe-

bruari ’14 van 10u tot 23u

u www.batibouw.be

foto

’s ©

Bat

ibou

w

Page 17: Cool & Comfort 60 NL

Batibouw 2014

Wenst u meer informatie ? www.renson.be Paleis 4 - stand 214

Klaar voor 2014 en later !

Systeem E+® = gezond binnenklimaat

+ warmtebesparing

+ warmteterugwinning

Systeem

E+tot -33 E-punten !

cool&comfort_NDL_0114_190x134.indd 1 9/01/14 16:49

Page 18: Cool & Comfort 60 NL

www.batibouw.com

Exclusief voor vakluiop donderdag 20 februari 2014 van 10u tot 18u30

en vrijdag 21 februari 2014 van 10u tot 21u.

BATIBOUWU ontdekt er de meest recente nieuwigheden en trends en kan deelnemen aan rondetafelgesprekken, seminaries en andere randmanifestaties. Om wachttijden aan de ingang te verkorten, kan u zich best preregistreren via www.batibouw.com.Met de uitgereikte badge krijgt u op 20 en 21 februari ongelimiteerde toegang tot Batibouw. Indien u de badge niet gebruikt tijdens deze dagen, is hij geldig voor een dag naar keuze tijdens de rest van de beurs.

Batibouw groot publiek: van 22/2 t.e.m. 2/3 van 10u tot 18u30.Nocturne donderdag 27/2 tot 23u.

‘BUILD-IT’Astridhal 20 & 21/2/2014ICT-nieuwigheden, software- en beheersystemen voor de bouwsector.

www.build-it.be

Page 19: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 19

met ‘maar’ twee maanden vooruit te schui-

ven, had wel een beperkte weerslag op het

aantal exposanten”, vertelt Joseph Le Jol-

lec, voorzitter van interclima+elec. “Vroe-

ger was de beursdeelname maar een twee-

jaarlijkse aangelegenheid, maar nu moest

deze beurskost plotseling in 2012 én in

2013 worden begroot. In combinatie met

de moeilijke economische situatie leidde

dit ertoe dat enkele merken – zelfs Franse

– verstek gaven. Anderzijds is het samen-

gaan van de drie beurzen die zich toespit-

sen op verschillende installatiebranches een

logisch gevolg van de werkelijkheid. Het

bouwproces is niet langer een ketting van

verschillende disciplines die elkaar opvol-

gen, maar wordt één geheel. Terecht, want

onder andere energie-efficiëntie en duur-

zame renovatie zijn een gemeenschappe-

lijke zorg.” Terug naar de exposanten. Een

lichte terugval met de vorige editie, maar ere

wie ere toekomt. De grootste stand in de drie

hallen van het Parc des Expositions voorbe-

houden voor interclima+elec was met voor-

sprong die van Atlantic, gevolgd door onder

andere Daikin, Airwell, Aermec, Testo, Ziehl

Abegg, ebm papst, Grundfos en de Belgische

fabrikanten Renson en Henco.

Onderzoek naar de motivatie om een vak-

beurs te bezoeken tijdens de voorgaande edi-

ties van interclima+elec (resultaten die wor-

den bevestigd door gelijkaardige enquêtes

bij andere internationale vakbeurzen) heeft

geleerd dat een vakman op de eerste plaats

hoopt om nieuwe producten te ontdekken

die hem kunnen helpen om zijn omzet te

vergroten. De organisatie speelde op deze

wens op twee manieren in: aan de ingang

van elke zaal was een speciale ruimte “nieu-

wigheden” ingericht én een waslijst awards

(goud, zilver, brons) in tal van categorieën.

Maar hier was het een beetje zoals het toe-

kennen van de premie voor de meest strijd-

lustige renner na elke etappe in de Tour:

Frankrijk boven… We geven de prijskapers

in de drie categorieën die werden uitgereikt

aan de exposanten op interclima+elec.

Voor HVAC zijn dit de gascondensatieketel

van Vergne Innovation (goud), Aquaciat2

HYBRID van CIAT (zilver) en Magna 3 van

Grundfos (brons). In de categorie ‘Intelli-

Traditioneel viel de tweejaarlijkse vak-

beurs interclima+elec ongeveer gelijk

met de VSK in Utrecht, in 2012 zelfs

in dezelfde week. Om meer bezoekers aan

te trekken besliste de beursorganisatie

om vanaf 2013 interclima+elec te koppe-

len aan Batimat, de grootste professionele

beurs voor de bouwsector in Frankrijk, met

als nevenevent het kleinere idéo bain, een

vakbeurs voor het totale badkamergebeuren

dat kan rekenen op een trouwe schare expo-

santen én bezoekers. “Maar interclima+elec

Interclima+elec 2013>een schot in de roos!

B e u r S n I e u w S IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

van 4 tOt 8 nOvember ’13 vOnd in parijs de tweejaarlijkse vakbeUrs interClima+eleC

plaats. het is een beUrs die traditiOneel veel waalse prOFessiOnals aantrekt, en

dit jaar was dat niet anders. het grOOtste versChil met de vOrige edities zat in

de Organisatie. parijs-CentrUm werd verlaten vOOr het parC des expOsitiOns in

villepinte Op een steenwOrp van de lUChthaven Charles de gaUlle, waardOOr

de beUrs makkelijker bereikbaar wOrdt vOOr bezOekers die kOmen aangevlOgen.

hiermee speelt de Organisatie in Op de internatiOnalisering van de beUrs, met een

belangrijk aandeel bezOekers van bUiten Frankrijk. de tweede grOte aanpassing

bestOnd erin Om interClima+eleC te integreren in het triUmviraat batimat/idéO

bain/interClima+eleC, waardOOr dit event UitgrOeide tOt de grOOtste eUrOpese

installatiebeUrs in 2013.

foto © Interclima

foto

© In

terc

lim

a

foto © Rudy Gunst

Page 20: Cool & Comfort 60 NL

20 I COOL&COMFORT

gent energiebeheer’ kregen Smart Thermo-

gène Grid van Cardonnel Ingénerie (goud),

ENERGY VALVE van Belimo (zilver) en

Pluzzy van Toshiba (brons) een prijs. In de

categorie’ Systemen met duurzame energie’

vielen Atlantic met Hysae Hybrid (goud),

pellet micro-WKK van ECOMETIS (zilver),

TOP CLEAN van POULOULAT (brons) en

Greenway Solar -30°C van Climalife (Grote

Milieuprijs) in de medailles.

“De drie beurzen mochten tijdens de vijf

dagen 353.632 bezoekers ontvangen”, blikt

Stéphanie Auxenfans, directrice van de Divi-

sie Bouw van Reed Expositions, tevreden

terug. “Bijna 20% van de bezoekers kwamen

van buiten Frankrijk. Nog meer uitgespro-

ken is de internationalisering van de beurs

onder de exposanten. Van de 2.526 expo-

santen mochten we 45% buitenlandse deel-

nemers verwelkomen.”

Tot grote tevredenheid van de bezoe-

kers zorgde het beursaanbod ervoor dat

alle facetten van de bouwsector vertegen-

woordigd waren met onder meer fabri-

kanten en importeurs, groot- en kleinhan-

del, bouwbedrijven en beroepsfederaties.”

De grote aandacht voor de bouwsector in

Frankrijk mag niet verwonderen. Volgens

een recente studie van CAPEB (Confédéra-

tion de l’Artisanat et des Petites Entreprises

du Bâtiment) komt Frankrijk op de vierde

plaats als je de omzet van de bouwsector per

land op een rijtje geplaatst, slechts vooraf-

gegaan door Duitsland, Rusland, Spanje en

Groot-Brittannië. Bijna 98% van de bedrij-

ven actief in de bouwsector tellen minder

dan 20 werknemers.

De vakbeurs interclima+elec is de gelegen-

heid bij uitstek om ook eens stil te staan bij

enkele aspecten van de HVACR-sector in

Frankrijk. Hoe doen de warmtepompen het

bijvoorbeeld bij onze Zuiderburen? Hier-

voor is het belangrijk om eerst het politieke

kader te schetsen. In het Duurzaam Bouw

Plan zijn door het Parlement de krachtlij-

nen voor energiezuinig bouwen vastgelegd.

Sinds 1 januari 2013 moet het energiever-

bruik van nieuwbouw beperkt worden tot

maximaal 50 kWh/m²/jaar. Tegelijk werd

ook een ambitieus nationaal renovatie-

plan gelanceerd, met als doelstelling om

vanaf 2016 jaarlijks 500.000 wooneenhe-

den (woningen, appartementen, studio’s)

op thermisch vlak te renoveren.

Alle betrokken partijen zijn het erover eens

dat er voor warmtepompen een belang-

rijke rol blijft weggegeld. Na de topjaren

2008-2009 waar de verkoop van lucht-

water warmtepompen dankzij forse subsi-

dies voor particulieren piekte, is de markt de

voorbije jaren tamelijk stabiel gebleven met

een gemiddelde verkoop van 55 à 60.000

stuks (met een stijgend aandeel van splitsy-

stemen tegenover monoblocs). Minder goed

nieuws valt er te melden over de geothermi-

sche warmtepompen, waar de verkoop sinds

2010 een jaarlijkse terugval van gemiddeld

19% laat optekenen.

De volgende editie van Batimat/idéo bain/

interclima+elec vindt plaats van 2 tot 6

november 2015 in Parijs

n www.interclimaelec.com

”Bijna 20% van de bezoekers kwamen van buiten Frankrijk.

Nog meer uitgesproken is de internationalisering van de beurs

onder de exposanten. Van de 2.526 exposanten mochten we

45% buitenlandse deelnemers verwelkomen.

Stéphanie Auxenfans, directrice van de Divisie Bouw van Reed Expositions

foto

© In

terc

lim

a

foto © Rudy Gunstfoto © Rudy Gunst

foto

© R

ud

y G

un

st

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII B e u r S n I e u w S

Page 21: Cool & Comfort 60 NL

climaconPANTONE REFLEX BLUE C 80%

Kruinstraat 4 - 9160 Lokeren - T: 09 337 87 77 - F: 09 337 88 70Website: www.climacon.be - E-mail: [email protected]

Betaalbare luxe

Midea is wereldwijd één van de grootste producenten van kwalitatief hoogstaan-de producten voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Haal nu úw Midea warmtepomp in huis!

voor veel comfort

Ontdek de Midea pluspunten

www.climacon.be

De Midea warmtepompen wer-ken � uisterstil.

De Midea warmtepompen bie-den u een optimaal comfort.1|

2|3|

Koelen en verwarmen met één apparaat.

4| Een lage energiekost met de warmtepompen van Midea.

Climacon ad_A4_V1.indd 1 8/03/2013 15:36:02

Page 22: Cool & Comfort 60 NL

TotalQuality

Solutions

Membre of:www.heynen-cool.com

Wij zijn klaar voor de toekomst !- Compressoren: Dorin Bitzer

- Warmtewisselaars: Glacial ECO

- Koelleidingen en fittingen: “K65”

- Regelapparatuur: Danfoss Carly Refrigera

- Electronica: Danfoss Carel

- Technisch advies: Fl. Heynen & C°

samenbouw, ook voor uw CO2 projecten

Voordelen van CO2 (R744):

• DP = 0• GWP = 1

• Natuurlijke substantie

• Lage aanschafprijs

• Hoog volumetrische koelcapaciteit

• Niet brandbaar

• Chemisch inactief

• Zwaarder dan lucht

• Niet giftig en niet explosief

• Reukloos (bij kleinere concentraties), kleurloos

• Compatibel met materialen zoals:

(Alu, Cu, messing, RVS, PTFE, PP, PA enz.)

Page 23: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 23

BITZER heeft de controle- en evaluatie-

software voor de condensatie-units van

de Ecostar-reeks verfijnd. Hierdoor is de

Ecostar gemakkelijk te controleren van

op een laptop of tablet via Modbus. Verder

registreert een datalog om de twee minuten

automatisch de cijfergegevens van de voor-

bije vier weken. De Ecostar is zo compact

dat hij slechts ongeveer een derde inneemt

van de ruimte die een multicompressorkoel-

systeem met vergelijkbare prestaties nodig

heeft. Bovendien is hij dankzij de plug-and-

play technologie zeer snel een eenvoudig te

installeren.

De New Ecoline Varispeed half gesloten

zuigercompressor heeft een ingebouwde,

met zuiggas gekoelde frequentieomvormer

die traploos kan worden bijgesteld waardoor

schommelingen in zuigdruk en toerentallen

worden beperkt, met hierdoor lagere ener-

giekosten als resultaat. Het gebruik van zuig-

gas om de werkende elementen van de fre-

quentieomvormer te koelen zorgt ervoor

dat de elektrische componenten op opti-

male temperatuur blijven, wat een ventila-

tor overbodig maakt.

De drie nieuwe schroefcompressoren van

de CSV-reeks zijn ontworpen voor gebruik

in aircosystemen voor gebouwen, in warm-

tepompen en voor industriële en proces-

koeling. Met een uitzonderlijk hoge ESEER-

waarde van meer dan vijf, kent de CSV-reeks

zijn gelijke niet in luchtgekoelde compres-

soren met droge expansie. Een van de

unieke sterke punten van deze compressor

is zijn hoge energie-efficiëntie. De frequen-

tieomvormer is ingebouwd in de compres-

sor, zorgvuldig afgesteld in de fabriek en

geconfigureerd voor maximale efficiëntie.

n www.bitzer.de

tijdens de vakbeUrs interClima+

eleC in parijs van 4 tOt 8 nOvember

’13 stelde bitzer innOverende Op-

lOssingen en nieUwe prOdUCten

tentOOn. bitzer FranCe, die naast

Frankrijk OOk verantwOOrdelijk is

vOOr spanje en pOrtUgal, trOk Op

de stand met een seleCtie Uit het

breed assOrtiment van sChrOeF-,

sCrOll- en zUigerCOmpressOren

evenals drUkvaten vOOr airCO-

en kOelsystemen die gesChikt

zijn vOOr zOwel statiOnaire als

mObiele tOepassingen, heel wat

bezOekers. de blikvangers waren

new eCOline en new eCOline varis-

peed en de COmpressOren vOOr een

brede waaier van tOepassingen Csv,

Orbit 6 en 8 en eCOstar.

“Energie-efficiëntie en gebruiks-

gemak zijn de thema’s van

interclima+elec 2013, dus mag

BITZER zeker niet ontbreken”, aldus Jean-

Pierre Baleydier, Managing Director van BIT-

ZER France. “Dit zijn thema’s die ook voor ons

belangrijk zijn. Interclima+elec is voor BITZER

een unieke gelegenheid om met onze klanten

ideeën uit te wisselen en gesprekken aan te

knopen. De bezoekers konden op onze stand

alle gewenste uitleg van de BITZER-experts

krijgen over de laatste ontwikkelingen.”

De New Ecoline-reeks, compatibel met zijn

voorganger, biedt zowel verhoogde efficiën-

tie als bredere toepassingslimieten. BITZER is

erin geslaagd de COP van de volledige reeks

te verbeteren. Voor de condensatietempera-

tuur, die belangrijk is voor de jaarlijkse pres-

tatiecoëfficiënt, is dit niet minder dan 12%.

De compressoren zijn er nog veelzijdiger op

geworden. Naast R134a kunnen ze nu ook

worden gebruikt met koelmiddelen zoals

R404A, R407A, R407C, R407F en R507A. Het

is BITZER gelukt om de toepassingsgrens van

het nieuwe koelmiddel R404A te verhogen

tot de condensatietemperatuur van vorige

R22-systemen. Hierdoor is het mogelijk om

HCFC-koelmiddelen zelfs in de warmste stre-

ken te vervangen.

Met koelcapaciteiten van 27 tot 51 kW bij 50

Hz en bij aircotoepassing betekent de hoge

graad van isentropische efficiëntie van de

nieuwe Orbit 6-reeks scrollcompressoren dat

ze een breder toepassingsbereik bieden even-

als indrukwekkend lage geluidsniveaus. Hun

slagvolumes van tussen 20 en 38 m3/h maken

ze bijzonder geschikt voor aircosystemen en

warmtepompen. De Orbit 8-reeks voor R410A

biedt buitengewone efficiëntie, soepele wer-

king en betrouwbaarheid. Dankzij hun ont-

werpkenmerken realiseren deze compresso-

ren de laagste geluidsniveaus in hun klasse.

BItZer

succesvol op interclima+elec

> rePOrtAge

u BITZER NEW ECOLINE u BITZER NEW ECOLINE VARISPEED

TotalQuality

Solutions

Membre of:www.heynen-cool.com

Wij zijn klaar voor de toekomst !- Compressoren: Dorin Bitzer

- Warmtewisselaars: Glacial ECO

- Koelleidingen en fittingen: “K65”

- Regelapparatuur: Danfoss Carly Refrigera

- Electronica: Danfoss Carel

- Technisch advies: Fl. Heynen & C°

samenbouw, ook voor uw CO2 projecten

Voordelen van CO2 (R744):

• DP = 0• GWP = 1

• Natuurlijke substantie

• Lage aanschafprijs

• Hoog volumetrische koelcapaciteit

• Niet brandbaar

• Chemisch inactief

• Zwaarder dan lucht

• Niet giftig en niet explosief

• Reukloos (bij kleinere concentraties), kleurloos

• Compatibel met materialen zoals:

(Alu, Cu, messing, RVS, PTFE, PP, PA enz.)

Page 24: Cool & Comfort 60 NL

24 I COOL&COMFORT

“De Multi V IV heeft de hoog-

ste energie-efficiëntie van alle

conventionele VRF-systemen

in de markt”, vertelt Richard de Waal, divisie

directeur voor Air Conditioning & Energy

Solutions. “Het systeem is 30% efficiënter

bij vollast en 17% efficiënter bij deellast,

in vergelijking met een voorgaande gene-

ratie van het VRF-systeem. Het zit LG in de

genen om te blijven ontwikkelen. De afge-

lopen jaren hebben wij fors geïnvesteerd

in de verdere ontwikkeling van onze tech-

niek. De Multi V IV is energie-efficiënter,

maar ook in onze service zijn we gegroeid.

Ik ben ervan overtuigd dat we echt een stap

vooruit zetten en met de Multi V IV koplo-

per worden in de markt. Misschien is dit de

belangrijke boodschap die we de HVACR-

sector meegeven met onze Multi V IV: LG is

er in een tijdspanne van tien jaar in geslaagd

om van meeloper een koploper te worden.

Hoe? Doorontwikkeling en samenwerking

tussen de verschillende entiteiten van LG

hebben hier een belangrijke rol gespeeld.

Maar ook onze Benelux-structuur en onder-

steuning in de taal van onze klanten, zoals

de Service App.”

Christianna Papazahariou volgt voor LG

onder meer de Europese wetgeving van

nabij op en moet ervoor zorgen dat de toe-

stellen steeds een stapje vooruit zijn op wat

wettelijk is of wordt verplicht. Ze werkte

vroeger ook nog bij Shecco (organisator van

ATMOsphere) en eurammon en is hierdoor

bijzonder goed geplaatst om met kennis van

zaken uitspraken te doen over energie-effi-

ciëntie en duurzaamheid. “LG was een van

de eerste fabrikanten om in Eurovent te stap-

pen en die volgens de nieuwe standaarden

na 2014 één van de weinige fabrikanten zal

zijn die op een groot deel van zijn gamma het

Eurovent-label zal mogen blijven dragen.”

De Multi V IV past volledig thuis in de rij-

tje, dankzij verbeteringen op vier belangrijke

elementen: compressor, olie-circuit, warm-

tewisselaar en koudemiddelendistributie.

“Het hart van Multi V IV bestaat uit een vol-

ledig inverter systeem met één of meerdere

efficiënte inverter compressoren afhankelijk

van de capaciteit”, aldus technisch specia-

list Martin Pennings. “Door alleen gebruik

te maken van inverter compressoren kan het

systeem sneller de benodigde koel- of verwar-

mingscapaciteit leveren. Ook is het operatio-

neel bereik van de compressor vergroot naar

15 tot 150 Hz. Dit zorgt voor nog efficiënter

energieverbruik in deellast.”

De Multi V IV beschikt over het Smart Oil

Return-systeem, wat het olieniveau in de

compressor real time controleert. In andere

VRF-systemen wordt er automatisch om de

lg eleCtrOniCs benelUx (lg) presen-

teerde samen met de benelUx-part-

ners CenterCOn, engels en reFriteC

Op 28 nOvember ’13 in amsterdam

de mUlti v iv, een nieUwe standaard

in dUUrzame klimaatsystemen die

heel wat eFFiCiënter is dan het vO-

rige systeem. lg heeFt de aFgelOpen

jaren sterk ingezet Op r&d en het

systeem Op de vier hOOFdelementen

verbeterd: COmpressOr, Olie-CirCUit,

warmtewisselaar en kOUdemiddelen-

distribUtie.

Beyond your Standard

Page 25: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 25

”LG is één van de weinige fabrikanten die op een groot deel van zijn gamma het Eurovent-label zal mogen blijven dragen na 2014. Christianna Papazahariou, LG Electronics

acht uur een olieretourcyclus uitgevoerd. Bij

de Multi V IV vindt deze alleen plaats wan-

neer het echt nodig is. Dit resulteert in meer

comfort voor de eindgebruiker en minder

energieverlies.

De Multi V IV is voorzien van slimme warmte-

wisselaartechnologie, die ervoor zorgt dat het

systeem een optimaal oppervlak en koude-

middelstromingsrichting kiest. Het systeem

kan het oppervlakte vergroten of verklei-

nen, afhankelijk van wat voor koel- of ver-

warmingsvermogen nodig is. Op deze manier

levert de Multi V IV een hoog rendement, met

zo weinig mogelijk energie verbruik.

Een Active Refrigerant Control, waarmee de

Multi V IV de hoeveelheid circulerend kou-

demiddel actief kan controleren en varië-

ren, ongeacht de omstandigheden of de

systeeminstellingen. In standaard VRF-

systemen wordt de hoeveelheid koude-

middel in het systeem passief geregeld.

De Multi V IV werkt bij een maximaal

hoogteverschil tussen binnenunits van

40 meter en tussen een buitenunit en bin-

nenunit van 110 meter. Daarnaast onder-

steunt het systeem een leidinglengte tot

1.000 meter, waardoor dit de ideale

oplossing is voor hoge gebouwen en

situaties waarbij er een grotere afstand

is gewenst tussen het buitendeel en

de binnendelen. Het systeem is 26%

lichter dan vergelijkbare modellen en

daarom gemakkelijker te vervoeren en

te installeren.

De Multi V IV is op afstand met een smart-

phone of tablet te controleren en te bedie-

nen. Op deze manier kan de eindgebruiker

het systeem vanaf elke locatie monitoren.

Voor de Service- & Onderhoudsmonteur is

het LG service programma LGMV beschik-

baar voor de Smartphone en Tablet.

Overige specificaties van de LG Multi V IV

zijn de nieuwe Multi V IV inverter compres-

soren met een operationeel bereik van 15 Hz

tot 150 Hz waarbij de compressor gebruik

maakt van Vapor Injectie technologie. Deze

tussengas injectie technologie zorgt voor

een extra boost op het rendement

van het systeem.

De High Pressure Oil Return is een door LG

ontwikkelde inverter compressortechnolo-

gie om het verborgen energieverlies in het

oliecircuit te elimineren.

“Onze Multi V IV is volledige geïntegreerd in

LG LATS CAD, de software voor professionals

in de buitencategorie”, besluit Martin Pen-

nings. “Een compleet programma van com-

merciële airconditioning producten, waar-

onder nu dus ook al de Multi V IV, staat

in deze add-on klaar om te worden

gesimuleerd, volgens alle voorwaar-

den voor DX-systemen. In LG LATS

CAD kunnen zeer eenvoudig HVAC-

projecten worden met de creatie van

een complete totaaloplossing. De

gemiddelde werktijd op het te ont-

werpen HVAC-project wordt hier-

door aanzienlijk verminderd. Som-

mige gebruikers spreken zelfs over

60% minder tijd benodigd voor het

intekenen van leidingwerk, bepa-

ling en verloop van de condensaf-

voer en het aangeven van de juiste

data bekabeling.”

n www.lgklimaat.be

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> rePOrtAge

Page 26: Cool & Comfort 60 NL

Voor meer informatie contacteer ECR Belgium BVBA, Ingberthoeveweg 3B, 2630 AartselaarT 03 / 457 91 32 F 03 / 457 93 55 I www.ecr-belgium.be E [email protected]

CUBO - ONE Luchtgekoelde Condensing Units

CUBO - MULTI Luchtgekoelde Compressor Racks

Voor diepvries & koelingBasisuitrusting: gegalvaniseerde stalen omkasting met compressor, condensor, vloeistofvat, kijkglas, fi lterdroger, HP & LP pressostaat, olieafscheider, snelheidsregeling ventilatoren, …

ECR_CC50.indd 1 12/07/11 15:01

Tegelijkertijd koelen én verwarmenDubbele koudemiddelbesturing

Zeer betrouwbaarWereldklasse EER en COP

Oneindig variabele besturingOngeëvenaard installatiegemak

Maak kennis met SHRM-i, Super Heat Recovery Multi-i, ToSHiba’S nieuwste, super-efficiënte oplossing voor gelijktijdige verwarming en koeling. De geavanceerde 3-pijps-technologie maakt warmteterugwinning mogelijk tussen binnendelen, voor ongeëvenaarde energiebesparing en pres-taties.

www.toshiba-airconditioner.be

Intercool NV verzorgt exclusief de distributie activiteiten van ToshIba airconditioners in belgië.

www.intercool.be

MMY-MAP0804FT8-E - 8 PK

SHRM-i

SHRMi-half.indd 1 14-01-14 15:41

Page 27: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 27

verwarmingsmarkt waar nog een groot aan-

tal installateurs geen enkele ervaring met

warmtepompen heeft.

Alexis Herinckx: “We moeten hier een

onderscheid maken tussen monobloc en

split systemen, of anders gezegd of er al

dan niet koeltechnische handelingen wor-

den uitgevoerd. Zoja, dan moet het installa-

tiebedrijf gecertificeerd zijn om deze werk-

zaamheden te mogen uitvoeren. Hier wringt

nogal eens het schoentje bij de installatiebe-

drijven uit de verwarmingssector. Het spij-

tige gevolg hiervan is dat willens nillens een

minder performant, minder duurzaam en

minder energiezuinige installatie dat volop

gebruik maakt van fossiele brandstoffen

wordt aangeboden aan de particulier. Dai-

kin Belux verkoopt daarom de Rotex toestel-

len aan de verwarmingsinstallateurs mét de

koeltechnische verbindingen inbegrepen,

hetgeen uiteraard niet het geval is met de

Daikin toestellen die we verkopen aan de

koeltechnische installateurs. De verwar-

mingsinstallateur zorgt voor alle waterzij-

dige verbindingen, terwijl het serviceteam

van Daikin Belux voor de koeltechnische

daikin belUx heeFt in OktOber

’13 de distribUtiereChten van de

rOtex verwarmingstOestellen

OvergenOmen (zie COOl & COm-

FOrt 59). de ambities van daikin

met rOtex zijn grOOt. net zOals

daikin eUrOpe vóór 2015 een van

de drie eUrOpese marktleiders in

de seCtOr van de verwarming wil

zijn, zO wil daikin belgiUm rOtex

met dezelFde serviCe en Onder-

steUning Op de markt zetten als

nU het geval is met het gamma

van daikin. met rOtex mikt daikin

belgiUm resOlUUt Op de verwar-

mingsmarkt.Rotex Heating Systems GmbH heeft

haar sporen verdiend in de verwar-

mingsmarkt en is dus een waarde-

volle aanwinst voor Daikin om door te

groeien. Al in 2008 werd Daikin Europe

100% aandeelhouder van Rotex Germany,

maar de overname van de distributierech-

ten voor ons land kon door Daikin Belux

pas in 2013 worden afgerond. “Daikin is

de enige fabrikant in Europa met meer

dan 50 jaar ervaring in warmtepompen”,

vertelt Alexis Herinckx, Product Manager

Heating bij Daikin Belux. “Deze techno-

logie zorgt niet alleen voor lage werkings-

kosten en een uitstekend rendement, maar

is ook energie-efficiënt en duurzaam. Nu

beide bedrijven de handen in elkaar heb-

ben geslagen, zorgt hun gezamenlijke

expertise voor een vernieuwend gamma

verwarmingsproducten.”

Het warmtepompgamma van Rotex en Dai-

kin voor de particuliere verwarmingsmarkt

loopt voor een groot deel gelijk – dit mag

niet verwonderen want zowel lucht-water

warmtepompen onder de merknaam Dai-

kin als Rotex lopen in de fabriek van Dai-

kin Europe in Oostende van de band –

maar Daikin Belux zal met beide merken

toch een verschillende koers varen. Dai-

kin blijft het gebruikelijke actieterrein van

de HVAC-installatiebedrijven, terwijl met

Rotex resoluut wordt gemikt op de klassieke

daikin mikt met rotex op nieuwe markt

> rePOrtAge

”De Rotex Sanicube is volledig anders gebouwd dan de traditionele boilers met een grote inhoud. Het drinkwater en boilerwater - of dood water - zijn duide-lijk van elkaar gescheiden. Alexis Herinckx, Daikin Belux

Page 28: Cool & Comfort 60 NL

28 I COOL&COMFORT

verbindingen zorgt. Hiermee wil Daikin

Belux haar bijdrage leveren om een mini-

mum hoeveelheid energie uit hernieuwbare

energiebronnen te halen, en dit zowel bij

nieuwbouw als renovatie.”

“In het Rotex gamma plaatsen we de

multi energy tank centraal”, aldus Alexis

Herinckx. Uniek is dat het opladen van

de boiler op verschillende manieren kan

gebeuren: met verwarmingswater via

verwarmingketels op stookolie, gas, vast

materiaal (pellets), warmtepomp of stads-

verwarming door middel van een warm-

tewisselaar uit inox, met zonne-energie

directe opwarming van het boilerwater via

het Rotex Solaris-Systeem of ook nog met

een elektrische weerstand (naar keuze 2,4

of 6 of 12 kW).”

“Ontegensprekelijk de ideale combina-

tie van een voorraadboiler met een door-

stroomverwarmer, met als garantie dat het

water perfect hygiënisch is. De Rotex Sani-

cube voldoet aan de meest recente eisen op

het gebied van hygiëne en comfort, maar is

volledig anders gebouwd dan de traditionele

boilers met een grote inhoud. Het drink-

water en het boilerwater – of dood water –

zijn duidelijk van elkaar gescheiden. In de

Rotex Sanicube wordt de warmte niet opge-

slagen in het drinkwater maar in het boiler-

water. De drinkwaterinhoud is relatief klein

en bedraagt naargelang het type boiler 19

tot 80 liter, terwijl de totale inhoud van de

boiler 300 tot 500 liter bedraagt. De boiler

wordt eenmalig met water gevuld en dient

enkel voor de warmteopslag. Dit betekent

dat dit water niet wordt vervangen en ook

niet verbruikt.”

De boiler is volledig uit synthetisch mate-

riaal vervaardigd. De binnen- en de buiten-

wanden bestaan uit het schokbestendig

polypropyleen (PP). Daaruit resulteren zeer

goede warmte-isolatiewaarden en minimale

oppervlakteverliezen.

Dankzij zijn constructie biedt de Rotex

Sanicube een optimale hygiëne omdat

het op te warmen water in een buisvor-

mige warmtewisselaar gebracht en ver-

warmd wordt. Doordat het sanitair warm

water alleen maar door een buiswisse-

laar stroomt, is er geen neerslag van slib,

roest of ander bezinksel mogelijk, zoals

dat bij andere grote boilers wel het geval

is. Water dat het eerst opgeslagen wordt,

wordt volgens het first-in-first-out-prin-

cipe ook het eerst weer gebruikt. Hier-

door wordt de kans op legionellavorming

quasi volledig uitgesloten, wat resulteert

in een optimale waterhygiëne. Hierdoor is

de Rotex Sanicube ideaal voor gebruik bij

groot waterverbruik, zoals hotels, zieken-

huizen, rusthuizen, fitnesscentra en sport-

hallen. Door meerdere ROTEX Sanicube-

boilers modulair met elkaar te koppelen,

ontstaan opslag- en vermogencapaciteiten

met nagenoeg willekeurige grootte.

> rePOrtAge

“Het energiebesparingspotentieel van een

verwarmingssysteem is aanzienlijk, op voor-

waarde dat je de juiste keuze maakt”, besluit

Alexis Herinckx. “Rotex levert het verwar-

mingssysteem van de toekomst, met ver-

scheidene energiebesparende componenten

die perfect op elkaar zijn afgestemd: con-

densatieketel op mazout of gas, hoog per-

formante boiler voor sanitair warm water

met een perfecte hygiëne, drukloze en

milieuvriendelijke zonnesystemen, vloer-

verwarming en radiatoren met slechts één

watercircuit, brandstofreservoirs met anti-

geurbarrière en kunststof installatiesysteem

voor sanitair en verwarming.”

n www.rotex-heating.be

”Rotex levert het verwarmingssysteem van de toekomst, met verscheidene energiebesparende componenten die perfect op elkaar zijn afgestemd.Alexis Herinckx, Daikin Belux

Page 29: Cool & Comfort 60 NL

+32 3 218 77 50 • [email protected]

Gasmotorgedrevent dwarmtepompen

lucht-lucht en lucht-water.Koelen en verwarmen.

Verwarmingssatellietenrmingssar voor geïndividualiseerde collectieve idualisevverwarmingsinstallaties (GCV).i

• www.coolingways.be

Gasabsorptie warmtepompenbsorptie warmtepomplucht-water.

Hoogste verwarmings rendement ste verwarmings rendemeter wereld.

32 3 218 77 50 • in

Gasabsorptie warmtepompenbsorptie warmtepowater en bodem-water.water en bodem-water

Hoogste verwarmings rendement ste verwarmings rendeter wereld.

informeer naar onzezezezezezezezezeezeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeezeeezeeezeeezee

opleidingen op

coolingways.be

Packo IJswaterinstallaties De betrouwbare oplossing voor het instant koelen met ijswater

Packo Inox N.V. - Torhoutsesteenweg 154 - B-8210 ZedelgemT. + 32 50 25 06 15 - F. + 32 50 20 07 52 - E. [email protected]

www.packo.com

referenties in grootkeukens - industriële bakkerijen proceskoeling - algemene voedingsindustrie

PP-R leidingsystemenDe meest zekere en veilige verbindingstechniek door polyfusie.Minimale uitzetting dankzij de integratie van glasvezels (faser).

Zeer lage warmteoverdrachtscoëfficient.Buitendiameter beschikbaar vanaf 16mm tot 630mm.

Verschillende types leidingen: SDR6 – SDR 7.4 – SDR 9 RP – SDR 11.Geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals sanitair – verwarming –

airconditioning – perslucht – sprinklersystemen .NIEUW: voorgeïsoleerde leidingen (ISO) – glasvezelversterkte

zuurstofdichte leidingen (OT).Compleet gamma aansluitroosters in PP-R voor toepassingen met

klimaatplafonds en wandactivering.

KASTEELSTRAAT 15 - B-8980 ZONNEBEKE76, QUATRIÈME AVENUE - B-4040 HERSTAL

Tel. 057.40.93.47 – fax 057.40.93.45 – [email protected]

Page 30: Cool & Comfort 60 NL

30 I COOL&COMFORT

Eigenaar NV Stayen heeft de afgelopen

jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw

van de site rond het voetbalstadion. In

2008 werd een nieuwe Noordtribune opgele-

verd, vandaag wordt de laatste hand gelegd

aan de Westtribune. Hiermee wordt Stayen

een multifunctioneel complex met zoveel

meer dan alleen voetbaltribunes en kleedka-

mers. In 2015 zal er op de site in de tot voor

kort wat vergeten wijk onder meer plaats zijn

voor een hotel (55 kamers), 21 loges die ook

kunnen worden gebruikt als luxe hotelka-

mers, een feestzaal (2.300 m2 met een capa-

citeit voor 1.680 personen én met een auto-

lift), een fitnesszaal, een wellnesscentrum,

een zwembad, 3.000 m2 kantoorruimte, 71

appartementen, twee warenhuizen en andere

commerciële ruimtes. Sterker nog, dit is geen

eindpunt maar de nieuwbouwprojecten

lopen daarna nog door.

“De site zal voor een grote tewerkstelling in

de streek zorgen”, vertelt Wim Dilien, ven-

noot van studiebureau AE+ uit Sint-Truiden.

“De klok rond zal er hier activiteit zijn. Over-

dag zullen hier de bezoekers en klanten van

de kantoren, winkels en twee dokterspraktij-

ken voor zorgen, ’s avonds de wellness, de

horeca en het voetbal en ’s nachts de bewo-

ners in de appartementen en het hotel. Hier

een pasklare klimaatoplossing voor beden-

ken, was een hele uitdaging. Samen met de

bouwheer hebben we resoluut gekozen voor

duurzaamheid – enkel voor de productie van

sanitair warm water wordt gas gebruikt – en

energie-efficiëntie door maximaal warmte-

recuperatie toe te passen waar mogelijk én

opportuun. Qua duurzaamheid en energie-

efficiëntie zijn de mogelijkheden bijna onbe-

grensd, maar er moet ook een evenwicht wor-

den gevonden tussen het rendement en de

investeringen. Dankzij de actieve medewer-

king van Mitsubishi Electric Europe BV zijn we

erin geslaagd om deze doelstelling te halen.”

Net zoals eerder ook al voor de Noordtribune

is voor de verwarming en de koeling van alle

faciliteiten in de Westtribune opnieuw geko-

zen voor het City Multi VRF-systeem van

Mitsubishi Electric. “Het multifunctioneel

complex Stayen is een moeilijke situatie”,

vertelt Rudy Gielen, Product Manager Air To

Water bij Mitsubishi Electric Europe BV. “De

vele ruimtes kunnen zowel door hun ligging

als het gebruik sterk uiteenlopende warmte-

last, koellast en temperaturen vragen, waar-

bij regelmatig verwarming in de ene ruimte

en koeling in de andere gelijktijdig vereist is.

Hiervoor is de City Multi VRF R2-systeem de

perfecte oplossing.”

“Het City Multi R2 systeem kent vele voorde-

len. De energie die aan de te koelen ruimten

wordt onttrokken, wordt niet naar de buiten-

lucht afgevoerd, maar wordt gebruikt voor

verwarming van de kamers waar dat nodig

is. Zo kan een systeem-COP tot 8 bereikt

worden. Dankzij het warmterecuperatiesy-

de tijd dat stayen synOniem stOnd

vOOr alleen maar een grasmat waar

de tOpplOegen met de sChrik in de

benen naartOe trOkken Om het dUel

aan te gaan met de kanaries, is al

lang verleden tijd. niet dOOrdat

sint-trUiden OndertUssen is weg-

gevallen naar tweede klasse én de

grasmat heeFt plaatsgemaakt vOOr

kUnstgras, maar wel Omdat er een

mUltiFUnCtiOneel COmplex verrijst

die een aantrekkingspOOl wOrdt én

vOOr nieUwe impUlsen zal zOrgen

vOOr de limbUrgse stad. er wOrdt

verwaCht dat Op termijn stayen de

grOOtste werkgever van de regiO

wOrdt. een belangrijke partner in

de UitbOUw van het megaCOmplex

is mitsUbishi eleCtriC, die naast een

dUUrzame én energie-eFFiCiënte kli-

maatregeling er OOk in slaagt Om

het energieverbrUik minUtieUs te

verdelen Over alle gebrUikers. en

dat zijn er heel wat!

Page 31: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 31

steem kan er tot 50% van de energiekosten

bespaard worden in vergelijking met klas-

sieke verwarmingssystemen in combinatie

met ijswatermachines. De CO2-uitstoot zal

ongeveer 60% lager liggen dankzij de warm-

tepomp technologie.”

De R2-serie van Mitsubishi Electric is wereld-

wijd het enige warmtepompsysteem dat met

slechts 2 leidingen (ipv 3- of 4-pijps) gelijk-

tijdig verschillende ruimten kan verwarmen

én koelen. In een project als dit is de bespa-

ring op het leidingwerk en de installatietijd

aanzienlijk. Bovendien zijn er veel minder

lasverbindingen in vergelijking met een

3-pijps systeem.

Samengevat, wat zijn de voordelen? Pres-

tatiegeregelde buitentoestellen (full inver-

ter-technologie), binnenunits worden niet

gebruikt bij de ontdooicyclus, hoofdverwar-

ming gegarandeerd bij buitentemperaturen

tot -20°C, dual setpoint (instellen van twee

setpunten, één voor koeling en één voor ver-

warming) en koppeling van verscheidene

domotica- of gebouwbeheersystemen moge-

lijk via de communicatiestandaarden zoals

LonWorks(R), BACnet(R), KNX en EIB.

Andere voordelen van de City Multi R2 zijn

onder meer de gegarandeerde verwarming

tot een buitentemperatuur van -20°C, de

binnenunits worden niet gebruikt bij de

ontdooicyclus, energiezuinige inverter

gestuurde scroll compressor, indien gewenst

is een fasering van installatie en ingebruik-

name mogelijk, geen technisch lokaal

nodig, rekening houdend met gelijktijdig-

heid (koelen én verwarmen) kan tot 150%

binnencapaciteit worden aangesloten, geen

nood aan bijverwarming, maximale lei-

dinglengte tot 950 meter en koppeling met

vloerverwarming is perfect mogelijk.

Rudy Gielen: “De City Multi R2 kan gelijk-

tijdig koelen en verwarmen dankzij de ver-

deelbox BC Controller, waaruit de verde-

ling van gas en vloeistof plaatsvindt naar

de verschillende binnenunits. De BC Con-

troller brengt de koppeling tussen de bui-

tenunit en de verschillende binnenunits

tot stand. Met de BC Controller is Mitsu-

bishi Electric er als enige in geslaagd om

een WTW-systeem met twee leidingen uit

te voeren, waar alle andere fabrikanten

drie of zelfs vier pijpen nodig hebben. Dit

leverde voor de installatiebedrijven Cool-

tech uit Alken en Imtech Projects uit Alken

aanzienlijke installatievoordelen op zoals

veel minder leidingwerk en veel minder las-

verbindingen, kortom een lagere installa-

tie- en onderhoudskost.”

koeling & verwarming op Stayen

> PrOjeCt

• koPPeling van De DX-batterijen

De luchtgroepen van GEA Happel voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht zijn uitgerust met een warmtewiel en

een naverwarmings/-koelbatterij. De DX batterij werd door GEA Happel in samenwerking met Mitsubishi Electric gedimensioneerd en

aangesloten op de Mr. Slim ZUBADAN buitentoestellen. De regeling van het vermogen gebeurt door de PAC-IF012 interface. Het cen-

traal bestuurssysteem stuurt een signaal variërend van 0 ...10V naar de interface PAC-IF012. In functie van dit signaal zal er een vermogen

geleverd worden door de buitentoestellen. Indien er meer dan één Mr. Slim Zubadan buitenunit gekoppeld werd aan de luchtgroep, dan

worden de verschillende toestellen aangestuurd volgens het first in-first out principe. Zo wordt een back-up en rotatiefunctie verkregen.

“Een direct expansiesysteem voor de toevoer van verse lucht heeft enkele belangrijke voordelen”, aldus Rudy Gielen. “Zo is er geen vorst-

gevaar en dus ook geen vorstpreventie nodig, er is directe energie overdracht waarbij geen pompenergie is vereist, eenvoudige opstelling

van de buitenunit vlak naast de luchtbehandelingskast zonder transportleidingen vanuit een stooklokaal en een eenvoudige regeling via

verschillende ingangssignalen te regelen of via retourluchtregeling met een bedrade bediening van Mitsubishi Electric.”

Page 32: Cool & Comfort 60 NL

www.mitsubishi-electric.be

VRF TECHNOLOGIE / 2-PIJPSSYSTEEM

Uniek VRF-systeem met warmterecuperatieDe wereldwijd unieke VRF R2-reeks van Mitsubishi Electric koelt en verwarmt tegelijk grote gebouwen met warmterecuperatie.

Het gepatenteerde 2-pijpsconcept combineert tot 50 individueel aanstuurbare binnenunits met slechts één City Multi buitenunit via de centrale BC-controller.

Een flexibel ontwerp, een vereenvoudigde installatie en een energiezuinige werking! De grote waaier binnenunits, de lange leidinglengtes en aansluitbare watermodules maken van de bijzonder efficiënte R2-reeks een veelzijdige serie voor een gezond binnenklimaat.

De nieuwe VRF R2-buitenunit met XL-omkasting is uitgerust met grotere warmtewisselaars.Zo garanderen we u topwaarden als het op energie-efficiëntie aankomt – met exact hetzelfde lage geluidsniveau.

ME_VRF-R2Serie_210x297-2.indd 1 15/01/14 13:41

Page 33: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 33

De 2-pijps BC Controller berekent aan de

hand van de koude- en warmtevraag van de

binnenunits de mengverhouding van het gas

en de vloeistof onder hoge druk, wat door

de buitenunit moet worden geleverd. In de

BC Controller wordt gas en vloeistof van

elkaar gescheiden. Het hete gas gaat naar de

units die warmte moeten leveren. Doordat

het hete gas in deze units warmte afstaat zal

het gas condenseren en een vloeistof vormen

en worden gebruikt om koeling te leveren in

andere lokalen. Dankzij de BC Controller, die

onder het vals plafond of in een schacht of

technisch lokaal wordt geplaatst, slaagt Mit-

subishi Electric erin om de warmterecupera-

tie zo dicht mogelijk bij de gekoelde en ver-

warmde lokalen te laten gebeuren.

Wat is het verschil met een conventioneel

3-pijpsysteem? Rudy Gielen: “Zoals eer-

der aangegeven worden er drie leidingen

gebruikt. Tevens gebruikt men omschakelu-

nits die voor iedere afzonderlijke binnenunit

moeten gemonteerd worden en die geen cen-

trale taken voor meerdere installaties waarne-

men. Om dit probleem te omzeilen, worden

ze gedeeltelijk tot een kit samengebouwd, om

ze dan in een centrale ruimte te installaleren.

Maar er moeten nog altijd drie leidingen en

een omschakelunit per binnenunit worden

gepland. Bovendien moet bij de omschake-

ling tussen de verwarmings- en koelfunctie het

systeem worden stopgezet om pas daarna met

een duidelijk te merken vertraging de vereiste

warmte- of koelenergie beschikbaar te stellen.

“De individuele klimaatregeling per lokaal

is een troef van het City Multi R2 systeem”,

zegt Wim Dilien. “Niet enkel vanuit het com-

fort oogpunt, maar ook voor de energiereke-

ning. Voor elke ruimte kunnen we afzonder-

lijk de warmte- en koudevraag monitoren, en

dus ook de energierekening voor elke eige-

naar of huurder van een of meerdere ruimtes

op Stayen. Een geweldige troef, vooral voor

de grote polyvalente ruimtes die met enkele

tussenpanelen kunnen worden opgedeeld

in kleinere cellen. Hoe we een ruimte opde-

len, is – voor wat betreft de klimaatregeling

– enkel beperkt door de binnenunits. Per cas-

sette-, kanaal- of wandunit kan er eigenlijk

een nieuw lokaal worden gevormd.”

Een beheerssysteem van Mitsubishi Electric

zorgt voor de regeling, registratie van het

verbruik en bewaking van het vermogen tij-

dens piekbelastingen in het gebouw. Voor de

intelligente aansturing werd het City Multi

systeem gekoppeld met het centraal gebouw-

beheerssysteem van Stayen. Alle binnenunits

worden via zeven BACnet(HD) interfaces

aangestuurd. Verder wordt het energiever-

bruik tot op één binnenunit nauwkeuring

opgemeten. Om de energiepulsen van de

kWh-meters op de buitenunits te registreren,

werd er een Mitsubishi Electric PLC voorzien.

Via de multifunctionele TG2000 software die

samen met de zeven netwerkcompatibele

centrale controllers GB-50 werken, worden

de pulsen verwerkt, automatisch opgeslagen

en het energieverbruik per zone (één of meer-

dere binnentoestellen) gemeten.

Tijdens piekbelastingen in het gebouw (zoals

tijdens een wedstrijd of topevenement) zul-

len de VRF-systemen automatisch het ener-

gieverbruik beperken. Dit zal voorkomen

dat het licht tijdens een topevenement kan

uitvallen... In de TG2000 software worden

afzonderlijke binnenunits of groepen zoda-

nig geprogrammeerd dat het energiegebruik

wordt geoptimaliseerd. Dat kan gebeuren

door de gewenste waarden te wijzigen, van

bedrijfsmodus te veranderen of toestellen

uit te schakelen. Tenslotte zal het systeem

automatisch systeeminformatie (storingen,

kamertemperatuurschommelingen,...) auto-

matisch via e-mail verzenden naar de onder-

houdsdienst. Hierdoor kunnen ‘preliminary

folds’ aangeven wanneer er onderhoud ver-

eist is aan een installatie.

n www.mitsubishi-electric.be

n www.stayen.com

> PrOjeCt

• AE+ AE+ kan bij een project zowel zorgen voor de archi-

tectuur als de engineering. Op het vlak van archi-

tectuuropdrachten heeft AE+ al een uitgebreide

ervaring opgedaan. Er werden projecten gereali-

seerd in utiliteitsbouw, openbare gebouwen, ver-

zorgingsinstellingen, woningbouw, kantoren, enz.

Uitgaande van het programma (wensen, eisen,

budget) van de bouwheer en de karakteristieken

van de site wordt er gezocht naar de best passende

ruimtelijke en budgettair haalbare oplossing.

De activiteiten op het vlak van engineering zijn

stabiliteit, technieken en projectbegeleiding.

AE+ engineering ontwerpt de technische instal-

laties van gebouwen in het kader van een totaal-

opdracht binnen de groep of in samenwerking

met externe architecten en/of andere studie-

bureaus. Deze technische installaties zijn HVAC

(van gaande van traditionele verwarming tot full

airconditioning), sanitaire installaties, elektrici-

teit (strek- en zwakstroom), datatransmissie en

beveiliging. Daarnaast heeft AE+ engineering

ook ervaring met koelinstallaties (slachthuizen,

fruit), waterzuivering, transportsystemen, groot-

keukens en alternatieve energieën.

n www.ae-plus.be

u Wim Dilien van AE+ en Rudy Gielen, Product Manager Air To Water bij Mitsubishi Electric Europe BV

Page 34: Cool & Comfort 60 NL

Compleet productgammaInverter warmtepompen

Japanse topkwaliteitmet 5 jaar garantie

w w w . f u j i t s u - h e a t p u m p s . b e

w w w . a i r t r a d e c e n t r e . b e

Contacteer ons:[email protected] +32 (0)2 711 94 99

Page 35: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 35

Bouwend op deze ervaring heeft Mediasoft

specifiek voor de koeltechnische sector in

2009 Coolant ontwikkeld, een software pro-

gramma dat daadwerkelijk kan helpen om

de administratieve rompslomp binnen een

koeltechnisch bedrijf te vereenvoudigen.

Een volledige opsomming van de mogelijk-

heden van Coolant staan vermeld op de web-

site, maar we lichten er toch graag enkele

uit. Zo geeft Coolant automatisch meldin-

gen waardoor lekverliezen en periodieke con-

troles correct kunnen worden opgevolgd, en

dit volgens de wetgeving van kracht in dat

gewest. Dankzij deze automatische meldin-

gen kunnen opdrachten efficiënter worden

ingepland en wordt er geen onderhoud meer

vergeten. Met de klantentoegang wordt de

klant beter geïnformeerd over de nodige wer-

ken en interventies en kan hij alles zelf ook

in real-time volgen. Lek- en druktestcertifica-

ten kunnen digitaal opgevraagd worden, of

vanuit Coolant rechtstreeks per e-mail afge-

leverd worden als PDF-bestand.

“Met het digitale logboek wordt ook belang-

rijke tijdwinst geboekt bij de facturatie”,

aldus Timmy Maris. “Naast de reisduur en de

duur van de opdracht, worden ook onmid-

dellijk alle gebruikte stukken en verbruiks-

producten geregistreerd, waardoor de fac-

tuur nog dezelfde dag als de interventie op

de post kan.”

“Een belangrijke troef van Coolant is dat

het programma steeds up-to-date wordt

gehouden met de laatste nieuwe wette-

lijke bepalingen, zowel van de drie gewes-

ten als Europa“, legt Marte Smeets, mede-

zaakvoerder Mediasoft, uit. “Daarnaast

kan Coolant ook geïntegreerd worden met

bestaande systemen die vooral administra-

tief gericht zijn en die niet de dynamiek heb-

ben van Coolant, waarmee je in één oogop-

slag ontdekt wat er tegen wanneer en met

welke instantie moet gebeuren.”

“Dankzij de feedback van onze klanten kun-

nen we ons softwarepakket blijven innove-

ren waarbij de praktijk de voornaamste zorg

blijft”, besluit Timmy Maris. “De lovende kri-

tiek van de overheid en van keuringsinstan-

ties zijn een bevestiging van onze jarenlange

inspanningen. Dit jaar zullen we het plat-

form nog verder uitbouwen rond mobiliteit

en collaboratie, met bijvoorbeeld het recht-

streeks verwerken en uitlezen van metingen

zonder manuele tussenkomst en de moge-

lijkheid om een werkbon digitaal te onder-

tekenen.”

n www.mediasoft.be

vOOr de kOelteChnisChe installateUr

is het niet altijd eenvOUdig Om met

de snel evOlUerende wetgeving bij te

blijven. OpvOlgen én tOepassen van de

nieUwe regels is een absOlUte mUst,

maar evenzeer een tijdrOvende aCtivi-

teit. dankzij het sOFtwarepakket COOl-

ant van mediasOFt mOet de kOelteCh-

nieker ziCh hier geen zOrgen meer Over

te maken. bOvendien kan je met dit

sOFtwarepakket daarnaast OOk nOg

zOwel je kOelmiddelbOekhOUding, digi-

taal lOgbOek en klantenbeheer UitvOe-

ren… en nOg zOveel meer!

Mediasoft uit Hasselt is al jaren

actief als ontwerper van websi-

tes, webshops en webapplicaties

op maat van de klant. “Door onze keuze

voor open-source technologie geniet de

gebruiker steeds van een kwalitatieve,

betaalbare, flexibele én klantspecifieke

oplossing”, vertelt Timmy Maris, zaak-

voerder van Mediasoft. “We hanteren

steeds een duidelijke visie: elk project is

uniek. Een klantspecifieke oplossing bete-

kent dat er daadwerkelijk wordt gezocht

naar de beste oplossing voor het probleem

vanuit het standpunt van de klant. Elk

project wordt met de nodige zorg en inzet

behandeld, met respect voor het voorziene

tijdsbestek en budget.”

Altijd en overal, volgens de wetgeving

> rePOrtAge

nog niet overtuigd? geen pro-

bleem! de beste manier om Cool-

ant te ontdekken, is door het zelf

te evalueren: start uw account

en ga er onmiddellijk mee aan

de slag. het programma is gedu-

rende 30 dagen volledig gratis

te gebruiken, zonder énige aan-

koopverplichting. sterker nog, de

gebruiker kan kiezen uit de vier

types account: Uno (1 gebruiker),

media (tot 5 gebruikers), lungo

(tot 15 gebruikers) of Omnia

(meer dan 15 gebruikers).

Compleet productgammaInverter warmtepompen

Japanse topkwaliteitmet 5 jaar garantie

w w w . f u j i t s u - h e a t p u m p s . b e

w w w . a i r t r a d e c e n t r e . b e

Contacteer ons:[email protected] +32 (0)2 711 94 99

Page 36: Cool & Comfort 60 NL

36 I COOL&COMFORT

“De overname ging gepaard met investe-

rings- en productontwikkelingsprogram-

ma’s om in de toekomst een nog betere ser-

vice en kwaliteit te kunnen aanbieden”,

vertelt Ben Claaszen, Managing director

ISOCAB België en Frankrijk. “Doordat de

producten en de diensten van Kingspan en

ISOCAB zich bijzonder goed aanvullen en

beide bedrijven borg staan voor een kwali-

teitsgarantie, speelt de directie beide merk-

namen wereldwijd uit. Met ISOCAB heeft

Kingspan een betrouwbaar en innoverend

bedrijf in huis gehaald. Dit werd al met-

een duidelijk doordat de investeringsach-

terstand werd gecorrigeerd. Eerst werden

de twee productievestigingen in Frankrijk

– Duinkerke en Perpignan – onder handen

genomen. Nieuwe machines en aanpassin-

gen aan de productielijnen waren nodig om

de kwaliteit van de producten nog te verbe-

teren en voor te bereiden op de toekomst.

Na Frankrijk was het de beurt aan België,

met enerzijds investeringen in de hoofdves-

tiging – waarbij de volledige productflow her-

tekend werd – en daarnaast de overplaatsing

van de productievestiging voor Clean room

producten naar de hoofdvestiging in Bavik-

hove, waardoor de volledige productie nu op

één site werd samengebracht wat een aan-

zienlijke verbetering van de productiviteit

ten goede is gekomen. Op het vlak van de

producten hebben we sterk ingezet op kwa-

liteitsverbeteringen die daadwerkelijk het

verschil maken. Neem bijvoorbeeld de uit-

stekende brandklasse BS1D0, die binnen-

kort op het hele gamma van toepassing is.

De opvallende kenmerken van brandklasse

BS1D0 zijn een zeer gunstige brandreactie,

Wat voorafging. In oktober 2012

bereikt de Kingspan Group plc

uit Ierland een overeenkomst

met ThyssenKrupp Steel Europe AG om de

afdeling ThyssenKrupp Construction, waar-

toe ook ISOCAB behoort, over te nemen.

Voor het management van ISOCAB voelde

het aan als thuiskomen, want het bedrijf zit

nu opnieuw in een groep waar de productie

van sandwichpanelen de voornaamste acti-

viteit vormt. Terwijl Kingspan zich meer toe-

legt op isolatiepanelen voor architecturale

toepassingen, passiefhuizen en industrie-

bouw, wordt de merknaam ISOCAB wereld-

wijd uitgespeeld als dé referentie voor hun

divisie ‘controlled environment solutions’

voor alle soorten markten, met traditioneel

een bijzondere aandacht voor de AGRO-

markt met permanente en/of tijdelijke capa-

citeit voor diepvries- en koelopslag in onder

meer slachthuizen, distributiebedrijven en

supermarkten.

klaar voor de toekomsthet zal je maar OverkOmen. vOlOp inzetten Op de mOdernisering en Optimalisa-

tie van de prOdUCtielijnen waardOOr je prOdUCtieCapaCiteit tijdelijk wOrdt te-

rUggesChrOeFd, en jUist dan je verkOOp – Ondanks de vOOrtkabbelende eCOnO-

misChe Crisis – Flink zie tOenemen. het Overkwam isOCab, binnen de hvaCr-seCtOr

vOOral gekend als Fabrikant van mOdUlaire kOelkamers, geïsOleerde panelen

en deUren vOOr appliCaties waar temperatUUr en vOChtigheid belangrijk zijn én

van Clean rOOm OplOssingen. managing direCtOr ben Claaszen en COmmerCieel

direCteUr thOmas bOssUyt slaan mea CUlpa, maar zijn strijdvaardig en Optimis-

tisCh Om isOCab terUg te brengen Op de plaats die het verdient: marktleider!.

Page 37: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 37

”Doordat de producten en de diensten van Kingspan en ISOCAB zich bijzonder goed aanvullen en beide bedrijven borg staan voor een kwaliteits-garantie, speelt de directie beide merknamen wereld-

wijd uit. Ben Claaszen, Managing director ISOCAB België en Frankrijk

een geringe rookvorming en geen produc-

tie van brandende delen, maar vooral ook

een uitstekende isolatiewaarde.

Het gevolg van deze ingrepen was uiteraard

dat het onvermijdelijk was dat de productie

tijdelijk werd teruggeschroefd. Niettegen-

staande er een strategische voorraad van het

productgamma werd aangelegd, werd ISO-

CAB slachtoffer van zijn eigen succes. ISO-

CAB werd geconfronteerd met de uitspraak

‘goedkoop is duurkoop’, wat betekent dat

in economisch moeilijke tijden waarin elke

investering vijf keer tegen het daglicht wordt

gehouden, de investeerder absolute garan-

tie wil dat hij kwaliteit krijgt en zijn investe-

ringen voor jarenlange gemoedsrust zullen

zorgen. Als resultaat hiervan kom je auto-

matisch bij merken terecht die hun dege-

lijkheid al ten volle hebben bewezen. Zoals

ISOCAB. “Middenin onze reorganisatie en

herstructurering konden we de vraag naar

onze producten moeilijk bijhouden”, legt

commercieel directeur Thomas Bossuyt uit.

“Dat we er in die periode niet in slaagden

om onze klanten de ondersteuning en ser-

vice aan te bieden waarop ze al vele jaren

mochten rekenen, maakte ons ziek. Niet in

de eerste plaats omdat we omzet zagen ver-

dwijnen, maar omdat het aanvoelde alsof

we onze trouwe klanten in de steek lieten.

Maar gelukkig bleef die moeilijke periode

niet lang aanslepen, en zijn we er als bedrijf

sterker uitgekomen. Het doet ons dan ook

immens veel plezier dat we onze klanten

zien terugkeren. Niet voor de mooie ogen

van onze receptioniste, maar voor de kwali-

teit van onze producten en de professionele

ondersteuning die onze mensen aanbieden.

Weet je, als je een sterk product aanbiedt

en een goede service, dan kunnen je klan-

ten zeer loyaal zijn. We hebben dit tot onze

grote vreugde mogen ervaren. Klanten voe-

len zich ‘thuis’ bij Isocab en dat gevoel wil-

len we blijven koesteren.”

De nieuwe schwung binnen ISOCAB heeft

zich ook vertaald in een volledig nieuwe

huisstijl (inclusief logo en met drie blauw-

tinten voor respectievelijk isolatiepanelen,

deuren en clean room oplossingen) en bin-

nenkort een volledig vernieuwde website.

Ben Claaszen: “Ons belangrijkste streefdoel

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> rePOrtAge

blijft een verdere optimalisatie van ons pro-

ductgamma. Ik geef een voorbeeld. Samen

met het industrieel designbureau Pilipili uit

Kortrijk hebben we onze thermische deuren

herbekeken en zowel ergonomisch als tech-

nologisch verbeteringen aangebracht, want

productdifferentiatie biedt nieuwe kansen

om onze marktpositie te versterken en nieuwe

markten aan te spreken. Nieuwe rubbers voor

een betere luchtdichtheid, gepersonaliseerde

deuren, nieuwe deurbladen, performante

scharnieren, De steun van Kingspan Group

plc mag hier niet worden onderschat. Doordat

we deel uitmaken van een groep met dezelfde

activiteiten, krijgen we nu volop de kans op

synergie en schaalvergroting. Hier zullen uit-

eindelijk onze klanten door nog betere pro-

ducten en ondersteuning de vruchten van

plukken”

n www.isocab.be

bezOek de shOwrOOm

voor installateurs en voorschrijvers heeft isO-

Cab in bavikhove een showroom uitgebouwd

waar de meest courante én nieuwe model-

len van sandwichpanelen, thermische deu-

ren en koelcellen staan tentoongesteld, net

zoals een clean room module. bezoekers zijn

er (op afspraak) welkom met hun eindgebrui-

kers om er onder deskundige leiding samen

de producten te ontdekken.

Page 38: Cool & Comfort 60 NL

Cafca nvRembert Dodoensstraat, 45Industriezone KristalparkB-3920 Lommel T. 011 55 40 10 CONTACTEER ONS VOOR EEN DEMO [email protected]

Werkbonnen op tablet

Eén pakket voor alle administratieve behoeften van een koeltechnisch bedrijf

Koppeling groothandels

Calculatie & O�erte

Dossiers & Projecten

Koudemidde-lenboekhouding

AankopenService &Onderhoud

Stock Facturen &OpvolgingU en Cafca

een sterk team

www.cafca.bewww.cafcatrack.bewww.digabon.be

Bezoek onze websites

Meer dan 2500 gebruikers

Onderhoudsbeheer via het web

GRATIS TEL. 0800 857 59fax 0800 857 60 • [email protected]

SHOWROOMATELIER

Sortimo Centrum1800 Vilvoorde

Sortimo West8793 Sint-Eloois-Vijve

Sortimo Oost3980 Tessenderlo

MONTAGE STATION

Nu met gratis montage*

voor al uw Sortimo inrichtingen

vanaf € 1.500 excl. BTW

* montage in één van onze inbouwstations t.w.v. max 10 % van de inrichting/Actie geldig vanaf 1 april tem 30 juni 2013/actie is niet cumuleerbaar met ander mogelijke promoties en/of andere condities

COP *

MAXIMUM EFFICIENCY

4.28

tCAP = 100% CAPACItEIt

bIj -15°C

NIEUW: AQUAREA tCAP 16 kWDE NIEUWE tCAP 16 kW WARMtEPOMP vAN PANAsONIC lEvERt bIj -15°C NOg stEEDs zIjN NOMINAlE vERMOgEN, zONDER gEbRUIk tE MAkEN vAN DE bIjvERWARMINg. MEER WEtEN? bEl vANDAAg ECOClIMA OP 03/620 27 60

boiler connection

RETROFIT

solarpanelsconnection

SOLAR KIT

domestichotwater

DHW

environmentally

friendly refrigerant

R410A

ENERGY SAVING

HIGH CONNECTIVITY

* COP bij buitentemperatuur 7 ºC, water in bij 30 ºC en water uit bij 35 ºC (volgens EN 14511-2)

ECOCLIMACooling & Heating Systems

www.ecoclima.be

Page 39: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 39

tec ook verder werk maken van goed georga-

niseerde informatieverspreiding. “Er wordt

een ‘Refritec-on-tour’ gepland die vier over

het land verspreide locaties zal aandoen. Het

zal de eerste maal zijn dat we met een derge-

lijk concept uitpakken. Met 2 Nederlands-

talige en 2 Franstalige events, telkens in de

buurt van grote agglomeraties, willen we,

samen met 4 heel sterke partners (Bitzer, Cli-

malife-Dehon, Danfoss en LG Airconditio-

ning) de klanten up-to-date houden over de

laatste ontwikkelingen in de HVACR. “ aldus

Frank Velghe.

Vijfde filiaal

“Onze filialen zien we als servicepunten

voor al onze klanten. In principe kiest de

installateur voor de vestiging die het dichtst

bij hem in de buurt is. Maar een West-

Vlaamse installateur die vaak in het Brus-

selse actief is, kan er de voorkeur aan geven

in onze nieuwe vestiging in Groot-Bijgaar-

den langs te gaan, en bv. niet in Kuurne.

Onze webshop die sinds een tweetal jaar on

line is, kan je als ons vijfde filiaal beschou-

wen. Steeds meer klanten maken graag van

deze service gebruik, en onderkennen er de

voordelen van. Maar het is niet onze bedoe-

ling alle installateurs richting onze webshop

te pushen. Persoonlijk contact blijft even

belangrijk, in heel wat gevallen is dit zelfs

het meest geschikte kanaal om te achterha-

len met welke projecten de installateur bezig

is, en precies te weten naar welke oplossin-

gen hij op zoek is. Informatievoorziening

maakt een belangrijk onderdeel uit van onze

totaalservice. Onze gedrukte catalogen wor-

den frequent geraadpleegd en blijven han-

dige werkinstrumenten voor de installateur

on the road. Maar we krijgen continu infor-

matie binnen van over de hele wereld. Om

nog korter op de bal te spelen geven we de

klant ook zo veel mogelijk nieuws via onze

website mee.”

Assemblage-activiteit in de lift

Tegelijk met de nieuwe productpolicy werd

ook geïnvesteerd in een bijkomende activi-

teit, nl. het samenbouwen of assembleren

van koelunits, waarbij uitsluitend customi-

sed producten in functie van de toepassing

of het project van de klant-installateur wor-

den aangeboden. “We geven de klant graag

advies, indien hij dit wenst. Is voor de eind-

gebruiker enkel de initiële kost belangrijk, of

gaat het over het totale kostenplaatje (inclu-

sief energie)? Gaat het over een toepassing

in een woon- of een industriezone? Deze

informatie laat ons toe een zo goed mogelijk

beeld te vormen en optimaal advies te ver-

lenen. De assemblage-activiteit neemt toe.

We krijgen regelmatig vragen van klanten:

ik heb bestelling x of y binnen, maar onvol-

doende tijd voor het samenstellen van de

unit. Bij elke unit die we bij één van onze

leveranciers aankopen, kunnen we een deel

Refritec werd een tiental jaar geleden

overgenomen door REISS-KALTE-

KLIMA, de leidinggevende Duitse

technische groothandel. In de laatste 3

jaren kende het bedrijf een ware metamor-

fose en werd een gestage groei gerealiseerd.

“Met onze producten, ruime stock, service

en informatievoorziening willen we het de

installateur gemakkelijk maken. Actuele ken-

nis, direct contact met de juiste persoon, een

compleet assortiment en een snelle, deskun-

dige en persoonlijke aanpak zijn onze sterke

punten. We zien de klanten-installateurs –

net als onze leveranciers - als partners. Na

de acquisitie door REISS-KALTE-KLIMA had

Refritec in principe vrije toegang tot alle

leveranciers, maar we opteerden in de laat-

ste jaren bewust voor partnerships met pro-

ductleveranciers waar we voor de volle 100

procent achter staan. De tijd dat bepaalde

leveranciers graag rechtstreeks de installateur

opzochten, lijkt trouwens alweer voorbij”,

aldus Chris Desmet.

Refritec-on-tour

Onder impuls van het nieuwe management

dat een drietal jaar geleden aantrad, werden

twee nieuwe vestigingen opgestart: in 2010

in Kuurne, en in 2012 in Groot-Bijgaarden.

Inmiddels verhuisde ook de bestaande vesti-

ging in Wommelgem naar een nieuwe loca-

tie. Door deze extra filialen wil Refritec zich

nog dichter bij de lokale installateur positi-

oneren. Het team werd de voorbije jaren ook

uitgebreid en versterkt met ervaren mede-

werkers, dit zowel op het vlak van koeltech-

niek als van compressortechnologie. Na het

geslaagde CO2-seminar vorig jaar wil Refri-

grOOthandel in kOUde- en klimaat-

teChniek reFriteC ziet zOwel zijn

leveranCiers als zijn klanten als

vOlwaardige partners. met de lan-

Cering van reFriteC-On-tOUr en

reFriteC-Care – zie elders in deze

editie - geeFt de kOelspeCialist met

hOOFdzetel in zaventem blijk van

COntinUïteit en ambitie.

refritec koelspecialist verankert en blijft ambitieus

> rePOrtAge u De hoofdzetel van Refritec in Zaventem, waar ook het central warehouse is ondergebracht

Page 40: Cool & Comfort 60 NL

40 I COOL&COMFORT

van het (assemblage)werk van de installa-

teur overnemen. Hij krijgt van ons een cus-

tomised oplossing en bespaart op die manier

tijd”, aldus Frank Velghe.

Customised oplossingen

De installateur koopt meer en meer plug &

play, en wil in de eerste plaats zekerheid.

Frank Velghe: “De klant betaalt voor een

totaaloplossing die op een professionele

manier in een atelier – niet op een werf –

werd gemaakt. Hij hoeft zich niets aan te

trekken van de aankoop van componenten.

En hij weet vooraf precies hoeveel hem dat

zal kosten. Het kan hier zowel om een klein

project gaan, als om een project dat enkele

maanden in beslag neemt. De doorlooptijd

kan sterk verschillen. Stel dat bij een diep-

vriesspecialist één diepvriezer uitvalt en de

volledige buitenunit moet worden vervan-

gen, maar de diepvriezer zelf niet tijdig kan

worden leeggehaald. Dan worden wij opge-

beld met de vraag om zo snel mogelijk een

vervangunit samen te stellen die door het

bedrijf in kwestie binnen de kortst-moge-

lijke tijd kan worden afgehaald. Andere pro-

jecten, bv in de chemie, nemen meer tijd

in beslag. Eerst moet de stuklijst ter goed-

keuring worden voorgelegd, daarna de teke-

ning... Er moet een strikte procedure wor-

den gevolgd.”

De ene partnership is de andere niet

Met een aantal leveranciers heeft Refritec

een complete partnership. Chris Desmet:

“Onze meeste merken zijn A-merken. De

lijn tussen A en B merken kan sterk verschil-

len van artikel tot artikel, en heel dun zijn.

Gaat het over compressoren of over warm-

tewisselaars? De koeltechnische markt van

vandaag is niet meer te vergelijken met deze

van pakweg twee, laat staan 10, jaar geleden.

Wat koelmiddelen betreft, zijn we van CFK

over HCFK bij HFK beland, en spreken we

straks wellicht vooral over natuurlijke koel-

middelen. Met de kennis en ervaring in dit

huis willen we mee nadenken over oplossin-

gen met koelmiddelen, of het nu over pro-

paan, ammoniak of CO2 gaat. Het energie-

verbruik en het rendement zijn rechtstreeks

> rePOrtAge

gelinkt aan het gebruikte koelmiddel. De

technologie verandert zeer snel, denken we

bv. aan bepaalde types compressoren die

twee jaar geleden ‘de van het’ waren, en nu

uit de markt verdwenen zijn. De zoektocht

naar innoverende producten primeert.”

One Stop Shop

Precies in haar productaanbod wil Refritec

het verschil maken. “Door deze uitgelezen

mix aan leveranciers - en dus producten –

willen we ons onderscheiden. De tijden van

de exclusieve distributie liggen al een tijdje

achter ons. De koelmarkt is grondig gewij-

zigd in de richting van multi-distributie. Een

ruime stock blijft een van onze stokpaard-

jes. Echte ‘runners-up’ moeten in elk Refri-

tec-filiaal aanwezig zijn, andere producten

enkel in ons central warehouse in Zaven-

tem. Dankzij het interne computersysteem

is deze stock optimaal flexibel en snel intern

inwisselbaar”, besluit Desmet.

n www.refritec.be

n www.refritec-on-tour.be

”Onze webshop die sinds een tweetal jaar on line is, kan je als ons vijfde filiaal beschouwen. Steeds meer klanten maken graag van deze service gebruik” Frank Velghe, Refritec

oP zoek naar versterking

sinds kort zijn Chris desmet en Frank velghe ook financiële partners van refritec geworden. “dit als blijk van vertrouwen

in de toekomst van refritec, en als bewijs dat we klaar zijn voor de toekomst en ambitieus blijven. sinds een jaar is refri-

tec ook in het airco-segment actief als officieel verdeler van lg. dankzij dit partnership bestrijkt refritec het quasi volle-

dige spectrum van de hvaCr. Ook met deze partner willen we performante producten in de markt zetten en onze klan-

ten de beste ondersteuning geven. hiervoor zijn we op zoek naar extra gemotiveerde medewerkers”, aldus Chris desmet.

u Chris Desmet en Frank Velghe zijn sinds kort ook financiële partners van Refritec geworden

Page 41: Cool & Comfort 60 NL

E M E R S O N . C O N S I D E R I T S O L V E D ™.

Le logo Emerson Climate Technologies est une marque commerciale et une marque de services d’Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. est une filiale d’Emerson Electric Co. Copeland est une marque déposée, et Copeland Scroll est une marque commerciale d’Emerson Climate Technologies Inc.

Comment allier un bon rendement à un design CompaCt ?Le contexte urbain pose un défi de taille : proposer une faible consommation d’énergie ainsi qu’un fonctionnement très silencieux dans un encombrement limité. Ce challenge vient d’être remporté haut la main par la gamme EazyCool ZX d’Emerson.

La technologie à haut rendement Copeland Scroll™ garantit à la gamme ZX une fiabilité jusqu’ici inégalée. Mais les innovations de la gamme EazyCool ZX ne s’arrêtent pas là. Une électronique intelligente permet, par exemple, de diagnostiquer et surveiller le statut du système. Le niveau sonore est, quant à lui, atténué grâce au contrôle unique de vitesse du ventilateur.

Enfin, un design compact et facilement accessible permet une installation et un entretien aisés des systèmes. Ces caractéristiques, combinées à une faible consommation d’énergie, permettent de réduire considérablement les coûts du cycle de vie des systèmes.

La gamme Emerson EazyCool ZX est définitivement le choix qui s’impose pour tous ceux qui cherchent une gamme de groupes de condensation facile à installer et à entretenir au fonctionnement discret et très compact pour une installation urbaine.

Emerson Climate Technologies, Servicecenter Benelux, Deltakade 7, 5928 PX Venlo, Nederland Web: www.emersonclimate.eu - E-mail: [email protected] - Tel. nummer: +31 77 324 02 34

2014.0102_ZX_210x197mm_FR_CBX.indd 1 19.12.2013 10:57:44

Emerson Climate Technologies, Servicecenter Benelux, Deltakade 7, 5928 PX Venlo, Nederland Web: www.emersonclimate.eu - E-mail: [email protected] - Tel. nummer: +31 77 324 02 34Het Emerson Climate Technologies logo is een handelsmerk en dienstmerk van Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. is een dochteronderneming van Emerson Electric Co. Copeland is een gedeponeerd handelsmerk en Copeland Scroll is een handelsmerk van Emerson Climate Technologies Inc.

E M E R S O N . C O N S I D E R I T S O L V E D ™.

Hoe belangrijk is een efficiënt en compact ontwerp voor u ?Voldoen aan de huidige vereisten van laag energieverbruik, stille werking en beperkte opstelruimte is in een stedelijke omgeving een echte uitdaging. Maar met het Copeland EazyCool™ ZX-gamma is dat kinderspel.

De efficiënte Copeland Scroll™-technologie maakt het ZX-gamma betrouwbaarder dan ooit, zeker dankzij de intelligente elektronica die de systeemstatus analyseert en controleert. Het geluidsniveau wordt gedempt door een ingebouwde ventilatortoerenregeling. Door het compacte, gebruiksvriendelijke ontwerp is het systeem makkelijk te installeren en te onderhouden. Deze troeven,

gecombineerd met het lage energieverbruik, leveren aanzienlijke besparingen op de levenscycluskosten van het systeem.

Bent u op zoek naar een gamma aggregaten voor buitenopstelling die makkelijk te installeren en te onderhouden zijn, een laag geluidsniveau hebben en compact genoeg zijn voor gebruik in de stad, dan is het Copeland EazyCool™ ZX-gamma een vanzelfsprekende keuze.

Page 42: Cool & Comfort 60 NL

Het coolste gammade pittigste service

100% klanttevredenheid. Daar gaan we voor!

www.refritec.be

Gekwalifi ceerde studiedienst

Dagelijkse leveringenvia onze 4 vestigingen

One-stop shopvoor koude- en klimaattechniek

Competitieve prijzen

Up-to-date informatievia onze website & nieuwsbrief

Effi ciënte dienst-na-verkoop

Persoonlijke servicesnel & deskundig

Ruime voorraadBestel ook via onze webshop

Refritec bvbaWeiveldlaan 7 ° 1930 Zaventem ° T +32 (0)2 715 24 44 ° F +32 (0)2 715 24 46

Service Centers

ANTWERPEN ° Sint-Jansveld 10 ° 2160 WommelgemT +32 (0)3 350 19 00 ° F +32 (0)3 350 19 09

BRUSSEL ° Noordkustlaan 12B ° 1702 Groot-BijgaardenT +32 (0)2 464 92 40 ° F +32 (0)2 464 92 49

KORTRIJK ° Bedrijvenpark Noordlaan ° Noordlaan 29 bus 17 ° 8520 KuurneT +32 (0)56 361 361 ° F +32 (0)56 361 360

Hoogstaande producten

adv_Refr_Cool&Comfort_A3-NL.indd 1 17/01/14 16:05

Page 43: Cool & Comfort 60 NL

Het coolste gammade pittigste service

100% klanttevredenheid. Daar gaan we voor!

www.refritec.be

Gekwalifi ceerde studiedienst

Dagelijkse leveringenvia onze 4 vestigingen

One-stop shopvoor koude- en klimaattechniek

Competitieve prijzen

Up-to-date informatievia onze website & nieuwsbrief

Effi ciënte dienst-na-verkoop

Persoonlijke servicesnel & deskundig

Ruime voorraadBestel ook via onze webshop

Refritec bvbaWeiveldlaan 7 ° 1930 Zaventem ° T +32 (0)2 715 24 44 ° F +32 (0)2 715 24 46

Service Centers

ANTWERPEN ° Sint-Jansveld 10 ° 2160 WommelgemT +32 (0)3 350 19 00 ° F +32 (0)3 350 19 09

BRUSSEL ° Noordkustlaan 12B ° 1702 Groot-BijgaardenT +32 (0)2 464 92 40 ° F +32 (0)2 464 92 49

KORTRIJK ° Bedrijvenpark Noordlaan ° Noordlaan 29 bus 17 ° 8520 KuurneT +32 (0)56 361 361 ° F +32 (0)56 361 360

Hoogstaande producten

adv_Refr_Cool&Comfort_A3-NL.indd 1 17/01/14 16:05

Page 44: Cool & Comfort 60 NL

DOORDACHTE KRACHT ...Met zijn diverse uitvoeringen biedt de nieuwe Poker-reeks voor elk seizoen een betrouwbare oplossing voor zowel verwarmen, koelen als voor productie van sanitair warm water tot 70°C. ... GELUIDSARM, FLEXIBEL,

EFFICIËNT, BEDRIJFSZEKER EN PERFORMANT TOT 20°C.

Elke Poker module heeft een 34 kW vermogen, uitbreidbaar in serie tot een totaal verwarmingsvermogen van 136 kW.

Rozenstraat 2 • B- 9810 Eke t 09/221 40 34 f 09/222 96 21e [email protected] • www.climapac.be

Page 45: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 45

“Varkens moeten goed worden

verzorgd als je er iets aan wil

verdienen”, vertelt Kris Van-

overbeke. “Dit betekent niet alleen een

goede voeding en voldoende bewegings-

ruimte, maar ook een ideale temperatuur.

Als de varkens het lekker warm hebben, dan

zijn ze speelser en trekken ze makkelijker

naar de voederbak dan als ze het te koud

hebben. Mijn varkenskwekerij is een geslo-

ten bedrijf, dat betekent dat we zelf kweken.

Dit komt de veiligheid ten goede want de

kans dat ziektes uit een andere varkenskwe-

kerij mijn boerderij bereiken, is klein. Door-

gaans zitten er in de stallen ongeveer 450

zeugen, 2.000 biggen (7 tot 20 kg) en 1.000

vleesvarkens (20 tot 115 kg). Dit vraagt een

belangrijk verwarmingsvermogen.”

Net zoals de meeste collega’s heeft Kris Van-

overbeke optimaal gebruik gemaakt van de

subsidiemaatregelen om zijn daken vol te

leggen met fotovoltaïsche zonnepanelen,

samen goed voor 210 kW. Als professionele

gebruiker kan hij zijn teller bij overproduc-

tie – in tegenstelling tot een particulier –

niet laten terugdraaien. Hij krijgt enkel

een vergoeding voor zijn elektriciteitspro-

ductie, maar deze vergoeding is slechts een

fractie van wat hij zelf moet betalen voor

zijn stroom. Dus doet hij er best aan om

zelf zoveel mogelijk stroom te verbruiken.

De keuze om de stallen te verwarmen met

een warmtepomp en vloerverwarming,

zonder gebruik van fossiele brandstoffen

en uitsluitend met zelf geproduceerde elek-

triciteit, was de perfecte oplossing. Boven-

dien wordt hierdoor ook een positieve bij-

drage geleverd tot het duurzame imago van

de varkenskwekerij. In samenspraak met

installatiebedrijf Ensoltec uit Aalter werd

geopteerd voor Poker lucht/water-warmte-

pompen van Rhoss; in België en het Groot-

hertogdom Luxemburg exclusief verdeeld

door Climapac uit Eke.

“De lucht/water-warmtepomp Poker van

Rhoss is het toestel waarop de markt lang

heeft zitten wachten”, vertelt Geert Gallet,

zaakvoerder van Climapac. “Zes eigenschap-

pen maken het verschil: modulair, stil, flexi-

bel, efficiënt, bedrijfszeker en competitief.

Dit maakt deze warmtepompen geschikt

voor verschillende toepassingen, zoals reno-

vatie en LT-toepassingen voor aansluiting

van vloerverwarming en ventiloconvecto-

ren. Je kan er ook zonder problemen sani-

tair warm water tot 70°C mee produceren,

maar hier was dat niet nodig want in verge-

lijking tot bijvoorbeeld een melkveebedrijf

waar voortdurend leidingen moeten wor-

den gespoeld, valt het warmwaterverbruik

op een varkenskwekerij laag uit.”

de tijd dat de bUrger letterlijk en

FigUUrlijk zijn neUs Ophaalde vOOr

een varkensbOer, is deFinitieF verle-

den tijd. wie de mOeite neemt Om een

varkensbOerderij te bezOeken, zal ver-

baasd staan van de nieUwe teChnOlO-

gieën die er wOrden gebrUikt. COOl &

COmFOrt had het gelUk Om te wOrden

UitgenOdigd dOOr kris vanOverbeke,

eigenaar van een varkenskwekerij in

zarren bij kOrtemark. zijn krUishOeve

heeFt niets meer van dOen met het ste-

reOtype beeld van een bOerderij met

Centraal een mesthOOp en daarrOnd

stallen en beesten. nee, hij is eigenaar

van een dUUrzame kmO die milieUbe-

wUst en eFFiCiënt Omspringt met de

natUUrlijke energiebrOnnen.

duurzame varkenskwekerij kiest voor Poker warmtepompen

> PrOjeCt

u Lucht/water-warmtepomp Poker van Rhoss

Page 46: Cool & Comfort 60 NL

46 I COOL&COMFORT

“Met Poker bekom je een modulaire oplos-

sing waarbij één tot vier toestellen aan

elkaar worden geschakeld met een mini-

male tussenafstand. Hierdoor kan het ver-

warmingsvermogen perfect worden afge-

steld op de reële behoefte. Hier hebben we

berekend dat twee Poker lucht-water warm-

tepompen met een verwarmingsvermogen

per module van 25 kW bij een buitentem-

peratuur van -5°C en 45°C uitgaande water,

volstaat. Voor een leek lijkt het alsof er hier

maar één toestel staat, zo naadloos worden

de Poker warmtepompen aan elkaar gekop-

peld. Bij Climapac kan je ook alle compo-

nenten verkrijgen waarmee de toestellen

worden gekoppeld: flexibele aansluitleidin-

gen, eindplaten, Verbindingsplaten en lei-

dingset voor rechtse aansluiting.”

Na koppeling wordt een volledig redundant

systeem bekomen. Dit betekent dat de twee

modules onafhankelijk blijven en op een

synergetische manier worden aangestuurd

met een intelligente SIM Logic (Shared

Information Management). Dit verhoogt de

betrouwbaarheid want indien een module

in storing gaat, neemt de andere module de

volledige verwarmingsvraag/koelvraag over.

Qua techniek springen bij de Poker lucht/

water-warmtepompen de tandem herme-

tische scroll compressoren per koelcircuit

in het oog. Deze compressoren zijn voor-

zien van gasinjectie, inwendige thermische

beveiliging en carter verwarming en gebrui-

ken koelmiddel R410A. Bij de luchtwarm-

tewisselaar zijn de koperrangen met alumi-

nium vinnen inwendig gegroefd voor een

nog betere warmtewisseling en is er een

beschermrooster geplaatst. De inox platen-

warmtewisselaar is vorstbeschermd met een

verwarmingslint en polyurethaan thermi-

sche isolatie met gesloten celstructuur. Een

verschildrukpressostaat over de verdamper

beveiligt het toestel tegen een te laag water-

debiet. De helicoïdale ventilatormotor met

inwendige thermische motorbeveiliging en

een beschermraster is van het type EC met

permanente magneet en elektronische aan-

sturing. De EC-ventilatoren zorgen voor een

hoog rendement en een superstille werking.

Het koelcircuit is voorzien van economiser,

filterdroger, vulaansluiting, hoge druk bevei-

liging met manuele herwapening, lage druk

beveiliging met automatische herwapening,

kijkglas op de vloeistoflijn, overdrukveilig-

heidsventiel, thermostatisch expansieven-

tiel en hoge en lage druk manometers.

> PrOjeCt

“Poker is een bijzonder competitief toe-

stel”, besluit Geert Gallet. “Hiervoor zor-

gen een uitstekend rendement met COP ≥

3,2 volgens Eurovent, een hoge bedrijfsze-

kerheid, een korte levertermijn en een zeer

groot werkingsgebied. Dankzij de drie uit-

voeringen – primaire pomp (P1), geïnte-

greerd driewegventiel SWW (P1 V3V), inge-

bouwde desuperheater (P1 DS) is er altijd

een optimale oplossing beschikbaar. Boven-

dien zorgt een variabel setpoint voor een

optimale werking in deellast tussen 35°C en

45°C in verwarmingsmodus, en tussen 7°C

en 14°C in koelmodus. Het setpoint wordt

bepaald door de warmtebehoefte/koellast of

door de buitentemperatuur.”

n www.climapac.be

”Met Poker bekom je een modulaire oplossing waarbij één tot vier toestellen aan elkaar worden geschakeld met een minimale tussenafstand.Hier-door kan het verwarmingsvermogen perfect worden afgesteld op de reële behoefte. Geert Gallet, Climapac

u Kris Vanoverbeke, eigenaar van een varkenskwekerij in Zarren en Geert Gallet, zaakvoerder

van Climapac

u Bedieningspaneel voor master toestel, ingebouwd in toestel

Page 47: Cool & Comfort 60 NL

CONTROLEIS DE SLIMME

KRACHT.BALANS VAN PURE

www.generalbenelux.com

VRF met warmteterugwinning en ultra flexibele RB-boxen

Onbeperkte leidinglengtes na de RB-boxService toegang box frontaal, dus geen extra inbouwhoogteUltra compact (198 mm hoog)Geen condensafvoer nodigVerschillende installatieposities2 boxen koppelbaar zonder extra splitter2- en 3-pijpstoepassing combineerbaar in 1 box

THERCON nv

Kontichsesteenweg 52 − 2630 Aartselaar − T +32 3 451 24 24

1401_General_A4adv_CoolandComfort_v2.indd 1 21/01/14 15:59

Page 48: Cool & Comfort 60 NL

48 I COOL&COMFORT

Bij het vraaggestuurde ventilatiesysteem

C+EVO II wordt continu verse lucht toege-

voerd in de droge leefruimtes via de zelfre-

gelende ventilatieroosters InvisiventEVO en

InvisiventEVO AK en de Screenvent Mistral

AK. Deze toevoer wordt gecombineerd met

de mechanische afvoer van vervuilde lucht

in zowel de natte als de droge ruimtes via

de centrale afvoerventilator Healthbox II.

Deze ventilator wordt in een technische

ruimte gemonteerd. In de afvoerruimtes

ziet de bewoner enkel design afvoermon-

den uit aluminium.

De Healthbox II heeft een krachtige motor

met regelmodules om iedere vochtige en

droge ruimte correct te ventileren. Dynami-

sche sensoren analyseren 24u/dag de afvoer-

lucht op CO2, vocht en vluchtige organische

stoffen (VOCs) en passen zo op een intelli-

gente manier het ventilatieniveau aan de

daadwerkelijke behoefte van de gebruikers

aan. Met het unieke Smartzone-principe

wordt automatisch meer geventileerd in de

ruimtes waar de bewoners zich bevinden.

Op die manier creëert RENSON een venti-

latiesysteem dat de bewoner volgt om een

optimale luchtkwaliteit per zone te garan-

deren en levert het een E-peilverlaging tot

24 punten op.

Naast deze ventilatie levert RENSON ook

roosters voor nightcooling en de Fixvent

Mono AK, die ventilatie en zonwering com-

bineert. Nightcooling is het concept waar-

bij ’s nachts grote natuurlijke luchtstromen

zorgen voor de afkoeling van het gebouw

en de binnenlucht. Daarbij wordt eigen-

lijk gewoon gebruik gemaakt van de voor-

delen die de natuur ons biedt. Tijdens de

nacht daalt immers de buitentemperatuur.

Die koudere buitenlucht geeft ons een ide-

aal middel om de lucht in de woning af te

koelen, en dit zonder energieverbruik. Om

het rendement van deze nachtventilatie te

verhogen, moet er echter voor gezorgd wor-

den dat de temperaturen overdag niet de

hoogte in gejaagd worden. Daarom werd

in deze BEN-woning van T.Palm ook Fix-

vent Mono AK voorzien die de toevoer van

gezonde en verse lucht garandeert, de warm-

telast beperkt en het lawaai buiten houdt.

Dit is een combinatie van een zelfregelend

ventilatierooster en een windvast (in geslo-

ten positie) zonweringdoek die tegelijk fun-

geert als muggenraam. Het betreft hier een

zeer esthetische oplossing die bovenop het

raam, achter het buitenste metselwerk, wordt

gemonteerd en daardoor van buiten onzicht-

baar is. Het gebruik van akoestisch vulma-

teriaal verhoogt bovendien het akoestisch

comfort.

Adres BEN-demowoning:

Hertshage 66 in 9300 Aalst

n www.renson.be

bOUwOnderneming t.palm-elbO heeFt

een ben-demOwOning (bijna energie

neUtraal) geOpend in aalst. ben wOrdt

vanaF 2021 de standaard vOOr alle

nieUwbOUwwOningen. een ben-wOning

verbrUikt bijna geen energie vOOr ver-

warming, ventilatie, kOeling en sani-

tair warm water. bOvendien wOrdt de

vereiste energie Uit grOene energie-

brOnnen gehaald. rensOn helpt mee

aan de energiezUinigheid van deze wO-

ning en zOrgt vOOr een gezOnd binnen-

klimaat dankzij vraaggestUUrde ven-

tilatie (healthbOx ii), nightCOOling en

bUitenzOnwering (sCreenvent mistral

ak). het resUltaat is een gezOnde en

COmFOrtabele wOning met e-peil 20.

De nieuwe demowoning is duurzaam

op elk vlak: een rijwoning in de

stad, een doordacht compact ont-

werp, extra aandacht voor isolatie, venti-

latie en zonne-energie. T.Palm-Elbo zorgde

voor een doorgedreven isolatie van gevel

en dak en bijzonder veel aandacht voor de

luchtdichtheid gedurende het hele bouw-

proces. Een lucht-water warmtepomp zorgt

voor de vloerverwarming en het sanitair

warm water. De elektriciteit wordt opge-

wekt door fotovoltaïsche zonnepanelen.

Dankzij vraaggestuurde ventilatie, night-

cooling en windvaste buitenzonwering van

RENSON is er steeds een gezond binnenkli-

maat in de BEN-woning. De vraaggestuurde

ventilatie realiseert op een energiezuinige

manier een goede luchtkwaliteit, terwijl de

intensieve nachtventilatie en de buitenzon-

wering ervoor zorgen dat de temperatuur in

de woning onder controle blijft waardoor

verdere koeling vermeden wordt.

helpt mee aan Ben-woning van

t.Palm-elbo

> rePOrtAge

u Healthbox II

Page 49: Cool & Comfort 60 NL

u Healthbox II

Simply a bett er way

Fix-It Foot - HD Cube - HD-Beam - Big Foot - Vibromat - H-Framesets - Custom

Big Foot Systems biedt u de ruimste keuze draagsystemen voor HVAC/R & technische installaties tot 20 ton op platte daken.

Met een Big Foot Systems oplossing plaatst u in 1 enkele verplaatsing zowel een niet-penetrerend, duurzaam draagsysteem als uw klimaatsysteem,luchtbehandelingskast, ventilatiekanalen, pipingof kabelgoten.

Tijds- en kostenbesparend, e� ciënt en slim bekeken !VRAAG INFO.

Contacteer ons ook voor maatwerk. Voor iedere unit een Big Foot oplossing.

Uw partner:

Linum Europe NVVijverhoek 53 • 8520 KuurneTel: 056 35 92 94 • Fax: 056 35 88 [email protected] • www.linum.eu

NEW

Fix-It Foot

HIGH (H 220 mm)

13.071 PUB BFS Cool en Comfort.indd 1 10/8/2013 11:48:39 AM

Anders denken in klimaatoplossingen

Scan de QR-code met uw smartphone of tablet voor meer informatie!

ADVISERING I ONDERSTEUNING I TOTAALOPLOSSING

Bij ons kunt u terecht voor méér dan alleen de levering van de huurapparatuur. Ook advies en ondersteuning in alle fases van uw project vormen voor ons een belangrijk onderdeel van de totaaloplossing.

Wij laten u graag zelf de toegevoegde waarde van dit concept ervaren en nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

Met de verhuurapparatuur van Recool kunnen totaal-oplossingen in klimaatbeheersing geboden worden; de diversiteit aan apparatuur is geschikt voor inzet ten behoeve van koeling, airconditioning én verwarming.

Chillers

Voor onderhoud of calamiteiten aan bestaand koudwatersysteem

Fancoils

Plaatsing direct in ruimte, aansluitbaar op bestaand/tijdelijk koudwatersysteem

Watergekoelde airco

Plaatsing direct in de ruimte, toepas-baar met waterleiding of droge koeler

Lucht/water portables

Snel plaatsbare noodkoeler met buitendeel voor warmteafgifte

Tijdelijke koeling

Recool BV I +31 (0)78 - 6911000 I www.recool.nl

RECOOLVerhuur in Koeling-Airconditioning

Recool is totaalverhuurder in klimaatoplossingen. Door middel van het brede leveringsprogramma kunnen wij u de oplossing bieden voor vrijwel ieder tijdelijk klimaatprobleem.

Rooftops

Voor grote ruimtes, inblaas met lucht-slangen. Voor koelen én verwarmen.

Lage temperatuur koelers

Watergekoelde units voor lage tem-peraturen. Plaatsing direct in ruimte

Snelle levering in Nederland, België en Luxemburg!

Page 50: Cool & Comfort 60 NL

50 I COOL&COMFORT

“Onze ruime service bestaat

uit de volledige ondersteu-

ning van de koeltechni-

sche analyse, de systeem-

installatie en uiteraard de demontage van de

installatie van zodra deze niet meer nodig

is”, vertelt Erwin van Zuilen, Team Leader

Service Sales bij Carrier Airconditioning

Benelux. “Hiervoor kunnen we putten uit

een uitgebreide huurvloot van koelsyste-

men en luchtbehandelingskasten voor de

Benelux. Onze centrale opslagplaats is in

Culemborg (Nederland), maar daarnaast

kunnen we in geval van nood ook vragen

aan onze zusterbedrijven in Duitsland en

Frankrijk om ons bij te springen. Concreet

betekent dit dat de huurvloot waaruit we

kunnen putten, zijn gelijke niet kent op de

verhuurmarkt. Onze volledige verhuurstra-

tegie is opgebouwd rond één thema: alles in

het werk stellen zodat de klant is geholpen.”

Carrier Rental Services biedt de verhuurservice

turn key aan, indien gewenst in samenwerking

met de installateurs. Dit betekent niet alleen

de contacten met de eindgebruiker en de

installateurs, maar ook voor praktische zaken

zoals het ter beschikking hebben van onder

andere een hefkraan op locatie, het aansluiten

en inbedrijfstellen. Erwin van Zuilen: “Onze

verhuurvloot bestaat uitsluitend uit toestel-

len van Carrier, uitgezonderd de elektrische

boilers en stroomopwekkers. Hierdoor ken-

nen onze service-engineers de toestellen van

naaldje tot draadje. Dit garandeert dat voor

elke vraag de meest geschikte oplossing wordt

aangeboden. Deze oplossing zal niet enkel

gebaseerd zijn op het gevraagde koel- of ver-

warmingsvermogen of luchtdebiet, maar ook

op de voorwaarden waaraan de eindgebrui-

ker het meeste belang hecht, zoals bedrijfsze-

kerheid, energie-efficiëntie of duurzaamheid.

Carrier Rental Services zal er zorg voor dra-

Carrier rental serviCes biedt verhUUrOplOssingen in de kOel- en klimaatteChniek.

met UitgedaChte en Ontwikkelde installaties wOrden tOtaalOplOssingen vOOr

tijdelijk gebrUik van kOelsystemen en lUChtbehandelingsapparatUUr in diverse

seCtOren en indUstrieën aangebOden. sterker nOg, Carrier treedt met Carrier ren-

tal serviCes Op als FUll serviCe aanbieder van klimaatOplOssingen met de verkOOp

van klimaatapparatUUr, aFstandsbeheer vanUit het mOnitOringCentrUm, prOFes-

siOnele serviCediensten, levering van wisselstUkken tOt aan de inzet van tijdelijke

kOeling en/OF verwarming.

gen dat er een performante turn-key oplos-

sing wordt gevonden waardoor de klant zich

geen zorgen meer hoeft te maken over zijn

koel- en klimaatprobleem. Dit betekent dat we

naast het toestel – indien nodig – ook bijvoor-

beeld een buffervat of glycol kunnen leveren.”

Wie zijn de klanten? Met de verhuuroplos-

singen bedeelt Carrier Rental Services vier

categorieën: evenementen (bedrijfsfeesten,

festivals, ijsbanen), datacenters, industrie

(proceskoeling, ventilatie) en comfortin-

stallaties (kantoorgebouwen, zorginstellin-

gen). Bij andere verhuurbedrijven hoor je

wel eens vertellen dat de eindklant eerst een

toestel kan huren – bijvoorbeeld om snel-

ler geholpen te zijn maar eventueel ook om

het toestel on the spot te testen – om het

daarna te kopen. Bij Carrier Rental Services

denkt men er niet zo over. “Er is toch wel een

verschil tussen onze toestellen voor verhuur

of verkoop. De verhuurtoestellen zijn voor-

zien van een omkasting of een robuust har-

nas voor een eenvoudig transport en opti-

male bescherming. Waarom dus een klant

hier extra voor laten betalen als je weet dat

het hier een overbodige meerkost betreft?”

De verhuurvloot van Carrier Rental Services

is opgedeeld in vier productgroepen: lucht-

gekoelde koudwatermachines, koeltorens,

verwarming (inclusief hetelucht kachels en

boilers) en airhandling units. “In onze ver-

Carrier rental Services

>

Page 51: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 51

”We hebben op elk moment koudwatersystemen van 2 tot 1.300 kW ter beschikking en bieden voor de verhuursystemen volledige ondersteuning vanaf de koel-technische analyse, de systeeminstallatie, technische

support en demontage. Erwin van Zuilen, Carrier Airconditioning Benelux

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

huurvloot steekt meer dan 100 jaar expertise

in de bouw van koel- en klimaatbeheersings-

installaties”, aldus Erwin van Zuilen. “We

hebben op elk moment koudwatersyste-

men van 2 tot 1.300 kW ter beschikking en

bieden voor de verhuursystemen volledige

ondersteuning vanaf de koeltechnische ana-

lyse, de systeeminstallatie, technische sup-

port en demontage. Doorheen zijn histo-

riek heeft Carrier zich ook steeds gericht op

de ontwikkeling van innovatieve toestellen

om de veranderende markt met sterk wisse-

lende technische en milieu-eisen te bedie-

nen. Door deze gedrevenheid heeft Carrier

zich opgewerkt tot marktleider, eerst enkel

als fabrikant maar nu ook steeds nadrukke-

lijker op de verhuurmarkt.”

Door het huren van mobiele koelsystemen

is het mogelijk om in alle omstandigheden

die zich te pas – maar meestal te onpas –

voordoen gevat op te reageren, waardoor

de continuïteit van het productieproces of

de temperatuurcontrole wordt verzekerd.

Maar er zijn uiteraard nog meer redenen om

in allerlei gevallen industrie- of proceskoeling

te huren. “In de meeste gevallen is het eco-

nomischer om bij snel en tijdelijk benodigde

koeling te kiezen voor huurkoeling en niet

meteen te investeren in een complete instal-

latie”, vervolgt Erwin van Zuilen. “Vooral als

het gaat om tijdelijk benodigde, mobiele koe-

ling, is het zinvol om deze te huren en niet

te kopen. Carrier Rental Systems heeft daar-

voor individueel afgestemde huuroplossingen

die het kapitaal van de eindgebruiker onaan-

geroerd laten en dus voor liquiditeit zorgen.

Of het nu de verhuur van mobiele koeling,

klimatisering of een mobiele verwarming

betreft, wij zullen snel een kostenefficiënte

huuroplossing voor de behoefte vinden, uiter-

aard met grote spoed en, als dat moet, zelfs

‘s nachts of op een feestdag. Want dit maakt

het verschil tussen huren bij Carrier Rental

> rePOrtAge

Services of een andere aanbieder. Carrier Ren-

tal Services zorgt voor een volledige techni-

sche support voor de huurperiode - 24 uur per

dag, 365 dagen per jaar – al dan niet in part-

nerschap met de koeltechnische installateur,

een perfecte flexibiliteit met huurkoeling waar-

door er uitsluitend klimaatbehandeling wordt

gehuurd ie daadwerkelijk ook nodig is én Car-

rier Rental Systems neemt de volledige verant-

woordelijkheid over voor de koelinstallatie.

Concreet betekent dit dat we de gevraagde kli-

maatbehandeling plaatsen en garanderen dat

die vraag blijft verzekerd. Optimale betrouw-

baarheid en bedrijfszekerheid!”

n www.carrierrentalsystems.be

Page 52: Cool & Comfort 60 NL
Page 53: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 53

moet de installatie binnen de 12 maanden

uit gebruik worden genomen. De tweede

testfase, die momenteel loopt, zal echt aan

het licht brengen hoeveel sneller koellekken

worden opgespoord.

“Een van de basisprincipes van de filosofie

van Colruyt Group is dat we respectvol en

duurzaam omgaan met natuurlijke grond-

stoffen en materialen”, aldus Koen Maes,

Project Ingenieur Colruyt Group. “We wer-

ken hierbij systematisch aan het vermijden

van verspilling. Deze test voor het sneller

opsporen van koellekken past perfect in

onze strategie.”

De cartoon zegt alles: veel bedrij-

ven zetten sterk in op monitoring

van zoveel mogelijk parameters,

maar gaan helaas voorbij aan het

tweede – en meest belangrijke deel – van de

wijsheid “meten is weten”. Als je de beschik-

bare data niet gebruikt om er nuttige infor-

matie uit te destilleren, dan kan je de moeite

om die data te verzamelen, beter besparen.

“Enprove volgt de koelinstallatie in real-

time op via een cloud-based monitoring-

systeem”, vertelt An Beazar. “Daarop wor-

den de verzamelde data geanalyseerd aan

de hand van specifieke algoritmes, waardoor

lekken of andere energieverliezen erg snel

worden gedetecteerd.”

In een eerste testfase werd het model tot

grote tevredenheid toegepast bij twin-

tig koelinstallaties van Colruyt, waar men

al langer erg begaan is met de energie- en

milieuproblematiek en zoekt naar oplossin-

gen om koellekken terug te dringen. Colruyt

beschikt immers over honderden koelgroe-

pen, waarbij het – zowel financieel, econo-

misch als ecologisch – van groot belang is

dat lekken zo snel mogelijk worden ont-

dekt en verholpen. Bovendien eist de wet-

gever dat het jaarlijks verlies niet hoger mag

zijn dan 5% van het koelgasvolume, zo niet

detecteert koellekken 6x sneller

enprOve heeFt een Opmerkelijke

methOde Ontwikkeld Om lekken in

kOelinstallaties veel sneller Op te

spOren dan mOgelijk is met bestaande

systemen. een enOrme stap vOOr-

waarts in de riChting van meer ener-

gie-eFFiCiëntie, want kOellekken zijn

verantwOOrdelijk vOOr een stijging

tOt 50% van de energiekOst van een

installatie. een snellere lekdeteCtie

zal dUs niet alleen zOrgen vOOr een

aanzienlijke kOstenbesparing vOOr de

bedrijven, maar tegelijk OOk de CO2-

UitstOOt verminderen én de betrOUw-

baarheid verhOgen.

een belgisChe Uitvinding waarOp we

trOts mOgen zijn. COOl & COmFOrt

zOCht an beazar Op, de pientere

knObbel die dit systeem bedaCht.

> rePOrtAge©

will

boro

ugh

Page 54: Cool & Comfort 60 NL

MAAK KENNIS MET 3 INNOVATIES VAN XILIO*

BEL NU: T. 09 232.48.58 Industriezone Dries 4 / Olsene / [email protected] / www.xilio.be

1

2

3

* XILIO is de nieuwe naam waarmee Domestibel en KlimaComfort in de toekomst tot uw dienst staan. XILIO: dé leverancier voor de kwaliteitsbewuste HVAC- vakman.

De Prihoda textiel MEMBRAANkanalen

Verwarmen en koelen via hetzelfde kanaal.

De membraantechniek van Prihoda verzekert een tochtvrije koeling (zelf op 2 m hoogte) alsook een verwarming zonder stratifi ëring (zelf op 20m hoogte) door eenzelfde textielkanaal.

Dé comfort en energiebesparende oplossing voor kantoren, productie- en recreatie ruimtes

De REVOLUTIONAIRE FITTING van Inoac

Verbindt Koper en ALU leidingen zonder fl are.

• Snelle en eenvoudige montage• Geen fl are problemen• Geen risico op electrolyse• voor alle koelgassen• Lekvrij

MINI BLUE roterende diafragmatechnologie

Met 3 jaar garantie.Nu ook met RESERVOIR EN KABELGOOT.

• Unieke gepatenteerde technologie• Uiterst stille werking (< 10 dBa)• Geen vlotter – onderhoudsarme werking• Verdraagt probleemloos algen en ander vuil

ADV_XILIO_A4_NED.indd 1 19/01/14 21:00

Page 55: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 55

“Het belangrijkste verschil tussen de eerste

en de tweede testfase is het real-time opvol-

gen van grote energie-intensieve installa-

ties”, legt An Beazar uit. “Dit biedt bedrijven

vier belangrijke voordelen: energiebesparing

door een snellere detectie van lekken wat

resulteert in een jaarlijkse kostenbesparing

van 10% per jaar, minder CO2-uitstoot door

het beperken van het koelgasverlies en hier-

door een lager energieverbruik, tijdswinst

doordat niet meer dagelijks de data en gra-

fieken moeten worden geanalyseerd én effi-

ciënter aansturen van onderhoudsteams.”

Voor het opsporen van energieverliezen ont-

wikkelde Enprove de EN-alyzer die – zoals de

naam het zegt – energieanalyses maakt, de

resultaten weergeeft in rapporten en alar-

men genereert. “Met behulp van de En-

alyzer sporen we energieverliezen aan koel-

installaties op. De oorzaken hiervan kunnen

heel divers zijn, zoals een defect aan een

expansieventiel, een lek van het koelme-

dium, een vervuilde condensor, noem maar

op. Het meest voorkomend zijn toch de lek-

ken. Ze kunnen niet alleen zorgen voor een

10% hoger energiegebruik van de koelinstal-

latie, maar veroorzaken ook een extra kost

aan koelmiddel en een verhoogde uitstoot

van broeikasgas. Volgens de bestaande én

verwachte wetgeving kan dit zware gevol-

gen hebben. Met ons systeem kunnen de

lekverliezen van koelvloeistof heel snel

worden opgespoord, waardoor er kosten én

energie worden bespaard.”

“We zien de laatste jaren een sterke ten-

dens vanuit Europa waarbij de nadruk steeds

meer op energiemonitoring gelegd wordt”,

besluit An Beazar. “We verwachten dan ook

dat de vraag de komende jaren nog sterk zal

stijgen. Ons systeem heeft als groot voor-

deel dat we niet alleen data meten, maar dat

we de data-analyse ook automatiseren. Een

energiemanager verliest geen tijd meer met

het analyseren van verbruiksgrafieken ach-

ter een scherm, maar krijgt nu rechtstreeks

een melding over eventuele verliezen en de

grootte ervan.”

n www.enprove.be

enprOve bvba werd in 2010 opgericht door an beazar, burgerlijk natuurkundig ingenieur. zij was voordien al enkele jaren actief

als energie auditer voor de industrie en ontdekte dat de beschikbare data niet optimaal werden benut. naast koelsystemen voert

enprove gelijkaardige analyses uit op andere types installaties zoals persluchtcompressoren en stoominstallaties. Ook hier gaat

het verder dan louter monitoring en analyse van maar is de ambitie om zo snel mogelijk verliezen te detecteren waardoor tijdig

en adequaat kan worden ingegrepen. deze werkwijze kadert volledig in het isO 50001 energiemanagementsysteem.

enprove kwam begin 2013 in de kijker toen zaakvoerster an beazar door Unizo en markant werd bekroond tot ‘beloftevolle onder-

nemer van het jaar’. een internationale erkenning volgde enkele maanden later wanneer enprove als enige niet-amerikaanse

bedrijf de tweede prijs binnenrijfde in het Future energy virtual pitch event. dit evenement wordt georganiseerd door Ultra light

startups, een community die starters helpt bij het uitbreiden van hun business door de organisatie van maandelijkse pitch evene-

menten in new york en boston waar starters in contact komen met potentiële investeerders.

tenslotte wordt enprove ook ondersteund door het innovatiecentrum, iwt (kmO haalbaarheidsstudie) en door iminds, een onaf-

hankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de vlaamse overheid bedrijven en organisaties actieve ondersteuning biedt

bij onderzoek & ontwikkeling en rond onderzoeksprojecten.

n wwww.iminds.be

> rePOrtAge

”Met ons systeem

kunnen de lekverliezen

van koelvloeistof heel

snel worden opgespoord,

waardoor er kosten én

energie worden bespaard.

An Beazar, zaakvoerdster van Enprove

MAAK KENNIS MET 3 INNOVATIES VAN XILIO*

BEL NU: T. 09 232.48.58 Industriezone Dries 4 / Olsene / [email protected] / www.xilio.be

1

2

3

* XILIO is de nieuwe naam waarmee Domestibel en KlimaComfort in de toekomst tot uw dienst staan. XILIO: dé leverancier voor de kwaliteitsbewuste HVAC- vakman.

De Prihoda textiel MEMBRAANkanalen

Verwarmen en koelen via hetzelfde kanaal.

De membraantechniek van Prihoda verzekert een tochtvrije koeling (zelf op 2 m hoogte) alsook een verwarming zonder stratifi ëring (zelf op 20m hoogte) door eenzelfde textielkanaal.

Dé comfort en energiebesparende oplossing voor kantoren, productie- en recreatie ruimtes

De REVOLUTIONAIRE FITTING van Inoac

Verbindt Koper en ALU leidingen zonder fl are.

• Snelle en eenvoudige montage• Geen fl are problemen• Geen risico op electrolyse• voor alle koelgassen• Lekvrij

MINI BLUE roterende diafragmatechnologie

Met 3 jaar garantie.Nu ook met RESERVOIR EN KABELGOOT.

• Unieke gepatenteerde technologie• Uiterst stille werking (< 10 dBa)• Geen vlotter – onderhoudsarme werking• Verdraagt probleemloos algen en ander vuil

ADV_XILIO_A4_NED.indd 1 19/01/14 21:00

Page 56: Cool & Comfort 60 NL

56 I COOL&COMFORT

Tot voor kort ontbrak het de hoofd-

stad van Europa aan een zaal in het

tussen- en topsegment om Brussel

opnieuw op de kaart te zetten voor inter-

nationale tournees tussen 8.000 en 18.000

personen. De oplossing werd gevonden in

Paleis 12 van Brussels Expo. Met een capa-

citeit die moduleerbaar is tussen 2.500 en

18.000 personen – met één vaste en één

mobiele tribune – kan Paleis 12 onder-

dak bieden aan concerten, congressen,

spektakels, sporthappenings, enz. Daar-

naast kan Paleis 12 uiteraard ook terugval-

len op het zeer uitgebreid infrastructureel

aanbod van de Heizelvlakte. De ambities

zijn groot: dankzij het eenvoudig, uitge-

puurd en modulair ontwerp voor veelzijdig

gebruik worden met activiteiten gedurende

een honderdtal dagen per jaar 1,5 miljoen

bezoekers verwacht.

Duizenden mensen in één zaal stelt de

luchtbehandeling op de proef. Tijdens con-

certen en sportmanifestaties is er nood aan

airconditioning en verse lucht, terwijl tij-

dens een statische manifestatie verwarming

voor een comfortabele omgeving moet zor-

gen. Een uitdaging voor Devis uit Geel, die

het volledige traject van ontwerp, calcula-

tie, realisatie tot installatie van de HVAC en

het sanitair heeft uitgevoerd. “De kwaliteit

van onze installaties krijgt de hoogste prio-

riteit, en dit in combinatie met een tijdige

oplevering”, vertelt projectleider Sven Maes.

Optimaal comfort met ‘membraan’textiel-luchtkanalen van xilio (vroegere domestibel)

jaarlijks trekken hOnderden hvaCr-installateUrs naar batibOUw. lOgisCh, want het zijn dé hOOgdagen van de bOUw-

seCtOr in Ons land. paleis 12 is traditiOneel de hal waar Onder meer dUUrzame energie, verwarming, lUChtbehandeling,

warmtepOmpen en airCOnditiOning zijn OndergebraCht. eén expOsant zal met bijzOndere aandaCht naar het plaFOnd

kijken: xiliO (het vrOegere dOmestibel) exClUsieF impOrteUr van de textiellUChtkanalen van prihOda vOOr belgië, het

grOOthertOgdOm lUxembUrg en Frankrijk.

“Tijdige levering was geen onbelangrijk facet

in dit project. De volledige uitwerking, van

studie tot oplevering, lag ingesloten tussen

Batibouw en het bouwverlof in 2013. Deze

deadline hebben gehaald dankzij de uitste-

kende ondersteuning en samenwerking met

de fabrikanten en de importeurs die samen

onze HVAC-oplossing vormen. Een belang-

rijke rol was hier weggelegd voor Xilio.”

Dat klinkt als muziek in de oren van zaak-

voerder Emmanuel Marrécau. “Xilio HVAC

Solutions uit Olsene bij Zulte is ontstaan uit

het opgaan van Klimacomfort (residentiële

en tertiaire ventilatie) in Domestibel. Naast

groothandel in accessoires voor airconditio-

ning en ventilatie zijn we gekend als exclu-

Hea ting position C ooling position

membrane

microperforation

row of holes

Hea ting position C ooling position

membrane

microperforation

row of holes

Page 57: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 57

> PrOjeCt

”De unieke membraantechnologie van Prihoda is

de originele oplossing om een textielluchtkanaal zowel

te kunnen toepassen voor verwarmen als voor koelen.

Emmanuel Marrécau, Xilio

xiliO Op batibOUw

hal 12 – stand 515

sief importeur van Prihoda (textiellucht-

kanalen), Inoac (voorgeïsoleerde koperen

koelleidingen) en Charles Austin Pumps Ltd

(condenswaterpompen Blue Diamond en

MiniBlue), Vallox en Exhausto (ventilatie-

groepen). Prihoda is een Tsjechische fabri-

kant die zich onderscheidt van de concur-

rentie door zijn onafgebroken innovatie,

waardoor het product steeds beter wordt en

het gamma voortdurend uitbreidt. Hierdoor

kunnen we klantspecifieke oplossingen bie-

den bij alle vragen naar luchttransport en

luchtverdeling bij verwarming, koeling en

ventilatie. Elk project krijgt bij ons evenveel

aandacht. Concreet betekent dit dat we niet

uitgaan van standaardoplossingen, maar we

telkens een maatoplossing uitwerken. Alle

parameters worden in rekening gebracht om

voor elke project de ideale oplossing te bere-

kenen, zodat er een homogene luchtverde-

ling verkregen wordt. Zelfs in ruimtes met

een zeer laag plafond slagen we er zo in om

warme of koude lucht tochtvrij binnen te

brengen. Enkele andere voordelen van tex-

tielluchtkanalen tegenover klassieke lucht-

kanalen zijn onder meer de lagere kostprijs,

snelle en eenvoudige plaatsing, condens- en

corrosievrij, koelen en verwarmen met het-

zelfde kanaal en tot 20x lichter dan gegal-

vaniseerde kanalen.”

De textielluchtkanalen van Prihoda wor-

den geproduceerd in alle mogelijke diame-

ters, gaande van 100 mm tot 2.000 mm.

In Paleis 12 zijn textielluchtkanalen van

vier diameters gebruikt: 800, 1.000, 1.120

en 1.600 mm, samen goed voor 176 meter.

“De diameter van het textielluchtkanaal

wordt bepaald in functie van het debiet”,

aldus Tine De Pandelaere, account mana-

ger bij Xilio. “Belangrijk hierbij zijn ook

de verschillende diffusiemogelijkheden:

via doorlaatbare stof, via microperforatie

(gaatjes van 0,2 tot 0,4 mm), via perforaties

(gaatjes groter dan 4 mm), via nozzle (vaste

of aanpasbare nozzle voor diffusie op lange

afstand) en via een uitlaatadapter, waarbij

lucht naar een ander circuit wordt geleid.”

De keuze van de techniek van luchtdiffusie

wordt bepaald in functie van verschillende

parameters zoals hoogte, beschikbare druk,

delta T (inblaas- omgevingstemperatuur),

toepassingsgebied, enz.”

Paleis 12 kan in functie van het gebruik

en het aantal deelnemers groter of kleiner

worden gemaakt. Luchttechnisch is de zaal

hiervoor in zones opgedeeld, waaraan alles

samen drie luchtgroepen van 90.000 m³/h

en één luchtgroep van 60.000 m³/h van GEA

Happel/ Gegalvaniseerde luchtkanalen van

Vink Systemen verbinden de luchtgroepen

met de textielluchtkanalen.

In België zijn er verschillende merken textiel-

kanalen op de markt, maar de unieke mem-

braantechnologie van Prihoda heeft ervoor

gezorgd dat Devis gekozen heeft voor Xilio

(jarenlange partners) met het membraanka-

naal. “Dit is de originele oplossing van Pri-

hoda om een textielluchtkanaal zowel te

kunnen toepassen voor verwarmen als voor

koelen”, legt Emmanuel Marrécau uit. “Een

membraan, vervaardigd uit een lichte, niet

doorlatende stof, wordt in het midden van

het textielluchtkanaal bevestigd. Het mem-

braan is aangesloten op een membraanarm,

aangestuurd door een servomotor, die op

zijn beurt aangestuurd wordt door de lucht-

groep. Het membraan dekt de bovenste of

de onderste helft van het textielluchtkanaal,

afhankelijk van de modus. Bij verwarming

wordt de bovenste helft van het textiellucht-

kanaal inwendig afgedekt, waardoor de lucht

naar beneden wordt gestuwd via de perfora-

ties (lucht wordt geïnduceerd). Bij gebruik

voor koeling dekt het membraan het onder-

ste gedeelte, en wordt de lucht via de micro-

perforaties aan de bovenzijde verdeeld (lucht

wordt verdrongen in de ruimte). Hierdoor

wordt stratifiëring bij verwarming en tocht-

vorming bij koeling vermeden en zo een opti-

maal comfort voor de aanwezigen gecreëerd.

Bovendien is het een bijzonder energiebe-

wuste oplossing doordat geen halfslachtige

oplossing gebruikt moet worden waarbij veel

warmte verloren gaat om risico op tochtvor-

ming bij koeling te vermijden.”

“Voor alle mogelijke toepassingen heeft

Prihoda textielluchtkanalen met specifieke

kenmerken ontwikkeld”, vult Tine De Pan-

delaere aan. “Zo is er de antibacteriële wer-

king. Deze speciale behandeling staat garant

voor het vernietigen van bacteriën in de stof.

Of ook nog een antistatisch ontwerp, waarbij

de verstrengelde koolstofvezels de kanalen

meer geleidend maken. Prihoda textiellucht-

kanalen zijn universeel inzetbaar voor een

perfecte luchtverdeling van eender welke

verwarmd, gekoelde of geventileerde lucht.”

n wwww.xilio.be

n www.devisgroup.be

n www.paleis12.com

heating cooling

Hea ting position C ooling position

membrane

microperforation

row of holes

Page 58: Cool & Comfort 60 NL

ALL AIR SYSTEMS bvbaThe diffi cult we do immediately, the impossible takes a little longer

• Montage-voeten + gamma verhoogde sokkels voor warmtepompen• H-Frames voor montage van luchtkanalen en leidingwerk.• Vierkante voeten voor montage-rail, met of zonder ballast.• Compacte frames met vaste montage-hoogte.• Verstelbare frames.• U-Frames voor luchtgroepen en chillers.• Trillingsmatten en wandelpaden.• Maatwerk-oplossingen voor eender welke situatie.....

VRAAG ERNAAR BIJ UW GROOTHANDEL!

www.allairsystems.be • www.ilp-supportsystems.eu

AAS_59.indd 1 31/10/13 15:34

Page 59: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 59

keur in het been. Dit droogrijpen gebeurde

bij de boer in de schuur, maar tegenwoor-

dig kunnen we dat gelukkig doen in een

speciale koelcel. Ons rundsvlees komt van

verschillende rassen, zoals Limousin, Cha-

rolais, Blonde d’Aquitaine, Salers, Parthe-

naise en Rouge Des Prés. Vercaro zorgt voor

een volledige beheersing van het dry agen

door middel van een eigen rijpingsruimte

waarin het vlees minstens 21 dagen bij een

constante temperatuur, luchtcirculatie en

stabiele vochtigheid blijft. Deze termijn is

absoluut nodig zodat het vocht in het vlees

tot 30% verdampt en de natuurlijke enzy-

men het spierweefsel afbreken. Eigenlijk

komt dit overeen met een langzame bester-

ving, waardoor het vlees een zeer malse

structuur en intense smaak krijgt.”

Voor de kwaliteit van het vlees is Vercaro

verantwoordelijk, maar over de constante

temperatuur en de stabiele vochtigheid

waakt een custom made koelinstallatie van

Rivacold. Vooreerst de temperatuur, die

constant iets boven het vriespunt schom-

melt. De luchtvochtigheid bedraagt 80 à

85%. “Controle over deze parameters is

van bijzonder grote waarde om dry aged

meat van topkwaliteit te verkrijgen”, aldus

Peter Buysse, agent van Rivacold in Bel-

gië, Nederland en het Groothertogdom

Luxemburg. “Dry aged meat vormt ener-

zijds een groeimarkt want naast de horeca

willen vandaag ook steeds meer particulie-

ren topvlees in hun pan, maar anderzijds is

het proces zo delicaat dat er moeilijk stan-

daardoplossingen kunnen worden aangebo-

den. Wie vraagt een klimaatkast of –cel om

vlees te laten droogrijpen? Grote, medium

Onze bOUrgOndisChe levenswijze

wOrdt Ons wereldwijd benijd.

tereCht, want in geen ander land

heerst er rOnd een maaltijd sOms

mythisChe vOOrbereidingen. dit

stelt OOk de vOedselnijverheid

vOOr nieUwe Uitdagingen. de

COnsUment aanvaardt dat vOed-

sel een Flinke hap Uit zijn bUdget

neemt, maar eist hiervOOr wel

kwaliteit. dit is bijvOOrbeeld het

geval vOOr dry aged beeF. verCarO

Uit wetteren heeFt hiermee een

Uitstekende repUtatie OpgebOUwd,

met dank aan vakmansChap en ex-

pertise… en OOk een beetje dankzij

de kOelinstallatie van rivaCOld.

Vercaro is een vleesverwerkend bedrijf

dat alles in het werk stelt om uit te

blinken in superieure kwaliteit en

klantgerichte producten en versnijdingen.

Het unieke aan Vercaro is dat de volledige

keten – van boerderij over veehandel en uit-

snijderij tot vleeshandel – volledig in eigen

beheer wordt uitgebaat en alzo het volle-

dige productieproces onder controle houdt,

alles uiteraard volgens de gangbare GMP- en

HACCP-normen. Dit biedt de zekerheid om

uitsluitend met kwaliteitsvlees te werken.

“Met ons Dry Aged Beef heeft Vercaro naam

en faam vergaard, en dit met een ruim aan-

bod van runds-, kalf-, lams-, varkensvlees

en gevogelte”, vertelt zaakvoerder Dirk Ver-

cauteren. “In België eten we vlees vaak te

vers. Voor de echte smaakbeleving moet

vlees – net zoals dat vroeger gebruikelijk

was – enkele weken droogrijpen, bij voor-

droogrijpen met

”Over de constante temperatuur en de stabiele vochtigheid waakt een custom made koelinstallatie van Rivacold. Controle over deze parameters is van bijzonder grote waarde om dry aged meat van top-kwaliteit te verkrijgen. Peter Buysse, Benelux agent Rivacold

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ALL AIR SYSTEMS bvbaThe diffi cult we do immediately, the impossible takes a little longer

• Montage-voeten + gamma verhoogde sokkels voor warmtepompen• H-Frames voor montage van luchtkanalen en leidingwerk.• Vierkante voeten voor montage-rail, met of zonder ballast.• Compacte frames met vaste montage-hoogte.• Verstelbare frames.• U-Frames voor luchtgroepen en chillers.• Trillingsmatten en wandelpaden.• Maatwerk-oplossingen voor eender welke situatie.....

VRAAG ERNAAR BIJ UW GROOTHANDEL!

www.allairsystems.be • www.ilp-supportsystems.eu

AAS_59.indd 1 31/10/13 15:34

> PrOjeCt

Page 60: Cool & Comfort 60 NL

60 I COOL&COMFORT

en kleine vleesverwerkende bedrijven, keur-

slagers, catering- en barbecuebedrijven en

supermarkten. Een bonte mengeling van

gebruikers, waarbij ieder zijn specifieke

eisen stelt.”

Concreet betekent dit dat er een waslijst aan

oplossingen mogelijk zijn: stekkerklare kast

of een cel voorzien van een externe koelin-

stallatie, verschillende afmetingen, nuttig

volume, temperatuur- en vochtigheidsbe-

reik, inrichting met vleeshaken en/of roos-

ters, al dan niet met deurverwarming, een

specifieke RAL-kleur voor merkherkenning

of speciale LED verlichting voor optimale

vleespresentatie, draai- of schuifdeuren,

noem maar op. Peter Buysse: “Wij maken

de klantspecifieke eisen over aan de hoofd-

zetel van Rivacold in Montecchio (Italië)

en het studiebureau ontwerpt de optimale

koeloplossing. Dit past perfect binnen de

marktbenadering van Rivacold: 100% maat-

werk aanbieden met bestaande componen-

ten. Hiervoor werkt Rivacold samen met alle

belangrijke fabrikanten van compressoren,

waardoor het koeltechnisch installatiebe-

drijf zelf zijn favoriete compressor kan kie-

zen. Geen voorkeur? Dan selecteert Rivacold

de compressor die voor het beste compro-

mis tussen kostprijs en rendement zorgt. Bij

het ontwerp van een condensing unit kiest

Rivacold maximaal voor modulariteit. Dat betekent dat er klantspecifieke toestellen wor-

den gemaakt vertrekkende van standaardstukken. Volledige productielijnen in de fabriek

zijn hierop afgestemd.”

De voordelen van deze werkwijze vertalen zich in de kostprijs en de leveringstermijn. Stan-

daardcomponenten zijn goedkoper omdat er op dit niveau geen studiewerk nodig is. Alleen

maar bij het ontwerp van de koelgroep komt het studiebureau in actie. Daarnaast kan er ook

sneller worden geleverd. Van alle standaardcomponenten houdt Rivacold een strategische

voorraad aan. Assemblage kan snel beginnen, zonder dat er hiervoor belangrijke aanpas-

singen aan de productielijn moeten worden aangebracht. Een productieproces die loont,

want jaarlijks verwerkt Rivacold ruim 300.000 compressoren van verschillende merken!

Voor de koelinstallateur die interesse heeft om een Rivacold-installatie te gebruiken, is het

interessant om zicht te krijgen op de directe manier waarop Rivacold zijn producten op

de markt zit. Net als in de andere Europese landen, gebeurt dat ook in de Benelux met een

contactpersoon die de schakel vormt tussen de fabriek en de klant: Peter Buysse (peter-

[email protected]). “Hoe minder schakels er tussen fabrikant en eindgebruiker zitten,

hoe lager de prijs. Naast de prijs is er ook een logistieke kant aan het verhaal. Importeurs

pakken graag uit met hun voorraad aan reserveonderdelen en standaardtoestellen. Een

kostelijke oplossing, waarvoor uiteindelijk de klant moet opdraaien. Daarom is de fabriek

van Rivacold ook meteen ons magazijn. Wekelijks zijn er transporten tussen Montecchio

en de Benelux. Bij dringende levering schakelen we een koerierdienst in. Voor de installa-

teur maakt dit dus uiteindelijk geen verschil in de leveringstermijn, maar wel in de prijs!”

n www.rivacold.com

n www.vercaro.be

> PrOjeCt

u De temperatuur schommelt constant iets boven het vriespunt. De luchtvochtigheid bedraagt 80 à 85%.

Page 61: Cool & Comfort 60 NL

EN? HOE KIJKT U NAAR UW ENERGIE-FACTUUR?

Altijd inzicht en de beste prijs van het moment,

FACTUUR?

Altijd inzicht en de beste prijs van het moment,

Uw energie-uitgaven zijn een belangrijk onderdeel

van uw totale bedrijfskosten. Logisch dat u hier meer

controle over wilt hebben. Powerhouse stelt u in staat

rechtstreeks op de markt te opereren en de meest

gunstige voorwaarden voor in- en verkoop te realiseren.

Dit is dé manier om in alle transparantie grip te krijgen op

uw energie-uitgaven en kosten te reduceren.

Het is tijd voor controle en transparantie, nu, straks, altijd.

Ontdek er alles over op www.powerhouse.be

of neem contact met ons op via 02 808 59 05. Challenge your energy

eenvoudig via ons Energy Platform!

✓ Flexibele in- / verkoop van energie aan de beste prijs

✓ Innovatief, gebruiksvriendelijk en transparant

✓ Zowel voor gas als elektriciteit

Portfolio Fuelmix

92% Hernieuwbaar

6% Fossiel

2% Nucleair

92% HernieuwbaarPortfolio Fuelmix

2% Nucleair

92% Hernieuwbaar

Page 62: Cool & Comfort 60 NL

62 I COOL&COMFORT

in aanmerking te kunnen komen voor enkele

subsidies – heeft de gemeente van bij de start

van dit project de beslissing genomen om

een energiezuinig gebouw te plaatsen. Het

concept van een ondergronds museum sloot

hier naadloos op aan, want met een grond-

laag van twee meter op het dak, heb je uiter-

aard de ideale isolatie. Het warmteverlies van

het museum is hierdoor beperkt, ook dank-

zij 100 mm polyurethaan in de wanden en

het plafond. De verwarmingskosten blijven

dus onder controle en aan airconditioning is

er helemaal geen behoefte. Door deze sterke

beperking van de energiekosten verwachten

we dat het museum snel zelfbedruipend zal

worden en zonder financiële steun van de

gemeente, dus enkel op basis van het inkom-

geld van de bezoekers en de opbrengst van de

souvenirshop, zijn personeels- en werkings-

kosten zal kunnen dragen.”

Verwarmen van een ondergronds museum,

hoe los je dat op? “Met een lucht-water

warmtepomp van Stiebel Eltron in combi-

natie met vloerverwarming”, lacht Daniel

Debar, technisch-commercieel vertegen-

woordiger van Stiebel Eltron België. “Indien

we dit gebouw, met naast de glazen piramide

die onvermijdelijk voor het nodige warmte-

verlies zorgt en een dubbele automatische

inkomdeur, een vloeroppervlakte van 700 m²

telt en een te verwarmen ruimte van 2.300

m³ zouden we met een klassiek verwarmings-

systeem op basis van onze raming van 9.000

kWh jaarlijks 3.500 à 4.000 liter stookolie

nodig hebben. Met onze oplossing bedra-

gen de jaarlijkse verwarmingskosten onge-

veer 1.600 euro, dus meer dan de helft goed-

koper! Bovendien vereist het toestel geen

onderhoud, wat een bijkomende kostenbe-

sparing betekent.”

Er werd gekozen voor een lucht-water warm-

tepomp WPL 33 met twee compressoren

(verwarmingsvermogen 21 kW bij A10/W35,

In de schaduw van het indrukwekkende

memoriaal van Ploegsteert, een cirkelvor-

mige tempel met de namen van 11.447

Britse vermiste militairen en bewaakt door

twee leeuwen, opende in november 2013 de

‘Plugstreet 14-18 Experience’, het interpre-

tatiecentrum waar zowel het dagelijks leven

van de soldaat als het wereldconflict via de

moderne media worden belicht. Opvallend

is dat het museum volledig ondergronds

ligt (een verwijzing naar het soldatenleven

dat zich tijdens de stellingenoorlog vooral

in de schuilplaatsen en in de loopgraven

afspeelde), uitgezonderd een opvallende

glazen piramide met 150 m² glasopper-

vlakte die voor lichtinval in de ontvangst-

ruimte zorgt.

“Het museum Plugstreet 14-18 Experience is

een initiatief van de gemeente Komen, waar-

van Ploegsteert een deelgemeente is”, vertelt

Isabelle Delforge, architect/ambtenaar van

Komen. “Omdat dit gebouw met overheids-

geld wordt gebouwd – en uiteraard ook om

Stiebel eltron verwarmt het oorlogsverleden

Plugstreet 14-18 experience

in 2014 herdenken we de 100ste verjaardag van het begin van de grOte OOrlOg.

west-vlaanderen zet al enkele jaren alle zeilen bij Om de verwaChte tOevlOed

van binnen- en bUitenlandse tOeristen en gesChiedenisFanaten in Optimale Om-

standigheden te mOgen Ontvangen. eerbied en respeCt zijn hier Op hUn plaats.

minder gekend is het OOrlOgsverleden van henegOUwen, waar dOOrheen de

OOrlOgsjaren bijzOnder blOedige – en helaas OOk meestal vOlstrekt nUttelOze –

geveChten hebben plaatsgevOnden. Centraal in de bOdem van herOïsme en leed

ligt plOegsteert, bezaait met een twintigtal militaire kerkhOven met britse,

dUitse en Franse gesneUvelden.

Page 63: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 63

”Met onze oplossing bedragen de jaarlijkse verwarmingskosten ongeveer 1.600 euro, meer dan de helft goedkoper! Bovendien vereist het toestel geen onderhoud, wat een bijkomende kostenbesparing

betekent. Daniel Debar, Stiebel Eltron België

19 kW bij A7/W35 en 17,5 kW bij A2/W35).

Dit compacte toestel is flexibel te plaatsen

in binnen- of buitenopstelling, onder meer

dankzij een tegen corrosie beschermde

omkasting uit witte, gegalvaniseerde staal-

plaat met poedercoating. In Ploegsteert staat

de warmtepomp in het technisch lokaal,

waardoor het geluidsniveau een belangrijke

parameter was want om het museum ten

volle te beleven is het aangeraden dat dit in

absolute stilte kan gebeuren. Maar geen pro-

bleem, dankzij de driedimensionale geluids-

isolatie is zelfs in de technische ruimte de

warmtepomp nauwelijks te horen.

Daniel Debar: “Dankzij de bijzonder goede

isolatie van het gebouw levert de warmte-

pomp een onvoorstelbare energie-efficiën-

tie. De binnentemperatuur is ingesteld op

20°C. Dit halen we met een uitgaande water-

temperatuur van 28°C bij 0°C buitentem-

peratuur of watertemperatuur van 33°C bij

-10°C buitentemperatuur. De tweetraps-

werkwijze van de WLP 33 laat een vlotte aan-

passing aan de warmtebehoefte toe. Naast de

glazen piramide is de dubbele sluisdeur het

tweede zwakke punt waar warmteverlies kan

optreden. We hebben dit opgevangen met

een luchtgordijn die warme lucht blaast.

Telkens de binnenste schuifdeur opengaat,

komt er aangename warme lucht binnen in

plaats van oncomfortabele koude lucht. Dit

maakt een levensgroot verschil voor het per-

soneel dat op slechts enkele meters van de

schuifdeur aan de balie zit.”

“De verwarming van het museum gebeurt

met vloerverwarming”, vertelt installateur

Olivier Claerhout. “Onder de volledige vloer

ligt ongeveer 8.000 meter leidingen. Voor

optimaal warmteoverdracht hebben we met

een lussysteem ervoor gezorgd dat er telkens

een warme leiding naast een koude leiding

ligt, t.t.z. een leiding die warm water aan-

voert naast een leiding die het water terug-

brengt naar de boiler. Het temperatuurver-

schil van het water tussen in en out uit het

buffervat bedraagt om de koudste dagen

amper 5°C, maar we leggen onze vloerver-

warming steeds volgens dit principe aan.

Geloof me, bij gebouwen met een mindere

isolatie waar ∆T veel groter is, kan deze aan-

pak wel voor een merkbaar verschil zorgen.”

Naast de warmtepomp is een buffervat SBP

400 E (inhoud 400 liter) geplaatst, die kan

gebruikt worden voor de systeemscheiding,

om de looptijd van warmtepompen te ver-

lengen en om tariefgestuurde uitschakeltij-

den gedeeltelijk te overbruggen. De directe

PU-omschuiming zorgt voor zeer geringe

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> PrOjeCt

u vlnr Olivier Claerhout (installatiebedrijf Claerhout Olivier sprl), Isabelle Delforge (architect/ambtenaar Komen), Daniel Debar (Stiebel Eltron) en Sara Dekesel (Stiebel Eltron)

warmteverliezen en is beschermd met een

hoogwaardige buitenmantel uit kunststof”,

besluit Daniel Debar. “Het buffervat zorgt

voor de hydraulische ontkoppeling van de

debieten van de warmtepomp en het ver-

warmingscircuit. In deze toepassing is het

rendabeler om de binnentemperatuur de

klok rond op 20°C in te stellen in plaats van

rekening te houden met de openingsuren

van het museum. Maar zoiets lukt uiteraard

alleen maar met een warmtesysteem dat super

energiezuinig is... zoals de WPL 33 van Stie-

bel Eltron.”

n www.stiebel-eltron.be

n www.plugstreet1418.be

Page 64: Cool & Comfort 60 NL

Vie

ssm

ann

Bel

gium

b.v

.b.a

. · H

erm

esst

raat

14

· 193

0 Za

vent

em (N

osse

gem

)in

fo@

vies

sman

n.be

De nieuwe hybride warmtepomp, de ideale oplossing voor de vervanging van een oude ketel

Individuele oplossingen dankzij effi ciënte systemenvoor alle energiedragers en toepassingsgebieden.

Bezoek ons in paleis 12, stand 117

Een efficiënte lucht/water warmtepomp,

een gascondensatieketel en een boiler

(130 liter) werden samengebracht in één

compacte behuizing. De geïntegreerde

manager berekent automatisch de vereiste

werkingsmodus (economisch – ecologisch

– comfort). Met een vermogen van 9 kW

(warmtepompmodule) en 19 kW (gascon-

densatiemodule) is deze compacte unit bij-

zonder geschikt voor renovatie- en nieuw-

bouwprojecten. De Vitocaldens 222-F is nu al

voorzien op aansluiting op het elektriciteits-

net en fotovoltaïsche systemen. De nieuwe

Vitocaldens 222-F is beschikbaar vanaf sep-

tember 2014.

www.viessmann.be

Vitocaldens222-F_1479_BFlmM_A4.indd 1 20.01.14 16:24

Page 65: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 65

Vie

ssm

ann

Bel

gium

b.v

.b.a

. · H

erm

esst

raat

14

· 193

0 Za

vent

em (N

osse

gem

)in

fo@

vies

sman

n.be

De nieuwe hybride warmtepomp, de ideale oplossing voor de vervanging van een oude ketel

Individuele oplossingen dankzij effi ciënte systemenvoor alle energiedragers en toepassingsgebieden.

Bezoek ons in paleis 12, stand 117

Een efficiënte lucht/water warmtepomp,

een gascondensatieketel en een boiler

(130 liter) werden samengebracht in één

compacte behuizing. De geïntegreerde

manager berekent automatisch de vereiste

werkingsmodus (economisch – ecologisch

– comfort). Met een vermogen van 9 kW

(warmtepompmodule) en 19 kW (gascon-

densatiemodule) is deze compacte unit bij-

zonder geschikt voor renovatie- en nieuw-

bouwprojecten. De Vitocaldens 222-F is nu al

voorzien op aansluiting op het elektriciteits-

net en fotovoltaïsche systemen. De nieuwe

Vitocaldens 222-F is beschikbaar vanaf sep-

tember 2014.

www.viessmann.be

Vitocaldens222-F_1479_BFlmM_A4.indd 1 20.01.14 16:24

Gelukkig leeft er in het bedrijfsle-

ven meer gezond verstand. Neem

bijvoorbeeld Wijbenga BV uit Gel-

dermalsen, ontwerper en leverancier van

componenten voor de industriële koel-

techniek. Het bedrijf bestaat al bijna 30

jaar en heeft altijd voluit de kaart getrok-

ken van nieuwe ontwikkelingen en tech-

nologieën. Zo was Wijbenga de trend naar

natuurlijke koelmiddelen zoals ammoniak

en CO2 al vele jaren voor en heeft hier-

door een enorme intellectuele en prak-

tische voorsprong uitgebouwd in verge-

lijking tot importeurs of fabrikanten die

de Europese verplichtingen hebben afge-

wacht om zich op natuurlijke koelmid-

delen toe te leggen. Ook nu nog wordt

gewacht op de definitieve beslissing over

een plase-down of phase-out van de F-gas-

sen om een andere koers te varen. “Onbe-

grijpelijk en belangrijk tijdverlies want de

F-gassenwetgeving komt er, is het nu niet

dan morgen”, vertelt Jeroen Schröer, direc-

teur van Wijbenga BV. “Of hebben som-

mige bedrijven misschien schrik van de

veranderingen door gebrek aan ervaring

en expertise? Wijbenga is al vele jaren een

betrouwbare partner van industriële instal-

latiebedrijven bij hun duurzame en ener-

gie-efficiënte projecten. Steeds zoeken we

de beste oplossing rekening houdend met

de specificiteiten van het project, zoals

omgeving en prestaties.”

Wijbenga verdeelt de producten van WITT

Aken (Duitsland), Vahterus OY (Finland),

Regeltechniek Kornwestheim (Duitsland)

en Hansen Technologies (USA), stuk voor

stuk fabrikanten die volop inzetten op

betrouwbare en innovatieve producten

voor de industriële koudetechniek en waar-

mee de koeltechnieker zijn eindklant een

‘natuurlijk de beste oplossing’innOvatie. een term die in bijna elke disCUssie valt wanneer het Over de tOekOmst van Onze kenniseCOnOmie, want On-

dertUssen is zOwat iedereen het erOver eens dat een kenniseCOnOmie de basis vOrmt vOOr welvaart en werkgelegenheid

in Ons land. de beslissing van de raad van de eUrOpese Unie eerder dit jaar Om drastisCh te snijden in het bUdget van

2014 vOOr Onderwijs, OnderzOek en innOvatie kOn dan OOk Op weinig begrip rekenen. sterker nOg, de lerU – leagUe OF

eUrOpean researCh Universities, de vertegenwOOrdiging van een aantal van de sterkste OnderzOeksUniversiteiten van

eUrOpa waarOnder kU leUven en de Universiteit van amsterdam – trOk aan de alarmbel en riep Op Om te blijven investe-

ren in een OnderzOeksbeleid.

> rePOrtAge

betrouwbare oplossing kan aanbieden. De

samenwerking tussen het koeltechnisch

installatiebedrijf en Wijbenga gebeurt onder

het motto ‘samen bouwen’. Jeroen Schröer:

“Concreet betekent dit dat Wijbenga op

maat uitgewerkte oplossingen aanbiedt aan

de installateur, maar bewust steeds op de

achtergrond blijft zodat de koelinstallateur

het unieke aanspreekpunt is voor de eind-

klant. Door de unieke combinatie van pro-

ducten, vakkennis en een goede relatie met

de toeleveranciers kan Wijbenga de losse

componenten samenbrengen tot kant en

klare units. Voor de installateur betekent dit

een reductie van de directe en indirecte kos-

ten voor montage, ontwerp, tekenenwerk,

inkoop en certificering en worden de risico’s

beperkt. Op onze website staan enkele refe-

renties in detail uitgewerkt. Deze bewijzen

onze expertise.”

Wijbenga wordt regelmatig aangesproken

door bedrijven en organisaties om deel te

nemen aan testprojecten. Niet alleen een

erkenning van de innovatieve ingesteld-

heid, maar uiteraard ook telkens opnieuw

een unieke gelegenheid om de eigen toe-

stellen nóg beter te leren kennen. “Duur-

zaamheid en milieu staan bij Wijbenga

Page 66: Cool & Comfort 60 NL

66 I COOL&COMFORT

hoog in het vaandel”, vervolgt Jeroen

Schröer. “Met meer dan een kwarteeuw

ervaring met systemen die gebruik maken

van natuurlijke koudemiddelen als NH3

en CO2 hebben we een voorsprong met

de technieken van het heden én van de

toekomst. Ons motto ‘natuurlijk de beste

oplossing’ sluit naadloos aan bij onze visie

op de koeltechniek. Een koelinstallatie mag

niet geselecteerd worden vanuit een korte

termijn visie, maar duurzaam onderne-

men, total cost of ownership en return of

investment zijn belangrijke aandachtspun-

ten die in een bewuste keuze van een instal-

latie worden meegenomen. Momenteel is

Wijbenga nauw betrokken bij en R&D-pro-

ject met CO2-hydraten, waarbij eigenlijk

een CO2-hydraat wordt toegepast als een

alternatief koelmiddel.”

“Wie een beetje thuis is in onze sector,

beseft dat het gebruik van natuurlijke koel-

middelen zoals NH3 en CO2 niet meer weg

te denken is. Duurzaam ondernemen is

niet langer verenigbaar met synthetische

koelmiddelen. Opmerkelijk is dat we eigen-

lijk terugvallen op de koelmiddelen waar

het halverwege de 18e eeuw – het begin

van de koeltechniek – allemaal mee begon:

NH3, CO2 en HC’s. Er zijn heel wat toepas-

singen mogelijk met natuurlijke koel-

middelen, op voorwaarde echter dat men

rekening houdt met de specifieke eigen-

schappen van dit koelmiddel. Ammoniak

of NH3 heeft immers enkele eigenschappen

waarmee je rekening moet houden, zoals

de oliehuishouding. NH3 laat zich moeilijk

toepassen in directe expansie installaties,

verdeeld slecht in de verdamper omdat de

druppels samenvloeien, de oververhitting

is moeilijk te regelen en vocht in de ammo-

niak heeft een zeer grote nadelige invloed.

Het gebruik van CO2 als koelmiddel heeft

weer heel andere uitdagingen. De hogere

drukken zijn eenvoudig te ondervangen, er

zijn voldoende componenten op de markt

beschikbaar. CO2 is reukloos en kleurloos

en kan in grote concentraties gevaarlijke

situaties opleveren, maar daar staat tegen-

over dat CO2 zeer goed te detecteren is en

de veiligheid op die manier prima te waar-

borgen is.”

Vocht is de grootste vijand van CO2, slechts

kleine concentraties water in de installa-

tie kunnen het begin zijn van veel proble-

men. Kent men alle facetten van het toe-

gepaste koelmiddel dan straat niets een

succesvolle installatie nog in de weg. De

afgelopen jaren heeft Wijbenga veel erva-

ring opgedaan in allerhande NH3- en CO2-

installaties en is graag bereid deze kennis

te delen. Dit draagt uiteindelijk bij aan een

betere reputatie van natuurlijke koelmid-

delen en een gezondere markt.

Tenslotte wijst Jeroen Schröer nog eens op

de moeilijke positie waarin de eindgebrui-

ker zich bevindt. “Vraagt hij aan vier instal-

latiebouwers een koeltechnische oplossing

voor zijn specifiek probleem, dan is de

kans groot dat hij vier totaal verschillende

oplossingen zal voorgelegd krijgen. Hieron-

der ongetwijfeld zowel natuurlijke als syn-

thetische koelmiddelen, met een volledig

verschillende insteek van sterke en zwakke

punten. Het is als iemand het bos instu-

ren met vier verschillende kaarten. Hoe

kan je garanderen dat de beste oplossing

wordt gekozen? De kostprijs zal nadrukke-

lijk in beeld komen, waardoor duurzaam-

heid, energie-efficiëntie en rendement naar

de achtergrond verdwijnen. We moeten dit

vermijden, want de koeltechnische installa-

teur speelt een zeer belangrijke adviserende

rol. Dit moet zo blijven.”

n www.wijbenga.nl

> rePOrtAge

”Met meer dan een kwarteeuw ervaring met

systemen die gebruik maken van natuurlijke koude-

middelen als NH3 en CO

2 hebben we een voorsprong

met de technieken van het heden én van de toekomst.

Jeroen Schröer, directeur van Wijbenga BV

Page 67: Cool & Comfort 60 NL

Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Zehnder Group Belgium toont zichvan zijn meest innovatieve kant.

Op Batibouw 2014 presenteertZehnder revolutionaire nieuwighedenin ventilatie en baanbrekende designs en technieken in verwarming.

Kom langs op de stand van Zehnderen ontdek de toekomst in ventilatieen verwarming.

Laat u verrassendoor Zehnder

20/02 > 02/03Paleis 12 – Stand 402www.zehnder.be

Page 68: Cool & Comfort 60 NL

68 I COOL&COMFORT

meen energieverbruik fors daalt. Een histo-

rische uitdaging, want nooit voorheen heeft

de mens zijn energieverbruik kunnen ver-

minderen!”

Het Viessmann ijsreservoir is een efficiënt

warmtepompsysteem dat gebruik maakt van

zonne-energie, omgevingslucht, aardwarmte

en de vorming van ijs. Het reservoir slaat deze

energie op en stelt ze ter beschikking aan de

warmtepomp. Dat gebeurt via warmtewisse-

laarbuizen uit kunststof die de warmte aan

het water in de warmtepomp onttrekken. Het

systeem stemt de verschillende energiebron-

nen automatisch op elkaar af.

“Het ijsreservoir biedt een verwarmingsver-

mogen van 6 tot 17 kW en bestaat uit één

of twee betonnen cilinders – vanaf 12 kW

– en een zonnecollector”, legt Laurent Ver-

cruysse, technisch directeur van Viessmann

Belgium, uit. ”Een cilinder heeft een dia-

meter van 2,5 meter en is 3,56 meter hoog.

Het systeem wordt volledig ingegraven en

gevuld met tien m³ water. Het ijsreservoir

maakt geen gebruik van regen- of oppervlak-

tewater om de vorming van algen te voor-

komen. Die zouden leiden tot een slechte

warmteoverdracht naar de buizen van de

warmtewisselaar.”

De regeneratiewarmtewisselaar aan de bui-

tenkant van het systeem ontvangt de ener-

gie die door de zonnecollector wordt gecap-

teerd. In het hart van het mechanisme

bevindt zich het ijsreservoir. Wanneer het

toestel de warmte aan het water onttrekt, zal

het eerst een beroep doen op de warmte die de

zonnecolletor opvangt via de zon en de lucht.

Naarmate de buitentemperatuur daalt, zal er

meer beroep gedaan worden op de warmte uit

het water in de cilinder. Laurent Vercruysse:

“Eén liter water die tot ijs wordt omgevormd,

geeft evenveel warmte vrij als er nodig is om

één liter water tot 80°C op te warmen, name-

lijk 93 Wh/kg. De bevriezing van het water

zorgt ervoor dat er heel wat latente energie

vrijkomt die de warmtepomp kan gebruiken.

Het ijsreservoir is zo ingesteld dat het water

nooit helemaal bevriest. Wanneer de buiten-

temperaturen terug stijgen, zullen de zonne-

collectoren het ijs doen smelten. Omgekeerd

werkt het ijsreservoir ook. Het systeem is zo

gebouwd dat wanneer het water nog koud is,

het gebruikt kan worden voor de koeling van

de woning tijdens de zomer.”

Thuis Best woningbouw, onderdeel van

de Marchetta bouwgroep, installeert deze

nieuwste verwarmingstechnologie van

Viessmann vandaag al in zijn sleutel-op-de-

deur-woningen. Enkele jaren geleden was de

Marchetta bouwgroep het eerste bedrijf in

België dat warmtepompen integreerde in zijn

nieuwe woningen. “De beslissing om het ijs-

reservoir van Viessmann in nieuwe wonin-

gen te plaatsen, sluit naadloos bij deze trend

aan”, aldus Claudia Marchetta. “Het thema

van duurzaam bouwen wint dag na dag aan

belang. Onze woningen bieden een uitste-

kend wooncomfort en zijn tegelijk in har-

monie met het milieu en de huidige normen

“Vanaf 1 januari 2014 moeten

alle nieuwbouwwoningen vol-

gens de energieprestatieregel-

geving een minimum hoeveelheid energie

uit hernieuwbare bronnen halen”, vertelt

Patrick O, algemeen directeur van Viess-

mann Belgium. “Het ijsreservoir is één van

de hybride oplossingen van Viessmann die

binnen de nieuwe wetgeving ten volle kan

worden benut. Dat is goed nieuws voor het

milieu, voor de portefeuille van de eind-

gebruiker maar ook voor het installatiebe-

drijf die dankzij deze vooruitstrevende tech-

niek nieuws mogelijkheden ziet ontstaan.

De ambitie is om tegen 2050 100% duur-

zame energie te gebruiken, dus een volledige

uitfasering van fossiele brandstoffen. Hier-

voor behelst niet alleen een omschakeling

van fossiele naar duurzame energie, maar

kan ook enkel worden bereikt als het alge-

1

2

4

5

6

3

sOms neemt de natUUrkUnde een

lOOpje met Ons lOgisCh denken.

prObeer eens aan een leek Uit te leg-

gen dat je kan verwarmen met ijs…

maar tOegegeven, OOk de instal-

lateUr zal even zijn wenkbraUwen

FrOnsen als hij dit vOOr de eerste

keer hOOrt. maar Op batibOUw zal

er geen OntkOmen aan zijn:

viessmann lanCeert dan zijn ijsre-

servOir, een warmtepOmpsysteem

dat dOOr de vOrming van ijs de wO-

ning verwarmt.

1. Zonnestraling 2. Warmte uit de omgevingslucht 3. Warmte uit de grond 4. Zonne-/luchtabsorber

5. Vitocal-warmtepomp 6. IJsreservoir

Page 69: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 69

”Eén liter water die tot ijs wordt omgevormd, geeft evenveel warmte vrij als er nodig is om één liter

water tot 80°C op te warmen, namelijk 93 Wh/kg.

Laurent Vercruysse, technisch directeur van Viessmann Belgium

op het vlak van isolatie en installatie. Evolu-

tie, zoeken naar nieuwe materialen, verbete-

ren van bouwmethoden, optimaliseren van

het totaal bouwconcept met als doel nu en

in de toekomst elke bouwer een betaalbare

woning te kunnen aanbieden. Een woning

die geen toegevingen doet op het vlak van

wooncomfort, maar die tegelijkertijd reke-

ning houdt met het milieu en de nieuwe

energienormen. Op 15 maart ’14 wordt de

eerste kijkwoning van Marchetta in Herent

met een ijsreservoir ingehuldigd.”

Bij de voorstelling van het vooruitstre-

vende verwarmingsconcept met een ijsre-

servoir blikte Patrick O kort terug op het

parcours van Viessmann in ons land. “Vies-

smann viert in 2014 zijn vijftigjarig bestaan

in België en bevestigt op Batibouw elk jaar

opnieuw zijn rol als totaalaanbieder van

duurzame klimaatsystemen. Of het nu gaat

om het renoveren van een oude niet-geïso-

leerde woning of een nieuwbouwproject van

een lage energie- of passieve woning. Bou-

wers en verbouwers kunnen bij Viessmann

terecht voor de meest uiteenlopende projec-

ten. Wij bieden hen duurzame en efficiënte

klimaatsystemen aan.”

Dat er nog veel werk is om de duurzaam-

heidsdoelstellingen te halen, bewijzen de

statistieken van FOD Economie. Meer dan

75% van de gebouwen in België dateren

van vóór 1981. In concrete getallen geeft

dit een hallucinant beeld: 1.031.586 wer-

den na 1981 gebouwd, tegenover 1.684.640

gebouwen tussen 1946 en 1980, 979.854

gebouwen tussen 1900 en 1945 en 718.406

gebouwen vóór 1900! De voorbije decen-

nia kreeg jaarlijks ongeveer 1% van de

gebouwen een grondige renovatie. Aan dit

tempo duurt het dus nog een eeuw voordat

alle gebouwen aan de beurt zijn gekomen.

Een tandje bijzetten is dus een understate-

ment. “Het potentieel voor warmtepom-

pen is groot, maar toch vertraagt de groei”,

besluit Patrick O. “Een geothermische warm-

tepomp is – indien de omstandigheden zich

ertoe lenen – de meest duurzame keuze met

een duidelijk hoger rendement, het is een

beproefde techniek, passief koelen is moge-

lijk en geen ventilator in een buitenunit. Dit

laatste voordeel zal aan belang winnen, want

Europa zal de geluidsnormen sterk beperken.”

n www.viessmann.be

> viessmann verwarmen met ijs!

> rePOrtAge

bevriezen OntdOOien

Page 70: Cool & Comfort 60 NL

aircomponents

coolcomponents

isocomponents

NEW!!NEW!!

NEW!!NEW!!

Searle

Nieuw in ons assortiment!

Meer informatie op: WWW.FRIGRO.BE

Verdampers en condensors• Plafondkoelers• Blokverdampers• Dubbele uitblaas• Luchtondensors

Compressoren• Digitale scroll compressor• Semi-hermetische Stream compressor• Eazycool ZX-unit• Integratiemogelijkheid met Dixell

Elektronische meetapparatuur• Digitale manifold + toebehoren• Elektronische vacuümmeter• Thermometers + accessoires• Vocht- en temperatuurmeter• Luchtsnelheidsmeters + accessoires• Elektronische lekzoeker

Advertentie C&C februari.indd 1 17/01/2014 8:19:07

RegelventielenAirpurgersHandafsluitersCapacitieve niveauschakelaars

Natuurlijk de beste oplossing

Koelproces onder controle!

+31 (0)345 68 15 49, [email protected], www.wijbenga.nl

Page 71: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 71

informatieve opleidingen in ons Frigro Trai-

ning Centre worden georganiseerd.”

Digitale Compressoren van Copeland

“Met de Digitale Scroll en Stream semi-her-

metische compressoren van Emerson Cope-

land hebben we de perfecte aanvulling op

ons bestaande aanbod compressoren van

Bock en Frascold gevonden. Het heden-

daagse Copeland-gamma biedt bovendien de

mogelijkheid volop geïntegreerd te worden

in de totaaloplossingen die Frigro aanbiedt.

Onder meer de integratie van Dixell-control-

lers, zorgt ervoor dat het compressorbeheer

volledig door Xweb kan gebeuren.”

De volgende productgamma’s worden door

Frigro opgenomen: Copeland Scroll-com-

pressoren en koelgroepen, zowel in digitale

als niet-digitale uitvoering (de scroll-com-

pressoren worden op voorraad gehouden

voor de vervangmarkt, complete koel-

groepen voor nieuwe installaties), Cope-

land EazyCool ZX-units (de nieuwe lijn aan

geluidsarme, energie efficiënte condensing

units, voorzien voor koel- en vriestoepassing

met digitale Scroll technologie en Copeland

Stream (een volledige lijn aan semi-herme-

tische compressoren, met als belangrijke

kenmerken onder meer Multi-koudemiddel

compressor, voorzien van het geavanceerde

CoreSense Diagnosesyteem, en mogelijkheid

tot digitale Modulatie).

Bert Decuypere: “Het voordeel van de Cope-

land Stream compressoren is het hoge rende-

ment en geavanceerde ingebouwde beveili-

gingen. Bovendien zijn ze bijzonder geschikt

voor toepassingen waar een variabele capaci-

teitsregeling door middel van frequentierege-

ling zeer belangrijk is. Het frequentiebereik

loopt van 25 tot 75 Hz of digitale capaciteit

modulatie met een capaciteitsbereik van 50

tot 100% voor 4-clinder compressoren en

33 tot 100% voor 6-cilinder compressoren.

De Stream compressoren bieden de beste

prestaties in hun categorie voor de actuele

HFC koelmiddelen en de nieuwe natuur-

lijke koelmiddelen met lage GWP uitstoot.

Alle Stream modellen zijn uitgerust met de

CoreSense Diagnostics-module, die vergevor-

derde bescherming en diagnostiek biedt en

zorgt voor een uitstekende betrouwbaarheid

van het systeem, gereduceerde servicekosten

en een verhoogde bedrijfszekerheid.”

Elektronische meetapparatuur van

Testo

De derde productgroep die door Frigro wordt

verdeeld, zijn alle koeltechnische meettoestel-

len van Testo zoals hoogkwalitatieve digitale

manifolds, infraroodthermometers, vocht- en

temperatuurmeters, luchtdebietmeters en lek-

detectoren.

n www.frigro.be

kOelteChnisChe grOOthandel FrigrO

nv Uit mOOrsele heeFt enkele nieUwe

prOdUCten in zijn gamma. met drie

nieUwe prOdUCtlijnen (verdampers en

COndensOrs van gea searle, sCrOll &

semi-hermetisChe COmpressOren van

COpeland en elektrOnisChe meettOe-

stellen van testO) wOrdt de ambitie

Om de hvaCr-branChe Optimaal bij te

staan met een rUime vOOrraad hard

gemaakt. dit alles heeFt zelFs geleid

tOt een Fikse Uitbreiding van de be-

sChikbare OpslagrUimte (van 7.000

naar 10.000 m²). hiermee speelt FrigrO

in Op de vraag naar kOrte leverings-

termijnen van allerhande prOdUCten.

dankzij vOldOende OpslagrUimte in

COmbinatie met een perFOrmant leve-

ringssysteem, zijn ze een betrOUwbare

partner vOOr hUn klanten.

Nadat Frigro in 2012 het gamma

opdeelde in drie gamma’s Coolcom-

ponents, Aircomponents en Isocom-

ponents, stelde zich eind 2013 een nieuwe

vraag: welke producten ontbreken nog in

het aanbod om de koeltechnische sector nog

beter te bedienen? Het antwoord op deze

vraag werd gevonden door de toevoeging

van enkele nieuwe gamma’s:

Verdampers en condensors van Gea

Searle

De verdampers en condensors van GEA

Searle vullen het bestaande aanbod van Alfa

Laval en Roller aan en deze maken het moge-

lijk om steeds een geschikte oplossing aan te

bieden. Aan de verdamperzijde worden er

voortaan vier productlijnen van GEA Searle

aangeboden: commerciële plafondkoelers

TEC, twee types commerciële kubieke ver-

dampers KME en KEC en de dubbel uitbla-

zende koeler DSR. Aan de condensorzijde

worden er eveneens drie types luchtgekoelde

condensors toegevoegd: MS, ME en RF.

“Van deze toestellen zullen we een strate-

gische voorraad aanleggen”, vertelt Bert

Decuypere. “In de toekomst zullen ook van

de nieuwe productlijnen praktijkgerichte en

frigro investeert in de toekomst

> rePOrtAge

27/02/14 – WARMtERECuPERAtIE (NL)

13/03/14 – StuRING VAN CENtRALES (NL)

27/03/14 – HyDROCARBONS / KOOLWA-

tERStOFFEN ALS KOELMIDDEL (NL)

24/04/14 – CO2-INStALLAtIE (NL)

Inschrijven via de website www.frigro.be

Page 72: Cool & Comfort 60 NL

(*) COP bij 35°C/30°C - AMB 7°C/6°C NB/DB EER bij 7°C/12°C - AMB 35°C

A I R C O N D I T I O N I N G

A I R C O N D I T I O N I N G

A

B

C

A

B

C

A I R C O N D I T I O N I N G

A

B

C A

B

C

A I R C O N D I T I O N I N G

A

B

C

A

B

C

A I R C O N D I T I O N I N G

A

B

C A

B

C

A B C mm mm mm kgi-HP 25 1200 1735 1200 300i-HP 35 1200 1735 1200 355i-HP 45 1200 1735 1200 400

● Dimensioni - Dimensions

● Funzioni standard - Standard Functions

● Dati tecnici - Technical data

i-HP

(1) Pot. frigorifera / Cooling capacity / Puissance frigorifique kW 30,50 35,16 47,10 kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Potência de refrigeração (1) (1) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kW 7,99 9,08 12,60 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida (1)(1) E.E.R. W/W 3,81 3,87 3,73 W/W E.E.R. (1)(2) Pot. frigorifera / Cooling capacity / Puissance frigorifique kW 23,00 26,25 35,38 kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Potência de refrigeração (2) (2) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kW 8,00 9,02 12,70 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida (2)(2) E.E.R. W/W 2,87 2,91 2,79 W/W E.E.R. (2) (3) Pot. calorifica / Heating capacity / Puissance calorifique kW 29,70 34,40 45,66 kW Heizleistung / Potencia calorífica / Potência calorífica (3) (3) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kW 7,29 8,30 11,37 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida (3)(3) C.O.P W/W 4,10 4,14 4,02 W/W C.O.P. (3)(4) Pot. calorifica / Heating capacity / Puissance calorifique kW 28,00 32,33 43,38 kW Heizleistung / Potencia calorífica / Potência calorífica (4) (4) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kW 8,50 9,70 13,50 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida (4)(4) C.O.P. W/W 3,30 3,33 3,21 W/W C.O.P. (4) ESEER 4,79 4,83 4,72 ESEERTipo compressore / Compressor type / Compresseur type Dc Inverter 2 Dc Inverter 2 Dc Inverter Verdichter Typ / Compresor tipo / Compressor tipo Ventilatori / Fans / Ventilateurs n° x kW 1 x 1,58 2 x 1,58 2 x 1,58 n° x kW Ventilatoren / Ventiladores / VentiladoresPortata aria / Air flow / Débit d’air m3/h 11.600 12.600 15.800 m3/h Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. a Alimentazione / Power supply / Alimentation V~, Ph, Hz (50) 400, 3 400, 3 400, 3 V~, Ph, Hz (50) Versorgung / Alimentación / Alimentação(5) Press. sonora / Sound pressure / Pression sonore dB(A) 58 61 63 dB(A) Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Rumorosidade (5) Potenza pompa / Pump power / Puissance pompe W 200 200 200 W Nominalleistung der Pumpe / Pot. bomba / Pot. bomba(2) Portata acqua / Water flow / Débit d’eau m³/h 5.300 6.050 8.100 m³/h Wasserdurchflussmenge / Caud. de agua / Cap. de água (2)Prev. utile / Pump head / Hauteur d’élév. utile kPa 87 77 50 kPa Nutzbare Förderhöhe / Altura útil / Prevalência útil Attacchi idraulici / Water connections / Rac. hydrauliques inch 4” 4” 4” inch Hyd. Anschlüsse / Enganches hidr. / Ligações hidr. Peso in esercizio / Operation weight / Poids en exercice kg 325 380 425 kg Betriebsgewicht / Peso en ejercicio / Peso em exercício

i-HP 25 35 45 i-HP

Dati preliminari(1) Acqua refrigerata da 23 a 18 °C, temperatura aria esterna 35 °C.(2) Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.(3) Acqua riscaldata da 30 a 35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Livello medio di pressione sonora in campo libero a 1 m dall’unità secondo ISO 3744Preliminary data (1) Chilled water from 23 to 18 °C, ambient air temperature 35 °C.(2) Chilled water from 12 to 7 °C, ambient air temperature 35 °C.(3) Heated water from 30 to 35 °C, ambient air temperature 7 °C d.b./6 °C w.b.(4) Heated water from 40 to 45 °C, ambient air temperature 7 °C d.b./6 °C w.b.(5) Sound pressure level measured in free field conditions at 1 m from the unit according to ISO 3744.Données préliminaires (1) Eau réfrigérée de 23 à 18 °C, température air extérieur 35 °C.(2) Eau réfrigérée de 12 à 7 °C, température air extérieur 35 °C.(3) Eau chauffée de 30 à 35 °C, température air extérieur 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Eau chauffée de 40 à 45 °C, température air extérieur 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Niveau de pression sonore relevé dans un champ libre à 1 m de l’unité selon ISO 3744.

Vorläufige Daten (1) Wasser gekühlt von 23 auf 18 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.(2) Wasser gekühlt von 12 auf 7 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.(3) Wasser erhitzt von 30 auf 35 °C, Außenlufttemperatur 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Wasser erhitzt von 40 auf 45 °C, Außenlufttemperatur 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Schalldruckpegel in freiem Feld 1 m von der Einheit Gemäß ISO 3744.Datos preliminares (1) Agua refrigerada de 23 a 18 °C, temperatura aire exterior 35 °C.(2) Agua refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura aire exterior 35 °C.(3) Agua calentada de 30 a 35 °C, temperatura aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Nivel de presión sonora medido en campo libre a 1 m de la unidad según ISO 3744.Dados preliminares(1) Água refrigerada de 23 a 18 °C, temperatura ar externa 35 °C.(2) Água refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura ar externa 35 °C.(3) Água aquecida de 30 a 35 °C, temperatura ar externa 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Água aquecida de 40 a 45 °C, temperatura ar externa 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Nível de pressão sonora relevada em campo livre a 1 m da unidade segundo ISO 3744.

DATI PRELIMINARI

PRELIMINARY DATA

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

DC InverterInjection Technology

Impostazioni stato sistema

Antigelo acqua Resistenza integrazione

impianto

Resistenza integrazione

sanitario

Abilitazione caldaia Doppio setpoint Acqua calda sanitaria

Resistenza bacinella

Sbrinamento

Dc InverterDc InverterDc InverterDc InverterDc InverterDc Inverter

ECOCLIMACooling & Heating Systems

www.ecoclima.be

(*)

Inverter chillers 5 kW tot 200 kW

ONZE STARTERS’ DAYS.UW GARANTIE OP SUCCES.

STIEBEL ELTRON geeft u van bij de startCOMMERCIËLE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

› Prospectieadressen, begeleiding door ervaren verkopers, offertesoftware.

› Opleidingen, bijstand op de werf, telefonisch advies, documentatie, planningssoftware.

U verneemt er alles over op onze Starters’ Days.

U zoekt een werkzekere job in een groeiende markt?Word dan nu zelfstandig warmtepompinstallateur!

Schrijf u vandaag nog in opwww.stiebel-eltron.be/startersdagen

de start van uw nieuwe carrière

STIEBEL ELTRON. Warmtepompspecialist. Al meer dan 35 jaar.

Packo IJswaterinstallaties De betrouwbare oplossing voor het instant koelen met ijswater

Packo Inox N.V. - Torhoutsesteenweg 154 - B-8210 ZedelgemT. + 32 50 25 06 15 - F. + 32 50 20 07 52 - E. [email protected]

www.packo.com

referenties in grootkeukens - industriële bakkerijen proceskoeling - algemene voedingsindustrie

Page 73: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 73

“Het gamma i-HP met beschikbare koelver-

mogens van 30, 35 en 45 kW onderscheidt

zich van de concurrentie op tal van ken-

merken”, vertelt Hans Dolfeyn, directeur

van Ecoclima nv uit Schoten. “Vooreerst de

energie-efficiëntie, een parameter waaraan

bij projecten steeds meer aandacht wordt

geschonken en een doorslaggevende fac-

tor vormt bij de uiteindelijke keuze. De

i-HP is – zoals de naam het zegt – een

inverter gestuurde warmtepomp. Het toe-

stel werkt volledig modulerend, wat voor

betere resultaten in deellast zorgt want het

energieverslindende on/off opstarten blijft

de tOestellen van de italiaanse Fabri-

kant maxa vOldOen aan de hOOgste

kwaliteitseisen besChikbaar Op de

markt, en dit dankzij een vOOrtdU-

rende dOOrOntwikkeling en zOek-

tOCht Om de bestaande tOestellen

te blijven verbeteren. met de i-hp

presenteert maxa nieUwe Chillers

vOOr COmmerCiële en niet-residenti-

ele tOepassingen waar energie-eFFi-

Ciëntie in kOelmOdUs een belangrijk

aandaChtspUnt vOrmt, zOnder Uiter-

aard verwarming en de prOdUCtie

van sanitair warm water Uit het OOg

te verliezen. maxa wOrdt in belgië

en het grOOthertOgdOm lUxembUrg

verdeeld dOOr eCOClima.

achterwege. Bij commerciële en niet-resi-

dentiële toepassingen, zoals kantoorgebou-

wen, worden bij grotere vermogens meer-

dere toestellen in cascade geplaatst. Om

de prijs te drukken krijgt meestal maar één

buitenunit een inverter gestuurde com-

pressor mee, terwijl in de andere toestel-

len een klassieke on/off compressor wordt

geplaatst. Het resultaat laat zich raden: van

zodra grotere vermogens worden gevraagd

en meer dan één toestel draait, daalt de

energie-efficiëntie spectaculair. Bij een

cascade-opstelling van i-HP is elk toestel

uitgerust met een inverter gestuurde com-

pressor. Dus ongeacht het gevraagde ver-

mogen, een energiebesparende werking

gegarandeerd!”

“Maar de inverter gestuurde compresso-

ren zorgen nog voor een ander belangrijk

voordeel bij een cascade-opstelling en geeft

een andere invulling aan de term ‘modu-

lerend’. Bij de klassieke opstellingen met

één inverter gestuurde compressor aange-

vuld met eenvoudige compressoren, moet

die ene buitenunit telkens draaien bij wer-

king in deellast. Het resultaat was dat er

na enkele jaren een sterk ongelijkmatige

slijtage op de verschillende toestellen ont-

stond. Hoeveel keer werd hier niet overbo-

dig onderhoud uitgevoerd aan de buiten-

units omdat één unit aan ongeveer 10.000

draaiuren zat? Met i-HP van Maxa zullen de

toestellen perfect gelijkmatig draaien… en

dus ook een identieke slijtage vertonen.”

Door een intelligente selectie van kwa-

litatieve componenten – zoals de ebm-

papst ventilator met speciaal ontwik-

kelde geluidsstille bladen – in combinatie

met geluidsisolatie rond de compressor

blijft het geluidsniveau van de i-HP beperkt

zodat deze warmtepompen ook in residen-

tiële omgevingen toegepast kunnen wor-

den want de geluidsdruk varieert volgens

het model van 58 tot 63 dB(A).

“Dankzij de performante werking blijft

de voetafdruk van de i-HP beperkt, waar-

door het transport en de installatie vlot ver-

loopt”, besluit Hans Dolfeyn. “Door de effi-

ciënte werking in deellast volstaat een klein

buffervat of is bij sommige toepassingen een

buffervat zelfs niet nodig. Een ander voor-

deel is het compacte ontwerp van lxbxh

1.200 x 1.200 x 1.735 mm. Het gewicht

gaat van 300 kg voor de 30 kW tot 400 kg

voor de 40 kW. Met deze parameters is de

i-HP ook bijzonder geschikt voor de vervan-

gingsmarkt, en dan specifiek voor winkels

en kantoorgebouwen. Iedereen weet dat er

in deze sectoren nog veel koelsystemen met

R22 staan. Vanaf 1 januari 2015 mag er geen

R22 meer worden gebruikt. Een lek betekent

automatisch dat de koelgroep moet worden

vervangen. Zorg er dus voor dat je klant dit

niet meemaakt en stel nu een alternatief

voor: Maxa i-HP.”

¢ www.ecoclima.be

¢ www.maxa.it

> Compact en hoog rendement

mAxA i-hP

z PrOduCtSPOt

Page 74: Cool & Comfort 60 NL

groothandel koeltechnisch materiaal

EIGEN PRODUCTIE - MAATWERK:VERDAMPERS I MONOBLOKKEN I BIERKOELERS

ASSEMBLAGE KOELGROEPEN I PLENUMS I WEERKAPPEN

PLAATWERK: ALU I INOX/RVS I GALVANISE

WWW.AFM-REFRIGERATION.BE

AFM KontichBlauwesteenstraat 83/32550 KontichT 03 458 29 58

AFM Grobbendonk Bouwelven 62280 GrobbendonkT 014 23 06 74

AFM_CC57.indd 1 24/10/13 14:06

Page 75: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 75

COOL&COMFORT I 75

De MXW-serie, de laatste telg uit het gam-

ma luchtcondensators, werd ontwikkeld

rond drie pijlers:

De totale eigendomskost

De Totale eigendomskost (Total cost of

ownership) is de «som van de kosten van een

product tijdens zijn hele levensduur», vanaf

het ontwerp tot de ontmanteling ervan.

vandaag zijn er talrijke sUpermark-

ten en bedrijven in de vOedingsindU-

strie die het hOOFd mOeten bieden

aan het prObleem van de plaatsinna-

me. bOvendien, verpliChten de redUC-

tie van de vOlUmes kOelvlOeistOFFen,

deels te wijten aan hUn kOst en deels

aan hUn impaCt Op het brOeikaseF-

FeCt, de gebrUikers Om hUn kOelin-

stallaties zO min mOgelijk te vUllen

met vlOeistOFFen.

Onder het merk Friga-bOhn, stelt

heatCraFt een nieUwe serie lUCht-

COndensatOrs vOOr die kraCht COm-

bineert met COmpaCtheid.

De installatiekosten worden in de hand

gehouden door het gebruik van batterijen

met microkanalen die borg staan voor een

beduidende reductie van de totale inhoud

koelmiddel, tot -30%. Bovendien, maakt

het modulair ontwerp het mogelijk de

modules op onafhankelijke manier aan

te sluiten, met het oog op een autonome

regeling van de uitstoot van compressie-

centrales. Op die manier, kan de gebrui-

ker beschikken over een enkele conden-

sator en zijn de tijden voor de installatie

en de inbedrijfstelling beperkt.

Een werkelijk optimaal energieverbruik

en de energiekosten blijven de belangrijk-

ste uitgavenpost bij de berekening van de

totale eigendomskost. De hoge prestatie-

dichtheid verbonden met een laag lucht-

verlies van de batterijen met microkana-

len en een beperkte diepte (minder dan 30

mm), maken het mogelijk het elektrisch

verbruik van de motorventilators van de

condensator beduidend te beperken. De

gebruiker kan tot 30% besparen op de

jaarlijkse energierekening van de venti-

lators van de condensator, ten opzichte

van het gebruik van de traditionele tech-

nologie met batterijen voorzien van bui-

zen en vleugels.

Verminderde kosten voor reparaties en

onderhoud. Naast het gebruik van alumi-

nium dat een grotere weerstand biedt tegen

galvanische corrosie, worden de batterijen

in een enkele handeling gesoldeerd, zodat

het risico van lekken beduidend vermindert.

Bovendien, is elke V-module opgebouwd uit

twee batterijen die vlot uitgenomen en ver-

vangen kunnen worden. Een andere troef

van de technologie met microkanalen is de

grote mechanische weerstand van de wis-

selaar die borg staat voor een makkelijker

onderhoud, omdat een hogedrukreiniger

gebruikt kan worden.

Impact op het milieu

De algemene impact van een koelinstallatie

in termen van de uitstoot van gassen met

broeikaseffect, TEWI genaamd (Total Equi-

valent Warning Impact) houdt rekening

met de onrechtstreekse uitstoot (energie-

verbruik) en de rechtstreekse uitstoot (lek-

ken koelmiddel) tijdens de levensduur van

het koelsysteem.

Beperkingen verbonden met de toe-

passing

Het gamma MXW biedt een antwoord op

het probleem van de omvang en de geluids-

overlast, dankzij de combinatie van een ori-

ginele design in W en verschillende oplos-

singen voor de ventilatie, met het oog op

een vlotte installatie in beperkte ruimten

en een beduidende reductie van de geluids-

overlast, tot 19dB(A) op 10m per module

(volgens de Eurovent-normen). Bovendien

maakt de SilenTop het mogelijk de venti-

lators te verbergen en fungeert als akoesti-

sche behuizing.

¢ www.heatcrafteurope.com

>mxw een nieuwe innoverende condensator

u Geval van een klassieke koel-installatie in een supermarkt: de positieve en negatieve uitstoot van de compressiecentrale zijn verbon-den met een enkele condensator, opgesteld op het dak.

z PrOduCtSPOt

Page 76: Cool & Comfort 60 NL

20 21

INVERTERE C

UPFLOW

DOWNFLOWR410A

20 21

INVERTERE C

UPFLOW

DOWNFLOWR410A

Aircotech nv I Assesteenweg 117/2 I 1740 Ternat

T +32 (0)2 582 77 50 F +32 (0)2 582 79 47 E [email protected] W www.aircotech.be

www.aircotech.be

exclusief verdeler van:

VOOR ALLE INFO www.aircotech.be

Critical applications - Reliable solutions

DRYCOOLERSCONDENSORS

Koelcapaciteit van 7 tot 70 kW

PLUG fans met borstelloze elektrische motor (EC) betere prestaties lager energieverbruik afwezigheid van elektromagnetisch geluid

INVERTER gedreven scrollcompressoren voor modulerende capaciteitscontrole en een optimaal energieverbruik

next evo invnieuwDIRECTE EXPANSIE KLIMAATKASTEN MET “INVERTER”

GEDREVEN SCROLL COMPRESSOR

20 21

INVERTERE C

UPFLOW

DOWNFLOWR410A

Koelcapaciteit van 7 tot 70 kW

Aircotech_CC60.indd 1 27/01/14 12:23

Page 77: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 77

n e w P r O d u C t S

samsung dvm s water-

gevoerde warmtePomP

Tijdens Batibouw 2014 presen-

teert Samsung klimaatbeheer-

sing haar innovatieve assortiment

warmtepompen, airconditioning-

en wtw ventilatiesystemen. Naast

de kleine lucht warmtepomp voor

woningen en de lucht-water warm-

tepomp voor de woningbouw en

utiliteit is er ruim aandacht voor

de energie-efficiënte DVM S. Niet

alleen de lucht DVM S is te zien,

maar ook de nieuwe waterge-

voerde DVM S. Deze duurzame

watergevoerde warmtepompsyste-

men gebruiken water als bron voor

een stabiele verwarming/koeling,

en dit zonder ontdooicyclus. Uiter-

aard is ook dit systeem voorzien

van de geavanceerde Samsung

roBuuste B15 smart-

Phone van Cat

Geavanceerd, duurzaam en

robuust zijn de sleutelwoorden

van de Cat B15. Deze Cat Phone

(ontwikkeld door Bullitt Mobile

Ltd, de wereldwijde licentiehou-

der van Caterpillar Inc Cat Phones)

draait op Android 4.1.2 en heeft

een 1GHz dual-core processor

aan boord. De Cat smartphone

wordt beschermd door een zilve-

ren aluminium case met rubberen

schokdemping, wat de weerstand

tegen vallen aanzienlijk verhoogt.

Daarnaast is de Cat B15 IP67

gecertificeerd, dus stof- en water-

dicht en bestand tegen onder-

dompeling tot een meter onder

water gedurende 30 minuten. Het

robuuste ontwerp van deze mobi-

lofoon zorgt ervoor dat hij een val

van 1,8 meter hoogte probleem-

loos doorstaat en in het water

mag terecht komen zonder dat

het toestel stuk gaat. Het multi-

touch scherm van 4 inch is stof-

dicht, heeft krasvast Gorilla Glass

inverter tweetraps tussengasin-

jectie scroll compressor. Het gro-

tere 20 pk systeem heeft twee

inverter compressoren. De elek-

tronische componenten worden

gekoeld met koelmiddel voor een

betrouwbare werking in koelbedrijf

én kan er warmte worden terug-

en is bovendien gemakkelijk te

bedienen, zelfs met natte vingers.

De Cat B15 richt zich naar uit-

eenlopende doelgroepen die

hun smartphone willen gebrui-

ken in schokkende, water- of stof-

rijke omgevingen zoals installa-

teurs en onderhoudstechnici.

De B15 weegt slechts 170

gram, heeft een 5 MP camera

aan boord en biedt tot 26 dagen

autonomie in standby modus.

¢ www.catphones.com

gewonnen in warmtepompbedrijf.

DVM S water presteert hierdoor

ongeëvenaard goed met hoge COP

waarden tot wel 6,12 W/W onder

standaard EN14511 condities.

Het watergevoerde DVM S

systeem is geschikt voor binnen-

opstelling. Mede dankzij de zeer

vasCo d275

Speciaal voor appartemen-

ten en compacte woningen

stelt VASCO een nieuwe venti-

latieoplossing voor: de lichtge-

wicht unit D275. Het systeem is

zowel voor nieuwbouw als reno-

vatie geschikt en maakt gebruik

van warmteterugwinning vol-

gens het Vasco-concept Silent

Ventilation, dus met een zui-

nige én fluisterstille werking.

De D275 is met een 592 mm

breedte makkelijk te installe-

ren als wand- of plafondmo-

del, en dankzij slechts 23kg kan

dat moeiteloos door één per-

soon gebeuren. Toch doet dat

niets af aan zijn vermogen: de

D275 kan tot 275 m3/h lucht

laten circuleren en doet dat op

een ultrastille manier via een

zuinige gelijkstroomventila-

tor en een innovatief kanalen-

systeem. Elektrostatische en

antibacteriologische filters hou-

den pollen, stuifmeel en stof uit

de instroom van verse lucht.

De ventilatie-unit type D zorgt

voor een afzuiging in de natte

ruimtes zoals badkamer, wc, was-

plaats, bergruimte en keuken.

Gelijktijdig wordt verse lucht toe-

gevoerd in woon- en slaapka-

mers. Tussen de afgevoerde en

toegevoerde lucht vindt warmte-

overdracht plaats, wat de woning

zeer energiezuinig maakt.

¢www.vasco.be

compacte afmetingen en het lage

geluidsniveau is dit eenvoudig te

realiseren. De unit kan gecom-

bineerd worden met diverse bin-

nendelen: naast de DX lucht bin-

nendelen kunnen ook laag- en

hoog temperatuur hydromodu-

les (voor vloerverwarming, radia-

toren of sanitair warm water) wor-

den aangesloten. Uniek is dat het

systeem naast een 8, 10 en 12 pk

variant ook leverbaar is in een 20

pk uitvoering. Drie van deze syste-

men kunnen gekoppeld worden,

zodat een systeem van 60 pk ont-

staat, met 168 kW aan koel- en

189 kW aan verwarmingscapaci-

teit. De systemen zijn leverbaar in

zowel een 2-pijps warmtepomp als

3-pijps warmteterugwinsysteem.

¢www.samsung-klimaat.be

samsung

vasCo

Cat

Fl. Heynen & C° n.v. - s.a.Your reliable partner for:

Mortsel - Zaventem - Roeselare - Eke - Houthalen - Herstal

TotalQuality

Solutions

www.heynen-cool.com

[email protected]

20 21

INVERTERE C

UPFLOW

DOWNFLOWR410A

20 21

INVERTERE C

UPFLOW

DOWNFLOWR410A

Aircotech nv I Assesteenweg 117/2 I 1740 Ternat

T +32 (0)2 582 77 50 F +32 (0)2 582 79 47 E [email protected] W www.aircotech.be

www.aircotech.be

exclusief verdeler van:

VOOR ALLE INFO www.aircotech.be

Critical applications - Reliable solutions

DRYCOOLERSCONDENSORS

Koelcapaciteit van 7 tot 70 kW

PLUG fans met borstelloze elektrische motor (EC) betere prestaties lager energieverbruik afwezigheid van elektromagnetisch geluid

INVERTER gedreven scrollcompressoren voor modulerende capaciteitscontrole en een optimaal energieverbruik

next evo invnieuwDIRECTE EXPANSIE KLIMAATKASTEN MET “INVERTER”

GEDREVEN SCROLL COMPRESSOR

20 21

INVERTERE C

UPFLOW

DOWNFLOWR410A

Koelcapaciteit van 7 tot 70 kW

Aircotech_CC60.indd 1 27/01/14 12:23

Page 78: Cool & Comfort 60 NL

VOOR ECHTE ENERGIE-BESPARINGEN, KIESAQUAREA WARMTEPOMPEN

Dankzij hun uitzonderlijk rendement zorgen de PANASONIC AQUAREA warmtepompen voor zeer grote energie- en milieubesparingen.AQUAREA maakt deel uit van een nieuwe generatie verwarmings-en airconditioningsystemen die een vernieuwbaar, kosteloos beschikbare energiebron (de lucht) gebruiken voor het verwarmen en koelen van de woning en om sanitair warm water te produceren. Tot 80 % van de energie die wordt opgewerkt door een AQUAREA warmtepomp komt uit de buitenlucht zelf. Dit betekent dat voor elke kilowatt verbruikte elektrische energie, de AQUAREA warmtepompen maximaal 5.00 kW warmte-energie kunnen afl everen (COP 5.00) *. Dit is 4.00 kW meer dan een conventionele elektrische verwarming of gasketel. In de voorhoede van energie-innovatie, is AQUAREA een ‘groen’ verwarmings- en airconditioning systeem. Vanaf heden kan uw AQUAREA warmtepomp via Smartphone/Tablet bediend worden (optionele interface).

* COP: energetisch rendement in verwarming. COP van 5.00 voor WH-SDF03E3E5 + WH-UD03EE5 model bij 7 ºC buitentemperatuur en warmwater in- en uitgangs- temperatuur van 30 ºC en 35 ºC (volgens EN 14511-2)

Boilerconnection

RETROFIT

Solarpanels

connection

SOLAR KIT

Domestichot water

DHW

Highefficiency heating

Environmentallyfriendlyrefrigerant

R410A

Down to-20 ºC in

heating modeOUTDOOR

TEMPERATURE

www.aircon.panasonic.eu

VOOR ECHTE ENERGIE-BESPARINGEN, KIESAQUAREA WARMTEPOMPEN

CONTROL YOURHEAT PUMP FROM

ANYWHEREOPTIO

NAL

INTERNET CONTROL

InternetControl

Ready

COPMAXIMUMEFFICIENCY5

Spoor snellekken op, en voorkomschade!

www.testo.be/nl/thermografie

Met de thermische camera testo 875idetecteer je thermische afwijkingenmet nog meer nauwkeurigheid.• SuperResolution thermische beelden met

320 x 240 pixels (160 x 120 pixel detector)• Intuïtieve bediening – zelfs met één hand• Thermische gevoeligheid < 50 mK

mei_Opmaak 1 27/01/2014 10:58 Pagina 1

Page 79: Cool & Comfort 60 NL

COOL&COMFORT I 79

n e w P r O d u C t S

nieuwe thermisChe

Camera testo 870

De testo 870 is de nieuwste

thermische camera van Testo

in een volledig nieuw pistool-

design. Dit toestel werd ont-

wikkeld in samenwerking met

gebruikers van thermische came-

ra’s om zo perfect in te spe-

len op hun specifieke noden.

Dankzij het 3,5” display en het

grote gezichtsveld kunnen er ther-

mografische opnames worden

gemaakt, zelfs in kleine ruimtes.

De thermische camera heeft een

groot gebruiksgemak, en beschikt

over een automatische hot/cold

spot herkenning. Deze handige en

compacte point-and-shoot ther-

mische camera is het ideale toe-

stel voor snelle controles door de

doorontwikkeling

Bitzer eCostar

Optimale energiezuinigheid,

complete uitrusting, comforta-

bele bediening: de ECOSTAR

modellen van BITZER bepalen

de norm in het segment com-

pacte, luchtgekoelde conden-

sing units. BITZER heeft de

beproefde ECOSTAR technolo-

gie nu verder doorontwikkeld

door de uitrusting op verschil-

lende punten uit te breiden.

Het bedieningscomfort is ver-

fijnd, waarvoor de software werd

geoptimaliseerd voor zowel de

regeling van de installatie als

voor het evalueren van de ope-

rationele gegevens. Een data-

log registreert elke twee minu-

ten alle negentien parameters

van de installatie en slaat deze

waarden op voor een periode van

vier weken. Per modbus zijn deze

meetgegevens met een tablet-

pc of notebook eenvoudig uit te

elektriciens, installateurs, onder-

houdstechnici en aannemers bij

hun alledaagse werkzaamheden.

De gratis IRSoft wordt standaard

meegeleverd voor het maken

van professionele analyses.

¢www.testo.be

lezen. Voor optimale bedrijfsze-

kerheid zorgt het vooraf geïnstal-

leerde monitoringsysteem dat

voortdurend het toepassingsge-

bied van de installatie bewaakt

en automatisch waarschuwt voor

o.m. vloeistofslag. Een over-

zichtelijke web-interface ver-

eenvoudigt het programmeren

en inregelen van de installatie.

Daarmee kunnen ook de actuele

e-PaC van elsingor

E-PAC is een vernuftige combinatie

van gecontroleerde mechanische

ventilatie en een klassieke warmte-

pomp. Vertrekkend vanuit het prin-

cipe dat thermisch gerenoveerde

woningen en nieuwbouwwoningen

bedrijfs- en statusinformatie wor-

den opgevraagd (rechtstreeks

op het display van de ECOSTAR

of comfortabel op een compu-

ter via WiFi). Ook de hardware

biedt een waaier aan nieuwighe-

den. Een daarvan bevindt zich in

het hart van de robuuste weerbe-

stendige behuizing, waar nu een

NEW ECOLINE VARISPEED zui-

gercompressor voor hoge koel-

prestaties zorgt. De ECOSTAR

is daarmee nog veelzijdiger en

inzetbaar met het complete

scala gangbare koudemiddelen.

Tegelijk garandeert de NEW ECO-

LINE VARISPEED de hoogste

energiezuinigheid dankzij trap-

loze toerentalregeling d.m.v. een

frequentieomvormer. Aan boord

van de twee grootste ECOSTAR

modellen (4DES/4CES bevin-

den zich minichannel-conden-

sors. Door toepassing van deze

condensortechnologie kon de

vulhoeveelheid koudemiddel

aanzienlijk worden verlaagd.

De inbedrijfname van de BIT-

ZER condensing units blijft

ondertussen onveranderd een-

voudig: alle componenten van

de ECOSTAR zijn vooraf volle-

dig gemonteerd en ingesteld.

¢ www.bitzer.de

geventileerd moeten worden, heeft

Elsingor meegewerkt aan de per-

fectionering van een systeem dat

de warmte uit de vervuilde lucht

recupereert alvorens die lucht

naar buiten af te voeren. Met de

zo gerecupereerde warmte kan

het sanitaire water het hele jaar

door worden opgewarmd. De res-

terende energie kan gebruikt wor-

den om de woning te verwarmen.

De belangrijkste voordelen van het

systeem zijn een gecontroleerde

ventilatie en gratis sanitair warm

water dankzij een warmtepomp

van de nieuwste verwarmingsge-

neratie, conform CE, NZEB-label

en EN 14511. De E-PAC wordt

in België gefabriceerd, groten-

deels met Belgische onderdelen.

¢ www.elsingor.com

testo

elsingor

Bitzer

Fl. Heynen & C° n.v. - s.a.Your reliable partner for:

Mortsel - Zaventem - Roeselare - Eke - Houthalen - Herstal

TotalQuality

Solutions

www.heynen-cool.com

[email protected]

Page 80: Cool & Comfort 60 NL

80 I COOL&COMFORT

n e w P r O d u C t S

nieuwe vaCuümBuis-

zonneColleCtor vito-

sol 300-t sP3B voor

zonneBoiler-installatie

De performante Vitosol 200-T

SP2A buiszonnecollectoren van

Viessmann hebben een bijzon-

der hoog rendement. Dat is vooral

te danken aan het feit dat elke

buiszonnecollector zich 25 gra-

den naar de zon kan draaien waar-

door de zonne-energie maximaal

wPl 15/25 a(s): minimaal

verBruik, maximaal ren-

dement, met de inverter 3.0

De nieuwe WPL 15/25 A(S) van

Stiebel Eltron zijn nieuwe lucht-

water warmtepompen met een

revolutionaire compressor met

Inverter 3.0 technologie van Emer-

son Copeland. Deze compressor is

de eerste invertercompressor ooit

die speciaal voor een verwarmings-

warmtepomp ontwikkeld werd.

Dankzij de gecombineerde damp-

en verzadigde dampinjectie halen

deze toestellen moeiteloos en effi-

ciënt aanvoertemperaturen tot

+65°C, en dat in combinatie met de

gekende geluidsstille werking van

de Stiebel Eltron warmtepompen.

De WPL 15/25 A(S) monobloctoe-

stellen voor buitenopstelling zijn

bijzonder eenvoudig en gemakke-

lijk te installeren. Dankzij hun com-

pacte afmetingen passen ze op

elke plaats. Het rendement ver-

baast, zeker bij lage temperatu-

ren, en dat dankzij de Inverter 3.0

technologie en de aanpassing van

het vermogen aan de warmtebe-

hoefte. De WPL 25 A bijvoorbeeld

haalt een COP van 4,08 bij A2/

W35. Dit vertaalt zich in uiterst

lage stookkosten voor de gebruiker.

Deze lucht-water warmtepompen

zijn zowel voor nieuwbouw als voor

renovatie geschikt. De twee types

wordt geabsorbeerd. Daarnaast

zijn de collectoren zo gebouwd

dat de ene collector geen scha-

duw werpt op de andere. Ook op

zeer koude zonnige dagen halen

deze buiscollectoren een uitzon-

derlijk hoog rendement dank-

zij hun hoogwaardige isolatie.

Tenslotte zijn de zonnecollecto-

ren te verbinden met een zonne-

boiler, een investering die wordt

aangemoedigd met subsidies.

Een zonneboiler-installatie met

hebben een verschillend vermo-

gen (4,06 kW en 8,04 kW) afge-

stemd op woningen met een gemid-

delde tot hoge warmtebehoefte.

Voor de warmwaterproductie is er

keuze uit het uitgebreid gamma

boilers van Stiebel Eltron, afge-

stemd op de noden van de toepas-

sing, eventueel in combinatie met

thermische zonnecollectoren.

¢ www.stiebel-eltron.be

vacuümbuiscollectoren is tot 10 %

efficiënter dan een installatie met

vlakke thermische zonnepanelen.

Bovendien kunnen de collecto-

ren recht tegen een gevel, balkon,

op een zadeldak dat niet volledig

naar het zuiden is gericht, of vlak

op een plat dak gemonteerd wor-

den. Op platte daken bieden de

zonnecollectoren een belangrijk

esthetisch pluspunt, want de zon-

necollector kan vlak op het dak

gemonteerd worden waardoor ze

uitBreiding i-Boxx

raCk van sortimo

Het i-BOXX Rack van Sortimo is uit-

gebreid met nieuwe inlegschuiven

waarmee de gebruiker zijn opber-

ging optimaal aanpast aan de per-

soonlijke wensen. In de nieuwe

schuiven, die al dan niet met dek-

sel worden voorzien, is keuze tus-

sen 7, 12 of 16 compartimen-

ten. Het i-BOXX Rack is een box,

waarin de i-BOXXen en LS-schuif-

laden geschoven kunnen wor-

den en op deze manier opgebor-

gen en vervoerd kunnen worden.

De voordelen van dit opbergsy-

steem zijn tijdsbesparing bij het

verzamelen van gereedschappen

en onderdelen, flexibiliteit door de

snelle beschikbaarheid van mate-

rialen en compatibiliteit met het

totale Globelyst systeem van Sor-

timo. Het i-BOXX Rack kan zowel

als vaste opbergbox in de werk-

plaats en als mobiel opberg-

systeem gebruikt worden.

Het i-BOXX Rack is in twee vari-

aties verkrijgbaar: de standaard

variant en de variant met ontgren-

delklem. De standaard variant is

zeer geschikt voor het gebruik van

i-BOXX Racks als een gesloten

box, die na vergrendeling niet meer

los gekoppeld hoeven te worden.

De Racks met ontgrendelklem zijn

na het vergrendelen met andere

BOXXen of Racks altijd weer een-

voudig los te koppelen en naar

behoefte anders te combineren.

Het Rack is compatibel met de

bedrijfswageninrichtingen Globe-

lyst M en Globelyst C. Voor de vak-

man en servicemonteur betekent

dit, dat de Racks veilig in de vak-

kenrekken van de inrichting vastge-

zet kunnen worden en zonder ver-

dere bevestiging vergrendeld zijn.

¢ www.sortimo.be

niet te zien is vanop de straat.

Het collectorengamma van Vies-

smann wordt uitgebreid met

de nieuwe vacuümbuiscollec-

tor Vitosol 300-T SP3B. Deze

nieuwe oplossing is vooral

geschikt voor scholen en sport-

hallen, waar zonne-installa-

ties risico lopen om in de zomer

te oververhitten. Dat is met de

Vitosol 300-T niet het geval.

¢ www.viessmann.be

viessmann

sortimostieBel eltron

Fl. Heynen & C° n.v. - s.a.Your reliable partner for:

Mortsel - Zaventem - Roeselare - Eke - Houthalen - Herstal

TotalQuality

Solutions

www.heynen-cool.com

[email protected]

Page 81: Cool & Comfort 60 NL

Durapipe ABS Kleur: grijs Drukklasse: PN10 (t.e.m. diameter 250 mm; diameter 315 mm: PN8) Gebruikstemperatuur : -40 tot +70°C D 16-250 mm: PN 10 (20°C) D 315 mm: PN 8 (20°C)

Voordelen Zeer slagvast, taai en duurzaam, ook bij lage temperaturen Licht in gewicht Snelle en eenvoudige montage dmv koudlasverbindingen Gebruiksvriendelijk systeem Corrosiebestendig

VINK Industriepark B7 2220 Heist-op-den-Berg Tel. 015-25 98 10 Fax 015-25 99 04 [email protected] www.vink.be

ad-C&C2013.indd 1 2/07/2013 8:39:04

Fermod bvba Sint-Katriensteenweg 29, 8520 KuurneTel: 056 35 88 31 • Fax: 056 35 88 47E-mail: [email protected]: www.fermod.be

Surf naar www.rackline.eu en bereken onlineuw eigen Fermostock off erte, inclusief montageschets en documentatie.

Onze troeven ADVIESVOORRAADSERVICE

FLEXIBILITEIT & STEVIGHEID

• Vast of mobiel, met uitneembare legvlakken• Voedingsgeschikt (NF • NSF)• Montage zonder gereedschap

FERMOSTOCK - REKSTELLINGENNIEUW SYSTEEM - serie 2620

• Roestvrije composiet bevestigingsrail met haken• Energiebesparend - Tocht-en stofwerend• Standaard- of diepvrieskwaliteit• Uiterst snelle en eenvoudige installatie

FERMOFLEX - VASTE STROKENGORDIJNEN

FERMOD is uw partner voor:

koel- en barmeubelbeslag koelkamersluitingen / scharnieren pendeldeurscharnieren vaste en schuivende strokengordijnen drukvere� eners dichtingen en sleeplatten schuifrailsystemen en onderdelen rekstellingen voor koel- en vriescellen

Onze Nr. 1 merken FERMOSTOCKFERMOFLEXFERMATIC

PROquality

SAME-DAY DISPATCH !

SNELLEMONTAGE

ENERGIEBESPAREND

13.072 pub Fermod Cool en Comfort.indd 1 10/8/2013 11:01:47 AM

Page 82: Cool & Comfort 60 NL

82 I COOL&COMFORT

n e w P r O d u C t S

zehnder BatiBouw

Primeurs

Zehnder heeft voor de Batibouw-

bezoeker heel wat primeurs in

petto. De nieuwe design radia-

tor Zehnder Vitalo, ontworpen

door het internationaal befaamde

designerduo King & Miranda

wordt op Batibouw 2014 voor het

eerst voorgesteld aan het Belgi-

sche publiek. Daarnaast gaan er

twee nieuwe compacte en ener-

giezuinige convectoren in wereld-

première: de Zehnder Stana en

Zehnder Lateo, met telkens een

basismodel dat werkt volgens het

principe van natuurlijke convectie

en een ‘‘NEO’ model dat werkt vol-

hyPer heating teCh-

nologie garandeert

toPPrestaties

Mitsubishi Electric ontwikkelde

de nieuwe Hyper Heating-techno-

logie specifiek voor koude klima-

ten. Deze technologie verbetert de

prestaties van uw warmtepomp en

zorgt ervoor dat zijn verwarmings-

vermogen tot op een buitentempe-

ratuur van -15°C behouden blijft.

Verwarmen is zelfs mogelijk bij

een buitentemperatuur van -25°C.

Deze lucht/lucht warmtepomp

garandeert comfortabele warmte,

zelfs tijdens de strengste winters.

Naast deze buitengewone pres-

taties geniet de vloerunit van

een uitzonderlijke SCOP van

4,4 en een SEER tot 8,5 (2,5

kW). Ook de wandunit haalt

een SCOP van 4,9 en een

SEER tot zelfs 9,1 (2,5 kW).

De vloerunit kan op drie verschil-

lende manieren worden geïn-

stalleerd. Ook de flexibiliteit in

de oriëntatie van de luchtstro-

men speelt een grote rol voor het

zo efficiënt mogelijk verwarmen

of koelen zonder dat u aan com-

gens geforceerde convectie met

ingebouwde ventilatoren. Met hun

sober en strak design zijn deze

convectoren geschikt voor elk inte-

rieur, zowel in particuliere wonin-

gen als in grote gebouwen (kan-

toren scholen en ziekenhuizen).

fort inboet. Bovendien kunt u ook

een snelle verwarmingsmodus

selecteren waarbij de lucht twee-

maal wordt opgewarmd vooraleer

ze de ruimte ingeblazen wordt.

De wandunit is dankzij de 3D

I-see sensor en dubbele luchtuit-

blaas uiterst innovatief en effec-

tief. Hij bevat een filter die tot

99% van alle bacteriën, virus-

sen, allergenen, schimmels en

stofdeeltjes neutraliseert.

Beide binnenunits zijn uitgerust

met een weektimer en zijn com-

patibel met de wifi-interface voor

sturing van op afstand via uw

smartphone, tablet of computer.

¢ www.mitsubishi-electric.be

Zehnder Lateo Neo en Zehnder

Stana Neo hebben ingebouwde

ventilatoren die de verwarmde

lucht nog beter en sneller versprei-

den. De ventilatoren worden een-

voudig en flexibel bestuurd om bij-

voorbeeld slechts op specifieke

diversiteCh

reinigingsmiddelen

@ linum euroPe nv

LINUM EUROPE NV heeft zijn

totaalaanbod voor constructeur,

fabrikant, installateur en vakhan-

del uitgebreid met de Diversitech

reinigingsmiddelen. Het gamma

is bijzonder uitgebreid met onder

meer Pro-Universal (universeel

niet-schuimend reinigingsmid-

del voor binnen- en buitenunit,

beschikbaar in concentraat, ver-

stuiver of spuitbus), Pro-Foam+

(diep en schuimend alkaline rei-

nigingsmiddel voor de buitenunit,

beschikbaar in concentraat of

verstuiver), Pro-Care (reinigings-

middel en desinfecterend mid-

del voor de binnenunit die bacte-

riedodend en geurneutraliserend

is en BS/EN 1276 goedgekeurd

voor gebruik in ziekenhuizen, rust-

huizen, enz., beschikbaar in con-

centraat, verstuiver of spuitbus),

Fresh-Coil (zelfoplossend, bac-

teriedodend en geurneutralise-

rend schuimend reinigingsmiddel

voor de binnenunit, beschikbaar in

spuitbus met slang en dus ideaal

om moeilijk bereikbare plaatsen

te reinigen), Case-Care (reinigings-

middel voor de kunststofbehui-

zing van de binnenunit), Smell-

Buster (slechte geurneutralisator

en frisse geur verspreider voor de

binnenunit, verstuiver voor instant

frisse geur of geurblokjes voor een

langdurige werking) en Diversi-

Flush (een complete kit voor het

reinigen van koperen koelleidin-

gen, bijvoorbeeld in geval van

een compressor burn-out of ver-

andering van koelmiddel).

Het gamma Diversitech rei-

nigingsmiddelen is verkrijg-

baar via de eshop van Linum.

¢ www.linum.eu

tijdstippen in werking te treden.

Zehnder breidt ook het aanbod

van vraaggestuurde ventilatie uit

met de meest energiezuinige en

een van de stilste ventilatoren.

In de categorie balansventilatie-

units lanceert Zehnder het uiterst

compacte ventilatiesysteem Com-

foAir Compact. Het systeem werkt

volledig automatisch op basis

van vochtsturing. Een intelligente

timer houdt het energieverbruik tij-

dens booststand onder controle.

Deze ventilatie-oplossingen zijn

ideaal voor nieuwbouw woningen,

renovaties en appartementen.

Paleis 12 - stand 402

¢ www.zehnder.be

linum

mitsuBishi eleCtriC

zehnder

Fl. Heynen & C° n.v. - s.a.Your reliable partner for:

Mortsel - Zaventem - Roeselare - Eke - Houthalen - Herstal

TotalQuality

Solutions

www.heynen-cool.com

[email protected]

Page 83: Cool & Comfort 60 NL

Refritec bvba Weiveldlaan 7 ° 1930 ZAVENTEM ° T +32 (0)2 715 24 44

Service Centers ANTWERPEN ° BRUSSELS ° KORTRIJK

• Zeer hoge energieprestaties

• Duurzaam en betrouwbaar systeem

• Totale leidinglengte tot 1000 meter mogelijk

• Maximaal 64 binnenunits op een buitenunit (Multi V Plus)

• Koppelbaar met andere HVAC toepassingen zoals: • Luchtgordijn• Vloerverwarming• Luchtbehandelingskast

LG Multi V

GEAVANCEERDE KLIMAATOPLOSSINGEN

meest

energiezuinige

klimaatsysteem

nieuw

www.refritec.be

Adv_Refr-LG-NL.indd 1 8/07/13 10:59

Page 84: Cool & Comfort 60 NL

Luchtgekoelde condensing units voor buitenopstelling!

Alleen bij ECR-Belgium !

Nieuw!

Cubopacks One: 1compressor / 1 compresseur

Midden- en laag temperatuurbereik / Moyennes- et basses températures

Compleet uitgerust! / Complètement équipé!

Cubopacks Multi: 2 of 3 compressoren / 2 ou 3 compresseurs

Midden- en laag temperatuurbereik / Moyennes- et basses températures

Compleet uitgerust! / Complètement équipé!

ECR-Belgium BVBA - Ingberthoeveweg 3B, BE-2630 AARTSELAAR - Tel. +32 (0) 3-457 91 32 - Boulevard Paepsem 10, BE-1070 ANDERLECHT - Tel. + 32 (0) 2-522 99 39 - Nijverheidsweg 24, BE-9820 MERELBEKE - Tel. +32 (0) 9-242 09 00- Klaverbladstraat 19, BE-3560 LUMMEN – Tel. +32 (0) 13-44 45 14

www.ecr-belgium.be

Unité de condensation, refroidis par air, pour montage à l’extérieur

Nouveau!

Seulement chez ECR-Belgium !