Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

17
Christus leeft en heeft de dood

description

Christus leeft en heeft de dood overwonnen

Transcript of Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

Page 1: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

Page 2: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

2

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

Lezen Rom. 10:9

Page 3: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

3

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

1. Vergeven en gerechtvaardigd

Page 4: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

4

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

Rom. 4:24-25 NBV

24 ... want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: 25 hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

Page 5: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

5

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

2. Bevrijd van een zinloos en leeg,

zondig leven.

Page 6: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

6

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

Rom. 7:4 NBG

Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen.

Page 7: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

7

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

3. Eén met Christus.

Page 8: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

8

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

Rom. 6:3-5 NBG

3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;

Page 9: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

9

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

4. Ontvangt het leven van de opengestaan Heer.

Page 10: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

10

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

Efeze 2:4-6 NBG

4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden),6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

Page 11: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

11

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

5. De opgestane Jezus onze middelaar.

Page 12: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

12

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

Rom. 8:34 NBG

34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Page 13: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

13

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

6. Focus op geestelijk leven.

Page 14: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

14

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

Kol. 3:1-3 NBG

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

Page 15: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

15

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

7. Eeuwig leven.

Page 16: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

16

Christus leeft en heeft de dood overwonnen.

1 Petr. 1:3-5 GNB

3 Dank aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons in zijn grote barmhartigheid herboren doen worden tot een leven vol hoop door Jezus Christus uit de dood op te wekken.4 Nu wacht u in de hemel een erfenis die onvergankelijk en onaantastbaar is, en die zijn waarde nooit verliest.

Page 17: Christus Leeft En Heeft De Dood Overwonnen

17