Capita selecta bijzondere tandheelkunde · Capita selecta bijzondere tandheelkunde Brugge,...

of 2/2
Capita selecta bijzondere tandheelkunde Brugge, Donderdag 29 september 2011 van 14.00 tot 17.30 uur STUDIENAMIDDAG T ANDHEELKUNDE Praktische gegevens Datum Donderdag 29 september 2011, van 14.00 tot 17.30 uur. Ontvangst deelnemers vanaf 13.30 uur. Plaats Vlaamse Landmaatschappij Velodroomstraat 28, 8200 Brugge Accreditering Accreditering tandheelkunde is aangevraagd voor 10 AE in deelgebied 2 en 10 AE in deelgebied 5. Inschrijving Door de ingevulde antwoordkaart terug te sturen voor 22 september 2011 en door het overmaken van 80 euro op rekening 285-0213329-55 van het Postuniversitair Centrum K.U.Leuven Campus Kortrijk, met vermelding van “400/0004/12186 + naam van de deelnemer”. Bij annulering voor de uiterste inschrijfdatum wordt 25 EUR in rekening gebracht voor de gemaakte administra- tiekosten. Bij annulering na 22 februari 2011 blijft het vol- ledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Vervanging door een collega is mogelijk op voorwaarde dat dit tijdig wordt doorgegeven. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annulerin- gen. Elektronisch inschrijven kan via onze website.
 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Capita selecta bijzondere tandheelkunde · Capita selecta bijzondere tandheelkunde Brugge,...

 • Capita selecta bijzondere tandheelkunde

  Brugge,Donderdag 29 september 2011van 14.00 tot 17.30 uur

  STUDIENAMIDDAG TANDHEELKUNDE

  Praktische gegevens

  DatumDonderdag 29 september 2011, van 14.00 tot 17.30 uur.Ontvangst deelnemers vanaf 13.30 uur.

  PlaatsVlaamse LandmaatschappijVelodroomstraat 28, 8200 Brugge

  AccrediteringAccreditering tandheelkunde is aangevraagd voor 10 AEin deelgebied 2 en 10 AE in deelgebied 5.

  InschrijvingDoor de ingevulde antwoordkaart terug te sturen voor 22september 2011 en door het overmaken van 80 euro oprekening 285-0213329-55 van het PostuniversitairCentrum K.U.Leuven Campus Kortrijk, met vermeldingvan “400/0004/12186 + naam van de deelnemer”.

  Bij annulering voor de uiterste inschrijfdatum wordt 25EUR in rekening gebracht voor de gemaakte administra-tiekosten. Bij annulering na 22 februari 2011 blijft het vol-ledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Vervanging dooreen collega is mogelijk op voorwaarde dat dit tijdig wordtdoorgegeven. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annulerin-gen.

  Elektronisch inschrijven kan via onze website.

  Capita selecta AM 2L BZ_folder 29/06/11 08:41 Pagina 1

 • StuurgroepProf.dr. Bernard De Mot (voorzitter), dr. Lieven Barbier,prof.dr. Calix De Clercq, prof.dr. Antoon De Laat, Gilbert Lefevre (algemeen tandarts), prof.dr. Luc Neyt, An Schotte (parodontoloog), prof.dr. Frans Vinckier

  GeplandInteruniversitaire samenwerking voor intercollegiale toetsingtandheelkunde - http://www.interthk.be:6.10.2009 (KULAK): Verwijsgedrag en consequenties

  Programma

  14.00u Hygiëne in de tandartspraktijk: zoektocht naar evenwicht tussen noodzaak en haalbaarheidProf Dominique Declerck, Gewoon Hoogleraar, School voor Tandheelkunde,Mondziekten en kaakchirurgie, UZ-K.U.Leuven

  In deze uiteenzetting wordt een bondige schetsgebracht van de huidige aanbevelingen op vlakvan infectiebeheersing bij tandheelkundige zorg-verlening. Specifieke aandacht wordt daarbijbesteed aan de noodzaak ervan en de haalbaar-heid binnen de huidige organisatie van zorgverle-ning in België.

  14.30u Ervaring met het MRA voor de behandeling vanpatiënten die snurken en eventueel ook slaapapnoe hebbenTds. Vikie Verhaeghe, consulent afdelingKindertandheelkunde en Bijzondere tandheelkundeUZ-K.U.Leuven.

  Na een korte beschrijving van welke patiëntendoorgestuurd worden door het slaaplabo, wordt deprocedure uitgelegd die doorlopen wordt om eenmandibulair repositie apparaat (MRA) te vervaardi-gen en de follow-up te organiseren.

  15.00u Casus uit de traumatologie in het definitieve gebitTds. Jan Wyatt, instructor afdelingKindertandheelkunde en Bijzondere tandheelkun-de, School voor Tandheelkunde, Mondziekten enKaakchirurgie, UZ-K.U.Leuven

  Bespreking van de gevolgen van intrusie van dedefinitieve tanden en de mogelijkheid van vervan-ging via transplantatie van een premolaar.

  15.30u Pauze

  16.00u Casuistiek: Aanpak van hypodontie bij kinderenProf. Marleen Peumans, Adjunct AfdelingshoofdConserverende Tandheelkunde UZ-K.U.Leuven endeeltijds Hoofddocent K.U.Leuven

  Bij de patiëntengroep met hypodontie zijn één ofmeer tanden niet ontwikkeld. Dit kan zich voordoenin het melkgebit, doch komt vaker voor in het defini-tief gebit. Naargelang de ernst van de hypodontiemaakt men een onderscheid tussen een milde vorm(1-2 ontbrekende tanden), een matige vorm (3-5ontbrekende tanden) en een ernstige vorm (6 ofmeer ontbrekende tanden). De behandelstrategievoor een aantal kinderen met ernstige hypodontiekomt hier aan bod.

  16.30u Mogelijkheden en beperkingen van lachgas/zuurstofsedatie bij het jonge kind. Onze ervaringen.Tds. Christine Vergalle, consulent afdelingKindertandheelkunde en Bijzondere tandheelkunde,UZ-K.U.Leuven

  De behandeling van (jonge) kinderen vraag een apar-te aanpak. In de eerste plaats zijn er de ‘angstredu-cerende behandelingstechnieken’ (behaviour mana-gement). Wanneer deze niet volstaan moeten weonze toevlucht nemen tot farmacologische hulp-middelen. We bespreken de mogelijkheden maarook de beperkingen van inhalatiesedatie doormiddel van zuurstof en lachgas.

  17.00u Waarom een specifieke opleiding Kindertandheelkunde in België?Prof. Frans Vinckier, Diensthoofd enDepartementsvoorzitter, School voor Tandheelkunde,Mondziekten en Kaakchirurgie UZ-K.U.Leuven

  In deze voordracht wordt ingegaan op de houdingvan de Algemene Tandarts tegenover tandverzorgingvoor kinderen. Anderzijds wordt de evolutie over-lopen van de kindertandheelkunde te Leuven, metaandacht voor kinderen met bijzondere noden.

  17.30u Einde

  Division of Arseus Dental

  Capita selecta AM 2L BZ_folder 29/06/11 08:41 Pagina 2