Bouwplan ‘De Brinkhorst’ - IJsselvogels · 2015. 5. 20. · 2.2. Bouwbesluit 2012 In het...

of 53 /53
Bouwplan ‘De Brinkhorst’ Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen 29 januari 2015

Embed Size (px)

Transcript of Bouwplan ‘De Brinkhorst’ - IJsselvogels · 2015. 5. 20. · 2.2. Bouwbesluit 2012 In het...

Microsoft Word - AK sportverenigingen_De Brinkhorst_2015-01-29Telefoonnummer: 010-4330099
File: j:\885\005\10\3 projectresultaat\rapport\ak sportverenigingen_de brinkhorst_2015-01-29.docx
Inhoudsopgave blz.
2.2.  Bouwbesluit 2012 ...................................................................................................... 4 
3.  Uitgangspunten geluidsberekeningen ............................................................................ 5 
3.2.  Bronvermogen geluidsbronnen ................................................................................. 8 
5.  Conclusies ....................................................................................................................... 14 
Bijlage 3: Overzicht rekenmodellen
1. Inleiding
Aanleiding In het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Brinkhorst’ is in het zuidwesten van het plangebied een
‘milieuzone - sportveld’ opgenomen. Deze milieuzone is bepaald op basis van de VNG-richt-
afstanden behorende bij de tennisvereniging ‘Moordrecht’ en de korfbalvereniging ‘IJsselvogels’.
In de volgende afbeelding is een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘De
Brinkhorst’ weergegeven, waarop de milieuzone - sportvelden is aangegeven.
Afbeelding 1: Uitsnede verbeelding vastgesteld bestemmingsplan ‘De Brinkhorst’.
In beginsel is het niet toegestaan om binnen de ‘milieuzone - sportvelden’ woningen te realiseren.
In de algemene aanduidingsregels (artikel 12) van het bestemmingsplan is aangegeven dat het
college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas bevoegd is woningen bin-
nen de ‘milieuzone - sportvelden’ toe te staan indien is aangetoond dat de wettelijke normen niet
worden overschreden. Om woningen binnen de ‘milieuzone - sportvelden’ juridisch-planologisch
mogelijk te maken dient wel een wijzigingsplan te worden opgesteld.
Om de haalbaarheid van een wijzigingsplan aan te tonen heeft KuiperCompagnons heeft een
stedenbouwkundige verkaveling opgesteld waarbij woningen in de ‘milieuzone - sportvelden’ zijn
voorzien. De verkaveling is indicatief en slechts bedoeld om aan te tonen dat woningbouw moge-
lijk is. De uiteindelijke verkaveling kan afwijken en een definitief akoestisch onderzoek zal in het
kader van het wijzigingsplan moeten worden opgesteld. In de volgende afbeelding is steden-
bouwkundige verkaveling binnen de ‘milieuzone - sportvelden’ weergegeven.
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
Afbeelding 2: Indicatieve stedenbouwkundige verkaveling binnen ‘milieuzone - sportvelden’.
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Voor de beide sportverenigingen is het aspect geluid maatgevend. Dit akoestisch onderzoek naar
het inrichtingslawaai van de beide sportverenigingen is opgesteld om de haalbaarheid van wo-
ningbouw in de ‘milieuzone - sportvelden’ aan te tonen. De haalbaarheid is aangetoond als ter
plaatse van de mogelijke nieuwe woningen de activiteiten op de sportverenigingen voldoet aan
de geluidsnormen uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim).
Leeswijzer In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens voor het inrichtingslawaai het toetsings-
kader, de uitgangspunten van de berekening, de berekeningsresultaten en de conclusies behan-
deld.
2. Wettelijk kader
De geluidsvoorschriften waaraan de sportverenigingen dient te voldoen zijn vermeld in het Ba-
rim. De genoemde geluidsvoorschriften betreffen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT
en maximale geluidsniveaus LAmax voor de representatieve (bedrijfs)situatie. In het Barim is
tevens aangegeven dat het bepalen van bovengenoemde geluidsniveaus en de beoordeling
ervan dienen te geschieden conform de ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai’ (ver-
sie 1999).
De van belang zijnde (vigerende) geluidsvoorschriften uit het Barim zijn:
Artikel 2.17
1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) , veroorzaakt door de
in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en
activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a. de niveaus op de in hierna opgenomen tabel plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel
aangegeven waarden;
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
LAr,LT in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)
LAmax in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)
b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) niet van
toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.
Artikel 2.18
1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten beschou-
wing:
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, ten-
zij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in artikel 2.17, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten be-
schouwing het geluid als gevolg van:
a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatie-
activiteiten plaatsvinden;
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.
De sportvelden van de beide sportverenigingen zijn niet verwarmd en overdekt en zijn tevens
niet gelegen op een binnenterrein. Daarom wordt op basis van artikel 2.18 van het Barim het
stemgeluid van de sporters en de toeschouwers buiten beschouwing gelaten bij de toetsing aan
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
885.005.10 / 29 januari 2015 4
de normen van de Barim (zowel bij LAr,LT als bij LAmax). Dit geldt eveneens voor het fluitsignaal
van scheidsrechters/trainers.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het stemgeluid voor het bepalen van de
LAr,LT en het fluitsignaal voor het bepalen van het LAmax wel meegenomen.
2.2. Bouwbesluit 2012
In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidswering moet zijn om een
binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van een nieuwe wo-
ning.
Door bij het bepalen van de karakteristieke geluidsbelasting van de gevels van de nieuwe wo-
ningen rekening te houden met de berekende geluidsbelastingen als gevolg van alle geluids-
bronnen van zowel de tennis- als de korfbalvereniging samen, kan in de woningen een goed
woon- en leefklimaat worden gecreëerd. Volgens het Bouwbesluit 2012 dient de karakteristieke
geluidswering zodanig te zijn dat de geluidsbelasting in verblijfsgebieden niet hoger is dan
35 dB(A).
3. Uitgangspunten geluidsberekeningen
sportverenigingen afzonderlijk beschreven. Daarnaast worden de gehanteerde bronvermogens
en het gebruikte rekenmodel omschreven.
De uitgangspunten voor de in dit hoofdstuk gehanteerde gegevens zijn in overleg met de beide
sportverenigingen tot stand gekomen en door de sportverenigingen als representatief be-
schouwd. De uitgangspunten sluiten aan op de gangbare toetswaarden die in vergelijkbare
situaties gelden.
Hierna zijn de representatieve bedrijfssituatie van de tennis- en korfbalverenigingen beschre-
ven. Voor de beide sportverenigingen zijn een tweetal representatieve bedrijfssituaties te on-
derscheiden, te weten het trainen op werkdagen en het spelen van wedstrijden in het weekend.
Tennisvereniging Moordrecht Door de tennisvereniging is aangegeven dat het (buiten) tennisseizoen loopt van medio maart
tot eind november.
De trainingen vinden plaats op werkdagen van 19.00 uur tot 23.00 uur. Daarbij zijn alle zes de
tennisbanen bezet met gemiddeld vier spelers per baan. In de maanden april, mei, september
en oktober wordt competitie gespeeld. De competitiewedstrijden worden in het weekend ge-
speeld. Op zaterdag van 13.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur. Bij
het spelen van competitiewedstrijden zijn ook toeschouwers aanwezig. In de berekening is re-
kening gehouden met 100 toeschouwers, gelijk verdeeld over de zes banen.
De kantine is op werkdagen geopend van 18.30 uur tot 24.00 uur en in het weekend van 9.00
uur tot 18.00 uur. Bij de kantine zijn terrassen aanwezig waar mensen buiten zitten. Muziekge-
luid is alleen aan de orde in de kantine gespeeld en niet op het terras.
Op de kantine zijn een tweetal geluidsbronnen aanwezig, te weten een airco unit en een uitlaat
voor luchtafzuiging van de keuken. Daarnaast is op het dak van de kantine ook een uitlaat voor
een open haard aanwezig. Aangegeven is dat de open haard nooit aanstaat. In de berekening
is hiermee rekening gehouden.
De aanwezige omroepinstallatie word alleen gebruikt op finaledagen van toernooien. Het aantal
dagen dat de omroepinstallatie wordt gebruikt is twee. Als een geluidsbron niet meer dan 12
keer per jaar wordt gebruikt dan wordt dit als incidenteel beschouwd. Bij de toetsing aan het
Barim worden incidentele geluidsbronnen niet meegenomen.
Een overzicht van de hiervoor besproken geluidsbronnen is weergegeven op afbeelding 3.
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
Afbeelding 3: Aangehouden geluidsbronnen tennisvereniging Moordrecht.
Korfbalvereniging IJsselvogels Door de korfbalvereniging zijn gegevens met betrekking tot de trainingen en wedstrijden aange-
leverd. De competitie loopt van maart tot en met oktober.
De trainingen vinden plaatst op werkdagen van 18.00 uur tot 22.30 uur. Op de beide korfbalvel-
den worden trainingen gegeven, waarbij maximaal 25 spelers/trainers per veld aanwezig zijn.
Alle competitiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag, tussen 9.00 tot 18.00 uur. Net als bij
trainingen zijn dan ook 25 spelers/scheidsrechter aanwezig per veld. Bij het spelen van compe-
titiewedstrijden zijn ook toeschouwers aanwezig. Aangegeven is dat tot 12.00 uur ongeveer 50
toeschouwers aanwezig zijn en van 12.00 uur tot 18.00 uur ongeveer 100 toeschouwers. Daar-
van zitten 10 mensen op het terras tot 12.00 uur en 20 mensen tot 18 uur.
De kantine is tijdens wedstrijddagen geopend, waarbij tot maximaal 22.00 uur gebruik wordt
gemaakt van het terras (uitgegaan is dat na de einde van de laatste wedstrijd 40 mensen op het
terras aanwezig zijn). Muziekgeluid is alleen aan de orde in de kantine en niet op het terras.
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
885.005.10 / 29 januari 2015 7
Op de kantine zijn drie geluidsbronnen aanwezig, te weten een boiler voor de douches, een
uitlaat voor de cv van de keuken en een uitlaat voor luchtafzuiging van de keuken.
In één lichtmast is een luidspreker geplaatst op ongeveer 7 meter hoogte. Deze luidspreker is
alleen bij wedstrijden van het eerste team aan; 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd en 10
minuten tijdens de rust.
Aangegeven is dat ongeveer vier keer per jaar een toernooi georganiseerd wordt. Aangezien dit
minder is dan 12 keer per jaar, wordt dit als incidenteel worden beschouwd. Bij de toetsing aan
het Barim kan dit buiten beschouwen worden gelaten.
Een overzicht van de hiervoor beschreven geluidsbronnen is weergegeven op afbeelding 4.
Afbeelding 4: Aangehouden geluidsbronnen korfbalvereniging IJsselvogels.
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
3.2. Bronvermogen geluidsbronnen
Het cumulatieve geluid van de tennis- en korfbalvereniging is onder te verdelen in vaste ge-
luidsbronnen en in spelers/scheidsrechter/toeschouwers.
In bijlage 1 ‘Overzicht geluidsemissies ingevoerde geluidsbronnen’ zijn van de hierna genoem-
de geluidsbronnen de geluidsemissies per octaafband weergegeven.
Vaste geluidsbronnen
Voor het bepalen van de geluidsemissie van de vaste geluidsbronnen van de kantines voor de
tennis- en korfbalvereniging heeft een bedrijfsbezoek plaats gevonden op 23 december 2014.
Op de kantine van de tennisvereniging zijn twee relevante geluidsbronnen aanwezig. Tijdens
het bedrijfsbezoek van 23 december was de geluidemissie van de geluidsbronnen niet hoorbaar
op 2 meter afstand. In de berekening is het bronvermogen ingeschat. De geschatte bronver-
mogens zijn:
- airco: LAwr = 75 dB(A).
Op de kantine van de korfbalvereniging zijn drie relevante geluidsbronnen aanwezig. Tevens is
er een luidspreker opgehangen in één lichtmast. Tijdens het bedrijfsbezoek van 23 december
waren deze geluidsbronnen wel hoorbaar. Voor deze geluidsbronnen zijn geluidsmetingen uit-
gevoerd. De bronvermogens zijn:
De meetresultaten zijn opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.
Spelers/toeschouwers De geluidsemissies van de geluidsbronnen zijn gebaseerd op kengetallen uit het Duitse VDI
3770 richtlinien ‘Emmissionskernwerte technischer Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen’
(april 2002) en op ervaringscijfers. Het toepassen van deze kentallen is door de Omgevings-
dienst Midden-Holland, als toetsende instantie, goedgekeurd.
Het geluid door tennisactiviteiten wordt bepaald door het slaggeluid (balslag) en het stemgeluid
van de spelers. In de VDI richtlijn zijn geen gedetailleerde kentallen opgegeven. Wel is voor de
tennisactiviteiten samen één kental opgegeven van LWeq van 90 dB(A) per opslagpositie.
Voor korfbal zijn in de VDI richtlijn geen kentallen opgenomen. Aangezien korfbal qua spelprin-
cipe nagenoeg overeenkomt met voetbal is in dit onderzoek uitgegaan van de kentallen voor
voetbal. Voor een speler/scheidsrechter op het veld is uitgegaan van LAwr = 94 dB(A).
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
885.005.10 / 29 januari 2015 9
Voor de toeschouwers langs de tennisbanen of korfbalvelden of de mensen op het terras is
eveneens gebruik gemaakt van de kentallen zoals aangegeven voor voetbal.
De volgende equivalente geluidsbronvermogens LAwr zijn gebruikt bij het berekenen van de
maximale geluidsniveaus LAr,LT:
De volgende equivalente geluidsbronvermogens LAwr zijn gebruikt bij het berekenen van de
maximale geluidsniveaus LAmax:
- korfbalspeler: LAwr = 110 dB(A);
- toeschouwers: LAwr = 110 dB(A).
3.3. Rekenmodel
De geluidsbelastingen ten gevolg van de sportverenigingen zijn berekend met een computer-
model. Deze berekeningen zijn uitgevoerd volgens de ‘Handleiding Meten en Rekenen Indu-
strielawaai’ (1999). Er is gebruik gemaakt van het computerprogramma van DGMR, Geomilieu
versie 2.61.
Ten behoeve van het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is reeds een rekenmodel
opgesteld. Dat rekenmodel dient als basis voor deze geluidsberekeningen. In bijlage 3 zijn kaar-
ten opgenomen waarop de rekenmodellen zijn afgebeeld die zijn worden besproken.
De volgende rekenmodellen zijn opgesteld:
- Model langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT; representatieve (bedrijfs)situatie voor
trainingen;
wedstrijden op zaterdagen;
wedstrijden op zondagen;
trainingen;
wedstrijden op zaterdagen;
strijden op zondagen.
3.4. Berekeningswijze geluidsbelastingen
In dit akoestisch onderzoek naar inrichtingslawaai wordt het equivalente geluidsniveau (LAeq)
berekend. Het LAeq voor de etmaalperiode is de maatgevende geluidsbelasting van de geluidsbe-
lasting in de dagperiode, in de avondperiode of in de nachtperiode.
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
885.005.10 / 29 januari 2015 10
Voor de etmaalperiode wordt het geluidsniveau per periode als volgt bepaald:
- dagperiode: LAeq + 0 dB(A);
- avondperiode: LAeq + 5 dB(A);
- nachtperiode: LAeq + 10 dB(A).
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
4. Berekeningsresultaten
Hierna worden de berekeningsresultaten van de ‘langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT’
en ‘maximale geluidsniveaus LAmax’ beschreven voor de toetsing aan de normen uit het Barim
en voor de situatie van een goede ruimtelijke ordening. Bij de berekeningen voor een goede
ruimtelijke ordening is, naast de geluidsbronnen uit de toets aan de normen uit het Barim, reke-
ning gehouden met het stemgeluid van de sporters en de toeschouwers.
De berekeningsresultaten voor de LAr,LT en de LAmax voor de representatieve bedrijfssituatie zijn
in bijlage 3 ‘Berekeningsresultaten’ opgenomen. Hierna worden de resultaten kort besproken.
4.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT
Toets Barim
Bij de toetsing aan de toetswaarden uit het Barim hoeft geen rekening te worden gehouden met
het stemgeluid van de spelers, scheidsrechters en de toeschouwers. Dit betekent dat bij de
toetsing alleen de vaste geluidsbronnen van belang zijn.
In de volgende tabel zijn de hoogste LAr,LT maximaal berekende geluidsbelastingen per vereni-
ging weergegeven ter plaatse van de nieuwe woningen in de ‘milieuzone - sportvelden’.
Tabel 2: Hoogst berekende geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen.
Tennis Korfbal
Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond nacht Etmaal
Toetswaarden 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 50 dB(A)
Trainingen 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 43 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A) 31 dB(A) 41 dB(A)
Wedstrijden zaterdag 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 43 dB(A) 39 dB(A) 32 dB(A) 31 dB(A) 41 dB(A)
Wedstrijden zondag 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 43 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A) 31 dB(A) 41 dB(A)
Uit de voorgaande tabel blijkt dat de toetswaarde voor de LAr,LT niet wordt overschreden. Kort-
om, de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT leveren vanuit het Barim geen belemme-
ring op voor de realisatie van woningen in de ‘milieuzone - sportvelden’.
Goede ruimtelijke ordening
Vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient volgens vaste jurisprudentie van
de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State een afweging te worden gemaakt in
hoeverre de mogelijke geluidsoverlast door stemgeluid en andere aan geluidsbronnen die niet
onderzoeksplichtig zijn, het woon- en leefklimaat niet onevenredig beïnvloeden.
In deze toets is naast de vaste bronnen ook rekening gehouden met het stemgeluid afkomstig
van de spelers, scheidsrechters en de toeschouwers. In tabel 3 is de maximaal berekende ge-
luidsbelasting van de tennis- en korfbalvereniging samen weergegeven ter plaatse van de voor-
en achtergevel van de nieuwe woningen.
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
885.005.10 / 29 januari 2015 12
Tabel 3: Hoogst berekende LAr,LT als gevolg van de beide sportverenigingen samen.
Etmaalperiode
Voorgevel 71 dB(A) 66 dB(A) 57 dB(A)
Achtergevel 52 dB(A)* 47 dB(A) 37 dB(A)
* Deze geluidsbelasting is berekend op de tweede verdieping, op de begane grond en de eerste verdieping is de geluidsbe-
lasting maximaal 50 dB(A).
Uit deze berekeningen blijkt dat het LAr,LT (etmaalwaarde) van de beide sportverenigingen sa-
men op de voorgevel maximaal 71 dB(A) bedraagt. Op de achtergevel, waar ook de tuin is ge-
legen, is de geluidsbelasting in de etmaalperiode maximaal 52 dB(A) (op de tweede verdie-
ping). Ter plaatse van de begane grond en de eerste verdieping is de geluidsbelasting niet ho-
ger dan 50 dB(A). Deze geluidsbelasting is gelijk aan de toetswaarde voor de etmaalperiode.
Door bij het bepalen van de karakteristieke geluidsbelasting van de gevels van de nieuwe wo-
ningen rekening te houden met de berekende geluidsbelastingen als gevolg van alle geluids-
bronnen van zowel de tennis- als de korfbalvereniging samen, kan in de woningen een goed
woon- en leefklimaat worden gecreëerd. Volgens het Bouwbesluit 2012 dient de karakteristieke
geluidswering zodanig te zijn dat de geluidsbelasting in verblijfsgebieden niet hoger is dan
35 dB(A). Kortom, een karakteristieke geluidwering van 36 dB(A) is noodzakelijk om de bin-
nenwaarde van 35 dB(A) te behalen. Middels een nader bouwtechnisch akoestisch (geluidwe-
ring gevel) onderzoek dient dit te worden aangetoond. Dat bouwtechnisch akoestisch onder-
zoek dient ten tijde van de bouwaanvraag te worden opgesteld. De ervaring leert dat een karak-
teristieke geluidwering van 36 dB(A) van de gevels te behalen is.
Tevens ondervinden de bewoners van de nieuwe woningen in hun tuin een geluidsbelasting die
niet hoger is dan 50 dB(A). De geluidsbelasting in de tuin is lager dan de geldende toetswaarde
uit het Barim. Om die reden is sprake van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat in
de tuin.
4.2. Maximale geluidsniveaus LAmax
Toets Barim Op basis van artikel 2.18 van het Barim is aangegeven dat bij de toetsing aan het LAmax geen
rekening wordt gehouden met het stemgeluid van de spelers, scheidsrechter en het toeschou-
wers. Daarnaast wordt ook geen rekening te worden gehouden met het fluitsignaal van de
scheidsrechter/trainer aangezien dit een geluidsbron is die nauw verbonden is met de beoefen-
de buitensport. Om die reden zijn er geen bronnen aanwezig dit een toetsing aan deze norm
noodzakelijk maakt.
Kortom, de maximale geluidsniveaus LAmax leveren vanuit het Barim geen belemmering op voor
de nieuwe woningen.
885.005.10 / 29 januari 2015 13
Goede ruimtelijke ordening Naast het fluitsignaal is in de berekening in het kader van een goede ruimtelijke ordening reke-
ning gehouden met het balcontact tegen de boarding, het schreeuwen van de spelers en het
schreeuwen/juichen van de toeschouwers meegenomen.
Uit de berekeningen blijkt dat het LAmax op de nieuwe woningen varieert tussen de 41 dB(A) en
de 72 dB(A) in de dag- en in de avondperiode. Aangezien het LAmax geluidsbelastingen niet
plaatsgebonden en onvoorspelbaar is, is het treffen van geluidsmaatregelen niet zodanig doel-
treffend dat het LAmax ter plaatse van de nieuwe woningen worden gereduceerd.
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
5. Conclusies
In het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Brinkhorst’ is in het zuidwesten van het plangebied de
‘milieuzone - sportvelden’ opgenomen. Deze zone is afkomstig van de VNG-richtafstanden van
de tennisvereniging Moordrecht en de korfbalvereniging IJsselvogels. Middels een wijzigings-
plan is het mogelijk om binnen de ‘milieuzone - sportvelden’ woningen te realiseren. Om de
haalbaarheid van woningen in die zone aan te tonen is dit akoestisch onderzoek naar het inrich-
tingslawaai van de beide sportverenigingen uitgevoerd.
Op basis van artikel 2.18 van het Barim wordt het stemgeluid van de spelers, de scheidsrech-
ter/trainer en de toeschouwers alsmede het fluitsignaal van scheidsrechter/trainer niet betrok-
ken in het akoestisch onderzoek waarin de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT en de
maximale geluidsniveaus LAmax wordt berekend. Naast de toetsing aan de toetswaarden uit het
Barim is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidssituatie als gevolg van alle
geluidsbronnen (inclusief stemgeluid) van de beide sportverenigingen samen berekend.
In de volgende tabel zijn de berekende geluidsbelastingen weergegeven.
Tabel 4: Berekende geluidsbelastingen LAr,TL (etmaalperiode) sportverenigingen.
Training Zaterdag Zondag
- Toets Barim
41 dB(A)
41 dB(A)
41 dB(A)
Tennis + Korfbal
- Goede RO
71 dB(A)
66 dB(A)
52 dB(A)
Toetsing aan de toetswaarden voor het maximale geluidsniveau (LAmax) is niet aan de orde,
omdat er geen geluidsbronnen aanwezig zijn bij de sportverenigingen die geluidspieken veroor-
zaken. Kortom, de LAmax leveren vanuit het Barim geen belemmering op voor de nieuwe wonin-
gen.
Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de toetswaarden uit het Barim. Vanuit dat oog-
punt is er tussen de bestaande sportverenigingen en de toekomstige woningen dan ook geen
belemmering.
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen berekend,
waarbij op de voorgevel een maximale LAr,LT van 71 dB(A) aanwezig is en op de achtergevel
52 dB(A) (alleen op de tweede verdieping). Op de begane grond en de eerste verdieping is de
geluidsbelasting op de achtergevel niet hoger dan 50 dB(A). De bewoners ondervinden in de
tuin van de woning een geluidsbelasting die lager is dan de toetswaarde uit het Barim.
Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai sportverenigingen
Door daarnaast de karakteristieke geluidswering van de nieuwe woningen zodanig uit te voeren
dat het geluidsniveau in de verblijfsgebieden niet hoger is dan 35 dB(A), wordt voldaan aan het
vereiste uit het Bouwbesluit 2012. Middels een nader bouwtechnisch akoestisch onderzoek
wordt berekend gevelmaatregelen nodig zijn om een karakteristieke geluidwering van 36 dB(A)
te behalen. Dat onderzoek moet opgesteld worden bij de bouwaanvraag.
Gelet op het voorgaande is het mogelijk om woningen binnen de ‘milieuzone - sportvelden’ te
realiseren, waarbij wordt voldaan aan de toetswaarden uit het Barim en een akoestisch goed
woon- en leefklimaat wordt gecreëerd.
Bijlagen >>>
Toetspunt Toetshoogte
[m] Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Toetswaarde 50 45 40 50 50 45 40 50
Trainingen
10 1,5 32 32 32 42 31 31 31 41
4,5 33 33 33 43 31 31 31 41
7,5 33 33 33 43 31 31 31 41
11 1,5 31 31 31 41 30 30 29 39
4,5 32 32 32 42 30 30 30 40
7,5 32 32 32 42 30 30 30 40
12 1,5 18 18 18 28 14 14 14 24
4,5 19 19 19 29 16 16 16 26
7,5 20 20 20 30 17 17 17 27
13 1,5 11 11 11 21 9 9 9 19
4,5 12 12 12 22 11 11 11 21
7,5 14 14 14 24 14 14 13 23
14 1,5 11 11 11 21 10 10 9 19
4,5 12 12 12 22 11 11 11 21
7,5 14 14 14 24 14 14 13 23
15 1,5 11 11 11 21 12 12 12 22
4,5 13 13 13 23 13 13 13 23
7,5 15 15 15 25 15 15 15 25
16 1,5 24 24 24 34 31 31 30 40
4,5 25 25 25 35 31 31 31 41
7,5 25 25 25 35 31 31 31 41
20 1,5 27 27 27 37 30 30 30 40
4,5 28 28 28 38 31 31 31 41
7,5 29 29 29 39 31 31 31 41
21 1,5 28 28 28 38 31 31 31 41
4,5 29 29 29 39 31 31 31 41
7,5 30 30 30 40 31 31 31 41
22 1,5 30 30 30 40 32 32 31 41
4,5 31 31 31 41 32 32 31 41
7,5 31 31 31 41 32 32 31 41
23 1,5 30 30 30 40 31 31 31 41
4,5 31 31 31 41 31 31 31 41
7,5 31 31 31 41 31 31 31 41
24 1,5 11 11 11 21 12 12 12 22
4,5 13 13 13 23 13 13 13 23
7,5 15 15 15 25 15 15 15 25
25 1,5 8 8 8 18 11 11 10 20
4,5 10 10 10 20 12 12 11 21
7,5 12 12 12 22 14 14 14 24
26 1,5 7 7 7 17 10 10 10 20
4,5 9 9 9 19 11 11 11 21
7,5 11 11 11 21 14 14 14 24
27 1,5 11 11 11 21 20 20 19 29
4,5 12 12 12 22 20 21 20 30
7,5 14 14 14 24 21 21 21 31
: Overschrijding van de toetswaarde.
Toetspunt Toetshoogte
[m] Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Toetswaarde 50 45 40 50 50 45 40 50
Zaterdag (wedstrijddag)
10 1,5 32 32 32 42 36 31 31 41
4,5 33 33 33 43 37 31 31 41
7,5 33 33 33 43 37 31 31 41
11 1,5 31 31 31 41 34 30 29 39
4,5 32 32 32 42 35 30 30 40
7,5 32 32 32 42 36 30 30 40
12 1,5 18 18 18 28 16 14 14 24
4,5 19 19 19 29 18 16 16 26
7,5 20 20 20 30 19 17 17 27
13 1,5 11 11 11 21 14 9 9 19
4,5 12 12 12 22 15 11 11 21
7,5 14 14 14 24 17 14 13 23
14 1,5 11 11 11 21 14 10 9 19
4,5 12 12 12 22 16 11 11 21
7,5 14 14 14 24 18 14 13 23
15 1,5 11 11 11 21 17 12 12 22
4,5 13 13 13 23 18 13 13 23
7,5 15 15 15 25 20 15 15 25
16 1,5 24 24 24 34 36 31 30 40
4,5 25 25 25 35 37 31 31 41
7,5 25 25 25 35 37 31 31 41
20 1,5 27 27 27 37 39 30 30 40
4,5 28 28 28 38 39 31 31 41
7,5 29 29 29 39 39 31 31 41
21 1,5 28 28 28 38 39 31 31 41
4,5 29 29 29 39 39 31 31 41
7,5 30 30 30 40 39 31 31 41
22 1,5 30 30 30 40 39 32 31 41
4,5 31 31 31 41 39 32 31 41
7,5 31 31 31 41 39 32 31 41
23 1,5 30 30 30 40 31 31 31 41
4,5 31 31 31 41 32 31 31 41
7,5 31 31 31 41 32 31 31 41
24 1,5 11 11 11 21 18 12 12 22
4,5 13 13 13 23 18 13 13 23
7,5 15 15 15 25 20 15 15 25
25 1,5 8 8 8 18 18 11 10 20
4,5 10 10 10 20 18 12 11 21
7,5 12 12 12 22 20 14 14 24
26 1,5 7 7 7 17 18 10 10 20
4,5 9 9 9 19 18 11 11 21
7,5 11 11 11 21 20 14 14 24
27 1,5 11 11 11 21 32 20 19 32
4,5 12 12 12 22 32 21 20 32
7,5 14 14 14 24 32 21 21 32
: Overschrijding van de toetswaarde.
LAr,LT - tennis LAr,LT - korfbal
Toetspunt Toetshoogte
[m] Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Toetswaarde 50 45 40 50 50 45 40 50
Zondag (wedstrijddag)
10 1,5 32 32 32 42 31 31 31 41
4,5 33 33 33 43 31 31 31 41
7,5 33 33 33 43 31 31 31 41
11 1,5 31 31 31 41 30 30 29 39
4,5 32 32 32 42 30 30 30 40
7,5 32 32 32 42 30 30 30 40
12 1,5 18 18 18 28 14 14 14 24
4,5 19 19 19 29 16 16 16 26
7,5 20 20 20 30 17 17 17 27
13 1,5 11 11 11 21 9 9 9 19
4,5 12 12 12 22 11 11 11 21
7,5 14 14 14 24 14 14 13 23
14 1,5 11 11 11 21 10 10 9 19
4,5 12 12 12 22 11 11 11 21
7,5 14 14 14 24 14 14 13 23
15 1,5 11 11 11 21 12 12 12 22
4,5 13 13 13 23 13 13 13 23
7,5 15 15 15 25 15 15 15 25
16 1,5 24 24 24 34 31 31 30 40
4,5 25 25 25 35 31 31 31 41
7,5 25 25 25 35 31 31 31 41
20 1,5 27 27 27 37 30 30 30 40
4,5 28 28 28 38 31 31 31 41
7,5 29 29 29 39 31 31 31 41
21 1,5 28 28 28 38 31 31 31 41
4,5 29 29 29 39 31 31 31 41
7,5 30 30 30 40 31 31 31 41
22 1,5 30 30 30 40 32 32 31 41
4,5 31 31 31 41 32 32 31 41
7,5 31 31 31 41 32 32 31 41
23 1,5 30 30 30 40 31 31 31 41
4,5 31 31 31 41 31 31 31 41
7,5 31 31 31 41 31 31 31 41
24 1,5 11 11 11 21 12 12 12 22
4,5 13 13 13 23 13 13 13 23
7,5 15 15 15 25 15 15 15 25
25 1,5 8 8 8 18 11 11 10 20
4,5 10 10 10 20 12 12 11 21
7,5 12 12 12 22 14 14 14 24
26 1,5 7 7 7 17 10 10 10 20
4,5 9 9 9 19 11 11 11 21
7,5 11 11 11 21 14 14 14 24
27 1,5 11 11 11 21 20 20 19 29
4,5 12 12 12 22 20 21 20 30
7,5 14 14 14 24 21 21 21 31
: Overschrijding van de toetswaarde.
LAr,LT - tennis LAr,LT - korfbal
Toetspunt Toetshoogte [m] Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht
Trainingen
4,5 53 64 35 0 72 72 --
7,5 54 65 35 0 72 72 --
11 1,5 50 61 34 0 71 71 --
4,5 51 63 34 0 72 72 --
7,5 52 64 34 0 72 72 --
12 1,5 31 48 20 0 62 62 --
4,5 33 50 21 0 63 63 --
7,5 35 51 22 0 63 63 --
13 1,5 29 40 13 0 49 49 --
4,5 30 42 14 0 50 50 --
7,5 33 44 17 0 51 51 --
14 1,5 30 41 13 0 49 49 --
4,5 31 43 14 0 50 50 --
7,5 34 45 17 0 51 51 --
15 1,5 32 43 15 0 48 48 --
4,5 34 45 16 0 50 50 --
7,5 36 47 18 0 51 51 --
16 1,5 51 62 31 0 66 66 --
4,5 53 64 32 0 68 68 --
7,5 54 64 32 0 68 68 --
20 1,5 52 62 32 0 66 66 --
4,5 54 64 33 0 68 68 --
7,5 54 65 33 0 69 69 --
21 1,5 53 63 33 0 67 67 --
4,5 55 65 33 0 69 69 --
7,5 55 65 33 0 69 69 --
22 1,5 54 64 34 0 67 67 --
4,5 55 66 34 0 69 69 --
7,5 56 66 34 0 69 69 --
23 1,5 50 61 33 0 66 66 --
4,5 52 63 34 0 68 68 --
7,5 52 63 34 0 69 69 --
24 1,5 33 43 15 0 47 47 --
4,5 35 45 16 0 49 49 --
7,5 37 47 18 0 51 51 --
25 1,5 32 42 12 0 46 46 --
4,5 34 44 14 0 48 48 --
7,5 36 46 16 0 50 50 --
26 1,5 31 42 12 0 45 45 --
4,5 33 43 13 0 47 47 --
7,5 35 46 16 0 49 49 --
27 1,5 39 49 20 0 54 54 --
4,5 41 51 21 0 56 56 --
7,5 42 52 22 0 57 57 --
--: geen geluidsbelasting berekend.
Toetspunt Toetshoogte [m] Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht
Zaterdag (wedstrijddag)
4,5 64 57 35 64 72 72 --
7,5 65 58 35 65 72 72 --
11 1,5 61 57 34 62 71 71 --
4,5 62 58 34 63 72 72 --
7,5 63 58 34 63 72 72 --
12 1,5 46 47 20 52 62 62 --
4,5 48 49 21 54 63 63 --
7,5 49 49 22 54 63 63 --
13 1,5 40 35 13 40 49 49 --
4,5 41 36 14 41 50 50 --
7,5 44 38 17 44 51 51 --
14 1,5 41 35 13 41 49 49 --
4,5 42 37 14 42 50 50 --
7,5 45 38 17 45 51 51 --
15 1,5 42 34 15 42 48 48 --
4,5 44 36 16 44 50 50 --
7,5 47 38 18 47 51 51 --
16 1,5 61 45 31 61 68 68 --
4,5 63 46 32 63 69 69 --
7,5 64 47 32 64 69 69 --
20 1,5 62 49 32 62 68 68 --
4,5 64 49 33 64 69 69 --
7,5 64 51 33 64 69 69 --
21 1,5 63 50 33 63 71 71 --
4,5 65 51 33 65 71 71 --
7,5 65 52 33 65 71 71 --
22 1,5 64 51 34 64 71 71 --
4,5 66 53 34 66 71 71 --
7,5 66 54 34 66 71 71 --
23 1,5 61 52 33 61 69 69 --
4,5 63 54 34 63 69 69 --
7,5 63 55 34 63 69 69 --
24 1,5 43 34 15 43 48 48 --
4,5 45 36 16 45 49 49 --
7,5 47 38 18 47 51 51 --
25 1,5 42 31 12 42 48 48 --
4,5 44 32 14 44 49 49 --
7,5 46 34 16 46 50 50 --
26 1,5 41 30 12 41 47 47 --
4,5 43 31 13 43 48 48 --
7,5 45 33 16 45 49 49 --
27 1,5 49 33 20 49 54 54 --
4,5 50 33 21 50 56 56 --
7,5 52 35 22 52 57 57 --
--: geen geluidsbelasting berekend.
Tabel: Resultaten inrichtingslawaai (goede RO).
Toetspunt Toetshoogte
Zondag (wedstrijddag)
4,5 56 46 35 56 72 72 --
7,5 57 46 35 57 72 72 --
11 1,5 55 44 34 55 71 71 --
4,5 57 45 34 57 72 72 --
7,5 57 46 34 57 72 72 --
12 1,5 45 31 20 45 62 62 --
4,5 47 32 21 47 63 63 --
7,5 48 34 22 48 63 63 --
13 1,5 34 22 13 34 49 49 --
4,5 35 24 14 35 50 50 --
7,5 37 26 17 37 51 51 --
14 1,5 34 23 13 34 49 49 --
4,5 35 25 14 35 50 50 --
7,5 37 26 17 37 51 51 --
15 1,5 33 23 15 33 48 48 --
4,5 35 25 16 35 50 50 --
7,5 37 26 18 37 51 51 --
16 1,5 44 36 31 44 59 59 --
4,5 45 37 32 45 60 60 --
7,5 46 38 32 46 61 61 --
20 1,5 48 39 32 48 59 59 --
4,5 49 40 33 49 61 61 --
7,5 50 41 33 50 62 62 --
21 1,5 49 40 33 49 60 60 --
4,5 50 41 33 50 62 62 --
7,5 51 42 33 51 64 64 --
22 1,5 51 41 34 51 63 63 --
4,5 52 42 34 52 65 65 --
7,5 53 43 34 53 66 66 --
23 1,5 51 41 33 51 64 64 --
4,5 53 42 34 53 67 67 --
7,5 54 43 34 54 67 67 --
24 1,5 33 23 15 33 47 47 --
4,5 35 24 16 35 49 49 --
7,5 37 26 18 37 51 51 --
25 1,5 30 20 12 30 41 41 --
4,5 31 21 14 31 43 43 --
7,5 33 24 16 33 46 46 --
26 1,5 29 19 12 29 41 41 --
4,5 30 20 13 30 43 43 --
7,5 32 23 16 32 46 46 --
27 1,5 32 24 20 32 43 43 --
4,5 32 25 21 32 44 44 --
7,5 34 27 22 34 46 46 --
--: geen geluidsbelasting berekend.
e-mail: [email protected]