Bouwbesluit 2012 - Geregeld 2012... · 4-11-2012 2 Het Bouwbesluit 2012 Stand van zaken nu…...

of 22 /22
4-11-2012 1 Bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2012 Verdiepingsbijeenkomst november 2012 Doel training Doel training Doel van de training: Een update van het Bouwbesluit Verdieping van het “rechtens verkregen niveau” Ervaring tot nu toe? Wanneer is de dag voor jullie geslaagd? Programma Programma Het Bouwbesluit na 1 april 2012 Ontwikkelingen rond het Bouwbesluit 2012 en de bouwregelgeving Verdiepen rechtens verkregen niveau Casuïstiek

Embed Size (px)

Transcript of Bouwbesluit 2012 - Geregeld 2012... · 4-11-2012 2 Het Bouwbesluit 2012 Stand van zaken nu…...

 • 4-11-2012

  1

  Bouwbesluit 2012Bouwbesluit 2012

  Verdiepingsbijeenkomst november 2012

  Doel trainingDoel training

  Doel van de training: ◦ Een update van het Bouwbesluit

  ◦ Verdieping van het “rechtens verkregen niveau”

  Ervaring tot nu toe?

  Wanneer is de dag voor jullie geslaagd?

  ProgrammaProgramma

  Het Bouwbesluit na 1 april 2012

  Ontwikkelingen rond het Bouwbesluit 2012 en de bouwregelgeving

  Verdiepen rechtens verkregen niveau

  Casuïstiek

 • 4-11-2012

  2

  Het Bouwbesluit 2012Het Bouwbesluit 2012 Stand van zaken nu…

  Bouwbesluit 2012Bouwbesluit 2012

  In werking 1 april 2012

  Belangrijkste wijzigingen t.o.v. BB 2003: ◦ Integratie voorschriften gebruiksbesluit / Bouwbesluit

  ◦ Integratie voorschriften Bouwverordening

  ◦ Invoering sloopmelding; landelijke uniformiteit

  ◦ Vervallen ontheffing: invoering rechtens verkregen niveau

  ◦ Invoering personenbenadering

  Inhoud Bouwbesluit naar bouwfaseInhoud Bouwbesluit naar bouwfase

  BB 2012 bevat voorschriften levenscyclus: ◦ Bouw, gebruik, sloop

 • 4-11-2012

  3

  Wijzigingen Wijzigingen MR Bouwbesluit MR Bouwbesluit

  Op 1 juli 2012 in werking getreden: ◦ Afdeling 6.12: veilig onderhoud gebouwen

  ◦ Artikel 5.2: energieprestatiecoëfficiënt

  Nog niet in werking: ◦ Afdeling 5.2: milieu, nieuwbouw

  1 januari 2013

  Alles al wel eerder gepubliceerd!

  Wijzigingen in MR Bouwbesluit 2012

  Staatscourant nr. 13245, 29 juni 2012Staatscourant nr. 13245, 29 juni 2012

  Correcties bestaande regeling

  Regels voor Veilig onderhoud

  Nadere regels toepassing normen ◦ Correctiefactoren NEN 7120

  ◦ Aanwijzing juiste nomen

  Aanpassing indieningsvereisten (Mor)

  Staatscourant nr. 13245, 29 juni 2012Staatscourant nr. 13245, 29 juni 2012

  Brandmeld- & ontruimingsalarminstallaties ◦ PvE niet langer verplicht

  ◦ Geen separate toestemming brandweer nodig

  Bij de toepassing van NEN 2535 en NEN 2575 is het in die normen bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.

  ◦ Brandveiligheidinstallaties onderdeel vergunningprocedure!

 • 4-11-2012

  4

  Hoe werkt dat dan, de BMI?Hoe werkt dat dan, de BMI?

  Aanvraag omgevingsvergunning ◦ Gegevens en bescheiden noodzakelijk voor beoordelen of aan brandveiligheid wordt voldaan

  Vergunningvrij? ◦ Bouwbesluit schrijft nieuwe melding voor

  ◦ Wabo schrijft nieuwe vergunning voor

  Afdeling 6.12: Veilig onderhoudAfdeling 6.12: Veilig onderhoud

  2007: toezegging minister Vogelaar ◦ Europese richtlijn veilige arbeidsomstandigheden

  ◦ Wens: koppeling aan bouwvergunning

  ◦ Geen verzwaring van regeldruk en lasten

  Functionele eis afdeling 6.12 ◦ Wanneer onderhoud niet veilig zonder gebouwgebonden voorzieningen moeten gebouwgebonden voorzieningen worden toegepast.

  Veilig gebouwonderhoudVeilig gebouwonderhoud

  “Een gebouw moet veilig onderhouden kunnen worden” ◦ zo nodig (gebouwgebonden) voorzieningen aanbrengen

  ◦ Verantwoordelijkheid van de aanvrager

  Wat doen aanvrager en toetser er mee? ◦ Aanvrager dient “checklist gebouwonderhoud” in bij aanvraag omgevingsvergunning bouwen

  ◦ Nagaan of invulling overeenstemt met gebouw

  ◦ Geen oordeel over juistheid gekozen oplossing i.r.t. ARBO

 • 4-11-2012

  5

  Toetsingskader veilig onderhoudToetsingskader veilig onderhoud

  Doel toetsingskader: ◦ Aanvrager verantwoordelijkheid neemt dat wordt voldaan aan afdeling 6.12

  ◦ Bevoegd gezag kan vaststellen of aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat wordt voldaan aan afd. 6.12 (=weigeringsgrond)

  Actuele inlichtingen: www.veiligopdehoogte.nl

  Veilig onderhoudVeilig onderhoud

  Artikel 5.2: Artikel 5.2: EnergieprestatiecoëfficiëntEnergieprestatiecoëfficiënt

  In werking 1 juli 2012

  Woning 0,6 (al per 1-1-11); woonwagen 1,3

  Overige gebruiksfuncties/bouwwerk geen gebouw geen eis

 • 4-11-2012

  6

  Energie Prestatie GebouwenEnergie Prestatie Gebouwen

  Nieuwe norm NEN 7120 ◦ Energieprestatie Gebouwen – EPG

  ◦ Gelijkwaardige oplossingen in norm

  ◦ Berekening EPC en label: BRL 9500 (juli 2013)

  EMG (NVN 7125) ◦ mogelijkheid gebruik gebiedgebonden maatregelen, zoals stadsverwarming, windmolens, collectieve warmtepompen e.d.

  Afdeling 5.2: MilieuprestatieAfdeling 5.2: Milieuprestatie

  Milieuprestatie ◦ Kwantificering van de milieuprestatie van woonfuncties (geen woonwagens) en kantoorfuncties met GO > 100m²

  ◦ Geen prestatie-eis. Verdere voorschriften mogelijk via Regeling Bouwbesluit.

  Afdeling 5.2: MilieuprestatieAfdeling 5.2: Milieuprestatie

  Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 1-11-2011 ◦ Gebaseerd op NEN 8006

  ◦ LCA-benadering van alle materialen

  ◦ Gratis software beschikbaar

  Zie www.milieudatabase.nl

  http://www.milieudatabase.nl/

 • 4-11-2012

  7

  Afdeling 5.2: MilieuprestatieAfdeling 5.2: Milieuprestatie

  Wijzigingen Wijzigingen bouwregelgevingbouwregelgeving

  Wijzigingen regelgeving Wijzigingen regelgeving

  Zowel in Bouwbesluit als overige bouwregelgeving voorgenomen wijzigingen ◦ Technische wijzigingen (BB)

  ◦ Procedurele wijzigingen (BB en overige regelgeving)

  ◦ Systeemwijziging (toekomstige ontwikkelingen)

 • 4-11-2012

  8

  Wijzigingen Bouwbesluit 2012Wijzigingen Bouwbesluit 2012

  Waarom nu al een wijziging? ◦ Onbedoelde verzwaringen t.o.v. BB 2003

  ◦ Aanbrengen correcties en vereenvoudigingen

  ◦ Verwerken recente ontwikkelingen

  ◦ Verwerken opmerkingen Meldpunt

  ◦ 65 (samenhangende) correcties

  Inwerkingtreding januari 2013 ◦ “Dag na publicatie”

  Herstel onbedoelde verzwaringenHerstel onbedoelde verzwaringen

  Correcties bestaande bouw ◦ Introductie veiligheidsroute

  Qua strekking vergelijkbaar met oude definitie BB 2003 voor veiligheidstrappenhuis

  ◦ Aanpassingen “ontwikkeling brand en rook”

  Eisen brandklasse voor buiten ingevoerd

  ◦ Verzwaring beschermd SubBC kinderopvang geschrapt

  Correcties en vereenvoudigingenCorrecties en vereenvoudigingen

  1.19 gebruiksmelding ◦ Bij gebruiksmelding ook algemene gegevens aanleveren

  1.26 sloopmelding ◦ Meer uniformering sloop- en gebruiksmelding

  ◦ Artikel 1.31 schrappen (overbodig)

 • 4-11-2012

  9

  Aanpassing warmtenettenAanpassing warmtenetten

  Introductie warmteplan ◦ Besluit gemeenteraad (10 jaar) distributienet warmte in bepaald gebied

  ◦ mate van energiezuinigheid en opwekkingsrendement is opgenomen

  ◦ Gelijkwaardigheid toetsen aan warmteplan

  Doel nieuwe regeling ◦ Gelijkwaardigheid reguleren

  ◦ Investeringen in warmtenetten veiligstellen

  OverklauterbaarheidOverklauterbaarheid

  Overklauterbaarheid: ◦ Motie Van Bochove c.s.

  ◦ Alle bouwwerken waar mogelijk kinderen jonger dan 12 jaar aanwezig kunnen zijn.

  ◦ Niet voor gedeelten gebouw niet bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar

  Ter beoordeling aanvrager! ◦ Handhaving?

  VentilatieVentilatie

  Ventilatie toilet- en badruimte wel verplicht

  Regelbaarheid ventilatie aangepast ◦ 3 standen minimaal, hoogste stand is eis Bouwbesluit

  Fout ventilatie stallingsruimte auto’s gecorrigeerd (50 m2 i.r.t. Wm)

  Bij rookgasafvoeren geen rechtens verkregen niveau!

 • 4-11-2012

  10

  Wijzigingen energiezuinigheidWijzigingen energiezuinigheid

  Aanscherping eisen energiezuinigheid: ◦ Warmtedoorgangscoëfficiënt ramen, deuren, kozijnen aangescherpt: U-waarde = 1,65

  ◦ Verhoging Rc-waarde per 1-1-2015: Rc = 5,0

  Politieke druk: doe dit sneller!

  Wijzigingen energiezuinigheidWijzigingen energiezuinigheid

  Motie Paulus Janssen (SP) ◦ Dakkapellen en aan- of uitbouwen bij woonfunctie:

  Nieuwbouweisen van toepassing

  Met uitzondering van de EPC

  Discussie: ◦ wat is een dakkapel?

  ◦ Wat is een aan- of uitbouw?

  ◦ Gevolgen bouw hoger U- en Rc-waarde?

  BrandveiligheidinstallatiesBrandveiligheidinstallaties

  Schrappen “bestaande”: regels gelden voor ALLE installaties

  Kamergewijze verhuur: beschermd subbrandcompartiment (correctie)

  PvE ontruimingsalarm geschrapt

  Diverse correcties ◦ Eisen alleen van toepassing op verplichte installaties

 • 4-11-2012

  11

  Beleidsregels geluidBeleidsregels geluid

  Bouwbesluit kent ontheffing van algemene regels geluidhinder

  Nieuw is de mogelijkheid dat algemene beleidsregels (Awb) hiervoor in de plaats komen ◦ Rechtstreekse werking van beleidsregels

  ◦ Beperking administratieve lasten

  Sloper / bouwer: 2 dagen van te voren melden aan bevoegd gezag

  Hoe omgaan met artikel 8.4: geluid?Hoe omgaan met artikel 8.4: geluid?

  Tekst huidige artikel niet sluitend

  Wat te doen met ‘s nachts werken? ◦ Huidige uitleg: 60dB mag altijd

  ◦ Niet in overeenstemming met APV’s!

  Nadere uitleg BZK volgt ◦ Advies: verleen ontheffing voor nachtwerk!

  OvergangsrechtOvergangsrecht

  Onduidelijkheid voorwaarden sloopvergunning ◦ Voorwaarden sloopvergunning voorwaarden

  sloopmelding

  ◦ Geldt voor alle voorwaarden aan vergunningen en melding van voor 1 april 2012 oude recht!

 • 4-11-2012

  12

  Wijzigingen welstandWijzigingen welstand

  Wijziging artikel 6.2 Bor ◦ Niet ieder bouwplan voorleggen aan welstand

  ◦ Advies welstandscommissie verplicht:

  Indien advies wenselijk

  Bij strijdigheid met redelijke eisen van welstand

  Wijziging meegenomen met BB

  Wijzigingen procedureelWijzigingen procedureel

  Wetsvoorstel tot wijziging van de Chw en andere wetten

  3 uitgangspunten: ◦ Vermindering lasten

  ◦ Verbetering besluitvorming

  ◦ Stimulering ontwikkeling en

  wegnemen knelpunten praktijk

  Vermindering lastenVermindering lasten

  Invoeging nieuw artikel 3.1a Wabo: ◦ “Het bevoegd gezag kan zich bij het verlenen van een omgevingsvergunning in ieder geval baseren op gegevens en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar”

  Einde aan discussie!

  let wel op Awb…

 • 4-11-2012

  13

  Verbetering besluitvorming (1)Verbetering besluitvorming (1)

  Uitvoeringspraktijk: ◦ Term onlosmakelijkheid roept vragen op

  ◦ Bouwpraktijk wil “fase 1-bouwvergunning”

  Toevoeging definitie art 1.1 Wabo: ◦ onlosmakelijke activiteit: activiteit die behoort tot verschillende categorieën

  activiteiten als bedoeld in de

  artikelen 2.1 en 2.2

  Verbetering besluitvorming (2)Verbetering besluitvorming (2)

  Consequenties: ◦ Onlosmakelijkheid bp – bouw blijft bestaan

  ◦ Mogelijkheid om voorafgaand aan activiteit bouw de activiteit planologie separaat te vergunnen (vgl. oude bv eerste fase)

  ◦ Planologische vergunning zelfstandig besluit

  Wordt basis voor latere vergunning

  bouwen

  Kan worden ‘opgeknipt’ in meerdere delen

  Verbetering besluitvorming (3)Verbetering besluitvorming (3)

  Tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 tweede lid vervalt. ◦ Toevoeging gevallen waarin tijdelijke omgevingsvergunning voor periode < 10 jaar aan artikel 4 bijlage II Bor

  Kruimelgeval, reguliere procedure

  ◦ Overige gevallen onder regime

  artikel 2.12, 1.a.3° Wabo.

 • 4-11-2012

  14

  Stand van zaken wetsvoorstelStand van zaken wetsvoorstel

  Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer

  Eerste Kamer nagenoeg afgerond

  Plenaire behandeling Eerste Kamer

  Inwerkingtreding direct na publicatie

  En de overige “quick wins”?En de overige “quick wins”?

  Wordt nog aan gewerkt… ◦ Aanpassen vergunningvrij bouwen

  ◦ Tijdelijke bouwwerken 10 jaar (Bouwbesluit)

  ◦ Mantelzorgwoningen

  ◦ Eenvoudiger herbestemmen kantoren

  ◦ Etc.

  Besluit omgevingsrecht, … 2013

  Rechtens verkregen Rechtens verkregen niveauniveau

  Verdieping en voorbeelden

 • 4-11-2012

  15

  Artikel 6, Woningwet (oud)Artikel 6, Woningwet (oud)

  Verbouw is nieuwbouw

  Gemeente kan ontheffing verlenen

  Niveau staat in Bouwbesluit 2003

  Problemen met “ontheffing”Problemen met “ontheffing”

  Niet alle gemeenten werken mee

  Soms is ‘nieuwbouw’ te duur!

  Soms is ‘nieuwbouw’ niet nodig

  We hebben heel veel leegstand…

  Verbouw (artikel 1.12)Verbouw (artikel 1.12)

  Verbouw: ◦ het geheel of gedeeltelijk vernieuwen,

  ◦ vergroten,

  ◦ veranderen van een bouwwerk

  “Voor verbouw zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 5 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven”.

 • 4-11-2012

  16

  ..tenzij anders aangegeven.. ..tenzij anders aangegeven..

  Voorbeeld: Artikel 4.4 Verbouw

  • Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen (…) zijn de artikelen 4.2

  en 4.3 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het

  in die artikelen aangegeven niveau van eisen bij de breedte en de

  vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens verkregen

  niveau en bij de hoogte van 2,1 m.

  nieuwbouwniveau

  Rechtens verkregen niveau

  Specifiek niveau, aangegeven met

  grenswaarde (minimaal best. bouw)

  Rechtens verkregen niveauRechtens verkregen niveau

  “Het niveau dat een gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een

  bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk”

  Rechtens verkregen niveauRechtens verkregen niveau

 • 4-11-2012

  17

  Herbestemmen?Herbestemmen?

  Geef het gebouw de nieuwe

  functie

  Voldoet het gebouw aan de

  voorschriften voor

  bestaande bouw van de

  NIEUWE functie?

  Pas het gebouw aan op

  basis van de

  verbouwvoorschriften

  Ga het gebouw gebruiken

  voor de nieuwe functie

  Pas stroomschema “Toe te

  passen niveau bij verbouw”

  toe

  Basis voor bepaling verbouwniveauBasis voor bepaling verbouwniveau

  Uitgangspunt ◦ Actueel kwaliteitsniveau = “niveau verkregen door toepassing voorschriften”

  ◦ Rechtens verkregen niveau =

  Actueel kwaliteitsniveau

  Minimaal bestaande bouw

  Maximaal nieuwbouw

  Artikel 4 Woningwet: basis voor Artikel 4 Woningwet: basis voor verbouw!verbouw!

  Artikel 4 Ww ◦ Indien een bouwwerk [..] gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, zijn de voorschriften, bedoeld in artikel 2, voor zover zij betrekking hebben op dat bouwen, slechts van toepassing op die vernieuwing, verandering of vergroting.

 • 4-11-2012

  18

  “Artikel 4 benadering” “Artikel 4 benadering” Alleen als je iets veranderdAlleen als je iets veranderd

  Bouwbesluit 2012 geeft duidelijkheid ◦ “Alleen de fysieke ingrepen bij de verbouwing behoeven dus te voldoen aan de voorschriften die op grond van dit besluit daarop van toepassing zijn en de onderdelen van de ruimte die bij de verbouwing ongewijzigd blijven moeten daarbij buiten

  beschouwing worden gelaten.”

  Als iets er nog niet is….Als iets er nog niet is….

  Dan is er nog geen actueel kwaliteitsniveau, dus: ◦ Rechtens verkregen niveau wordt bepaald door de ondergrens

  ◦ BESTAANDE BOUW

  ◦ Let op ondergrens in Bouwbesluit 2012

  Rc=1,3

  WBDBO=30 minuten

  Verbouw? Verbouw?

  Bouwdelen die je veranderd of vergroot: ◦ Actueel kwaliteitsniveau, minimaal bestaande bouw

  LET OP: ondergrens geluid, brandwerendheid

  Nieuwe bouwdelen ◦ Geen actueel kwaliteitsniveau

  ◦ Rechtens verkregen niveau wordt bestaande bouw

 • 4-11-2012

  19

  De rol van de vergunningDe rol van de vergunning

  De vergunning ‘expireert’ ◦ Gebouw hoeft na de bouw niet meer aan de vergunning te voldoen

  ◦ Verouderen is toegestaan (verslechteren niet!)

  ◦ “Bewaar ‘m, kan nuttig zijn bij verbouw!”

  Illegale bouw? ◦ Geen verjaring!

  ◦ Navordering vergunning mogelijk

  ◦ Het gebouw wordt geen ‘bestaande bouw’

  Het gebruik “bepaalt” de regelsHet gebruik “bepaalt” de regels

  Uitspraak over ‘voldoen aan de regels’? ◦ Welk niveau is mijn referentie?

  ◦ Is wel aan de vergunning voldaan?

  Opdrachtgever bepaald gebruiksfunctie ◦ Niet perse oorspronkelijke vergunning

  ◦ ‘Herbestemmen’ op basis van Bouwbesluit: fictieve handeling

  ◦ Moet in overeenstemming zijn met gebruik

  ◦ Moet wel passen binnen het bestemmingsplan

  Casus en vragenCasus en vragen Roept u maar….

 • 4-11-2012

  20

  Wat is ‘herbouw’?Wat is ‘herbouw’?

  Bij ‘herbouw’ geldt deels rechtens verkregen niveau 2,70

  meter breed

  Nieuwbouw: - Verblijfsruimte 1,80

  - Gang / voordeur ernaast

  Past niet!Past niet!

  En opeens is de haspel weg…En opeens is de haspel weg…

  Hoe te handelen?

  Er is sprake van verbouw

  Artikel 1.12 stelt rechtens verkregen niveau

  Illegale bouw handhaven!

  Verbouw van een bedrijfswoningVerbouw van een bedrijfswoning

  196

  196

 • 4-11-2012

  21

  OvergangsrechtOvergangsrecht

  Oude recht van toepassing op ‘oude’ aanvragen

  Hoe omgaan met legalisatie? ◦ Uitgevoerd voor 1 april vergunning na april

  ◦ Bouwbesluit 2012 toepassen

  Verleende vergunning, onjuist uitgevoerd ◦ Wijziging bestaande vergunning

  ◦ Bouwbesluit 2003 toepassen

  Mag ik Bouwbesluit 2012 toepassen?Mag ik Bouwbesluit 2012 toepassen?

  Bouw in afwijking van vergunning ◦ Handhavende optreden

  ◦ Legalisatieonderzoek

  Afwijken van vergunning, voldoet aan Bouwbesluit 2012 legaal!

  Afwijken van vergunning, voldoet niet aan Bouwbesluit 2012 legaliseren, dus BB2012

  Problemen met oude vergunning?Problemen met oude vergunning?

  Groot brandcompartiment, BvB toegepast ◦ Gelijkwaardige oplossing, niveau = nieuwbouw

  Verbouw, rechtens verkregen niveau? ◦ “Niveau direct voor verbouwing”

  ◦ Voor zover legaal…

  Verbouw ◦ Voldoen aan huidige veiligheid

  ◦ Opnieuw aantonen, referentie is BvB!

 • 4-11-2012

  22

  Buitenruimte afsluitbaar?Buitenruimte afsluitbaar?

  Nieuwbouwplan

  Schuifwand voor balkon

  Buitenruimte? ◦ Nee!

  ◦ Gelijkwaardig?

  Hoe beoordelen… ◦ Toelichting Bouwbesluit

  ◦ Let op overige eisen!

  Gelijkwaardig?Gelijkwaardig?

  U bent bevoegd gezag!

  … tenminste een zelfde mate van veiligheid, gezondheid, etc.

  Bedoeling wetgever blijkt uit toelichting ◦ Licht en verse lucht vrijelijk in- en uitstromen

  ◦ Contact met de omgeving bewoners

  ◦ Dus buiten de thermische schil

  Let op: niet ventileren via ‘buitenruimte’

  Vragen?Vragen? [email protected]

  www.geregeld.eu

  mailto:[email protected]://www.geregeld.eu/