Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

of 22 /22
1 Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011 MENS De Bilt

Embed Size (px)

description

MENS De Bilt. Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011 . Even voorstellen . Marita Meulmeester M: 06 237 96 487 E: [email protected] W: www.mensdebilt.nl Projectleider MENS Expertise: projectmanagement samenwerking zorg wonen welzijn. Innovatieproject WMO - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

Page 1: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

1

Bijeenkomst De Grenzeloze Burger

10 november 2011

MENS De Bilt

Page 2: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

2

• Marita Meulmeester• M: 06 237 96 487 • E: [email protected]

W: www.mensdebilt.nl• Projectleider MENS • Expertise: projectmanagement

samenwerking zorg wonen welzijn

Even voorstellen

Page 3: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

3

Pilotperiode 2008 – juli 2011

Pilot in twee gebieden: De Bilt-WestMaartensdijk

Innovatieproject WMO Project MENS

Page 4: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

4

11 Convenantpartners

2 welzijns organisaties

3 thuiszorgorganisaties

Provincie Gemeente Gehandicaptenzorg

GGZ Woonstichting Gezondheidscentrum

Lokaal Regionaal Zorg Wonen Welzijn

Page 5: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

5

Innovatieproject WMO Project MENS• Gemeente heeft en neemt regiefunctie

• Integrale aanpak: Verbindingen tussen wonen, welzijn, zorg, participatie, werk en inkomen

• Wijkgerichte aanpak

• Uitgangspunt: Zo min mogelijk verschillende hulpverleners thuis bij mw. Willemsen

Page 6: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

6

Voor wie?

• Voor alle inwoners met (of zonder) een vraag

• Ouderen • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt • Inburgeraars• Mensen met een psychische beperking• Mensen met een verstandelijke handicap• Mensen met een lichamelijke handicap• Specifieke aandoeningen: dementie, depressie , chronische

aandoening

Page 7: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

7

MENS Onderdelen

• De Bilt-West• Maartensdijk

Wijkservicecentra netwerk

Page 8: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

8

• Informatie Voorlichting Advies• (inkomens)Ondersteuning• Ontmoeting• Activering: activiteiten • Signalering en doorverwijzing• Begeleiding

Functies wijkservicecentra

Page 9: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

9

• Hulp bij formulieren (wijkwinkel)• Helpdesk wonen welzijn zorg • Signaleringsnetwerk • Wijkrestaurant• Adviseur Wonen Welzijn Zorg • Integraal Zorgteam• Wijkcoach

Onderdelen wijkservicecentra

Page 10: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

10

Netwerk tussen professionals / vrijwilligers

• Netwerk 18 plus• Dienstenoverleggen

tussen professionals en vrijwilligers

• 4 per jaar casuistiekbespreking • Integrale zorgteams

• Signaleringsoverleg ambassadeurs en klankbordgroepen

Page 11: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

11

Wijk-dienste

n

In schema

Specialis-tische zorg

Adviseur WWZWijk

zorgteam

Netwerk 18+

Diensten-overleg

Page 12: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

12

MENS BELEIDSNETWERK functie

• Integrale programma’s en onderlinge afstemming

• Gezamenlijk productontwikkeling

• Onderzoek / ontwikkeling

• Afstemming dienstverlening

• Tegengaan versnippering

Page 13: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

13

THEMA’s voor het BELEIDSNETWERK

• Mantelzorg• Mentaal

welbevinden• Vroegsignalering en

doorverwijzing naar juiste plek

• ICT: skype, zorg op afstand

• Preventie • Ketenzorg

(dementie)• Wijkgerichte

programma’s • Wijkanalyses? • Financiering

Page 14: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

14

SAMENWERKING partijen

Accolade Zorggroep, Altrecht, Alzheimer Nederland, Antroz, Diaconessenhuis, Stichting Gezondheidscentra De Bilt, Stichting Vitras/CMD en Warande

Regionale sociale dienstBIGA Handjehelpen

Maatschappelijk werkPraktijkverpleegkundigen? Zorgloket?Wijkcoach?

Huisartsen: wijkgerichte programma’s

Van der ValkROC

KETENZORG DEMENTIE WIJKDIENSTEN

Integrale wijkteams

Wijkrestaurant

In ontwikkeling

Page 15: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

15

Onderzoek: Landelijke Proeftuin woonservicegebieden • Modules

• Integrale wijkteams• Piramidemodel• Multifunctionele centra• Mantelzorg

Page 16: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

16

Organisatie Pilotperiode ( t/m juni 2011)

• Projectteam • Algemeen projectleider• Twee wijkprojectleiders : aansturing wijkservicecentra • Medewerker communicatie• Ambtenaren gemeente

• Diverse inhoudelijke werkgroepen/ projectgroepen• Diverse netwerkoverleggen• Klankbordgroepen: ambassadeurs

Page 17: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

17

Stand van zaken nu : 2011

Implementatieplan/ Borging

• Wijkservicentra Borging bij welzijnsorganisaties : vergt aandacht• Beide wijkprojectleiders vervallen• Wijkdiensten: overgangsfase• Netwerk 18 plus: overgangsfase: relatie naar meldpunt zorg en

overlast • Dienstenoverleggen in beide pilotgebieden opnieuw onder de

loep nemen ( taak doel?) • Adviseurs Wonen, welzijn zorg: functie professionaliseren en

verankeren • Doorontwikkeling integrale wijkteams: van zorgteam naar

integraal wijkteam: verbindingen naar maatschappelijk werk, praktijkverpleegkundigen, wijkcoach, zorgloket

Page 18: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

18

2012 : inpassen in ontwikkelingen

• Ontwikkelingen: Awbz, Jeugdzorg, Welzijn nieuwe stijl

• Kanteling: zorgloket van de gemeente: indicatiestelling/ huisbezoeken

Page 19: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

19

SUCCESFACTORENSterke Trekkers Goede

basisinfrastructuur

Gemeentelijke Visie/ netwerk Wethouder

Facilitering door gemeente in vorm van project

Pilotperiode Veel voorzieningen

Ambassadeurs Aansluiten bij bestaande voorzieningen en samenwerkingsverbanden

WMO aanbesteding

Duidelijke organisatiestructuur

Convenant Korte lijnen en informele samenwerkingsrelaties op de werkvloer

Draagvlak bij partijen

Landelijke proeftuin

Provincie betrokken

Page 20: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

20

Kritische factoren

Communicatie

Betrekken bewoners / adviesraden

Draagvlak gemeenteraad

Effecten zichtbaar maken

welzijnsorganisaties van oude naar nieuwe stijl

Huisartsen Ons kent onsFamiliecultuur

Overgang pilot naar nieuwe organisatie

Verschillende partijen en belangen

Bezuinigingen Betrokkenheid convenantpartijen

Trekkers

Hoe houd je het MENS vuur brandend

Verantwoordelijkheden van partijen

Page 21: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

21

Vraag van de gemeente : verandering van Rol”

Nu: project MENS= gemeente (beleving)

Toekomst: MENS is een gezamenlijk gedragen aanpak

“ Dat betekent dat wij sturing moeten geven bijv. Door middel van de  aanbestedingsprocedure/subsidiering begeleiding AWBZ en zoals wij nu doen door de welzijnsinstellingen klaar te stomen voor MENS.”

Wie betaalt bepaalt?

Page 22: Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011

22

Vragen voor de discussie

MENS onderbrengen onder nieuwe Stichting of:

• Nieuwe Stichting onderbrengen onder MENS ?

• Wijkservicecentra: wat werkt wijkgericht en wat moet / kan lokaal?

• Waar en hoe borg je de Netwerkfunctie: (juridische status?)

• Waar vindt de inhoudelijke vernieuwing en verbinding plaats?• ketenzorg dementie, wijkdiensten, op één lijn etc

• Borging van de aansturing van alle netwerken 18 plus, dienstenoverleg, integrale teams en zorgdragen voor onderlinge afstemming