Behavioral finance - dact.nl · Henriëtte Prast Henriëtte Prast studeerde economie aan de Vrije...

4
DACT ANNUAL SUMMER CONFERENCE 8 JUNI 2017 finance Behavioral

Transcript of Behavioral finance - dact.nl · Henriëtte Prast Henriëtte Prast studeerde economie aan de Vrije...

DACT ANNUAL SUMMER CONFERENCE 8 JUNI 2017

financeBehavioral

UITNODIGING DACT ANNUAL SUMMER CONFERENCE

Het vakgebied behavioral finance, dat de studie van finance en economie combineert met cognitieve psychologische theorie, wijst op het laatste.Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat financiële professionals bij de alledaagse besluitvorming vaak ten prooi vallen aan ‘gedragsvalkuilen’. Met irrationeel handelen, het nemen van te veel risico’s en fouten als gevolg. Wat zijn deze valkuilen? Hoe kunnen we ze herkennen? Hoe gevoelig zijn we ervoor? Wat is hun effect op risicobeslissingen en de financiële markten? En hoe kunnen we de impact beperken of zelfs voorkomen? Die vragen staan centraal in de DACT Annual Summer Conference. Experts in behavioral finance en ervaringsdeskundigen nemen je mee in de wonderlijke wereld van het brein. Zij delen actuele inzichten uit de psychologie en sociologie, en geven praktische tips & tricks die je direct in je werk kunt toepassen. Neem een rationeel besluit en meld je vandaag nog aan!

Waar en wanneer?De DACT Annual Summer Conference vindt plaats op donderdag 8 juni 2017 in De Landgoederij, Camminghalaan 5 in Bunnik.

Voor wie?Leden van DACT. Indien er plaatsen beschikbaar zijn, kan een beperkt aantal introducees (in een praktiserende treasuryfunctie) worden toegelaten. Leden kunnen kosteloos deelnemen. Niet-leden betalen een bijdrage van € 350,00 exclusief btw.

Corporate treasurers zien zichzelf graag als rationele wezens die op basis van kwantitatieve informatie, ondersteund door economische modellen, rationele beslissingen nemen. Maar klopt datbeeld wel met de realiteit?

Zijn treasurers niet ‘gewoon’ mensen,

die zich net als iedereen onbewust laten leiden door emoties,

overmoed, de behoefte aan bevestiging, de illusie van

controle en overmatig optimisme?

Dee

lnam

e en

ann

uler

ings

voor

waa

rden

• Je

kun

t je

aanm

elde

n m

et h

et fo

rmul

ier

op d

e w

ebsi

te w

ww

.dac

t.nl

. Bij

je a

anm

eldi

ng k

un je

aan

geve

n w

elk

wer

kcol

lege

jouw

voo

rkeu

r he

eft d

oor

het a

anbo

d te

num

mer

en v

an 1

tot e

n m

et 3

;

cijfe

r 1

is h

ierb

ij jo

uw e

erst

e ke

uze

en c

ijfer

3 jo

uw la

atst

e. D

ACT

stre

eft e

rnaa

r om

iede

reen

zov

eel m

ogel

ijk in

zijn

of h

aar

eers

te k

euze

te p

laat

sen.

• D

ACT-

lede

n be

tale

n ge

en d

eeln

emer

sbijd

rage

. Ber

icht

van

ver

hind

erin

g ku

n je

tot e

n m

et 7

juni

201

7 12

.00

uur

per

e-m

ail d

oorg

even

. •

DA

CT-

lede

n di

e ni

et ti

jdig

een

ber

icht

van

ver

hind

erin

g do

orge

ven

of z

onde

r be

rich

t van

ver

hind

erin

g ni

et d

eeln

emen

(no

show

s) w

orde

n €

100

,00

excl

. btw

in r

eken

ing

gebr

acht

.

D

it be

drag

moe

t bin

nen

14 d

agen

na

de d

atum

van

de

Ann

ual C

onfe

renc

e zi

jn b

ijges

chre

ven

op d

e ba

nkre

keni

ng v

an D

ACT.

• N

a on

tvan

gst v

an jo

uw a

anm

eldi

ngsf

orm

ulie

r kr

ijg je

een

bev

estig

ing

van

deel

nam

e to

egez

onde

n.

• Vo

or in

form

atie

: Eri

ka L

icht

, tel

efoo

n +3

1 65

3 72

2 64

6. O

f stu

ur e

en e

-mai

l naa

r er

ikal

icht

@da

ct.n

l.

Ontvangst/lunch

Opening DOOR DACT-VOORZITTER ERNST VASBINDER

DE WONDERLIJKE WERELD VAN ONS BREIN DOOR PAUL SMIT Paul Smit neemt ons mee in de wonderlijke wereld van ons brein. Hij zal ons leren op welke wijze het menselijk brein informatie verwerkt en hoe dit een belangrijke rol speelt bij onze beslissingen. Met veel humor gaat hij in op menselijk gedrag en de wijze waarop we elkaar beïnvloeden

DE IMPACT VAN DE IRRATIONELE MENS OP (MICRO-)INSTITUTEN EN DE (MACRO-)ECONOMIE DOOR PROF. THEO KOCKENIn zijn lezing gaat Theo Kocken in op de besluitvorming bij complexe financiële vraagstukken. De gangbare economische evenwichtsmodellen, gebaseerd op de ‘rationele agent’, botsen sterk met de werkelijkheid. Met behulp van het vakgebied behavioral finance kan worden aangetoond dat niet een van buiten komend onheil de oorzaak van economische crises en depressies is, maar collectief irrationeel menselijk gedrag. Kocken zal ook ingaan op wat we kunnen doen om beslissingen in organisaties te verbeteren. In zijn lezing worden fragmenten vertoond van de crisisdocumentaire Boom, Bust, Boom, die onder andere laat zien hoe onze hersenen niet altijd rationele beslissingen nemen bij denken over geld en onzekerheid.

Pauze

WERKCOLLEGES (KEUZEMOGELIJKHEID)

IN DE VOETSPOREN VAN KAHNEMAN DOOR SHARON KROESIn dit college gaan de deelnemers zelf aan de slag en leren zij hoe ze de principes van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman op praktische wijze kunnen toepassen bij het nemen van beslissingen en het voorkomen van de valkuilen. Er wordt geoefend met de belangrijkste thema’s binnen behavioral finance: biases, heuristiek en framingeffecten.

DE ROL VAN PSYCHOLOGIE OP DE FINANCIËLE MARKTEN DOOR PROF. HENRIËTTE PRASTWelke rol speelt ‘affect’ bij financiële oordeelsvorming en besluitvorming, en hoe wordt affect beïnvloed? Affect is een positief of negatief gevoel. Het wordt beïnvloed door factoren die vanuit cognitief perspectief irrelevant zijn, waaronder het weer, de uitslag van een voetbalwedstrijd, geur, kleur, nabijheid, en metaforen in financieel taalgebruik, waaronder beursverslaggeving. Er is aangetoond dat affect van grote invloed is op zowel de perceptie van risico als verwacht rendement. Oordeelsvorming wordt hierdoor gekleurd en besluitvorming ongunstig beïnvloed. Wie zich hiervan bewust is, kan daar baat bij hebben.

TREASURY: FACTS, FIGURES AND FEELINGS DOOR SANDER VAN TOLDe treasurer wordt vaak gezien als een ‘blauwe’ persoonlijkheid, conform de indeling van Jung. Analytisch, rationeel en objectief zijn daarbij de kernwoorden. Eigenschappen die men ook verwacht bij de schatkistbewaarder en risicomanager van de onderneming. Maar ook ‘blauwe’ persoonlijkheden nemen in de praktijk besluiten die meer leunen op onderbuikgevoel en ervaring dan op (cijfermatige) analyses. Dit werkcollege is een combinatie van theorie en praktijk; aan de hand van het werk van Daniel Kahneman wordt gekeken naar de rationaliteit en irrationaliteit in de besluitvorming in de dagelijkse treasurypraktijk.

Korte pauze

WIE IS JE GROOTSTE VIJAND? DOOR PETER VAN UHMDeze Summer Conference laat zien wat de gevolgen kunnen zijn van irrationele besluiten. Stel nu dat je moet kiezen tussen leven of dood? Viersterren-generaal buiten dienst Peter van Uhm weet als geen ander wat dit betekent. Tussen 2008 en 2012 was hij Commandant der Strijdkrachten, de hoogste functie in het Nederlandse leger. In zijn lange loopbaan deed hij ervaring op met het werken in kleine eenheden tot het aansturen van een grote organisatie waar besluiten over leven en dood worden genomen. Op basis van die kennis laat hij zien welke basisvoorwaarden het beste garanderen dat de juiste keuzes worden gemaakt.

BBQ/drinks

PROGRAMMA

12:30-13:15 uur

13:15-13:20 uur

13:20-14:20 uur

14:20-15:30 uur

15:30 -16:00 uur

16:00-17:00 uur

17:00:17:15 uur

17:15-18:15 uur

18:15 uur

Sharon Kroes Sharon Kroes is partner bij Debat.NL, Nederlands, Europees en wereldkampioen debatteren, en academisch onderscheiden wegens buitengewone prestaties op het vlak van het debat. Hij is tevens voormalig speechschrijver en debatcoach van het Vlaams en Federaal Belgisch Kabinet, en auteur van de boeken Debatteren voor iedereen en Overtuigend Debatteren. Kroes is van huis uit bedrijfskundige en specialiseert zich in het beïnvloeden van gedrag van anderen en de valkuilen bij het nemen van rationele beslissingen. Hij hanteert hiervoor onder andere het werk van Daniel Kahneman als uitgangspunt. Sharon Kroes helpt mensen bij de big four, banken, verzekeringsmaatschappijen en institutionele beleggers om de principes van Kahneman in hun dagelijkse werk te verweven.

Theo KockenTheo Kocken is professor in Risk Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam, oprichter en CEO van het Engels-Nederlandse bedrijf Cardano Groep en voorzitter van Stichting Cardano Development. Zijn academische werk omvat een groot aantal publicaties, artikelen en boeken over met name risk management en pensioen. Kocken gebruikt daarnaast andere media om educatie in risicomanagement te bevorderen en financiële organisaties daarmee robuuster te maken. Dat heeft onder andere geleid tot de totstandkoming van de crisisdocumentaire Boom, Bust, Boom, gemaakt in samenwerking met Monty Python’s Terry Jones en gebaseerd op Kockens boek Endogene Instabiliteit: Je moet er niet aan denken!

Henriëtte PrastHenriëtte Prast studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in gedragseconomie, de invalshoek die inzichten uit de psychologie gebruikt in het verklaren van individueel gedrag, waaronder financieel gedrag. Henriëtte Prast is gewoon hoogleraar in deeltijd bij Tilburg University en fellow van Netspar. Haar onderzoek is interdisciplinair en combineert inzichten uit finance, behavioral economics, cognitieve linguïstiek en sociale psychologie. Naast haar hoogleraarschap bekleedt zij een aantal bestuurlijke en toezichtfuncties. Zo is ze lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, voorzitter van de board van de Foundation for Auditing Research, lid van de Raad van Commissarissen van AZL en lid van de Raad van Advies van de Volksbank/SNS.

Paul SmitPaul Smit is filosoof en cabaretier, en een van de meest gevraagde sprekers voor het bedrijfsleven. Hij studeerde af op de ‘Evolutie van het menselijk bewustzijn’ en schreef negen boeken over psychologie, filosofie en neurowetenschap. In zijn presentaties combineert hij humor en inhoud, en haakt daarbij in op thema’s zoals samenwerking, beïnvloeding, verbinding & verandering.

Sander van TolSander van Tol is partner bij Zanders, Treasury & Finance Solutions en medeverantwoordelijk voor de Corporate Advisory practice van de onderneming. Na het behalen van zijn Master’s degree Financial Economics aan de Erasmus Universiteit startte hij in 1996 als Treasury Consultant bij Zanders. In 2001 trad hij toe tot de partnership van de onderneming en was van 2011 tot 2016 Managing Partner. Op dit moment is Sander voorzitter van de Raad van Advies van DACT. Daarnaast is hij parttime verbonden aan Rotterdam School of Management waar hij college geeft over Treasury Management en International Finance.

Peter van UhmPeter van Uhm begon in 1972 zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na diverse functies en promoties kreeg hij in 1994 het commando over het 11e infanteriebataljon Luchtmobiel Grenadiers en Jagers. Een jaar later werd hij benoemd tot kolonel en chef-kabinet van het Kabinet van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. In 2000 werd brigadegeneraal Van Uhm als ACOS Joint Military Affairs bij het hoofdkwartier SFOR uitgezonden naar Sarajevo. Als Commandant der Strijdkrachten werd Van Uhm in 2008 de hoogste baas van het Nederlandse leger. Hij werd gelijktijdig bevorderd tot generaal. Dat zelfde jaar sloeg het noodlot toe, toen zijn zoon Dennis van Uhm in Afghanistan omkwam door een bermbom. In 2012 droeg Van Uhm zijn functie over aan Tom Middendorp. In 2014 publiceerde hij zijn autobiografie Ik koos het wapen.