Banking&finance; sparen via social media, dé trend of een utopie

download Banking&finance; sparen via social media, dé trend of een utopie

of 4

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  699
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Banking&finance; sparen via social media, dé trend of een utopie

 • 1. social media | Miriam Cnossen, Marleen Merx & Jorien van Luling Sparen via Social Media ; d toekomst of een utopie? Het traditionele sparen in Nederland is aan verandering onderhevig. In de afgelo- pen jaren zijn er veel nieuwe aanbieders op de Nederlandse markt bijgekomen met online spaarproducten. Naast de hoogte van de rente spelen bij deze producten, geheel volgens de trend, gebruiksgemak en transparantie een belangrijke rol.Dec 10 Een andere trend waarneembaar in de 22 gehele markt is het gebruik van sociale media voor tal van doeleinden. In het buitenland gaat men verder, en gaan deze twee trends hand in hand. Sociale media worden gentegreerd in de traditionele Marleen Merx: De grote vraag is wanneer Jorien van Luling: . Inspirerende voorbeelden spaarproducten. Ligt hier een kans vooren in welke mate sparen via Social Media uit de Verenigde Staten zijn online partijen als een volgende innovatieve stap in de nan-ondersteund zal worden door de banken.SmartyPig, PNC Virtual Wallet en Ally Bank. cile sector?opzichte van de traditionele banken. In- producten aan waarmee eenvoudig een Internet sparenspirerende voorbeelden uit de Verenigdespaar- en/of betaalrekening geopend kan De trend op het gebied van sparen lijktStaten zijn online partijen als SmartyPig, worden. Daarnaast zijn er de initiatieven ingezet vanuit het buitenland. DaarPNC Virtual Wallet en Ally Bank. Inspe-die de consument bewuster maken zoals schieten al vele jaren talloze nieuwelend op de veranderende wensen van deTIM, de ING tool die de klant inzicht initiatieven als paddenstoelen uit deklant, hebben zij met elkaar gemeen datgeeft in zijn uitgavenpatroon, en Yunoo, grond. Zowel in Groot-Brittanni als iner gekozen wordt voor een innovatievehet online huishoudboekje. Indirect de Verenigde Staten, landen die niet klantgerichte online benadering om stimuleren ook deze initiatieven het bekend staan om hun spaarcultuur,nancile producten aan te bieden. Insparen. Nog niet alle grote spelers lijken bieden veel organisaties die banking Nederland zien we deze verschuiving ookeen antwoord te hebben op deze snelle niet als primaire activiteit hadden, mo- optreden in de bancaire sector. Dit uittrend, doordat zij katmpen met legacy gelijkheden tot sparen in zeer uiteenlo- zich in het steeds gemakkelijker wordenop het gebied van kantoren, IT systemen pende vormen aan. In Groot-Brittanniom via internet nancile productenen processen. Maar er zijn wel al veran- bieden de grote supermarktketens al eenaf te sluiten. Transparant, voordelig, deringen waarneembaar in de communi- savings account aan. Ook initiatieveninnovatief, helder en simpel; het zijn catie uitingen van bijvoorbeeld SNS Bank als MetroBank Plc, waarbij servicege-allemaal termen die samenhangen meten ING, waarbij als insteek wordt gekozen richtheid centraal staat en Virgin Money het nieuwe bankieren. Banken als NIBCom de toegankelijkheid van het bankie- lijken een voorbeeld te willen stellen ten Direct, MoneYou en ASN Bank bieden ren te benadrukken. www.bankingnance.eu

2. Social SavingsSmartypig is een online bank waar klanten kunnen sparen voor specieke doelein-den zoals een bruiloft, auto of atscreen. Smartypig stimuleert spaarders om gebruikte maken van Social Media zoals Twitter en Facebook voor het zoeken van zowelmorele als nancile support van vrienden voor het bereiken van het spaardoel.Het sparen via Smartypig is, geheel in lijn met Social Media, gratis. Smartypig heeftgekozen voor een niet traditionele naam maar is desalniettemin gelieerd aan WestBank of Des Moines in Iowa waardoor spaartegoeden zijn veiliggesteld tot en met$250,000. Consumenten willen graag comfort & fun combineren met veiligheiden daarop speelt Smartypig slim in. Om sparen via Smartypig nog aantrekkelijker temaken heeft Smartypig deals gesloten met een verscheidenheid aan retailbedrijven,zoals Macys en Barnes & Nobel. Op het moment dat het spaardoel bereikt is kan despaarder kiezen tussen het overzetten naar de betaalrekening of het omzetten naareen waardebon van een van de retailbedrijven. Het aardige van de laatste optie isMiriam Cnossen: De toekomst zal uitwijzendat het retailbedrijf het gespaarde bedrag verhoogt met een percentage wat inkof social saving de nieuwe trend wordt in kan oplopen. Macys verhoogd het spaarbedrag namelijk met maar liefst 12% ende spaarmarkt. Barnes & Noble met 5%. Op deze manier pikken de retailbedrijven hun graantje meevia deze slimme marketing- en sales tool.Social Media in de bancaire sectorEen tweede trend in de bancaire sector ishet gebruik van sociale media als Twitter,land heerst, is qua omvang niet te verge- tie kunnen zijn van het hand in hand gaanFacebook, LinkedIn en Hyves. De in Groot- lijken met die in de VS of Groot-Brittanni.van internet sparen en Social Media. OpDec 10Brittanni opererende First Direct, onder-In Nederland wordt relatief veel gespaard,deze manier worden twee wereldwijde,23deel van HSBC, verzamelt alle positieve in vergelijking met andere landen waarlosstaande trends samengesmolten toten negatieve opmerkingen van diversehet veel gebruikelijker is om leningen af n nieuwe, wat nieuwe mogelijkhedenSocial Media sites en publiceert deze opte sluiten en producten op afbetaling tebiedt voor zowel de klanten als de banken.haar website. Ook in Nederland hebben kopen. Dit heeft er voor gezorgd dat de Ne- Men kan hierbij denken aan het net-de banken de voordelen van sociale mediaderlandse spaarmarkt op dit moment eenwerksparen, een spaarvorm zoals,al voor een groot deel ontdekt. Steedsomvang heeft van circa 290 miljard euro.Smartypig, die in de VS al aan populariteitmeer banken laten van zich horen op deDe banken willen allemaal hun graantjewint. Het gaat hierbij om een spaarvormverschillende websites en gaan de dialoog meepikken en proberen de spaarder tewaarbij de consument binnen zijn eigenaan met de klanten. Aegon Bank geeft in verleiden met (nieuwe) spaarproducten netwerk zijn spaardoel kan publiceren opeen online presentatie aan dat zij zichzelf met aantrekkelijke rentes, zoals onder an-de door hem gekozen sociale media web-als doelstelling gesteld heeft om: fansdere de exibele spaarrekeningen met vrij sites en tevens kan aangeven voor welkete creren via een eerlijke dialoog via een opneembare tegoeden, doelsparen, groentermijn zijn spaardoel gerealiseerd wenstoptimale en professionele inzet van Social sparen en goudenhanddruksparen. Maarte worden. Mensen binnen zijn netwerkMedia. De belangrijkste activiteitenkunnen ze nog verder gaan om de klant kunnen vervolgens op de hoogte blijvenwaarvoor banken sociale media inzetten is voor zich te winnen?van de status en zelfs doneren om het doelhet bouwen van een netwerk, product on- te bereiken. Daarnaast kunnen retailersderzoek, marketing en promotie, klanten-Sociale media en sparen hand in handof andere aangesloten productaanbiedersservice en transparantie. Dit zijn allemaal Een opvallende trend, die tot op hedenhelpen om de doelen te bereiken, bijvoor-activiteiten ter ondersteuning van de core nog niet als zodanig in Nederland is door-beeld door het doen van speciale aanbie-business.gedrongen, is het integreren van socialedingen voor producten of in de vorm vanmedia in de spaarproducten om het opvouchers. Deze vorm maakt het mogelijkDe Nederlandse spaarmarkt deze manier bij te laten dragen aan deom juist de core business te bedrijvenDe spaarcultuur die er al jaren in Neder- core business. Dit zou de ultieme realisa-via Social Media. Sociale media kunnen >> 3. social media | Miriam Cnossen, Marleen Merx & Jorien van Luling hierdoor worden gezien als d customer dat spaarders via netwerksparen meer producten in de nancile sector. De service tool om het laagdrempelige karak-gedisciplineerd zullen zijn en ze kunnen meesten van ons kunnen zich de scepsis ter van de moderne manier van sparen te familie en vrienden imponeren met hunnog goed herinneren bij het plaatsen van stimuleren. verantwoorde nancile gedrag. De kans de eerste pinautomaten in Nederland. op donaties via Social Media is groter Het geld uit de muur halen is inmid- Early adopters of late majority?omdat een breed publiek aangesproken dels echter zodanig ingeburgerd, dat de De grote vraag is wanneer en in welke wordt. Daarnaast zijn systemen zo in afhankelijkheid van geld opnemen bij de mate sparen via Social Media onder- te richten dat spaarders zelf selecteren baliemedewerker ondenkbaar is geworden. steund zal worden door de banken en welke personen uit het netwerk toe-Zo is k internet sparen steeds toegan- of het geadopteerd zal worden door de gang hebben tot de informatie, wat kelijker te worden. Vroeger werd na de Nederlandse consument. Naast de velede huivering voor bijvoorbeeld inzagegeboorte van een kind een spaarrekening argumenten voor een succesvolle adoptie door de werkgever weg kan nemen. Het geopend bij n van de gerenommeerde wordt er ook weerstand verwacht. Ne-laatste belangrijke voordeel is de tips dieNederlandse banken en men bleef daar derlanders worden vaak als conservatief spaarders elkaar kunnen geven via Socialdoorgaans levenslang sparen. Tegenwoor- bestempeld en kunnen terughoudend zijnMedia om nog effectiever te sparen. dig zijn er echter steeds meer betrouwbare om gevoelige en persoonlijke informatie Voor- en nadelen tegen elkaar afgewogennieuwe en kleinere partijen, bij wie een over de nancile positie op internet tekan worden geconcludeerd dat Neder-rekening gemakkelijk online geopend kan plaatsen. Angst hierbij kan zijn dat hoelandse spaarders naar alle waarschijnlijk- worden. Door de excessieve groei van het meer informatie op internet staat via heid behoren tot de late majority, maargebruik van Social Media zal deze zonder verschillende kanalen, hoe meer schadehet toekomstperspectief van sparen via twijfel de komende jaren terrein winnen berokkend kan worden als er een lek issociale media is groot.op alle fronten van onze samenleving. Dit in de beveiliging. Daarnaast kunnen con- in c