Bachelor Scriptie Niels Honders

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  371
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bachelor Scriptie Niels Honders

 • Universiteit Leiden

  Van politieke wens naar efficinte flop

  Onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking en de invloed hiervan op de

  efficintie van gemeentelijke diensten op het gebied van werk en inkomen

  Student: Niels Honders

  Studentnummer: s1277901

  Opleiding: Bestuurskunde (EBM)

  Datum: 18-5-2015

  Begeleider: Petra van den Bekerom

 • 2

  Voorwoord

  Beste lezer,

  Voor u ligt mijn bachelor scriptie die ik als afsluiting van de bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit

  Leiden heb geschreven. Het volgen van de Bachelor waren voor mij drie leerzame, maar vooral leuke

  jaren, waar ik mezelf verder heb kunnen ontwikkelen en nieuwe vriendschappen heb opgedaan.

  Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het onderzoek dat nu voor u ligt. Uiteraard was dit onderzoek was

  niet tot stand gekomen zonder de hulp en steun van vrienden en familie. Ik wil in het bijzonder Petra van

  den Bekerom bedanken voor de goede begeleiding tijdens het schrijven van deze scriptie. Verder wil ik

  mijn vader, Gerton Hoogerwaard, Maurits Meerkerk, Laurens Meerkerk, Souhail Ftiah en Jeroen

  Nederpelt bedanken voor het kritisch lezen van dit onderzoek en hun heldere feedback. Ik hoop dat u als

  lezer veel van dit onderzoek zal opsteken en het u een kritische blik geeft op intergemeentelijke

  samenwerkingsverbanden.Verder rest mij niet anders dan u veel leesplezier te wensen.

  Niels Honders

  Katwijk,17 mei 2015

  Scientiae Caput Reverentia Est Dei

 • 3

  Inhoudsopgave Samenvatting ................................................................................................................................ 4

  1.Inleiding .................................................................................................................................... 5

  1.1 Leeswijzer ........................................................................................................................... 6

  1.2 Wetenschappelijke relevantie........................................................................................................6

  1.3 Maatschappelijke relevantie .................................................................................................. 7

  1.4 Achtergrond ........................................................................................................................ 7

  2. Theoretisch kader en hypothesen. ............................................................................................... 9

  3. Methodologisch kader.......................................................................................................... ..13

  3.1Eenheid van analyse................................................................................................... ..................13

  3.2 Operationalisering...............................................................................................................13

  3.3 Conceptueel model .............................................................................................................15

  3.4 Betrouwbaarheid en validiteit ..............................................................................................15

  4. Analyse resultaten. ...................................................................................................................16

  4.1 Vergelijking gemeenten die wel en niet samenwerken................................................................17

  4.2 Regressieanalyse aanwezigheid samenwerkingsverband ........................................................18

  4.3 Regressieanalyse duur en grootte samenwerkingsverband......................................................20

  4.4 Regressieanalyse interactie-effect duur en grootte samenwerkingsverband..............................22

  5. Conclusie .................................................................................................................................23

  6. Discussie .................................................................................................................................24

  7. Aanbevelingen .........................................................................................................................27

  8. Literatuurlijst ...........................................................................................................................28

 • 4

  Samenvatting

  De Nederlandse gemeenten krijgen een steeds groter takenpakket, die ze moeten uitvoeren met een

  steeds kleiner budget. Veel gemeenten hebben daarom de intentie geuit om meer met elkaar samen te

  werken. Met deze samenwerking verwachten gemeenten de efficintie te verhogen en daarmee de kosten

  te reduceren. Dit speelt met name op het gebied van werk en inkomen.In het licht van deze ontwikkeling

  is het belangrijk te weten of deze intergemeentelijke samenwerking daadwerkelijk de efficintie

  verhoogd.De onderzoeksvraag van dit onderzoek is dan ook als volgt:In hoeverre verklaart de

  aanwezigheid van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van werk en inkomen de

  efficintie van gemeentelijke diensten op dit gebied?

  Theoretische inzichten op het gebied van intergemeentelijke samenwerkinggeven ten eerste aan

  dat schaalvoordelen, het wegwerken van verschillen tussen gemeenten en het tegengaan van het spillover

  effect, de efficintie van gemeenten die samenwerken moet verhogen. Als tweede komt uit de theorie

  naar voren dat de duur van een samenwerkingsverband de efficintie kan verhogen door de opbouw van

  sociaal kapitaal. Daarnaast laat de theorie zien dat de grootte van een samenwerkingsverband geen

  negatief effect zou moeten hebben op de efficintie, aangezien er bij intergemeentelijke samenwerking

  op het gebied van werk en inkomen sprake is van 'administrative lead organisation'. Als vierde en laatste

  leert ons de theorie dat hoe langer een samenwerkingsverband duurt, hoe meer ervaring organisaties

  krijgen in het managen van een samenwerkingsverband, waardoor er sneller nieuwe leden aan het

  samenwerkingsverband worden toegevoegd.

  Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er in dit onderzoek verschillende regressieanalyses

  uitgevoerd om vast te stellen of de bovengenoemdetheorien zijn terug te vinden bij gemeentelijke

  samenwerkingsverbanden.Uit deze analyses is gebleken dat er geen significant bewijs is , dat de

  aanwezigheid van een samenwerkingsverband een aantoonbaar effect heeft op de efficintie. Daarnaast is

  gebleken dat ook de duur van een samenwerkingsverband geen significant effect heeft. Alleen de grootte

  van een samenwerkingsverband heeft een significant effect. Echter, deze is negatief, waardoor, hoe

  groter het samenwerkingsverband is, hoe lager de efficintie van departiciperende gemeenten blijkt te

  zijn. Ook is er geen sprake van een interactie-effect tussen de grootte en duur van een

  samenwerkingsverband.Uit het onderzoek moet dan ook worden geconcludeerddat de aanwezigheid van

  een intergemeentelijk samenwerkingsverband slechts gedeeltelijk de efficintie van gemeentelijke

  diensten op het gebied van werk en inkomen verklaart. Alleen de grootte van het

  samenwerkingsverbandverklaart de variatie in de efficintie bij gemeenten die samenwerkenin negatieve

  zin. Dit onderzoek toont daarmee aan dat gemeenten er vanuit moeten gaan dat samenwerking niet per

  definitie leidt tot een verbetering van de efficintie. Zelfs als er duidelijke overwegingen zijn om wel

  samen te werken moet er met name op het punt van de grootte van het samenwerkingsverband zeer

  terughoudend worden omgegaan.

 • 5

  1.Inleiding

  Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe participatiewet in werking getreden. De wet regelt de ondersteuning

  die burgers nodig hebben bij het vinden van werk. De wet iseen samenvoeging van de Wet Werk en

  Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van deWet werk en

  arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).Doormiddel van deze wet wil het kabinet realiseren

  dat mensen met een arbeidsbeperking of een bijstandsuitkering sneller aan het werk kunnen gaan1. En

  van de belangrijkste aspecten van de nieuwe participatiewet is dat gemeenten nu geheel verantwoordelijk

  zijn voor de ondersteuning van burgers die eerst onder de WWB, WSB of Wajong vielen. Veel van deze

  taken, zoals de uitvoering van de WWB, werden al uitgevoerd door de gemeenten, maar door de

  participatiewet is het takenpakket uitgebreid. Om een groot deel van deze taken op te vangen hebben veel

  gemeenten de intentie uitgesproken om meer intergemeentelijke samenwerking op dit gebied op te

  zetten, met als uitgangspunt dat dit de efficintie van gemeenten zal verhogen (Divosa, 2013: 3).

  Intergemeentelijke samenwerking is geen nieuw fenomeen. Al sinds 1984 hebben gemeenten de

  mogelijkheid om samenwerkingsverbanden op te zetten doormiddel van de Wet gemeenschappelijke

  regelingen (Wgr), alleen werd deze mogelijkheid door gemeenten tot voor kort op veel terreinen nog niet

  toegepast (de Greef e.a. 2013: 7).Echter, door de noodzaak om te bezuinigen en de kwaliteit van

  dienstverlening te verbeteren staat de intergemeentelijke samenwerking opnieuw in de belangstelling. Zo

  ook op het gebied van werk en inkomen (Divosa, 2013: 3). Al voordat bekend werd dat de gemeenten

  extra taken zouden krijgen op het gebied van werk en inkomen werkten verschillende gemeenten al

  samen op d