Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de ...

of 7 /7
Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Bondgenotenlaan 137 te Leuven Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba

Transcript of Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de ...

Page 1: Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de ...

Archeologienota:HetarcheologischvooronderzoekaandeBondgenotenlaan137teLeuven

VanessaVanderGinstLauraneDupont

Tienen,2017

StudiebureauArcheologiebvba

Page 2: Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de ...
Page 3: Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de ...

Archeologienota:HetarcheologischvooronderzoekaandeBondgenotenlaan137teLeuven

VanessaVanderGinstLauraneDupont

Tienen,2017

StudiebureauArcheologiebvba

Page 4: Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de ...
Page 5: Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de ...

ColofonArcheologienota:HetarcheologischvooronderzoekaandeBondgenotenlaan137teLeuvenInitiatiefnemers: SECNV

t.a.v.JanStas Brakumpad1te3210Lubbeek

Projectleiding: VanessaVanderGinstErkendarcheoloog: VanessaVanderGinstAuteurs: LauraneDupont&VanessaVanderGinstFoto’sentekeningen: StudiebureauArcheologiebvba(tenzijandersvermeld) Opalleteksten,foto’sentekeningengeldteenauteursrecht.ZondervoorafgaandelijkeschriftelijketoestemmingvanStudiebureauArcheologiebvbamagnietsuitdezeuitgavewordenvermenigvuldigd,bewerkten/ofopenbaargemaakt,hetzijdoormiddelvanwebpublicatie,druk,fotokopie,microfilmofopwelkeanderewijzeook.StudiebureauArcheologiebvbaBietenweg203300Tienenwww.studiebureau-archeologie.beinfo@studiebureau-archeologie.betel:0474/58.77.85fax:016/77.05.41©2017,StudiebureauArcheologie

Page 6: Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de ...

Archeologienota:HetarcheologischvooronderzoekaandeBondgenotenlaan137teLeuven

35

Hoofdstuk2 Programmavanmaatregelen2.1Gemotiveerdadvies

Deinitiatiefnemerplanteenstedenbouwkundigevergunningsaanvraagvoordeverbouwingvaneenbestaande woning met een totale oppervlakte van 571 m2.binnen het stadscentrum van Leuven(vastgestelde archeologische zone). Hierbij wordt het projectgebied met handelspand metbovenliggend 10 studio’s en bijhorende tuin volledig dichtbebouwd ten behoeve van een extrahandelsruimte.Hetnieuwbouwvolume,bestaandeuiteenhandelsruimtevanca.169,80m2eneenstockageruimte van 33,70 m2, wordt aangelegd buiten de huidige contouren van de bestaandewoning.Hetterrasachterdebestaandewoningwordtomgevormdtoteenoverdektepatiometeentotale oppervlakte van 25,90 m2. In het noordwesten van de voormalige tuinzone worden tweefietsenrekken voorzien van elk 10 plaatsen. Het nieuw aan te leggen complex wordt nietonderkelderd.maarkrijgteensleuffundering.

Enkelhethuidigeonbebouwdedeelvanhetprojectgebied,meteentotaleoppervlaktevanca.230m2, is onderhevig aan graafwerkzaamheden.Het uiterst noordelijke deel vanhet terrein (met eenoppervlaktevanca.75m2)wasinhetverleden(opheteindevande20steeeuw)welreedsbebouwd(cfr infra).Deoppervlaktevandeonverstoordebodemtussendezevoormaligebebouwdezoneendereedsonderkelderdewoning,diegeroerdzalwordentijdensdegeplandewerken,blijftbijgevolgbeperkttotca.155m2(rozezoneopfig.2.1).

Fig.2.1:Verstoringskaart:inschattingvandeverstoringenophetterrein.

Page 7: Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de ...

Archeologienota:HetarcheologischvooronderzoekaandeBondgenotenlaan137teLeuven

36

Hetprojectgebiedbevindtzichbuitendeeerstestadsomwalling (1156-1165)enbinnendegrenzenvandetweedestadsomwalling.Aandehandvanhistorischekaartenisteziendathetprojectgebiedsteedsgelegenwasineenopen,onbebouwdezone.Hetispasvanafde19deeeuwdatinhetkadervaneengrootschaligeherstructureringvande stad tussendeDiestse-endeTiensestraat,bedoeldom de binnenstad te verbinden met de stationsbuurt, het projectgebied ontwikkeld wordt. CAI-locatiegegevens in de dichte omgeving van het projectgebied zijn tot nu toe zeer schaars enverwijzenvoornamelijknaartoevalsvondsten.Voordeperiodevandehistorischekaarten(16de-18deeeuw) is de verwachting laag aangezien enige vorm van bebouwing ontbreekt op deze kaarten.Mogelijkeaanwezigesporenvanouderearcheologischeperiodeskunnennietwordenuitgesloten.Inelkgevalzullenmogelijkaanwezigesporeneenzeerbeperktenversnipperdbeeldgevengeziendekleineoppervlaktevanhetteverstorenterreinendeonmogelijkheidomdezeineenruimerecontextteonderzoekengeletopdehuidigezeerdensbebouwdeomgeving.

Aan de hand van bovengenoemde argumentenwordt bijgevolg geconcludeerd dat de kenniswinstdiemogelijkgegenereerdwordtbijeenvervolgonderzoek,zeerpartieelenversnipperdiswaardooreen kosten-baten analyse negatief uitdraait. Daar de mogelijkheid ontbreekt om eventueelarcheologischesporenineenruimerecontextteonderzoeken,lijktverderonderzoeknaarditterreinnietwenselijkennietnuttig.

2.2ProgrammavanmaatregelenAangezienergeenvervolgonderzoekwordtgeadviseerdwerdbijgevolggeenprogrammavanmaatregelenopgesteld.