Alles duidelijk

of 19 /19
klanten melden zich bij het klanten melden zich bij het bedrijf om een product bedrijf om een product of dienst te bestellen. Of voor of dienst te bestellen. Of voor informatie... informatie... Welke combinaties zijn Welke combinaties zijn mogelijk? En hoe lang mogelijk? En hoe lang is de levertijd? is de levertijd?

Embed Size (px)

description

Presentatie van mijn werkzaamheden binnen een project in een grote non-profitorganisatie om de kennisoverdracht naar de medewerkers te verbeteren, zodat zij de klanten van eenduidige en duidelijke informatie kunnen voorzien.

Transcript of Alles duidelijk

Page 1: Alles duidelijk

klanten melden zich bij het bedrijf om klanten melden zich bij het bedrijf om een producteen product

of dienst te bestellen. Of voor of dienst te bestellen. Of voor informatie...informatie...

klanten melden zich bij het bedrijf om klanten melden zich bij het bedrijf om een producteen product

of dienst te bestellen. Of voor of dienst te bestellen. Of voor informatie...informatie...

Welke combinaties zijnWelke combinaties zijnmogelijk? En hoe langmogelijk? En hoe lang

is de levertijd?is de levertijd?

Page 2: Alles duidelijk

...en die klanten willen natuurlijk snel en ...en die klanten willen natuurlijk snel en goed geholpen worden!goed geholpen worden!

...en die klanten willen natuurlijk snel en ...en die klanten willen natuurlijk snel en goed geholpen worden!goed geholpen worden!

Page 3: Alles duidelijk

...en de ...en de mensen van mensen van ons bedrijf ons bedrijf

willen de klant willen de klant graag graag

helpen...helpen...

...of het nou ...of het nou aan de balie of aan de balie of aan de telefoon aan de telefoon of vanachter de of vanachter de

computer is.computer is.

Page 4: Alles duidelijk

maar daar gaat hetmaar daar gaat hetvaak fout!vaak fout!

Page 5: Alles duidelijk

de medewerkerde medewerkervan het call centervan het call center

zegt: over 4 weken...zegt: over 4 weken...

de medewerksterde medewerksterop het kantoorop het kantoormoet het evenmoet het even

uitzoeken...uitzoeken...

aan de balieaan de balieweten ze het zeker:weten ze het zeker:

over 8 weken...over 8 weken...

en de medewerksteren de medewerksterdie het dossierdie het dossierbehandelt, kanbehandelt, kan

het voor deze klanthet voor deze klantnergens vinden...nergens vinden...

en zo beginten zo begintvoor de klantvoor de klanthet doolhof...het doolhof...

Page 6: Alles duidelijk

Wat gaat er toch mis?Wat gaat er toch mis?

??

Page 7: Alles duidelijk

De juiste informatie is er wel....De juiste informatie is er wel....

maar vaak maar vaak ingewikkeldingewikkeld

geregistreerdgeregistreerd

Page 8: Alles duidelijk

De juiste informatie is er wel....De juiste informatie is er wel....

ofof

onvindbaaronvindbaar

Page 9: Alles duidelijk

De juiste informatie is er wel....De juiste informatie is er wel....

ofof

onleesbaaronleesbaar

Page 10: Alles duidelijk

soms lijktsoms lijkthet bedrijfhet bedrijf

wel een soortwel een soortToren van BabelToren van Babel

soms lijktsoms lijkthet bedrijfhet bedrijf

wel een soortwel een soortToren van BabelToren van Babel

bedrijfbedrijf

Page 11: Alles duidelijk

maar daarmaar daarkunnen wekunnen we

wat aan doen!wat aan doen!

Page 12: Alles duidelijk

We hebben eerst gevraagd...We hebben eerst gevraagd...

Wat wilWat wilde klantde klantweten?weten?

Wanneer wilWanneer wilde klantde klant

dat weten?dat weten?

Wat moetWat moetde klantde klantweten?weten?

Page 13: Alles duidelijk

en nu zijn ween nu zijn wealle informatie,alle informatie,

met alle antwoordenmet alle antwoordenaan het opzoekenaan het opzoeken

Page 14: Alles duidelijk

aan hetaan hetordenen...ordenen...

...en...encontrolerencontroleren

Page 15: Alles duidelijk

...en al die informatie...en al die informatiezijn we aan het herschrijven,zijn we aan het herschrijven,

zodat...zodat...

Page 16: Alles duidelijk

...alles begrijpelijk...alles begrijpelijken duidelijk isen duidelijk is

voor de medewerkers...voor de medewerkers...

Page 17: Alles duidelijk

...en dat elke medewerker...en dat elke medewerkerook steeds dezelfdeook steeds dezelfde

informatie vindt,informatie vindt,of hij die nou viaof hij die nou via

z’n pc, de telefoon ofz’n pc, de telefoon ofin een brochure opzoekt...in een brochure opzoekt...

Page 18: Alles duidelijk

...en dat daarmee de klant...en dat daarmee de klantsteedssteeds-snel en tijdigsnel en tijdigin begrijpelijke taalin begrijpelijke taalhet juiste antwoordhet juiste antwoordop zijn vraag krijgtop zijn vraag krijgt

-en snel en tijdigen snel en tijdigin begrijpelijke taalin begrijpelijke taalde nodige en juiste informatiede nodige en juiste informatievan ons krijgt.van ons krijgt.

Page 19: Alles duidelijk

TEVREDEN!TEVREDEN!